Anda di halaman 1dari 4

Pu[an Asld

konsep

Alr hu[an yang mengandungl Lahad keasldan yang Llnggl (pP kurang 3) seperLl alr hu[an yang
mengandungl asld sulflrlk dan asld nlLrlL embenLukannya berkalL rapaL dengan proses
kondensasl yang dl[alankan oleh bahanbahan pencemar dl udara seperLl sulfur dlokslda nlLrus
dlokslda karbon dlokslda dan lalnlaln lagl 8ahanbahan pencemar lnl berfungsl sebagal nukleus
kondensasl yang mampu menyerap/menarlk wapwap alr ke arahnya men[adl Lepu dan
akhlrnya Lurun sebagal hu[an asld

uncapunca

1 erlndusLrlan
2 kenderaan bermoLor
3 SLesen [anakuasa elekLrlk
4 LeLupan gunung berapl
3 embakaran Lerbuka

unca darlpada keglaLan manusla

1 keglaLan lndusLrl menghasllkan sulfur dlokslda dan nlLrogen melalul pembakaran bahan apl
fosll dl kllangkllang dan pembakaran arang baLu bermuLu rendah menyebabkan pembebasan
gas sulfur dlokslda yang banyak ke aLmosfera

2 roses peleburan bl[lh Llmah peleburan yang banyak akan membebaskan gas sulfur dlokslda
LeruLamanya peleburan Llmah kuprum
AkLlvlLl slsLem pengangkuLan asap ekzos membebaskan gas nlLrogen dlokslda dan nlLrlk okslda
semasa pembakaran pada suhu Llnggl dl slllnder kereLa

3 keglaLan perLanlan penggunaan ba[a nlLrogen akan menghasllkan gas nlLrogen pembakaran
Lerbuka bungkusan plasLlk ba[a dan slsa kayu membebaskan sulfur dlokslda dan perepuLan na[ls
lembu akan membebaskan gas meLana dan okslda nlLrus menyebabkan hu[an asld nlLrlk


unca semula[adl

1 LeLupan gunung berapl membebaskan gas sulfur dlokslda nlLrogen dlokslda karbon dlokslda
dan karbon monokslda

2 enguralan bahan organlk akLlvlLl bakLerla dalam Lanah menukarkan nlLraL kepada nlLrlL dan
menghasllkan gas nlLrogen semasa hu[an kllaL Selaln lLu penguralan bahan organlk dan na[ls
halwan oleh bakLerla anaeroblk mengaklbaLkan penurunan sulfur seperLl desulfovlbrlo dl mana
lanya menukarkan sulfaL kepada hldrogen sulflda Anaeroblk beerLl dalam keadaan Lldak
berokslgen blasanya dl kawasan alr berLakung seperLl dl kawasan Lanah lembap ualam proses
penurunan sulfaL lnl bakLerla mendapaLkan Lenaga unLuk hldup Pldrogen sulflda bergabung
dengan okslgen (udara) unLuk membenLuk sulfur dlokslda Sulfur dlokslda lnl berLlndak balas
dengan alr hu[an dan menghasllkan hu[an asld

3 Semburan LauLan lauLan memang kaya dengan kandungan klorlda dan sulfaL yang LerdapaL
dl aLas permukaan aLau dl bawah lauLan llLoplankLon marln adalah merupakan sumber penLlng
dalam edaran sulfur dl lauLan dl mana lanya akan membebaskan bahan sulfur yang mudah
meruap seperLl dlmeLhylsulflda (uMS) kandungan uMS dl udara akan dloksldakan kepada sulfaL
dan menghasllkan hu[an asld llLoplankLon membebaskan uMS unLuk mellndungl dlrl darlpada
kesan negaLlf kemaslnan Llnggl lauLan dan kesan pembekuan

4 kebakaran huLan membebaskan gasgas pencemar seperLl gas nlLrogen dlokslda


kesankesan hu[an asld

1 Merosakkan Lanaman dan Lumbuhan
2 MenlngkaLkan keasldan Lanah dan alr
3 Menganggu keslmbangan ekoslsLem seperLl ekoslsLem akuaLlk dan ekoslsLem huLan
4 MelunLurkan warna bangunan mempercepaLkan perkaraLan
3 Menganggu keslhaLan manusla


Langkah encegahan/mengaLasl

1 undangundang AkLa kuallLl Alam seklLar 1974
mengenakan denda kompaun penarlkan lesen dan menylLa alaLan/premls yang mendaLangkan
pencemaran udara/pembebas gad Lercemar Lanpa memaLuhl peraLuran
laporan lmpak Alam SeklLar (LlA) bagl seLlap pro[ek pembangunan

2 engurusan sLraLeglk anLaranya
enggunaan peLrol Lanpa plumbum
enggunaan penapls asap/gas Lercemar dl cerobong asap
mewu[udkan zon lndusLrl
menggalakan penggunaan kenderaan awam/perkongslan kereLa
mengawal akLlvlLl pembakaran huLan/Lerbuka
menggunakan [anakuasa hldro/gas

3 endldlkan
kempen forum semlnar berkalLan pen[agaan alam seklLar khasnya berkalLan pencemaran
udara
enerapan aspek memeLlngkan pen[agaan alam seklLar melalul sub[ek dl sekolah/l1


8agalmanakah hu[an asld Lerhasll?

Pu[an asld LerbenLuk hasll gabungan alr hu[an dengan komponenkomponen LerLenLu seperLl
karbon dlokslda (CC2) sulfur dlokslda (SC2) nlLrous okslda (nCx) hldrokarbon arsenlk
kadmlum plumbum merkurl nlkel zlnk dan logam Loksld

Pu[an asld Lerdlrl darlpada dua [enls

a) Pu[an asld lembap (mendapan basah)

b) Pu[an asld kerlng (mendapan kerlng)

Pu[an Asld Lembap

lenomena lnl berlaku apablla pebakaran bahan apl fosll dlbakar dalam [umlah yang banyak
sehlngga membebaskan ber[uLa[uLa Lon sulfur dlokslda dan nlLrogen okslda ke udara 8ahan
bahan lnl kemudlannya dlsebarkan oleh angln dan akan bergabung dengan LlLlsan alr yang Lurun
sebagal alr hu[an membenLuk asld sulfurlk dan asld nlLrlk Pu[an akan menun[ukkan keasldan
yang Llnggl apablla kepekaLan asldnya Llnggl Pu[an asld [enls lnl akLlf berlaku semasa hu[an yang
dlserLal dengan kllaL

nlLrogen + Ckslgen nlLrous okslda nlLrogen dlokslda (nC2) + alr hu[an (P2C) Asld nlLrlk
dan asld nlLrus


Pu[an Asld kerlng

Cas sulfur dlokslda nlLrogen okslda dan asld nlLrlk serLa aerosol asld [uga Lermendap apablla
LersenLuh dan LerlekaL pada permukaan Lumbuhan Lanah dan bahan laln dalam keadaan cuaca
balk 8ukan lLu saha[a asldasld LersebuL melekaL pada zarahzarah Lerampal dl udara dan akan
Lermendap ke permukaan Lanah bangunan dan Lumbuhan dan lnl menyebabkan berlakunya
pemendapan kerlng berasld Cas berasld lnl berLlndak balas dengan okslgen dl aLmosfera
membenLuk pelbagal [enls asld (asld sulfur Lrlokslda asld sulfurlk asld nlLrus dan asld nlLrlk)

AnLara conLoh proses leLupan gunung berapl dl mana gas sulfur dlokslda nlLrogen dlokslda
karbon dlokslda dan kerbon monokslda berLlndak balas dengan alr hu[an men[adl asld sulfurlk
dan asld nlLrlk