Anda di halaman 1dari 26

LlJ|kAJuk.

l. MANAJEMEN PROYEK & KONSTRUKSI


OLEH ISTIMAWAN DIPOHUSODO
2. MANAJEMEN PROYEK
OLEH: DENIS LOCK - E. JASJFI
3. MANAGEMENT SKILLS YOUR SELF APHA TEACH
lAJklClA uuL|k
=. VANA1|V|N lkO|k
A. kOOLVA DAN C.1.V. vAN D| 8CuOOJ
Jls oou tools Ior crootlo oou rosootlo wluo Iorot slluos
MANA!LMLN IkOYLk
OlLH
IkOI. Dk. H. 8YAM8Ul k|D!Al, M.8|
8orlo |co ulsobct
sobool ooo|ooo
orcboooo (Vonoqcmcnt
oI C|onqc)
Vooo|ooo lroyo|
Vooo|ooo royo| soo|lo ootlo |orooo oroolsosl so|oroo uluos|sl|oo
sobool ortoIollo royo|.
Vooo|ooo royo| yoo oIo|tlI oostl|oo boowo royo| blso ooocol
tcotctoo oloooo, ulslolosol|oo toot wo|tc, uoo ulsoscol|oo ulbowoo
oooroo.
uoloooo, uotc| Vl yoo oIo|tlI borIo|cs ouo boboroo lsc
|cocl..
kocol|osl yoo bol| orco|oo scotc |ooorcsoo oor
sobcoo royo| lolos uorl |oooloo.
uorcs ouo roocooo yoo ul|ocol|osl|oo uoooo |olos
|oouo soco oooto JlV.
8otlo oroo yoo torllbot oorcs sotc|c uoooo oo yoo
oorcs ullo|c|oo
Vooo|ooo oIo|tlI ootlo cotc| ooolouorl |oooloo
Iose - Iose royek.
lroyo| ouo ulsoco tlo|ot oroolsosl
strotols, to|tls uoo oorosloool. uotc|
oostl|oo |osc|sosoo yoo loblo bosor
ooouo|oyo ullo|c|oo oouo|otoo
slstootls toroouo ooo|ooo royo|.
Iroyek biso dionqqo |er|odi doIom |iqo |ose
Iose | : loroocooooo.
8trc|tcr orlocloo o|or|ooo
kobctcooo scbor uoyo
Voooo roocooo ool
Iose || : loo|ouwoloo
Iose ||| : loooouolloo
IA8L | : ILkLNCANAAN
lrosos ooluootlIl|osl 8lAlA, AlA, DlVANA
uoo boroo booyo| uolo |oltoooyo uoooo
scotc royo| ortloyo.
8loo yoo o|oo torllbot
Ao royo|oyo
Ao uoo| royo| ltc bol oroolsosl
oroo bloyooyo
Voooboo|oo vlsl
Vooootc|oo sosoroo
VooluootlIl|osl botosoo
ILkLNCANAAN MLl|8A1kAN 1|GA
MA8AlAH U1AMA
vlsl royo| ouoloo oroyotooo yoo |olos tootoo
ool yoo ollctl oo so|o tootoyo royo| ltc.
vlsl oo|ocol|osl|oo rcoo llo|c royo|,
oooto|oo oo yoo torosc| uoo oo yoo
tluo| torosc|
vlsl ooortl|closl|oo orcboooo-orcboooo yoo
o|oo ulbcot uluolo oroolsosl uoo ulooo
orcboooo-orcboooo ltc o|oo ulbcot.
MLNGLM8ANGkAN V|8|
Vorco|oo Io|tor ootlo uolo oroocooooo,
oor oostl|oo sotlo oroo borouo ouo rcoo
llo|c yoo soo sooloo sotlo oroo |co
oloo|oo |ooroo yoo soo. korooooyo sotlo
oroo oorcs ooyotc|cl tc|coo lol. lorsotc|coo
orco|oo |ccloo uc|cooo uoo |oltoo uorl
soco oooto JlV.
MLNLN1UkAN 1U!UAN IkOYLk
8otlo oroo oorcs sotc|c uoooo sosoroo yoo
ultootc|oo. 8osoroo ollctl vorlobol-vorlobol yoo
o|oo ul|ololo.
8loo yoo o|oo bortooco |owob cotc|
ooyolosol|oooyo
kobctcooo yoo oorcs uloocol
Voouls|csl|oo sloo yoo o|oo ulloyool uoo oo
yoo o|oo ullo|c|oo royo|.
MLNLN1UkAN 8A8AkAN
kcocloyo ouoloo ooclto|oo sosoroo yoo torc|cr.
sosoroo lol |oculoo ulcoo|oo cotc| oooltor
|oo|coo, uoo |oculoo ooootc|oo |oborooslloo
royo| yoo souoo ulsolosol|oo. Doooo ooc|cr
|loor|o yoo soscocooyo ulbooulo|oo uoooo |loor|o
yoo ulooro|oo.
krltorlo |loor|o blosooyo.
Wo|tc
loyo
kcolltos
8oloo sotc |ooooo |cocl oroocooooo ouoloo luootlIl|osl
osoloo, |orooo o|oo oorloocor lloootosl royo| sorto
ololol|oo uoo| ool-ool yoo tluo| ullolo|oo uoooo
oo|ol roocooo couoooo.
Aoollso |orco-Ilolu ouoloo oroo|ot ooollso |oloyo|oo royo|
yoo borcoo.
Doooo ooollso lol |o|cotoo oouoroo uoo ooolo| blso
ulluootlIl|osl. 1l|o |o|cotoo oouoroo loblo bosor uorl
ouo |o|cotoo ooolo|, o|o |oco|looo bosor
royo| o|oo boroosll.
MLNG|DLN1|I|kA8| 8A1A8AN
lo|o| orosoloooo oroocooooo ouoloo olo|sooo|oo
royo| bosor uoo orlocloyo oo|oul boloo-boloo yoo
loblo |ocll yoo uoot ul|ololo uoooo cuoo.
lrosos lol ouoloo rosos yoo bor|osloobcooo .
Doooo oocoo|oo W8 uoot ulrlocl o|or|ooo oo|oul
tcos-tcos yoo loblo |ocll uoo loblo |ocll lol. Oloooyo ltc
oorcs ulctcs|oo oroo, scbor uoyo uoo orloo|ooo
yoo ulbctco|oo cotc| sotlo tcos yoo loblo |ocll lol.
Okk 8kLAkDON 81kUC1UkL (88)
AkN|NG.|
Aouo oorcs slo cotc| borcboo. koocooo tluo|
borortl royo| oouo torc|lr ulbotc. uorcs cc|c
Ilo|slbol uolo obcot oroocooooo sooloo
blso obcot ooyoscoloo |otl|o oloo|oo.
kotl|o lloootol ulootoc, rovlsl toroouo
roocooo bor|oloo uoooo bol|.
Alo|osl scbor uoyo ulostl|oo torsoulo cotc| o|tlvltos
yoo toot. lol |co borortl oostl|oo boowo scbor
uoyo yoo torsoulo tluo| borloblooo. loborosoo ouoloo
slsl |oboll|oo uorl lssc soscocooyo.
oo torosc| |obctcooo 8D ouoloo.
8cbor uoyo oocslo
8cbor uoyo lolo
8cbor uoyo Iloooslol
kL8U1UHAN 8UM8Lk DAYA
MLNGAIA kLNCANA GAGAl
Oroo-oroo yoo torllbot uolo rosos
oroocooooo tluo| ooortl coro obcot roocooo
koocooo tluo| ultco|oo uorl oooo sooo
ctoo
uooyo ooo|or royo| yoo obcot roocooo
Jl borooooo boowo lloootosloyo o|oo
cuoo (lloootosl ouoloo ool yoo scllt}.
IA8L || : ILN!ADAlAN
loo|ouwoloo ollctl ortlboooo tootoo boroo loo sotlo
tcos o|oo borloosco. uol lol ooco|c |co oroo-oroo
(uoo soroo|oloo |oco|ooooyo} uoo scbor uoyo yoo
ulorlc|oo.
Aor oooIoot|oo scbor uoyo yoo oIo|tlI oorcs ultootc|oo
tltl| |rltls uolo |oo|coo royo|.
uotc| ltc uoot ulooIoot|oo.
Dloro Goott (J|oqom kcjoJ|on yonq pcnt|nq)
1orlooo |or|o soortl l|kJ 8 ClV
l|kJ . lroro |volcotloo oou kovlow Jocoolgco
ClV . Crltlcol loto Votoou
Dioqrom Gon|| ouoloo lllcstrosl roIl| |oo|coo
royo| sotlo tcos otoc o|tlvltos
ulrorosootosl|oo ouo roIl|
sobool botoo oorlsootol sooo|oo
orls wo|tc.
loo|ouwoloo oooorcs|oo ouooyo oborcoo uoo
rovlsl socoro torcs ooorcs oor ul|otoocl |oouolo-
|oouolo uorl obcot roocooo |ootlooosl.
IA8L ||| : ILNGLNDAl|AN
loooouolloo royo| ollctl oootocoo |oo|coo royo|.
l|kJ 8 ClV ouoloo uco toool| ooo|ooo royo| yoo
oocoo|oo |orlooo |or|o cotc| ooc|cr |oo|coo
royo|.
Ao|otoo Loct A8 oooboo|oo l|kJ ouo o|olr
tooco l950 cotc| ooololo oooboooo kuDAL
lolorls.
kolotoo koou uoo Dc loot oooboo|oo ClV ouo
wo|tc borsoooo cotc| ulcoo|oo uolo loucstrl |llo,
kolooooo ollo bosor uolo l|kJ 8
ClV ouoloo boowo blosooyo toruoot
|ootrol yoo borloblooo toroouo |olcr
|rltls sooloo ooosolo|oo o|tlvltos
royo| lolo.
OkANG-OkANG YANG 1Lkl|8A1
Vooo|or lroyo| lolol olll|l.
koocoo oooouol |olo|sltos
Orlootosl toroouo ooyolosoloo tcos
lorcoyo ulrl 8 toos
koctosl yoo bocs uolo ool |roulbllltos
koco|ooo ocbcooo ootor rlboul (ntcpcsono|) yoo |cot cotc|
ooyotc|oo oroo
koocoo cotc| ooool orso|tlI oroo lolo
koocoo cotc| ollo, oooorcol uoo oborl soooot
oroo lolo sorto otlvotor, |ocol|otor, ocorls, vlslooor, |oosotcol ull.
1onqqunq |owob mono|er royek o.l:
Ao so|o royo| ltc 8 boolooo oo|oloo|oo roocooo
orlotoro|sl uoo oo|ooruloosl|oo |otlvltos-o|tlvltos.
Volllo oooto tl 8 torcs ooorcs ootlvosl
Voorslo|oo roocooo 8 olo|c|oo oouo|otoo Jo
uowo
Vooycsco looroo orloul| 8 olo|sooo|oo root tl.
Vooooco |osoloooo oobllo tor|oul |otluo| borosoo
Voootoc 8 oocotco |oloooyo royo|
8onsor royek. Oroo yoo oro|orsol royo|.
losooyo soosor ouoloo oroo yoo oo|oul oouc|co ctoo
royo|.
Jooco |owob soosor royo|.
kocol|osl torotcr uoooo ooo|or royo| (/omo| nIomo|).
Jorllbot uolo rosos oroocooooo.
Vooyotc|cl uoIlolsl royo|.
Voouc|co socoro o|tlI ooo|or royo| 8 bortlouo| sobool ooosooot
uolo rosos oroocooooo.
Volo|sooo|oo oolo|ocoo toro|olr royo|.
Voooootl|oo royo| oobllo orlc.
ANGGO1A 1|M IkOYLk
uotc| oro|lt JlV lkO|k yoo oIo|tlI ulorlc|oo orootloo
uoo ortlboooo |ocscs. uol lol oooorcs|oo uloocoloyo
boboroo oroo, tluo| oooyo oroo-oroo toools.
8otlo Jl o|oo bor|oboo osot uoo loblo |rootlI uoooo
ollbot|oo oroo-oroo uoooo tlo yoo borlolooo. Jl
yoo ocoyol loovotor, oooroolslr, oocoo osoloo,
|ocol|otor 8 ooll strotol o|oo obootc. Jl lol uoot
uloroloo uorl solo|sl uoortooo loosoroo, 8DV,
kocoooo, A|cotoosl, loroslooo8 Oorosl ull.
ILNU1UIAN IkOYLk
oltc royo| ulsolosol|oo, Jl royo| ulbcbor|oo.
looctcoo uoot ulcool uoooo oborl|oo looroo
toro|olr 8 ooolor root toro|olr cotc| oro
oooto royo|.
lostl|oo boowo oooto tluo| |olcor torlolc ulol |otl|o
oro|o olloot royo| torsobct scuoo csol uoo royo|
borl|ctoyo clol oolotl. lorlootoo tootoo toool
boro|olroyo royo| uoot obootc.
1Lk|MA kA8|H