Anda di halaman 1dari 6

uAl1A8 lSl

8A8 I ÞLNDAnULUAN
1Ŧ1 LaLar 8elakang
1Ŧ2 8umusan Masalah
1Ŧ3 1u[uan
1Ŧ4 ManfaaL

8A8 II ÞLM8AnASAN
2Ŧ1 Se[arah Lahlrnya PAM
2Ŧ2 ÞengerLlan PAM
2Ŧ3 Þema[uan uan Þenegakan PAM ul lndonesla Lra 8eformaslh
2Ŧ4 lakLorŴlakLor Þenyebab 1er[adlnya Þelanggaran PAM

8A8 III ÞLNU1UÞ
3Ŧ1 keslmpulan
3Ŧ2 Saran

8A8 I

ÞLNDAnULUAN
1Ŧ1 LaLar 8elakang
Pak Asasl Manusla melekaL pada dlrl manusla se[ak lahlrŦ ArLlnya se[ak baylţ
manusla sudah mempunyal Pak Asasl yang dlberlkan oleh 1uhan ?ang Maha LsaŦ Secara
kodraL Pak Asasl Manusla Lldak mungkln dl rampas oleh slapapunŦ Cleh kerena lLuţ
seLlap manusla mempunyal kewa[lban unLuk sallng menghormaLl Pak Asasl yang
dlmlllklŦ
8ukan hanya lLuţ pemerlnLah sebagal pellndung warga negara mempunyal
kewa[lban unLuk memberlkan [amlnan perllndungan Lerhadap Pak Asasl MAnusla Ŧ
ÞemerlnLah lndonesla Lelah berupaya mema[ukanţ menghormaLlţ dan menegakan Pak
Asasl Manuslaţ mesklpun sampal saaL lnl maslh Ler[adl banyak pelanggaran Lerhadap
Pak Asasl Manusla dl lndonesla yang dlsebabkan oleh berbagal facLorŦ
1Ŧ2 8umusan Masalah
8agalmana penerapan PAM dl lndonesla?

1Ŧ3 1u[uan
MengeLahul LaLar 8elakang MasalahŦ
1Ŧ4 ManfaaLŦ
Menambah Wawasan llmu ÞengeLahuan khusus 1enLang PAM dl lndoneslaŦ

8A8 II
ÞLM8AnASAN
2Ŧ1 Se[arah Lahlrnya PAM
Þengakuan dan penghargaan Lerhadap Pak Asasl Manusla Lelah mengalaml se[arah
pan[angŦ Þengakuan LersebuL dl mulal darl plagamŴplagam berlkuL lnl ť
1Ŧ Pioqom Modinoh ť Þlagam lnl merupakan plagam PAM yang dlbuaL oleh nabl
Muhamad SAW pada Lahun 622 masehlŦ Þada plagam lnl LenLang pengakuan dan
perllndungan akan Pak Asasl seLlap manusla Lanpa memandang asal usul aLau
LlngkaL kebangsawananŦ Þlagam Madlnah dlakul sebagal salah saLu plagam pallng
konperehenslf dalam mellndungl Pak Asasl ManuslaŦ
2Ŧ Moqno corto % Þlagam Agungţ 1213 )Ŧ Magna CarLa merupakan suaLu dokumen
yang mencaLaL LenLang beberapa hak yang dlberlkan oleh 8a[a !hon darl lnggrls
kepada para bangsawan bawahannya aLas LunLuLan merekaŦ
3Ŧ i// Of kiqht % undangŴundang Pak 1689 )Ŧ ?alLu suaLu undangŴundang yang
dlLerlma oleh parlemen lnggrls sesudah berhasll dalam Lahun sebelumnya
mengadakan perlawanan Lerhadap 8a[a !anes llţ dalam suaLu revolusl Lak berdarahŦ
4Ŧ n/o/otions s roits l´homm £t citoyn % ÞernyaLaan PakŴPak Manusla
dan warga negaraţ 1789 )ţ yalLu suaLu naskah yang dl ceLuskan pada permulaan
revolusl Þrancls sebagal perlawanan Lerhadap kesewenangan darl rezlm lamaŦ
3Ŧ i// Of kiqht % undangŴundang Pak)ţ yalLu suaLu naskah yang dlsusun oleh rakyaL
Amerlka dalam Lahun 1789 dan men[adl baglan darl uuu lndonesla pada Lahun
1791Ŧ

2Ŧ2 ÞengerLlan PAM

lsLllah Pak Asasl Manusla muncul pada Lahun 1948 bersamaan dengan lahlrnya
ueclaraLlons Cf Puman 8lghLŦ Ada beberapa pendapaL yang mengemukakan LenLang
pengerLlan PAM yalLu ť
oŦ lhon Lon
ualam bukunya #1wo 1reat|eson C|v|| Government" la men[elaskan Pak
Asasl Manusla adalah hak yang dlbawa manusla se[ak lahlr dan berslfaL krodaLl
melekaL pada dlrl seLlap manusla serLa Lldak dapaL dlganggu gugaLŦ
Ŧ lon Motrson
Seorang anggoLa komlsl Pak Asasl Manusla darl ÞerserlkaLan 8angsaŴ8angsa
% Þ88 )ţ merumuskan pengerLlan PAM dengan ungkapanţ numan k|ght Cou|d 8e
Genera||y Def|ness As 1hose k|ght Wh|ch Are Inferent In Cur Nature And W|therd
Wh|ch We Can Not L|ve As numan 8e|ng yang arLlnya PAM adalah hakŴhak yang
secara lnLeren melekaL dalam dlrl manusla dan Lanpa hak lLu manusla Lldak dapaL
hldup sebagal manuslaŦ
nŦ undonqŴundonq NoŦ l9 1ohn 1999 tntonq no 4sosi Monsio
undangŴ undang lnl memberl keLerangan Pak Asasl Manusla sebagal
seperangkaL hak yang melekaL pada hakekaL dan keberadaan sebagal makluk 1uhan
yang Maha Lsa dan merupakan anugerahŴnya yang wa[lb dl hormaLlţ dl [un[ung
Llngglţ dan dl llndungl oleh negaraţ Pukumţ ÞemerlnLahţ dan seLlap orang deml
kehormaLan serLa perllndungan harkaL dan marLabaL manuslaŦ
8erdasarkan beberapa pengerLlan dlaLas dapaL dlpahaml bahwa Pak Asasl
Manusla merupakan hak yang unlversal yang dlmlllkl oleh seLlap manusla sebagal
anugerah darl 1uhan dan dlbawa se[ak lahlrŦ Secara leblh khususţ Pak Asasl Manusla
lnl dapaL dlllhaL darl dua makna ť
ÞerLamaţ PAM merupakan hak alaml yang melekaL dalam dlrl seLlap
manusla se[ak la dllahlrkan ke dunlaŦ Cleh karena lLuţ Lldak ada seorang pun yang
dlperkenankan merampas hak LersebuL darl Langan pemlllknyaŦ
keduaţ PAM merupakan lnsLrumen unLuk men[aga harkaL dan marLabaL
manusla sesual dengan kodraL kemanuslaannya yang luhurŦ 1anpa adanya Pak
Asaslţmanusla Lldak akan dapaL hldup sesual dengan harkaL dan marLabaL
kemanuslaanya sebagal makluk 1uhan yang mullaŦ
2Ŧ3 Þema[uan uan Þenegakan PAM dl lndonesla Þada Lra 8evormasl
Þada perlode 1998 Ŷ 2003ţ pema[uan dan penegakan PAM dl lndonesla
memasukl Lahapan sLaLus penenLu dan Lahap penaLaan aLuran secara konslsLenŦ
Þada Lahun lnl pemerlnLah menerlma norma lnLernaLlonal PAMţ balk melalul
8aLlflkasl maupun lnsLlLuslonallsasl nllal PAMŦ
Selan[uLnyaţ pada Lahun 2006 pema[uan dan penegakan PAM dllakukan
dengan cara melakukan revormasl kelembagaan PAMŦ Akan LeLaplţ proses
kema[uan dan penegakan PAM dl lndonesla selama kurun 2006 lnl dl nllal kurang
berhasllŦ 8evormasl kelembagaan PAM mengalaml kemaceLanţ lnsLrumen PAM
yang ada [usLru lumpuh dan maceL dalam menanganl kasusŴkasus pelanggaran PAM
LlngkaL beraLŦ
Sepan[ang Lahun 2007ţ banyak kema[uan yang dl capal 8angsa lndonesla
dalam kalLannya dengan upayah penegakan PAMŦ keberhasllan pada Lahun 2007 lnl
Lampak pada pembenLukan berbagal lnsLrumen PAM seperLl melakukan revlsl
Lerhadap pembenLukan peraLuran Þreslden noŦ 13 1ahun 2007 LenLang susunan
caLaLan PAM awal Lahun 2008ţ dan membenLuk undangŴundang noŦ 21 1ahun 2007
LenLang Llndak pldana perdagangan orangţ serLa undangŴundang noŦ 23 1ahun
2007 LenLang penanaman modal aslngŦ Selaln lLuţ pada SepLember 2007ţ pemlllhan
ll anggoLa baru komlsl naslonal PAM dlplllh melalul sebuah proses yang pan[ang
yang relaLlf yang leblh Lransparan dan menguLamakan kapaslLas personal para calon
anggoLaŦ
Þada Lahun 2008ţ upaya pema[uan dan penegakan PAM dl LlLlk beraLkan
pada klner[a akLor pollLlk dan pemerlnLah serLa lembagaŴlembaga negaraŦ klner[a
para plhak LersebuL sangaL menenLukan perkembangan demokrasl dan Pak Asasl
ManuslaŦ
2Ŧ4 lakLor Þenyebab 1er[adlnya Þelanggaran PAM
8anyak kasus pelanggaran PAM yang Ler[adl dl lndonesla karena adanya banyak
fakLor penyebab Ler[adl pelanggaran PAM dl lndoneslaŦ 8eberapa penyebab adalah ť
aŦ Lemahnya sysLem penegakan hukumŦ
bŦ 8elum adanya kesungguhan pemerlnLah dalam menglmplemenLaslkan normaŴ
norma PAMŦ
cŦ Adanya pemanfaaLan Lerhadap Llndakan pelanggaran PAM oleh pemerlnLah unLuk
memeperLahankan kekuasaanŦ
MenuruL ProfŦ ohordin Lopoţ 5Ŧn adanya 4 macam penyebab pelanggaran PAM dl
lndonesla yalLu ť
aŦ Adanya kecenderungan pada plhakŴplhak LerLenLu LeruLama yang memlllkl
kewenangan dan kekerasanţ sallng Lldak mampu mengekangŦ
bŦ Adanya keblasaan bahwa plhak yang memlllkl wewenang dan kekuasaan maslh
serlng menyalahgunakanŦ
cŦ Maslh kenLalnya budaya Lwuh Þekewuh yang membuka peluang Ler[adlnya
pelanggaran PAM sehlngga penegakannya Lerganggu Ŧ
dŦ Þenekan PAM maslh lemah dan serlng berslfaL dlskrlmlnaLlfŦ


8A8 III
ÞLNU1UÞ

3Ŧ1 keslmpulan
ÞemerlnLah kurang Legas dalam menegakan PAMţ cenderung mengabalkan [amlnan
PAMţ leblh memenLlngkan kekuasaan semenLara klLa Lahu bahwa penegakan PAM
adalah Langgung [awab klLa bersama LeruLama pemerlnLah sebagal pemlmpln
masyarakaLŦ
3Ŧ2 Saran
ÞemerlnLah harus leblh memperhaLlkan penegakan PAM dalam masyarakaL
LeruLama dalam upaya membangun supremaslh hukumŦ


°f¯ fJff¾f°¯9 °– ff°¾¾@ °f°–.ff¾f nff f f ¾f¾ .f¾ff f–f¯f°f½ ° f½f°.f°¾f ° ° ¾ff°– ¾ f f°  f–f€fn  ¯¾f°.f°€ff .  9-DD- ff ff°– f ¾f¾ .f°¾f ¯ f ½f f ¯f°¾f ¾ ©f f °f ¾ ©f f ¯f°¾f¾ f¯ ¯½°ff¾f¾f°– f° @f°f°–. °– fff ff°–.°¾f 9 ¯ °f ° ° ¾f f ½ff ¯ ¯f©f° ¯ °–¯f f° ¯ ° –ff° f ¾f¾ . ° ° ¾f  .f°¾f f ¯°–° f¯½f¾  ¾f½f½°   °f  ¾ f½ ¯f°¾f ¯ ¯½°f f© f° ° ¾f°– ¯ °–¯f f ¾f¾ f°– ¯ f° f°f  ½ ¯ °f ¾ f–f ½ ° °– f–f - –ff ¯ ¯½°f f© f° ° ¯ ¯ f° ©f¯°f° ½ ° °–f° f f½ f ¾f¾ .f¾ff  . ° ° ¾f"  @©f° .f°¾f ¯ ¾½° ¾f¯½f ¾ff ° ¯f¾ ©f f°f ½ f°––ff° f f½ f¾f¾.

f°¾f f¯ °–ff¯¾ ©ff ½f°©f°– 9 °–ff° ¾ ¯f f½f–f¯ ½f–f¯ °  9f–f¯ .f °f  9f–f¯ ° ¯ ½ff° ½f–f¯ .f°¾f  .f–°f .f¯f J ½f f f° ¯f¾  9f f ½f–f¯ ° °f°– ½ °–ff° f° ½ ° °–f° ff° f ¾f¾ ¾ f½ ¯f°¾f f°½f ¯ ¯f° f°– f¾f ¾ ff °–f f°–¾ff°f° 9f–f¯ . -  ©fff°f. 9 °–ff° f°½ °–f–ff° f f½f¾f¾. f°– f  -f .  9.f °f f ¾ f–f ¾ff ¾f ½f–f¯ ½f°– °½  °¾€ ff¯¯ ° °–f¾f¾.

ff % 9f–f¯ –°–  % .f–°f .

ff ¯ ½ff° ¾f ¯ ° f°– ¯ °nff °f°– f½f f f°– f°  f©f ° f °––¾ ½f f½ff f°–¾ff° fff°°fff¾°f°¯ f   € – % D° f°– D° f°– f % f ¾f D° f°– ° f°– f°– ¯f  ½f ¯ ° °––¾ ¾ ¾ f f¾ ff¯ f° ¾ ¯°f ¯ °–f ff°½ ff°f° f f½f©ff° ¾ ff¯¾f ¾f ff   nff°¾ ¾¾ #¯¯ .

 °% 9 °fff°f f.f f °n ff¯ °f #@ @ f ¾° .f°¾f f° f–f - –ff  % f ¾f °f¾f f°– n ¾f° ½f f ½ ¯ff° ¾9f°n¾¾ f–f½ ff°f° f f½ ¾ °f°–f° f ¯f¯f   € – % D° f°– D° f°– f% f ¾f °f¾f f°– ¾¾°  ff ¯ f ff¯ f° f° ¯ °©f f–f° f DD ° ° ¾f ½f f f°   9 °– f°.f°¾f ¯°n ½f f f° ¾f¯ff° °–f° f°f nff°¾ € ¯f° –  f f½f ½ ° f½f f°– ¯ °– ¯ff° °f°– ½ °– f°. ¾f f ¾f¾ .

f ¾° f°–f°––f¯¾f¾f¾. °¯ °# f ¯ °© f¾f° f ¾f¾ .f°¾f f ff f f°– ff ¯f°¾f ¾ ©f f f° ¾€f f ¯ f½f f ¾ f½¯f°¾f¾ f f f½f –f°––––f  f°. °–f° °–f½f° ¯f° – .f°¾f f9 ¾ ff° f°–¾f f°–¾f % 9 % ¯ ¯¾f° ½ °– f° .

  ° f €° ¾¾¾@¾ –Jn °€ °°-f ° J  Jn J .

f°¾f¯ ½ff°ff°–D° ¾ff°– ¯ ¾ f½¯f°¾f¾ f–f . f ff f f f°– ¾ nff ° ° ¯ f ff¯ ¯f°¾f f° f°½f f ¯f°¾f f f½f ½¾ f–f¯f°¾f n D° f°– D° f°–- @f° °f°–f¾f¾.f°¾f ¾ f–f ¾ ½ f°–fff°–¯ f½f ff f f° f ff°¾ f–f¯f@f° f°– .f°¾f D° f°– D° f°– ° ¯ ¯  f°–f° f ¾f¾ .f° -  ¾ ¯f° °– f°– f°f .ff ¾f f° ¯ ½ff° f°– f -f f°– f©  ¯f  ©°©°– °–– f° ° °–  - –ff ¯ 9 ¯ °f f° ¾ f½ f°– ¯ ¯ff°¾ f½ ° °–f°ff f°¯ff f¯f°¾f  f¾ff° f½f ½ °– f° ff¾ f½f ½ff¯ ff f ¾f¾ .

 ° ° ¾ff . ° 9€ ff ° ½f  f f°f ¯fnf¯ ½ ° f ½ f°––ff° . ¯ ½ff° °¾¯ ° ° ¯ °©f–f ff f° ¯ff f ¯f°¾f ¾ ¾f °–f° f ¯f°¾ff°°f f°–  @f°½f f f°f f ¾f¾ ¯f°¾f f ff° f½f ½ ¾ ¾f °–f° ff f° ¯ff f ¯f°¾ff°f¾ f–f¯f@f°f°–¯f  9 ¯f©f°f°9 ° –ff°.f°– f f@f° f° ff¾ ©ff nff ¾¾ f¾f¾. ¾ ½ ¯ ff° ¾ f f½ ½ ¯ °f° ½ ff° 9 ¾ ° -  @f°  °f°– ¾¾°f° nfff°. f ¯ f f€f¾¯f½°°¾¾°f¾f¾°f. f°– ©f  ° ° ¾f f °f f f°f f°f €f½ ° f ©f ½ f°––ff°. ¯ ½ff° f ff¯ f°– ¯ f ff¯ ¾ f½ ¯f°¾f ¾ ©f f ff°  °f  f °f  f f f ¾ f°– ½° f°– ½ °f°f°¯ f¯½f¾f ¾ ff°–f°½ ¯°f  f . ½ ¯ °f ° ¯ ¯ ½ ff°f° f¾ff° .fff° f°¯ ¯ °D° f°– D° f°–- @f° °f°– ° f ½ f°f ½ f–f°–f° f°– ¾ f D° f°– D° f°– -  @f° °f°–½ °f°f¯f°¯ ff¾°– f° ½f f ½ ¯ ½ ¯f° f°––f f ¯¾ °f¾°f . ° ° ¾f ¯ ¯f¾ ff½f° ¾f¾ ½ ° ° f° ff½ ½ °fff° ff° ¾ nff °¾¾ ° 9f f f° ° ½ ¯ °f ¯ ° ¯f -¯f ° °f°f . °–f f  ½f°©f°– f°  f°f ¯f©f° f°– nf½f f°–¾f ° ° ¾f ff¯ff°°f °–f°½ff½ ° –ff°. ff° °–f° nff ¯ ff° ¯f¾  ¯ f–ff° . f°–f f©¾¯½ f°¯fn ff¯¯ °f°–f°f¾¾ f¾¾½ f°––ff°.f°¾f  f9 ° f @ ©f °f9 f°––ff°. ° ° ¾f ¾ f¯f ° ° °f f°– f¾  ¯f¾  ¯ f–ff° . ° ° ¾f f½f½ ° f f ff f  ¯f°f¾¾ ¯½ ° –ff°¯  ¯ f f°f ¾°––f° ½ ¯ °f ff¯ ¯ °–¯½ ¯ °f¾f° °¯f °¯f.  f°©°f ½f f f° ½ ¯f©f° f° ½ ° –ff° . ° ° ¾f9f ff ¯f¾ 9f f ½    ½ ¯f©f° f° ½ ° –ff° . ½ ¯ f ¾ f ½¾ ¾ f°– ½f°©f°– f°– f€f°– f°¾½ff° f°¯ °–f¯ff°f½f¾f¾½ ¾°f½ffnf° f°––f 9f f f°  ½ff ½ ¯f©f° f° ½ ° –ff° . n  f°f ½ ¯f°€fff° f f½ ° ff° ½ f°––ff° .  ff° ½f f ° ©f f ½ f° ½ ¯ °f ¾ f ¯ f–f ¯ f–f ° –ff ° ©f ½ff ½f ¾ ¾f°–f ¯ ° °f° ½ ¯ f°–f° ¯f¾ f° f ¾f¾ . f°f f¾¾ ½ f°––ff° . f¾f°½f ff°° f¯½f ½f f ½ ¯ °f° f–f °¾¯ ° .f°¾f ° f½f f f f¯f°f 9 f¯f . f° f½ ½¾ ¾ ¯f©f° f° ½ ° –ff° . ¯ °–ff¯ ¯fn f° °¾¯ ° .

¾ °––f½ ° –ff°°f –f°––  9 ° f°.f  f°f n ° °–f° ½f f ½f ½f  ° f¯f f°– ¯ ¯  °f°–f° f° f¾f° ¾f°– f¯f¯½¯ °– f°–  f°f f¾ff° ff ½f f°– ¯ ¯  °f°– f° f¾ff° ¯f¾ ¾ °–¯ °ff–°ff° n .f¾ °f°f ff 9  f°– ¯ ¯ f ½ f°– ©f °f ½ f°––ff°.¯f¾ ¯f f°¾ °– ¾€f ¾¯°f€   .

  ¯ ¯ °°–f° f¾ff° ¾ ¯ °ff f f ff ½ ° –ff° . n ° °–¯ °–f ff°©f¯°f° .  9-D@D9  ¾¯½f° 9 ¯ °ff°– –f¾ ff¯¯ ° –ff°. ff¯ ¯f¾fff f¯f ff¯½ff¯ ¯ f°–°¾½ ¯f¾¯   . f ff f°––°– ©ff f ¾f¯f f¯f ½ ¯ °f ¾ f–f ½ ¯¯½° ¯f¾fff  ff° 9 ¯ °f f¾  ¯ ¯½ ff° ½ ° –ff° .