Anda di halaman 1dari 11

LA1A8 8LLAkAnC ÞAnCASlLA

SL8ACAl lulCLCCl nLCA8A
W Þancaslla sebagal dasar negara dan ldlologl
naslonal lndonesla Lldak LerbenLuk secara LlbaŴ
Llbaţ LeLapl melalul proses pan[ang se[arah
bangsa lndoneslaŦ
W Sebelum men[adl dasar falsafah negaraţ nllal Ŷ
nllal dasar Þancaslla Lelah ada dan berasal darl
bangsa lndonesla sendlrlŦ
W nllal Ŷ nllal dasar Þancaslla yang berasal darl
bangsa lndonesla sendlrl ţyalLu nllalŴnllal yang
LerdapaL dalam oJot lstloJotţ keboJoyooo Joo
ollolŴollol tellqlosŦ
W Asal mula bahan /maLerl ( kooso motetlol )
Þancaslla adalah bangsa lndonesla sendlrl yang
LerdapaL dalam keprlbadlan dan pandangan
hldupnyaŦ
W Secara lmpllslL Þancaslla dl[adlkan ldlologl negara
se[ak 17 AgusLus 1943ţLeLapl secara yurldls pada
Langgal 18 AgusLus 1943Ŧ
ÞL8uMuSAn ÞAnCASlLA SL8ACAl
uASA8 nLCA8AŦ
W Sldang 8ÞuÞkl yang perLama Langgal 29 Mel
sampal 1 !unl 1943ţkeLua menga[ukan usul
LenLang dasar negara lndonesla merdekaŦ usul
LersebuL dlLanggapl oleh MrŦMuhammad
?amlnţ ÞrofŦ urŦ Supomo dan lrŦ SoekarnoŦ
W MrŦ Muhammad ?amln ( 29 Mel 1943 )
mengemukakan pldaLo LenLang llma dasar
negara lndonesla merdeka Ŧ( bellau adalah
seorang ahll se[arah dan sasLrawan )
MrŦ Muhammad ?amln ( 29 Mel 1943 )
mengemukakan pldaLo LenLang llma
dasar negara lndonesla merdeka sbbť
1Ŧ Þerl kebangsaan
2Ŧ Þerl kemanuslaan
3Ŧ Þerl keLuhanan
4Ŧ Þerl kerakyaLan
3Ŧ kese[ahLeraan soslal
uSuL 1L81uLlS MuPAMMAu ?AMln
MLnCLnAl uASA8 nLCA8A
1Ŧ keLuhanan ?ang Maha Lsa
2Ŧ kebangsaan persaLuan lndonesla
3Ŧ 8asa kemanuslaan yang adll dan beradab
4Ŧ kerakyaLan yang dlplmpln oleh hlkmaL
kebl[aksanaan dalam permusyawaraLan /
perwakllan
3Ŧ keadllan soslal bagl seluruh rakyaL lndonesla
ÞrofŦurŦMrŦSuÞCMC ( 31 MLl 1943)
SLC8AnC APLl PukuM AuA1
lnuCnLSlA ?AnC 1L8kLnAL
1Ŧ Þaham negara persaLuan
2Ŧ Þerhubungan negara dan agama
3Ŧ SlsLlm badan perwakllan
4Ŧ Soslallsme negara
3Ŧ Pubungan anLar bangsa yang berslfaL
Asla 1lmur 8aya
lrŦ SukA8nC ( 1 !unl 1943 )
1Ŧ naslonallsme aLau kebangsaan lndonesla
2Ŧ lnLernaslonallsme aLau perl kemanuslaan
3Ŧ MufakaL aLau demokrasl
4Ŧ kese[ahLeraan soslal
3Ŧ keLuhanan yang berkebudayaan
W Llma asas aLau llma dasar negara lndonesla
merdeka lLu dapaL dlpadukan men[adl
º 1rlslla" yang rumusannya sbb ť
1Ŧ Soslo naslonalţ yalLu naslonallsme dan
lnLernaslonallsme
2Ŧ Soslo demokraslţ yalLu demokrasl dengan
kese[ahLeraan rakyaL
3Ŧ keLuhanan ?ang Maha Lsa
1rlslla dapaL dlpadu lagl men[adl º Lkaslla º yaknl
goLong royongŦ
lS1lLAP ÞAnCASlLA SuuAP ulkLnAL
SL!Ak ZAMAn kL8A!AAn MA!AÞAPl1
ÞAuA A8Au kL xlv
W 1erdapaL dalam 8uku negara kerLagama
karangan Lmpu ÞrapancaŦ
Þancaslla dlgambarkan seperLl kehldupan
rakyaL Ma[apahlL dengan hldup LenLeram dan
se[ahLeraŦ kemakmuran Ma[apahlL dlluklskan
nya sebagal qemob tlpob lob jloowlŦ
Sedangkan kehldupan beragama
dlgambarkannya dengan ungkapan 8blooeko
1ooqqol lko 1oo nooo ubotmo Mooqetwo Ŧ
W 8uku SuLasoma karangan Lmpu 1anLularŦ
lsLllah Þancaslla memlllkl dua pengerLlanŦ
1Ŧ Memlllkl arLl berbaLu sendl
2Ŧ 8erarLl pelaksanaan kesusllaan yang llma
yalLu ť
aŦ dllarang melakukan kekerasan
bŦ ullarang mencurl
cŦ ullarang ber[lwa dengkl
dŦ ullarang berbohong
eŦ ullarang mabuk mlnuman keras
8uMuSAn ÞAnCASlLA uALAM
ÞlACAM !AkA81A
W Þenyempurnakan usulan yang berslfaL
perorangan
W ulbenLuk panlLla sembllan
W ulLugaskan unLuk merumuskan suaLu rancangan
pembukaan hukum dasar yang kemudlan oleh
MrŦ Muhammad ?amln dlberl nama 9loqom
Iokotto dan memuaL rumusan dasar negara
sebagal hasll yang perLama kall dlsepakaLl oleh
sldang dan dl Lerlma oleh 8ÞuÞkl pada Langgal 14
!ull 1943Ŧ

 - W 9f°nf¾f ¾ f–f f¾f ° –ff f° – °f¾°f ° ° ¾f f  ° ¾ nff f f f½ ¯ f ½¾ ¾ ½f°©f°– ¾ ©ff f°–¾f ° ° ¾f W ¯ ¯ °©f f¾f €f¾f€f ° –ff °f °f f¾f 9f°nf¾f f f f f° f¾f f f°–¾f ° ° ¾f¾ °  .

W -f °f f¾f 9f°nf¾f f°– f¾f f f°–¾f ° ° ¾f¾ ° f °f °f f°–  f½f ff¯ f f ¾f f  fff° f° °f °f –¾ W ¾f ¯f ff° $¯f % f¾f ¯f f % 9f°nf¾f f ff f°–¾f ° ° ¾f¾ ° f°–  f½f ff¯ ½ f f° f° ½f° f°–f° ½°f W nff ¯½¾ 9f°nf¾f ©f f° – ° –ff ¾ ©f –¾¾  f½¾ nff ¾ ½f f f°––f –¾¾ .

D-9-.9D.

% ¯ °– ¯ff° ½ f °f°– ¯f f¾f ° –ff ° ° ¾f¯ f % f f ff ¾ f°– f ¾ ©ff f° ¾f¾ff° % . . - W f°– 9D9f°–½ f¯f f°––f .f¯¯f f¯° 9€ ½¯ f°  f° W .f¯¯f f¯° %. . ¾f¯½f °  f¯ °–f©f° ¾ °f°– f¾f ° –ff ° ° ¾f¯ f D¾ ¾ f°––f½  .

.f¯¯f f¯° %. % ¯ °– ¯ff° ½ f °f°– ¯f f¾f ° –ff ° ° ¾f¯ f ¾    9  f°–¾ff° 9  ¯f°¾ff° 9  f°f° 9  fff° ¾ ©f ff° ¾¾f . .

.ff ¾f f°–¾ff° ½ ¾ff° ° ° ¾f f¾f ¯f°¾ff° f°–f f° f f fff° f°– ½¯½°  ¯f ©f¾f°ff° ff¯ ½ ¯¾ffff° $ ½ ff°  f f° ¾¾f f– ¾ ff ° ° ¾f ..- .---   f°f° f°–.DD@@D.D.

@ ---@-   9ff¯ ° –ff ½ ¾ff° 9 °–f° ° –ff f° f–f¯f ¾¯ f f° ½ ff° ¾f¾¯ ° –ff °–f° f°f f°–¾f f°– ¾€f ¾f@¯ ff . D9.9€ .% -DD. %.

 D-%D-%   -f¾°f¾¯ ff f°–¾ff° ° ° ¾f ° °f¾°f¾¯ ff ½  ¯f°¾ff° .€ff ff ¯f¾ ¾ ©f ff° ¾¾f f°f° f°–  fff° .

ff ¾f @¾f f½f ½f f– ¯ °©f #f¾f #f° –°– °– .W ¯ff¾f¾ ff ¯f f¾f ° –ff ° ° ¾f ¯ f f½f ½f f° ¯ °©f #@¾f#f°–¯¾f°°f ¾ ¾ °f¾°f f °f¾°f¾¯ f° ° °f¾°f¾¯ ¾ ¯f¾ f ¯f¾ °–f° ¾ ©f ff° ff  f°f° f°–.

@9-.

9@ 9 OI W @ f½f ff¯ - –ff f–f¯f ff°–f° ¯½ 9f½f°nf 9f°nf¾f –f¯ ff° ¾ ½  ½f° ff .f©f½f ¾f° °f ¾ f–f – ¯f ½f ©°f  f°–f°  ½f° f–f¯f –f¯ ff°°f °–f° °–f½f° °° f @°––ff @f°f°f f¯f.f°– f .D- .f©f½f °–f° ½ ° f¯ f° ¾ ©f f ¯f¯f° .--.

¯ f f ¾ °  f ½ f¾f°ff° ¾¾ff° f°–¯f f f ff°– ¯ ff°  f¾f° ff°– ¯ °n n ff°– ©f °– ff°– °– ff°– ¯f ¯°¯f° f¾ .W f¾¯f ff°–f° ¯½ @f°f ¾f 9f°nf¾f ¯ ¯ f ½ °– f° .

D.D-9-.

f¯¯f f¯°  °f¯f 9f–f¯ fff f° ¯ ¯f ¯¾f° f¾f ° –ff ¾ f–f f¾ f°–½ f¯f f ¾ ½ff  ¾ f°– f°  ¯f  9D9½f f f°––f   .@ W 9 ° ¯½°ff° ¾f° f°– ¾€f ½ f°–f° W ° ½f°f ¾ ¯ f° W –f¾f° ° ¯ ¯¾f° ¾f f°nf°–f° ½ ¯ ff° ¯ f¾f f°– ¯ f°  . . 9..