Anda di halaman 1dari 17

5.0 KEPIMPINAN DAN MOTIVASI 5.

1 Pengenalan Kepimpinan (a) Definisi kepimpinan • Kepimpinan adalah suatu proses di mana pemimpin akan cuba mempengaruhi perlakuan pekerjanya bagi melaksanakan sesuatu tugas untuk mencapai matlamat kerja bagi unit dan organisasi • Kepimpinan sebagai seni atau proses mempengaruhi kegiatan manusia yang berkaitan dengan tugas mereka supaya mereka rela bergiat dan berusaha ke arah pencapaian matlamat organisasi (b) Ciri-ciri pemimpin yang baik:• mempunyai cita-cita, keinginan dan semangat untuk memimpin • • • • mempunyai kejujuran dan integriti mempunyai keyakinan diri mempunyai pengetahuan, kemahiran dan kebolehan dalam kerjaya sifat timbang rasa, tolak ansur dan displin yang tinggi.

(c) Perbezaan Pemimpin Formal dan Pemimpin tidak formal Aspek Pemimpin Formal Pemimpin tidak formal Pelantikan • dilantik disebabkan • dilantik melalui kedudukan formal dalam persetujuan bersama organisasi kumpulan. • dilantik secara tidak • dilantik melalui saluran formal dalam organisasi organisasi untuk mengetuai sesuatu kumpulan terbentuk dalam organisasi. Jawatan Jawatan diiktiraf dan dilantik oleh • jawatan tidak rasmi organisasi. dalam strukutur organisasi kerana dilantik oleh kumpulan tertentu. • pemimpin ini tidak disahkan oleh organisasi Tanggungjawab Bertanggungjawab kepada Bertanggungjawab kepada organisasi kumpulan yang melantiknya. Autoriti Autoriti diberi melalui jawatan Autoriti diberi melalui melalui persetujuan bersama kumpulan. Bidang kuasa Kuasa adalah sah mengikut Kuasa adalah tidak sah kerana perundangan dan peraturan diberi oleh kumpulan dan organisasi. organisasi tidak terikat dengan bidang kuasa itu. Contoh Pengurus Jabatan Kewangan – disebabkan kedudukannya sebagai 40 seorang pengurus secara tidak langsung beliau merupakan pemimpin jabatan berkenaan

(c) Perbezaan Antara Pemimpin dan Pengurus 41 .

Pengurus tidak mengambil berat tentang cara yang digunakan samada betul atau salah untuk mencapai matlamat tersebut Menangani kerumitan dan masalah dalam organisasi dan memastikan organisasi berjalan atas landasan yang betul perlu untuk mengatasi kerumitan dalam organisasi. maka pengurus perlu memastikan operasi berjalan lancar atas landasan yang betul berdasarkan perancangan formal.Aspek Bersifat peribadi • • Kedudukan dalam organisasi • • Pemimpin Interaksi peribadi dengan pekerja untuk tujuan mempengaruhi mereka pemimpin perlu mendorong. memujuk dan mempengaruhi orang lain agar mereka melaksanakan arahan untuk mencapai matlamat yang ditetapkan Tidak semestinya disebabkan oleh kedudukan dan jawatan formal dalam organisasi pemimpin yang mungkin tidak ada kedudukan formal dalam organisasi dilantik disebabkan ciri-ciri kepimpinan yang ada padanya Aktif dari aspek kemanusiaan disebabkan fungsi mempengaruhi pengikut lebih mengambil berat tentang cara yang digunakan untuk mencapai matlamat. menyelaraskan semua uasaha subordinat dengan memaklumkan kepada mereka visi yang dibentuk serta memberi semangat kepada subordinatnya untuk 42 menangani semua halangan • • Pengurus Tidak melibatkan interaksi peribadi perlu menitikberatkan fungsi pengurusan yang bukan bersifat peribadi contohnya tugas merancang atau membaca laporan tidak melibatkan interaksi peribadi Disebabkan oleh kedudukan dan jawatan formal dalam organisasi menyebabkan pengurus ada tanggungjawab dan autoriti tertentu dimana pengurus akan berperanan sebagai seorang pemimpin Biasanya seseorang dilantik menjadi pengurus kerana mempunyai pengetahuan. berkemahiran dan berkeupayaan mengurus dalam dirinya Pasif dan lebih mementingkan pencapaian matlamat (aspek teknikal) pengurus ada sikap yang bukan bersifat peribadi di mana tugas pengurus untuk memastikan matlamat yang ditetapkan tercapai. merekabentuk struktur organisasi yang ketat dan memantau hasil berdasarkan rancangan yang disusun • • • Sikap dan motivasi • • • • Skop pendekatan • • • • . Pemimpin mengambil berat tentang hal ehwal subordinatnya kerana hendak mempengaruhi mereka melaksanakan arahannya Menangani perubahan dengan bentuk visi tertentu diperlukan untuk menangani perubahan kerana pemimpin perlu menjelaskan arah tujuan dengan membentuk visi yang sesuai.

Menghadapi krisis b. Mempunyai pekerja baru c. Pengurus membuat keputusan dan memberitahu pekerja apa yang harus dilakukan Gaya ini sesuai bagi organisasi yang: • • • a. • subordinat akan membuat keputusan berdasarkan 43 • • • Gaya Kepimpinan Lassez – faire(bebas) • • . Mempunyai pekerja yang tidak bermotivasi Gaya Kepimpinan Demokratik • Melibatkan subordinat di dalam proses membuat keputusan.(d) Gaya kepimpinan • pendekatan yang digunakan oleh seseorang pemimpin untuk mempengaruhi subordinatnya Gaya Kepimpinan Autokratik • Proses membuat keputusan hanya dibuat oleh pengurus dan subordinat tidak terlibat dalam membuat sebarang keputusan pengurus memberi arahan kepada pekerja dengan andaian pekerja akan mematuhi tanpa banyak soal. Penglibatan subordinat bergantung kepada situasi masalah yang dihadapi pengurus melibatkan pekerja dalam proses membuat keputusan muktamad adalah ditangan pengurus. berkomitmen tinggi dan lebih bertanggungjawab terhadap keputusan yang dibuat secara bersama pemimpin memberi kebebasan kepada subordinat untuk membuat keputusan dan bertindak. Subordinat menggunakan kemahiran dan membuat pertimbangan dalam menyelesaikan sesuatu masalah • pengurus bertindak sebagai jurutunjuk atau pemudahcara kepada pekerja dibenarkan membuat keputusan. Cara ini akan memberikan keputusan yang lebih berkualiti di samping dapat memajukan bakat dan meningkat kemahiran pekerja Pekerja akan lebih bermotivasi.

lingkungan had-had tertentu yang dibenarkan untuk mencapai matlamat kerja • dilaksanakan apabila para pekerja bermotivasi tinggi. diputus atau dibincangkan menerusi konsep syura’ iaitu permuafakatan antara pemimpin dan pekerja bawahannya serta pengurus-pengurus yang lain Menekankan konsep tawakkal setelah semua idea dan perancangan diatur dengan teliti bagi mencapai matlamat organisasi kerana hanya Allah yang Mengetahui akhir setiap pekerjaan • • 44 . berpengetahuan dan berkemahiran di dalam kerjayanya bertindak sebagai pengurus atau ketua berpandukan dan merujuk al-Quran dan al-Sunnah serta nasihat para ulama’ Rakyat atau pekerja wajib taat kepada pemimpin dengan mematuhi arahan Gaya Kepimpinan Islamik • • • Pemimpin wajib menerima kuasa dan tanggungjawab pengurusan yang diberikan oleh negara atau organisasi sebagai amanah bukan sahaja amanah dari pekerja atau rakyat tetapi juga dari Allah Taala Amanah (tugas-tugas pengurusan) yang diterima perlu ditadbir. berpengalaman.

Islamik 5.2 Pengenalan Motivasi (a) tekankan konsep tawakal. • • 45 . Demokratik Gaya Kepimpinan Asas Lassez – faire keputusan dan tindakan adalah di tangan pekerja . Definisi Motivasi • Satu proses yang kompleks melibatkan keadaan dalaman (naluri manusia dan rangsangan) serta luaran individu (perlakuan dan tindakan) Proses psikologi yang merangsang dan mengarahkan tindakan manusia secara berterusan untuk mencapai matlamat Motivasi dari perspektif pengurusan: satu dorongan dalaman yang wujud dalam diri seseorang usahawan/pekerja untuk berusaha bersungguh-sungguh mencapai matlamat organisasi.Autokaratik keputusan dan tindakan adalah dalam tangan pengurus. keputusan melibatkan pandangan pekerja tetapi tindakan dilakukan oleh pengurus.

Keresahan ini seterusnya menggerakkan ransangan untuk mencari gelagat yang sesuai. (b) (i) keresahan akan Teori-Teori Motivasi Teori Hirarki Keperluan Maslow 46 .• Motivasi bermula dengan sesuatu kehendak atau keperluan yang belum dicapai. Kehendak ini mengakibatkan individu merasa resah.Gelagat yang sesuai ini perlu dilakukan dengan bersungguhsungguh untuk pastikan kehendak tercapai berkurangan atau hilang.

tempat tingkat dan sebagainya.Hirarki Keperluan Maslow Tingkat I: Keperluan Fisiologi • • Cara organisasi meningkatkan motivasi pekerja Berhubung dengan keperluan asas manusia untuk terus hidup Merupakan keperluan yang terbawah sekali yang harus dipenuhi oleh semua manusia seperti keperluan makanan. manusia harus berusaha atau bekerja untuk mendapat keuntungan. insurans dan sebagainya bagi menjamin keselamatan dan masa depan pekerja Berhubung dengan penerimaan berkumpulan atau masyarakat terhadap individu Tercetus apabila keperluan fisiologi dan keselamatan sudah dipenuhi Seseorang individu tidak dapat hidup sendiri. pekerja akan dikelompokkan dalam satu kumpulan kerja dan mereka akan berinteraksi serta bekerja bersama-sama bagi mencapai matlamat organisasi kerja berpasukan. Bagi memenuhi keperluan ini. skim pencen. 47 Tercetus apabila ketiga-tiga keperluan di bawah Dipenuhi • Tingkat II: Keperluan Keselamatan • • • Tingkat III : Keperluan Sosial • • • • • Tingkat IV : Keperluan Esteem • . pakaian. menganjurkan ‘hari keluarga’. upah atau gaji • Untuk mengelakkan diri manusia daripada perkara-perkara yang boleh mencederakan atau menjejaskan masa depannya Manusia lebih sedar tentang keperluan keselamatan setelah keperluan fisiologi dipenuhi Pekerja akan merasa lebih selamat untuk bekerja sekiranya mereka tahu bahawa mereka tidak akan hilang pekerjaan atau dibuang kerja Sebahagian organisasi mewujudkan suasana tempat kerja yang bersih dan kondusif. aktiviti bersukan. mereka memerlukan rakanrakan atau kumpulan tertentu untuk berinteraksi Dalam organisasi.

Upah dan gaji berpatutan termasuk faedah-faedah lain dari organisasi Keselamatan kerja Keselesaan tempat kerja Polisi syarikat dan pentadbiran yang adil Hubungan interpersonal dengan ketua. (b) Faktor-faktor Motivasi • • Faktor-faktor yang berkaitan dengan pekerjaan yang dapat memberi kepuasan dan seterusnya dapat memotivasikan pekerja Ketiadaan faktor-faktor ini akan menyebabkan timbulnya rasa ketidakpuasan kerja • Antara faktor-faktor motivasi ialah: 48 . faktor-faktor ini tidak dapat memotivasikan pekerja atau memberi kepuasan kepada mereka • Antara faktor-faktor penjagaan ialah : i. vi. • tidak berupaya untuk memotivasikan pekerja dan memuaskan hati pekerja. rakan sekerja dan subordinat Status • faktor ini akan mententaram atau menyenangkan pekerja. ii. iii. v. iv.Teori Dua Faktor Herzberg( Teori dua faktor) Federick Herzberg mengkaji perlakuan manusia dan mengemukakan teori motivasi berasaskan kepada Model Penjagaan-Motivasi (Motivation-Maintenance Model) (a) • Faktor-faktor Penjagaan (Maintenance Factors) Dikenali juga sebagai faktor-faktor kesihatan (hygiene factors) • Berhubung pengalaman kerja yang akan menghalang daripada berlakunya ketidakpuasan kerja sekiranya faktor-faktor tersebut wujud dalam organisasi • Namun. • kehadiran faktor hygiene mengurangkan ketidakpuasan kerja dan ketidakhadirannya menyebabkan ketidakpuasan kerja.

iii. v. diancam dan diarah bekerja untuk mencapai matlamat organisasi Kebanyakan pekerja malas.i. kebolehan dan beberapa ciri lain yang mempengaruhi gelagat mereka Teori X Teori Y • • Sebahagian besar pekerja suka melakukan kerja Pekerja boleh mengawal diri sendiri. mengelak diri dari tanggungjawab. tiada cita-cita dan lebih 49 • • • • . berinovasi dan kreatif Pekerja suka mengambil tanggungjawab dan suka memimpin Pekerja mempunyai komitmen pada matlamat organisasi dan • • Kebanyakan pekerja tidak suka bekerja dan seboleh-bolehnya mungkin cuba mengelakkan diri dari membuat kerja Pekerja perlu dipaksa. Pencapaian . ii. Teori X dan Y • Douglas McGregor telah membuat andaian berhubung dengan gelagat pekerja yang boleh dijadikan panduan kepada pengurus dan pemimpin Pengurus perlu menggunakan cara yang berbeza untuk memberi motivasi kepada pekerja yang berbeza dari segi nilai. lebih suka memberi panduan diri. kehadiran faktor bermotivasi menyebabkan seseorang merasai kepuasan kerja seterusnya memotivasikan kerja. iv. kepercayaan. penonjolan diri dan mencabar • • tanpa faktor ini ketidakpuasan hati akan timbul dan pekerja tidak akan bermotivasi untuk melaksanakan kerja dengan baik.peluang-peluang mencapai sesuatu matlamat kerja yang mencabar Penghargaan – penghargaan terhadap sumbangan dan usaha Tanggungjawab – diberi tanggungjawab dan tugas kerja yang baru Kemajuan – peluang untuk memajukan diri dan status kerja berdasarkan prestasi kerja Kerja itu sendiri – berhubung dengan kerja yang dapat memberi kepuasan. sikap.

Teori Z • Dikemukakan oleh Ouchi dengan menggabungkan ciri-ciri kejayaan pengurus Jepun (Timur) dan Amerika Syarikat (Barat) dalam bidang pengurusan Ciri-ciri utama teori ini ialah: (a) Melibatkan semua kakitangan dalam proses membuat keputusan untuk mencapai kepuasan di peringkat Sosial Teori Hirarki Maslow (THM) (b) Pekerjaan adalah untuk seumur hidup bagi mencapai kepuasan pada peringkat Fisiologi dan Keselamatan THM (c) Tanggungjawab peribadi untuk mencapai Penghormatan Diri mengikut THM (d) Peluang menggunakan kemahiran untuk mencapai peringkat Hasrat Diri THM (e) Berhati-hati dalam penilaian dan kenaikan pangkat untuk membina keyakinan dan penghormatan diri seperti THM • 50 .menekankan soal keselamatan diri • • Kebanyakan pekerja cuba mengelakkan diri dari memimpin Pekerja hanya akan melakukan kerja yang baik jika ada insentif kewangan berkeinginan melakukan kerja dengan baik bukan semata-mata memerlukan insentif kewangan • Motivasi dan potensi pekerja sememangnya sudah sedia wujud dalam diri pekerja dan pihak pengurusan hanya perlu menggilapkan potensi-potensi tersebut Bagi meningkatkan motivasi pekerja-pekerja berikut:Teori X • • • • Gaji yang berpatutan keselesaan tempat kerja kemudahan perumahan dan perubatan pemberian saham syarikat dll. • • • • • Teori Y kenaikan gaji kenaikan pangkat pengiktirafan kebebasan membuat keputusan kerja yang lebih mencabar dll.

melakar dan melaksanakan peluang Penglibatan pekerja dalam proses pengurusan dapat meningkatkan motivasi mereka Semua pekerja terlibat dalam pengurusan organisasi walaupun pekerja tidak suka melakukan perkara-perkara di luar bidang mereka • • • KAEDAH MEMOTIVASIKAN PEKERJA Penetapan Matlamat (Goal Setting) • • • • Proses menetapkan tahap prestasi tertentu untuk dicapai dalam suatu tempoh masa yang ditetapkan Ciri-ciri objektif yang spesifik dan jelas. mencabar tetapi tidak terlalu sukar . Contoh: Untung yang hendak dicapai pada tahun ini ialah RM 3 juta Objektif perlu difahami oleh pekerja dengan penggunaan bahasa yang jelas dan cara penyampaian adalah menggunakan bahasa dan kaedah yang difahami oleh pekerja • Rekabentuk Kerja (i) • Pusingan kerja (Job Rotation) ( pergerakan sistematik satu tempat ke tempat yang lain) Melibatkan perpindahan pekerja ke bahagian-bahagian lain (di dalam skop atau bidang yang sama) supaya pekerja tidak merasa jemu atau meluahkan rasa benci dan bosan terhadap kerja Contoh: Pusingan kerja kepada kakitangan yang berjawatan kerani di bahagian kewangan yang mengendalikan kerja penerimaan dan pembayaran (juruwang) dipindahkan secara pusingan (bergilir) untuk memproses bil dan invois pada minggu atau bulan yang berikutnya. pembuatan keputusan. Teori Z menekankan rasa tanggungjawab.• • Teori Z dan Teori Hirarki Maslow mempunyai kaitan yang rapat. kesetiaan dan penglibatan semua pihak dalam pengurusan organisasi tidak tertakluk kepada pengurus sahaja Pekerja terlibat dalam penentuan matlamat. • 51 . penyelesaian masalah. akan dapat meningkatkan motivasi pekerja Jelas bermaksud pekerja tahu mengenai apa yang ingin dicapai oleh organisasi Objektif organisasi disampaikan samada dalam bentuk ayat atau mekanisme yang jelas kepada pekerja.

Memberikan kuasa atau autoriti dan tanggungjawab kepada para pekerja untuk menjalan kan tugas mereka sehingga selesai Hal-hal yang diberi perhatian di dalam kaedah ini: 1. Menyediakan kerja yang pelbagai 2.” Pendekatan yang telah digunakan oleh organisasi besar seperti IBM dan FORD untuk menyelesaikan masalah pekerja. Tanggungjawab pekerja • • • 52 . Ini akan mewujudkan ketegangan antara pihak majikan dan kesatuan sekerja • • • Pengkayaan Kerja (Job Enrichment) • Satu cara untuk memotivasikan pekerja dengan memberikan mereka peluang menggunakan kebolehan dan kepakaran mereka dalam melaksanakan tugas yang diberikan” Satu lagi kaedah untuk mendorong pekerja untuk meningkatkan keinginan dan prestasi kerja Menitikberatkan kerja atau tugas itu sendiri di dalam organisasi Melibatkan 2 faktor penting: 1. kos pengeluaran dan kualiti produk Program ini juga menimbulkan masalah di mana ada pekerja yang tidak berkeupayaan untuk menjalankan tugas tertentu dan pekerja yang berkeupayaan pula akan meminta tambahan gaji Program ini berkemungkinan menyebabkan ramai pekerja diberhentikan kerana berbagai.bagai kerja hanya dapat dilakukan oleh segelintir pekerja sahaja. untuk memberikan kepelbagaian aktiviti dalam kerja di samping dapat mengurangkan kebosanan.• Kaedah ini membolehkan kerani tersebut mempelajari kerja baru serta melatih beliau supaya cekap dan mahir di dalam tugas yang berlainan di bahagian kewangan Perluasan Kerja (Job Enlargement) • Rekabentuk kerja di mana beberapa tugasan yang berkaitan dengan kerja yang dilaksanakan oleh pekerja telah ditambah (setelah latihan yang berkaitan diberikan).

pekerja dan keadaan kerja yang baik • Program pengurusan menekankan kepada aspek pengalaman kerja di tempat kerja 53 . Pencapaian • Ciri-ciri kerja yang disebutkan di atas akan memberikan tahap pencapaian ke atas diri pekerja dalam organisas Kualiti Suasana Kerja (KSK)(Quality Work Place) • Merupakan program pengurusan yang meningkatkan output seperti produktiviti dan prestasi melalui pengurusan kerja. Kemajuan dan Perkembangan diri • Tanggungjawab yang diberikan. Maklumbalas • • Prestasi pekerja samada memuaskan atau tidak perlukan disampaikan kepada mereka Dengan itu mereka dapat memperbaiki prestasi masing-masing di masa hadapan 4. Membuat Keputusan • Pekerja perlu diberikan kuasa untuk membuat keputusan berkaitan dengan kerjanya Bila pekerja mempunyai kuasa dan kebebasan ke atas kerjanya. Melalui kaedah ini pekerja tidak dikawal dengan ketat oleh penyelianya sebaliknya pekerja yang akan mengawal dan menyelia tugas mereka sendiri Tanpa kawalan yang rapi diharapkan kreativiti pekerja tidak akan disekat • 2.• • Pekerja hanya dapat meningkatkan tanggungjawab mereka apabila dibuat pengawalan ke atas kerja mereka. mereka akan mendapat kepuasan serta akan menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab • 3. autoriti dan autonomi yang ada pada pekerja dapat menambahkan lagi pengalaman dan keupayaannya melalui latihan disediakan pihak pengurusan Oleh itu pekerja dapat memajukan diri dan kerjanya • 5.

terdapat juga beberapa masalah seperti: (i) KSK unsur terakhir yang akan mendorong pekerja bermotivasi berbanding dengan faktor-faktor lain (ii) Pertukaran kaedah memotivasikan pekerja kepada KSK akan melibatkan kos yang tinggi dalam bentuk masa. peralatan dan pekerja (iii) Kebanyakan kesatuan sekerja tidak suka KSK kerana dikatakan akan mengurangkan kuasa mereka Pengupayaan (Empowerment) • Kewujudan perasaan untuk mengawal dan diri sendiri mempunyai keupayaan apabila manusia diberi kuasa dalam keadaan di mana sebelum ini mereka tidak berkuasa” Menerangkan bagaimana pekerja diberi lebih autonomi terhadap proses kerja • 54 . kerja dan organisasi mereka • Faktor-faktor yang dikaitkan dengan KSK: > Pampasan yang sesuai dan munasabah > Persekitaran kerja yang selamat dan sihat > Peluang untuk membangunkan kebolehan sumber manusia > Peluang untuk pembangunan dan keselamatan kerja yang berterusan > Jadual kerja dan tugasan mudah/longgar (flexible) > Perhatian yang berhati-hati terhadap aliran serta rekabentuk kerja dan pekerja dilibatkan di dalam menghasilkan rekabentuk kerja > Kerjasama yang bertambah dan lebih baik dalam kesatuan pengurusan > Kurang struktur penyeliaan dan banyak pembangunan efektif dalam kumpulan kerja • pekerja KSK menekankan faktor kemanusiaan dalam meningkat motivasi Namun.• Pengalaman kerja yang menyeronokkan dan suasana kerja yang baik akan meningkatkan output produktiviti dan prestasi kerja yang cemerlang • Pendekatan KSK dibentuk untuk membantu pekerja merasa seronok dengan diri.

Mereka mungkin memilih untuk mendapatkan tunai untuk menggantikan cuti tambahan ini Komisen dibayar apabila mengatasi sasaran yang ditetapkan untuk mereka mungkin merupakan peratusan tertentu daripada lebihan output Barang diberi bagi menggantikan ganjaran tunai percuma. berdikari dan menggunakan budibicara terhadap aktiviti-aktiviti kerja mereka Pekerja diberi tugas penting yang tinggi tahap kerjanya. Membenarkan pemegang jawatan menentukan kaedah kerja b. Memberi cadangan bagaimana menyelesaikan masalah belanjawan kewangan c.• Ia termasuk : a. mustahak pada diri sendiri dan orang lain Pengupayaan juga membolehkan pekerja mengawal maklumbalas prestasi kerja mereka Pekerja perjaya pada keupayaan diri sendiri untuk menyelesaikan tugas dengan jayanya • Ganjaran (Kewangan dan Bukan Kewangan) • • Ganjaran – pemberian dalam bentuk pampasan yang diterima oleh pekerja daripada organisasi disebabkan oleh sumbangan yang mereka berikan Pampasan pekerja – fungsi pengurusan sumber manusia yang harus mempunyai sistem pampasan yang menarik agar dapat mengekalkan dan memotivasikan pekerja sedia ada dan menarik calon-calon yang berkualiti dalam organisasi Bentuk Wang • • • Gaji pembayaran berdasarkan tempoh bulanan dan mengikut prestasi yang telah ditetapkan Bonus tunai dibayar pada akhir tempoh tertentu sebagai peratusan daripada gaji asas pekerja Cuti berbayar tambahan diberi kepada para pekerja lebih daripada tambahan yang mereka layak. Bentuk ini sesuai bagi perniagaan memproses makanan • • 55 . Menerima maklumat yang berkesan serta mengawal • • • Pekerja diberi autonomi iaitu kebebasan.

pengangkutan. tempat tinggal boleh diberikan kepada pekerja Bukan Wang • • • • Hebahan mempamerkan nama pekerja yang terbaik dalam sesuatu bulan di tempat khas supaya dilihat semua orang Sijil-sijil kepujian diberikan sebagai menggantikan ganjaran kewangan Pujian adalah ganjaran yang paling murah dan berkesan.• Faedah organisasi seperti insurans pekerja. Pujian patut diberikan di khalayak ramai Autonomi pekerja akan lebih terdorong supaya bekerja lebih kuat jika diberi sedikit kebebasan 56 . perubatan.