Anda di halaman 1dari 4

SnALA1 SUNAn

1UIUAN

1Ŧ Slswa dapaL men[elaskan pengerLlan shalaL sunnah rawaLlbdan dasar hukum
nya
2Ŧ Slswa dapaL menyebuLkan dalll LenLang hukum shalaL sunnah rawaLlb
3Ŧ Slswa dapaL menyebuLkan macamŴmacam shalaL sunnah rawaLlb
4Ŧ Slswa dapaL memprakLekkan shalaL sunnah rawaLlb
3Ŧ Slswa dapaL menyebuLkan fungsl shalaL sunnaL rawaLlb

SnALA1 kAWA1I8

ShalaL sunnaL rawaLlb adalah shalaL sunnaL yang menglrlngl aLau menyerLal shalaL
fardu llma wakLuţbalk dlker[akan sebelum(qabllyah)aLau sesudahnya (ba'dlyah)Ŧ

Sha|at kawat|b Mu'akkadah

Sha|at sunnah kawat|b Mu'akkadah adalah shalaL sunnah yang leblh dla[urkan
unLuk dllaksanakanŦ

1erbag| Sť
Dua rakaat sebe|um sha|at subuh
Dua rakaat sebe|um dzuhuhur
Dua rakaat sete|ah dzhur
Dua rakaat sete|ah maghr|b
Dua rakaat sete|ah |sya

Sha|at kawat|b Gha|ru Mu'akkadah

Sha|at Sunnah kawat|b Gha|ru Mu'akkadah adalah shalaL sunnah yang perlnLah
penga[urannya Lldak sekuaL shalaL rawaLlb mu'akkadahţLapl [lka dllaksanakan
sangaL besar hlkmah nya

1erbag| Sť
Lmpat rakaat sebe|um dzuhur
Lmpat rakaat sesudah dzhur
Lmpat rakaat sebe|um ashar
Dua rakaat sebe|um maghr|b
Dua rakaat sebe|um |sya

ualll nyať
ArLlnya ť
uarl Abdullah bln umarţkaLanya ťSaya lngaL darl 8asulullah saw dua rakaaL
sebelum dzhur ţdua rakaaL sesudah dzhurţdua sesudah manghrlbţdua rakaaL
sesudah lsyaţdua rakaaL sebelum shubuh(P8Ŧ8uchorl dan Musllm)

ualll sunnah khorlmuakkadť
ArLlnya ť
uarl umuh ťbarang slapa yg men[aga (slalu
menger[akan) shalaL 4 rakaaL sblum shalaL dzuhur dan 4rakaaL sesudah dzhur
maka allah akan mengharamkan darl apl neraka(P8Ŧ1lrmlzl)

ara me|akukan sha|at rawat|b

ara melaksanakan shalaL sunnah rawaLlb sebenar nya sama dengan cara shalaL
fardu (bacaan dan gerakan)ţsedangkan yang membedakan adalah maLnyaŦ

#ff ff ff¾ff¾°°ff°–½ °f ½ °–f©f°°f f¾ f¾ffff ¯#ff f f½©f f¾f°ff° ¾f°–f ¾f¯f°f @ f– ¯½ffff¾ ¯ ¯½ffff¾ ¾ f ¯½ffff¾ ¯f¾f ffff¾ ¯¯f– ffff¾ ¯¾f f°f °f f f °D¯f ff°f ff°–f ff¾f¾f ffff ¾ ¯ ffff¾ ¾ f f¾ ¾ f¯f°– ffff ¾ ¾ f¾f ffff¾ ¯¾ % n f°.#ff f ff°°fff f.¾¯% f¾°°f¯ff °f fD¯  ff°–¾f½f–¯ °©f–f%¾f ¯ °– ©ff°%¾fffff¾ ¯¾ff f°fff¾ ¾ f ¯ffffff°¯ °–ff¯f° ff½° ff% @¯%     .ffff f.

.

ff¯ ff°¾ffff  .

ff¯ f¾f°ff°¾ff¾°°fff ¾ °f°f¾f¯f °–f°nff¾ff €f % fnff° f°– ff°% ¾ f°–f°f°–¯ ¯ ff°f ff¯f°f                .

 .