Anda di halaman 1dari 10

PER5AMAAN REAK5I PER5AMAAN REAK5I

DI5U5UN OLEH : DI5U5UN OLEH :
FrIza FrIza
McdwIn McdwIn
RadjIv RadjIv
Tyas Tyas
Ioisanaan ioaksi noiupakan saIah salu Iangkah
unluk noiangkun apa yang loijadi daIan sualu
ioaksi kinia. Ioisanaan kinia dapal dijoIaskan
socaia Iisan naupun luIisan, yailu noIaIui
iunus ioaksi kinia. Sonyava yang akan
nongaIani ioaksi kinia disolul Rcaktan.
Roaklan diluIiskan di iuas kiii pada ioaksi
kinia, sodangkan sonyava yang dihasiIkan
soloIah ioaksi kinia dinanakan Prnduk. Prnduk
dItu!Iskan dI ruas kanan pada rcaksI kImIa.
IonuIisan poisanaan ioaksi haius nongikuli Iangkah-Iangkah
loiikul ini.
1. TuIiskan poisanaan ioaksi daIan kala-kala dongan
nonggunakan infoinasi yang diloiikan alaupun loidasaikan
pongolahuan kinia.
2. TuIiskan iunus ioaksi kinia yang lonai daii soliap ioaklan
pada iuas kiii dan pioduk pada iuas kanan poisanaan ioaksi.
3. Solaiakan poisanaan ioaksi yang loIah diluIis. HaI ini diIakukan
unluk nonpoioIoh junIah alon yang sana unluk ioaklan dan
pioduk.
4. Toiakhii, canlunkan sinloI koadaan faso, sopoili I, s, g, dan aq.
I (Iiqiud), s (soIid), g (gas), aq (aquoous)
Solagai conloh, poihalikan poisanaan ioaksi unluk oksidasi
nagnosiun. Kolika nagnosiun diioaksikan dongan oksigon, Iangkah-
Iangkah yang haius dijaIankan adaIah solagai loiikul.
Langkah 1
MonuIiskan poisanaan ioaksi dongan kala-kala
nagnosiun + oksigon ÷ nagnosiun oksida
Langakah 2
MonuIiskan iunus ioaksi kinia daii soliap ioaklan dan pioduk
Mg + O
2
÷ MgO
Runus noIokuI nagnosiun oksida adaIah MgO. Ion nagnosiun
(Mg
2+
) nonluluhkan hanya ion oksidaunluk nonyoinlangkan
nualannya.
Langkah 3
Monyolaiakan poisanaan ioaksi yang sudah diluIis.
2Mg + O
2
÷ 2MgO
Langkah 4
Moncanlunkan sinloI koadaan faso
2Mg(s) + O
2
÷ 2MgO(s)
RLAKSI - RLAKSI SLNYAWA ORCANIK
A. Roaksi oksida asan dan aii nonlonluk sonyava asan yang
nongandung oksigon,
Kailon dioksida dongan aii nonlonluk asan kailonal
CO2 + H2O ÷ H2CO3
SuIfui Dioksida dongan aii nonlonluk asan suIfil
SO2 + H2O ÷ H2SO3
Diniliogon Tiioksida dongan aii nonlonluk asan niliil.
N2O3 + H2O ÷ 2HNO2
Difosfoi Tiioksida dan aii nonghasiIkan asan fosfil
I2O3 + 3H2O ÷ 2H3IO3
. Roaksi oksida lasa dongan aii nonlonluk sonyava lasa yang
nongandung OH.
Naliiun oksida dongan aii nonlonluk naliiun hidioksida
Na2O + H2O ÷ 2NaOH
KaIsiun oksida dongan aii nonlonluk kaIsiun hidioksida
CaO + H2O ÷ Ca(OH)2
C. Ionyolaiaan ioaksi kinia
Io + O2 ÷ IoO
Ioisanaan ioaksi loisolulloIun solaia kaiona junIah alon di iuas kiii
loIun sana dongan junaIh alon di iuas kanan.
a Io + l O2 ÷ c IoO
1. }ika alon Io di iuas kiii dan iuas kanan adaIah salu, naka 1 a = 1 c,
alau a = c
2. }unIah alon O di iuas kiii adaIah dua dan di iuas kanan hanya salu,
naka 2 l = c, jika c = 1 naka l = ½
3. Maka, poisanaan ioaksi kinianya adaIah 1 Io + ½ O2 ÷ 1 IoO alau
jika dikaIikan 2 nonjadi 2 Io + O2 ÷ 2 IoO
RLAKSI SLNYAWA ORCANIK
1. }ika dilakai sonpuina, gas nolana nonghasiIkan kailon dioksida dan
aii
CH4 + 2O2 ÷ CO2 + 2H2O
2. Asan asolal loioaksi dongan naliiun hidioksida nonlonluk naliiun
asolal dan aii
CH3COOH + NaOH ÷ CH3COONa + H2O
RLAKSI UMUM ASAM DAN ASA MLNCHASILKAN CARAM
1. Asan kIoiida dan Naliiun hidioksida nonghasiIkan gaian naliiun
kIoiida dan aii.
HCI + NaOH ÷ NaCI + H2O
2. Asan Nilial loioaksidongan KaIiun hidioksida nonghasiIkan gaian
KaIiun nilial
HNO3 + KOH ÷ KNO3+ H2O

3 70.3 .8 7 5. :39: 207.8.8 2.2 70.3 .8 2./. .8 2.8 .9: 70. 70. 70.3 2.7.2 8:. . .. 8.8.8 207:5.9.3 80. 70. 80/.8 2.8 2. !078.9 /0.3.9: 20...3.2... /.!078.5../ /.5.:5:3 9:8...3.3 907./.3 203..3 5. $03.9.9: .2.. 8.3 803.3 !74/: !74/: /9:8.3:2 .3 #0.3 /.3 / 7:.3 /9:8. /3..3 2.3 / 7:.: 7:2:8 70. /80-:9 #0.8 2.2. .3 8.3 8090.

2.3 /. :39: 70.8 2.3 70.9.2.8 ./.3 574/: 5.2 . /03.3. .3 31472.3./.5 70.9.3 5078.:5:3 -07/.8 $09.3 5078..3 90.9.8 .3 :39: 20250740 :2.. .8. 3 /. .3 203:3..3 2. %:8.3 70.3 .:.3 70.6 .8 .942 ..3 574/: %07.8 /. .9.!03:8.7 .2.7:8 203:9 .. 7:.3 .3 5078.2.3 5078.3 /-07. /9:8 .80 805079 8 /..3 -03.8 .:./..39:2.3 70.7 /.8 7 /.3 8.3 5..3 82-4 0.2.6:04:8 .9.7 809.3 1.3 7:2:8 70. 7:..7.3. -07:9 3 %:8.7.8 .6 6:/ 8 84/ .3 50309.

43 48/.7 809.3 70.3 574/:   #:2:8 240: 2. -07:9 .3 70..308:248/.8. .3 1.2..7.308:2 /70.8 2.3.3 82-4 0./.3.3 70.8 :39: 48/.$0-. . 03:8.9..5 70.3.9.2.3.3 2:. 0309. 03:8.80 8   8 .. 43 2.3 7:2:8 70..308:2 202-:9:. .3 5078.3 5078. . 2.3.3...3.2.3 8:/. . /9:8   .308:2 09.3 5078... .8 2../.39:2.308:2 4803 2..4394 507.9.:39: 20302-./. .. /.3 /03.308:2 48/.33.3 .3 /.8 /03.8 .3 4803 .9.7:8 /.3.3 . 03. 2. 80-.9.3 .3 .3.

9   $:1:748/.2 /.2 14819 !  ! .3 .3 .8.2 8:19 $  $ 397403 %748/.3 .8.3 .7-43 /48/.7202-039: .8.. .7202-039: . .8.8.3 .3/:3 4803 .2 .  #$ #$$ # #0.8. /03.8.7203.8 48/.2 3979   148147 %748/.7202-039: 803. /03.7202-039: . /03.2 .7-43.3 .3 203. /.

848/.-.8.8.3. .  .7202-039:..3. #0./03.8:2/748/.3 203.97:248/.  .3.-../03.  .8:248/.7202-039:803. .7202-039:3.3/:3 .97:2/748/. ./03.

9.7.3/7:..87/./03. 0 0 !078.3./:.942/7:..: .890780-:9-0:2809..2./.7...8.87./0 0 ..2.:.3.9: 2.8....2..3. 5078.3.703.:2.82... . .0  0 ./.370..942/7:.3..- . :2.9420/7:.8.3.2.3203.37:.3:2....3 .942 /7:.370.82.0 .8.-.0 - .././..9: 2..370.9./..87 -0:28.3.8. !0309.

3.  .9-070..97:2/748/.3 .9/.8/03.7    8.8.7  .203. .202-039:3.3.3.2././-.809.33.97:2 .8209. #$$ # .  .809.78025:73.7-43/48/.

/.8/03. #$&&$$$# 8.7.297.23.8. .97:2 47/.3.3.3.  8.247/.97:2/748/.3.203./.3.9-070.:2/748/.7 .203.:2397.8.7.2 .9    .