Anda di halaman 1dari 6

ERA GLOBALISASI (2000-2011

)
Model Ekonomi Baru (MEB)
Datuk Seri Najib Razak telah mengumumkan MEB pada 31/03/2010. Beliau telah menggariskan
lapan inisiatiI pembaharuan yang strategic bagi merealisasikan program transIormasi ekonomi
Malaysia kearah melonjakkan kualiti hidup rakyat semua kaum. Beliau mengumumkan laporan
MEB pada Persidangan Invest Malaysia 2010. Perdana Menteri menjelaskan bahawa lapan
inisiatiI itu saling melengkapi dan kesannya merentasi semua sector untuk menjadikan Malaysia
ekonomi berpendapatan tinggi dan mampan.
Berdasarkan laporan Majlis Penasihat Ekonomi Negara (MPEN), 80 peratus daripada tenaga
kerja negara hanya berpendidikan setakat kelayakan SPM yang tidak sejajar dengan ekonomi
berpendapatan tinggi yang dihasratkan kerajaan. Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan
member jaminan MEB menjanjikan manIaat kepada semua kaum tanpa mengetepikan
kepentingan Bumiputera menerusi matlamat dan pendekatan pertumbuhan yang menyeluruh.
ObjektiI MEB sama dengan objektiI DEB, tetapi berbeza dari segi pelaksanaannya. Oleh itu,
dasar aIirmatiI yang diperbaharui akan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut iaitu
pelu mesra pasaran, berdasarkan merit telus dan berasaskan keperluan.
Sebagai contoh, antara pertimbangan penting adalah mewujudkan proses tender yang kompetitiI
dan telus dengan peraturan yang tetap dan jelas bagi seluruh komuniti Bumiputera terdiri
daripada Melayu dan pribumi lain. Untuk menilai pencapaiannya pula, Perdana Menteri berkata
pengagihan adil hendaklah merangkumi keseluruhan spectrum pengukuran kekayaan seperti
pemilikan ekuiti, asset kewangan dan bukan kewangan lain serta akses kepada peluang menjana
kekayaan seperti konsesi jangka panjang dan kontarak. Malah dari segi pengukuran pemilikan
perlu melangkaui aspek ekuiti termasuk harta benda lain, asset perniagaan sepert peruncitan,
harta tanah, bangunan komersial, harta intelek dan perkhidmatan lain serta perjawatan dalam
pengurusan.
Terdapat lapan inisiatiI yang telah diutarakan oleh Perdana Menteri iaitu pertama menyuburkan
kembali sektor swasta untuk menerajui pertumbuhan ekonomi. Ini adalah bertujuan untuk
meningkatkan pendapatan tahunan per kapita sebanyak USD7,000 (RM22,806) kepada
USD15,000 (RM48,870) dalam tempoh 10 tahun. Ianya dapat dilakukan dengan membangunkan
sektor sedia ada dan memaksimumkan potensi sektor baru melalui inovasi. InisiatiI yang kedua
ialah membangun tenaga kerja yang berkualiti dan mengurangkan kebergantungan
kepada pekerja asing. Langkah ini perlu untuk membuka peluang pekerjaan kepada pekerja
tempatan. Selain daripada itu, Iokus kepada pekerja pelbagai kemahiran (multi-tasking worker)
yang mana boleh meningkatkan produktiviti negara. InisiatiI yang ketiga, mewujudkan
ekonomi domestik yang berdaya saing. Pasaran domestik ini begitu penting kerana dapat
miningkatkan pnedapatan negara. Oleh sebab itu, negara haruslah berdaya saing untuk bersaing
dgn negara-negara lain seperti China, Amerika Syarikat dan Jepun di pasaran domestik. Keempat
ialah, memperkukuhkan sektor awam. Pengukuhan ini wujud disebabkan kepentingan sector
swasta dalam negara, disebabkan itu, sector-sektor awam akan memberi perkidmatan yang
setanding dengan sector swasta. Di samping itu, pekerja kolar biru akan menerima upah
berdasarkan kompetensi yang mereka miliki dan prestasi diukur berdasarkan penigkatan
antarabangsa. Ini bermaksud, lagi banyak kemahiran, tanggungjawab semakin tinggi lah
pendapatan yang akan diperoleh. InisiatiI kelima ialah melaksanakan tindakan afirmatif yang
telus dan mesra pasaran. Ini bermaksud barang-barang yang dihasilkan hendaklah menepati
kehendak dan keperluann pengguna. Selain daripada itu, mengambilkira kesan pembangunan
ekonomi terhadap persekitaran dan sumber asli juga perlu dititikberatkan untuk menghasilkan
produk yang mesra alam. Yang keenam ialah membina infrastruktur yang berasaskan
pengetahuan. Pendidikan penting di dalam kehidupan. Oleh sebab itu, pemodenan sistem
pendidikan wajib. Ini adalah kerana untuk melahirkan tenaga kerja bertaraI dunia. Ketujuh pula,
meningkatkan sumber pertumbuhan. Peningkatan sumber pertumbuhan ini boleh terhasil
melalui kerjasama antara sector awan dan sector swasta. InisiatiI yang terakhir ialah
memastikan pertumbuhan yang mapan. Pembangunan dalam pasaran modal akan terus
diperkukuh di dalam Pelan Induk Pasaran Modal Kedua yang sedang dirangka oleh Suruhanjaya
Sekuriti. Secara tidak langsung dapat memastikan pertumbuhan sentiasa meningkat.Liberalisasi Ekonomi
Pengumuman YAB Perdana Menteri untuk meliberalkan ekonomi Malaysia bukan perkara yang
baru. Hakikatnya, amalan dan dasar negara kita untuk mengambil pendekatan meliberalkan
ekonomi pernah diadakan suatu ketika dahulu. Pada tahun 90-an, Malaysia pernah membuka
ruang untuk pelabur luar membeli saham atau ekuiti sehingga tiga puluh peratus dalam badan
korporat Malaysia. Tujuan ketika itu ialah menarik perhatian pelabur luar supaya menyimpan
dan melabur duit di Malaysia dan mempromosikan Malaysia sebagai salah satu pusat kewangan
antarabangsa yang mampan.Rancangan Malaysia ke-10 (RMK)
Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak telah membentang Rancangan Malaysia
kesepuluh (RMK10) di Dewan Rakyat. RMK10 memperuntukkan sejumlah RM290 bilion yang
dibahagikan mengikut nisbah 60/40 untuk pembangunan Iizikal dan bukan Iizikal. Tema
pembentangan RMK10 ialah Rancangan Kemakmuran Ekonomi dan Keadilan Sosial. RMK10
(2911-2015) amat kritikal bagi meneruskan kesinambungan prakarsa nasional kearah
merealisasikan Wawasan 2020 menjadi sebuah negar maju dan berpendapatan tinggi. Peruntukan
RMK10 bagi inIrastruktur bukan Iizikal meningkat kepada 40 peratus, berbanding 21.8 peratus
dalam RMK9, tumpuan diberikan kepada program pembangunan kemahiran, aktiviti R&D dan
modal teroka. Sebuah institusi perkhidmatan awam bertaraI dunia akan diwujudkan untuk
meningkatkan kompetensi penjawat awam.
Antara teras yang dimeteraikan ialah mencarta pembangunan ke arah negara berpendapatan
tinggi. Oleh sebab itu, negara menyasarkan pertumbuhan sebanyak 6°. Pendapatan perkapita
akan dijangka meningkat kepada RM38,846 (US$12,139) pada 2015. Selain itu, RMK10 telah
membentuk ekonomi yang diterajui sector swasta untuk menyokong pertumbuhan yang diterajui
oleh inovasi seperti pekerjaan sepenuhnya dan penstrukturan subsidi

peruntukan telah diumumkan pada RMK10 iaitu sebanyak RM230 bilion dibahagikan kepada
dua bahagian 60° untuk pembangunan Iizikal dan 40° untuk pembangunan bukan Iizikal. Di
dalam pembangunan Iizikal dan bukan Iizikal pula akan dibahagikan kepada empat bahagian
iaitu peruntukan sektor ekonomi sebanyak 55°, dalam social sebanyak 30°, keselamatan
sebanyak 10° dan sektor pentadbiran am sebanyak 5°.
Terdapat sepuluh idea utama untuk pembangunan kearah negara berpendapatan tinggi.
Antaranya ialah ekonomi dipacu Iactor dalam negeri disamping mengambil kira persekitaran luar
negara. Selain itu, memanIaatkan kepelbagaian di arena antarabangsa. Di dalam RMK10,
pengkhususan menjadi aspek penting untuk mengtransIormasikan negara kearah negara
berpendapatan tinggi. RMK10 juga telah memupuk, menarik dan mengekalkan modal insane
dengan memastikan peluang sama rata dan melindungi golongan yang mudah terjejas. Walaupun
pembangunan diutamakan tetapi RMK10 amat menekankan kepentingan khazanah alam sekitar.
Antara bidang ekonomi utama negara ialah minyak dan gas, minyak sawit dan produk berkaitan,
perkhidmatan kewangan, pemborongan dan peruncitan, pelancongan, teknologi maklumat dan
komunikasi, pendidikan, elektrik dan elektronik, perkhidmatan perniagaan, penjagaan kesihatan
swasta dan pertanian.
RMK10 ingin meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam ekonomi. RMK10 menyasarkan
sebanyak 30° pemilikan ekuiti korporat Bumiputera kekal selain daripada membangunkan
komuniti komersil dan perindustrian Bumiputera. Mewujudkan peneraju industry yang lebih
kukuh dan berdaya saing serta mempertingkatkan pemilikan kekayaan secara kekal dan
berterusan. Penyertaan Bumiputera amat digalakkan dalam pekerjaan berpendapatan tinggi
melalui peningkatan keupayaan dan insentiI permintaan pasaran.
Pekerjaan berkembang pada kadar 2.4° setahun untuk mewujudkan 1.4 juta pekerjaan
terutamanya dalam sector perkhidmatan. Pekerjaan berkembang kepada 13.2 juta pekerjaan pada
2015 tetapi status guna tenaga penuh dengan kadar pengangguran ialah 3.1° pada 2015.
RMK10 juga mengutarakan mengenai membina masyarakat yang lebih progresiI dan inklusiI
dengan memperkasakan kaum wanita. Ini pentting untuk meningkatkan jumlah pembuat
keputusan, tenaga kerja, bantuan untuk janda, ibu tunggal dan berpendapatan rendah. Selain itu,
penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap wanita juga dipertekankan melalui program
pembangunan belia untuk mewujudkan generasi bercita-cita tinggi, mementingkan akademik dan
cemerlang dalam kerjaya.
Rombakan system pendidikan dengan menumpukan kepada pelaksanaan dan keupayaan
penyampaian. Selain daripada itu, ia juga menekankan pentingnya nilai an etika dalam system
pendidikan. Terdapat 181 pusat Permata akan ditubuhkan di seluruh negara. Enrolmen ke
prasekolah akan ditingkatkan daripada 87° pada 2012 kepada 92° pada 2015. Had umur
kemasukan ke sekolah akan dikurangkan daripada 6 kepada 5 seiring dengan sebanyak neagra
maju. Pelaburan bagi inIrasturktur dan kemudahan sekolah terutama bagi skeolah luar bandar di
Sabah dan Sarawak. Sebanyak RM140 juta untuk pembangunan 100 sekolah berprestasi tinggi
pada 2012. Sebanyak RM160 juta bagi program ganjaran antara 2010 dan 2012 bagi guru besar
dan pengetua.

.

91502-.3. !07/.5-07-0. ! 507.2043.547.3.78050.381472.907/7 /.390:8/03./.3.-.9.3.804342 .3 .297..4394 .5.905.3 .9/:57.30..30507:.3.8.3.3.3..3.7.3/507-.9.80805...03907-07./.20307:82.25.2.3.039072030.3.87.9/..5.3 07/..3.. 0.9.3.8.207039.3:2080:7:. 503.35. 07.8.7.3.23.33..8.20::/.7.3 $0-.-07503//.8-.8.31.9802:.3/.32003.207.9./03/..203.3/.3203..30.8.3-. !07/.3:.:90.3503/0.304342 -07503/...7.38079..7.3203.3909..:29..90.3207990:8/.35747.308.5:.8.32.3.3.3897.393.3809.307.8.947:39:203.3....3805079 502.32030:7: -0918.393/.80.3 -07/.7:.3574808903/07.8.3-:.7.3.7:.2070./. .5.32.../03.3439.3 38.0.34-091 909.172.8.03907.357385 57385-07:9.3 5.7/03.5/./...3.357-:2.5. 09: /.3.3 202-07..0.3.75..34250991 /.30.5./..3/.75..802:.50:.9:7.3502..97:2503::7.780503::7.380507943808.8802:.33.8.80.919:8.9.33.943420.3.3.039070.7.903.3-07./.2030905.39/.3:25:907..30:9 .80:7:42:39:25:907.3 !07/.3-07/. 0.3850.350393.50792-..8.5..2..33.8!03.8.503.:203:2:2.:2 0.39.90.3507.3:./.089.:/.35079:2-:.9.5.3 &39:203.9: 50:2087.338.3/. 04342-07503/..88090.9:8/.7.3 050393.5/.78./.8../.91.8.8.7..3.30..547.7.3$!.!078/..

79.3:39:-078.82:2.30-07.88095073. .3.8:.3 04342/42089.9:5079.3507.50-..5.9.3 3-072.8.3202-.-03/.230.3/03..7. -07/.3.3 809.342078.3203072.7.7.3/42089 0025.3 .834707 . 080-././.7.8.3.9.3530/.3805079507:3.9 003/.309.9.507.3:3.9 .2539: 5007.:5.3:3.. ..380..7.8:/ .39./..08.9.5007.9. 202507::.809478.3 !.4.:5079:2-:.8.2 503:7:8.305:3/5.-..342509038.930./. 9025..9. /80-.9..3/420893-09:5039307.3503/.8.79.3:39: 2033.3574/:9.38050793.3.8..7.7..3 05..3900/./.7:20.:34..91.3 9./.&$ #  05.89.9/.3.8.7.3/50740 38.. $0.32087.305.39: 80.8.3.89.3202-07507/2.-.02.:3./. &$ # /.59..91.3503.393. 30.9/.3.91.7.39.:.8.79.3 .7.83 .9/.9.3.3 2:9 9.7.2/.89.33503:3.8500:99072.-402033.9102.5007.303/..7:8.9: 203.-079::.3.$..03907.:39:20307.9.30507:.5007.38079.3.9478.3050393.:3 ..3/../.3502-..947 8.32.7.330.3/.8.7./.3.7.39:3.7.9 233..8:/-.3:3.304342 3.3 90:8/.8/::7-07/.2.338..2 !03::.357089.290254 9..5.30/:.5.9..3 -.. -.38.2.203:-:7../.5.380.3507::39:202-:..7.-9: 30.9.9.3/.3:3.172.3203:7.20305.80-.7.9..3/.3..340!07/.3 /330..507:20.07..-.5.3-07/./:9.5. 207.33:://80-.3507/2.50:.91.390. 503/.-802.32070./.7-7:.3.202-.5.3.7.-07/.3 .3 %07/.3:3903. 3-072.35007.9.3/3/03.:.75.3. 20::/.947 80947./.8 38.3.3 02-..380947.-.3 $0.5.3202. 38. 8.9: 14:805./.393/.354903880947-..3.3-07:.75.2-7.3 .02.3 8094780/.20.

7.8.39...39.9.350./. 09::5:.89.9:5:8..3 .8..8.38:2-075079:2-:.5::507..32087.947.38:3/.388902 503//..3 080-.3 .20/:5.89.3507.91.3 043425073.03907:39:20-07.3202574248.33/:!.3.2!0..7.9.3.-:7/:9/.8../.80-.7.38:2-075079:2-:.7.5.380.84342 !03:2:2.7.07.2-503/0.38039.-:7:.2033.3.38:.90...8.8..202-3.2-.380/.8.:39:20.32. 202.9.2 .8:.9:.25.3/.9   -07.8.3907:8 /507:://.9202.3  . $0:79 $0.3/.317..9:09.3:39:203.3:3..78:5.3907.04342907.8.2.0/:.35079:2-:. %::..-9: 5024/03.3 -..9.3003. 38.3 47547.9..8.3!07/...-:7:.:0:9803.1/:3.8..-.9478.324/.3/...3 !02-.8..350393//.3..3-07..9.8.3/.5507809.-079.3.25.8..34/./. .33-40907./.:07.80.897:9:7.5..7.8..2.3..40$:7:.3.89.309.3 !033...320-07.3 574/:.5073.507:/99-07.304342..-:.9.:: !...3.7.203.3:39:50../.9.- 3.38:2-07.:.3/.07..2.7: . 7:.8.7.35079:2-:./.9/.3 /.7. 2033.9.202-:.3/7.9:8/.730.7202-08.8 20.320.7.32.:3 .93././.2.3 !03//.7.3 50309.:39:203.7507.3903.38.20325.9.

 0805:: # /0.3#.3..3..3 /-.# -43..202-039... .3.-%:3#.3#.3.8.9:$07.3.90.3203:938-.3. #.8...9 # 202507:39:.380:2.03907 .0  # !07/.3..

3503897:9:7.2:7.3-:..3083..34342/..-07503/.025.3899:8507/2.3:39: 2033.380503:3. :39:502-.3.8./.9:80-... 507.3 # -.3 :39:502-.380-..9...3:3.9.3.3/::/.3/907.30.9-.305.9.72.905..3/907.31.:/..3/-. #   .7..3. 502-039.897:9:7-:..3 .8.35079:2-:.203.3/3 507.5747./.2-079.7.3.39: # 90.5..31.:80..: 4034.9:8 /.905.3-:..3.#. /.302.393 !07:39:.302./.31./.3:3.3:3.3-07503/./.2033.5..3:3.31.305.3# .2-:3.30.30.89../. $0-:.9.88050795007.35.979.3/.59. . 202-039:04342.3.9478.3:3./:2:2.0.38:-8/ 507:39:. %02.5:.3/-07.843.342509038503. $0.:39:2034435079:2-:.3 93 080-.-9: 30.8.3-:.5.9# /. /:.7.1/:3.2.3. 2070.907..305.3 24/.2033.9.3 ...3..9.2# 9:25:..3:3.7.8..3.7.317.7.2 39.# &$ 5./..# .9074.357.20307:8..-... !03/.3 203.79.-.31.2502-.3507.31.31.8././.390.9.7.78./.502-.203.# -43/-.3.30.9:8 -07-.7.3 :39:502-.2502-.3.3/20907.3$48./././80-:.

.:39:502-.350:.3.7.393 # :.202-.2# 503:8:8.3:3. /..89.7.9.3.3/.3.324/..8.-/.3./..0. /.7 30.2.3380391507239.3-07/..30. %07/..3809470434280-.3.35073/:897.3:25:907.-.304342:9.7.20250793.9.7.92030.43..9805::/0.90.3/.2809.3 -07907:8.30..9.9:507:39:.9.3574/:-07.30..9.9/.380.204342 # 203.3 # 332033.7.:3/:897.3203/:3443./.7. 080..3 !03079...3.3.3503079..8.3.:5033..3 503..9.7.3 42:3942078/.3:.7.80-..89.3:3..284.2.3 8.9.3203.75.308.3/.9.38.7.:9.8 503//..5./.2..5.9.393 39.3 50.5# ..30.3/:9.31..9070.9.9.7/.38.3009743 507/2.7.5.-07503/.202:5: 203.38.30 /03.23007/8.39. 0::/.2...3502.3 42:3..3/.3.507809.. 502.30- ::/.8.393 20.04342/5.2.3:3.3.3.2.9/.3050393.3 80-.3.8..85050393:39:20397.2..3 903442.:5:3 502-..32030.9./-7.39: 202.3507:3.8 .35079.350307..38079.9:25:907.30:947547.253203.3 .:2./..23.32:/.3/. /.3.2-7.....3-07503/.30..30:5.7.7.3909..3:25:907.35073.280-.3202.9.3809475039.330.947/.9..3050-.. $0.0. -07503/.3 507/2.3 502-4743.7.0.8.80.3 0097/.35.7./.30.3.:1..5.3:25:907./.7 39.3.7./.8 23.381472.703..3 80-.9/.25007.

/.7 809.3/93.3 %07/.317.5007.# :9.907:9.:.203:9.8907. -:9:3.9.350309:.3/.5747.:..3:3.-.804.5:8.93 2020393.280..2030..3. $0-.3..35.5.207.:. 05. /..9.8-07././..2 502-...305./.7...7/ $.5...8./.3./.-:7./.3 907:9.8. #42-.3 903..9. 5.9!072.9:8:3.3 :9.-039:/8723./.3503933.07.3203:25:.7503. -.33:81 /03.3 !007.3802:.3.288902 503//..-0757089.75.7. 3742030 57.:7:-08.3 503. 3503993:39:2033.502-:./.30804.3/..3/..0207. .503:/03..9.!007.3/.9. :9.8:.7.39: 503.3:3.7-.3804.3 $0.25.39.: !0./:2:7 02./.  .5.3-07503/.:3:39:20::/./.35.3/.05.3:2.50.7.7.3 .3703/.7./.947507/2..9.. 909.320303.5007.3202507.7 /.9.3.3/03.9 05:9:8.3 -.9.3-.2.309...95:8.75. $0.:39:20::/.804./.3/..3.-.202-3.3.3/9:-:.3.320.8.3.9: .3..30.2./50790./..3.3/80:7:30.3$.3-0.305.3:7././.3 804.2.8073/03.3/:7..-.:5747.  # :.893 5.30-5747081/.388902503//.39:.30307.380-.# :9. .3/..7...589.39./.30:5.3:39:.302:/./.5. $0-./...3.3.903./.2.75. 2.3-0702-.89:79:7/.:2.3.3-0702-.5./02/.39.:39:502-.3.