Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH INTEGRAL SMP LUQMAN AL-HAKIM (Full-day School

)
PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH
Jl. Kejawan Putih Tambak VI/1 Surabaya. Telp. (031) 5925591

MID-TERM EXAMINATION SEMESTER 1 – ACADEMIC YEAR OF 2008/2009
Subject Class Day/ date Time : Al Quran : IX : Wednesday/ 22nd of October 2008 : 09.15 - 10.15 (60 minutes)

A. Pilihlah jawaban yang tepat ! 1. “Wahai orang-orang yang beriman ! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majlis-majlis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu..” (QS. Al Mujadalah :11). Ayat tersebut diatas berkaitan erat dengan masalah : a. etika dalam suatu majlis b. sosial c. kemasyarakatan d. hukum Allah 2. Orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah berdasarkan ayat tersebut diatas adalah : a. orang yang beriman b. orang yang berilmu c. orang yang beriman dan berilmu d. orang yang berilmu dan beribadah 6. Seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak dikatakan melampaui batas selagi tidak melanggar garis batas … a. ekonomis dan iman b. ekonomis dan syara’ c. alami dan ekonomis d. alami, ekonomis dan syara’ 7. “Ya ayyuhannnas, kuluu mimma fil ardhi halalan thoyyiba…”(QS. Al Baqoroh 168). Ayat tersebut diatas mengandung anjuran Allah agar memilih : a. pekerjaan yang halal dan baik b. memilih tempat tinggal yang baik c. makanan yang halal dan baik d. memilih pengetahuan yang bermanfaat 8. Dianjurkan agar berpakaian yang baik, pakaian yang memperelok diri dengan tidak mengurangi kesopanan. Fungsi pakaian yang terpenting adalah untuk menutup : a. badan b. kulit c. aurat d. rambut 9. Yang dimaksud dengan “Bani Adam” pada surat al A’raf ayat 31 (“Yaa Bani Adam khudzuu ziinatakum inda kulli masjidin…”) adalah : a. semua makhluk Allah b. anak manusia c. Nabi Adam d. manusia (anak cucu Adam) 10. Dalam surat Al A’raf ayat 31 tersebut diatas mengandung himbauan Allah agar ….. a. mengenakan pakaian warna putih bila hendak shalat b. mengenakan baju ihram bila hendak thawaf c. menghias diri pada keempatan beribadah d. mengenakan kain bila hendak beribadah

3. Sebab turunnya ayat tersebut diatas (QS Al Mujadalah : 11) berkenaan dengan peristiwa di…. a. bukit Shafa b. shuffah c. arafah d. mina 4. Terhadap orang yang baru datang di suatu majlis, hendaklah diberi : a. keistimewaan b. kelapangan tempat c. penghormatan d. pengertian 5. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, hendaknya manusia memilih makanan yang : a. enak-enak b. baik-baik c. halal dan baik d. lezat-lezat

thawaf c. jawaban a. “Wa la tattabi’u khutuwati s syaithan…” (QS. indah c. pakaianmu 16. Bagaimana kondisi orang kafir semasa di dunia seperti yang digambarkan dalam surat al Mudatsir ? 3. berilah kelapangan d. yaitu : ular. Yang dimaksud dengan zukhrufz dalam ayat tersebut diatas adalah : a.sa urhiquhu shouda. batas darurat makanan yang halal 13. Al An’am : 145) Ayat tersebut diatas mengisyaratkan tentang : a.” (HR. bagaimana seharusnya kita bersikap : a. jalan-jalan d. dan burung elang. Al Baqarah 168) Yang dimaksud dengan khutuwat dalam ayat tersebut diatas adalah : a. harus dibunuh d. Muslim dari Aisyah). makruh c. kecuali daging hewan yang mati (bangkai).” (dalam tulisan arab)! 4. Aurat ialah bagian tubuh yang tidak boleh dilihat orang lain. haram 14. jadi hukum memakan atau mengkonsumsi daging ular adalah : a. langkah-langkah c. makanan yang haram b. perhiasan b. jawaban a. elok b. halal d. zina c. jawaban a. yang harus ditutup. b dan c benar 17. tolong b. sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya. terutama ketika mengerjakan : a. pakaian d. pengharaman makan b. Perintah Nabi untuk membunuh lima macam binatang tersebut diatas menunjukkan bahwa binatang tersebut adalah : a. Tuliskan lengkap dengan harakat surat al mudatsir ayat 31 yang berbunyi “wa ma ja’alna…. gagak. “Ada lima macam binatang jahat yang harus dibunuh. “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku. cantik d. perjalanan b. lapangkanlah b.. b dan c benar 12. berlapang-lapanglah c. Terhadap orang yang baru datang di suatu majlis. memberinya kelapangan tempat B. mengikuti 19. “Wallahu fi ‘auni abdi ma dama abdu fi auni akhihi” yang dimaksud dengan kata “aun” dalam sabda Nabi tersebut adalah : a. (QS. Maha Penyayang. akan meninggikan 20. ibadah d. memberinya pengertian c. Apa perbedaan makna yang mendasar antara al Muzammil dan al Mudatsir? Jelaskan dengan singkat ! 2.” (QS. sholat b. mubah b.11. semua makanan halal c. baik di tanah suci maupun di tempat lain. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tiada melebihi (batas darurat) maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun. menolong d. Tuliskan ayat-ayat yang menunjukkan tentang gambaran neraka Shaqor dalam surat al Mudatsir (dalam tulisan arab)! .sampai dengan …illa dzikra lil basyar” (dalam tulisan arab)! 5. tolong menolong c. Jawablah pertanyan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas ! 1. memberinya penghormatan b. daging babi. a. “Ya bani adam khudzu zinatakum inda kulli masjid” (QS. Al An’am : 112). haram dimakan b. Tuliskan lengkap dengan harakat surat al mudatsir ayat 11 yang berbunyi “ dzarni wa man khalqtu…… sampai dengan firman Allah …. tikus. “Syayathinul insu wal jinnu yuwhi ba’dluhum ila ba’dlin zukhrufal qouwli ghurura. anjing galak. memberinya keistimewaan d. pertolongan 15. karena semua itu kotor – atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. darah yang mengalir. Apa arti kata “tafassahu” yang terkandung dalam surat al Mujadalah 11. Allah berfirman “Makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi…” Ada yang mengatakan bahwa daging ular itu lezat rasanya dan bahkan ular tertentu baik untuk kesehatan dan dapat menambah selera makan. haram dipelihara c. b dan c benar 18. Katakanlah. Al a’raf : 31) Yang dimaksud dengan zinatakum dalam ayat tersebut diatas adalah : a..