BAB I PENDAHULUAN Islam masuk ke Asia Tenggara disebarluaskan melalui kegiatan kaum pedagang dan para sufi.

Islam masuk di Asia Tenggara dengan jalan damai, terbuka dan tanpa paksaan sehingga Islam mudah dipahami masyarakat. Adapun proses islamisasi ke Asia Tenggara yang berkembang ada beberapa hal yaitu perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian dan politik. Oleh karena itu, dalam makalah ini kami mencoba untuk menjelaskan pembahasan tentang masuk/proses Islamisasi di Asia Tenggara, pertumbuhan lembaga sosial dan politik serta perkembangan keagamaan dan peradaban di Asia Tenggara. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Perkembangan Sriwijaya. h. Apabila situasi politik suatu kerajaan mengalami kekacauan dan kelemahan disebabkan perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Islam di Indonesia Islam sudah masuk ke Indonesia dari abad ke-7 dan telah dianut sebahagian besar orang Indonesia baik sebagai agama maupun sebagai hukum. Karena pengaruh agama Budha masih memegang peranan di kerajaan Sriwijaya. Kesibukan lalu-lintas perdagangan pada abad ke-7 sampai ke-16 M membuat pedagang-pedagang muslim berdatangan dari berbagai 1 2 Proses Islamisasi pelayaran dan perdagangan yang bersifat internasional di Asia Tenggara disebabkan oleh kegiatan kerajaan Dedi Supriadi. Banten.1 Pada abad ke-7 Islam belum menyebar luas secara merata di seluruh penjuru nusantara. (Jakarta: PT. (Bandung: Pustaka Setia. 184-193 Badri Yatim.BAB II ISLAM DI ASIA TENGGARA A. Raja Grafindo Persada). Sejarah Peradaban Islam. Kedatangan Islam dan penyebarannya kepada golongan bangsawan dan rakyat umumnya. Tallo. h. 2008). Menurut Uka Tjandrasasmita2. 1. Negara Islam telah berdiri pada abad ke-13 dan berkembang pada akhir abad 15 atau awal abad ke-17 dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam. politik ekonomi dan budaya dengan demikian pandangan muslim memanfaatkan politiknya dalam mendukung daerah-daerah yang mendukung daerah-daerah yang muncul dan menyatakan diri sebagai kerajaan yang bercorak Islam. Sejarah Peradaban Islam. Ternate/Tidor. saluran-saluran islamisasi yang berkembang ada enam yaitu: 1. terutama dalam kehidupan sosial. Mataram. 201- 204 . seperti Aceh. saluran perdagangan pada taraf permulaan saluran islamisasi adalah perdagangan. Gowa. dilakukan secara damai.

saluran tasawuf Tasauf dan tariqad. 3. saluran perkawinan Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan apabila terjadi antara saudagar muslim dengan anak bangsawan atau anak raja karena mereka kemudian turut mempercepat proses islamisasi. da’i dan sufi pengembara dan diangkat menjadi penasehat/pejabat di kerajaan dan kemudian para sufi menyebarkan Islam dengan cara membentuk kader mubaliq dam melalui karya-karya tulis. 2. bersamaan dengan para pedagang ke Indonesia datang pula ulama. 2. saluran politik Di Maluku dan Sulawesi selatan. saluran pendidikan Para pedagang muslim menguasai kekuatan perekonomian dan dijadikan pusat pengembangan pendidikan dan penyebaran Islam 5. Pertumbuhan Lembaga Sosial Dan Politik Awalnya pemerintah kolonial memberikan kemerdekaan kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah Belanda. mereka berhasil mendirikan masjid. Kemenangan kerajaan Islam secara politik banyak menarik penduduk masuk Islam. kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Para pedagang muslim banyak yang bermukim di pesisir pulau Jawa. sehingga jumlah mereka menjadi banyak. 6. 4.negeri. saluran kesenian Penyebaran Islam dikembagkan dengan melalui seni seperti sini arsitektur dan perkembangan politik Islam di Indonesia. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Sedangkan dalam bidang politik. Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. pemerintah melarang keras orang Islam membahas hukum Islam .

Sejarah Peradaban Islam. Raja Grafindo Persada. 297 4 Badri Yatim. Seperti Budi Utomo. orang Islam bangkit dengan menggunakan taktik baru. Taman Siswa. h. Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam. Bukti-bukti Perkembangan peradaban dan keagamaan di Indonesia adalah :4 a. Lambat laun mereka berkeinginan menguasai Indonesia dengan cara permainan politik. sebenarnya kepulauan nusantara (Indonesia) sudah mempunyai peradaban yang bersumber kebudayaan asli pengaruh dari peradaban hindu-budha di India. Akibat dari situasi ini timbullah perkumpulan-perkumpulan politik baru dan muncullah pemikir-pemikir-pemikir politik yang sadar diri. bukan dengan perlawanan fisik tetapi dengan membangun organisasi. Muhammadiyah.3 Pengaruh politik Islam yang semakin kuat serta posisi ekonomi Indonesia yang berkembang. Ajid Thohir. membuat pemerintah Portugis dan Belanda mulai tergoda untuk menjalin hubungan dengan penguasa pedagang di Indonesia (Asia Tenggara). Hal ini disebabkan Islam yang dibawa oleh kaum pedagang maupun para Da’i dan ulama masa awal. Serikat Islam. diantaranya adalah: 1. dimana kedudukan ulama sebagai penasehat raja. Dengan pengalaman itu. Raja Grafindo Persada). 3. Nahdatul Ulama. Perkembangan Keagamaan Dan Peradaban Ketika Islam datang. akibat pelayaran internasional dengan pedagang muslim Arab.baik dari Al-Qur’an maupun Sunnah yang menerangkan tentang politik kenegaraan atau ketatanegaraan. mereka semua menyiarkan suatu rangkaian ajaran dan cara serta gaya gaya hidup yang secara kuantitatif lebih maju dari peradaban yang ada. (Jakarta: PT. Meskipun demikian Islam cepat menyebar.299 3 . adanya birokrasi keagamaan. 2004)h. Sebelum Kemerdekaan Sebelum Indonesia merdeka Islam telah berkembang dan mempunyai peradaban yang mencerminkan kemuliaan agama Islam. (Jakarta:PT. Dll. terutama dalam bidang keagamaan terdapat di kerajaan-kerajaan Islam.

Tetapi ditemukan juga data-data kuat bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-7. h. b. 5. adanya arsitek bangunan yang menghasilkan seni-seni bangunan yang bercorak Islam seperti masjid. dibawa oleh pedagang dan muballig dari negeri Arab. Lihat Sidi Ibrahim Boechari. 3. Sebab kerajaan ini dikenal dalam sejarah sebagai Kerajaan Islam. Setelah Kemerdekaan 1. RajaGrafindo Persada. ukiran. Lihat juga Hasbullah. berdirinya departemen agama berdirinya lembaga-lembaga pendidikan adanya hukum Islam terlaksananya haji berdirinya majelis ulama Indonesia (MUI) B. 4. 6 Memang abad ke-13 M disebut-sebut masa awal mulai masuk Islam ke di Indonesia. Adapun kerajaan Islam yang pertama ialah di Pase. 2001).2. 32. h. dan oleh pedagang Gujarat melalui daerah kerajaan tersebut mendakwahkan Islam ke Malaysia pada sekitar abad kesembilan. 3. Ada dua cara yang dilakukan para ulama dalam pengembangan ilmu-ilmu keagamaan. jauh sebelum datangnya Inggris di kawasan tersebut.ai-shia.com/html/id/service/Info-NegaraMuslim/Malaysia. Islam di Malaysia Sejarah masuknya Islam di Malaysia tidak bisa terlepas dari kerajaankerajaan Melayu. 2. (2) Daerah yang pertama dimasuki ialah pantai Barat Sumatera yaitu di daerah Baros. Islam pertama kali datang di Indonesia pada abad ke-7 M (abad ke-1 H).5 Dari sini kemudian dipahami bahwa Islam sampai ke Malaysia belakangan ketimbang sampainya Islam di Indonesia yang sudah terlebih dahulu pada abad ketujuh. 17. maka asal usul Kota Kuala Lumpur dalam http:www. IV. 1981). Pengaruh Timbal Balik antara Pendidikan Islam dan Pergerakan Nasional di Minangkabau (Jakarta: Gunung Tiga. yaitu: membentuk kader-kader ulama dan menyebarkan karya-karya ke berbagai tempat yang jauh. Jakarta: PT. candi dan sebagainya. orangorang Islam bangsa Indonesia ikut aktif mengambil bagian yang berperan dan proses itu berjalan 5 . Seminar masuknya agama Islam di Indonesia yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1963 menyimpulkan sebagai berikut 1). ulama dan ilmu-ilmu keagamaan Penyebaran dan pertumbuhan kebudayaan Islam di Indonesia terletak di pundak para ulama.6 Berdasarkan keterangan ini. Searah Pendidikan Islam di Indonesia (Cet. tempat kelahiran ulama besar bernama Hamzah Fansyuri. (3) Dalam proses pengislaman selanjutnya.

Malaysia adalah berada di jalur perdagangan dunia yang menghubungkan kawasan-kawasan di Arab dan India dengan wilayah China. II. 1990). Ensiklopedia Islam Jilid III. II. 10 Muhammad Syamsu AS. Sidi Abdul Aziz lalu menganjurkan raja Malaka saat itu yang telah di Islamkan untuk menukar namanya menjadi Sultan Muhammad Syah. Southeast Asia: Cross-roads of Religion. Sebelum Islam datang wilayah Asia Tenggara. 291 H). 137. Uraian lebih lanjut. 133. Penulis Malaysia didasarkan pada mata uang dinar emas yang ditemukan di Klantang tahun 1914. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. (4) Kedatangan Islam di Indonesia ikut mencedaskan rakyat dan membina karakter bangsa. sebagaimana diakui Dinasti Sung (960-1279). h. 1986). yakni Gujarat dan Malabar.8 Menurut ahli sejarah Malaysia. datang sebuah kapal dagang dari Jeddah yang dipimping kapten kapal yang bernama Sidi Abdul Aziz. yang juga seorang ulama Islasm. h. II. Dan jika kita lihat batu nisan tua tertulis arab ditemukan ke Kedah tahun 1963 pada makam Syekh Abdul Kadir bin Syekh Husen Shah Alam (w. (Cet. h. bagian kedua bertuliskan äl-Mutawakkil. et all. 8 Kenneth Perry Landon. 24-30. Sejarah Pendidikan Islam (Cet. 1999). dan dijadikan tempat persinggahan sekaligus pusat perdagangan yang amat penting.10 Dalam sejarah negeri secara damai. (Cet. 118 . (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. abad ke-9 merupakan awal perkembangan Islam di kawasan selat Malaka dan kawasan-kawasan yang menghadap ke laut Cina Selatan. Lentera Basritama. 9 Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. Pemikiran Umat Islam Di Nusantara: Sejarah dan Perkembangannya Hingga Abad Ke-19. 1949.masuknya Islam ke Malaysia berdasar pada yang dikemukakan Azyumardi Azra bahwa Islam datang dari India. lihat Zuhairini. bahwa masyarakat Islam telah tumbuh di sepanjang pantai laut Cina Selatan. Jakarta: Proyek Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. gelar pemerintahan Kelantang. (Chicago: University of Chicago Press). 1994). h.9 Sekitar tahun 1276 M di masa Sultan Muhammad Syah bertahta di Malaka. Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya. Jakart: PT.7 Maka tidak heranlah jika wilayah ini juga menjadi pusat bertemunya pelbagai keyakinan dan agama (a cross-roads of religion) yang berinteraksi secara kompleks. yang bersamaan dengan tahu 1161 M. bagian pertama mata uang itu bertuliskan al-julus kelatan dan angka arab 577 H. 7 Abdul Rahman Haji Abdullah. Islam masuk ke semenanjung ini sebelum abad ke-12 berbeda pendapat penulis barat yang mengatakan sekitar abad ke-13 atau 14.

Raja Pramawangsa akhirnya dianjurkan oleh Syekh Abdullah menukar namanya setelah masuk Islam menjadi sultan Muzafar Syah. sebagai konsekwensi semua masyarakat termasuk non muslim harus menghargai dan menjunjung tinggi konstitusi negara kebangsaan Malysia. C. tidak berarti Islam dapat dipaksakan oleh semua pihak. 139 . Islam Di Thailand 11 12 Ibid Ibid. kedamaiaan bagi masyarakat. mereka juga singgah di pelabuhan-pelabuhan semenanjung. Sejak awal abad ke-7 semananjung Malaka dan nusantara merupakan jalur perdagangan utama antara Asia Barat dan Timur jauh serta kepulauaan rempah-rempah Maluku. Bahwa proses islamisasi di Malaysia yang memainkan peranan penting dalam mengembangkan ajaran Islam adalah ulama atau pedagang dari jazirah Arab. para da’i setempat dan penguasa Islam. Syekh Abdullah mendapat kiriman Al-Qurán dari sahabatnya pendakwah di Aceh yaitu Syekh Nuruddin Makki. Islam di Singapura D. h.11 Kedatangan Islam dan proses islamisasi berlangsung melalui jalur perdagangan atas peranan para pedagang muslim dan mubaliq dari Arab dan Gujarat.12 Negara Malaysia yang menganut agama resmi Islam menjamin agamaagama lain dan oleh pemerintah diupayakan menciptakan ketentraman. walaupun pemegang jabatan adalah pemimpinpemimpin muslim.Kedah disebutkan bahwa Islam masuk ke Kedah pada tahun 1501 M. semananjung tidak dapat dipisahkan dari gugusan pulau-pulau nusantara. pada suatu hari datanglah seorang alim bangsa Arab di Kedah yang bernama Syekh Abdullah Yamani yang kemudian mengislamkan raja dan pembesar serta anak negeri Kedah. yang pada tahun 1980-an Islam di Malysia mengalami perkembangan dan kebangkitan yang ditandai dengan semaraknya kegitan dakwah dan kajian Islam oleh kaum intelektual dan setiap tahun menyelenggarakan kegiatan Internasional yaitu Musabaqh Tilawatil Al-Qurán yang selalu diikuti oleh Qari dan Qariah Indonesia.

maka dianggap perlu menempatkan mereka di bawah pejabat pemerintah Kristen dan Budhis . Peran orang-orang muslim sebagai menteri dan saudagar yang dekat dengan raja menjadikan mereka kelompok yang berpengaruh di istana. Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP). Proses Islamisasi Kedatangan Islam di Thailand telah terasa pada masa pemerintahan kerajaan Sukhotai di abad XIII M. dengan sistem-sistem ini. persoalan masyarakat muslim melayu yang ingin memisahkan diri sangat meresahkan kerajaan. Kaum muslim tidak hanya mampu mengontrol jalur perdagangan yang melintasi semenanjung.1. Pertumbuhan Lembaga Sosial dalam Lembaga Politik Upaya penyatuan politis daerah muslim ke dalam Thailand merupakan hasil akhir perjuangan selama berabad-abad. namun juga mampu mengamankan kunci perjanjian administratif di seluruh kerajaan ayutthaya. Pembangunan dan keamanan pemerintah Thailand dalam abad XX berusaha memperluas kekuasaan atas provinsi-provinsi selatan yang didiami orang-orang muslim itu. Karena orang-orang muslim itu tidak berpengalaman Thailand. 2. Langkah pertamanya adalah integrasi administratif yang dirancang untuk memasukkan daerah-daerah muslim itu ke dalam sistem politik nasional yang berpusat di Bangkok. Barisan Revolusi Nasional dan lain sebagainya. Gerakan pemberontakan kaum separatis melayu muslim melahirkan sejumlah organisasi seperti Pattani United Liberation Organization (PULO). perdagangan merupakan faktor-faktor dominan yang mendekatkan Islam dengan kerajaan Ayutthaya. dengan berbagai alasan nasionalisme. Di bidang politik.

Di Thailand kaum minoritas Muslim dipandang dengan sikap negatif sebagai orang khaek yang berarti “tamu”. Ada empat kelompok yang mengklaim dirinya sebagai pihak yang mewakili kepentingan masyarakat muslim. yaitu Chularatmontri. tetapi sepanjang abad XX uu negeri ini termasuk semua konstitusi sejak tahun 1934 mengizinkan kebebasan beragama di kebanyakan negara demokrasi skular. secara keseluruhan. komitmen terhadap Islam sedang tumbuh di kalangan muslim Thailand. Lepas dari itu semua. kelompok ortodoks yang menerbitkan Al-Rabitah dan kelompok muslim melayu tradisional di daerah selatan yang menentang kepemimpinan Chularatmontri. Secara resmi mereka disebut “orang-orang muslim Thai” yang menyinggung perasaan karena Thai berarti orang Siam.3. Perkembangan Keagamaan Dan Peradaban Kerajaan Thailand bukan negara skular. namun menolak disebut sebagai Rival Al-Jihad Al-Rabitah. Kaum muslim diperbolehkan melaksanakan dakwah. kaum muslimin sendiri tidak bebas dari perpecahan. Meskipun demikian. (Jakarta:PT. . 2004)h. Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam. Raja Grafindo Persada.13 Ajid Thohir. membentuk organisasi dan mengelola penerbitan literatur keagamaan yang sekarang sedang tumbuh. Pemerintah menyediakan dana untuk kegiatan keagamaan. sebuah kelompok yang didukung negara. mereka menuduh bahwa kebijakan pemerintah yang menyebut mereka “muslim Thai” merupakan upaya yang disengaja untuk mengaburkan jati diri mereka sebagai orang-orang yang sama sekali berbeda dari orang-orang Thai lainnya. 270-274 13 . Raja merupakan kepala kehormatan agama Budha di Muangthai.

Oleh karena itu. Tallo. Saran Dalam penulisan makalah ini. B. Gowa. Mataram. seperti Aceh. 6. 2. Terakhir penulis berharap. 3. Saluran-saluran islamisasi yang berkembang ada enam yaitu: 1. Peran orangorang muslim sebagai menteri dan saudagar yang dekat dengan raja menjadikan mereka kelompok yang berpengaruh di istana.BAB III PENUTUP A. 5. Banten. baik dari segi isi maupun cara penulisannya. Kesimpulan Negara Islam telah berdiri pada abad ke-13 dan berkembang pada akhir abad 15 atau awal abad ke-17 dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam. Ternate/ Tidor. . saluran perdagangan saluran perkawinan saluran tasawuf saluran pendidikan saluran kesenian saluran politik Kedatangan Islam di Thailand telah terasa pada masa pemerintahan kerajaan sukhotai di abad XIII M. penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki kekurangan. 4. perdagangan merupakan faktor-faktor dominan yang mendekatkan Islam dengan kerajaan ayutthaya. dengan segala kerendahan hati penulis sangat berharap ada kritikan dan saran yang sifatnya untuk membangun. semoga makalah ini dapat bermanfaat baik bagi penulis begitu juga pembaca.

jumlah keseluruhan penduduk Malaysia pada tahun 2008 adalah 27. Adapun kerajaan Islam yang .2% (0. (New York: Oxford Unversity Press. h. Lihat Sidi Ibrahim Boechari. 2777 htm diakses pada tanggal 18 Juni 2009 [7] Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. 1997).8% (0. 357. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.al-shia. 1981).htm [2] Marsal GS Hodgson. The Ventural of Islam vol. 60. Ensiklopedia Islam Jilid III.2% (5. h. 18 Juni 2009 [5] Jonh Esposito.wikipedia. Lihat juga Hasbullah. [4]Lihat http://id. Jakarta: PT. 2001).org/html/id/service/Info-Negara-Muslim/Malaysia. (2) Daerah yang pertama dimasuki ialah pantai Barat Sumatera yaitu di daerah Baros. 1995).5 juta orang. 32.6947 juta) adalahHindu.1648 juta) adalah Budha. Islam pertama kali datang di Indonesia pada abad ke-7 M (abad ke-1 H). h. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 6. Sejarah Sosial Umat Islam : BagianKetiga diterjemahkan Ghufron A Mas’adi dengan judu A History of Islamic Soietes (Cet. The Oxfort Encyclopedia of The Modern Islamic Word Volume III. dibawa oleh pedagang dan muballig dari negeri Arab.1076 juta) adalah lainlain dan 1. 17. 0.ai-shia. mereka meluaskan koloninya ke Kepulauan Nusantara yang kemudian dikenal sebagai Indonesia. Lihat http://www. 1994).[1]merupakan bagian dari Kepulauan Nusantara yang dikuasai Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. h. 548.6994 juta) adalah Konfusiu. [10]Memang abad ke-13 M disebut-sebut masa awal mulai masuk Islam ke di Indonesia. (Cet. bersamaan dengan masuknya Islam ke Kepulauan Nusantara. 137.4% (0. [6]Menurut data dari US Departement of State. Tetapi ditemukan juga data-data kuat bahwa Islam masuk ke Indonesia ke-7. 0.3% (1. [8] Ibid. h. 9. I. tempat kelahiran ulama besar bernama Hamzah Fansyuri. [3]Ira M Lapidus. 1999). Seminar masuknya agama Islam di Indonesia yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1963 menyimpulkan sebagai berikut 1).org/wiki/Malaysia. 2. Dari sini. Pengaruh Barat masuk bersamaan dengan mendaratnya para pelaut Portugis di pesisir Malaka pada tahun 1511. Searah Pendidikan Islam di Indonesia (Cet. State gover pabgn. h. 19.2152 juta) adalah agama kaum pribumi.com/html/id/service/Info-NegaraMuslim/Malaysia. IV.1% (2. II (Chicago: University of Chicago Pres. lihat http://www. RajaGrafindo Persada.3228 juta) tidak diketahui agamanya.6% (0. [9]Kota Kuala Lumpur dalam http:www. 35.2476 juta) adalah penganut Islam. Islam masuk ke Malaysia dibawa oleh para pedagang dari Gujarat pada sekitar abad ke-9. II.4% (16. disadur tanggal. Pengaruh Timbal Balik antara Pendidikan Islam dan Pergerakan Nasional di Minangkabau (Jakarta: Gunung Tiga.4479 juta) adalah Kristen.

(Jakarta: Pustaka Firdaus dan Yayasan Obor Indonesia. op. h. h. diterjemah A. [12]Kenneth Perry Landon. 38 [16] Harry J. (4) Kedatangan Islam di Indonesia ikut mencedaskan rakyat dan membina karakter bangsa. H.pertama ialah di Pase. 7-13 [18]Lihat dalam A. HAMKA. et all. II. (Chicago: University of Chicago Press). Johns. 139 . Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya. h. 3132. h. 10-23. h. h. [17]Pengaruh sufi dalam penyebaran Islam di Nusantara. op. 1986). 1981). Sejarah Ummat Islam Indonesia. Jakarta: Proyek Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama. 1997). Sejarah Pendidikan Islam (Cet. II. Arnold. “Kontinuitas dan Perubahan Dalam Islam di Indonesia. “Sufism as a Category in Indonesian Literature and History. Benda. 26 (1). cit. h. Sejarah Da’wah Islam. H. 1987). [22]Dewan Redaksi Ensiklopedia Islsam. 1991). 319. 2 (2). lihat dalam Mahayudin Haji Yahaya. Pemikiran Umat Islam Di Nusantara: Sejarah dan Perkembangannya Hingga Abad Ke-19. 1990). (3) Dalam proses pengislaman selanjutnya. (Cet. Islam di Alam Melayu. [23] Ibid. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 670 [14] Thomas W.” dalam Taufik Abdullah (ed. orang-orang Islam bangsa Indonesia ikut aktif mengambil bagian yang berperan dan proses itu berjalan secara damai. h. A. h.” Journal of Southeast Asian History. 1999). “Sufism in Southeast Asia: Reflections and Reconsiderations. 137 [20] Muhammad Syamsu AS. 169-183 [19]Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. (Jakarta: Penerbit Widjaya. 1961. 138.). dkk. (edisi baru). 133. Uraian lebih lanjut.” Journal of Southeast Asian History. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. h. Jakart: PT. Johns. h. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Southeast Asia: Cross-roads of Religion. [11]Abdul Rahman Haji Abdullah. 24-30. (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. cit. 1949. lihat Zuhairini. h. 1998). 118 [21] Ibid. [15]Taufik Abdullah. Nawawi Rambe. (Singapura: Pustaka Nasional PTE Ltd.. [13]Lihat Prakata. Lentera Basritama. Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia. h. Sejarah Umat Islam. 1995.

Kontinuitas dan Perubahan Dalam Islam di Indonesia. Boechari. Jakart: PT. Nawawi Rambe. PT.[24]Azyumardi Azra. Jaringan Ulama Timur Tengah dan kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII (Bandung: Mizan. Cet. h. Harry J. . 1981). 1981.). 1997. 266-267 [29]Ibid. Islam dalam Sejarah Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Bandung: Mizan. Taufik. Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia. diterjemah A.. Sejarah Da’wah Islam. Sewang. Azra. 1994). Jakarta: Gema Insani Press. 1999. I. h. Islamisasi Kerajaan Gowa (Cet. Cet. Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. h. Benda . (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. Sidi Ibrahim. 15-21 [25]Ahmad M. 2002).com/205/06/travel-Malaysia Kucing. Islam Reformis : Dinamika Intelektual dan Geakan. Cet. I. Raja Grafindo Persada. 1991) Arnold . 1994. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1987). II. 2005). 268-269.blogspot. Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah dan Alian.139 DAFTAR PERPUSTAKAAN Abdullah. html. dalam Taufik Abdullah (ed.I. Al-Attas. Sejarah Ummat Islam Indonesia. h. Jakarta. (Jakarta: Penerbit Widjaya. Perkembangan Peradaban Islam di Kawasan Dunia Islam (Cet. Pengaruh Timbal Balik antara Pendidikan Islam dan Pergerakan Nasional di Minangkabau. Ensiklopedia Islam Jilid III. I. 86 [26]Lihat. Jakarta Ictiat BaruVan Hoeve. Raja Grafindo Persada. Azyumardi. Abdul Rahman Haji. dkk. Thomas W. Syed Naquib. (et. disadur tanggal 12 Januari 2010 [27]Ajid Thohir. h. [28]Ibid. Abdullah . 1990. (Jakarta: Pustaka Firdaus dan Yayasan Obor Indonesia. III. Jakarta: Gunung Tiga Serangkai.Travel Malaysia Kucing dalam http://urniasih.

htm. Islam di Alam Melayu. 1997) http://id.Esfito. Cet. 26 (1). Islam and Development : Religion and Sociopolitecal Change.blogspot. H. Jaskarta: PT. Lapidus. A. Cet. (Singapura: Pustaka Nasional PTE Ltd. 1984.wikipedia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1999. Marsal GS. Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya. Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi. 18 Juni 2009 http://www. Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara.ai-shia. Jakarta: LP3ES. Bandung: Mizan. I. dterjemahkan Ghufron A Masádi dengan judul Sejarah Sosial Umat Islam Bagian Ketiga. diterjemahkan oleh Warda Hafidz dengan judul Islam dan Perubahan Sosial Politik di Negara Sedang Berkembang. Johns . disadur tanggal. State gover pabgn. The Ventural of Islam vol.com/html/id/service/Info-Negara-Muslim/Malaysia. Hodgson. HAMKA. http:www. Cet. Journal of Southeast Asian History. Kebangkitan Islam dan Tantangan yang dihadapi dari Masa ke Masa. 1949 Kuntowijoyo. II. Munawir. Lentera Basritama. Jhon L. h. 1997). 10-23. 2777 htm diakses pada tanggal 18 Juni 2009 http:www.” Journal of Southeast Asian History. Syaiful (ed). 2 (2). Sufism as a Category in Indonesian Literature and History..ai-shia. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Southeast Asia: Cross-roads of Religion. VIII. II (Chicago: University of Chicago Pres.com/html/id/service/Info-Negara-Muslim/ Malaysia. (Chicago: University of Chicago Press).com/2005/06/travel-Malaysia-Kuching. Cet. 1985. “Sufism in Southeast Asia: Reflections and Reconsiderations. Mahayudin Haji Yahaya. (edisi baru). II. Yokyakarta : PLP2M. http://urniasih. H. A History of Islamic Societies. 1961. Cet. Ira M. 1993 .com/html/id/service/Info-Negara Muslim/Malaysia. Johns. Cet. 1998. htm. 1998) Muhammad Syamsu AS.ai-shia.html http:www. I. 1999. Mudzani.org/wiki/Malaysia. A. Sejarah Umat Islam. I. 1995 Kenneth Perry Landon. Surabaya: Bina Ilmu.

Taufiq dan Sharon Siddique (ed). Ajid. USA: Weatview Press. Sejarah Peradaban Islam. Departemen Agama RI. vol. I. Sejarah Pendidikan Islam. Azra.XI. PT. 1982/1983 Esposito. Badri. diterjemahkan oleh : Rachman Achwan. RajaGrafindo Persada. 2005. Cet. Zuhairini. Ujung Pandang: IAIN Alauddin. 2001. Thohir. Manay. dalam Saiful Muazni (ed). 1986 Sewang. II. 3. Farouk. Yusuf. dalam Islam and Society in Southeast Asia. . 1995. jilid II. et all. Jakarta : LP3ES. Jakarta: LP3ES. Perkembangan Peradaban Islam di Kawasan Dunia Islam. 1994. Iwan (ed). Cet. IV. Omar. Kualalumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. Beberapa Dimensi Pendidikan Islam. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Cet. Jakarta: PT. 1993 Gayo. Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara. Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara.com/html/id/service/Info-Negara-Muslim/ Malaysia. I. Perkembangan Madrasah Balambi Pasir Putih. htm. Jakarta: PT.RS. Azyumardi. Internet Malaysia http:www. 2000. John L (ed). Islamisasi Kerajaan Gowa. “Muslim Asia Tenggara dari Sejarah Menuju Kebangkitan Islam”. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Jaringan Ulama Timur Tengah dan kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. Sejarah dan Kebudayaan Islam. Cet. Jakarta: Proyek Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama. New York: Oxford University. 1986) Abdullah. 1995. Buku Pintar Seri Senior Plus 20 Negara Baru. Team Penyusun Textbook Sejarah dan Kebudayaan Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 2002. Milne dan Diana K. Searah Pendidikan Islam di Indonesia. Bandung: Mizan. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World. Jakarta: Dipayana. Malaysia Tradition Modernity and Islam. (Cet. Ahmad M. RajaGrafindo Persada. Hasbullah. Yusri Mohmed.ai-shia. Cet. VI. II. 1987 Yatim. Cet.

Ahmad M. 2005.com/html/id/service/Info-Negara-Muslim/Malaysia. Bandung: Fokusmedia. Jilid 2. Ensiklopedi Nasional Indonesia. (ed). Pergeseran dari Konfrontatif ke Kooperatif” dalam Moeflich Hasbullah.blogspot. Yatim. Muhammad Syukri. I. 2005. . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Vatikotis. . 2005. http:www. RajaGrafindo Persada. htm. III. Cet. . Perkembangan Peradaban Islam di Kawasan Dunia Islam. ed. II. II. 1988. “Kebangkitan Islam di Indonesia dan Malaysia” dalam Moeflich Hasbullah. Sejarah Sosial Umat Islam Bagian Kesatu dan Dua. Sewang. Cet. Jakarta.. http://www. “Perkembangan Kontemporer Gerakan Islam di Malaysia. Jakarta: PT. 2002. Badri.htm Lapidus.com/islammalaysia/panduasia/e-01lamd/ep-lan-12.XI. Ira M. RajaGrafindo Persada. Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam. Cet. E. Bandung: Fokusmedia. Cet.yahoo. 2003 Nugroho. ed. Michael R. Ajid. Cet. II. Islamisasi Kerajaan Gowa.com/2005/ 06/travelMalaysia-Kuching. Jakarta: PT. Thohir. Salleh. Sejarah Peradaban Islam. Cipta Adi Pustaka.J. II.html.ai-shia. Jakarta: PT. PT. Travel: Malaysia Kuching dalam http://urniasih. Cet. RajaGrafindo Persada. Cet. Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful