BAB I PENDAHULUAN Islam masuk ke Asia Tenggara disebarluaskan melalui kegiatan kaum pedagang dan para sufi.

Islam masuk di Asia Tenggara dengan jalan damai, terbuka dan tanpa paksaan sehingga Islam mudah dipahami masyarakat. Adapun proses islamisasi ke Asia Tenggara yang berkembang ada beberapa hal yaitu perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian dan politik. Oleh karena itu, dalam makalah ini kami mencoba untuk menjelaskan pembahasan tentang masuk/proses Islamisasi di Asia Tenggara, pertumbuhan lembaga sosial dan politik serta perkembangan keagamaan dan peradaban di Asia Tenggara. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

saluran perdagangan pada taraf permulaan saluran islamisasi adalah perdagangan. terutama dalam kehidupan sosial. Raja Grafindo Persada). politik ekonomi dan budaya dengan demikian pandangan muslim memanfaatkan politiknya dalam mendukung daerah-daerah yang mendukung daerah-daerah yang muncul dan menyatakan diri sebagai kerajaan yang bercorak Islam. h. dilakukan secara damai. Islam di Indonesia Islam sudah masuk ke Indonesia dari abad ke-7 dan telah dianut sebahagian besar orang Indonesia baik sebagai agama maupun sebagai hukum. h. Apabila situasi politik suatu kerajaan mengalami kekacauan dan kelemahan disebabkan perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Kesibukan lalu-lintas perdagangan pada abad ke-7 sampai ke-16 M membuat pedagang-pedagang muslim berdatangan dari berbagai 1 2 Proses Islamisasi pelayaran dan perdagangan yang bersifat internasional di Asia Tenggara disebabkan oleh kegiatan kerajaan Dedi Supriadi. Karena pengaruh agama Budha masih memegang peranan di kerajaan Sriwijaya. Mataram.1 Pada abad ke-7 Islam belum menyebar luas secara merata di seluruh penjuru nusantara. Gowa. Banten. 2008). Ternate/Tidor. Menurut Uka Tjandrasasmita2. 184-193 Badri Yatim. Sejarah Peradaban Islam. (Jakarta: PT. saluran-saluran islamisasi yang berkembang ada enam yaitu: 1.BAB II ISLAM DI ASIA TENGGARA A. 1. Kedatangan Islam dan penyebarannya kepada golongan bangsawan dan rakyat umumnya. 201- 204 . Perkembangan Sriwijaya. seperti Aceh. Negara Islam telah berdiri pada abad ke-13 dan berkembang pada akhir abad 15 atau awal abad ke-17 dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam. Tallo. Sejarah Peradaban Islam. (Bandung: Pustaka Setia.

4. bersamaan dengan para pedagang ke Indonesia datang pula ulama. Para pedagang muslim banyak yang bermukim di pesisir pulau Jawa. mereka berhasil mendirikan masjid. kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Kemenangan kerajaan Islam secara politik banyak menarik penduduk masuk Islam.negeri. Pertumbuhan Lembaga Sosial Dan Politik Awalnya pemerintah kolonial memberikan kemerdekaan kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah Belanda. 2. saluran pendidikan Para pedagang muslim menguasai kekuatan perekonomian dan dijadikan pusat pengembangan pendidikan dan penyebaran Islam 5. saluran kesenian Penyebaran Islam dikembagkan dengan melalui seni seperti sini arsitektur dan perkembangan politik Islam di Indonesia. pemerintah melarang keras orang Islam membahas hukum Islam . 2. Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. 6. saluran tasawuf Tasauf dan tariqad. da’i dan sufi pengembara dan diangkat menjadi penasehat/pejabat di kerajaan dan kemudian para sufi menyebarkan Islam dengan cara membentuk kader mubaliq dam melalui karya-karya tulis. saluran politik Di Maluku dan Sulawesi selatan. saluran perkawinan Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan apabila terjadi antara saudagar muslim dengan anak bangsawan atau anak raja karena mereka kemudian turut mempercepat proses islamisasi. Sedangkan dalam bidang politik. sehingga jumlah mereka menjadi banyak. 3.

Sebelum Kemerdekaan Sebelum Indonesia merdeka Islam telah berkembang dan mempunyai peradaban yang mencerminkan kemuliaan agama Islam. Muhammadiyah. (Jakarta:PT. Seperti Budi Utomo. Akibat dari situasi ini timbullah perkumpulan-perkumpulan politik baru dan muncullah pemikir-pemikir-pemikir politik yang sadar diri. Bukti-bukti Perkembangan peradaban dan keagamaan di Indonesia adalah :4 a.3 Pengaruh politik Islam yang semakin kuat serta posisi ekonomi Indonesia yang berkembang. Perkembangan Keagamaan Dan Peradaban Ketika Islam datang. (Jakarta: PT. 2004)h. Taman Siswa. Meskipun demikian Islam cepat menyebar. Sejarah Peradaban Islam. sebenarnya kepulauan nusantara (Indonesia) sudah mempunyai peradaban yang bersumber kebudayaan asli pengaruh dari peradaban hindu-budha di India. adanya birokrasi keagamaan. Raja Grafindo Persada. Nahdatul Ulama. terutama dalam bidang keagamaan terdapat di kerajaan-kerajaan Islam.299 3 . Dengan pengalaman itu. Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam. Hal ini disebabkan Islam yang dibawa oleh kaum pedagang maupun para Da’i dan ulama masa awal. dimana kedudukan ulama sebagai penasehat raja. 297 4 Badri Yatim.baik dari Al-Qur’an maupun Sunnah yang menerangkan tentang politik kenegaraan atau ketatanegaraan. Raja Grafindo Persada). Serikat Islam. Dll. Lambat laun mereka berkeinginan menguasai Indonesia dengan cara permainan politik. membuat pemerintah Portugis dan Belanda mulai tergoda untuk menjalin hubungan dengan penguasa pedagang di Indonesia (Asia Tenggara). h. Ajid Thohir. bukan dengan perlawanan fisik tetapi dengan membangun organisasi. mereka semua menyiarkan suatu rangkaian ajaran dan cara serta gaya gaya hidup yang secara kuantitatif lebih maju dari peradaban yang ada. akibat pelayaran internasional dengan pedagang muslim Arab. 3. orang Islam bangkit dengan menggunakan taktik baru. diantaranya adalah: 1.

2001). b. maka asal usul Kota Kuala Lumpur dalam http:www. Jakarta: PT. 1981). Setelah Kemerdekaan 1. Seminar masuknya agama Islam di Indonesia yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1963 menyimpulkan sebagai berikut 1). adanya arsitek bangunan yang menghasilkan seni-seni bangunan yang bercorak Islam seperti masjid. Tetapi ditemukan juga data-data kuat bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-7. (2) Daerah yang pertama dimasuki ialah pantai Barat Sumatera yaitu di daerah Baros. ulama dan ilmu-ilmu keagamaan Penyebaran dan pertumbuhan kebudayaan Islam di Indonesia terletak di pundak para ulama. h.2. Lihat juga Hasbullah.5 Dari sini kemudian dipahami bahwa Islam sampai ke Malaysia belakangan ketimbang sampainya Islam di Indonesia yang sudah terlebih dahulu pada abad ketujuh. candi dan sebagainya. 3. Adapun kerajaan Islam yang pertama ialah di Pase. Searah Pendidikan Islam di Indonesia (Cet. IV. RajaGrafindo Persada. Pengaruh Timbal Balik antara Pendidikan Islam dan Pergerakan Nasional di Minangkabau (Jakarta: Gunung Tiga. berdirinya departemen agama berdirinya lembaga-lembaga pendidikan adanya hukum Islam terlaksananya haji berdirinya majelis ulama Indonesia (MUI) B. orangorang Islam bangsa Indonesia ikut aktif mengambil bagian yang berperan dan proses itu berjalan 5 . 4. 6 Memang abad ke-13 M disebut-sebut masa awal mulai masuk Islam ke di Indonesia. 5. Sebab kerajaan ini dikenal dalam sejarah sebagai Kerajaan Islam.ai-shia. (3) Dalam proses pengislaman selanjutnya. dan oleh pedagang Gujarat melalui daerah kerajaan tersebut mendakwahkan Islam ke Malaysia pada sekitar abad kesembilan. 17. h. 32. tempat kelahiran ulama besar bernama Hamzah Fansyuri.com/html/id/service/Info-NegaraMuslim/Malaysia. ukiran. 2. Lihat Sidi Ibrahim Boechari. 3. jauh sebelum datangnya Inggris di kawasan tersebut. Islam pertama kali datang di Indonesia pada abad ke-7 M (abad ke-1 H). Ada dua cara yang dilakukan para ulama dalam pengembangan ilmu-ilmu keagamaan. dibawa oleh pedagang dan muballig dari negeri Arab. yaitu: membentuk kader-kader ulama dan menyebarkan karya-karya ke berbagai tempat yang jauh.6 Berdasarkan keterangan ini. Islam di Malaysia Sejarah masuknya Islam di Malaysia tidak bisa terlepas dari kerajaankerajaan Melayu.

lihat Zuhairini.9 Sekitar tahun 1276 M di masa Sultan Muhammad Syah bertahta di Malaka. (Cet. Sejarah Pendidikan Islam (Cet. Lentera Basritama. bahwa masyarakat Islam telah tumbuh di sepanjang pantai laut Cina Selatan. h.8 Menurut ahli sejarah Malaysia. gelar pemerintahan Kelantang.10 Dalam sejarah negeri secara damai. Penulis Malaysia didasarkan pada mata uang dinar emas yang ditemukan di Klantang tahun 1914. 1994). 133. h. dan dijadikan tempat persinggahan sekaligus pusat perdagangan yang amat penting. h. Ensiklopedia Islam Jilid III. 1990). 291 H). yakni Gujarat dan Malabar. 1986). yang bersamaan dengan tahu 1161 M.masuknya Islam ke Malaysia berdasar pada yang dikemukakan Azyumardi Azra bahwa Islam datang dari India. et all. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Jakart: PT. Jakarta: Proyek Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama. Sebelum Islam datang wilayah Asia Tenggara. 1999).7 Maka tidak heranlah jika wilayah ini juga menjadi pusat bertemunya pelbagai keyakinan dan agama (a cross-roads of religion) yang berinteraksi secara kompleks. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Sidi Abdul Aziz lalu menganjurkan raja Malaka saat itu yang telah di Islamkan untuk menukar namanya menjadi Sultan Muhammad Syah. Malaysia adalah berada di jalur perdagangan dunia yang menghubungkan kawasan-kawasan di Arab dan India dengan wilayah China. abad ke-9 merupakan awal perkembangan Islam di kawasan selat Malaka dan kawasan-kawasan yang menghadap ke laut Cina Selatan. 8 Kenneth Perry Landon. h. 137. 118 . yang juga seorang ulama Islasm. (4) Kedatangan Islam di Indonesia ikut mencedaskan rakyat dan membina karakter bangsa. Pemikiran Umat Islam Di Nusantara: Sejarah dan Perkembangannya Hingga Abad Ke-19. bagian kedua bertuliskan äl-Mutawakkil. 1949. 7 Abdul Rahman Haji Abdullah. (Cet. Uraian lebih lanjut. Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya. 10 Muhammad Syamsu AS. Southeast Asia: Cross-roads of Religion. II. bagian pertama mata uang itu bertuliskan al-julus kelatan dan angka arab 577 H. 24-30. 9 Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. datang sebuah kapal dagang dari Jeddah yang dipimping kapten kapal yang bernama Sidi Abdul Aziz. sebagaimana diakui Dinasti Sung (960-1279). (Chicago: University of Chicago Press). II. Islam masuk ke semenanjung ini sebelum abad ke-12 berbeda pendapat penulis barat yang mengatakan sekitar abad ke-13 atau 14. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. II. Dan jika kita lihat batu nisan tua tertulis arab ditemukan ke Kedah tahun 1963 pada makam Syekh Abdul Kadir bin Syekh Husen Shah Alam (w.

yang pada tahun 1980-an Islam di Malysia mengalami perkembangan dan kebangkitan yang ditandai dengan semaraknya kegitan dakwah dan kajian Islam oleh kaum intelektual dan setiap tahun menyelenggarakan kegiatan Internasional yaitu Musabaqh Tilawatil Al-Qurán yang selalu diikuti oleh Qari dan Qariah Indonesia. C. semananjung tidak dapat dipisahkan dari gugusan pulau-pulau nusantara.11 Kedatangan Islam dan proses islamisasi berlangsung melalui jalur perdagangan atas peranan para pedagang muslim dan mubaliq dari Arab dan Gujarat. 139 . Islam Di Thailand 11 12 Ibid Ibid. pada suatu hari datanglah seorang alim bangsa Arab di Kedah yang bernama Syekh Abdullah Yamani yang kemudian mengislamkan raja dan pembesar serta anak negeri Kedah. Raja Pramawangsa akhirnya dianjurkan oleh Syekh Abdullah menukar namanya setelah masuk Islam menjadi sultan Muzafar Syah.Kedah disebutkan bahwa Islam masuk ke Kedah pada tahun 1501 M. Islam di Singapura D. kedamaiaan bagi masyarakat. sebagai konsekwensi semua masyarakat termasuk non muslim harus menghargai dan menjunjung tinggi konstitusi negara kebangsaan Malysia. para da’i setempat dan penguasa Islam. h. tidak berarti Islam dapat dipaksakan oleh semua pihak. Bahwa proses islamisasi di Malaysia yang memainkan peranan penting dalam mengembangkan ajaran Islam adalah ulama atau pedagang dari jazirah Arab. Sejak awal abad ke-7 semananjung Malaka dan nusantara merupakan jalur perdagangan utama antara Asia Barat dan Timur jauh serta kepulauaan rempah-rempah Maluku. walaupun pemegang jabatan adalah pemimpinpemimpin muslim.12 Negara Malaysia yang menganut agama resmi Islam menjamin agamaagama lain dan oleh pemerintah diupayakan menciptakan ketentraman. Syekh Abdullah mendapat kiriman Al-Qurán dari sahabatnya pendakwah di Aceh yaitu Syekh Nuruddin Makki. mereka juga singgah di pelabuhan-pelabuhan semenanjung.

Barisan Revolusi Nasional dan lain sebagainya. Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP). namun juga mampu mengamankan kunci perjanjian administratif di seluruh kerajaan ayutthaya. Pertumbuhan Lembaga Sosial dalam Lembaga Politik Upaya penyatuan politis daerah muslim ke dalam Thailand merupakan hasil akhir perjuangan selama berabad-abad. Kaum muslim tidak hanya mampu mengontrol jalur perdagangan yang melintasi semenanjung. perdagangan merupakan faktor-faktor dominan yang mendekatkan Islam dengan kerajaan Ayutthaya. dengan berbagai alasan nasionalisme.1. Langkah pertamanya adalah integrasi administratif yang dirancang untuk memasukkan daerah-daerah muslim itu ke dalam sistem politik nasional yang berpusat di Bangkok. Karena orang-orang muslim itu tidak berpengalaman Thailand. Peran orang-orang muslim sebagai menteri dan saudagar yang dekat dengan raja menjadikan mereka kelompok yang berpengaruh di istana. 2. Pembangunan dan keamanan pemerintah Thailand dalam abad XX berusaha memperluas kekuasaan atas provinsi-provinsi selatan yang didiami orang-orang muslim itu. dengan sistem-sistem ini. Di bidang politik. persoalan masyarakat muslim melayu yang ingin memisahkan diri sangat meresahkan kerajaan. Gerakan pemberontakan kaum separatis melayu muslim melahirkan sejumlah organisasi seperti Pattani United Liberation Organization (PULO). Proses Islamisasi Kedatangan Islam di Thailand telah terasa pada masa pemerintahan kerajaan Sukhotai di abad XIII M. maka dianggap perlu menempatkan mereka di bawah pejabat pemerintah Kristen dan Budhis .

Ada empat kelompok yang mengklaim dirinya sebagai pihak yang mewakili kepentingan masyarakat muslim. Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam. Perkembangan Keagamaan Dan Peradaban Kerajaan Thailand bukan negara skular.13 Ajid Thohir. secara keseluruhan. membentuk organisasi dan mengelola penerbitan literatur keagamaan yang sekarang sedang tumbuh. Raja merupakan kepala kehormatan agama Budha di Muangthai. namun menolak disebut sebagai Rival Al-Jihad Al-Rabitah. Lepas dari itu semua. Meskipun demikian. Secara resmi mereka disebut “orang-orang muslim Thai” yang menyinggung perasaan karena Thai berarti orang Siam. Di Thailand kaum minoritas Muslim dipandang dengan sikap negatif sebagai orang khaek yang berarti “tamu”.3. tetapi sepanjang abad XX uu negeri ini termasuk semua konstitusi sejak tahun 1934 mengizinkan kebebasan beragama di kebanyakan negara demokrasi skular. Kaum muslim diperbolehkan melaksanakan dakwah. 2004)h. kaum muslimin sendiri tidak bebas dari perpecahan. mereka menuduh bahwa kebijakan pemerintah yang menyebut mereka “muslim Thai” merupakan upaya yang disengaja untuk mengaburkan jati diri mereka sebagai orang-orang yang sama sekali berbeda dari orang-orang Thai lainnya. sebuah kelompok yang didukung negara. Raja Grafindo Persada. yaitu Chularatmontri. kelompok ortodoks yang menerbitkan Al-Rabitah dan kelompok muslim melayu tradisional di daerah selatan yang menentang kepemimpinan Chularatmontri. komitmen terhadap Islam sedang tumbuh di kalangan muslim Thailand. (Jakarta:PT. . 270-274 13 . Pemerintah menyediakan dana untuk kegiatan keagamaan.

semoga makalah ini dapat bermanfaat baik bagi penulis begitu juga pembaca. Ternate/ Tidor. 2. B. Kesimpulan Negara Islam telah berdiri pada abad ke-13 dan berkembang pada akhir abad 15 atau awal abad ke-17 dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam. . 6. baik dari segi isi maupun cara penulisannya. 4. Gowa. Oleh karena itu. dengan segala kerendahan hati penulis sangat berharap ada kritikan dan saran yang sifatnya untuk membangun.BAB III PENUTUP A. Banten. Saran Dalam penulisan makalah ini. 5. perdagangan merupakan faktor-faktor dominan yang mendekatkan Islam dengan kerajaan ayutthaya. 3. Peran orangorang muslim sebagai menteri dan saudagar yang dekat dengan raja menjadikan mereka kelompok yang berpengaruh di istana. saluran perdagangan saluran perkawinan saluran tasawuf saluran pendidikan saluran kesenian saluran politik Kedatangan Islam di Thailand telah terasa pada masa pemerintahan kerajaan sukhotai di abad XIII M. penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki kekurangan. Tallo. seperti Aceh. Terakhir penulis berharap. Mataram. Saluran-saluran islamisasi yang berkembang ada enam yaitu: 1.

Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2001). 1981). Seminar masuknya agama Islam di Indonesia yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1963 menyimpulkan sebagai berikut 1). [9]Kota Kuala Lumpur dalam http:www. (Cet.1% (2.3% (1. 17.2% (0. h.ai-shia. 2. h. jumlah keseluruhan penduduk Malaysia pada tahun 2008 adalah 27.6947 juta) adalahHindu.com/html/id/service/Info-NegaraMuslim/Malaysia. Sejarah Sosial Umat Islam : BagianKetiga diterjemahkan Ghufron A Mas’adi dengan judu A History of Islamic Soietes (Cet. Adapun kerajaan Islam yang . Pengaruh Barat masuk bersamaan dengan mendaratnya para pelaut Portugis di pesisir Malaka pada tahun 1511. h. 137.al-shia. [4]Lihat http://id. h. disadur tanggal. II. lihat http://www. 1995). State gover pabgn.5 juta orang.6% (0. I. Islam masuk ke Malaysia dibawa oleh para pedagang dari Gujarat pada sekitar abad ke-9.8% (0. Lihat juga Hasbullah. Tetapi ditemukan juga data-data kuat bahwa Islam masuk ke Indonesia ke-7. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.4479 juta) adalah Kristen. Lihat Sidi Ibrahim Boechari.wikipedia. 6. 1994).[1]merupakan bagian dari Kepulauan Nusantara yang dikuasai Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. 32.org/html/id/service/Info-Negara-Muslim/Malaysia. Ensiklopedia Islam Jilid III.2% (5.4% (0. Pengaruh Timbal Balik antara Pendidikan Islam dan Pergerakan Nasional di Minangkabau (Jakarta: Gunung Tiga. 0.1648 juta) adalah Budha. 18 Juni 2009 [5] Jonh Esposito. 35. [8] Ibid. 0.2152 juta) adalah agama kaum pribumi. Jakarta: PT.htm [2] Marsal GS Hodgson. II (Chicago: University of Chicago Pres. (2) Daerah yang pertama dimasuki ialah pantai Barat Sumatera yaitu di daerah Baros. Dari sini. 357. Searah Pendidikan Islam di Indonesia (Cet. (New York: Oxford Unversity Press. 9. dibawa oleh pedagang dan muballig dari negeri Arab. bersamaan dengan masuknya Islam ke Kepulauan Nusantara.3228 juta) tidak diketahui agamanya. 2777 htm diakses pada tanggal 18 Juni 2009 [7] Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. 60. The Oxfort Encyclopedia of The Modern Islamic Word Volume III. mereka meluaskan koloninya ke Kepulauan Nusantara yang kemudian dikenal sebagai Indonesia. IV. h. 548. h. [3]Ira M Lapidus. tempat kelahiran ulama besar bernama Hamzah Fansyuri. 1999). The Ventural of Islam vol. [10]Memang abad ke-13 M disebut-sebut masa awal mulai masuk Islam ke di Indonesia. Lihat http://www. Islam pertama kali datang di Indonesia pada abad ke-7 M (abad ke-1 H).4% (16.6994 juta) adalah Konfusiu. 19.1076 juta) adalah lainlain dan 1. RajaGrafindo Persada.org/wiki/Malaysia.2476 juta) adalah penganut Islam. [6]Menurut data dari US Departement of State. 1997).

Pemikiran Umat Islam Di Nusantara: Sejarah dan Perkembangannya Hingga Abad Ke-19. 139 .. II. h. HAMKA. h. orang-orang Islam bangsa Indonesia ikut aktif mengambil bagian yang berperan dan proses itu berjalan secara damai. 1987). h. h. Sejarah Pendidikan Islam (Cet. (Jakarta: Pustaka Firdaus dan Yayasan Obor Indonesia. (Chicago: University of Chicago Press). h. Lentera Basritama. Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia. 133. h. H. (Singapura: Pustaka Nasional PTE Ltd. h. cit.pertama ialah di Pase. op. (Cet. Sejarah Da’wah Islam. 1995. Sejarah Ummat Islam Indonesia. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1990).” dalam Taufik Abdullah (ed. [15]Taufik Abdullah. “Sufism as a Category in Indonesian Literature and History. “Kontinuitas dan Perubahan Dalam Islam di Indonesia. 1949. 38 [16] Harry J. Sejarah Umat Islam. 670 [14] Thomas W. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Islam di Alam Melayu. A. 1998). diterjemah A. 3132. 24-30. Benda. 10-23. 26 (1).). (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1991). h. h. [17]Pengaruh sufi dalam penyebaran Islam di Nusantara. [12]Kenneth Perry Landon. Nawawi Rambe. (3) Dalam proses pengislaman selanjutnya. “Sufism in Southeast Asia: Reflections and Reconsiderations. h. II. 1961. h. 137 [20] Muhammad Syamsu AS. 169-183 [19]Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. [22]Dewan Redaksi Ensiklopedia Islsam. lihat dalam Mahayudin Haji Yahaya. op. 7-13 [18]Lihat dalam A. 118 [21] Ibid. Southeast Asia: Cross-roads of Religion.” Journal of Southeast Asian History. Jakart: PT. 2 (2). et all. 1986). 319. [23] Ibid. [13]Lihat Prakata. (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. 138. Johns.” Journal of Southeast Asian History. h. Johns. 1981). h. Uraian lebih lanjut. lihat Zuhairini. 1999). (4) Kedatangan Islam di Indonesia ikut mencedaskan rakyat dan membina karakter bangsa. H. (edisi baru). Jakarta: Proyek Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama. Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya. dkk. (Jakarta: Penerbit Widjaya. 1997). [11]Abdul Rahman Haji Abdullah. Arnold. cit.

Jakart: PT. diterjemah A. 1994. Sidi Ibrahim. 1994). Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah dan Alian. Islamisasi Kerajaan Gowa (Cet. (Jakarta: Penerbit Widjaya. 1997. h. 1991) Arnold . h. Jakarta. Sewang. 1987). Ensiklopedia Islam Jilid III. Pengaruh Timbal Balik antara Pendidikan Islam dan Pergerakan Nasional di Minangkabau. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press. 2005). 1981.I. Azra. Cet. Abdullah . Harry J. Cet. Benda .[24]Azyumardi Azra. 268-269. Jakarta Ictiat BaruVan Hoeve. III. Cet. h. Islam dalam Sejarah Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Azyumardi. Syed Naquib. Raja Grafindo Persada. Nawawi Rambe. Sejarah Da’wah Islam. h. (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. html. Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia. Perkembangan Peradaban Islam di Kawasan Dunia Islam (Cet. II. Sejarah Ummat Islam Indonesia. 266-267 [29]Ibid. (Jakarta: Pustaka Firdaus dan Yayasan Obor Indonesia. 2002). Islam Reformis : Dinamika Intelektual dan Geakan. dkk. Jaringan Ulama Timur Tengah dan kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII (Bandung: Mizan. Jakarta: Gunung Tiga Serangkai. Kontinuitas dan Perubahan Dalam Islam di Indonesia.139 DAFTAR PERPUSTAKAAN Abdullah. 86 [26]Lihat. 1981). 1990.blogspot. Taufik.). PT. Thomas W. disadur tanggal 12 Januari 2010 [27]Ajid Thohir. Boechari. 1999. dalam Taufik Abdullah (ed. Bandung: Mizan. Raja Grafindo Persada. h. I. 15-21 [25]Ahmad M. [28]Ibid. Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. Al-Attas. I. Abdul Rahman Haji.com/205/06/travel-Malaysia Kucing. (et.Travel Malaysia Kucing dalam http://urniasih.. . I.

Munawir. State gover pabgn. dterjemahkan Ghufron A Masádi dengan judul Sejarah Sosial Umat Islam Bagian Ketiga. 2777 htm diakses pada tanggal 18 Juni 2009 http:www. 1999. The Ventural of Islam vol. Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara. 2 (2). Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya. 1998. 1985.blogspot. H. Mudzani. 10-23. Islam di Alam Melayu. 1997). (Singapura: Pustaka Nasional PTE Ltd. Johns. 1993 . Sejarah Umat Islam. Journal of Southeast Asian History. 18 Juni 2009 http://www. http://urniasih. Cet. (edisi baru). Jhon L. Kebangkitan Islam dan Tantangan yang dihadapi dari Masa ke Masa.ai-shia. II. Cet. 1961. A. A History of Islamic Societies.com/html/id/service/Info-Negara-Muslim/ Malaysia. HAMKA. Ira M.” Journal of Southeast Asian History.com/html/id/service/Info-Negara Muslim/Malaysia. II.com/2005/06/travel-Malaysia-Kuching. Islam and Development : Religion and Sociopolitecal Change. Southeast Asia: Cross-roads of Religion. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. htm.ai-shia. diterjemahkan oleh Warda Hafidz dengan judul Islam dan Perubahan Sosial Politik di Negara Sedang Berkembang. htm. (Chicago: University of Chicago Press). Cet. Syaiful (ed). Hodgson. I. disadur tanggal. Lentera Basritama.html http:www.ai-shia. I. 1998) Muhammad Syamsu AS. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Jakarta: LP3ES. Cet. Jaskarta: PT. 1949 Kuntowijoyo. Cet. 1995 Kenneth Perry Landon. II (Chicago: University of Chicago Pres. 1997) http://id. Johns . http:www. Yokyakarta : PLP2M.com/html/id/service/Info-Negara-Muslim/Malaysia. Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi. 26 (1). Marsal GS. Bandung: Mizan. VIII. Cet. Mahayudin Haji Yahaya. Surabaya: Bina Ilmu.. 1999. A. “Sufism in Southeast Asia: Reflections and Reconsiderations. I.wikipedia. H. Sufism as a Category in Indonesian Literature and History. 1984. h.Esfito.org/wiki/Malaysia. Lapidus.

Internet Malaysia http:www. Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara. RajaGrafindo Persada. New York: Oxford University. Thohir. Cet. Cet. Sejarah dan Kebudayaan Islam. (Cet. 1982/1983 Esposito. 2001. Searah Pendidikan Islam di Indonesia. Azyumardi. Ahmad M. RajaGrafindo Persada. et all. 3. 2000. Jakarta: PT. diterjemahkan oleh : Rachman Achwan. 2005. Badri. Hasbullah. 1986 Sewang. VI. 1987 Yatim. vol. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Jakarta: Dipayana. Jakarta : LP3ES. 1993 Gayo. 1995. Cet. Ujung Pandang: IAIN Alauddin. Jakarta: PT. 2002. The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World. Milne dan Diana K. PT. II. Malaysia Tradition Modernity and Islam.ai-shia. Ajid. Perkembangan Madrasah Balambi Pasir Putih. Yusri Mohmed. Cet. dalam Saiful Muazni (ed). Sejarah Pendidikan Islam. John L (ed). 1986) Abdullah.com/html/id/service/Info-Negara-Muslim/ Malaysia. Cet. IV. . Jakarta: LP3ES. RajaGrafindo Persada. Cet.XI. Islamisasi Kerajaan Gowa. II. jilid II. Farouk. 1994. Departemen Agama RI. Buku Pintar Seri Senior Plus 20 Negara Baru. “Muslim Asia Tenggara dari Sejarah Menuju Kebangkitan Islam”. Taufiq dan Sharon Siddique (ed). Bandung: Mizan. Manay. Omar. htm. Sejarah Peradaban Islam. USA: Weatview Press. Jakarta. Jaringan Ulama Timur Tengah dan kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. 1995. Beberapa Dimensi Pendidikan Islam. Perkembangan Peradaban Islam di Kawasan Dunia Islam. Kualalumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. Zuhairini. Yusuf. Azra. Jakarta: Proyek Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama. I. Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara.RS. Iwan (ed). Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. I. Team Penyusun Textbook Sejarah dan Kebudayaan Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. dalam Islam and Society in Southeast Asia.

1988. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. RajaGrafindo Persada.com/islammalaysia/panduasia/e-01lamd/ep-lan-12.blogspot. Michael R. Ensiklopedi Nasional Indonesia. Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam. ed. E. Jakarta: PT. (ed). Bandung: Fokusmedia. Islamisasi Kerajaan Gowa. http:www. Cet. Bandung: Fokusmedia. Jakarta: PT. Sewang. . Perkembangan Peradaban Islam di Kawasan Dunia Islam. http://www. II. Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam. Cet. II. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. RajaGrafindo Persada.J. ed.. Cet. Cet. Travel: Malaysia Kuching dalam http://urniasih. Jakarta. Ajid. “Perkembangan Kontemporer Gerakan Islam di Malaysia. Badri. 2003 Nugroho.yahoo. I. . “Kebangkitan Islam di Indonesia dan Malaysia” dalam Moeflich Hasbullah. III. 2002. Ira M. II. Vatikotis. Yatim.htm Lapidus.com/2005/ 06/travelMalaysia-Kuching. PT. Salleh. Muhammad Syukri. II. Cet. Cet. Jilid 2. Cet. Sejarah Peradaban Islam. Sejarah Sosial Umat Islam Bagian Kesatu dan Dua.com/html/id/service/Info-Negara-Muslim/Malaysia. Thohir.ai-shia.XI. 2005. 2005. Cipta Adi Pustaka. .html. htm. Pergeseran dari Konfrontatif ke Kooperatif” dalam Moeflich Hasbullah. 2005. Ahmad M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful