Anda di halaman 1dari 1

CAkA MLNANAM

SAUk SAWI
A LNLDIAAN 1AAk
8erhamplran dengan sumber alr
kawasan yang luas lapang dan raLa
LNLDIAAN A1AS
embahagl kawasan
Memba[ak dan mengembur Lanah
Suhu kawasan dl anLara 2333' dan
kelembapan yang Llnggl
C CAkA LNANAMAN
Sebelum bl[l benlh dlLanam bl[l benlh perlu perlu
dlrawaL dengan menggunakan racun kulaL Lhlram dan
dlgaul dengan paslr halus dan dlLabur sama raLa ke
dalam [alur[alur baLas
8l[l benlh sawl boleh dlLanam Lerus ke aLas baLas
Selepas 1014 harl pen[arangan dlbuaL menglkuL
ukuran yang dlsyorkan lalLu 20 cm anLara barls dan
12cm anLara pokok
L CAkA LNIAGAAN (LMAIAAN)
erlngkaL perLama memba[a semasa
menyedlakan baLas
erlngkaL kedua dlkenall sebagal pemba[aan
permukaan Memba[a semasa anak benlh sudah
Lumbuh pada harl ke 14
D CAkA LNIAGAAN (LNGAIkAN)
Sawl memerlukan pengallran alr yang banyak
enylraman 2 kall seharl
CAkA LNIAGAAN (kAWALAN kUMAI)
kawalan rumpal dllakukan secara manual dan
dllakukan 2 kall sepan[ang umur pokok
8acun glufoslnaLe ammonlum boleh
dlgunakan dlsekellllng baLas dan parlL
G CAkA LNIAGAAN (kAWALAN SLkANGGA
DAN LNAkI1)
ulaL raLus dan ulaL pangkas gunakan racun
fenvlonaraLe
8epuL daun cabuL dan buang pokok yang
berpenyaklL
LNGU1IAN ASIL
uaun sawl boleh dlkuLlp anLara 28
hlngga 30 harl selepas menyemal
Cara memunguL poLong darlpada
paras Lanah