Anda di halaman 1dari 49

KURSUS : PPG PJJ UPSI 2011 GROUP : EL-A37 KPF 3012 PERKEMBANGAN PEDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR

PENSYARAH : DR.ABDUL AZIZ BIN ABDUL SHUKOR


1. Portfolio perlu dibuat secara individu a) Refleksi pembelajaran bagi unit 1 hingga unit 10. 2. Esei ilmiah: Pilih mana-mana satu (1) unit pelajaran yang terdapat di dalam kursus ini (Rujuk Rangka Kursus) dan tuliskan esei mengikut soalan berikut: a) Bagaimana pengetahuan dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan. b) Cabaran-cabaran dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran. 3. Cetakan bagi semua jawapan dan respon anda di dalam forum.

LOGES A/P SOCKALINGAM D20102045747 810531-08-6064


LAMPIRAN 1 REFLEKSI UNIT PELAJARAN

UNIT 1 1.

TAJUK Pendidikan dan pembangunan di Malaysia

Ringkasan Isi Kandungan Unit

Unit ini membincangkan tentang perkembangan pendidikan era masyarakat tradisional , era penjajahan , era kemerdekaan dan selepas kemerdekaan , pemebentukan Akta Pelajaran serta tentang tokoh-tokoh yang telah mencadangkan beberapa cadangan bagi pelaksanaan pendidikan di Tanah Melayu. Unit ini juga membincangkan bagaimana pendidikan yang berlangsung di negara ini dapat membangunkan rakyat dari sudut pembangun insan dan juga pembangunan negara. Sebelum penjajahan Inggeris, pendidikan di Malaysia

berlangsung secara tradisional dalam institusi keluaraga dan masyarakat,bercorak warisan turun temurun yang berpegang kuat pada adat resam. Ibu bapa sebagai orang yang memainkan peranan utama sebagai pendidik. Seterusnya, semasa penjajahan Inggeris ( 1786-1957 ) ,masyarakat di Tanah Melayu adalah terdiri daripada golongan elit, bangsawan, rakyat pertengahan dan rakyat bawahan. Dasar pecah perintah oleh penjajah pada masa itu telah mempengaruhi sistem pendidikan Manakala di Tanah Melayu Era dengan memperkenalkan pula sekolah vernakular. untuk pendidikan selepas Kemerdekaan ditumpukan

mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan yang banyak memberi penegasan kepada keperluan pendidikan asas 3M dan pendidikan kerohanian. Pendidikan era Milenium pula bercirikan global dan penekan kepada ICT adalah menjadi agenda penting.

2. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya

Konsep 1 . 2 . 3 Sekolah Pondok

Penjelasan Bentuk pembelajaran yang berintitusikan rumah,surau dan masjid secara tidakformal berjalan terus di kalangan orang Melayu. Sekolah yang ditubuhkan berasaskan etnik yang menggunakan bahasa penghantar,kurikulum,buku dan guru masing masing . Sekolah yang dikendalikan oleh tentera Jepun yang menggunakan bahasa Jepun sebagai bahasa penghantar. Anak anak tempatan diminta menghadiri sekolah tersebut. Diketuai oleh Abdul Razak Hussein ditubuhkan bagi mengkaji keputusan sistem pendidikan yang akan dilaksana selepas tanah air mendapat kemerdekaan. Dipengrusikan oleh Dr.Mahathir Mohammed dan ditubuhkan untuk mengkaji pelaksanaan sistem pendidikan sejak tahun 1961.

Sekolah Vernakular

Sekolah Nihongo

4 . 5 .

Jawatankuasa Pelajaran 1956 Jawatankuasa Kabinet 1974

3. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

Kandungan unit ini, banyak memberi pengetahuan kepada saya tentang pendidikan pendidikan masa kini dan pendidkan sebelum kemerdekaan. Saya sedar bahawa pendidikan di Malaysia kini berada dalam keadaan yang lebih mantap berbanding sebelumnya. Perkara ini disebabkan pendidikan di negara ini dari semasa ke semasa berkembang selaras dengan keperluan dan cabaran ; atau dengan kata lain pendidikan mengalami proses kritalisasi, iaitu ke arah lebih

mantap

dan

cemerlang.

Hal

ini

memberi

manfaat

kepada

saya

untuk

perkembangan sektor pendidikan dilihat penting dan diberi keutamaan seperti juga sektor sektor lain kerana pendidikan mampu memberi sumbangan kepada pembangunan insan mahupun kepada negara.

LAMPIRAN 1 REFLEKSI UNIT PELAJARAN

UNIT 2 Falsafah Pendidikan

TAJUK

1. Ringkasan Isi Kandungan Unit

Unit ini membincangkan tentang definisi falsafah dan falsafah pendidikan oleh tokoh tokoh falsafah, ciri ciri FPK dengan falsafah pendidikan Barat dan Isla serta , unsur dan elemen dalam FPK . Dalam proses pendidikan, penetepan falsafah pendidikan adalah penting agar perancangan dan pelaksanaan system pendidikan dapat dilaksanakan dengan sistematik dan bertujuan. Falsafah pendidikan merupakan hala tuju atau panduan terhadap perkara perkara yang berhubung kait dengan pendidikan. Matlamat pendidikan sesebuah Negara adalah berdasarkan falsafah pendidikan yang telah ditetapkan.Seterusnya, pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan kea rah memperkembangkan lagi potensi individu secara

menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkaninsan yang harmoni dan seimbang dari segi JERI. Dengan ini, berdasarkan penetepan falsafah pendidikan, segala perancangan dalam pendidikan termasuk penetapan dasar dasar , pengisian program pendidikan, penentuan isi kandungan kurikulum, aspek pelaksanaan kurikulum dan sebagainya akan berfokus dan menuju ke arah yang sama. Maka FPK menjadi panduan bagi semua aktiviti pendidikan yang dilaksanakan di Negara ini.

2. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Bi l 1. Konsep Metafizik Penjelasan Membincangkan perkara-perkara yang berkaitan alam, jiwa , roh dan kehidupan serta kewujudan tuhan yang ada tetapi tidak dapat dilihat. Membincangkan tentang teori ilmu pengetahuan dan berkenaan kesahihannya.

2.

Epistemologi

3.

Dasar Ekonomi Baru

Bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan dalam kalangan rakyat.

4.

Pendidikan

Merupakan suaatu proses yang berlaku dalam diri seseorang bermula sejak dalam kandungan sehingga ke akhir hayat. menghasilkan warganegara yang baik iaitu insan yang berilmu,berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan, sejahtera diri dan mampu menjaga keharmonian keluarga,masyarakat dan negara.

5.

FPK

3. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

Kandungan unit ini, banyak memberi

pendedahan kepada saya bahawa

proses pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan hubungan individu bermula dengan keluarga, meluas kepada masyarakat dan negara. Saya juga dapat tahu bahawa FPK digubalkan adalah untuk menghasilkan warganegara yang baik iaitu insan yang berilmu,berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan, sejahtera diri dan mampu menjaga keharmonian keluarga,masyarakat dan negara.

LAMPIRAN 1 REFLEKSI UNIT PELAJARAN

UNIT 3

TAJUK Falsafah Pendidikan Guru (FPG) Pemikiran Dan Amalan Dalam Profesioan Keguruan

1. Ringkasan Isi Kandungan Unit

Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru saling berkaitan

antara satu sama lain.FPG merupakan halatuju dalam pembinaan watak guru dari segi pemikiran dan amalan.Watak Guru guru berteraskan kepada Guru unsur Malaysia sahsiah,ilmu/pemikiran,tanggungjawab,nilai dan amalan.FPG merupakan teras kepada pembinaan Standard Malaysia(SGM).Standard menetapkan tahap pencapaian kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru untuk menjamin dan mengekalkan pendidikan yang berkualiti kepada warganegara Malaysia kini dan akan datang.Komponen Standard keguruan melibatkan amalan nilai profesionalisme dengan pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran etika pengajaran dan pembelajaran.SGM dan memberikan implikasi dan terhadap profesional,ilmu kemahiran,tanggungjawab

penanggungjawaban,kepenggunaan ilmu dan kemahiran dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Seorang guru harus menyediakan dirinya kearah peningkatan profesionalisne serta perlukan latihan yang berterusan bagi memartabatkan diri mereka ke tahap yang dipandang tinggi oleh masyarakat dan sedia menghadapi pelbagai sosialisasi kurikulum cabaran.Unit dan untuk agen juga membincangkan mengenai guru sebagai penting pengajaran agen untuk dan perubahan kepada memainkan murid-murid peranan melalui

mentransformasikan kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FBK)menerusi disarankan pembelajaran.

2. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Bi l 1. Konsep Profesion perguruan Falsafah Pendidikan Guru Penjelasan Anggota profesion itu sendiri mestialh menguasai dan meghayati himpunan ilmu itu dan menguasai kemahiran teknik pengajaran dan pembelajaran. Mengahsilkan guru yang mempunyai kesedaran dan daya pemikiran untuk mengendali PnP secra interaktif bagi memperkembangkan lagi potensi murid,serta melahirkan guru yang dapat membudayakan ilmu dalam masyarakat. Mengenal pasti tahap kompetensi profesional guru dalam aspek profesionalisme keguruan,pengetahun

2.

3.

Standard Guru Malaysia

dan kefahaman serta kemahuran pengajaran dan pembelajaran 4. Model konseptual Pendidikan Guru(MKPG) Komponen Standard Keguruan Model ini merangkumi akauntabiliti guru ayang merangkumi tiga dimensi utama iaitu ketuhanan,kemasyarakatan dan kendiri. Melibatkan Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan,Pengetahuan dan Kefahaman dan Kemahiran Pembelajaran dan Pengajaran.

5.

3. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

Pada pendapat saya,bidang perguruan adalah bidang yang luas.Pegangan dan kepercayaan guru terhadap profesionnya memainkan peranan yang penting bagi melahirkan insan yang berkualiti.Selain itu,guru perlulah meningkatkan tahap profesionalisme bagi mempertingkatkan kemahiran pembelajaran dan pengajarannya serta mempunyai kompetensi yang tinggi.

LAMPIRAN 1 REFLEKSI UNIT PELAJARAN

UNIT 4

TAJUK Dasar-dasar dan Hala Tuju Pendidikan di Malaysia

1. Ringkasan Isi Kandungan Unit

Unit ini mengandungi beberapa dasar pendidikan di Malaysia. Tujuan sesuatun dasar dibuat untuk membentuk manusia mengatue perjalanan hidup dengan baik. Dasar-dasar digubal kepada empat tujuan utama iaitu kawalan, solusi atau penyelesaian masalah, kebajikan atau perkhidmatan dan inovasi. Dasar dasar ini bermatlamat mewujudkan keharmonian, keadilan, pemanmbahbaikan dan pemantapan pelajaran. Proses pembuatan dan pelaksanaan sesuatu dasar memerlukan perancangan yang teliti dan sistematik demi mencapai matlamatnya. Pelaksanaan dasar melibatkan kos,risiko dan sumber manusia yang pakar dan bilangan yang ramai. Penggubalan dilakukan pada peringkat cabinet dan menterjemahkan pada peringkat Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan sekolah-sekolah rendah dan menengah. Dalam penggubalan dasar guru-guru adalah dianggap sebagai pelaksana dimana mereka perlu akur dengan dasar yang telah ditetepkan. Oleh itu guru hendalah mematuhi segala dasar yang telah ditetapkan oleh kementarian.

2. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1 . 2 . 3 . 4 Kawalan Solusi Kebajikan Inovasi Penjelasan Dibentuk untuk pencegahan,pengajaran peringkatan supaya tidak melanggar dasarini. Penyelesaian masalah yang member kepada aspek social dan ekonomi Usaha yang memberbaiki perkhidmatan dalam pendidikan. dan

tumpuan dan

kebajikan

Membawa pembaharuan dalam masyarakat menerusi

pendidikan.

2.1 Dasar-dasar dalam perkembangan pendidikan di Malaysia

Bil 1.

Dasar Dasar pengekalan warisan dalam pendidikan tradisional melayu

Penjelasan Acuan dengan cirri-ciri budaya timur yang diwarisi dari sati generasi ke generasi yang lain. Sikap dan sifat yang ada pada masyarakat Melayu tradisional yang tidak member tumpuan. Untuk membolehkan Inggeris terus menguasai pentadbiran dan ekonomi Tanah Melayu.

2.

Dasar peminggiran pendidikan

3.

Dasar polarisasi pendidikan

4.

Dasar Reformasi pendidikan

Membawa ke arah kebangsaan dan perpaduan.

5.

Dasar inovatif pendidikan

Malaysia mula menjadi negara maju menjelang 2020. Dicorakkan mengikut tuntutan semasa menerusi penyemakan semula akta pelajaran. Pendidikan yang diperluaskan pada peringkat antarabangsa bertujuan melahirkan warganegara kelas pertama dan memacu kemajuan negara kea rah 2020.

6.

Dasar liberalisasi pendidikan

7.

Dasar globilasasi pendidikan

2.2

Dasar dasar berkaitan pendidikan di Malaysia

Bil

Dasar

Kandungan

1.

Dasar bahasa kebangsaan

Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi.

2.

Dasar perpaduan Nasional

Focus kepada perpaduan negara.

3.

Dasar teknologi

Memperkembangkan pendidikan teknologi yang terkini.

4.

Dasar guna tenaga

Penubuhan institusi dan melahirkan tenaga kerja peringkat professional.

5.

Dasar pengantarabangsaan

Selaraskan dengan globilasasi.

6.

Dasar pembangunan insan

Mewujudkan insane yang mapan.

7.

Dasar pembentukan negara bangsa

Membangunkan warganegara yang jati dalam semua aspek.

3. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

Kandungan di dalam unit ini memberi pendedahkan kepada

guru-guru seperti Hal ini

saya tentang dasar-dasar pendidikan di negara ini dengan terperinci.

kerana dasar merupakan suatu penggubalan akta pendidikan untuk memurnikan lagi perkembangan sistem pendidikan di negara ini. Saya amat bersetuju dengan kewujudan dasar- dasar ini kerana, ianya meningakatkan dan membawa hasil yang baik dalam bidang pendidikan. Pembangunan Negara juga maju dan

mewujudkan masyarakat yang mapan menerusi mengamalkan dasar pendidikan ini. Walaupun ada perubahan dari tahun ke tahun yang lain tetapi dasar yang digubal dapat mengekalkan prestasi pendidikan darisegi semua jenis faktor. Dasar- dasar yang digubal adalah berfokuskan kepada teknologi yang mencakupi dalam bidang ekonomi,social,politik,keselamatan,kebudayaan, alam sekitar dan agama. Oleh itu, dasar yang sedia ada dan yang telah digubalkan dapat membantu murid-murid kita terus berjaya menguasai semua kemahiran dan guru juga dapat melahirkan generasi berkaliber dalam semua bidang.

LAMPIRAN 1 REFLEKSI UNIT PELAJARAN

UNIT 6

TAJUK Kurikulum Sebagai Wahana Menterjemah Falsafah Pendidikan Kebangsaan

1. Ringkasan Isi Kandungan Unit

Unit ini menerangkan tentang Dasar Kurikulum. Kurikulum dijadikan sebagai satu bidang kajian ilmu. KPM memainkan peranan yang amat penting sekali dalam pembangunan dan perkembangan kurikulum kebangsaan. Elemen yang penting dalam kurikulum adalah seperti kandungan, rancangan, kaedah dan penilaian. Kurikulum dibahagikan kepada kurikulum formal iaitu kurikulum yang terancang dan terkandung dalam sistem Pendidikan Di Malaysia. Manakala kurikulum tidak formal adalah kurikulum yang tidak dikawal dan terancang seperti Ko-kurikulum dan kurikulum tersembunyi. Peranan FPK dan perubahan yang terkini dalam dasar

kurikulum juga dinyatakan dengan terperinci dan jelas dalam unit ini. KSSR merupakan kurikulum yang terkini bagi menggantikan KBSR yang menekannkan 4 elemen yang utama iaitu menulis, membaca, mengira dan menaakul.

2. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya

Bil. 1.

Konsep Kurikulum Formal

Penjelasan Merangkumi akademik yang dijalankan melalui kurikulum pengajaran dan kurikulum operasi.

2.

Ko-kurikulum

Semua aktiviti tambahan yang dijalankan selepas waktu pengajaran sekolah.

3.

Menaakul

kemahiran berfikir yang membolehkan seseorang pelajar itu membuat keputusan berdasarkan akal dan logik.

4.

Kurikulum Tidak Formal

Segala ilmu yang diterima daripada pengalaman yang dipelajari secara tidak langsung.

5.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Falsafah pendidikan yang menjadi panduan bagi semua aktiviti pendidikan di Malaysia dekenali sebagai FPK.

3. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

Kandungan unit ini, menjadi haja tuju yang jelas kepada golongan pendidik dengan menjelas dan menekankan pendidikan yang berkesan dalam apa jua dasar kurikulum yang dilaksanakan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan menjadi wahana dan garis panduan kepada Negara untuk bertindak mengikuti proses proses yang dijalankan ke arah matlamat yang dihasratkan. Ia akan menjadi kenyataan apabila kurikulum yang dibangunkan bersifa sempurna yang merangkumi pendidikan pada semua peringkat dan bersifat senteralisasi. Kurikulum seperti KSSR adalah bersifat dinamik dan fleksibel disesuaikan dengan keadaan yang semasa. Sebagai warga pendidik kita harus mendalami matlamat KSSR untuk melahirkan model insan yang berkualiti tinggi sepertimana yang impikan dalam FPK.

LAMPIRAN 1 REFLEKSI UNIT PELAJARAN

UNIT 5

TAJUK Rancangan Pembangunan Pendidikan Di Malaysia

1. Ringkasan Isi Kandungan Unit

Unit

ini

menjelaskan

mengenai

rancangan

pembangunan

pendidikan

yang

menerusi Rancangan Malaysia. Ia diterangkan secara terperinci melalui lima fasa. Iaitu Zamam Pramerdekaan, Zaman Pasca Merdeka, Zaman Dasar Ekonomi Baru, Zaman Dasar Pembangunan Negara dan diikuti dengan Zaman Dasar Wawasan

Negara. Selain daripada itu, perubahan perubahan yang berlaku dalam bidang pendidikan juga dinyatakan dengan jelas dari tahun 1991 hingga sekarang. Penerangan yang mendalam mengenai setiap enam teras strategik yang terkandung dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) juga terdapat dalam unit ini.

2. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya 3. Bil. 1. Konsep Pelan Induk Penjelasan Merupakan piawaian dan penanda aras yang dijadikan contoh untuk mencapai status negara maju.

2.

Dasar

Suatu pengistiharaan hasrat atau ideologi kerajaan untuk mencapai sesuatu objektif.

3.

Model Insan

Diertikan sebagai sumber manusia yang dipunyai oleh negara bagi keperluan pengisian peluangpeluang ke arah pembangunan negara.

4.

Teras

Sesuatu yang terpenting.

5.

Laporan

Informasi yang terpenting disusun dan disajikan perusahaan dalam bentuk dokumentasi.

4. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

Maklumat yang terdapat dalam unit ini dapat meluaskan pengetahuan sedia ada saya dalam konteks pelaksanaan PIPP yang memainkan peranan yang amat penting sekali untuk memperkukuhkan dan menjayakan sistem Pendidikan Negara kita ini. Insan yang digelar sebagai pendidik, kita bukan sahaja mencanangkan apa yang terkandung dalam Teras PIPP . Malah kita perlulah memperhalusi secara mendalam keenam enam teras PIPP ini supaya dapat merealisasikan aspirasi dan impian sistem Pendidikan di Negara kita. Tanggungjawab membangunkan modal insan yang bakal memacu transformasi Negara ke arah ekonomi berasaskan celik ilmu, serta pembangunan model insan yang menyeluruh aruslah diutamakan.

LAMPIRAN 1 REFLEKSI UNIT PELAJARAN

UNIT 7

TAJUK Reka Bentuk Kurikulum Di Malaysia

1. Ringkasan Isi Kandungan Unit

Kurikulum kebangsaan didokumentasikan dan dikenali mengikut tahap dan jenis pendidikan.Iaitu Sekolah Kurikulum Standard Pra Sekolah(KSPS),Kurikulum Sekolah Standard dan Rendah(KSSR),Kurikulum Bersepadu Menengah(KBSM)

Kurikulum Pendidikan Khas(KPK).Prinsip dan Model Tyler(1949) digunakan dalam perkembangan kurikulum.Langkah-langkah pengembangan kurikulum menurut Model Tyler ialah Menentukan Matlamat/Objektif,Pemilihan Kandungan,Prinsip Penyusunan Kandungan Dalam Reka Bentuk Kurikulum dan Penilaian.Terdapat beberapa kelemahan dalam model Tyler iaitu,terlalu tertakluk kepada objektif,terlalu linear dan terlalu terbuka.Bagi mengatasi masalah ini model ini diubahsuai dan dinamakan Model Interaksi.Pola dan orientasi reka bentuk kurikulum adalah berpusatkan akademik,berpusatkan pelajar dan berpusatkan masalah. Model CIPP digunakan bagi penilaian kurikulum.Terdapat empat peringkat dalam model ini.Iaitu Penilaian Peringkat Proses dan Penilaian Peringkat Konteks,Peringkat Penilaian Penilaian Input,Peringkat Produk.Pengaruh

Perspektif terhadap ilmu terhadap reka bentuk kurikulum.Secara umum terdapat dua perspektif ilmu iaitu perspektif objektivis yang melaksanakan kaedah deduktif dalam pengajaran ,dan perspektif konstruktivisme yang melaksanakan kaedah induktif.Pelbagai faktor dan model diambil kira untuk membentuk kurikulum.

2. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Bi l Konsep Penjelasan

1. Prinsip Penyusunan Panduan dalam menentukan tujuan halatuju kurikulum pendidikan,isi kandungan,proses pelaksanaan,aktiviti/pengalaman pembelajaran dan penilaian. 2. Prinsip kesinambungan Kandungan 3. Prinsip Ketertiban kandungan 4. Prinsip kesepaduan Pemeringkatan ilmu,kemahiran dan nilai yang perlu dikuasai oleh pelajar. Jumlah timbun- tambah ilmu, kemahiran dan nilai yang dibina menerusi pembelajaran yang dilaksanakan merentas waktu. Menetapkan agar pengalaman pembelajaran

kandungan 5. Prinsip Litupan(skop) Kandungan

dihubungkaitkan antara satu sama lain supaya pembelajaran lebih bermakna. Keluasan dan kedalaman kandungan yang perlu dimuatkan dalam sesuatu kurikulum dan pengajaran.

3. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

Pada pendapat saya,perkembangan kurikulum direka dengan teliti supaya dapat melahirkan murid yang kualiti. Perkembangan Kurikulum yang sempurna dan bersesuaian dapat membantu pengajaran dan pembelajaran.Melalui unit ini saya dapat mengetahui cara perkembangan kurikulum dibina.Pelbagai faktor-faktor mencorakkan kurikulum yang direka dan menentukan hasil akhir yang diperolehi.

LAMPIRAN 1 REFLEKSI UNIT PELAJARAN

UNIT 8

TAJUK Penterjemahan Dan Pentafsiran Kurikulum Kebangsaan

1. Ringkasan Isi Kandungan Unit

Peranan

Kurikulum

Kebangsaan ilmu

ialah

melahirkan

tenaga

kerja

yang secara

mahir,penyebaran

pengetahuan,perkembangan

individu

menyeluruh,penerapan dan perkembangan nilai-nilai murni dan pembentukan masyarakat Malaysia yang bersatu padu.Objektif kurikulum adalah Domain Kognitif,Domain Afektif dan Domain Psikomotor.Matlamat kurikulum adalah kembangkan potensi pelajar,asas untuk pengetahuan lanjutan,melahirkan insan yang sempurna(JERI),membentuk warganegara yang dapat memberi sumbangan kepada diri,keluarga,masyarakat dan negara dan menjadikan pelajar yang boleh menggunakan pengetahuan dan kemahiran dalam menyelesaikan masalah harian.Perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menyatakan objektif adalah fokuskan kepada pelajar dan menggunakan perubaha tingkah laku pelajar sebagai rujukan.Beberapa kriteria perlu diambil kira semasa menulis objektif.Kriteria tersebut adalah jangkaan hasil,pelajar,sebelum p&p kesan dan eksplisit.Ada beberapa proses dalam penterjemahan kurikulum Penterjemahan kurikulum sekolah kepada proses pengajaran dan pembelajaran.Iaitu pengajaran analisis kurikulum,tentukan keperluan kurikulum,konteks pelaksanaan

p&p,penilaian dan semakan semula.

2. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Bi l 1. Konsep Domain Objektif Kognitif Penjelasan Pengetahuan,kefahaman,aplikasi,analisis,sintesis dan penilaian.

2.

Domain Objektif

Perwatakan,mengorganisasi,menghargai,memberi

Afektif 3. Domain Objektif Psikomotor Kurikulum Kebangsaan Kurikulum sekolah

tindak balas dan menerima. Naturalisasi,artikulasi,ketelitian,memanipulasi dan meniru. Suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang membantu dari segi jasmani,mental ,emosi dan rohani. Segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah.

4.

5.

3. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

Pada pendapat saya unit ini menerangkan tentang kurikulum sebagai satu jambatan menghubungkan dengan matlamat.Unit ini juga memberi penjelasan kepada saya , tujuan menulis objektif dan matlamat bagi sesuatu pengajaran dan pembelajaran.Selain penterjemahan itu,saya dapat juga mengetahui dapat lebih dalam idea tentang untuk kurikulum.Saya menambahkan

menyediakan satu rancangan pengajaran harian yang berkesan melalui unit ini.

LAMPIRAN 1 REFLEKSI UNIT PELAJARAN

UNIT 9

TAJUK Etika keguruan Dan Peraturan Pendidikan Di Malaysia

1. Ringkasan Isi Kandungan Unit

Dalam unit ini mengandungi 8 bahagian yang berkaitan dengan etika keguruan dan peraturan pendidikan di Malaysia.Dalam bahagian pertama memberi fokus kepada ciriciri guru profesional.Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggariskan sifat dan kualiti guru yang profesional seperti Bersemangat tinggi dalam perkhidmatan, Bermatlamat yang jelas,Berkemahiran mengurus bilik darjah,Berkebolehan komunikasi yang baik,Jangka yang tinggi terhadap murid, Berupaya memberi yang terbaik,Pengetahuan tentang kurikulam dan subjek yang diajar secara mendalam dan Hubungan yang berkualiti dengan pelajar,ibubapa,masyarakat dan majikan. Etika khususnys membincangkan tentang tingkah laku manusia yang dilihat dari aspek lahiriah dan batiniah. Guru sebagai penjawat awam juga perlu mematuhi nilai-nilai utama etika seperti iklas ,benar, amanah , tekun, bersyukur, taat, setia, dedikasi, bijaksana,sederhana,penyayang, bekerjasama,berbudi mulia.Kesemua nilai ini mesti ada pada diri seorang guru. Guru merupakan orang yang berada pada garisan hadapan pembangunan Negara. Pada pandangan murid-murid guru adalah orang yang sentiasa benar dan betul. Dalam bahagian kelima mengandungi tatasusila profesion keguruan Malaysia.Guru-guru Malaysia yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju kea rah pembentukan warganegara yang berilu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan yang menyedari betapa pentingnya percaya kepada demokrasi,kebebesan dan prinsip-prinsip Rukun usaha Negara. menuju kearah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang dan yang Seterusnya,Akauntabiliti guru bermaksud bertanggungjawab kepada seseorang atau bertanggungjawab terhadap sesuatu, jadi konteks. Keguruan akauntabiliti boleh

dirumuskan sebagai bertanggungjawab terhadap profesionalisme keguruan. Guru mempamerkan sikap akauntabiliti dengan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mengikut rancangan instruksi yang ditetapkan. Akhirnya peratusan dalam pendidikan dinamakan peraturan-peraturan pegawai Awam. Tujuan utama peraturan adalah untuk menjaga imej kerajaan khasnya dan perkahidmatan awam amnya. Disamping itu ,berbagai stakeholders mematuhi peratusan statutory, prosedur, arahan dan garis panduan yang telah disediakan oleh kementerian Pendidikan dengan peluang terhad untuk mengemukakakan maklum balas konstruktif. Akta Pelajaran 1961 telah wujud selama tiga puluh lima tahun,Keberkesannya digantikan olah untuk Akta menghadapi Pendidikan perkembangan pesat dalam bidang pendidikan telah berkurangan dan akhirnya dimansuhkan. Akibatnya,ia telah 1996.Langkahdemikian menunjukkan kepekaan pihak berkuasa untuk pentingnya mewujudkan satu system pendidikan yang lebih berkesan supaya dapat menghadapi cabaran yang barupada alaf baru.

2. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya

Bi l 1

Konsep Profesional guru

Penjelasan Sifat dan kualiti guru yang professional seperti bersemangat tinggi dalam perkhidmatan, bermatlamat yang jelas, berkemahiran mengurus bilik darjah,berkebolehan komunikasi yang baik,jangkaaa yang tinggi terhadap murid,berupaya memberi yang terbaik,pengetahuan tentang kurikulam dan subjek yang diajar secara mendalam dan hubungan yang berkualiti dengan pelajar,ibubapa,masyarakat dan majikan. Tingkah laku manusia yang dilihat dari aspek lahiriah dan batiniah. Setiap inci pada tubuh guru,gerakan guru,tutur kata guru tindakan guru sentiasa menjadi perhatian dan ikutan kepada murid-muridnya Guru yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha kearah pembentukan warganegara yang berilmu,yang taat setia,yang bertanggungjawab dan berkebolehan yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dank e arah pencapaian. Tujuan utama peraturan adalah untuk menjaga imej kerajaan khasnya dan perkahidmatan Awam Amnya.

2 3

Etika Profesionalisme Kod Etika Profesion Tatasusila Profesion

Peraturan

3. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

Kandungan unit ini banyak memberi pendedahan kepada saya tentang cirri-ciri guru professional , Etika keguruan ,tatasusila profesion guru.Akauntabiliti keguruan juga Profesionalisme keguruan, Kod Etika Profesion keguruan yang perlu maksud ada pada seorang dengan membawa berkenaan

tanggungjawab guru terhadap profesionalisme keguruan.Hal ini merupakan suatu perkara yang memberi manfaat kepada saya dalam bidang perguruan.Satu cara sahaja guru-guru boleh membekalkan maklumat seumpama ini iaitu dengan cara mengumpulnya, dan inilah penilaian. Dengan kaedah ini juga dapat membantu

seseorang guru itu memahami keberkesanan pengajarannya dengan lebih baik lagi. Unit ini amat manfaat kepada saya Hal ini bagi kepuasan mental dan psikologikal diri sendiri. Melakukan sesuatu kerja dengan baik adalah satu perkara; manakala satu perkara lagi dengan memiliki maklumat yang padu, kita tahu kita telah melakukan kerja dengan baik.

LAMPIRAN 1 REFLEKSI UNIT PELAJARAN

UNIT 10 Akta Pendidikan 1996

TAJUK

1. Ringkasan Isi Kandungan Unit

Unit ini mengandungi 3 bahagian yang berkaitan dengan Akta Pendidikan 1996.Dalam bahagian pertama memberi focus kepada asas pembentukan akta pendidikan 1996.Rusuhan kaum dalam tahun 1969 merupakan pencetus kepada perubahan pentadbiran Negara yang menhutamakan peningkatan taraf hidup seluruh masyarakat Malaysia.Dasar ekonomi baru telah digubal untuk menjadi acuan merombak dan merencana pentadbiran Negara. Akta pelajaran 1961 telah menggariskan beberapa perkara utama bagi pembangunan pendidikan di Malaysia.Antaranya ialah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantaran utama pada semua peringkat pendidikan.Penetapan wawasan 2020 sebagai matlamat Negara untuk menjadi sebuah Negara maju menuntut system pendidikan diperkemas dan dimantapkan lagi dengan penggubalan da pindaan beberapa akta pendidikan dalam dekad 1990an.Antaranya ialah Akta pendidikan 1996,Akta Pendidikan Institusi Swasta 1996,Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996 dan Akta Perbadanan Tabung pendidikan Tinggi Negara 1996. Seterusnya ,dalam bahagian dua terkandung ,kandungan Akta pendidikan 1996.Pengenalan akta pendidikan 1996 telah menggariskan perkara-perkara seperti ilmu,tujuan,pendidikan,dasar pendidikan kebangsaan adalah berlandaskan FPK

dan banyak lagi. Dalam bahagian tiga pula menerangkan tentang implikasi.Dalam Akta Pendidikan 1996 telah memberi beberapa implikasi penting.Antaranya ialah Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Rendah,Peruntukan Kuasa Menteri pelajaran.

2. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya

Konsep 1 Akta Pendidikan

Penjelasan Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendidikan dan bagi perkara perkara yang berkaitan dengannya. Dasar ekonomi baru telah digubal untuk menjadi acuan merombak dan merencana pentadbiran Negara. Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah berlandaskan FPK. Akta Pendidikan mengamalkan akta bermula pada prasekolah,sekolah rendah,peruntukan kuasa menteri Pelajaran.

Asas Pembentukan

3 4

Kandungan Implikasi

3. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

Kandungan unit ini memberi pendedehan kepada saya tentang Akta Pendidikan 1996 yang perlu tahu sebagai guru.Unit juga menjelaskan asas pembentukan Akta Pendididkan 1996,menyatakan kandungan Akta Pendidikan 1996 dan menerangkan implikasi Akta Pendidikan 1996.Walau bagaimanapun erdapat kelemahan di dalam unit ini seperti tidak ada penerangan yang luas.Oleh itu saya mencadangkan perkara berikut untuk memperbaikinya dengan memberi keterangan yang luas dan dalam.

Esei ilmiah Unit 1: Pendidikan dan pembangunan di Malaysia. a). Bagaimana pengetahuan dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan. Tanggungjawab sistem pendidikan adalah untuk menyediakan generasi muda dengan pelbagai pengetahuan dan kemahiran supaya mereka dapat menghadapi alam dewasa. Dalam konteks menyediakan pendidikan yang ideal, tujuan dan matlamat pendidikan negara pada abad ke 21 amat jelas sekali. Kementerian Pendidikan telah menyusun dan merancang untuk memperbaiki, memperkukuh, dan mempertingkatkan mutu pendidikan negara sesuai dengan perubahan sosialisasi masyarakat hari ini. Salah satu unsur yang penting adalah memberikan peluang pendidikan yang sama kepada semua pelajar tanpa mengambil kira budaya, kelas sosial, kelompok etnik dan amalan atau cara hidup. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAHULU DAN SEKARANG DI MALAYSIA

Sebagai institusi sosial yang utama, pendidikan akan terus menerima tumpuan dan perhatian masyarakat. Masyarakat akan tetap menaruh harapan yang tinggi terhadap kuasa dan pengaruh pendidikan. Tanda-tanda yang terdapat pada hari ini menujukkan bahawa masyarakat percaya kegemilangan masa depan akan bergantung kepada perlaksanaan sistem pendidikan. Apabila kanak-kanak dihantar ke sekolah dan diberi pendidikan secara formal maka sekaligus anggota masyarakat itu

telah mencorak dan m e n e n t u k a n m a s a d e p a n a n a k - a n a k m e r e k a . S e c a r a k a s a r , m a s a d e p a n sesuatu sistem pendidkan itu ditetapkan oleh perkembangan yang terdapat hari ini dan juga perkembangan yang berlaku pada masa lalu (Robiah Sidin, 1992).Sebelum kedatangan kuasa penjajah pendidikan di Tanah Melayu berbentuk bukan formal dan tidak memberatkan perkembangan kongnitif pelajar-pelajar. Corak pendidikan yang ada pada ketika itu berjalan seperti biasa dengan pengajaran al-quran.

Pada peringkat pertama, terdapat satu sistem pendidikan agama yang disebut'sekolah pondok' yang ditubuhkan dan dikendalikan oleh ulama-ulama Islam yang terkenal. Pelajar-pelajar menuntut keagaamaan dikatakan bermula agama dan tinggal di pondok yang abad ke-15 dengan dibina di sekelilingnya. Menurut Mohd Kassim Jaffar (2001), Pendidikan sejak jawi, m e n y a m p a i k a n i l m u y a n g b e r k a i t a n dengan tajwid (bacaan Al-Quran), fardu ain, membaca dan menulis menghafaldoa-doa dan sebagainya. Peringkat kedua dalam perkembangan sistem pendidikan di Tanah melayu berlaku semasa zaman penjajahan Inggeris (1824 -1957). Pada peringkat ini pendidikan di Tanah melayu telah dikelola, dikendalikan, dikawal dan diletakkan di bawah kuasa penjajah Inggeris tanpa mempunyai satu falsafah yang konkrit atau Dasar pendidikan kebangsaan. Pentadbiran pendidikan di Tanah melayu semasa ini adalah mengikutdasar penjajah iaitu "pecah dan perintah" serta dasar terbuka dan tiada campur tangan tentang pendidikan vernacular yang menggunakan bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Matlamat utama sistem pendidikan penjajah ialah semata-mata untuk memberi pendidikan kepada segolongan rakyat bagi membolehkan sebahagian mereka memenuhi keperluan tenaga dan ekonomi British sahaja.

Pendidikan pada peringkat pendidikan telah berjalan tanpa dikawalan oleh satu garis panduan yang konkrit. Hal ini kerana pemerintah Inggeris tidak menggangap pendidikan sebagai satu pelaburan di ' periphery 'nya untuk meningkatkan kemahiran dan kebolehan rakyatnya bagi mencapai kemajuan. Sebaliknya mereka mengendalikan pendidikan di bawah dasar kebajikan benevolen (benovelent welfare policy ). Di sebabkan perkara ini, objektif pemerintahan Inggeris adalah bukan

hendak mengubah atau memajukan struktur sosial tetapi sekadar menjadikan keadaan struktur sosial yang sedia ada itu sedikit efisien sahaja. Pendidikan pada zaman ini berkembang secara sewenang-wenangnya tanpa satu dasar yang jelas dapat m e m b i n a d a n memupuk unsur- unsur kebangsaan di kalangan rakyat. Akibat dasar Inggeris tersebut maka wujudlah sistem pendidikan plural ( plural educatin al system) sesuai dengankeadaan struktur masyarakat majmuk .

Sistem 1957)

pendidikan penjajah

pada

peringkat

prakemerdekaan Melayu,

(1950-

semasa

mentadbir

Tanah

penjelajah

m e n y e d a r i t e n t a n g k e p e n t i n g a n pendidikan di tanah melayu, penjelajah menyedari perlunya memperbaiki kesilapan a t a s t i n d a k a n m e r e k a . H a l i n i k e r a n a p e n j a j a h t i d a k m a h u g e n e r a s i a k a n d a t a n g menyalahkan ke atas tindakan penjajah. Dengan itu, mereka telah membuat dasar baru dalam sistem pendidikan iaitu mengembalikan hak peribumi seperti bahasa dan hak mendapatan pendidikan. Selain itu, dasar menyatupadu akan masyarakat berbilangkaum agar tidak berlaku kekacauan .yang dibuat menyedari perlunya penambahbaikan terhadap sistem pendidikan.

Selepas perang dunia kedua perkembangan politik negeri China, India, dan negara jiran banyak berubah. Masyarakat pendatang menganggap Tanah Melayu sebagai tempat kediaman mereka dan kebangkitan nasionalisme Melayu melihatkan tentang masalah kerumitan kaum tentang pendidikan.Orang Melayu mula mendesak, supaya Kerajaan membaiki mutu pendidikan disekolah-sekolah Melayu serta menambahkan peluang bagi melanjutkan pelajaran,Sebuah jawatan kuasa ditubuhkan iaitu sebuah jawatankuasa Barnes, Laporan Barnes ini diterbitkan pada awal tahun 1951, dan mencadangkan supaya ditubuhkan sekolah-sekolah kebangsaan dari bahasa berbilang kaum sama ada menggunakan bahasa Inggeris atau bahasa Melayu sebagai ditukar pengantar utamanya. Sekolah ansur cina dan Tamil kepada akan secara beransursekolah

K e b a n g s a a n d e n g a n memperkenalkan aliran Kebangsaan. Cadangan tersebut ditentang hebat oleh orang Cina .Laporan Fen wu, memperakukan untuk mengekalkan serta pembaikan SekolahCina telah memburukkan lagi pertikaian yang hangat

tentang pendidikan di TanahMelayu, Laporan Jawatankuasa Fen Wu telah mengemukakan cadangan-cadangan yang pada asasnya menyokong konsep penggunaan tiga bahasa iaitu bahasa melayu,bahasa Inggeris, dan bahasa Cina dijadikan bahasa pengantar.

b).Cabaran-cabaran dalam pengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran. Pendidikan bertaraf dunia menunjukkan perkembangan dan kemajuan pesat serta dinamis pendidikan negara, khususnya dari segi kualiti, kuantiti, standard, kecemerlangan dan kredentialiti yang diakui dan diterima di peringkat antarabangsa atau dunia. Dilihat dari perspektif yang luas, Pendidikan Bertaraf Dunia bermaksud kemampuan dan pencapaian cemerlang Malaysia dalam membangunkan sektor pendidikan untuk mempelopori perubahan dan kemajuan dinamis, iaitu :

Pembangunan tenaga manusia Kepesatan pertumbuhan ekonomi Pembaikan taraf dan kualiti kebajikan sosial Pemodenan dan reformasi sosial masyarakat Kecemerlangan budaya fikir dan intelektual Pembangunan teknologi dan sains Kejayaan meningkatkan kadar celik huruf yang tinggi di kalangan masyarakat.

Pendidikan Bertaraf Dunia merupakan satu komitmen dan usaha Kementerian Pendidikan bagi memperbaiki kualiti pendidikan negara supaya ia dapat ditingkatkan kepada satu standard yang tinggi dan mampu menyaingi negara maju yang lain. Sebagai sebuah negara yang berkembang pesat dalam berbagai aspek pembangunan, sektor pendidikan perlu berkembang dan mengalami perubahan anjakan paradigma yang dapat merintiskan alaf baru dalam segala aspek. Ianya juga merupakan satu langkah penting bagi mengangkat martabat dan status Malaysia dalam dunia pendidikan di peringkat antarabangsa.

Untuk menjadikan pendidikan negara bertaraf dunia, perubahan yang hendak dibuat mestilah sesuai dengan tuntutan semasa. Dalam kontek Malaysia sistem pendidikan mesti dibangunkan dan dibuat pembaharuan supaya ia dapat memenuhi tuntutan wawasan 2020 kerana wawasan ini tidak akan menjadi kenyataan tanpa pembangunan sumber manusia dari segi kuantitif dan kualitif. Perubahan dan pembaharuan adalah berdasarkan kepada hakikat bahawa tanpa sistem pendidikan yang bertaraf dunia, impian untuk mentransformasikan Malaysia menjadi negara maju tidak mungkin dapat dicapai. Bertitik tolak dari kesedaran ini, Kementerian Pendidikan membuat pembaharuan yang disifatkan sebagai sesuatu yang mesti menjangkau tempoh masa yang agak lama. Ia mestilah bersifat sistematik iaitu ia tidak boleh terdiri dari satu komponen pendidikan iaitu educational content, educational tools dan infrastruktur pendidikan mestilah diolah sedemikian rupa supaya perubahan menjadi lebih bersepadu, holistik serta komprehensif. Perubahan sistematik ini mestilah dilihat secara menyeluruh dan dalam kontek yang lebih luas. Pertama, soal asas iaitu perundangan. Sejauh manakah kuasa yang ada pada Kementerian Pendidikan dalam membuat beberapa perubahan sistem pendidikan. Pembentangan Rang Undang-Undang Pendidikan 1995 membolehkan reformasi pendidikan dilaksanakan. Antara lain, rang undang-undang tersebut menggariskan :

Sistem pendidikan kebangsaan dicorakkan untuk menghasilkan pendidikan bertaraf dunia dari segi kualiti untuk mencapai aspirasi negara. Falsafah Pendidikan Negara dijadikan landasan kepada dasar pendidikan kebangsaan Tempoh pendidikan rendah adalah antara lima hingga tujuh tahun Pendidikan prasekolah sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan Pendidikan teknik dan politeknik dipertingkatkan Peruntukan diadakan bagi mengawal selia pendidikan swasta

Bermula dengan akta, perubahan boleh dibuat terhadap komponen-komponen lain sistem pendidikan yang merangkumi ketiga-tiga komponen penting di atas iaitu isi kandungan pendidikan, alat-alat pendidikan dan infrastruktur. Contohnya, apabila kita mengubah kurikulum sekolah, faktor-faktor latihan guru, soal fizikal, soal kemasukan teknologi baru, sistem penilaian, kebajikan guru, profesionalisme dan lain-lain lagi hendaklah diambil kira.Begitu juga peningkatan taraf institusi pendidikan tinggi contohnya Institut Perguruan Sultan Idris yang telah dinaikan taraf sebagai Universiti Perguruan Sultan Idris. Sejajar dengan peningkatan taraf ini, adalah diharapkan kewibawaan guru-guru akan dipertingkatkan untuk melahirkan insan yang cemerlang. Sehubungan dengan matlamat pendidikan bertaraf dunia, profesyen perguruan perlu pengkajian semula. Profesyen perguruan di Malaysia memerlukan reformasi profesionalisme yang radikal dan drastik bagi mengatasi masalah, cabaran dan jangkaan baru dalam merealisasikan agenda-agenda pembangunan pendidikan menjelang abad ke 21. Imej dan status perguruan yang semakin tidak bermaya perlu dipulihkan segera. Penawaran kursus-kursus perguruan lepasan diploma dan ijazah di institusi pengajian tinggi adalah merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kualiti dan status profesyen perguruan. Dalam Malaysia kearah menuju pendidikan bertaraf dunia, kita tidak dapat lari daripada cabaran-cabaran yang boleh memberi kesan kepada dunia pendidikan. Di antara cabaran-cabaran tersebut ialah Keunggulan idealisme perguruan di negara ini menjadi semakin malap apabila profesyen perguruan ini dimonopoli oleh kaum wanita. Trend yang berlaku sekarang menunjukkan profesyen perguruan pada masa kini dan menjelang pada abad 21 akan terus dimonopoli oleh wanita. Salah satu implikasi negatif pendominasian gender, khususnya kaum wanita dalam profesyen ini ialah meluasnya pelbagai perkembangan yang tidak sihat seperti kenakalan remaja, keruntuhan moral, masalah disiplin, jenayah berat yang semakin meluas berlaku disebabkan komitmen yang rendah dan ketidakmampuan guru wanita menangani masalah sosial yang semakin mencabar. Kekurangan peranan bapa di sekolah serta corak sosialisasi yang lemah sekaligus menunjukkan profesyen perguruan tidak berkemampuan dalam menangani masalah asas pendidikan yang dihadapi oleh masyarakat pada masa ini dan menjelang abad ke-21. Perasaan ketidakpuasan hati di kalangan guru dalam profesyen perguruan kebelakangan ini telah meningkat dengan begitu tinggi. Ini disebabkan meningkatnya beban kerja dan jangkaan yang pelbagai yang dilakukan oleh guru.

Fenomena ini juga mendorong ramai bilangan guru ingin berhenti dan memohon untuk pilihan bersara daripada profesyen ini. Selain itu, kaum guru tidak dapat melarikan diri daripada menjadi sasaran kritikan kerana pendidikan adalah sentiasa terbuka kepada penilaian dan akauntabiliti pelbagai pihak.Banyak pekembangan terbaru yang berlaku yang memerlukan golongan pendidik di negara ini lebih bersifat profesional dalam melaksanakan tugas dan menangani masalah rumit yang berkembang dalam masyarakat sekarang. Kemalangan yang berlaku dari masa ke semasa mendedahkan golongan pendidik di negara ini dengan pelbagai tekanan psikologi dan mental yang memerlukan semangat kental dan kesabaran kaum guru. Konsep baru peperiksaan yang akan diperkenalkan oleh Kementerian

Pendidikan yang memberi peluang kepada pelajar-pelajar mengambil peperiksaan mengikut keupayaan, dikira akan memberi kesan yang luas kepada sistem penilaian dan sistem pelajaran di sekolah. Konsep yang dicadangkan oleh Menteri Pendidikan, Dato Seri Najib Tun Abdul Razak ini, sudah tentu mempunyai implikasi sosial dan moral yang luas kepada perkembangan pelajar. Murid-murid sememangnya berbeza dari segi kebolehan dan kecerdasan mereka. Ini menyebabkan sebilangan murid didapati lebih mudah dan cepat menguasai sesuatu pelajaran dan kemahiran berbanding dengan segolongan lagi murid yang lemah dan lembab. Banyak faktor yang menyebabkan mengapa perbezaan ini wujud dan memberi kesan pada pencapaian individu murid. Dari kajian-kajian yang telah dilakukan menunjukkan faktor sosioekonomi khususnya latar belakang keluarga seperti pekerjaan, pendapatan dan pendidikan ibu-bapa mempunyai kesan yang amat besar kepada pencapaian murid-murid. Konsep peperiksaan yang memberi peluang pelajar mengambil peperiksaan mengikut keupayaan yang dicadangkan ini adalah bertujuan menggalakkan pelajar yang pintar dan cerdik atau murid-murid yang telah pun bersedia boleh mengambil peperiksaan lebih awal bagi tahap-tahap tertentu. Isu kritikal di sebalik perlaksanaan sistem peperiksaan ini ialah ia boleh menggoncangkan sistem persekolahan kerana ia boleh menjadi alat untuk mengukuhkan kedudukan dan pengaruh golongan elit dan golongan berada mendapat pengiktirafan memihak kepada kepentingan mereka berbanding anak-anak golongan kurang berada dan golongan miskin.Liberalisme konsep peperiksaan mengikut keupayaan bagaimanapun dikira akan memberi peluang kepada pelajar lemah

menangguhkan peperiksaan yang sepatutnya mereka duduki mengikut sistem peperiksaan berjadual sehingga mereka benar-benar yakin dan bersedia. Soalnya, sehingga bilakah pelajar yang lemah boleh membina keyakinan mereka untuk menduduki peperiksaan dan adakah mereka yakin mereka akan berjaya dalam peperiksaan. Peratusan dan bilangan besar pelajar lemah di sekolah didapati tidak mempunyai keyakinan dan harapan yang mereka akan lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan. Sistem peperiksaan yang diujudkan juga lebih cenderung untuk mengukur kebolehan dan kecerdasan yang mirip kepada pelajar berkebolehan tinggi di samping ia mengiktiraf kegagalan pelajar lemah dan kurang kebolehan dari segi akademik. Sistem peperiksaan yang dikira liberal ini juga tidak menjadikan sesuatu perubahan kepada yang berkebolehan rendah. Meliberalisasikan konsep peperiksaan tanpa mengubah rancangan dan program pendidikan untuk memperbaiki kelemahan akademik golongan berkebolehan rendah sudah tentu tidak memberi apa-apa makna ke arah merintis masa depan yang cerah kepada golongan yang berkebolehan rendah. Selain itu, boleh ditimbulkan satu persoalan disini, apakah falsafah dan rangka ideologi yang mendasari konsep peperiksaan mengikut keupayaan yang dicadangkan ini ? Adakah ia boleh dikira satu perubahan yang penting ke arah menyumbang reformasi sistem peperiksaan yang sedia ada ? Setakat manakah falsafah dan konsep peperiksaan mengikut keupayaan ini memberi faedah dan mendukung wawasan pendidikan untuk melahirkan warga negara yang seimbang serta berketrampilan ? Cadangan dikemukakan bagi menjadikan sistem peperiksaan dan persekolahan dan pengajian tinggi di negara kita lebih fleksible dengan cara membenarkan pelajar merujuk buku dan bahan-bahan yang dikirakan penting semasa di bilik peperiksaan. Bagaimanapun ia dianggap tidak praktikal dari segi keboleh percayaan dan validitinya sesuatu peperiksaan. Idea ini juga dikira mempunyai kecenderungan mengalakkan pelajar meniru dalam peperiksaan yang sukar dikesan. Salah satu amalan negatif peperiksaan mengikut keupayaan ialah menkelaskan pelajar mengikut kelas dan kriteria baik, sederhana baik, lemah dan sebagainya. Amalan ini juga dikenali sebagai "streaming" atau pengaliran. Pengaliran biasanya dibuat oleh pihak sekolah mengikut pencapaian keseluruhan pelajar, dan kedudukannya yang bersiri di kalangan pelajar di tahap yang sama. Konsep peperiksaan seperti ini mengalakkan lebih banyak

pertumbuhan pusat-pusat tuisyen yang memberi keuntungan yang lumayan di samping mengekspoitasi murid dan ibu bapa demi mendapatkan kelulusan yang baik di dalam peperiksaan yang diadakan. Pertumbuhan pusat-pusat tuisyen adalah satu fenomena yang tidak sihat dan ia mencerminkan kegagalan sistem pendidikan dan sistem persekolahan di negara ini yang kurang cekap menjamin kejayaan yang baik di dalam peperiksaan. Selain itu peperiksaan akan mempengaruhi ibu bapa sehingga boleh memberi tekanan mental dan psikologi kepada anak-anak mereka semata-mata didorong oleh desakan untuk mencapai kejayaan yanga cemerlang.Kejayaan di dalam peperiksaan dikira merupakan satu tiket untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik di samping untuk mendapatkan tempat memasuki institusi pengajian tinggi yang begitu berpegang teguh kepada merit dan prinsip kecemerlangan pencapaian akademik seseorang pelajar. Dilihat dari perspektif sosiologi, radikal, konsep peperiksaan yang dicadangkan ini akan mendorongkan kepada satu corak "class struggle" yang lebih ketara yang mencerminkan realiti keadaan persaingan dan pergelutan masyarakat di luar sekolah. Keseluruhan falsafah, prinsip, dan proses pendidikan akan terjejas sekiranya sistem peperiksaan yang mendasari wawasan pendidikan itu menyimpang dari matlamatmatlamat unggul pendidikan untuk membentuk dan melahirkan insan yangg seimbang dan sempurna yang perlu dilaksanakan melalui sistem dan proses persekolahan yang progresif dan dinamis Meningkatkan profesionalisme perguruan adalah amat mustahak diingat golongan pendidik di negara ini perlu sentiasa menghidupkan motivasi diri dengan menguatkan keazaman dan sedia menghadapi cabaran-cabaran baru, disamping meningkatkan kewibawaan keilmuan mereka sebagai golongan pendidik yang dihormati dan disanjungi oleh murid, ibubapa dan masyarakat. Budaya mengajar yang masih bersifat usang, tradisional dan kurang berkesan menangani masalah asas pendidikan seperti buta huruf, buta budaya, buta ilmu adalah di antara krisis pendidikan yang mencerminkan krisis profesionalisme perguruan di negara-negara membangun khususnya di Malaysia memerlukan resolusi yang lebih redikal dilakukan. Profesyen perguruan boleh dikatakan tidak banyak mengalami perubahan dari segi inovasi dari segi teknologi walaupun perkembangan teknologi maklumat berlaku dengan pesatnya dan dalam sektor-sektor lain.

Selaras dengan perubahan era multimedia dan teknologi maklumat profesyen di negara ini perlu di reformasikan supaya ia benar-benar mampu menjadi agen perubahan kepada budaya literasi teknologi, khususnya bagi melahirkan masyarakat yang celik komputer dan bersikap terbuka bagi mengembangkan budaya saintifik. Pendidikan guru perlu di reformasikan bagi menyediakan guru-guru yang berwibawa dengan ilmu pengetahuan, mengamalkan sikap nilai dan falsafah pendidikan yang progresif, dapat mengembangkan profesionalisme perguruan yang idealistik untuk membangunkan generasi muda yang celik budaya, mempunyai kualiti sosial dan moral yang tinggi, bersifat futuristik dan positif untuk mencapai kemajuan dan perubahan. Peranan profesyen perguruan dalam masyarakat membangun seperti Malaysia menjelang abad ke 21 tidak seharusnya di bataskan di atas andaian dan pandangan yang sempit. Sebarang langkah bagi mengongkong dan menyempitkan peranan golongan guru sudah tentu akan merugikan masyarakat dan negara. Profesyen perguruan harus berkembang dengan lebih pantas dan progresif bagi mencorakkan perkembangan individu, masyarakat dan negara. Dari satu segi yang lain, profession perguruan yang menjadi agen perubahan sosial harus menjadi penyelamat kepada krisis kemelut sosial yang dihadapi oleh masyarakat yang sedang bergelut dengan tuntutan kemajuan dan perubahan. Profesyen perguruan perlu diberi ruang yang lebih terbuka supaya konsep memasyarakatkan sekolah, murid, pendidikan dan guru boleh memberi faedah yang besar kepada pembangunan masyarakat setempat.Pendidikan sebagai asas pembinaan masa depan bangsa dan negara bergantung kepada profesyen perguruan yang berkembang secara dinamik dan progresif. Profesyen perguruan yang dinamis perlu melahirkan kepimpinan guru yang berkualiti, sentiasa memperbaiki dan mempertahankan etika profesionalisme pendidikan, berbanding dengan tugas yang mengabdikan diri sebagai golongan pendidikan yang berwibawa dan dapat menjadikan diri sendiri lebih berketrampilan dengan mendokong belajar seumur hidup (life long learning), belajar untuk mengubah dan belajar untuk berubah.Usaha-usaha lain sepearti melatih pensyarah bagaimana mengajar di institusi pengajian tinggi. Langkah ini turut mencadngkan supaya pensyarah-pensyarah universiti mestilah memiliki diploma pendidikan bagi membolehkan mereka melayakkan diri untuk mengajar. Walaupun mendapat reaksi yang "panas dan sinis" daripada pensyarah dan professor, cadangan ini bagaimanapun perlu dianggaap sebagai satu cadangan yang positif bagi meningkatkan kualiti

pengajaran pensyarah dan profesor di universiti khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai pengetahuan pedagogi dan asas kaedah pengajaran. Ketersediaan pendidik menghadapi reformasi pendidikan Golongan pendidik adalah murabi dan ahli ilmu yang membimbing manusia kejalan yang betul dalam pegangan hidup, kerohanian, akhlak dan bidang ilmu yang berfaedah. Mereka bertanggungjawab mendidik pelajar mengenal dan menghayati nilai kebenaran, keindahan dan keadilan dengan spektrumnya yang seimbang dan benar, sesuai dengan potensinya sebagai khalifah Allah dan hambanya. Dalam menuju alaf baru pendidikan bertaraf dunia paradigma pendidikan perlukan anjakan yang dapat mendorong para pendidik memainkan peranan mereka dengan lebih agresif dan progresif. Paradigma pendidikan perlu diubah daripada menerima kepada mencipta atau mencari, daripada ketaatan kepada komitmen , daripada individu kepada perkongsian, daripada rutin kepada inovatif dan kretif, daripada reaktif kepada proaktif dan daripada pasif kepada progresif. Sebelum perlaksanaan reformasi dibuat secara total ke atas sistem pendidikan negara, apakah semua yang akan terlibat dalam mendokong dan melaksanakannya telah tersedia? Kementerian Pendidikan perlu terlebih dahulu memastikan semua dalam keadaan bersedia bagi mendokong semua dasar atau sistem baru yang lebih futuristik.Janganlah semua kesilapan seperti pengenalan kurikulum baru sekolah rendah (KBSR), subjek alam dan manusia (ADM), dasar disiplin dan sistem kenaikan pangkat baru berdasarkan kepada kelayakan akademik berulang lagi - kasihan generasi remaja kita yang menjadi mangsa kerana impak dari kesilapan penghitungan dalam menanam modal dalam"komoditi pendidikan", ia akan memberi impak jangka panjang. Sebagai contoh, hasil daripada kegagalan KBSR dan subjek ADM yang dilaksanakan 10 tahun dahulu, bahangnya kita dapat rasai kini dengan kurangnya pelajar kita (melayu khususnya) yang berminat unutk memilih sains sebagai bidang pilihan mereka di IPT. Pendidikan telah mempunyai agendanya untuk menubuhkan Sekolah Bestari, Pendidikan Bertaraf Dunia, Guru Bertaraf Dunia dan berbagai lagi yang akan bertaraf dunia. Persoalannya, apakah semua kominiti guru telah bersedia untuk mengikut arus reformasi yang akan mendatang dalam era pasca Teknologi Maklumat masa kini ? Ada baiknya fenomena ini dibetulkan terlebih dahulu sebelum memikirkan reformasi

pendidikan secara total. Janganlah anjakan paradigma itu dibuat berkelompokkelompok, biar ia menyeluruh kepada semua golongan pendidik. Kerana mereka inilah yang akan membina asas-asas yang mantap dan teguh. Kesimpulan Pendidikan dan pembangunan di Malaysia menuju ke arah pendidik dan pendidikan bertaraf dunia setiap lapisan masyarakat mahupun individu haruslah memainkan peranan masing-masing. Kita perlu bekerjasama dan berganding bahu dalam melaksanakan dan merealisasikan wawasan negara demi untuk melahirkan insan yang berilmu pengetahuan, bertanggungjawab, inovatif, kreatif, progresif dan berakhlak mulia selaras dengan falsafah pendidikan negara. Sebagai golongan bukan pendidik, kita janganlah meletakkan seluruh tanggungjawab ini hanya kepada golongan pendidik sahaja, tetapi haruslah memberikan komitmen yang menyeluruh dan bersepadu.

Cetakan Forum
Course ID : KPF3012 < Group Name : Group EL-A37 < Full Name : LOGES A/P SOCKALINGAM Date posted

Title

Message

Full Name

FORUM 1

Falsafah Pendidikan Kebangsaan(PFK) adalah untuk memperkembangkan potensi modal insan negara dengan seimbang dari pelbagai aspek seperti jasmani,emosi, rohani dan intelek. Maka guru dipertanggungjawabkan untuk memikul amanah ini. Peranan guru amat penting dalam pendidikan. Oleh itu, sebagai seorang guru tanggungjawabnya adalah untuk mengajar, membimbing dan menjadi inspirasi kepada anak didiknya selepas ibubapa. Guru membentuk murid sedari awal bermula dari kelas prasekolah sehingga ke bidang yang paling tinggi. Mencungkil/mengembangkan bakat atau potensi murid sehingga ke tahap yang cemerlang. Penerapan nilai-nilai murni perlu diterapkan selaras dengan perkembangan murid. Guru juga haruslah

11 Oct 2011 12:33:09 AM

LOGES A/P SOCKALINGAM

menjadi penyampai ilmu pengetahuan kepada murid agar memperoleh kemahiran yang terkini agar dapat melengkapkan diri dengan cabaran yang mendatang. Selain itu juga, guru merupakan role model kepada murid. Menjadi pembimbing untuk membimbing murid agar lebih berkualiti dan dapat bersaing dengan dunia luar. Guru juga perlu memastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai dengan mendidik murid dengan ikhlas dan sentiasa mengamalkan nilainilai akuantabiliti sebagai seorang guru. Guru bertanggungjawab terhadap pencapaian, kemajuan dan kelakuan murid. Oleh itu, guru harus sentiasa dapat melaksanakan tugas dengan sempurna.
FORUM 1 11 Oct 2011 12:31:32 AM LOGES A/P SOCKALINGAM

Falsafah Pendidikan Negara menjadi teras kepada semua aktiviti pendidikan selain daripada Falsafah Pendidikan Guru itu sendiri. FPK merupakan dasar kepada pendidikan. Sebagai seorang guru kita perlulah memahami dan menghayati falsafah ini agar segala tindakan yang dilakukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran melalui landasan yang betul dan bertujuan untuk membentuk generasi terbilang. Setiap guru perlulah sentiasa menghayati bahawa tujuan pendidikan negara untuk membentuk peribadi warganegara yang seimbang bermula dari alam PRA sekolah hinggalah peringkat tertinggi.Setiap guru perlu mengaplikasikan nilai-nilai yang telah diterap semasa belajar atau berkursus iaitu membentuk guru yang berfikiran positif, cekap, bertanggungjawab, berdaya saing, memberi fahaman individu tentang alam sekeliling dan membentuk

tingkah laku yang mulia seterusnya dapat membentuk dengan bangsa Malaysia yang menjadikan Rukun Negara sebagai panduan hidup. Sebagai seorang guru menjadi kewajipan kepada kita mengikut prinsip-prinsip dan nilai asas yang telah ditanam dalam diri untuk membentuk anak-anak bangsa yang seimbang dan harmonis dari segi JERIS seiringdengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk menjamin pembangunan individu dan memelihara masyarakat yang bersatu padu.Sebagai seorang guru juga kita perlu muhasabah diri dan membuat refleksi adakah pengajaran yang disampaikan mencapai objektifnya bukan sekadar mengajar 'seronok sendiri'.Tujuan utama kita sebagai guru ialah menyampaikan ilmu agar dapat membentuk generasi berilmu dan seimbang dari segala segi. Guru sebagi role model.Apa yang dilakukan oleh guru akan diikuti oleh murid-murid. Justeru, guru mesti menunjukkan contoh terbaik dari semua segi samada perlakuan, akhlak dan emosi.
FORUM 2

Salam Sejahtera dan salam 1 Malaysia PPSMI merupakan satu dasar kerajaan Malaysia yang diperkenalkan secara berperingkat-peringkat di sekolah mulai tahun 2003 di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Pada 8 Julai 2009, kerajaan telah memutuskan untuk memansuhkan perlaksanaan Dasar PPSMI ini di sekolah-sekolah mulai 2012 diganti dengan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI). Sebagai seorang guru yang terlibat secara langsung dalam perlaksanaan PPSMI, saya sama sekali tidak bersetuju jika Dasar PPSMI kembali dilaksanakan diperingkat sekolah.

11 Oct 2011 12:35:40 AM

LOGES A/P SOCKALINGAM

Beberapa kajian yang dilakukan pihak cendikiawan dan pakar bahasa, pemansuhan Dasar PPSMI adalah wajar kerana selepas tempoh percubaan selama 6 tahun telah memberikan banyak petunjuk di mana wujud kegagalan dari segi objektif dan pelaburan pendidikan untuk tempoh jangka panjang. Sejak perlaksanaan pada tahun 2003 kerajaan telah membelanjakan kos sebanyak RM 5 billion meliputi penyediaan peralatan dan latihan guru. Antaranya, dapatan kajian daripada Pemuafakatan Badan Ilmiah Nasional (Pembina) dengan kerjasama lapan universiti tempatan, menutup tirai perdebatan dengan merumuskan perlaksanaannya mampu menimbulkan petaka berganda (double jeopardy) kepada murid terutamnya kurang 75% tergolong dalam kategori sederhana dan lemah untuk matapelajaran Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik. Menurut Pensyarah Pendidikan Melayu Universiti Putra Malaysia (UPM), Prof. Dr. Mohad Sahandi Gani Hamzah yang mengetuai kajian ini, sekiranya PPSMI ini terus dilaksanakan, ia akan membunuh minat, semangat dan keghairahan murid untuk terus mempelajari dan mendalami ilmu Sains dan Matematik bermula di peringkat sekolah rendah lagi. Selain itu kajian juga menunjukkan bahawa tahap pengupayaan dalam PPSMI hanya 54.4% , 55% yang menggunakan teknologi maklumat (IT) dalam pengajaran dan pembelajaran serta keupayaan guru bercakap dalam Bahasa Inggeris cuma 60% dan didapati 38.2% guru tidak layak mengajar dalam Bahasa Inggeris tetapi masih meneruskan PPSMI. Oleh yang demikian, berdasarkan pengalaman saya selama 6 tahun mengajar Matematik dalam Bahasa Inggeris, keputusan pemansuhan Dasar PPSMI ini adalah tepat sekali untuk menggelakkan implikasi yang lebih buruk, selain mengembalikan martabat Bahasa Melayu serta mempertautkan pengukuhan perpaduan di Malaysia.

FORUM 2

Pada pendapat saya Dasar PPSMI tidak perlu dilaksanakan lagi kerana terdapat banyak kelemahan semasa perlaksanaanya, Contohnya berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh Pemuafakatan Badan Ilmiah Nasional (PEMBINA) pada tahun 2008, melibatkan 5 buah universiti iaitu" tahap kompentasi guru dalam PPSMI serta implikasinya terhadap Modal insan murid" mendapati dasar PPSMI telah membantutkan tahap kecerdasan murid serta merugikan generasi akan datang .Kajian ini mendapati peperiksaan hanya mampu menunjukkan peningkatan minimum kepada pengguasaan bahasa Inggeris sebanyak 4%. Pada masa yang sama juga mengurangkan minat untuk mempelajari subjek sains dan matematik. Kesimpulannya, Dasar PPSMI tidak perlu dilaksanakan semula kerana satu dasar baru bagi memartabatkan bahasa Malaysia dan memperkukuhkan bahasa Inggeris telah diperkenalkan kepada murid tahun satu bermula tahun ini iaitu MBMMBI dan akan diperluaskan perlaksanaannya kepada murid tahun empat dan tingkatan empat pada tahun 2012.
Saya amat bersetuju dengan pandangan dan keterangan cikgu.Walaubagaimanapun pendidikan bertaraf dunia adalah satu wawasan unggul bagi mereformasikan pelbagai aspek organisasi pendidikan di semua peringkat persekolahan. Ini termasuklah membaiki :

11 Oct 2011 12:37:04 AM

LOGES A/P SOCKALINGAM

FORUM 3

04 Nov 2011 11:41:09 AM

LOGES A/P SOCKALINGAM

Kualiti pengajaran

Kualiti perkhidmatan

Kualiti kurikulum

Kualiti penilaian dan pensijilan

Kualiti pensyarah

Kualiti perkembangan dan kebajikan pelajar

Kualiti persekitaran budaya pelajar dan organisasi

Kualiti pengurusan dan pentadbiran universiti

Kualiti kepimpinan universiti

Kualiti penyeliaan

Kualiti mentoring

Kualiti perkembangan staf atau tenaga pengajar

FORUM 3

Salam sejahtera dan salam 1 Malaysia Sistem pendidikan negara kita akan mengalami transformasi pada tahun depan dengan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah untuk Tahun 1.

11 Oct 2011 12:42:25 AM

LOGES A/P SOCKALINGAM

Tahap 1 sekolah rendah (Tahun 1 - 2) akan tertumpu kepada penguasaan 4M (membaca, menulis, mengira & menaakul) dan kemahiran ICT, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap dan nilai. Sementara Tahap 2 sekolah rendah (Tahun 3 6) akan tertumpu kepada pengukuhan dan aplikasi 4M, kemahiran asas ICT, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, sikap dan nilai. Pembangunan modal insan dari akar umbi dengan berkesan akan melahirkan modal insan yang bertaraf dunia suatu masa nanti. Pengukuhan 4M(membaca, menulis, mengira & menaakul) sejak dari mula memasuki alam persekolahan dengan sempurna akan melahirkan insan yang sempurna apabila mereka tamat belajar nanti. Memasuki alam pekerjaan pula, Mereka dengan asas yang kukuh hasil daripada kurikulum standard yang akan lebih mudah meneroka pelbagai bidang dan dapat meningkatkan potensi diri menjadi modal insan yang bertaraf dunia yang mampu bersaing dengan bakat- bakat luar biasa daripada negara luar.
FORUM 3

Saya bersetuju dengan pandangan cikgu,lagi pun untuk menjadikan pendidikan negara bertaraf dunia, perubahan yang hendak dibuat mestilah sesuai dengan tuntutan semasa. Dalam kontek Malaysia sistem pendidikan mesti dibangunkan dan dibuat pembaharuan supaya ia dapat memenuhi tuntutan wawasan 2020 kerana wawasan ini tidak akan menjadi kenyataan tanpa pembangunan sumber manusia dari segi kuantitif dan kualitif. Perubahan dan pembaharuan adalah berdasarkan kepada hakikat bahawa tanpa sistem pendidikan yang bertaraf dunia, impian untuk mentransformasikan Malaysia menjadi negara maju tidak mungkin dapat dicapai.

04 Nov 2011 11:47:02 AM

LOGES A/P SOCKALINGAM

FORUM 3

Pandangan cikgu amat dihargai, dalam menuju ke arah pendidik dan pendidikan bertaraf dunia setiap lapisan masyarakat mahupun individu haruslah memainkan peranan masing-masing.

04 Nov 2011 12:01:42 PM

LOGES A/P SOCKALINGAM

Kita perlu bekerjasama dan berganding bahu dalam melaksanakan dan merealisasikan wawasan negara demi untuk melahirkan insan yang berilmu pengetahuan, bertanggungjawab, inovatif, kreatif, progresif dan berakhlak mulia selaras dengan falsafah pendidikan negara. Sebagai golongan bukan pendidik, kita janganlah meletakkan seluruh tanggungjawab ini hanya kepada golongan pendidik sahaja, tetapi haruslah memberikan komitmen yang menyeluruh dan bersepadu.

FORUM 3

Dalam menuju ke arah pendidik dan pendidikan bertaraf dunia setiap lapisan masyarakat mahupun individu haruslah memainkan peranan masing-masing. Kita perlu bekerjasama dan berganding bahu dalam melaksanakan dan merealisasikan wawasan negara demi untuk melahirkan insan yang berilmu pengetahuan, bertanggungjawab, inovatif, kreatif, progresif dan berakhlak mulia selaras dengan falsafah pendidikan negara.

04 Nov 2011 12:19:43 PM

LOGES A/P SOCKALINGAM

Dasar KSSR merupakan proses melakukan satu bentuk holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan , pedagogi, peruntukan masa , kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah.Selain itu, dalam KSSR juga aspek kreativiti dan inovatif , keusahawanan dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi diberi penekanan.Melalui aspek aspek ini mereka dapat membangunkan modal insan yang bertaraf dunia..

FORUM 4

Salam satu Malysia. Guru adalah merupakan ejen kepada keberkesanan pendidikan. Kejayaan dan keberkesanan para guru terhadap tanggungjawab,

23 Nov 2011 10:18:42

LOGES A/P SOCKALINGAM

kelengkapan, keilmuan dan keluhuran peribadi.Peranan guru berfungsi bukan sahaja untuk memberi kesedaran pada diri sendiri malah juga masyarakat serta tentang hubungan dan komitmen. Perpaduan kaum dapat dicapai sekiranya guru menerapkan nilai-nilai murni seperti saling menghormati antara satu sama lain tidak mengira bangsa dan agama.
FORUM 4

AM

Samal serjahtera dan salam 1 Malaysia, Pada Pendapat saya apa yang dikatakan guru sebagai arkitek bangsa ialah, Guru sebenarnya adalah agen perancang kepada pembangunan manusia dan pemangkin kepada kecemerlangan bangsa dalam semua bidang. Tanpa guru tidak mungkin kita dapat mencapai tahap yang kita nikmati kehidupan seperti sekarang ini. Tugas sebagai seorang guru banyak cabarannya. Setiap guru perlu mempunyai daya ketahanan mental dan fizikal. Guru dikatakan sebagai arkitek pembinaan Negara Bangsa kerana melihat kepada tanggungjawabnya terhadap Masyarakat dan Negara iaitu : Mengelakkan diri daripada meyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat atau negara, ataupun yang boleh bertentangan dengan Rukunegara. Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warga negara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama. Menghormati masyarakat tempat mereka berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat.

11 Oct 2011 12:40:09 AM

LOGES A/P SOCKALINGAM

Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat. Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan tahap kehidupan moraliti, kebudayaan dan kecendikiawanan masyarakat. Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan harian dengan baik. Guru bertanggungjawab dalam melahirkan bangsa yang cemerlang, gemilang dan terbilang pada masa yang akan datang. Oleh itu guru dikatakan sebagai arkitek pembangunan Negara Bangsa kerana guru mempunyai pelbagai ilmu, kepakaran dan kemahiran yang akan disalurkan kepada jutaan manusia di institusi pendidikan dari peringkat rendah ke peringkat yang tertinggi.
FORUM 4 Saya juga bersependapat dengan cikgu.Kalau dulu guru terpaksa berhadapan dengan pihak penjajah secara terang-terangan, kini, jajahannya diterjemahkan dalam bentuk yang lain pula iaitu lebih mencabar lagi kerana ia melibatkan jajahan pemikiran, budaya dan jati diri yang perlu dihadapi secara professional dan kreatif. 23 Nov 2011 10:22:11 AM LOGES A/P SOCKALINGAM

FORUM 4

Cikgu memberi penjelasan yang cukup baik. Terima kasih. Guru akan berkorban untuk nusa dan bangsa. Memang seorang guru itu bukanlah seperti tentera yang berjuang untuk negara tercinta tapi seorang guru itu akan mencorakkan masa depan negara. Guru itu pemangkin negara bangsa. Guru juga yang bakal melahirkan pemimpin pada masa hadapan.
Salam satu Malaysia Tujuan utama peraturan adalah untuk menjaga imej kerajaan khasnya perkhidmatan awam.Tindakan tatatertib merupakan langkah yang perlu diikuti supaya dapat menghukum guru yang didapati melanggar mana-mana peraturan. Dengan itu, guru dapat membaiki tingkah laku mereka pada masa hadapan dan pada masa yang sama menjadi panduan dan pengajaran kepada orang lain. Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan sentiasa dikemaskini dari masa ke semasa untuk memastikan semua guru memahaminya. Selain itu , ini juga memastikan semua

23 Nov 2011 10:36:31 AM

LOGES A/P SOCKALINGAM

FORUM 5

11 Oct 2011 12:53:52 AM

LOGES A/P SOCKALINGAM

guru sentiasa mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Peraturan yang berkuatkuasa beserta amaran di mana sekiranya berlaku pelanggaran tatatertib tindakan tegas boleh diambil. Dalam menjalankan tugas, guru dibekalkan kuasa. Kuasa tersebut mestilah dikawal untuk mengelakkan penyelewengan, menyalahgunakan kuasa atau kepentingan peribadi dan supaya reputasi perkhidmatan awam tidak terjejas. Peraturan ini juga dilaksanakan untuk memelihara tingkah laku dan juga dapat mengelakkan keraguan masyarakat terhadap kejujuran dan kesungguhan guru dalam melaksanakan tugas mereka. Sekian, terima kasih. FORUM 5 Salam satu Malaysia Tujuan utama peraturan adalah untuk menjaga imej kerajaan khasnya perkhidmatan awam.Tindakan tatatertib merupakan langkah yang perlu diikuti supaya dapat menghukum guru yang didapati melanggar mana-mana peraturan. Dengan itu, guru dapat membaiki tingkah laku mereka pada masa hadapan dan pada masa yang sama menjadi panduan dan pengajaran kepada orang lain. Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan sentiasa dikemaskini dari masa ke semasa untuk memastikan semua guru memahaminya. Selain itu , ini juga memastikan semua guru sentiasa mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Peraturan yang berkuatkuasa beserta amaran di mana sekiranya berlaku pelanggaran tatatertib tindakan tegas boleh diambil. Dalam menjalankan tugas, guru dibekalkan kuasa. Kuasa tersebut mestilah dikawal untuk mengelakkan penyelewengan, menyalahgunakan kuasa atau kepentingan peribadi dan supaya reputasi perkhidmatan awam tidak terjejas. Peraturan ini juga dilaksanakan untuk memelihara tingkah laku dan juga dapat mengelakkan keraguan masyarakat terhadap kejujuran dan kesungguhan guru dalam melaksanakan tugas mereka. Sekian, terima kasih. FORUM 5 11 Oct 2011 12:53:54 AM LOGES A/P SOCKALINGAM

Salam satu Malaysia. Peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang. Dengan adanya peraturan sedemikian ia dapat melicinkan jentera pentadbiran dan pengurusan sekolah. Tujuan utama peraturan ini adalah berusaha membentuk warganegara yang berilmu bagi manyalurkan ilmu kepada anak murid. Dengan menyedari peraturan ini tanggungjawab seorang pendidik dapat menyempurnakan dalam profesion keguruan menerusi hasrat

11 Oct 2011 12:55:15 AM

LOGES A/P SOCKALINGAM

Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Guru-guru yang menerima dan ikut peraturan perkhidmatan ini boleh menjamin perkhidmatan yang cemerlang.