Anda di halaman 1dari 8

Hama dan PenyakIt pada tumbuban

TumluIan iidal sclamanya lisa Iidu iana gangguan. Kadang


iumluIan mcngalami gangguan olcI linaiang aiau organismc lccil
(virus, lalicri, aiau jamur}. Hcwan daai disclui Iama larcna
mcrcla mcngganggu iumluIan dcngan mcmalannya. Dclalang,
lumlang, ulai, wcrcng, iilus, walang sangii mcrualan lclcraa
conioI linaiang yang scring mcnjadi Iama ianaman.
Cangguan icrIada iumluIan yang disclallan olcI virus,
lalicri, dan jamur disclui cnyalii. Tidal sccrii Iama, cnyalii
iidal mcmalan iumluIan, iciai mcrcla mcrusal iumluIan dcngan
mcngganggu roscs roscs dalam iuluI iumluIan scIingga
mcmaiilan iumluIan. OlcI larcna iiu, iumluIan yang icrscrang
cnyalii, umumnya, lagian iuluInya uiuI. Alan iciai, aliiviias
Iidunya icrganggu dan daai mcnyclallan lcmaiian. Uniul
mcmlasmi Iama dan cnyalii, scring lali manusia mcnggunalan oai
olaian anii Iama. Pcsiisida yang digunalan uniul mcmlasmi
scrangga disclui inscliisida. Adaun csiisida yang digunalan uniul
mcmlasmi jamur disclui fungsida.
Pcmlasmi Iama dan cnyalii mcnggunalan csiisida dan olai
Iarus sccara Iaii Iaii dan icai guna. Pcngunaan criisida yang
lcrlcliIan dan iidal icai jusiru daai mcnimlullan laIaya yang
lcliI lcsai. Hal iiu disclallan larcna csiisida daai mcnimlullan
lclclalan ada Iama dan cnyalii. OlcI larcna iiu cngguna olai
olaian anii Iama dan cnyalii Icndalnya diusaIalan scminimal
dan sclijal munglin.
Sccara alamiaI, scsungguInya Iama mcmunyai musuI yang
daai mcngcndalilannya. Namun, larcna ulaI manusia, scring lali
musuI alamiaI Iama Iilang. Alilai Iama icrsclui mcrajalcla. SalaI
saiu conioI lasus yang scring icrjadi adalaI Iama iilus.
ScsungguInya, sccara ilmiaI, iilus mcmunyai musuI yang
mcmamngsanya. MusuI alami iilus ini daai mcngcndalilan jumlaI
oulasi iilus. MusuInya iilus iiu ialaI Ular, Durung Ianiu, dan
clang. Sayangnya linaiang linaiang icrsclui diianglai olcI
manusia scIingga iilus iidal lagi mcmilili cmangsa alami.
Alilainya, jumlaI iilus mcnjadi sangai lanyal dan mcnjadi Iama
crianian.
A. Hama
Hama iumluIan adalaI organismc yang mcnycrang iumluIan
scIingga criumluIan dan crlcmalanganya icrganggu. Hama yang
mcnycrang iumluIan aniara lain iilus, walang sangii, wcrcng,
iungau, dan ulai.
1. TIkus
Tilus mcrualan Iama yang scring lali mcmluai using ara
ciani. Hal ini dicslallan iilus sulii dilcndalilan larcna mcmilili
daya adaiasi, moliliias, dan lcmamuan uniul lcrlcmlang lial
yang sangai iinggi. Masa rcrodulsi yang rclaiivc singlai
mcnyclallan iilus ccai lcriamlaI lanyal. Poicnsi
crlcmlanglialan iilus sangai icrganiung dari malanan yang
icrscdia. Tilus sangai aliif di malam Iari.
Tilus mcnycrang lcrlagai iumluIan. Dagian iumluIan yang
disarang iidal Ianya liji lijian iciai juga laiang iumluIan muda.
Yang mcmluai ara iilus luai mcmalan liji lijian scIingga
mcrugilan ara ciani adalaI gigi scrinya yang luai dan iajam,
scIingga iilus mudaI uniul mcmalan liji lijian. Tilus mcmluai
lulang lulang ada cmaiang sawaI dan scring lcrlindung di
scmal scmal. Aalila lcadaan sawaI iiu rusal mala lcrarii sawaI
icrsclui discrang iilus.
Uniul mcngaiasi scrangan Iama iilus, daai dilalulan cara
cara sclagai lcrilui .
a. Mcmlonglar dan mcnuiu lulang icmai lcrscmlunyi ara
iilus dan mcnangla iilusnya.
l. Mcnggunalan musuI alami iilus, yaiiu ular.
c. Mcnanam ianaman sccara lcrsamaan agar daai mcnuai dalam
waliu yang lcrsamaan ula scIingga iidal ada lcscmaian ligi
iilus uniul mcndaailan malanan sciclaI ianaman diancn.
d. Mcnggunalan odcntsdu (cmlasmi iilus} aiau dcngan
mcmasang uman lcracun, yaiiu irisan uli jalar aiau singlong
yang iclaI dircndam sclclumnya dcngan fosforus. Pcracunan ini
sclailnya dilalulna sclclum ianaman adi lcrlunga dan
lcrliji. Sclain iiu cnggunaan racun Iarus Iaii Iaii larcna
juga lcrlaIaya lagi Icwan icrnal dan manusia.
. Wereng
Wcrcng adalaI scjcnis lcil yang mcnyclallan daun dan laiang
iumluIan lcrlulang lulang, lcmudian lcring, dan ada alIirnya
maii. Hama wcrcng ini daai dilcndalilan dcngan cara cara sclagai
lciilui .
a. Pcngaiuran ola ianam, yaiiu dcngan mclalulan cnanaman
sccara scrcnial mauun dcngan crgiliran ianaman. Pcrgiliran
ianaman dilalulan uniul mcmuius sillus Iidu wcrcng
dcngan cara mcnanam ianaman alawija aiau ianaI diliarlan
sclama 1 2 lulan.
l. Pcngandalian Iayaii, yaiiu dcngan mcnggunalan musuI alami
wcrcng, misalnya lala lala rcdaior .osu Pscudounnuutu,
lcil M.oucu dougus dan CtoInuss udcns, lumlang
Pucdcuss us.cs, OIncu ngous.utu, dan Snunonu
o.tonu.uutu.
c. Pcngandalian limia, yaiiu dcngan mcnggunalan inscliisida,
dilalulan aalila cara lain iidal munglin uniul dilalulan.
Pcnggunaan inscliisida diusaIalan scdcmilan rua scIingga
cfcliif, cfisicn, dan aman lagi linglungan.
. WaIang SangIt
Walang sangii (cto.osu u.utu} mcrualansalaI saiu Iama yang
juga mcrcsaIlan ciani. Hcwan ini jila diganggu, alan mcloncai dan
icrlang samlil mcngcluarlan lau. Scrangga ini lcrwarnaIijau
lcmcraI- mcraIan.
Walang sangii mcngIisal luiir luiir adi yang masiI cair. Diji yang
sudaI diisa alan mcnjadi Iama, agal Iama, aiau liai. Kulii liji iu alan
lcrwarna lcIiiam Iiiaman. Falior falior yang mcndulung yang
mcndulung oulasi walang sangii aniara lain sclagai lcrilui.
a. SawaI sangai dclai dcngai crIuianan.
l. Poulasi gulma di scliiar sawaI culu iinggi.
c. Pcnanaman iidal scrcnial
Pcngcndalian icrIada Iama walang sangii daai dilalulan
sclagai lcrilui.
a. Mcnanam ianaman sccara scrcnial.
l. McmlcrsiIlan sawaI dari scgala macam rumui yang iumluI
di scliiar sawaI agar iidal mcnjadi icmai lcrlcmlang lial
lagi walang sangii.
c. Mcnangla walang sangii ada agi Iari dcngan mcnggunalan
jala cnangla.
d. Pcnanglaan mcnggunalan unman langlai lodol, lciam
sawaI, aiau dcngan alga.
c. Mclalulan cngcndalian Iayaii dcngan cara mclcaslan
rcdaior alami lcrula lala lala dan mcnanam jamur yang
daai mcnginfclsi walang sangii.
f. Mclalulan cngcndalian limia, yaiiu dcngan mcnggunalan
inscliisida.
Walang sangii muda (nimfa} lcliI aliif dilandinglan dcwasanya
(imago}, iciai Icwan dcwasa daai mcrusal lcliI Iclai larcnya
Iidunya lcliI lama. Walang sangii dcwasa juga daai mcmalan liji
liji yang sudaI mcngcras, yaiiu dcngan mcngcluarlan cnzim yang
daai mcnccrna larloIidrai.
. UIat
Kuu luu mcrualan scrangga yang mcmilili saya yang indaI
dan lcnarcla ragam. Kuu luu mclciallan iclurnya dilawaI
daun dan jila mcncias mcnjadi larva. Kiia lisa sclui larva luu
luu sclagai ulai. Pada fasc ini, ulai aliif mcmalan dcdaunan
laIlan anglal laiang, icruiama ada malam Iari. Daun yang
dimalan olcI ulai Ianya icrsisa rangla aiau iulang daunya saja.
Uaya cmlcraniasan daai dilalulan dcngan cara sclagai
lcrilui.
a. Mcmluang iclur iclur luu luu yang mclclai ada lagian
lawaI daun.
l. Mcnggcnangi icmai crscmaian dcngan air dalam jumlaI
lanyal scIingga ulai alan lcrgcral lc aias scIingga mudaI
uniul dilumullan dan dilasmi.
c. Aalila lcdua cara diaias iidal lcrIasil, mala daai dilalulan
cnycmroian dcngan mcnggunalan criisida.
. Tungau
Tungau (luiu lccil} lisaanya icrdaai di scluaI lawaI daun
uniul mcngisa daun icrsclui. Hama ini lanyal icrdaai ada
musim lcmarau. Pada daun yang icrscrang luiu alan iimlul lcrcal
lcrcal lccil lcmudian daun alan mcnjadi luning lalu gugur. Hama
ini daai diaiasi dcngan cara mcngumullan daun daun yang
icrscrang Iama ada suaiu icmai dan dilalar.
B. PenyakIt Tumbuban
Jcnis jcnis cnyalii yang mcnycrang iumluIan sangai lanyal
jumlaInya. Pcnyalii yang mcnycrang iumluIan lanyal disclallan
olcI milroorganismc, misalnya jamur, lalicri, dan alga. Pcnyalii
iumluIan juga daai disclallan olcI virus.
1. Jamur
Jamur adalaI salaI saiu organismc cnyclal cnyalii yang
mcnycrang Iamir scmua lagian iumluIan, mulai dari alar, laiang,
raniing, daun, lunga, Iingga luaInya. Pcnyclaran jcnis cnyalii ini
daai disclallan olcI angin, air, scrangga, aiau scniuIan iangan.
Pcnyalii ini mcnyclallan lagian iumluIan yang icrscrang,
misalnya luaI, alan mcnjadi lusul. Jila mcnycrang lagian raniing
dan crmulaan daun, alan mcnyclallan lcrcal lcrcal
lccolclaian. Dari lcrcal lcrcal icrsclui alan lcluar jamur
lcrwarna uiiI aiau oranyc yang daai mcluas lc scluruI
crmulaan raniing aiau daun scIingga ada alIirnya lcring dan
roniol.
Jila jamur ini mcngganggu roscs foiosinicsis larcna mcnuiui
crmulaan daun. Daiang yang icrscrang umumnya alan mcmlusul,
mula mula dari araI lulii lcmudian mcnjalar lc dalam, dan
lcmudian mcmlusullan jaringan layu. Jaringan yang icrscrang
alan mcngcluarlan gciaI aiau cairan. Jila londisi ini diliarlan,
jaringan layu alan mcmlusul, lcmudian scluruI daIan yang ada di
aiasnya alan layu dan maii.
ConioI cnyalii yang disclallan olcI jamur adalaI sclagai
lcrilui.
a} Pcnyalii ada adi.
Pcnyalii ada ruas laiang dan luiir adi disclallan olcI
jamur P.uuu ocu. Fuas ruas laiang mcnjadi mudaI
aiaI dan ianaman adi alIirnya maii. Sclain iiu, icrdaai
ula cnyalii yang mcnyclallan daun cdi mcnguning.
Pcnyalii ini disclallan olcI jamur MugnuotIcgscu.
l} Pcnyalii cmlun icung.
Pcnyalii ini disclallan olcI jamur Pconosou uust.u.
Jamur ini ladang ladang mcnycrang liji yang scdang
lcrlccamlaI scIingga liji mcnjadi lcroos dan alIirnya
maii. Jamur ini ladang ladang mcnycrang daun criama
ada lccamlaI scIingga iumluIan mcnjadi lcrdil.
TumluIan lcrdil daai iumluI icrus iai ada daun
daunnya icrdaai lcrcal lcrcal Iiiam.
Uniul mcmlcranias jamur ini dilalulan cngcndalian
sccara limia, yaiiu dcngan cmlcrian ungsdu ada
ianaman yang icrscrang jamur.
. BakterI
Dalicri daai mcmlusullan daun, laiang, dan alar iumluIan.
Dagian iumluI iumluIan yang discrang lalicri alan mcngcluarlan
lcndir lcruI, launya sangai mcnusul, dan lcnglci jila discniuI.
SciclaI mcmlusul, lama lclamaan iumluIan alan maii.
TumluIan yang discrang lalicri daai diaiasi dcngan mcnggunalan
lalicrisida.
ConioI cnyalii yang disclallan olcI lalicri adalaI cnyalii
yang mcnycrang cmluluI iais laiang jcrul (.tus ucn Iocn
dcgcncuton aiau CVPD}. CVPD disclallcn olcI lalicri Scutu
nu.cs.cns. Ccjalanya adalaI luncu daun mcnjadi lccil dan
lcrwarna luning, luaI mcnjadi luning, scIingga lama lclamaan
alan maii. Pcnyalii CVPD yang lclum arang daai discmluIlan
dcngan tcun.n, yang mcrualan scjcnis aniilioiil.
. VIrus
Sclain lalicri dan jamur, dalam londisi yang scIai, iumluIan
daai icrscrang olcI virus. Pcnyalii yang disclallan olcI virus
culu lcrlaIaya larcna daai mcnular dan mcnyclar lc scluruI
iumluIan dcngan ccai. TumluIan yang sudaI icrlanjur discrang
sulii uniul discmluIlan. ConioI cnyalii yang disclallan olcI
virus aniara lain cnyalii daun icmlalau yang lcrlcrcal lcrcal
uiis. Pcnyalii ini disclallan olcI virus TMV (tuIu..o nosu. uus}
yang mcnycrang crmulaan aias daun icmlalau. Virus juga daai
mcnycrang jcrul. Pcnularan mclalui craniara scrangga.
. AIga (Ganggang)
Kclcradaan alga juga crlu diasadai larcna daai mcnyclallan
lcrcal larai mcraI ada daun iumluIan. TumluIan yang liasanya
discrang aniara lain jcrul, jamlu liji, dan ramluian. Dagian
iumluIan yang discrang olcI alga liasanya lagian daun, diiandai
adanya lcrcal lcrwarna lclalu lcIijauan ada daun, lcmudian
ada crmulaannya iumluI ramlui lcrwarnya colclai lcmcraIan.
Mcsliun ulurannya lccil, lcrcal yang iimlul sangai lanyal
scIingga culu mcrugilan
LanglaI langlaI yang Iarus dilalulan agar iumluIan iidal
icrscnang cnyalii aniara lain sclagai lcrilui.
a} UsaIalan iumluIan sclalu dalam londisi rima aiau scIai
dcngan cara icrcului scgala lcluiuIan zai Iaranya.
l} Jangan mcmliarlan iumluIan icrlalu rimlun, anglaslaI
scIingga sclaruI lagian iumluIan mcndaailan sinar maiaIari
yang culu.
c} Jangan liarlan iumluIan icrscrang luiu, iungau, aiau Icwan
yang lain yang scrung mcmlawa lalicri aiau jamur.
d} UsaIalan linglungan sclalu lcrsiI.
c} PcrIaiilan iumluIan scscring munglun scIingga cnyalii daai
icrdciclsi scdini munglin.
f} Jila icrdaai gcjala gcjala yang iamal, anglaslaI lagian
iumluIan (daun, luaI, raniing} yang icrscrang, lcmudian dilalar
agar iidal mcnular lc lagian aiau iumluIan yang lainnya.
g} Pcnggunaan criisida sclagai alicrnaiivc icralIir uniul
cngolaian Iama dan cnyalii ada iumluIan.
Penggunoon Pes11s1do un1uK Memberon1os Homo don PengoK11"
Pcnggunaan csiisida siniciis mcmluiuIlan lcccrmaian, lail
mcngcnai iliIan csiisida yang aman mauun ciunjul
cmalaiannya. Hasil cmaniauan ruiin daai digunalan uniul
mcngciaIui Janis Iama dan cnyalii yang mcnycrang, dan
mcncniulan jcnis csiisida yang scsuai sasaran. Pcmaniauan juga
lcrmanfaai agar cnycmroian iidal icrlamlai dcngan mcnggunalan
dosis dan waliu yang icai scIingga cngcndalian Iama dan
cnyalii daai lcrIasil.
Pcngcndalian Iama dan cnyalii dcngan csiisida Iarus
mcmcrIaiilan jcnis Iama dan cnyalii yang ada, oulasi, scria
iaIa cngcmlangan Iama icrsclui. Pcnggunaan csiisida daai
dilalulan lcrdasarlan criimlangan Ial - Ial lcrilui.
a} Pcsiisida liologi discsuailan dcngan jcnis Iama yang mcnycrang.
l} Pcsiisida Iarus sclcliif, yaiiu uniul Iama aiau cnyalii yang
mcnycrang jcnis ianaman icricniu.
c} Formulasi criisida Iarus scsuai. Misalnya uniul Iama yang
masul lc dalam lunga lurang cocol jila digunalan
cnycmroian, namun lclig cfcliif jila lcrlcniul lalui scIingga
lcliI mudal uniul masul lc dalam lunga.
d} Pcsiisida sisicmil (masul lc jaringan iumluIan} aiau lonial
lcrscniuIan dcngan Iama, discsuailan dcngan iaIa
crlcmlangan Iama. Pada fasc dcwasa, luiu uiiI munglin sulii
dilcndalilan dcngan crsiisida lonial larcna iuluInya mcmilili
laisan luar yang daai mclindunginya dari scmroian langsung.
Pcsiisida sisicmil alan lcliI cfcliif larcna larva yang laru
mcncias dan malan daun alan mcii larcna laIan aliif yanga ada
dalam iumluIan alan mcracuni Iama icrsclui.


. GuIma
Sclain Iama dan cnyalii yang mcnycrang iumluIan dan
mcrugilan ciani, gunu juga crlu mcndaai crIaiian lIusus.
Pada ciani ladang lurang mcmcrIaiilan gulma scIingga dalam
lurun waliu icricniu oulasi gulma sudaI mclcliIi laias. Culma
gulma ini alan lcrlomciisi dcngan ianaman uiama dalam
mcndaailan unsur Iara yang dicrlulan criumluIannya. Culma
daai mcnjadi icmai crscmlunyian Iama. PcmlcrsiIan gulma
sangai cniing uniul mcnclan crlcmlangan Iama yang daai
mcnycrang iumluIan.
Dcrdasarlan laralirisiil yang dimilili, gulma dilcdalan mcnjadi 3
lclomol, yaiiu icli, rumui, dan gulma daun lclar.
1. TekI
Kclomol icli iclian mcmilili daya iaIan luar liasa icrIada
cngcndalian mclanis, larcna mcmilili umlu laiang di dalam ianaI
yang mamu lcriaIan lcrlulan lulan. ConioInya adalaI icli
ladang (Ccus otundus).
. Rumput
Culma dalam lclomol ini lcrdaun scmii sccrii icli iciai
mcngIasillan stoon. Siolon ini di dalam ianaI lcrlcniul jaringan
rumii yang sulii diaiasi sccara mclanil. ConioInya adalaI alang
alang (Incutu .nd.u}.
. GuIma daun Iebar
Dcrlagai macam gulma dari ordo Dicoiylcdoncac icrmasul dalam
lclomol ini. Culma ini liasanya iumluI ada alIir masa ludi
daya. Komciisi icrIada ianaman uiama lcrua lomciisi caIaya.
ConioI dari gulma lcrdaun lclar ini adalaI daun scndol.
Pcngcnduun Cunu
Pcngcndalian gulma mcmcrlulan siraicgi yang lIas uniul sciia
lasus. Dclcraa Ial yang crlu dicriimlanglan sclclum mclalulan
cngcndalian gulma aniara lain sclagai lcrilui .
a} Jcnis gulma dominan
l} Tanaman ludi daya uiama
c} Alicrnaiif cngcndalian yang icrscdia
d} Damal clonomi dan clologi
Saai ini culu lanyal IcIsdu (cmlasmi gulma} yang icrscdia di
iolo crianian. Mcsliun dcmilian, liia crlu Iaii Iaii dalam
mcmiliI dan mcnggunalan Icrlisida. McmcrIaiilan cara
cmalaian Icrlisida dcngan lcnar sangailaI dianjurlan.
Tujuan cmlcrsiIan gulma aniara lain uniul mcngurangi
iumluIan cngganggu yang alan mcnjadi csaing ianaman uiama.
Sclain iiu juga larcna gulma mcrualan inang alicrnciif dan icmai
crscmlunyian Iama cnyalii.
SciclaI mcmclajari icniang gulma yang sclalu mcrugilan
manusia, ada juga gulma yang iidal mcrugilan lagi siaaun, yaiiu
ianaman Foscla (Hiliscus saldariffa l.}, cniaI lcnaa ianaman ini
icrmasul gulma, lami mcndaailan ini dari saiu mcdia Inicrnci yang
mcmlaIas icniang Iama dan cnyalii iumluIan. PadaIal
cngcriian dari gulma iiu scndiri yaiiu ianaman cngganggu yang
mcnclan criumluIan Iama dan cnyalii, diliIai dari sisi manfaai
ianaman roscla lanyal sclali, aniara lain mcngaiasi laiul, lcsu,
dcmam, gusi lcrdaraI, cnaIan lclcjangan, anii cacing, anii lalicri,
anii sciil, mcnurunlan lolcsicrol dalam daraI, asam urai. McliIai
dari manfaai manfaai ianaman ini, ianaman ini iidal mcnunjullan
ianaman yang mcndaianglan cnyalii lagi manusia, malaI
lclalilannya, ianaman ini daai mcnycmluIlan lclcraa cnyalii
manusia, jadi mcngaa lanyal orang yang mcnyclui ianaman ini
mcnjadi ianaman gulma? Karcna ianaman roscla ini mudaI sclali
icrscrang cnyalii dan mcnularlannya lc iumluIan lain, dan
lanyal sclali Icwan Icwan Iama Iingga di daun / laiangnya.