Lampiran A Contoh Borang Rekod Kolaborasi Kerja Kursus NAMA PELAJAR N0.

MATRIK KUMPULAN MATA PELAJARAN : JAMIL HELMI BIN RASHID : 2006182290032 : KPLI (R) - MT SEMESTER: 1 : PENGAJIAN PROFESIONAL

PENSYARAH PEMBIMBING: PN. ROSNAH BT. AHMAD

TARIKH 13.2.06

PERKARA YANG DIBINCANGKAN Menerima soalan tugasan Taksiran B dan taklimat daripada pensyarah mata pelajaran – Pn. Rosnah. Memahami kehendak soalan tugasan – perbincangan dengan 4 orang ahli kumpulan

CATATAN • Tugasan perlu dihantar selewat-lewatnya pada 20 Feb. 2006 • Membuat agihan tugas • Membuat jadual kerja

T/ TANGAN t/t (Rosnah Ahmad) t/t (Ramli Sarip) t/t (John ak Luat) t/t (Benedict Goh) t/t (Ab. Karim Abu)

13.2.06

14.2.06

Mencari maklumat dari internet/Pusat Sumber – mendapatkan bantuan daripada Pustakawan

• Cetakan maklumat internet • Nota ringkas • Catatan bibliografi

t/t (Rosfatimah Wasli)

06 Berbincang dengan ahli kumpulan untuk membaiki draf (sekiranya perlu) • Membetulan semua komen yang dibuat oleh pensyarah pembimbing t/t (Ramli Sarip) t/t (John ak Luat) t/t (Benedict Goh) t/t (Ab.06 Menghantar hasil subtugasan/ draf selanjutnya kepada pensyarah pembimbing • Pembetulan telah dilakukan • Segala maklumat telah lengkap • Lampiran yang perlu telah dimasukkan t/t (Rosnah Ahmad) .2. Karim Abu) 15.2.TARIKH 14. Karim Abu) 19.2.06 Menghantar hasil subtugasan/ draf – semakan dan perbincangan dengan pensyarah pembimbing • Membetulkan ejaan • Menyusun maklumat mengikut keutamaan • Memperincikan huraian • Memperbaiki cara penulisan bibliografi t/t (Rosnah Ahmad) 16.2.06 hingga 18.2.06 PERKARA YANG DIBINCANGKAN Menyediakan draf bersama ahli kumpulan CATATAN • Menyusun maklumat • Menganalisis maklumat berdasarkan kehendak tugasan • Menghubungkait maklumat yang relevan • Membuat huraian terperinci • Menaip draf T/ TANGAN t/t (Ramli Sarip) t/t (John ak Luat) t/t (Benedict Goh) t/t (Ab.

. Satu salinan untuk perhatian pensyarah pembimbing yang dikepilkan bersama tugasan dan satu salinan untuk simpanan pelajar.• Tugasan telah dijilid dengan kemas 20.06 Menghantar tugasan lengkap kepada pensyarah pembimbing Diterima dan direkodkan t/t (Rosnah Ahmad) Catatan : Sediakan dalam dua salinan.2.

. : ...................Lampiran B Contoh Halaman Muka Kulit Depan Kerja Kursus LOGO INSTITUSI NAMA INSTITUSI TAJUK TUGASAN NAMA PELAJAR NO K................................P NAMA PENSYARAH TARIKH SERAHAN : ......................... : .............. : ............................................................................................. : ..................................................................... : .......................................P KUMPULAN/UNIT NAMA M.............................................................. ...............

Lampiran C Contoh Halaman Pengakuan “Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”. ………………………………………………… ………………………………………………… Nama Penulis : Tarikh : ... Tandatangan : ……………………………………………….

Lampiran D Contoh Halaman Judul TAJUK TUGASAN NAMA JABATAN NAMA INSTITUSI .

2 Sub-Topik 2. .0 11. BIBLOGRAFI LAMPIRAN Lampiran A – Tajuk Lampiran Lampiran B – Tajuk Lampiran Lampiran C – Tajuk Lampiran . .3 …… …… …… RUMUSAN i ii iii 1 3 .0 PENDAHULUAN TOPIK 2.2 Sub-Sub Topik 2. .1 Sub-Sub Topik 2.2. .1.1 Sub-Topik 2.Lampiran E Contoh Halaman Senarai Kandungan SENARAI KANDUNGAN MUKA SURAT HALAMAN PENGAKUAN PENGHARGAAN SENARAI KANDUNGAN 1.0 2.0 . .2. .0 13.2. .1 Sub-Sub Topik 2. 10.1.0 12.2 Sub-Sub Topik 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful