Lampiran A Contoh Borang Rekod Kolaborasi Kerja Kursus NAMA PELAJAR N0.

MATRIK KUMPULAN MATA PELAJARAN : JAMIL HELMI BIN RASHID : 2006182290032 : KPLI (R) - MT SEMESTER: 1 : PENGAJIAN PROFESIONAL

PENSYARAH PEMBIMBING: PN. ROSNAH BT. AHMAD

TARIKH 13.2.06

PERKARA YANG DIBINCANGKAN Menerima soalan tugasan Taksiran B dan taklimat daripada pensyarah mata pelajaran – Pn. Rosnah. Memahami kehendak soalan tugasan – perbincangan dengan 4 orang ahli kumpulan

CATATAN • Tugasan perlu dihantar selewat-lewatnya pada 20 Feb. 2006 • Membuat agihan tugas • Membuat jadual kerja

T/ TANGAN t/t (Rosnah Ahmad) t/t (Ramli Sarip) t/t (John ak Luat) t/t (Benedict Goh) t/t (Ab. Karim Abu)

13.2.06

14.2.06

Mencari maklumat dari internet/Pusat Sumber – mendapatkan bantuan daripada Pustakawan

• Cetakan maklumat internet • Nota ringkas • Catatan bibliografi

t/t (Rosfatimah Wasli)

06 Menghantar hasil subtugasan/ draf selanjutnya kepada pensyarah pembimbing • Pembetulan telah dilakukan • Segala maklumat telah lengkap • Lampiran yang perlu telah dimasukkan t/t (Rosnah Ahmad) .2.2.TARIKH 14. Karim Abu) 15.06 PERKARA YANG DIBINCANGKAN Menyediakan draf bersama ahli kumpulan CATATAN • Menyusun maklumat • Menganalisis maklumat berdasarkan kehendak tugasan • Menghubungkait maklumat yang relevan • Membuat huraian terperinci • Menaip draf T/ TANGAN t/t (Ramli Sarip) t/t (John ak Luat) t/t (Benedict Goh) t/t (Ab.06 Berbincang dengan ahli kumpulan untuk membaiki draf (sekiranya perlu) • Membetulan semua komen yang dibuat oleh pensyarah pembimbing t/t (Ramli Sarip) t/t (John ak Luat) t/t (Benedict Goh) t/t (Ab. Karim Abu) 19.2.06 hingga 18.06 Menghantar hasil subtugasan/ draf – semakan dan perbincangan dengan pensyarah pembimbing • Membetulkan ejaan • Menyusun maklumat mengikut keutamaan • Memperincikan huraian • Memperbaiki cara penulisan bibliografi t/t (Rosnah Ahmad) 16.2.2.

2.• Tugasan telah dijilid dengan kemas 20. . Satu salinan untuk perhatian pensyarah pembimbing yang dikepilkan bersama tugasan dan satu salinan untuk simpanan pelajar.06 Menghantar tugasan lengkap kepada pensyarah pembimbing Diterima dan direkodkan t/t (Rosnah Ahmad) Catatan : Sediakan dalam dua salinan.

..................... .........................................................Lampiran B Contoh Halaman Muka Kulit Depan Kerja Kursus LOGO INSTITUSI NAMA INSTITUSI TAJUK TUGASAN NAMA PELAJAR NO K............ : . : .............................................. : ...................................................................P NAMA PENSYARAH TARIKH SERAHAN : .................... : ..................................................... : ..........................................................P KUMPULAN/UNIT NAMA M..................................

Tandatangan : ……………………………………………….. ………………………………………………… ………………………………………………… Nama Penulis : Tarikh : .Lampiran C Contoh Halaman Pengakuan “Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”..

Lampiran D Contoh Halaman Judul TAJUK TUGASAN NAMA JABATAN NAMA INSTITUSI .

BIBLOGRAFI LAMPIRAN Lampiran A – Tajuk Lampiran Lampiran B – Tajuk Lampiran Lampiran C – Tajuk Lampiran . .0 2.2 Sub-Sub Topik 2. .1. 10.2. .2 Sub-Sub Topik 2.2 Sub-Topik 2. .0 PENDAHULUAN TOPIK 2.0 13.1 Sub-Sub Topik 2.1.2. .2.1 Sub-Topik 2.3 …… …… …… RUMUSAN i ii iii 1 3 .0 11.1 Sub-Sub Topik 2.0 12.Lampiran E Contoh Halaman Senarai Kandungan SENARAI KANDUNGAN MUKA SURAT HALAMAN PENGAKUAN PENGHARGAAN SENARAI KANDUNGAN 1. . .0 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful