Anda di halaman 1dari 65

Gae moje krpat bi vas mor'o. Podere i* r a z i g r a n i d o r o .

Izdava: Muzej Brodskog Posavlja Slavonski Brod Za izdavaa: Prof. Ivanka Mikiv

Urednik: Zvonimir Toldi Recenzenti: Dr Dubravko Jeli Dr Anelko Barbi Lektura: Dr Dubravko Jeli Korektor: Prof. Ivanka Bai Notni zapisi: uro Ivankovi Tisak: G R O Plamen Naklada: 2000

ZVONIMIR

TOLDI

Razigrani doro
S A M O ZA ZNANSTVENU UPOTREBU

Slav.

Brod, 1984.

U radu na ovoj knjizi pomogli su mi kolege prof. im se ovim putem zahvaljujem.

Ivanka Bai i Josip Forijan, te

RAZUZDANI

PJEV

Zbirka erotskih narodnih pjesama (distiha, doskoica i zagonetki, koju je u selima Brodskog Posavlja prikupio, zabiljeio i po uobiajenim metodolokim uzusima sistematizirao Zvonimir Toldi, nije prva ovakva knjiga u nas. Ona se pojavljuje nakon slinih zbirki Crven ban Vuka St. Karadia (Beograd, 1979) i Kudilja i vreteno, za koju se pretpostavlja da ju je svoj e d o b n o skupio i u tajnosti uvao Ivan Kukuljevi Sakcinski (Zagreb, 1980). One su definitivno i u nas probile led erotici izraenoj nebiranim rijeima i tako utrle put i ovoj zbirci, iako se ne moe rei da su je one inicirale. Nije ovdje prilika a, scijenim, nije ni potreba da prepriavamo nadugo i nairoko poznatu priu o tome: kada su to i zato one petoslovane imenice, kojima se u naem jeziku nazivaju intimni dijelovi tijela, kao i onaj inidbeni glagol koji oznaava njihovu zdruenu aktivnost to ne p r o i z v o d i samo uitak nego i ivot, postale tabu-rijei, rijei nepristojne i u svakom imalo boljem drutvu bezuvjetno zabranjene; nadalje, kako se moe razumjeti i kako opravdati da su, istodobno, analogne latinske imenice upotrebljavane, u jezicima svih kulturnih naroda pa i u naem, sasvim mirno i bez imalo ustruavanja; i najzad, to je i kako d o v e l o do toga, da u novije doba te iste, stoljeima proskribirane rijei, ulaze makar i na mala vrata u knjievni jezik i literarnu praksu. No i kad bismo ispriali cijelu tu smijenu priu, pa i uz sva nuna lingvistika tumaenja, morali bismo odmah dodati, da je ona samo prividno tona. Jer, u isto vrijeme dok su bile prognane iz jezinog vrta iz kojeg se hranila knjievnost, sve su te rijei ivjele skriveno, pa i u literaturi; ivjele jo intenzivnije i ilavije, kao sve to je zabranjeno. Kadikad samo u tekstovima pisanim za privatne drutvene potrebe a ne za javnost, kadikad prokrijumarene i u publiciranim stihovima, upotrebljavali su ih i takvi pjesnici kakvi bijahu La Fontaine, Mathurin Regnier, Pierre de Ronsard i Charles Colle, Th. Gautier, Baudelaire i Verlaine, ili, od naijenaca, Dri, Naljekovi, Frankopan, B e g o v i . . . Nisu ih izbjegavali p o d svaku cijenu ni Aristofan, Marcijal, Rabelais, Boccaccio, Aretino, dok bi bez njih bila jednostavno nezamisliva djela j e d n o g Joycea, Lawrencea, Pounda, Millera ili Mailera. Samo to smo se mi, godinama i stoljeima, ponaali kao da ih ne primjeujemo. Da je i u naim narodnim pjesmama obilje erotike, izraene puno slob o d n i j e i spontanije nego u naoj pisanoj poeziji, barem o n o j koja je

javnosti poznata, i to se oduvijek znalo, ali se takoer izbjegavao razgovor i o tome. Kao da se ignoriranjem injenica, odvraanjem glave od njih, postie njihovo nepostojanje. Relkovi je u Satiru ukazao svojim didaktikim prstom na lascivne pjesme koje su se u njegovo doba mogle uti u slavonskom kolu. Jo da vidi golemoga uda, / ja ne znadem, je li tako svuda / divojaka nije stid pivati, / kada ponu u kolu igrati: / Oj, u Marka, Kraljevia sina, / dobar konjic u potaji ima. (Prvo izdanje Satira, 1762; 425-430.) Od Relkovia do danas prevalili smo g o l e m razvojni put i u lascivnosti, o emu se lako moemo uvjeriti usporedbom o v o g najlascivnijeg citata iz Satira s najednijim stihovima iz ove zbirke. Ali, kakva bi to bila raspojasana Slavonija bez ovakvih prponih distiha, bez ovih obijesnih doskoica i golicavih zagonetki, koje p o p u t automatskih tekstova nadrealista, pa moda i bolje od njih, odslikavaju nae misli!! Jer, priznat emo valjda i sami, da esto puta ne mislimo onako pristojno i uglaeno kao to govorimo. Naravno, sve ovisi o svrsi. Jesu li prostake rijei same sebi cilj, ili su u slubi umjetnike kvalitete pjesnikog djela! Pisci koje smo maloas, nasumce, spomenuti kao korisnike tih zabranjenih rijei ne mogu se ni po stroem puritanskom kriteriju svrstati u red bestidnih iliti pornografskih autora, a ima ih meu njima koji su ak stavljeni u red velikih umjetnika, pa su ve odavno, svugdje u svijetu, uli i u kolske itanke. No g d j e je, tko e nam rei, granica izmeu opscenosti i normalne upotrebe petoslovnih rijei, izmeu njihove upotrebe s ciljem da se vrijea (sluateljev ili itateljev) osjeaj stida, i one druge upotrebe, s namjerom da im se vrati istoa i svjeina, da ih se oisti od prljavih primisli koje mogu p o b u d i t i stid! Ako ta granica postoji (kao to vjerujemo), onda nas literarni kriterij moda moe najpouzdanije navesti da je uoimo. Jedino pregnantnost knjievnog izraza i njegova tenzija kadra nam je s dosta sigurnosti indicirati, g d j e je i u emu je razlika izmeu poezije i pornografije. Najzad i to je moda prvo i osnovno najvie ovisi o itatelju: o njegovoj zrelosti i sposobnosti da u svakoj takvoj prilici reagira ovako ili onako. M o d a upravo svojom reakcijom na ovakvu lektiru, nainom na koji je primamo i komentiramo, sami sebe najtonije definiramo.
*

Ovih nekoliko popratnih rijei uz ovu zbirku ne treba shvatiti ni kao apologiju, a jo manje kao osudu stihova koji su u njoj objelodanjeni, zbog slobodne upotrebe onih rijei u njima. Ako ih ba i ne zagovaram, te rijei, nisam o p e t sklon ni zagnjuriti p r e d njima glavu u pijesak. Noj, kau zoolozi, nije osobito inteligentna ptica. Dubravko Jeli

Lascivne, sramotne pjesmice i svakakve druge sramote i sprdnje prikupio sam na podruju Brodskog Posavlja, najveim dijelom tijekom posljednje dvije godine. Zapisivao sam ih, uz one lipe i potene, na svadbama, u kolu, o pokladama, a jo vie njih uo sam od kazivaa na koje sam bio upuen. Neki su mi ih napisali, jer ih je osjeaj stida i sramote spreavao da mi ih kau. Dio pjesmica zapisali su moji prijatelji, pa su i oni u popisu kazivaa, kao i oni koji su njima govorili. No, popis kazivaa nije potpun jer dio njih nije dozvolilo da budu navedeni. Sabranu gradu razvrstao sam na pjesme, zagonetke, brzalice i izreke. Tim redoslijedom ih i donosi ova zbirka, koja je samo izbor iz prikupljenog. Pjesama je najvie i njih sam podijelio u dvije grupe: deseterake dvostihove (koji se pjevaju na glas svatovca, bearca, drumarca, pokladarca ili buarca i u kolu) i priskoice (pjesmice od dva, etiri ili vie stihova, to je pjevanje u kolu, Drme, Taraban, zapravo brzo izgovaranje stihova u ritmu muzike. Neke se priskoice mogu pjevati i u kolu Ajd na livo). Prikupio sam i nekoliko duih pjesama, kojih sigurno ima i vie, a to e daljnja istraivanja pokazati. Njih donosim na poetku ove zbirke. Od deseterakih dvostihova izdvojio sam dvije vee tematske cjeline: muke i enske pjesmice. Prve pjevaju momci i oenjeni mukarci, hvale se svojom mukou ili je kude kada zataji. Curice, djevojke su meta njihovih elja, ali i ruganja. Oenjeni pjevaju o manama i vrlinama svojih ena, o varanju ena. Momci se hvale mukou svoga dade, ae itd. Djevojke, ene pjevaju slino: o sebi, o momcima, (loli, diki), trae savjet od majke mame itd. Kao posebna grupa izdvojene su svatovske pjesmice (premda se svaka pjesmica, dvostih ili priskoica iz ove zbirke moe pjevati u svadbi) kojima se obino natpjevavaju dvije grupe svatova. Jedna grupa su mlae udate ene snae, koje u svadbi zovu kuvaice. One pjevaju kumu, starom svatu, mladencima i ostalim svatovima, a njima drugi odgovaraju istom mjerom. Ostale deseterake pjesmice su takvog sadraja da ih mogu zapjevati i mukarci i ene. To su one koje pjevaju o umaru, doktoru, gospodi, rodbini (strini, stricu, ujaku...), o didi i baki, zatim pjesmice u kojima je spomenuto neko mjesto (Brod, Klakar...) itd. Tako su i razvrstane (no ovdje sam stavio i nekoliko pjesmica iz prethodnih grupa jer sam smatrao da one tematski vie tu pripadaju). Nisam pripremio rjenik manje poznatih rijei i izraza, jer takvih je moda najvie tridesetak. Njihova objanjenja dana su na kraju knjige.

To ne znai da je veina pjesama novijeg nastanka. Prema motivima vidimo da su neke vrlo stare, jer njihove varijante nalazimo i u Crvenom banu koje je Vuk Karadi sakupio u prvoj polovini 19. stoljea.

Crvenom

banu:

U naoj z b i r c i :

Ajde selo da selimo! Cdi emo ga naseliti! Meu noge devojake. Ta tu moe selo biti: Ima ume, ima vode. Ima zemlje za oranje! Oj devojko materina reso. Ta ne luduj, i kurac je meso, Kosti nije, ubosti te nee! Makni, snao, guzovi! A ti, brato, brkovi! Ha, ha, nek' se zna Kad je Mara kumovala I kupusa kupovala Dala picu za glavicu!

Ajde selo da selimo! e emo ga naseliti! Ba na pisak evojaki. Tude more selo biti: Ima trave za kositi. Ima vode za popiti, Ima zemlje za oranje! Pico reso i kurac je meso. Nema kosti da e te ubosti! Kako snaa s guzovima. Tako ia s brkovima! Kad je Mara kumovala I kupusa kupovala. Dala picu za glavicu I debelu kobasicu!

lako narod ove pjesmice, zagonetke, izreke... zove sramotne, sramocke pa i odapete (za razliku od lipi i poteni, jer kae se svete i odapete), one su esto pjevane i rado sluane, posebno na svadbama, o pokladama, kada ih se za dobro raspoloenje upravo oekivalo. Bez njih tog raspoloenja ne bi ni bilo. One nastaju kao odgovor na provociranje, izazivanje, ruganje, hvalisanje; one su uvijek plod dobrog raspoloenja. Pjevanje tih pjesmica ili govorenje zagonetki, izreka, ... nikom se nije zamiralo, makar se pjevale i pred crkvom (u svadbi), ak popu i svim svecima. Zvonimir Toldi

Ba na pisak evojaki

Ajde selo da selimo! e emo ga naseliti! Ba na oi evojake. Tud ne more selo biti: Nema trave za kositi. Nema vode za popiti. Nema zemlje za oranje!
*

Ajde selo da selimo! e emo ga naseliti! Ba na grudi evojake. Tud ne more selo biti: Nema trave za kositi, Nema vode za popiti. Nema zemlje za oranje!
*

Ajde selo da selimo! e emo ga naseliti! Ba na usta evojaka. Tud ne more selo biti: Nema trave za kositi. Nema vode za popiti. Nema zemlje za oranje!
*

Ajde selo da selimo! e emo ga naseliti! Ba na trbu evojaki! Tud ne more selo biti: Nema trave za kositi, Nema vode za popiti. Nema zemlje za oranje!
*

Ajde selo da selimo! e emo ga naseliti! Ba na pisak evojaki. Tude more selo biti: Ima trave za kositi. Ima vode za popiti, Ima zemlje za oranje!

tri djevojke u red stale, jedna do druge, he, he! Indna do druge! otud ide mlado mome, ie od svake, he, he! ie od svake! Jedna drugu laktom kuma: De podaj mu ti! Hi, hi! De podaj mu ti! Dala bi mu drage volje, Da je kod mene, he, he! Da je kod mene! Dala sam ju kod brijaa. Da ju obrije, he, he! Da ju obrije! Brija brije pa se smije, Eto nevolje, he, he! Eto nevolje! Drila sam ju kod zlatara, Da ju pozlati, hi, hi! Da ju pozlati! Zlatar zlati, ona plati. Eto nevolje, he, he! Eto nevolje! Dala sam ju kod kovaa. Da ju zakuje, he, he! Da ju zakuje! Kova kuca, ona puca, Eto nevolje, he, he! Eto nevolje!

Lipe li su, ej more, Lipe li su noge gole, Zagrebake frajie. One nose, ej more, One nose noge gole. One nose suknje do koljena. i pod suknjom, ej more, I pod suknjom noge gole, I pod suknjam gusta uma raste. I u umi, ej more, I u umi noge gole, I u umi tica jarebica. Ona nee, ej more, Ona nee noge gore, Ona nee ita ni penice. Ona oe, ej more, Ona oe noge gore, Ona oe masne kobasice.

Poranio Kraljeviu Marko U nedilju, da sije kudilju. Susrete ga Musa Keseija Na vraniu noge prikrstio, Golim kurcem Marku zapritio: Vidi Marko o' ta ti je mrijeti? Al govori Kraljeviu Marko: U mog babe vea ila bila, Eno majke i danas je iva!

Ja posija sitno sjeme, Lubenice i dinjice, I zelene krastavice. Navadi se djevojica I pokrade zelen bostan. Ja se sakri u umicu, I uvati djevojicu, I podigo kouljicu. Nie pupka dinja pukla, Nije pukla ge se jede, Ve je pukla ge se jebe.

Kolika je gora orijeva U toj gori nie nita nema. Samo jedna crkva od kamena I u crkve popo ispovida. Prije pipa neg' za grije pita!

ENSKE

Imam urku, nikom ne bi dala, Pa ni tebi, volim kad je mala. imam flau, ali nemam epa. Blago onom 'ko je se doepa. A ta bi se ja stidila, Boe! Moja pica, a ja gazdarica! Lipa pica kao katuljica. Sakrila se izmeu dlaica. Pico moja, mali magazinu, U te trpam, pa uvam za zimu. Pico moja, lipog li si kroja. Samo teta to si kraj dupeta. Da zna, mili, ta imam pod krili, Mala pica slatka ko smokvica. Pico moja, ka' e kuro u te! Kuro u te, kad narastu rute. Mili Boe, koji bolje moe, Da je znati, pa da mu je dati I viditi kako e zabiti. To sam ula i od mame svoje, Da je lipo spavati u dvoje. Al je lipo spavat u kuari, Samo iri noge po duvari. Da ja nisam jela kobasice, Ne bi bila debele guzice. Alaj sam se najela ipaka, Pa me svrbi pica i guzica.

I u mene vjeverica ima. Ako ete, pokast u vam svima. Duni vjetre i rasteraj ike. Da se moja pika ne uika. Kia pada, noge mi se ire, Momci vidli pa se uznemire. Truljava mi arapa na peti, Uvik mi je kurac na pameti. Oj sikilju, picin barjaktaru. Ti si prvi kuri na udaru. Oj da mi je, da mi se savije, Oko upka debelo ko ruka. Sveti Ante, ti si dobra srca, Nai nama koji dobro prca. Sino sam se jebala stojei. Bilo blato, nismo mogli lei. Nema mjesta u naemu gaju, Ce se moja lea ne poznaju. Nisam znala zelene mi trave, Da je kurac upalj na vr' glave. Pijem pivo, to najbolje pie, Diem noge, razvijam miie. Ja seljanka, pa volim seljaka, Seljak more duboko da ore. Sino me je poljubio Sremac, Kod vjenanja ne treba mi vijenac.

U umici, u gustom umarku. Za duu je dati siromaku. Pico moja, areni golube, Ko te jebe gori je od tebe. Sise moje, izjeo vas uko, Nema onog ko vas nije vuko. Pitaju me ku' u sa nogama, Na ramena, kud i druga ena. Sanjala sam da sam se udala. Kad ujutro, ja se upiala. Neu ekat ljeta bez eteta. Pravi' u ga makar od drveta! Pico moja, bola te spopala. Ja zbog tebe butrava ostala. Da sam znala ne bi se jebala, Ne bi 'voga trbuva imala! Da sam znala ne bi se udala, Kratke noge pa sam najebala. Neta mi se po trbuvu valja. Neto malo, ko telea glava. Od kako se udade za gada, Napravi mi picu ko torbicu. Sedam dana kako spavam sama, Opa, cupa, zarasla mi rupa. Seksualno ula sam u formu. Mogu svaku da prebacim normu.

Doi, diko, i ponesi vate. Bi' e krvi, ti si meni prvi. Jebi, diko, s koje 'oe strane. Janje moje, obadvi su tvoje. Na ponjavi dvi-tri kapi krvi, Vjeruj, diko, ti si meni prvi. Diko moja, skini gae svoje Ako misli dobit' malo moje. Volim diku jer kod njega nema. Energetskog raspada sistema. Ajde, diko, da pravimo cinu. Da mi proda svoju osovinu. Doi, diko, nemoj bez alata. Nova emo probijati vrata. Kae dika da ja nisam prava; To je svedno kada je badava. Ge bi bilo u jendeku zima! Ozdol ebe, ozgor dika jebe! Ne bira se dika koja j' lipa. Ve se bira koja bolje dira. Diko moja, spala sam sa taglja, Priko svinjca pa mi pukla pica. U ta si se zagledao, diko! U 'nu drolju koju nee ni 'ko! Mila dika, al' inoa nije, Da zna kurva, pa da me se uva. Ge bi dika ruu ostavio, Pa tu kurvu sebi pokupio!

Ajd u kurac, moja mila diko, I u pizdu kad nisi za gizdu! U mog dike jedna noga dua. Ona kraa, ispala iz gaa. Doi, diko, samo nemoj priko, Koprive su, opuri' e kesu. Popela se 'tiica na ipak Doi, diko, pa emo se tipat. Aoj diko, brkovi ti plavi. Prst u dupe pa i' nagaravi. Diko, tajnu ti ne odaj treem, ta kog briga ge ja noge meem. Volim diku kada pije vina, Die mu se i bez kerozina. Diko, tajnu ti ne odaj svaku, ta kog briga kaka sam u mraku. Doi, lolo, idi u batinu. Skini' u ti gae i rubinu. Da je loli ta mu srce ie, Ne bi 'vako venio ko lie. Mjeseina uprla u dudu, Meni lola psuje majku ludu. Lolo moja, dobro me zajai, Moja te se brkulja ne plai. eboj cvie, kako lipo miri. Doi, lolo, u picu zaviri.

Jedva ekam da se malo smrai. Da me moja lola obkorai. ija )' njiva, onog je i brazda. Ja sam lolo svoje pice gazda. Aoj lolo, nikad nee znati, Kad sa poslom treba prekidati. Bi I' se koji lola smilovao, Da bi sa mnom zimu zimovao. Saila sam fertun na volane, Jebe mi se za tebe, dragane! Da' u dragom sira i pogae. On e meni to u zoru skae. Moj dragane, kad bude u Niu, Poalji mi u koverte piu. Moj dragane, sve te tvoje jeblo. Srce moje kraj tebe ozeblo. Aoj baja, ubio te bogo, Ja ti dala, a ti nisi mogo. Ej, picu jebi, a guzicu ljubi. Dok ti, bajo, ne utrnu zubi. Aoj, bajo, da mi vidi koku, Sedam dana bio bi u oku. Ovaj baja to igra do mene, Nogom tucka, pomalo prducka. Vjetar piri pa mi suknju iri, Da zna mili, ta imam pod krili. Dala bi ti, nevoljo prokleta, Dala bi ti, al nije naeta.

Ja bi s tobom prispavala iko, Al tvoj oroz ne bi kukuriko. Oj Bartole, brkovi ti masni, Kao da su iz guzice rasli. Oj Ilija, brkovi ti uti, Ko u babe na guzici skuti. ia Andro, brkove ti tvoje, Probaj lei na guzove moje.

Mila majko, dika ie malo. Podaj, eri, da ti ne zamjeri. Mila majko, dika ie malo. Podaj, eri, da dika ne eli. Mila majko, jela bi rebara, Lae, eri, ti bi se jebala. Mila mamo, kupi mi pregau. Da pokrijem svoju raskoljau. Aoj mamo, to ja imam lolu, Od pice mi napravi kastrolu.

Dua e mi zaraditi raja, Posti pica od mjeseca maja. Mili boe, grije' mi oprosti. Velik petak, a pica ne posti.
* * *

Mila mamo, mene boli trbu', Idi, eri, za tagalj, pa seri. Mama kae da uvam potenje; uvaj vraga, kad je dika draga.

Nisam kurva, nisam mi potena, Teko onom ija budem ena. Kurva nisam, ali mislim biti. Pa vi ene, uvajte se mene.

Kurac ore po picinoj brazdi, Al smo, drugo, najebale nas dvi. Draga drugo da ti kaem ruglo: Maka mi se u kajmak posrala. Pa te nisam na veeru zvala.

Da zna, majko, kako bode Marko! I ti stara, ubost bi se dala. ta u mamo izjebe me dika! Neka eri, dadi i k veeri.

Da sam znala da bi 'vako prola, Jebite me ako bi vam dola.

Nisam stara, samo sam odavno, Jebe mi se, meni je sve ravno.

MUKE

imam kitu najveu na svitu, sa njom cure razvijaju pitu.

Idem orom, pitaju me snae: ta ti mali med nogama mae? Ciganjka mi vraala na Savi: Ti se, mali, sa kesom ne fali! Idem orom, ispala mi una, Niko o njoj ne vodi rauna. Idem putem, ispade mi mudo, Ne bi dugo, ispade i drugo. Koliki sam, jo utero nisam. Svoga vola meu brda gola. Koliki sam, jo utero nisam, Al na sreu veeras poe' u. Alaj mi je kita napupala, Da je rua, odavno bi evala. Imam kitu najveu na svitu, Sa njom cure razvijaju pitu.

Imam kapu od uva do uva, I kurinu od etiri uva. Imam kurac ko krmaa uvo, Pazi, mala, da ti ne b' zagruvo, Imam kitu, nema je na svitu. Po tri dana stoji nadrkana. Imam kurac ko kapetan zvizdu Sa koljena rinem ga u pizdu. O, moj kure, sve te ene fale Koliki si, bog ti dao zdravlje! Imam kurac ko teleu nogu. Zato pike dobiti ne mogu. Imam malog, ime mu je arko Ima glavu ko Kraljevi Marko. Imam piu i na njemu zvonce, On razbija cure kao lonce. Gae moje krpat bi vas moro, podero i ' r a z i g r a n i d o r o

Neta mi se u laa napelo! Cilo selo ne bi odapelo. Samo jedna jama med nogama! Alaj mi se buda odapela, Ko iz Trsta curina ambrela. to god ima u 'vom kolu cura. Sve bi Too na svom kurcu noo. Sjaju zvizde, a ja traim pizde. Pizde traim da se okuraim. Oj sikilju, masni zalogaju. Ima I' tebe gegod na prodaju! Obi'o sam Uice i aak, Volim pike, ko slaninu maak. Alaj volim kad godina izda, Triest posto, pojeftini pizda. Volim piku kao majka sina. Jer je pika puna proteina. Oj da mi se stvorit u maaka, Alaj bi se nagledo piaka. Da je pizde ko na nebu zvizde. Svi bi ljudi jebali ko ludi. Da je pike ko na nebu zvizde, Svi bi momci bili zrakoplovci. Volim piku k'o majmun bananu, 'Ko ne voli, da mu jebem nanu. Alaj smo se sastali volovi. Da je pike, alaj bi je boli.
%

Da je pike ispei na loju, I nabiti na kurinu moju. Pico reso, i kurac je meso. Nema kosti da e te ubosti! O moj kuro, mili i roeni. Bi' e pike kad se izvremeni.

Pico koko, ti vraje stvorenje. Nabijem te ko ia peenje. Pike tisne i slanine prisne, To mi dvoje dodijat ne more. Puko mi je opanak na peti. Stalno mi je pika na pameti. Pico moja, slatki zalogaju, Ima li te gegod na prodaju! Da je pike i slanine vrue, Ne bi lola poelio kue. Sjaju zvizde, a ja traim pizde, Laem ai da ne mogu nai. Vedro nebo, nisam skoro jebo, Sjaju zvizde, a ja traim pizde. Veero sam, a opet sam gladan, Jebo nisam, al se i ne nadam. Pio jesam, opio se nisam, Isko jesam, a dobio nisam. Jebo bi ju koja bi mi dala, Koja ne da, nek se jebe sama.

Nisam jebo nekoliko dana. Pa mi kurac ima puno rana. U mog kurca devedeset rana, Nisam jebo ve godinu dana. Nisam jebo sino od veere, Oe kurac gae da podere. Jebem, jebem, al ne jebem esto, Sedam puta u sedam minuta. U mog kurca polupana glava, Kad uturi mozak mu iscuri. Jebo sam je kad je bila mala, Tri je dana za kurcem plakala. Jebo sam je, Danice mi zvizde! Tri joj dana curilo iz pizde. Ja bi jebo, ali ne bi lizo, Jer je pica kraj guzice blizo. Ja bi jebo, kurac mi ozebo, Pica vrua, dobi' u na plua. Zenit u se al iz sela neu, Ve iz brda koja dobro mrda.

Jebi, jebi, kurac mi se prebi, Od jebanja doe do krepanja. Ja bi jebo kurac mi ozebo, Ja se sjeti, pa u picu meti. Da me nije poterao uko, Alaj bi joj maunu zavuko. Pike eljan koji pike nema. Koji ima, taj na njoj zadrima. Pico slado, ja se ne bi nado. Da e mojoj kiti zamjeriti. eni' u se i ja ove zime, Da se imam zajebavat s kime. Zubi bijeli, guzovi debeli, To beara u srce udara. Lako ti je napraviti dite, Kurac turi, guzicom pouri. Lako ti je napraviti sina. Gas do daske i prva brzina. U mene su gae od pargara, I u njima uma bez lugara.

U mene su gae od najlona, I u njima puka bez patrona. Neto mi se u gaama vuca, Futrolica od pokojnog kurca. Neto mi se u gaama njie, Futrolica od pokojnog pie. Vidi moga u gaama Muje, Sago glavu, nestalo mu struje. Zato sam se beario. Boe! Za 'no malo med nogama koe. Za dva kraka i za aku dlaka! Teko meni i mojemu kurcu, Pike ima, al ga ne zanima. Idem kui iz tuega sela, Suva kurca i mokri cipela. Suva kurca i mokre obue, To sam mogo imat i kod kue.
* * *

Ja posija njivicu ibrida. Opalim vam i straga i sprida.


* * *

Sama legla, sama noge digla, To joj neu zaboravit nigda. Sama legla, sama noge digla. Da joj baja utera do jaja.
* * *

Curica je uvatila zeca. Pusti' e ga devetog mjeseca. Curica se podgleda poda se. Jao mati, kad ja obrkati! Cura mala legla pa zaspala, Doo braca pa joj zaprdsca. Alaj sam se natrpio stida, Oledu curu kako gae skida. Curica je poeljela kurca, Kao janje u proljee sunca. Curica je uvatila pua. Pa si roge metnila med noge. Oj curice, alaj si budala, Ja se alim, ti bi zbilja dala. Sino mene jedna cura zvala, Kod kue mi burgija ostala.

Ide Uskrs, araju se jaja. Ima I' koja da naara moja! Ej, pala magla oko kurca moga. Ne vidi se jaja ni jednoga.

Utopi se rio bez ulara, Crna griva, a crvena glava. Moj kolega, neboj se tripera, Ja sam io, prvo u nju pio.

Curica je kupus kupovala, Dala stoju za glavicu moju. Oj curice, pusti svoga vuka. Ja u uku, pa neka se tuku. Oj curice, ne pravi se dama, Bi' e ista ko i tvoja mama. Alaj su me komari izjeli, Curo kurvo, u tvoji kiljeri. Curo moja, visoki jablane, Je I' ti mjesec vidio tabane? Ja sam svoju curu kapariso, Digo noge pa joj ubagiso. Curica je pile milovala. Pile moje, dobi' e ti svoje. Oj curice, ti noge rairi, Da podmaem federe maini. Curi turi ge joj voda curi, A gospoji, ge joj voda stoji. Lezi, curo, ledina je suva, Skini gae da traimo buva. U curice sedam-osam dlaka, I na svakoj devet brambonjaka. Volim vola koji dobro vue, I curicu kad se gola svue. Oj curice, kako tvoja rora, Kako radi bez moga motora!

Vie volim moju curu golu, Neg' u crkvi svetoga Nikolu. Cura pere noge na kamenu. Pa i' sui meni na ramenu. Bradu brijem, a brkove suem. Teko curi kojoj ga zavuem. Nee lola gledat enski' suza, Zato svoju curu jebe zguza. Cura goji med nogama vuka, A ja svoga u gaam' ajduka. Alaj imam vatrenu curicu, 0 guzicu palim joj ibicu. Cura plae, a ja skidam gae. uti, duo, ve je pola uo. Cura legla, pokrila se aem. Ja je traim svojim burgijaem. Da si, curo, auto-maina. Ja bi tebi napumpo benzina.

Cura legla, oe da se pegla. Nema pegle dok baja ne legne. Oj curice u svilenoj bluzi, Alaj bi te, samo se naguzi. Oj curice, ja sam tvoju mamu, 1 tebe u, kad uhvatim samu. Oj curice, da si moja ena, Triput na dan bila bi jebena.

Oj curice, ne jedi salate, Usra' e se kad se popnem na te. Oj curice, lezi prid kapiju, Da pravimo Musu Keseiju. Oj curice, rairi koljena, Nema smisla to si noge stisla. Curica je legla na ledinu. Rairila svoju pizdurinu. Oj curice, svetoga ti Luke, Ne daj picu etetu u ruke, Podaj meni, prijatelju svome, Koji znade rukovati njome. Sjedi cura na rodinom gnjizdu. Prsti' aka kovravu pizdu. Kurac babi, udovici sedam, A curici dvadeset i jedan! U curice med nogama una, Crnog repa, a crvenog kljuna. Oj curice, za me vie nisi. Iz pizde ti ispali rubisi. Curicu je udarila strilja, Izmed nogu u pola sikilja. Oj curice, ne valja ti pizda, U njoj mii savijaju gnjizda. Najela se cura suvi' ljiva. Pa ju pica svrbi od kotica. U curice med nogama uko, Sino sam ga za brkove vuko.

Oj curice, guzicu zavari, Da ti piki miris ne pokvari. Oj curice, bila golubice, Rasteram ti dlake oko -pice. Oj curice, jebem te u pizdu, Na oaku u rodinom gnjizdu. Oj curice, daj mi malo pice, Ja u tebi malo kobasice. U curice crn piuljak mali, A u babe ko opanak stari. U curice pica ko u zeca. Pa se pra svakoga mjeseca. Cura momku uti dukat daje, Da privue priko pice jaje. Curica je napravila kvara, Briju picu, sikilj odrezala. Curica je napravila gizdu, etr' prsta turila u pizdu. Reci curo, reci politiki, Ko te zadnji milovo po piki. Curica je sjedila na pragu, Pa joj pica uvatila vlagu. U curice, sramota me rei, Malo vea od visoke pei. Oj kaka je sad nastala gizda. Cura mala, a velika pizda. U pajzu se cura krije kradom, Mae picu slatkom marmaladom.

Curica se u koritu kupa. Desnom rukom po piletu lupa. Gori lampa, a nema fitilja, Igra cura, a nema sikilja. ta e curi velika marama, Kad je kurva ko i njena mama. Cura kurva svoje noge uva, A potena die na ramena. Nema sela ge se nisam skito, Ni curice koju nisam pito. Curino me ofurilo meso, Tri sam dana nogama otreso. Cura pia, guzovima mia. Ne bi I' kojeg uvatila mia. Curica je sjedila na pragu. eka zeca da joj zaprdeca. U curice noge ko u srne, Med nogama aka vune crne. Curica se najela tarane. Digla noge pa puca na vrane. Sjela cura pa krompire bira. Ispod suknje maina joj svira. Curica je iz kola bjeala, A svedno je unterok usrala. Da mi se je stvoriti u mia. Pa viditi kako cura pia. Spavala je cura u kuaru, Pa prdnila uz kurac bearu.

Oj curice kupi' u ti beza. Da ti gola guzica ne zeza. Curici se putar ne izmeta, Ona pini, a putar se stisni. Prde cura, a druga se sprema, Take sloge ni kod kue nema. Mili Boe, kaka je to nonja. Mini suknja guzica ko kronja. Volim vola iroki' rogova, I curicu debeli guzova. Je li, curo, nakvocala tvoja? Nasadi je na dva jaja moja! U curice med nogama gora, A po gore moj ferguson ore. Oj curice, ti skupi noice, Da ja dori popuam uzice. Da si, curo, bila potenija, I ja bi ti bio muterija.

Oj curice, jebem ti korice, U kojem si umivala lice. Jebo bi je da nedilja nije, Nedilja je, curo, sramota je. Oj curice, mala mrkuice, Moj se mrko u tvoju zatrko. U curice nige nita nema, Samo rupa ge se kurac kupa.

U curice med nogama dola, Ce je moja gaala pitolja. Pia cura, ide voda irom. Ne bi mogo zaepit eirom. Oj curice, prdni pa zavrni, I sagni se pa prsti zagrni. Oj curice, dobi' e ti svoje, U kapice tapom po guzice. Ja sam curu probio na turu. Da se bolje popiati more. Piam ti se curice u krilo. Zaboravi ta je nekad bilo. Kolika je u curice, zna se! Moglo bi se okupati prase. Oj curice, runjava trbuva, Ajde lezi da traimo buva. Curica se najela krompira. Ispod suknje vagonjara svira. Oj curice, nije mi do gizde, Ve do tvoga sikilja i pizde. Di bi krava nadigrala junca!! Nema cure koja ne bi kurca. Sjedi cura u umi na panju, Pukla pica kolika su krilca. Oj curice, evo tebi dinar, i'.i si kupi broj po svojoj rupi.

Cure, ene, ta bi vi od mene! Dok sam mogo, ja sam vam pomogo, Sad ne mogu, fala dragom Bogu! Oj curice, da mi dade malo, Na tebi se ne bi ni poznalo. Pomiluj me, curice, po jajci. Pa e dobit kou' s ogledalci. Curo moja, platit e ti pika. Doka proe moja predvojnika. Reci curo koliko si puta! Dok si mene dobila regruta. Curi turi, a snasi zaprai, Neka vidi ta su tamburai. Nagazio traktor na curicu. Sa' e jadna rodit prikolicu. Kupala se curica u vodi. Vidio sam, boe oslobodi. Mili boe, kako cure skau, Osjetile za mjesec veljau. Curice su kao i beari, Nose gae samo malo krae. Oj curice, u grmu ti glava. Vie noge neg' zelena trava. ta e curi kou' s ogledali'! Pod tarabom dobar je i stari! U curice na kecelji pie, Prvog maja slobodna prodaja.

U curice na kecelji pie, Tjeraj baja, slobodna prodaja! Oj curice, vrag te jebo crnu. Ostala ti pizdulja na trnu. Cura gleda u moja ramena, Ge su njena visila koljena. Oj curice, na guzove tvoje, Trebalo bi metit obruove. Znade, curo, kad su bili Dovi, Kad su tvoji pucali guzovi. Kae cura da ja nemam gaa, Odi, vidi, jebo li te aa! Oj curice, debeli' guzova. Pojela si metar krompirova I dva ita, pa jo nisi sita. Oj curice, daj mi malo zguza. Dovest u ti metar kukuruza. Oj curice, daj mi samo malo, Za to malo, ne bi te nestalo. Curica je kukuruze brala, Pa na troku razguljila koku. Oj curice, digni nogu livu, Ja u desnu, pa neka se plesnu. Svaka cura u prvome redu, Voli imat med nogama medu. Putem idem i molim se Bogu, Da uvatim curicu za nogu.

Oj curice, lezi priko bukve, Da ti pika na etvero pukne. Curica je muke gae prala, I ljubila ge su jaja bila. Curica bi tri dukata dala. Da zakrpa ta je poderala. Curica je uvatila moga. Kao jarac lista brezovoga.

Daj mi, mala, ako misli davat. Ako ne da, nemoj zajebavat. Mala moja, digni nogu livu. Da ti vidim tvoju milostivu. Mala moja, kako u ti zabit. Kad ti pika smrdi na karabit. Mala moja, digni livu nogu. Da ti bolje uterati mogu. Malu moju udarilo rudo. Kroz rubinu, pa u pizdurinu. Daj mi, mala, a ta bi ti bilo! Daj mi pike, plati' u ti pivo! ia sam mala strujar po zanatu, Ima I' koja da je kratkog spoja. Nemoj mala ti tako drhtati. Neu moi ilog uterati. Mala moja bi' e mi gospoja Jest e provu, jebla majku svoju.

Da si, mala, volan u kabini, Alaj bi te moto na krivini. Mala moja, svatovi su blizu. iri noge da ti vidim pizdu. Kia pada i po malo trca, Oe mala sa mnom da se prca. Mala moja, kaka si u licu, Ko kobila kad izvrne picu. Daj mi, mala, a ta e ti biti! Nee u njoj kupus kiseliti! Aoj mala, podaj meni bai. Ako neda, podaj svome ai. Mala moja, evo ti ga pola, Druga pola, kad se skine gola. Mala mi se ivim bogom klela Dala bi ti da sam je naela. Sjedi koka na dvadeset jaja, Milo moje, sjedi mi na dvoje. Ja sam voza crne limuzine, uvaj mala svoje pizdurine. Teraj zguza, nek joj puca bluza, Nek zna mala ta je obeala. Mala moja, kad bi ga ja tebi, Tri ga dana izvadila ne bi. Mala moja, pilie nasadi. Ja u jaja, a ti koku dadi.

orom ajke, a svemirom Lajke, Maloj kita sa dva satelita. Ne zna mala ta je okolada, Komad mesa, a okolo brada. Mala moja, lezi priko jarka, Da pravimo Kraljevia Marka. Lezi, mala, na jelovo granje. Da te baja ui vjerovanje. Digni, mala, svoju imi petu, Da ti baja lansira raketu. Digni, mala, svoje noge irom, Da te baja opali vagirom. Mala moja, dobro mi ga muze. Ona tvoja katulja kraj guze. Legni, mala, da uteram moga, U avliju doru crvenoga. Mala moja, evo ti ga, evo. Pa sa njega gledaj Sarajevo. Vie vridi moje male pizda, Nego Hajduk i Crvena Zvizda. Moja mala uila za bricu, Mjesto glave obrijala picu. Vie volim svoje male piku, Nego cilu pomo ameriku. Ja sam malu uz tarabu smoto. Sinu pika ko bakreni kot'o.

Mala moja i meni je vuna, to je tvoja trbuina puna. Mala moja progutala vaku, Pa joj neta raste u stomaku. U male je med nogama janje, A u mene noina za klanje. Mala moja, skini ambalau, Da uteram forda u garau. Mala moja, sino sam te snivo, Uz tarabu ja te odvaljivo. Mala moja, kad bi ti ga rikno, Ni buldoer ne bi ga curikno. Reci mala je I' oe il nee. Da baraba ne dolazi daba. Kada doem ja kod svoje male, Tad joj spadnu gae na sandale. Vozim demsa, mala evroleta. Cijele noi okolo kreveta. Meni moja malena donila. Crnu koku samo nema krila. Mala moja vidi aviona, Digni noge da vidi i ona. Mala moja, meti na nju cigle. Pa priekaj dok se baji digne. Mala moja, dasku meti na nju, ier sam i nju probiti u stanju. Mala moja, evo tebi krunu, Pa operi piku u sapunu.

Ajde mala podrei suknjicu. Da ti mogu milovati picu. Mala moja, kada bi mi dala, I ti bi se donatorom zvala. Mala moja, odlaze pajdai, Skini gae, pa za njima mai. Mala moja, ka' e kuro u te! Kad zelene maune poute! Maloj mojoj med nogama medo. Tri sam dana zube mu prigledo.

Aoj Maro, nao sam ti manu, Kokoe ti seru po ormanu. Majka Maru po trbuvu pleska, Maro moja, pukla si ko breskva. Majka Mari prst u pizdu tura, Maro moja, vie nisi cura. Majka Maru nala u kuaru, Razmetnila noge po bearu. Prde Mara ko kobila stara, I otepe frajku sa duvara. Prde Mara u po Vukovara, U Vranovci popucali lonci. Svi beari uterali Mari, A ja Rui, oe da me tui.

Pika Mari sve pomalo curi, Kad pristane, ide na jebanje. Prde metla, usra se dralo, Ge si, moja krmeljiva Maro! Uteralo materinoj Mari, Uteralo kad je veeralo. Izvadilo kad je osvanilo! Da zna, seko, i snao Marijo, Alaj bi vam neto uvalio. Majka svoju svjetovala Lucu, Ne daj, eri, meu noge kurcu. Prde Reza ko iz mitraljeza, Ubi rodu u Bosanskom Brodu. Jebo b' Janju u ume na panju. Ja bi Janju, al ne mogu na nju. Ja sam Janju uvatio za nju, U neznanju popeo se na nju. Ivo Anu jebo na tavanu, Greda puca, odoe do kurca. Snao Ano pokojnoga Luke, Ne daj pike u svaije ruke. Neu vie poljubiti Julu, Jer u Jule guzovi se gule, A u Mare guzovi se are. Snaa Kato, iva eljo moja, Kolika je pizdurina tvoja. Imam enu ime joj je Kata, Pika joj je ko crkvena vrata.

Cura pener otvorila mali, Pa se svojim sisicama fali. to si, curo, objesila dojke, Ko ja svoje truljave obojke. Oj curice, iz kojeg si kraja. Ima sise ko makova jaja. Da su meni dojke od divojke. Ja bi siso, ne bi se ni briso. Moja mala na prsima ima, Sepet mesa, bilo bi nam svima. U curice jedna sisa manja. Ona manja onu veu ganja. Misli mala da je meni vuna, Kad ugledam njena njedra puna. Nema ljepeg mirisa od sisa, I od pice slae gibanice. Ila cura u Trnjane k mise, Od kuina naredila sise. Kad je bila u Podvinju misa, Alaj smo se nadrpali sisa. Kia pada i nita ne raste. Samo dojke u mlade divojke. Kad sam bio sino kod divojke, Milovo sam na prsima dojke. Sedam sati, a ja kod djevojke. Uranio, pa milujem dojke.

Urodile jabuke petrovke, U njedrima, u moje djevojke. U curice popucale dojke, Napopriko iscurilo mliko. Kolike su dojke u divojke, Da me oe njima po zubima.

2en' me aa, ili me utuci. Dodijalo drkati u ruci. Mene aa napravio mala. Nije imo dosta matrijala.
* * *

Vie vridi moje ene pika. Nego cila zemlja amerika. Zeno moja, spavaj mi na ledi. Srce smiri, a noge rairi.

Mene dado pravio u bajti, Moja mama jo i danas pamti. U mog ae kurina ko prika. Jadna li je moje majke pika. Mene dado pravio u danu, Sedam puta skoio na mamu. Jebe aa, sve se tala ljulja, A ja mislim, teli se arulja. Mene aa pravio kroz toak. Kroz obloge proturio noge. Moj se aa tvojoj majki svraa, Ko bi reko da mi nismo braa. Blago meni, aa mi se eni. Bi' e pike i ai i meni. aa jebe, grede se drmaju. Keri plau, sinovi drkaju. U mog ae poderane gae. Kada jebe guzica mu zebe. O moj aa, ne razvezuj gaa. Rekla mati da ti nee dati.

Jedva ekam da mi ena krepa, Da se baja svastike doepa.

Imam enu, imam i valerku, Zenu pazim, a valerku gazim.

Varam enu da u na meljavu, A ja odo' curi pod ponjavu. eno moja, friideru stari, U tebi se moje meso kvari. Moja ena po tri posla radi, Sere, pia i po piki mia. Turi, eno, u piku vreteno. Pa potri nek' vreteno zvri. Zeno moja, potena mi budi. Koji nee, a ti ga ponudi. Moj komija, i to se dogaa, Tvoja ena moju djecu raa.

Oj beari, jebe ovu krizu. Ne da ena krevetu ni blizu.

Aoj kuo, jebem te u gredu! Sve sam prodo, sad si ti na redu U kui sam popravio stanje, Zabranio sa praga pianje. II' je srea, ili je nesrea, Punica mi ostala nosea. Punica me gleda iz grma, Kako moja parabela drma. U mene se kesa osuila, Punica ju iglom probuila.

Udovice i udane ene, Dugo ete spominjati mene. * * * Imam izme, imam i mamuze, Ou kurac kopat kukuruze!

SVATOVSKE

Kumu kurac, starom svatu jajce. Mladoenji pica i guzica.

O moj kume, ubolo te june, Meu noge u kudelju vune. Aoj kume, ja bi tebi dala, Al sam ula da ti kura mala. Kum guzica, a stari svat dupe, Napili se i spali sa klupe. Kumu kurac, starom svatu jajce, Mladoenji pica i guzica. Aoj kume, kobasica tvoja, Ni' ni pola ko kod kue moja. Volim kuma, a volim i kumu, U kume su gaice na gumu. O moj kume, jebalo te june, Lipa dika, jebo te i bika. Pue puka iz naega gaja, Pogodila kuma u po jaja. O moj kume ora'ovo duplje, Ko god ide popia se u te. Aoj kume, izgori ti kesa. Neka gori, nema u njoj mesa. Naeg kuma strgala lisica. Sam' ostala uplja kobasica. Naa kuma ila na mainu. Pa saila pizdu materinu. Aoj kume, jebem te u uvo, ta se pravi da me nisi uo! Naa kuma s pekarom se kurva, Dala pike, dobila emike.

Kuvaice, sa mnom se ne ali, U te stane veliki i mali. Kuvaice, jebena ludaro, Alaj te se baja naudaro. Kuvaice, ako ne da meni Svom kuvau guzicu okreni. Kuvaice, idi u guzicu, I povedi svoju drugaricu. Kuvaica kae da mi dala, A ne kae da se i usrala. Kuvaice, jesi I' rekla baki. to si sino imala u aki! Kuvaica zaspala na panju, Doo kuva pa se svali na nju. Kuvaice napravile sarmu, Mjesto mesa nasjeckale kesa. Kuvaica popiala krila, Kuva pui pa joj krila sui. Kuvaice Stjepanovog Mate, Ko je 'tio popeo se na te. Kuvaice, ne jedi salate. Usra' e se kad se popnem na te. U kuvaa do koljena muda, Od nezgoda ne more da 'oda. Kae kuva, osam puta znade, On ga metne, a on mu ispade.

Buda tap s objeenim ispuhanim jajima koji nosi au u svadbi. Trnjanski Kuti.

Kum i ajo izvrnili kola, Pa na ruda poderali muda. Oj ti ajo, svog oroza pazi. Da on moju kokicu ne gazi. Na je ajo dero lubenicu. Kotice mu ile na guzicu. U aua glava ko kotlua, A batina velika mrcina. Stari svate na duvaru sate, Ajdmo lei pa u te natei. Stari svate, elav si po glavi, Jebo t' onaj to telie pravi. U Varou cvate kozja pica. Stari svate, to je cvie za te. Stari svate eravoga guza. Ti ne more kopat kukuruza. Starom svatu izgorila kesa, Zato nema u mesnice mesa. Starog svata ena ubodena, U 'no mjesto ge se bode esto. Starog svata ne valja maina, Kad ne more napraviti sina.

Kuvaice, mi idemo kui. Mogle bi nas za kurac povui. Oj kuvau, brkovi ti uti, Ko u babe na guzici skuti. Kuvaice, kaku ima formu, Ko kobila kad posere ormu. Kuvaice, bre gae svui. Ide kuva, dri ga u ruci. Kuvaice, debele guzice, U te stane metar kobasice. Kuvaice, evo tebi banka, Pa si kupi, moj po tvojoj lupi. Oj kuvau, brkove ti tvoje. Probaj lei med guzove moje. Kuva nam se dri higijene, Tura prste kod svaije ene. Kuvaice, prste si uredi, Kad pogrebe da nam ne najebe. Oj kuvau, ti nema te zgode, Ti ga nosi samo radi vode. Oj kuvau, ja ti ne bi dala. Makar nikad budu ne probala.

Naa mlada uvatila ticu, Prije reda ila u lonicu. itao sam u umi na panju, Da je mlada u drugome stanju. Naa mlada izala je uta. Dobila je jedno sedam puta. Mladoenja samo gladi brke, eka noi, 'oe I' skoro doi. Procvala se ruica u pupu, Mladoenja promaio rupu. Pjeva pito u upi na gnjizdu. Ne mo' momak pogodit u pizdu. Mladoenja kitu nabrusio. Pa da nije, ne bi se enio. Oj mladenci, ubio vas svetac. Pod vama se slomio krevetac. Oj sobice arenoga zida, Alaj e se natrpiti stida. Oj svatice, ge su ti sisice, Vidi moje kako lipo stoje! Oj pritelje, jebo nae mae. No areno to nije jebeno. U pritelja diolen rubina, A u gaa grbava kurina. Kolauzu, jebem te u guzu! Ne diraj me u arenu bluzu!

Oj kuvau, pa mi smo rodbina! Moja pica tvojem kurcu strina! Kuvaice, ne pravi se dama, Die noge ko i tvoja mama. Oj kuvau, jebe mi se za te, Dignem nogu prdnem kol'ko mogu. Kuvaica poeljela kurca, Kao janje u proljee sunca. Kuvaice, na visoke pete. Ja sam uo da se vi jebete. Kuvaice ubolo te tele, U te tvoje guzove debele.

Sviraj, svire, pa malo zasici. Pa e dobit to j' bilo u pici. Jebe maku koja mia bira, I sviraa to ne zna da svira. Oj svirau, harmonika tvoja Rastee se kao pica moja. Mladoenja zaklo jednog junca, Oj svirai, idite do kurca. U mene su arape na ike. Doi, svire, pa e dobit pike. Ako jebe ko to svira, baja, Uzalud ti i kurac i jaja. Oj svirau, u arenom gunjcu, Prodo konja pa jai na kurcu. Ko se oe sa mnom natpjevavat. Neka doe, ja u ga jebavat.

OSTALE

Mi smo okci, ne teramo modu, Ve po malo jebemo gospodu.

Bi I' se 'tio okladiti, brico, Picu brijat, al se ne nasmijat. Zovem bricu da obrije picu. Da obrije, da se ne nasmije, Al se pica kraj guzice vora. Pa se brico nasmijati mora. Obrij brico, samo nemoj dole, Jer su dole obrijale lole. Oj umaru ne 'di u ikaru. Ostruge su, podera' e kesu. Ide potar, nosi kurac otar! Bje'te ene, bi' e te jebene! Oj doktore, ti si struno lice, De rastavi picu od guzice. Oj doktore, kad si struno lice, Lii picu, ima 'unjavicu. Sve curice trae oficire, Da im meu pete na palete. Oj da mi je jedanput u viku, Milicajca uvatit za jajca. Oj, jebem te vojni referente, Ne alji me dalje od Dervente. Alaj volim mladoga ofera. Koji znade pravo da utera. Sedam sati na tornjaku kuca. Oj gospodo, idite do kurca. Gospodine, velike batine. Ti se javi pa telie pravi.

I popo bi pojebo curica, Al mu smeta stotinu dugmeta. Vjenaj popo, potreba je jaka. Hoe, nee, ja sam ga utaka'. Jebi popo po selu divojke. Ja u tvoju kod kue gospoju. Jebo popo u ikari dribe, Zdribe drei, a ikara jei. Jebo popo kobilu eravku, A ja njemu prvu poimalku. Nie pupka, vie prdenjaka, Zabi popo svoga vjetrenjaka. Jebem majku popu i andaru, to ne daju pjevati bearu. Svi popovi na picu gotovi, I sam papa oko pice tapa. Jebo popo tri, etiri snae, Digo noge pa rukama mae. Kurvala se i rodila troje, Jedno moje i popovi dvoje. Ako nas je biskup posvetio, Al nas nije zato postrojio.

Strina stricu pokazala picu, A sinovcu kupusa u loncu. Ujak ujnu uero u kujnu. araj ujna, iroka je kujna. Naa strina lipa je i slatka, Kad se sagla, ispala joj patka. Uzdala se strina u sinovca, Pa ostala jalova ko ovca. U mog strica osam kobasica. Sedam pri, osmu strina dri. Strina stricu pokazala, zna se, A stric strini oprosti, izvini. Strina stricu pokazala picu, Meni moja nee ni guzicu. Alaj prija ima muterija. Sino sedam, a danas nijedan. Sluaj, prijo, alaj bi te vijo, Od livada pa do vinograda. ogor daje ogorici jaje, Uzmi jaje to ti ogor daje. Ja u vojsku, svastika mi pie: Doi, zete, da ljuljamo dijete! Svaja svaku dala na sokaku, Meni moja neda ni u mraku.

Stara baba misli da je frajla, Digla noge pa guzove malja. Prde baka u kiselo mliko, Jedi stari to ti baka svari. Dida baku gladi po bataku. Mila bako, bi I' mogla ikako! Baba didi okrenila dupe, Ciljaj, dida, u obadvi rupe! Popela se baba na banderu, ee picu o trofaznu icu, Boga psuje zato nema struje. Stari dida nema svoga stida, Pa ga baka i mee i skida. Stari jebe, drmaju se grede, Baka prdi, cila soba smrdi. Baba zeta sa kreveta vue. Bjei, zete, zdropit' e mi djete! Baba zeta sa kreveta vue. Bjei, babo, imat e unue! Dida baku po tavanu vrka, Tamo, vamo, pa baki zakrka. Prde Prde baka, bi e zima jaka, strina, bi e jugovina.

Jebi babe godine su slabe. to starije, babe jebenije. Jebi babu da rodi barabu, A curicu da rodi kurvicu.

U Osiku i u Vukovaru Povjeane pizde po duvaru. U Derventi duan do duana, I u svakom pizda molovana. Mala svoju davala za stoju, Na stanici u Novom Doboju. Za curom bi io do Kapele, Makar bila runjava ko tele. Cura zgodu okrenila Brodu, Grade Brode, da I' se boji vode! Ivankovo i selo urinci, Teko kurcu na mravoj pici. Oj da mi je pike malo like, I sikilja iz sela Sibinja. U Klakaru samo jedna struka, I ta struka puna kurvanluka. Oj Tomice, iako si mala, Al si puna kurvi i kurvara. Vjetar piri i po malo 'ladi. Glogovica puna kopiladi. I sino sam bio u Beravci, I dobio sikerom po jajci. U Poljanci uprija na lanci. Cure kurve, a momci pijanci. Bicko Selo, selo je na pruzi, U njemu su sami iljoguzi.

Rekla oe i primila novce, Pa pobjegla u Stare Perkovce. Pitaju me iz kojeg sam sela! Iz Iriga, ta te kurac briga! Jedan baja iz Oprisavaca, Nema kurca,nema ni jajaca.

Pito pjeva u upe na gredi, Jebem onog ko u mene gledi. Pito koku ganjao po iku, Stani koko da ti vidim piku. Pito pjeva koka otpjevava, Nema kue ge se ne jebava. Igrali se na tavnu mii, Jedan uti utero pa uti. Naa krava postala gizdava. Pa od gizde sere priko pizde. Popela se krava na banderu, Tee picu o trofaznu icu. Krave moje, mirujte u toru, Doe vama bika na motoru. U mog rie popucale tranjge, Voajui po selu bitange. Nema bolje cure od prasice Mo ju klati, a mo ju jebati.

Svaali se na polici lonci. Lonac kanti zabio da pamti, A up upi zabio pa uti. Kobasica devenicu kara, Ge si bila, kurvetino stara!

imi suknja, pa imi i reklja. Kurva mama, pa kurva i seka. Kurva mama, pa kurva i erka, Ku' e 'ruka ispod svoga debla.

Svadila se pica i guzica to je pica rutavoga lica, A guzica usrani gubica. Svaale se pica i guzica to j' med njima malena meica. Pica kae, guzice da lae. Pica mala, na njoj sedam dlaka, I na svakoj sedam brambonjaka. Pico mala, ta si veerala! Malo orbe iz kureve torbe! Pico, koko, ko ti izbi oko! Ludi kuro, kad je glavu turo. Pica drugu na veeru zvala, Ispekla joj kurevi rebara. Ja ne pjevam nikakve sramotne, Sve od ale i od pice male. Pike eljan, a krajcara nema. Krajcar dobi, odma piku probi.

Nije krava otelila ovna, Ni' e mene zajebavat govna. Jebem onog ko u mene gledi, A ko nee, jebem ga jo vee. Vree ita, vrea kukuruza, Poljubi me izmeu dva guza.

PRISKOICE

Imam, noge, imam sise, Uda' u se r jebe mi se.

Al se momci tresu, to imaju resu, A curice cicu-micu. to imaju picu. Jebi urku s Dok je urka Nemoj ekat Kad je puna veera. vesela, zorice. vodice.

Oj curice, da mi da, Da ti budem koija, Tvoja pica kandijica, A moj kurac dralica. Oj seko, sekice, Kupi' u ti zvekice, I na ruke meneluke. Jeba' u te bez sve muke. Oj seko, bobo, Alaj bi te probo! Alaj u te probovati. Makar io robovati, Alaj u te probiti, Makar io robiti. Op iki, prst u piki, Izvadi, pa lii. Ako ti je daleko .A ti se priblii. Op, i, na migi, Prdnio si, pa smrdi. Vidi sise kako vise, A gle moje kako stoje. A gle sise kako vise, Neka vise, jebe mi se. Imam noge, imam sise, Uda' u se, jebe mi se. Poruila baba Da zabije klin Ako klina ne Suva sjera ne zetu. etetu. zabije, dobije.

Op, i, iine. Puna suknja praine. Reci, bajo, snai, Da suknju oprai. Baja ima mainu, Koja tera prainu. Oj curice malena, Bila su ti koljena, Bila ti je i suknja, 'Vako emo do sutra. Opa, cupa, crna rupa, Crna jama med nogama. Ja se strka, pa zakrka. Opa ikovac, Ljubio me Vikovac, Veeras e Beravac, Pa nek ide u kurac. Opa i ope, Spale gae na klompe, Spale gae, rekla da' e, I sino je i sada e. Oj curice, curila. Sva ti eca turila, A kad stanu stari ljudi, Trpa' e ko ludi.

Za tkanicu cura 'vata, Crnom momku oko pasa. Pa u mraku turi ruku, I napipa salauku. Djevojica vodu gazi. Pa stala na ciglu. Podigniia suknjicu, Pa gleda u piglu. Mene mama porodila Na svetoga Spasa, Narastao mi kurac velik Ko ruka od basa. Moja baka Vidi joj se Dida kae: Baka kae: okica. kokica. Pokri je! Jebi je!

Igra kolo na livadi. Turi maloj pa izvadi! Op uko, da sam muko, Alaj bi te provaljuko! Oj gazda, gizdavi, Pokri kuu s pizdami. Pa pogledaj na kuu. Kako pizde skakuu. Op, haj, dr za 'vaj, Kai od opanka. Dobila je curica. Dobit e i snajka. Seka Jula kupus kuva, uperdinom vatru duva. Kako snaa s guzovima. Tako ia s brkovima! Curica je plakala. to j' po pici dlakava, Druga joj se smijala. Ja sam svoju brijala. Ide baa kroz selo, I na njemu torba. Oe baa po malo, Cure da oproba. Stara baba sikiljaa, Sikilj joj se vue. Ona ode u iviku, Pa doziva ika Miku, Neka joj zatue. Ovaj baja igra sa mnom, Zaepio dupe slamom!

Ila cura do vode, udila se kanti. Zabio joj jedan baja, Da i danas pamti. Stani lue na papue. Da se papuamo! Metni ruku pod kecelju. Da se upoznamo! Kad je Mara kumovala, I kupusa kupovala, Dala picu za glavicu, I debelu kobasicu. Oj divojko, lane moje. Rutavo ti tilo, Izmed pice i guzice Ge je terat fino.

Snaa Ana kravu muze, Vidi joj se pola guze, Pola guze, pola pice, I na pici trepavice. U cu, ucucu, Ljubili se u samcu. Obadvoje jee. Rado da se gnjee. Onu malu suvonjavu, Zamoto bi u ponjavu! Onu malu guzatu, Pritiso bi uz vatru! Kad sam poo u Koba Kukuruze mlatit, Digo mi se moj ila, Moro sam se vratit. Moja ena ito eSa, A ja za njom vezo, Gegod stigo noge digo, I gae razvezo. Opa, ipa, ja napipa. Malog uru i Filipa. U Filipa kao klipa, A u ure komad kure. Pogledaj ga mila mati, e stoji na snijegu, A neka ga, jebo g' otac, Nek mu noge zebu. Tresi kesu, poklade su, Drmaj jaje, korizma je!

Oj inoo, vrag te jebo, to si ljuta na me! to te lola svako vee Izudara za me! Oj, ja ti u pojati. Zastala me tvoja mati. Dok je mene s tebe svukla, U tom tvoja koka pukla! Op, ika, deverika, Stoji pio ko paprika. Ila cura u uric. Pa razdrla svoj pii. Ta jebem ti i uric. Kad ja razdr svoj pii! Jebo popo popadiju, A ja gledo kroz kapiju! Jebo on, jebo ja. Najebali obadva. Pola cura kravu musti, Pa sjela pod bika. Kaka je to ivotinja, Koja nema mlika! Oj curice, budi fer. Kupi' u ti ifonjer, I u njemu garderobu. Doi mi na probu. Sviraj, Ko ne Sviraj, Jebala gajda, u taj tulac, igra 'nome kurac, gajda, u te rupe, ti eca dupe.

Ila cura u Ljeice, Izgubila makazice. Pa je nala mandrkalo, to je picu eprkalo. Ila cura u drva. Pa razdrla picu. Ide kui, jadikuje. Rupa ko u kuje. Tanka sam, visoka sam, Samo nemam sisa I'e mama u Osik, Kupi' e kod Risa. Tresi se, mesi se, Vataj curu za sise. Curica je pogana, Ritni' e se nogama. Os, o, ta mi mo, ta bi 'tio, Ne bi smio, Trbu bi te zabolio, bao. ena Tera Trni 'Oe gola, tera vola, vola pa s' nabola. vadi, picu gladi bau da navadi.

I ju, i ju-ju, nabijem te na ljivu, A sa ljive na strnjak, Zabijem ti peenjak. Stara baba sikiljaa. Trla bi se ko krmaa, U naemu svinjcu, Poderala picu. Op, i, iine. Puna pica praine, Ja izvadi mainu. Pa istera prainu. Op, i, namigi, Kai, curo, ge lei! Na tavanu, na metlini, Doi, diko, pa metni mi! Oj curice, rokoko. Digni noge visoko. Da ti vidim crnu picu. Pa e dobit kobasicu. Oj curice, curice. Sauvajte rupice. Da se mii ne navade. Da vam rupe ne zagade. Oj curice, iz Svilaja, Bi I' ti meni osnovala. Jedan mosur i dva klupka. Da ti smotam oko pupka!! U naega cike Mate, Ko drala od lopate, A u naeg ika Mike, Ko drala od motike.

Faljila se frajla Fina, Kol'ka j' u nje pizdurina. Bez epia i obrua, Uvik u njoj voda vrua. Kad sam bio u Parizu, eli su mi da odgrizu, A ja lego pa nadrko, Mislili su da sam crko.

Oj curice opa, cupa, Reci meni ge je rupa! Reci meni ge je jama. Da ne traim sa rukama! Jer se meni na to grsti. Da ja picu traim prsti. Evo jedan do Ie neto od A ja imam pa Skupim suknju mene, mene, ne dam, pa begam.

Oj seko, sekana, Po trbuvu mekana, A po ledi tvrda, Moj se u te srda. Oj cure, curetine. Kake su vam sisetine, Ko govedske ladnetine. Sjedi baba na peneru, Kuva piku za veeru. Jedi ede suva kruva. Dok se stara pika skuva.

Igrala bi al ne mogu, Imam ranu izmed nogu, A ta rana ljuto boli, Al tu ranu svatko voli. Svaka svoju trese, Da dobije rese. A ja svoga drmusam. Pa u njenu strpusam.

ZAGONETKE

U naega dede kurina do grede!

Ode resa do nebesa, za njom ide Turi objesio kuri! (cvijet i U naega soldata pio od zlata! U naega vranca gvozdena jajca! Turi golo u rutavo! ed babi na teb' zabi! Crni Mate lego na te! Ja zabi teb', ti zabi men' Nit u teb' osta, nit meni dosta! U naega dodoljena, vjesi ota do koljena! Skoi zec iz mee, izgubio im jebe! U pecare na triu dvoje se pritiu! etiri gospoje u jedan lokir piaje! Naa gara vaoj gari u pecari zatandari! Ja se pope na te i ubode u te. Meni dosta, u teb' osta! plod mahune)

(klip kukuruza) (zidni sat s utezima) (ruka i rukavica) (druker) (epe)

(nateg) (sat i etalica)

(unak i civ za tkanje) (mi u stupici) (vime i muzlica) (klju i brava)

(nateg i bure)

Odvud dlaka, odnud dlaka, a upolak drndalo! (konji i rudo) Puna pica gnjidica! U naega dede kurina do grede! Zec mrda na zelena brda, A lisica buba na jareva muda! Crveno, zgurito u curicu turito, I svrbi i boli, al je lipo, nek stoji! ta ti je najvie priko dana med nogama! Straga lazne, sprida pritisne! (smokva) (poret i civ)

(tkalaki stan)

(oboi

naunica) (prag) (marka)

Odvud guz, odnud guz, a upolak sladoguz! (orah) Ja turim teb', ti turi men', Ja uvatim tvoga, ti uvati moga! Moje noge med tvoje. Ja ocu, ti mora! (kolovrat) Ila cura svetoj misi, ispod suknje kurac visi! (klip kukuruza u komuini) U nae lise devetore sise! (testera)

(tapovi za noenje sijena)

Crna rupa, mesnat klin. Digni nogu pa zabi! Crna maka putem kljaka, Crven jezik isplazila, Crne brke objesila! Pinda vjesi, pinda zja, Pinda pindi zapinda! Jedva ekam da se smrkne. Da se dlaka s dlakom skrkne!

(noga i izma)

(pitta)

(klju i brava)

(trepavice)

Suvo turi, mokro vadi, podaj dadi neka gladi. Evo dada to si rada!! (nateg za izvlaenje rakije i vina iz bureta) Dvi sise na duvaru vise! (utezi sata] Crlja garu po dupetu lie! (plamen i eravica) Ja imam fertovalj, ti ima kurtovalj. Ja podie fertovalj, ti uvali kurtovalj!

(stupa i lan)

BRZALICE

Ike, pike na vr' vinje.

Moj otac oku razbio. Akar Jovo taj kruna, akar piksa katulja. Jegiba u brigu, jegiba na brigu, jegiba jegipie lee. Ike, pike na vr' vinje. Io popo po zidu, upro prstom u zvizdu. U rastik, u rastik. Moja mama Jelena. Kree kruac koricu. Capi, capi, capi. Io popo priko crkve. Kvrc kljunac u tanjurac u gavrana modar kljunac. Crna ipka, bila ipka, ipka ipku priskoila. Vodi jeme jemeicu na jelovu brvicu. Kuda jeme pojeme da i mene povede! Jedna vrba jegiba. Puran pike prikopike. Pop iz Dalja.

POSLOVICE,

IZREKE

Bolje da mi kau jebena, nego ledena.

A ta se dri ko kurac u ladnoj vodi. Al si zanimljiv, ko selniko prase kad pia. Al sam se zajebo ko ruka debelo. A ta se istrza za tue dupe. Bolje da mi kau jebena, nego ledena. ojk i ena jedno tilo, dvi guzice. Da je kozi dugi rep, ne bi joj se pika vidila. onila mu dva kraka i aku dlaka. Dobi' e ta priko dvoje visi. Dobila sam cincilinci. Dobio fus u guz. Do koljena rod, od koljena pomoz Bog. Glava pokrita, rupa probita. Ide da mu guzica vidi puta. I umr ne zadr. Ispala joj duga iz guzice. Ima dupe da trojica lupe. Ima muda na oima. Ja ga krstim, a on prdi. Jebi ludo i sad je ivo.

Jebenu se kasno kajat. Ko jebe, taj i najebe. Kad je muka, ajde Duka, a kad se jebedu, Duku ne zovedu. Kum kumicu, ko bika junicu. Ko ureko, u dupe uteko. Krasna grla guzica ga trla. Koja 'tica na uranak pjeva, do kveera se u gnjizdo posere. Konj mu zube isprdnijo. Lupili se guziki. Lice picu prodaje. Mlada kurva, stara bogomoljka. Nemoj mu dizat rep, mogo bi te posrat. ^ Ne more se bit jeben i poten. Nije kurva koja se kurva, ve koja ojku ne da istu rubinu. Ne bi mu ni makovo zrnce istiso iz guzice. Nataknila mu kurac na nos. Nemoj se penjat na onog ge ne mo'. Ne bi se udala, da kuri oko mene mlate. Ne bi se udala da zlato pia. Ne bi ga da mu je kurac od zlata.

Nestalo vragu posla pa oina muda mjeri. Neija pika zlata vridi. Nije vano ko j' upisni, ve ko j' utisni. Okrenilo se usrano naprid. Ori buo, drljaj guzo. Prave zaruke, a ve bilo za noge. Progovorila bi na dupe. Prije rupu probita, nego glava pokrita. Rod rodu prst dublje, i Roni, a guzica vani. Smrklo se ko u turu. Svoju krivicu na svoju guzicu. Smije se ko pika na bilu koulju. Sja ko barnova kesa. to se vie sagnjiva, dublje ti se zabija. Sto u ruci donio, to u guzi odnio. tap u ruke, govno u zube. to vea drolja, to srea bolja. "

ta si st'o kvrcat, ko vrana u smrznito govno.

to je lipa, ko pica s lica. U mladosti jebica, u starosti svetica. Vidi ga kako ide, ko uko sa jebanja. Vee oi nego dupe. Vrag uvik na veu 'rpu sere. 4. Vue ga guzicom za nos. Zlatom zlati, govnom zapeati, Zagleda se ko posran golub.

MANJE

POZNATE

ARHAINE

RIJECI

doro konj mrke b o j e ge g d j e kumati doticati, dodirivati kastrola plitka posuda za kuhanje krila donja enska rubina dika draga, mila osoba kuar stambena zgrada duvar zid butrava nosea fertun pregaa Ris uar u Osijeku prika motka o b l o g e dijelovi d r v e n o g toka obojak tkani omota za nogu kuine loija vlakna kod p r e r a d e lana unterok enska podsuknja Dovi Duhovi, vjerska svetkovina ajo, au veseljak u svadbi stari svat svjedok u svadbi kozja pica vrst cvijeta kuvaica mlada ena koja posluuje u svadbi kuva mlai mukarac koji posluuje u svadbi pito pijetao pritelj rod steen enidbom kolauz veseljak u svadbi, na strani mladenke struka niz kua d e v e n i c a vrst kobasice s kuhanim mesom epe, e b e pokriva od proste v u n e nateg dugovrata tikva za izvlaenje tekuine iz bureta oboi naunica pojata zgrada za stoku

KAZIVAI

Mata Baboselac (1957) Donja Bebrina Marija Baboselac (1938) Donja Bebrina V e r a C e p a k (1939) Slavonski B r o d Jelena Coli (1944) Slavonski B r o d Reza osi (1933) Donja Bebrina Reza Drefi (1921) V r a n o v c i M i h a e l Feri (1939) Slavonski B r o d Josip Forijan (1961) Z a g r e b I v o G r u i (1935) Trnjanski Kuti Stanko Hrvaanin (1941) Slavonski Brod Liza lli (1931) Klakar uro Ivankovi (1946) B u k o v l j e Ankica Jankovi (1934) V r a n o v c i Draen Kasun (1960) Slavonski Brod Tera Loli (1944) Beravci Franjo Matasovi (1947) G u n d i n c i M a t o M a t a n o v i (1948) O r i o v a c Terica Mileti-Svrljina (1938) Brodski V a r o Antun M u m i (1947) Prnjavor Ratko Pani (19 ) Garin V l a d o P a v l o v i (1947) Slavonski Brod Rua Rosandi (1942) Z a d u b r a v l j e Katica Seletkovi (1952) Donji Andrijevci Jozija Stoji (1883) Babina G r e d a M a r a Stoji (1901) Babina G r e d a Ivan Tonki (1928) Brodski Varo Josip Valjeti (1948) Donja V r b a Slavica V u k e l i (1953) V r a n o v c i Ivica Zagar (1923) Strizivojna

italac e se moda zauditi knjiici pjesama n e u o b i a j e n o g sadraja koji izlazi iz okvira tradicionalnog morala. A ipak ti su stihovi nezaobilazni u ivotu o v o g p o d n e b l j a , isto onako kao to je tuga, radost i nada nedjeljiv dio irokog okakog srca. S v e su dosadanje klasifikacije narodnih pjesama manje-vie nepotpune, kada je rije o stihovima erotskog, seksualnog ili bezobraznog sadraja. Kako ih nazvati i na koji nain vrednovati? Da li tu realnost u epikurejski i dionizijski razigranim dvostihovima treba u ime etikog formalizma proglasiti p l o d o m izopaenosti, to d u b o k o vrijea ljudsko dostojanstvo? Slavonija nije folklorna Arkadija u kojoj se zaustavilo vrijeme i petrificirala nostalgija za pastoralnom, patrijarhalnom idilom. Podsjetimo se davnih graniarskih vremena, kada su krajiki panduri bez mnogo cifranja priopavali curama svoje ljubavne jade u ljivivcima, na tagljevima i p o d kamarama. Dobri i zabrinuti Relkovi nije mogao ni zapovidima, ni ibama, ni bajbokom zaustaviti o v a j prirodni proces. On je tada g o v o r i o da su Slavonci o d naravi pivai. U jednostavne stihove, liene poetske kitnjavosti oni su pretoili ivotnu radost. Na izvorima srca i uvstava raala se pjesma razigrana poput vjetra u mladom itu. O s l o b o e n a stege progovorila je i o onoj drugoj, zabranjenoj i sramotnoj strani ivota, prisutnoj u eljama slavonskog ovjeka. R e l k o v i e v suvremenik V i d Doen, direktor akademije, profesor moralke u Poegi i upnik duboviki, u Slinorinim odgovorom... p o p u J o v a n u iz Pake, koji je zbijao ale na raun Doena i njeg o v e gazdarice u parokiji, p j e v a bez dlake na jeziku, iznosei najintimnije pojedinosti: ...Jao mama! Izgori mi crna jama. alji mama popa Koju Neka trni jamu moju. I alji mi protopopa Neka moju jamu kopa. Jo a k o n e skupi mlade Nek o mojoj jami rade Nek nalegnu, nek nasrnu I nek u njoj vatru trnu.

Slinih primjera nalazimo i u starijoj slavonskoj knjievnosti. U hrvatskoj kolskoj drami Judit victrix Holofernis-actio comica idiomate illirico, koja je u 18. st. izvoena i u Slavonskom Brodu, pojedini izrazi podsjeaju na Doenov rjenik kao na pr.: grize kao enska maternica, Ti si kriva, kurvo rajtarska, jer se po taboru vodi s soldati; Daj sinko, opsuj materi mater ...deder, opsuj tri put i si. Kada se 1818. god. p o j a v i o V u k o v Srpski rjenik istumaen njemakijem i latinskijem rijeima izazvao je osudu konzervativnih crkvenih krugova, jer su neke rijei, sintagme i primjeri vrijeali njihov teokratski mentalitet. Iz b o g a t e riznice V u k o v i h primjera spominjem samo neke: kurva ( K u r v o jedna od Zadra Todore), kurvi ( J e r je kurvi Vatrica Stjepane), prdnuti, prdonja, prdavac, prde ( S m e o se ko p r d e u gaama), prdjeti (Prdi M a r a na pudara, Tri ardova u podrumu p r d e ) i dr. A k o imamo na umu ovih nekoliko nasumce odabranih primjera ( b e z mnotva slinih u svjetskoj knjievnosti), moemo zakljuiti da o v e pjesme nisu p a l e s neba, niti su usamljena kula na brisanom prostoru naeg moralnog poligona. U ciliku poskoice i stihu bearca, u orovima i sokacima, p o d starinskim ermama, u kolu i na prelu, u sjeni srebrnih topola i drhtaju srca, ispjevani su itavi erdani dvostihova oko v o l b e , razlikujui d o b r o o v e p o j m o v e , pjevajui istodobno i stihove drumarca, bearca i d r u g e kolske n a p j e v e o inoama, bearima, poluvaarskoj gospodi, curama i curecima, a isto tako pjesme rugalice i aljivice koje esto miriu na paprenjake (D. vagelj). Zvonimir Toldi, nakon v e l i k o g broja knjiga slinog sadraja ( o d M i r i s n o g vrta eika Nevzavija do C r v e n o g bana), prezentira stihove to nisu tabu tema, v e izraz pustopane, najee mukarake pjesme iz koje iklja erotika spolnog ina. Stihovi, katkada lascivni, ne v r e d a j u moral lien pritvorne malograanske hipokrizije to u ime n e p o b j e d i v e ljudske gluposti nastoji svoj filistarki vveltanschauung proglasiti univerzalnom etikom normom koja od zdrave linosti stvara homo duplexa. I u o v o j se prigodi treba sjetiti poruke anonimnog n a r o d n o g p j e v a a : Da nije ljubavi ne bi svita bilo. A n e l k o Barbi