Anda di halaman 1dari 81

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin

TNH TON CT THP CHO CC CU KIN RC ELEMENTS DESIGN


Phn tnh ton thit k cc cu kin b tng ct thp rt cn thit cho cc k s xy dng. Robot Structural Analisys gip chng ta tnh ton thit k cc cu kin b tng ct thp nh dm, ct, mng, tng mt cch t ng hoc b tr thp th cng. Kt qu chng ta chn c thanh thp v cch b tr hp l tha mn cc yu cu v chu ti. khi ng m un ny, chng ta thc hin nh sau: 1. Ra lnh bng mt trong cc cch sau: Trn trnh n: File New project. Thanh cng c: Bn phm: Ctrl+N.

RC elements Design Cc m un tnh ton hin ra. Nhn chn tnh ton thit k cu kin b tng ct thp. 2. Mn hnh hin ra cc cng thc hin cng vic tng ng vi s chn.

3.

Ti y chng ta c th thit k b tr thp cho cc cu kin sau: Dm. Ct. Mng. Mng lin tc. Tng.

Chng ta ln lt nghin cu theo cc mc di y. Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin

1 THIT TIU CHUN


L thuyt thit lp tiu chun gm n v o v vt liu c gi thiu tng th ti phn Gii thiu tng qut, ti y ti ch gii thiu cch chn vt liu cho cc cu kin ang nghin cu. Nu chng ta thit k Dm, Ct, Mng, Tng v.v trong cng m d n th t vic thit lp v chn vt liu ny chung cho tt c cc cu kin ni trn.

1.1 Thit lp n v
1. Ra lnh: bng mt trong cc cch sau: 2. Trnh n: Tools Job Preferences hoc Tools Units and Formats. Thanh cng c: .

Hp thoi hin ra thc hin cng vic.

3.

Ti dng u tin, t tn tiu chun mi l BTCT-VN.

4.

Nhn chut vo mc Units and Formats, ni dung hp thoi tr thnh nh hnh di.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 5. 6. Zero format: chnh xc (s ch s tp phn). Xa s c v g s mi nu cn. Default units: cc n v mc nh. Vit Nam, chng ta chn Metric.

7.

Hp thoi tip theo hin ra khng nh. Nhn Yes, ton b cc n v chuyn v h mt.

8.

Nhn vo du + ti Units and Formats, cc thng s o lng hin ra. Nhn vo tn mc thy cc loi thng s hin ra vi cc n v h mt. C th nguyn hoc thay i. V d i lng lc tc dng c cc n v nh hnh di.

1.2 Thit lp c s d liu Databases


chn vt liu ph hp vi tiu chun Vit Nam, chng ta phi thit lp c s d liu ph hp. Hin nay chng ta ang dng cc tiu chun da theo tiu chun Nga nn chng ta a tp c s d liu vo nh trnh by di y. 1. Ti hp thoi Job Preferences nhn mc Databases, hp thoi c cc thng s mc nh nh hnh di.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin

2.

Nhn vo du + trin khai cc thng s.

3.

Nhn Steel and timber section: tit din thp v g, tiu chun p dng cho thng s ny nh hnh di.

Nhn nt Nhn OK.

m tp d liu. Nhn mi tn, chn GOSTL nh hnh di.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin

Tit din thp tiu chun Nga c a vo.

4.

Nhn Reinforcing bars: thanh ct thp. Nhn nt thm d liu. Hp toi hin ra, nhn chn SNIP 2, nhn Add.

Tr li hp thoi trc, nhn chn SNIP 2, nhn nt

p dng tiu chun.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin

1.3 Thit lp m hiu thit k Design codes


1. Ti hp thoi Job Preferences nhn mc Design codes, hp thoi c cc thng s mc nh nh hnh di.

2.

Mun c tiu chun thp Nga c cc thanh thm cc m hiu khc, nhn nt More codes, hp thoi hin ra chn.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin Nhn nt ti di ch Codes chn loi vt liu v loi ti trng.

3.

4. 5.

Nhn chn Steel/aluminum thp/nhm. Nhn chn SNiP II 23-81, nhn mi tn chuyn vo d n (chuyn sang bn phi). Nhn nt Set as Current ly lm tiu chun hin hnh.

6. 7.

Nhn RC: b tng c thp . Nhn chn SNiP 2.03.01-84, nhn mi tn chuyn vo t d n (chuyn sang bn phi). Nhn nt Set as Current ly lm tiu chun hin hnh.

8.

Nhn OK tr li hp thoi trc. Nhn mi tn chun nh hnh di.

ti cc tng ng chn m tiu

Steel/aluminum structures: kt cu thp/nhm, chn SNiP II 23-81. Steel connection: thp ni gc. Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin RC structures: kt cu b tng ct thp, chn SNiP 2.03.01-84. Timer structures : kt cu g. Geotecnical: a k thut.

1.4 Chn vt liu cho tiu chun


1. Ti hp thoi Job Preferences nhn mc Material, cc thng s hin ra.

2.

Ti thng s Materrials, mc nh vt liu ly theo American, c th nhn chn nc hoc tiu chun khc. Mi nc c cc qui c mc thp, mc b tng ring. i vi Vit Nam hin nay v dng thp v mc b tng theo tiu chun Nga, nn c th chn Russian.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin

3.

Steel: thp. Nhn

chn mc thp.

4.

Concrete: b tng. Nhn

chn mc b tng.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

10

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin

1.5 Kt thc to tiu chun


1. 2. 3. 4. Sau khi to xong cc thit lp cn thit, nhn OK, kt thc lnh. Cc tiu chun ny c tn ti, c th s dng cho cc d n khc. Khi to d n mi, ra lnh Job Preferences. Nhn chn tiu chun cn dng.

5.

Nhn OK, kt thc lnh.

2 THIT K CT THP DM 2.1 Khi ng lnh


1. Ra lnh bng mt trong cc cch sau: Trnh n: RC elements New Beam.

2.

Thanh cng c: RC elements Beam

Cc cng c hin ra thc hin cng vic nh hnh di.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 11

Nhn nt vung ti gc trn bn tri thu nh cc hp thoi (hnh di bn tri).

3. Nhn, gi v r chut di chuyn cc hp thoi c th nhn thy hnh dng thanh dm trn mn hnh. Nhn vo th Beam View hin ra hnh thanh dm nh hnh di. Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

12

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin

Ti khung nhn Beam View, c th xoay nhn 3D.

2.2 Chn thng s tng Story parameters


1. Ra lnh bng mt trong cc cch sau: Trnh n: Analysis Story Parameters.

Thanh cng c Beam Parameters Story Parameters : dc bn phi mn hnh).

(thng nm

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 13 2. Hp thoi hin ra.

3. 4.

Nhn nh du ti Reference level: v cho cao ti nhp liu bn cnh. Exposure: phn h. Nhn chn: Internal: bn trong. External: bn ngoi. Ground-variable wate level: nn t c kh nng ngp nc.

5.

Nhn OK, kt thc lnh.

2.3 CHN HNH DNG V CHO KCH THC THANH DM


2.3.1 Cho kch thc theo chiu di dm
Hp thoi ny c kch hot ngay sau khi ra lnh to dm. Nu khng kch hot, thc hin nh di y. 1. Ra lnh bng mt trong cc cch sau: Trnh n: RC elements Dimensions.

Thanh cng c Beam Parameters Dimension : phi mn hnh).

(thng nm dc bn

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

14 2.

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin Hp thoi cho kch thc chiu di Dimension Definition.

Nu dm c t hai khu tr ln, cc thng cho tip theo sau y thuc v khu hin hnh (trn hnh c mu ).

3. 4.

hoc chuyn thit lp sang khu khc. Nhn nt Nhm Beam Geometry: hnh dng dm, gm cc thng s sau: Total beam length: tng chiu di dm. Gi tr ny ph thuc vo chiu di mi khu v s khu . Total number of spans length: tng s khu . Number of identical beams: s thanh dm ging nhau. Simplified names: c nh du, tn c n gin ha. Automatic numbering of: t ng nh s cho cc i tng c nh du chn di y: o o Spans: khu . Supports: gi . Left: bn tri.

Cantilever: phn hng. Nhn nh du vo phn hng (nu cn). o

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 15 o Right: bn phi.

Add span: thm kh . Mi ln nhn nt, thm s khu cho ti bn u cnh. V d trong l 2, mi ln nhn nt ny, 2 khu c thm vo.

5.

Copy span: copi khu . Tng t nh Add span, nhng khu thm vo c hnh dng v kch thc ging khu hin hnh. Delete span: xa khu . Gi tr ti bn cnh cng tng t nh trn. Change Orientation: o chiu. Sau khi chn xong, nhn Apply. Name: tn khu hoc tn gi (support). o o Nu ti hp thoi Beam Geometry c nh du cho tn t ng th ti y cc tham bin ny m i (nh hnh trn). Nu ti hp thoi Beam Geometry khng nh du cho tn t ng th ti y c th g tn khc.

Nhm Span Geometry: kch thc khu , gm cc thng s sau:

Length: di mt khu . G s. Left Support: gi tri. Right: gi phi. Cc gi c thng s: o o o o Width: b rng. G s. Type: kiu, nhn chn mt trong cc kiu: Fixed: gn cng, Pinned: ngm khp, Roller: con ln. Concrete: b tng. Masonry: tng xy.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

16

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin Nhn nt Advanced, hp thoi hin ra chon phng n mc neo vi gi (hnh di bn phi).

6.

Sau khi chn xong, nhn Apply.

Nhm Segment: chn hnh dng v nghing ca on dm, gm cc thng s sau: Predefined beam type: chn hnh dng on dm. Nhn mi tn chn nh hnh di.

Cho cao trnh v khong chnh ca hai u dm ti cc nhp liu nh trong hnh ty theo hnh dng ca on dm c chn.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 17

Sau khi chn xong, nhn Apply.

7.

Nhn nt

hoc

chuyn thit lp sang khu khc.

Nhn Close, kt thc lnh.

2.3.2 Chn hnh dng v cho kch thc tit din


Hp thoi ny c kch hot ngay sau khi ra lnh to dm. Nu khng kch hot, thc hin nh di y. 1. Ra lnh bng mt trong cc cch sau: Trnh n: RC elements Cross-section Type.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

18

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin

Thanh cng c: Beam Parameters Section Definition dc bn phi mn hnh).

(thng nm

2.

Vic chn hnh dng v kch thc tit din c p dng cho on dm ang c kch hot (trn hnh c mu ) nu khu c nhiu on hoc ca mt khu nu khu c mt on.

3. 4. 5. 6.

Label: nhn ca dm. Nhn ny t ng cp nht theo kch thc. C th g tn khc. Start: ta im u ca dm. End: ta im cui ca thanh dm. Hiu hai gi tr ny l chiu di thanh dm. Chn tit din hnh ch nht: . Nhn nt Cho kch thc b, h nh trn hnh v.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 19

7.

Tit din hnh ch T: Nhn chn hnh dng v cho kch thc nh trn hnh v.

8.

Tit din hnh phc tp: Nhn chn hnh dng v cho kch thc tng th nh trn hnh v.

Nhn mc Slabs, cho kch thc sn. Nhn chn Slabs, hnh dng v kch thc nh hnh di bn tri. Nhn chn Hollow slabs (sn rng), hnh dng v kch thc nh hnh di bn phi.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

20

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin

Nhn mc Cuts cho kch thc phn ct b. Chn mt trong cc phng n nh cc hp thoi di y v cho kch thc. o Without cuts: khng ct.

Right: ct bn phi:

Left: ct bn tri:

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 21

9.

Nhn Apply, chp nhn thit lp. hoc

10. Nu dm nhiu on hoc nhiu khu , nhn nt chuyn thit lp sang khu khc. 11. Nhn Close, ng hp thoi.

2.3.3 To hc khot rng trn thn on dm


1. Ra lnh bng mt trong cc cch sau: Trnh n: RC elements Openings.

2.

Thanh cng c: Beam Parameters Opening

Hp thoi hin ra. Chn hnh dng v cho kch thc.

3. 4.

Name: tn hc. Mi tn hc ng vi s liu kch thc cho ti cc nhp liu. X Local (m): ta X (dc theo chiu di dm nm ngang) ca hc so vi gc ta tng i tnh bng mt. G s.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

22 5. 6.

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin Z Local (m): ta Z (dc theo chiu cao ca dm hng ln trn) ca hc so vi gc ta tng i tnh bng mt. G s. Start: im gc ta . Nhn chn:

7.

left lower: im gc thp bn tri ca u dm. left upper: im gc trn bn tri ca u dm. right lower: im gc thp bn phi ca u dm. right upper: im gc trn bn phi ca u dm. center: tim dm.

Span number: s hiu ca khu dm . Nu dm c nhiu khu , g s hoc nhn vo khu trn khung nhn b tr hc (on dm c mu ).

Consider during in calculatios: c nh du, hc khot c xt n trong tnh ton. Khng nh du, khng c tnh n. 9. Change stirrup spacing near the opening: c nh d cc ct ai gn hc thn g u, c iu chnh. 10. Type: kiu hc. Nhn chn kiu v cho kch thc theo tng kiu. 8. Rectangular: hnh ch nht. Cho kch thc cc cnh Lx: chiu ngang, Lz: chiu ng ca hnh ch nht. Round: hnh trn. Cho ng knh D. Adjoining beam: cnh dm. Cng cho kch thc Lx, Lz. Cc kch thc ny o bng mt. Add thm hc.

11. Sau khi t tn, cho kch thc, v tr ca hc, nhn 12. C th to nhiu hc vi kch thc v v tr khc nhau.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 23

13. Khi thay i cc gi tr, nhn 14. Nhn Delete xa hc. hoc

Modify, nhn gi tr mi.

15. Nu c nhiu hc, nhn nt 16. Nhn

chuyn n d liu ca cc hc.

Close, kt thc lnh.

2.3.4 To hc khot rng trn thn on dm bng bng d liu


1. Ra lnh trn trnh n: RC elements Opening table.

2.

Bng thng s xut hin. Cho cc thng s, hc c to ra.

3. 4.

Ti y c th thay i thng s ca hc c hoc thm hc mi. Hc c cp nht ti khung nhn hnh m t Beam view. Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

24

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin

2.4 CHN PHNG N B TR CT THP


Ti y chng ta chn cc phng n hnh dng, ng knh cc thanh ct thp v.v. Cc phng n ny c la chn mc nh theo m thit k (Design codes) m chng ta chn trn. Nu khng cn thit th khng cn thay i.

2.4.1 Ra lnh
1. Ra lnh bng mt trong cc cch sau: Trnh n: Analysis Reinforcement Pattern.

2.

Nhn nt mn hnh).

ti thanh cng c Beam Parameters (thng nm dc bn phi

Hp thoi hin ra thc hin cng vic.

Sau y ti trnh by cho tng chuyn mc. Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 25

2.4.2 Thit lp chung General


1. 2. Nhn mc General trn nh hp thoi. Cc thng s hin ra nh hnh di.

3.

Cc thng s ny mc nh vi tn l Standard. Nhn t tn khc.

- Save as,

Hp thoi hin ra. Ti ny c th g theo yu cu thit k. V d g Beam 1, nhn OK.

Tn thit lp c a ln, bt u thay i thng s.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

26

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin

4. 5.

Nhn Delete, xa thit lp hin thi. Nhm Reinforcement segment: khu b tr thp nhn mt trong hai la chn:

6.

Single span: mt khu . Whole beam: sut chiu di dm.

Nhm Main Reinforcement: thp chnh gm:

Min diameter: ng knh nh nht. Nhn nt, danh sch hin ra, chn gi tr. Thng chn l 10. Preferred bar spacing: khong cch u tin ca cc thanh gm: o o Emin: nh nht. Emax: ln nht. y l hai phng n khng ch. C th nhn chn mt trong hai, c hai hoc khng chn. Nu chn, cho gi tr ti bn cnh.

For longitudinal reinforcement for torsion: khong cch cho thanh dc chu xon. G s. Tied all: gia c, chn mt trong hai phng n: o o Auto: t ng. Yes: c gia c.

7.

Group layers: c nh du: nhm cc lp thp li.

Nhm Straight bars: thanh thng gm:

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 27 8. Maximum Length: chiu di ln nht. G s. Minimum diameter: ng knh nh nht. G s. Module Length: m un chiu di. G s.

Nhm Bent bars: thanh un cong gm:

Bent bottom bars: c nh du: un cong thanh bn di. Bent top bars: c nh du: un cong thanh bn trn. Number per plane: s thanh b un cho mi mt. Xem hnh minh ha bn di.

Bend angle: gc un (xem hnh bn di). Anchor length: di mc neo (xem hnh bn di). Bend spacing: c nh du: cho khong cch gia cc ch un. Xem hnh minh ha bn di. o o intermediate: ti cc on gia gia. G s. from support: tnh t gi . G s.

9.

Cc la chn khc: mun chn phng n no, nhn nh du vo phng n .

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

28

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin Symmetrical reinforcement: b tr thp i xng. Consider slab parts of T-section in quantity survey: c nh d c tnh u: n phn cnh ca tit din dm ch T trong i lng o c. Nu khng nh du, th tch ca dm ch tnh phn tit din hnh ch nht. Consider hook length in anchorage length: c nh du: c tnh n di mc trong di neo , xem hnh bn di . Ti hnh ny i lng la l di neo c tnh c di mc (hnh bn tri), khng nh du (hnh bn phi).

Ignore verification of reinforcement shape during beam verification: c nh du: b qua kim tra hnh dng thanh thp khi kim tra dm.

2.4.3 B tr ct thp lp y dm - Bottom Reinf


1. 2. Nhn mc Bottom Reinf. trn nh hp thoi. Cc thng s hin ra nh hnh di.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 29 3. 4. Hnh trn cng l minh ha kch thc v cc thng s thanh thp. Xc nh s lp thp:

. Cc thng s tng ng hin ra ti bn phi Nhn nt Number of layers N. Nhn chn mt trong 2 phng n: o o Auto t ng theo kt qu tnh ton. Table parameters: thng s cho theo bng. Cc bng hin ra.Cc nhp liu trong cc bng c ngha nh sau: Ti bng 1: S dng ph thuc vo gi tr Nmax. Trong ct th 2 For H <= (cm) Cho cc gi tr chiu cao tit din dm. V d ti dng Nmax =1, ct th 2 cho = 30 ngha l Nmax bng 1 nu chiu cao tit din dm H <= 30cm (nu H<=30cm, ti a ch c mt lp thp). Ti bng 2: S dng ph thuc vo gi tr Nmax. Trong ct th 2 For L > (m): cho cc gi tr chiu di dm. V d ti dng Nmax =3, ct th 2 cho = 5 ngha l Nmax bng 3 nu chiu di dm L > 5m (nu L>5m, ti a l 3 lp thp).

Hai la chn ph:

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

30

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin o o 5. Not fully allowed: khng hon ton cho php. N chn phng n ny, u lp trn ca y dm s khng hon thin. Exchange 1st and 2nd: cho php tro i phng n 1 v 2 tc l t ng v bng.

Xc nh ng knh thanh thp:

Nhn nt Diameter.

. Cc thng s tng ng hin ra ti bn phi

6.

Tng t nh s lp thp, ti d max v d min, nhn chn gi tr hoc chn Auto. Ti ct H v L, cho gi tr cn thit. Diameter 1: ng knh lp thp nh trn hnh v. Diameter 2: nu c nh du, bn phi kch hot chn kch thc.

Xc nh s thanh thp b tr trong mt lp theo b dy dm:

Nhn nt , cc thng tng ng hin ra ti bn phi s Reinforcement column number.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 31

Nhn chn mt trong 2 phng n tng t nh lp thp: o o Auto t ng theo kt qu tnh ton. Table parameters: thng s cho theo bng.

N min: s thanh ti thiu. N max: s thanh ti a. Nhn mi tn chn gi tr.

7.

Anchor loops at beam ends: mc neo u dm. C nh du, c nc neo vng ti cc u dm.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

32

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin

8.

Nhn nt Anchorages: neo, hp thoi hin ra chn phng n cho neo.

Extreme support (left): u mt pha gi tri. Extreme support (right): u mt pha gi phi. Intermediate support (left): u mt bn tri gi gia . Intermediate support (right): u mt bn phi gi gia. Ti cc u mt ny, nhn mi tn chn cc phng n. Cc phng n c minh ha bng cc hnh bn di.

i lng c nh trn hnh minh ha. G s. Nhn OK, cp nht v kt thc hp thoi.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 33

2.4.4 B tr ct thp lp mt trn ca dm - Top Reinf


1. 2. Nhn mc Top Reinf. trn nh hp thoi. Cc thng s hin ra nh hnh di.

3.

Xc nh s lp thp: Nhn nt

Cc thng s v cch lm ging nh lp y (Bottom).

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

34

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin

Nu nhn nh du As bottom reinforcement: chp nhn cc thng s v b tr ging nh lp y, cc thng s m i.

4.

Xc nh ng knh thanh thp:

Nhn nt . Cc thng s tng ng hin ra ti bn phi Diameter d. Cch thc hin ging nh lp y (bottom).

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 35

5.

Nu nhn nh du As bottom reinforcement: chp nhn cc thng s v b tr ging nh lp y, cc thng s m i.

B tr thp cho dm ch T: nhn chn mt trong hai phng n:

On the whole flange length: t sut chiu di bn cnh dm. Only on the web width: ch t bng b rng phn bng dm.

2.4.5 B tr ct thp ngang


1. 2. Nhn mc Transversal Reinf. trn nh hp thoi. Cc thng s hin ra nh hnh di.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

36

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin

3.

Nhm nhn mt ng Elevation gm cc thng s:

Arrangement type: kiu b tr ct thp. Nhn chn mt trong hai phng n: o o Fit to envelope: kht vi ng (xem hnh). Constant seg. Spacing: khong cch gia cc thanh chia u on dm. Cho gi tr ti nhp liu bn phi . Gi tr mc nh = 0.2*l (l chiu di on dm), c th cho gi tr khc.

Position of extreme atirrups: v tr ct ai u cng. Nhn chn mt trong 2 phng n: o o Auto: t ng theo kt qu tnh ton. e<=: cho gi tr. Gi tr mc nh = 0.05m, c th cho gi tr khc.

Available spacings (m): khong cch bin i. Nhn chn mt trong hai phng n: o Spacing multiplication: h s gia tng ca khong cch. Mc nh l 0.02 (khong cch sau bng khong cch trc nhn vi gi tr ny), c th cho gi tr khc.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 37 o List: cho cc khong cch bng s c th thnh mt danh sch cch nhau bng du cch ti nhp liu bn phi.

: Support reinforcement: c thp gi . Nhn nt t ny, hp thoi hin ra, chn cc phng n:

b>= : c nh du, iu kin l b rng dm >= gi tr ghi trong bn phi. Concrete supports gi b tng ct thp, Masonry supports gi l tng xy. Spacing: khong cch. Chn mt trong 2 phng n: Same as support reinforc.: ging nh ct thp gi . Cho gi tr ti nhp liu. Auto.: t ng theo kt qu tnh ton. Cho gi tr ti nhp liu.

Number: s thanh. Chn mt trong 2 phng n:

Nhn OK, kt thc hp thoi.

Suspended load: ti trng treo. Nhn nt ny, hp thoi hin ra, chn cc phng n: o Reinforcement method: phng n b tr ct thp. Chn mt trong 2 phng n:

hn

ti ch c ti trong treo, b tr ct ai dy

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

38

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin

c kch hot.

b tr thanh dc. Khi nhm Bent bars

Bent bars: thanh b un gm cc thng s: Diameter: ng knh. Nhn chn gi tr hoc Auto (mc nh) ly theo kt qu tnh ton. Number: c nh du, c cho s thanh: ch phng n g s hoc as for main bars ging nh cc thanh chnh.

o 4.

Nhn OK, kt thc hp thoi.

Nhm hnh ct Section gm cc thng s:

Section: mt ct. Nhn chn cc phng n: o Auto: t ng theo kt qu tnh ton.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 39

: ngi dng t xc nh. Khi nhn nt ny, nu ti mc Bottom Reinf. C cc gi tr Nmax v Nmin khc nhau s c thng bo Tr li mc Bottom Reinf. V cho cc gi tr Nmax=Nmin nh hnh di.

Nhn OK, tr li cho cc gi tr nh hng dn.

Sau khi cho cc thng s ca cc thanh dc mt trn v mt di y , hp thoi hin ra , tr li hp thoi ny, nhn b tr thp. Nhn vo cc du chm (thanh dc), cc ng ct ai c vch ra. Nhn Apply, kt thc mt chu trnh. Nu c nhiu thanh dc, c th to nhiu phng n khc nhau. Cc phng n c lu vo Bar list, c th nhn chn a ln.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

40

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin

Nhn Delete, xa phng n hin thi. Nhn Delete all, xa tt c cc phng n. Nhn OK, kt thc hp thoi.

Open stirrups: ct ai h. Nhn chn cc phng n (c th chn c hai): o o For T-section: dng cho dm ch T (hnh di bn tri). For rectangular section: dng cho d ch nht (hnh di bn phi). m Cho gi tr l nh trn hnh.

Cc hnh di chn cch b tr v cho ng knh thanh thp. o Nhn chn v hnh v.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 41

2.4.6 Ct thp cu to Constr. Reinforcement


1. 2. Nhn mc Constr. Reinf. trn nh hp thoi. Cc thng s hin ra nh hnh di.

3. 4.

Consider in load capacity calculations: c nh du c tnh n trong tnh ton ti trng. Diameter: ng knh thanh thp. Nhn chn mt trong 2 phng n:

d: nhn chn ng knh. As for main bars: ging nh thanh chnh. Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

42 5.

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin Ko di thanh thp.

Bar prolongation: o c nh du cho php ko di thanh thp theo iu kin: For l<: cho gi tr. y l iu kin ban u. V d nu l < 2 th ch cho php ko di thanh c l < 2. Khng nh du, khng cn iu kin. Joint method: phng thc ni. Hp thoi hin ra.

Nhn nt o

Nhn chn mt trong cc phng thc c m t trong hp thoi.

o o o o 6.

Prolongation to support face: ko di n mt gi . Prolongation to support axis: ko di n tim gi . Lap splice: ko di bng mi ni. Nhn OK, kt thc chn.

Reinforcement over support: ct thp trm qua gi . Nhn chn mt trong hai phng n (c hnh minh ha bn di): Continuous on support length: i qua gi . To support face: ko di n mt gi .

7.

Anti-shrinkage reinforcement: ct chng co ngt gm cc thng s:

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 43

8.

Diameter >=: nhn chn ng knh. Tied: buc. C nh du, c buc. Conditions of application: iu kin p dng. Cho gi tr ti cc nhp liu nh trn hnh.

Transpor reinforcement: Thp lm mc n chuyn . Nhn chn mt trong hai v hnh bn di (mc c hnh mu ).

9.

Main reinforcement protection: Thp chng chnh. Hnh m bn di (thanh t c hnh mu ). Bursting reinforcement: c nh du, c lm choi ra.

10.

kiu thp. Hp thoi chn kiu thp.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

44

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin Cc loi ct thp nh sau: o o o o o Constructional logitudinal: ct thp cu to dc. Assembly hooks: mc. Anti-shringkage: ct chng co ngt. Bursting hooks: mc te. Reinforcement struts: ct chng. chn. C cc la chn:

Nhn o o o

As for longitudinal reinforcement: ging nh ct thp dc. As for special reinforcement: ging nh ct thp c bit. As for transversal reinforcement: ging nh ct thp ngang.

11.

Nhn OK, kt thc mc ny. ct thp ni. Hp thoi chn thng s:

Nhn chn mt trong cc hnh chn hnh dng thanh thp. Cho cc gi tr nh trn hnh v. d1: ng knh thanh thp. Steel type as for: kiu thanh thp. Nhn o o o chn. C cc la chn: As for longitudinal reinforcement: ging nh ct thp dc. As for special reinforcement: ging nh ct thp c bit. As for transversal reinforcement: ging nh ct thp ngang.

Nhn OK, kt thc mc ny.

2.4.7 Chn hnh dng ct thp Shapes


1. 2. Nhn mc Shapes trn nh hp thoi. Cc thng s hin ra nh hnh di.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 45

3. li. 4.

Nhn vo tn ct thp bn trn, cc thng s tng ng hin ra bn di thay i. Nhng t ting Anh v cc thng s lm quen ti cc phn trc, y ti khng nhc Nhn OK, kt thc thit lp, cng l kt thc phn ny.

2.5 CHN PHNG N TNH TON CT THP


Ti y chng ta chn vt liu b tng v ct thp lm iu kin ban u cho tnh ton. Cc png n ny c la chn mc nh theo m thit k (Design codes) m chng ta chn trn. Nu khng cn thit th khng cn thay i.

2.5.1 Ra lnh
1. Ra lnh bng mt trong cc cch sau: Trnh n: Analysis Calculation Options.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

46

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin

Nhn nt ti thanh cng c Beam Parameters (thng nm dc bn phi mn hnh). Nhn mt trong cc nt di y mn hnh:

2.

Hp thoi hin ra thc hin cng vic.

Sau y ti trnh by cho tng chuyn mc.

2.5.2 Thit lp chung General


1. 2. Nhn mc General trn nh hp thoi. Cc thng s hin ra nh hnh di.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 47

3.

Cc thng s ny mc nh vi tn l Standard. Nhn t tn khc.

- Save as,

Hp thoi hin ra. Ti ny c th g theo yu cu thit k. V d g Beam 1, nhn OK. Tn thit lp c a ln, bt u thay i thng s.

4. 5.

Nhn Delete, xa thit lp hin thi. Nhm Cover to (cm): lp b tng bo v. Chn mt trong cc thanh cn c lp bo v:

Transversal reinforcement: thanh ct thp ngang. Longitudinal reinforcement: thanh ct thp dc. Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

48

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 6. Longitudinal reinf. axis: thanh ct thp trc dc. bottom: mt di. side: mt bn. Top: mt trn. Cc gi tr mc nh l 3cm, c th g s khc. Fixed, c nh du: c nh, khng thay i trong qu trnh tnh ton.

7.

Correction of cracking by increasing the reinforcement area: c nh d u: chnh sa vt nt theo s gia tng ca din tch ct thp. iu ny ng dng cho tt c cc m hiu (codes) tr ACI, BAEL v CSA. Nhm Deflection calculation: tnh ton vng. Chn cc phng n (mc nh l khng chn phng n no):

8.

Correction by Reinforcement chnge: chnh theo s thay i ca ct thp. Deflection: c nh du, cho gi tr vng vo nhp liu bn cnh. Cho gi tr ti Support depth: chiu su gi .

Precast beam: c nh du, dm c sn.

9. 10.

Minimum capacity load: trng ti ti thiu. Mc nh l 1. G s. chn mc tiu ti u. ti u ha kch thc. Nhn nt ny, hp thoi hin ra

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 49 Mc nh y l kch thc tit din dm h v b l khng i ( fixed) nh trn hnh, khng c la chn ti u. Dimension change every: kch thc thay i vi mi 5cm. C th cho gi tr khc. Nu xa du ti h fixed:

h max: c nh du, cho gi tr h max ti bn cnh.

Nu xa du ti b fixed:

b max, b min: c nh du, cho gi tr ti bn cnh.

Nu xa c hai:

Cho t s b/h v cc gi tr b min, b max, h max nh trn.

Mc tiu ti u Optimization criterion trong tt c cc trng hp ni trn l mt trong hai la chn:

o o

Reinforcement ratio: t l ct thp. G s. Steel weight: trng lng thp. G s.

Hai la chn mc nh: c th chn hoc khng. Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

50

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin

o o

identical height of spans section: c nh d chiu cao ca cc tit u, din dm ti tt c cc khu bng nhau. identical width of spans section: c nh du, b rng ca cc tit din dm ti tt c cc khu bng nhau.

11.

thit lp phng n nng cao (nu thy khng cn thit, khng chn). Nhn nt ny, hp thoi hin ra.

Support moment redistribution: s phn bi li m men ti gi . o Reduction of support moment by: gim bt m ment gi (mc nh l khng nh du): c nh du, cho cc gi tr ti for ULS: v for SLS:. Gi tr ny tnh bng phn trm ca m men thc. Ti y c th hiu nh sau: Nu chng ta cho phn b li m men ti gi gim i 20% so vi gi tr thc t th kt qu m men s gia tng ti khu lin k.

Avoid compressiver reinforcement at support: trnh ct chu nn ti gi (mc nh l khng nh du). Phng n ny ph thuc vo s c mt ca ct chu nn ti gi . Nu phng n ny c la chn, v trong khi

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 51 chng trnh thc hin n, iu kin ct chu nn ti gi l cn thit, m men phn b li ti y b trit tiu. Calculation span length for concrete support: tnh ton di khu cho gi b tng. Nhn chn: o In the axis: trn trc. Mc inh l khng chn. Moment on extreme support (pinned): m men i gi ngoi cng (ngm). t G s. Gi tr ny l h s ca m men cc i. Number of calculation points in the span : s im tnh ton trn mt khu . G s. Mc nh l 11. Cc im ny s c hin th trong bng kt qu. Automatic generation of selt-weight: c nh d t ng khi to trng u, lng bn thn dm trong tnh ton. Axis force taken into acount: c nh du, lc dc trc c a vo tnh ton. Display diagrames for all combinations: c nh d cho hin th biu u, ca tt c cc t hp. Verification only for positive deflections: c nh d u, ch kim tra nhng bin dng dng. Redistribution of a shear force near support: c nh d phn b li lc u, ct gn gi .

Cc m thit k - codes ca Php, M, Ba lan, Nga v Ty ban nha c phng n cho php gim lc ct ti gi . Nhn OK, kt thc hp thoi.

2.5.3 Chn b tng Concrete


1. 2. Nhn mc Concrete trn nh hp thoi hoc nhn nt hnh. Cc thng s hin ra nh hnh di. di y mn

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

52 3.

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin Material: vt liu. Ti y hin th tn nc c m hiu chn Design codes m hiu thit k. Phn trc chng ta chn l SNiP 2.03.01 84 v vt t chn Russian, ph hp vi tiu chun Vit Nam. Name: tn b tng. Nhn nt , chn tn b tng. Trc khi chn, nn dng bng tra sang mc b tng Vit Nam tng ng.

4.

Mt s nc, cc mc b tng c hin th km theo cng c trng n v Mpa.

i vi tiu chun Nga, khng hin th cng c trng trn hp thoi. Sau khi nhn OK, cng xut hin ti bng thng s Structure elements bn tri mn hnh.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 53 Da vo bng qui i theo tiu chun Vit Nam, c th suy ra mc b tng cn dng. TCXD 356-2005: MPa ------------> Mc 4,50 -------------- 50 6,42 --------------- 75 9,63 -------------- 100 12,84 ------------- 150 16,05 --------------150 19,27 --------------200 25,69 --------------250 28,90 --------------300 32,11 --------------350 5. Unit weight: trng lng ring. i vi b tng tiu chun Nga l 2501 KG/m3. Mi nc c tiu chun ring nh hnh di y ca o.

6. 7.

Aggregate size: kch thc cp phi. Mc nh l 20mm. Type: kiu b tng. Nhn nt , chn:

heavyweight: b tng nng (loi b tng t trng cao s d lm vt chn bc x). fine-grained A: ht mn nhm A. fine-grained B: ht mn nhm B. fine-grained C: ht mn nhm C. lightweight-synthetic compact filler: b tng nh tng hp, c n m cht. lightweight-synthetic coarse-grained filler: b tng nh ht th, c n. lightweight-natural filler: b tng nh n t nhin. porous: b tng xp. cellular: b tng dng t ong. Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

54

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin Curing method: phng php bo dng b tng. Nhn nt

8.

, chn:

normal: bnh thng. thermal treatment: x l nhit. autoclaves: chng p.

9. High humidity/hydration: c nh du: mi trng m cao hoc di nc. 10. Concreting in layers h>1.5(m): c nh du: b tng ti lp > 1.5 mt.

2.5.4 Chn thanh ct thp dc Longitudinal reinforcement


1. Nhn mc Longitudinal reinf. trn nh hp thoi hoc nhn nt di y mn hnh: Cc thng s hin ra nh hnh di

2.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 55 3. 4. Steel: Thp. Ti y hin th tn Design codes m hiu thit k chn ti phn trc l SNiP 2.03.01 84, ph hp vi tiu chun Vit Nam. Grade: nhm thp. Nhn nt , chn loi cn dng. Mi nhm thp c: bn cnh l hnh dng: Plain: thp trn, Deformed: thp hnh. Characteristic strength: cng c trng. Cc kch thc ng knh v din tch tit din c cho ti bng bn di. Nu nh du kch thc no, kch thc c a vo la chn cho ct thp v ngc li.

2.5.5 Chn thanh ct thp ngang (ct ai) Transversal reinforcement


1. 2. 3. Nhn mc tranversal reinf. trn nh hp thoi hoc nhn nt y mn hnh. Cc thng s hin ra nh hnh di. Cc thng s ging nh ct thp dc. di

2.5.6 Chn thanh ct thp tng cng Additional reinforcement


1. 2. 3. Nhn mc Additional reinforcement trn nh hp thoi. Cc thng s hin ra nh hnh di. Cc thng s ging nh ct thp dc hoc ngang.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

56

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin

2.6 T TI LOADS
2.6.1 Ra lnh t ti
1. Ra lnh bng mt trong cc cch sau: Trn trnh n: RC element Loads.

Thanh cng : nhn nt Load definition c ti thanh cng c Beam Parameters (thng nm dc bn phi mn hnh). Nhn mc Beam Load Pattern trn vng mn hnh v biu .

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 57

2.

Hp thoi hin ra b tr ti.

3.

Nhn nt - trng lng bn thn (self-weight) ca thanh dm. Ti trng ny thuc tnh ti, khng phi cho gi tr m cn c vo vt liu, kch thc dm, phn mm t tnh.

Sau y l cc loi ti theo chuyn mc.

2.6.2 Ti phn b - Distributed load


1. Nhn chn Distributed ti Load category.

2.

Nature: tnh cht ca ti. Nhn chn: Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

58

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin

3. 4.

dead+live: tnh ti+hot ti. dead: tnh ti. live: hot ti. accidental: ti do s c.

Case number: s hiu ti. S hiu ny c t ng hin ra khi chn ti trn. Spans: khu dm. Nu dm c t 2 khu tr ln, gi tr cho trong ny l ch khu ang c t ti.

5.

Cc thng s chung cho tt c cc phng n t ti:

6.

Long-term: c nh du - ti ln tc. Suspended: c nh du - ti treo. Load factor: h s. Direction: chn phng ca lc. Nhn chn trc ta X (dc trc dm) hoc Z (vung gc vi mt trn ca dm). Mc nh l Z. Coordinate system: h trc ta . Nhn chn: o o Local: h trc a phng, gc ta ngay trn u dm. Thng chn h ny. Global: h trc tng th, y l h trc ca ton bn v. Projection: c hnh chiu. Not Projection: khng khai trin hnh chiu.

Cc phng n tng cng cho cc thanh dm nghing, khng p dng cho dm thng:

Projection: hnh chiu ca ti. Nhn chn: o o

7.

Chn phng n phn b ti: nhn mt trong cc nt v cho gi tr tng ng nh trn hnh v.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 59

ti trng phn b u sut chiu di trc. i vi ti trng tnh (dead load), ng ( live load) hoc do s c (accidental), cho gi tr ti P1.

i vi ti trng tnh + ng (dead + live), cho gi tr P1 ca G (ni lc) v Q (lc ct). Gi tr Ql-t/Q: mc nh = 1.

o o

ti trng u, phn b khng sut chiu di trc. Cc loi ti v cc gi tr cho nh phn trn. V tr lot ti c xc nh bng gi tr X1, X2 nh hnh di.

Gi tr X1, X2 cn ph thuc vo cc la chn sau: Dimension chain: chui kch thc lin tc. Khng nh du, cc kch thc ny nh hnh di.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

60

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin

Dimension chain: c nh du, cc kch thc ny nh hnh di.

Relative dimenssion: theo kch thc dm. Khng nh du, cc kch thc ny c xc nh bng mt (m).

Relative dimenssion: c nh du, cc kch thc ny nh tnh theo s phn ca tng chiu di dm. V d X2=1 (bng chiu di dm), X1=0.3 (bng 0,3 ln chiu di dm).

o o

ti trng khng u. V tr, gi tr cc lc tc dng c xc nh bng cc nhp liu nh hnh di. Cc phng n cho gi tr X1, X2 gii thch ti phn trn.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 61

ba v tr t ti. V tr, gi tr cc lc tc dng c xc nh bng cc nhp liu nh hnh di.

ti trng on gia u, hai bn khng u. V tr, gi tr cc lc tc dng c xc nh bng cc nhp liu nh hnh di.

ti trng tam gic. V tr, gi tr cc lc tc dng c xc nh bng cc nhp liu nh hnh di.

ti trng hnh thang. V tr, gi tr cc lc tc dng c xc nh bng cc nhp liu nh hnh di. Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

62

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin

ti trng xon. V tr, gi tr cc lc tc dng c xc nh bng cc nhp liu nh hnh di.

8. 9.

Sau khi chn ti trng, hnh thc phn b, cho cc gi tr, nhn gn ti cho m hnh. Khi thay i cc gi tr, nhn Delete ti hin thi. hoc Modify, nhn gi tr mi.

Add

10. Nhn

11. Nu c nhiu ti, nhn nt 12. Nhn

chuyn n d liu ca cc ti.

Close, kt thc lnh.

2.6.3 Ti tp trung - Concentrated load


1. 2. Nhn chn Concentrated ti Load category. Nature: tnh cht ca ti. Nhn chn ging nh ti trng phn b.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 63 3. 4. 5. Cc thng s khc ging nh gi thch ti ti trng phn b. Nhn nt cho lc tc dng F nh hnh trn.

cho m men un nh hnh di.

6.

cho m men xon nh hnh di.

7.

Cc nt khc ging nh ti trng phn b.

2.6.4 Ti trng phng - Planar load


Ti trng phng l ti trng tc dng ln mt ni gia hai thanh dm, v d nh ti tc dng ln sn gi vo hai thanh dm. 1. Nhn chn Surface ti Load category. 2. Nature: tnh cht ca ti. Nhn chn ging nh ti trng phn b.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

64

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin

3.

Nhn nt hnh trn.

din tch phn b lc hnh ch nht. Cho gi tr Y v ti trng P nh

4.

din tch chu ti hnh tam gic. Cho ti trng v cc gc nh hnh di.

5.

din tch chu ti hnh thang. Cho ti trng v cc kch thc nh hnh di.

6.

Cc nt khc ging nh ti trng phn b.

2.6.5 t ti bng bng Loads Table


1. Ra lnh bng mt trong cc cch sau: Bng ti trng xut hin ng thi vi hp thoi ti trng Loads khi nhn mc Beam - Load Pattern.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 65

Trn trnh n: RC element Loads table.

2.

Bng hin ra. Mi thay i hp thoi Loads Pattern u c cp nht ti bng v ngc li.

3. 4.

Trong bng c y cc ct tng ng cho tng loi ti. Nhn chn loi ti trn nh bng. Continuous: ti lin tc (phn b). Nhn chn kiu cht ti ti ct Distributed load.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

66

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin

5.

Self-weight: trng lng bn thn. Uniform: ti trng ng nht. Distributed: phn b u. Trapezoidal: phn b kiu hnh thang. Uniform moment: m men ng nht. Chn ti trng no th cc ct thng s tng ng ca ti trng c kch hot nhp gi tr. ngha ca cc thng s c gii thiu ti phn trn.

Concentrated: ti trng tp trung. Nhn chn kiu cht ti ti ct Concentrated load.

6.

Concentrated Force: lc tp trung. Moment: m men. Torsion moment: m men xon. Nhn phi chut vo dng ti trng, chn Delete hoc nhn nt Delete trn bn phm (xa d liu). Chn Cut (Ctrl+X): xa ti trng.

Xa ti trng:

7.

Chuyn sang bng Excel: Nhn phi chut vo v tr bt k trong bng, chn Cnversion to EXCEL (CSV) format.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 67 Hp thoi hin ra, g tn tp ti File name.

Nhn Save. Tp lu tr c phn m rng *.CSV. Khi m bng t Excel c dng:

2.6.6 Xem s t ti
1. Khi t ti, c th nhn chut, gi v ko bng v hp thoi t ti xung na di mn hnh hin ra s t ti nh hnh di.

2.

Cc nt d y s dng tng, gim ln cc hnh din t trn s (ti i khoanh hnh van).

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

68

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin

2.7 TNH TON V XEM KT QU


Sau khi nhp y cc s liu cn thit, chng ta thc hin tnh ton v xem kt qu. c kt qu chnh xc, chng ta ly bi ton c th sau: Tnh ct thp (Fa) cho dm c tit din ch nht vi kch thc b x h = 25 x 50cm, nhp 4,8m. Dng mc b tng 200, thp nhm AII, mmen tnh ton l M = 17,6Tm.

2.7.1 Chn kch thc tit din, nhp, ti trng, vt liu


1. Cho kch thc tit din v khu :

2.

Chn vt liu b tng: chn theo tiu chun Nga B25, c cng c trng 18,5 MPa tng ng mc b tng 200 ca Vit Nam (cng 19, 27 MPa).

3.

Chn vt liu thp dc: chn nhm A-II.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 69

4.

Chn vt liu thp dc: chn nhm A-I.

5.

t ti: chn ti phn b nh hnh di.

2.7.2 Tip hnh tnh ton


1. Ra lnh bng mt trong cc cch sau: Trn trnh n: Analysis Calculation. Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

70

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin

2.

Thanh cng c: Start Calculation

Hp thoi hin ra. Nhn chn cc phng n:

3. 4. 5. 6.

Generate drawings for calculated elements: c nh du, khi ng bn v b tr thp cho cu kin c tnh ton. Keep existing reinforcement: c nh du, c c cc ct thp c. Nhn nt Calculate , qu trnh tnh ton din ra. Nu iu kin ban u cho khng ph hp, xut hin hp thoi kt qu vi thng bo nh hnh di.

Vic tnh ton vi din tch ct thp i hi khng kh thi. Tit din ngang c kch thc qu nh. Vi thng bo ny, chng ta phi cho li s liu hoc ti trng hoc kch thc tit din ngang v.v

7.

Nu c cc li khc, hp thoi Calculation Errors hin ra thng bo cc thng s tnh c. Di y l kt qu bo li khi cho P1 = 200kN/m.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 71

Ti cho li P1 = 10kN/m, kt qu khng bo li.

8. 9.

Nu qu trnh tnh c kt qu ph hp, s khng hin ra bng thng bo no. Kt qu c hin th ti cc mc c trnh by di y.

2.7.3 Xem biu


1. Nhn mc Beam Diagrams trn nh khung nhn ca bn v. Cc biu hin ra.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

72 2.

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin Cc loi biu : 3. 4. Bending moments: m men un. Shear Forces: lc ct.

Cc i lng c ch th bng mu theo ch thch bn di. Cc t hp c ngha nh sau: ULS (Ultimate Limit State): t hp theo trng thi gii hn cui cng. (c v ging TTGH1) SLS(Service Limit State) : t hp theo trng thi gii hn trong giai on s dng. (TTGH2). ACC : t hp ti trng ngu nhin.

2.7.4 Xem ct thp


1. Nhn mc Beam Reinforcements trn nh khung nhn ca bn v. Cc hnh ct dc v ct ngang dm c b tr ct thp v bng thng k thp hin ra.

2. 3.

4.

cho n hoc hin cc thanh thp trn m hnh. Cc nt Nhn vo thanh thp no, cc thng s ca loi thanh c hin ra ti hp thoi Reinforcing bar (gc di bn tri) v c bi en dng ca thanh ny ti bng thng k ct thp. Ni dung hp thoi Reinforcing bar: nu nhn vo vung nh gc trn bn tri, hp thoi ny thu nh li nh hnh di. Cc thng s ca thanh c hin th ti y. Hnh di bn tri l thanh dc mt trn, hnh di bn phi l thanh ngang (ct ai).

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 73

Type: kiu thanh. Steel: nhm thp. Diameter: ng knh thanh. Shape: hnh dng thanh c m t bng hnh v bn cnh. A(m): di thanh. Left (Right) end: u bn tri (bn phi), c cc thng s: o o o Hook: mc neo. Hook length: di mc Position X (Y hoc Z): v tr theo ta X, Y, Z.

5.

Ni dung bng thng k: General: tng th, gm cc thanh dc, ngang, cc nhm thp, ng knh, s lng v.v

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

74

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin Detailed: ni dung chi tit.

Summary table: bng tng hp.

Spacings and areas: khong cch v din tch.

Chuyn thng k sang bng Excel: Mi mc trn hp thoi l mt bng ring bit. Khi xut sang Excel, cng phi xut tng bng mt. 6. Nhn phi chut vo v tr bt k trong bng, chn Cnversion to EXCEL (CSV) format. Hp thoi hin ra, g tn tp ti File name.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 75

Nhn Save. Tp lu tr c phn m rng *.CSV. V d hnh di l bng General trong Robot Str Analysis xut sang Excel.

Khi m bng t Excel c dng:

2.7.5 Xem kt qu bng vn bn


1. 2. Nhn mc Beam note trn nh khung nhn ca bn v. Mt vn bn kt qu hin ra nh hnh di. Cc kt qu gm d liu ban u ca dm nh vt liu, kch thc, cc phng n thit k, ti trng, kt qu tnh ton v cch b tr ct thp.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

76

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin

3.

Xut kt qu thnh vn bn *.rtf (Microsoft document): Ra lnh File Save. Hp thoi hin ra.

Ti Save as type, chn kiu tp Rich text Format (RTF). G tn tp ti File Name. Nhn Save. Khi m bng t MS Word nh mt vn bn. C th chnh sa ty .

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 77

2.7.6 Xem bn v ct thp


Sau khi c kt qu, chng ta c th xem bn v ct thp. 1. Ra lnh bng mt trong cc cch sau: Trnh n: Results Drawings.

2.

Thanh cng c:

Mn hnh hin ra bn v k thut.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

78

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin

3.

Nhn phi chut vo t giy, chn Drawing Components hoc nhn nt

4.

Ranh gii cc khung nhn hin ra. Nhn tri chut vo mt khung nhn, nhn phi chut, chn Edit Text, hp thoi hin ra sa ch. Nhn Apply, nhn Close kt thc sa.

5.

Lu tr bn v di dng dxf: ch dng trong ni b Robot Str Analysis.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 79 Ra lnh File Drawing in a Different Format.

Hp thoi hin ra. Ti Save as type, chn kiu tp DXF file Format. G tn tp ti File Name. Nhn Save.

Bn ny ch lu tr trong Robot. Khi c m ra bng cch nhn nt n thoi hin ra. Chn tp v m ra ti y.

, hp

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

80

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin

2.7.7 Chuyn bn v thp sang AutoCAD Structural Detailing


b cc v in bn v ct thp tt hn, c th chuyn bn v ct thp t Robot Str. Analysis sang AutoCAD Str. Detailing. 1. Ra lnh Result Structural Detailing.

2.

Qu trnh chuyn d liu din ra.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Robot Structural Analysis Tnh ton ct thp cho cc cu kin 81 3. AutoCAD Str. Detailing c khi ng. Hp thoi hin ra.

4.

Project: nhn chn New Project. Name: t tn. V d Dm 25x50. Tn ny s c trn tiu hnh v. Number of element: s cu kin. Nu trong cng mt bn Robot c nhiu cu kin th chn bng cch g s. Nhn OK.

Bn v c khi to ti AutoCAD Str. Detailing nh hnh di.

Ht phn ny.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com