Anda di halaman 1dari 6

TEKA SLANC KATA

|ENCAF KATA A0JEKTF


PCara permaInan.
PKata adjektIf yang tersembunyI
hendaklah dI warnakan menggunakan
warna yang berbeza.
PKedudukannya dalam pelbagaI
arah.Ada yang
menegak,melIntang,terbalIk darI
kanan ke kIrI dan sebalIknya.
PKatakata adjektIf yang dIjumpaI
hendaklah dItulIs dI dalam kotak
mengIkut kategorInya.
h A T I H J S
C A N 0 J I K
C E h U K N A
K E C I L A C
h A N I S K A
A C N I N U K
T I N C C I
I L E h D C P
PSefiop kofo odjekfif yong befuI
don difuIis dengon kemos di
doIom kofok yong disediokon
okon diberi Z morkoh.
PMorkoh yong poIing bonyok
dipunguf okon dikiro pemenong.
PSeIomof mencubo ,-)
SekIan,terIma kasIh.