Anda di halaman 1dari 13

233 lsu dan Masalah

enggunaan lC1 serlng [uga dlkalLkan dengan ge[ala soslal dl kalangan rema[a
khususnya darlpada lnLerneL 8ema[a yang Lerdedah dan serlng menggunakan lnLerneL
leblh mudah Lerpengaruh oleh bahan ganas dan Lldak bermoral Mereka leblh Lerdorong
unLuk melakukan [enayah seperLl dalam lnLerneL
Selaln lLu penggunaan lnLerneL lnl [uga boleh membebankan pengguna LeruLama
bagl yang Lldak mengawal perasaan keLlka penggunaannya Seban kewangan yang
Llnggl harus dlbayar [lka penggunaannya meleblhl had keperluan Masa [uga dlbazlrkan
dengan perkaraperkara yang kurang ber faedahaklbaL penggunaan lnLerneL yang
berleblhan adahal masa dan wang dapaL dlmanfaaLkan dengan perkaraperkara yang
leblh berfaedah dan slhaL
1erdapaL [uga masalahmasalah semasa penggunaan lC1dl rumah dan LempaL
ker[a Masalah semasa menggunakan lC1 dl rumah adalah seperLl harga kompuLer yang
mahal 1eLapl sekarang kompuLer boleh dlbell dengan harga yang murah lalLu leblh
kurang 8M 1000 saha[a Selaln lLu masalah laln lalah seperLl kekurangan pengeLahuan
lnl mungkln dlsebabkan oleh mereka kurang Lerdedah dan Lldak mengambll perhaLlan
LenLang kemahlran kompuLer Ada [uga yang mengaLakan bahawa kurang LempaL unLuk
bela[ar lnl mungkln dlsebabkan daerah aLau LempaL mereka kurang pembangunan lC1
kos bela[ar yang Llnggl [uga men[adl masalah kepada masyarakaL ela[arpela[ar yang
maslh bela[ar dan keluarga yang kurang berkemambela[ar kemahlran ada harl lnl LerdapaL banyak
LempaL yang menawarkan pake[
kemahlran kompuLer dengan harga yang berpaLuLan kebanyakan pela[ar sekarang
mampu unLuk menglkuLl pake[ kemahlran kompuLer kursus kemahlran lnl [uga
mengambll masa yang pan[ang unLuk bela[ar Alasan lLu men[adlkan mereka yang lngln
menglkuLlnya berflklr dua kall kerana ada seseLengah mereka yang beker[a maslh
bela[ar dan berkeluarga Selaln lLu masalah penyelenggaraan [uga men[adl masalah
kepada pengguna Panya masalah mlnor saha[a yang mudah dlselenggarakan
manakala masalah ma[or seperLl kerosakan clp dan peralaLan laln mesLllah
dlselenggarakan dl kedal kompuLer
Masalah semasa menggunakan le1 dl LempaL ker[a adalah bllangan kompuLer
yang Lldak mencukupl kompuLer yang dlsedlakan oleh pe[abaL Lerhad sebanyak
beberapa buah saha[a unLuk saLu [abaLan 1eLapl kebanyakan seLlap lndlvldu
mempunyal kompuLer maslngmaslng dl pe[abaL dan Lldak lagl berkongsl dengan yang
laln Masalah laln lalah perlslan yang Lldak sesual dengan Lugas aLau ker[a Seperl
[abaLan graflk dan akaun perlulah mempunyal perlslan yang berbeza erlslan yang
sudah keLlnggalan menyebabkan masalah kerana Leknologl yang semakln cangglh dan
leblh cepaL erlslan yang lama Lldak dapaL menampung dan mengakses kemudahan
laln kerana la sudah lama dan kekurangan clrlclrl laln Selaln lLu ada [uga peker[a yang (
Lldak Lahu aLau kurang mahlr dengan l1 lC1 dan kompuLer enyelenggaraan yang
kurang dan kemudahan berkalLan [uga sebagal fakLornya lhak aLasan dan
pengurusan [uga harus menggalakkan peker[a mereka unLuk mahlr dalam kompuLer dan
lC1
26 keslpuan mempunyal 26 keslmpulan
Secara keseluruhan masyarakaL Malaysla sedar dan prlhaLln Lerhadap kepenLlngan
lC1 pada harl lnl Mereka sedar lC1 dapaL membanLu dlrl mereka anakanak mereka
dan seluruh masyarakaL Mereka [uga sedar dengan kemahlran yang mereka ada
dapaL menlngkaLkan kecemerlangan dalam ker[aya dan kehldupan mereka MasyarakaL
[uga bersedla unLuk menempuh era kehldupan yang leblh mencabar dl masa depan
dengan leblh yakln
kema[uan negara berganLung kepada daya salng dan daya ma[u masyarakaL lC1
pada harl lnl berperanan besar dalam era globallsasl lalLu Lanpa sempadan had dan
masa lC1 [uga merupakan salah saLu agenda dalam mencapal Wawasan 2020
endldlkan amaL penLlng bagl seLlaplndlvldu unLuk mema[ukan dlrl mereka dl
perlngkaL yang leblh Llnggl lC1 dalam pendldlkan banyak membanLu pela[ar dalam
meyelesalkan masalah pembela[aran la amaL penLlng kerana berperanan sebagal alaL
banLuan pembela[aran yang berkesan sama seperLl pembela[aran konvenslonal dl
sekolah dan unlverslLl 8ezanya cuma la Llada komunlkasl dua hala anLara penga[ar
LeLapl leblh komunlkasl melalul maya aLau dlglLal dengan yang laln Lldak klra masa dan
LempaL
kera[aan sedang berusaha unLuk memperkembangkan lagl pembangunan lC1
unLuk kemudahan masyarakaL elbagal perLubuhan Lelah dlLubuhkan unLuk
mengukuhkan lagl bldang lC1 dl Malaysla MasyarakaL harus menyokong dan memberl
galakan kepada kera[aan dalam men[alankan dan membangunkan bldang lC1masalah unLuk

33 Cabaran proses penga[aran dan pembela[aran akan daLang
8eberapa cabaran dalam proses penga[aran dan pembela[aran akan daLang
berfokus kepada lnsLlLusllnsLlLusl yang mengamalkan dual mod Cabaran perLama lalah
unLuk membukLlkan kepada semua plhak bahawa program pendldlkan [arak [auh adalah
berkuallLl Lerbaru lnovaLlf dan Lldak lagl konvenslonal SLraLegl perLama lalah
memerlukan pela[ar [arak [auh sendlrl unLuk bersemuka pada sesl perLama sualkenal
dan perlu men[alanl orlenLasl aLau mlnggu sualkenal SeLerusnya cabaran kedua adalah
unLuk membukLlkan kepada pensyarah yang menga[ar mod konvenslonal bahawa kuallLl
pendldlkan [arak [auh [uga seLaraf dengan yang sepenuh masa Cleh lLu pensyarah
yang menga[ar mod konvenslonal [uga kadangkala perlu beker[asama dalam
penga[aran pendldlkan [arak [auh kadangkala Llmbul [uga masalah kerana berlaku
perubahan paradlgma dalam proses penga[aran mereka Cleh lLu ! ! mula
mengambll langkah bl[ak lalLu mengambll pensyarah baru dan memberl mereka laLlhan
dan program yang secukupnya unLuk pendldlkan [arak [auh
Cabaran keLlga lalah sLaLus mod dual Sebagal lnsLlLusl mod dual ! ! dl bawah
pengawasan peraLuran dan undangundang yang dlgubal unLuk lnsLlLusl pendldlkan
konvenslonal Walaupun peraLuran LersebuL sebenarnya Lldak sesual dengan
penLadblran !! namun peraLuran lLu LuruL dlapllkaslkan Lerhadap ! ! Lanpa
perseLu[uan Cleh lLu plhak SenaL unlverslLl Lelah berseLu[u unLuk menukar cara operasl
!! AnLara perseLu[uan baru lalah kesesualan kursus baru unLuk pela[ar [arak [auh
Selaln lLu cabaran bagl ! ! lalah dalam penawaran program Salns kera[aan
pada keLlka lLu menyarankan unLuk menghasllkan leblh ramal lagl graduan berkelulusan
Salns bersesualan [uga dengan nama unlverslLl Salns rvLalaysla 8agalmanapun pela[ar
yang mengambll program Salns amaLlah sedlklL Alasan yang dlberlkan lalah
kekurangan makmal dan alaLan makmal dl ! ! dan usaL Wllayah sendlrl Selaln lLu
alasan yang LuruL dlberlkan lalah kuoLa Lerhadap bangsa [anLlna dan lokasl yang
dlkenakan oleh ! !
Cabaran yang dlhadapl oleh ! ! yang seklan lama dan berLerusan lalah pollsl
kera[aan dan sLraLegl yang mellbaLkan agenda pollLlk pendldlkan soslal dan
perseklLaran ekonoml Cleh lLu uSM Lelah men[adl perlnLls dalam Malaysla sebagal
unlverslLl perLama yang memperkenalkan program pendldlkan [arak [auh SeLelah
sedekad penubuhan ! ! dl uSM kera[aan Lelah membukLlkan bahawa nllal mod dual
dl uSM mampu unLuk menghasllkan graduan yang leblh ramaL uengan keadaan
ekonoml yang Lelah ma[u dan sLabll kera[aan Lelah mengarahkan semua unlverslLl unLuk
menubuhkan program pendldlkan [arak [auh mereka sendlrL Cperasl mod dual
bermaksud kemudahan serLa lnfrasLrukLur dl unlverslLl akan leblh menlngkaL secara
eflslen su bahasa [uga men[adl lsu dalam pendldlkan dl Malaysla Ada penyelldlk yang
menyaLakan bahawa masalahbahasa menyukarkan program lnl dl[alankanCleh lLu
agensl awam menggunakan 8ahasa Malaysla sebagal bahasa penganLar Ada
seseLengah pela[ar bangsa bukan Melayu sukar unLuk menggunakan bahasa lnl 1eLapl
ada [uga pela[ar Melayu yang berpendldlkanLlnggl leblh suka unLuk menggunakan
8ahasa lnggerls lnl mengaklbaLkan mlsl kera[aan dan Lawaran kea dl luar songsang
dan Lldak sarna Walau bagalmanapun pada harl lnl negara Lelah mencapal perlngkaL
globallsasl dan anLarabangsa rakyaL Malaysla perlu unLuk berkomunlkasl dalam 8ahasa
lnggerls kelas 8ahasa lnggerls men[adl popular dan ramal orang dewasa menglkuLl
kelas LersebuL

kekangan dan Cabaran penggunaan lC1 dalam endldlkan 1eknlk dan
vokaslonal
MenuruL Mohamed 8ashld dan Mohd naslr (2003) dalam ka[lan 8efleksl
1erhadap elaksanaan SlsLem enga[aran uan embela[aran SerLa enllalan endldlkan
1eknlk uan vokaslonal ke Arah engarLlkulaslan ?ang Sepadu" menyaLakan bahawa
pada abad ke21 negara menghadapl cabaran dalaman dan luaran aklbaL darlpada kesan
globallsasl llberallsasl dan perkembangan 1eknologl MaklumaL dan komunlkasl
(lnformaLlon and CommunlcaLlons 1echnology lC1) embaharuan pendldlkan Leknlk
dan vokaslonal LeruLama darl segl penga[aranpembela[aran slsLem pengurusan
pembela[aran dan peranan guru sudah LenLu akan memberlkan cabaran baharu kepada
slsLem pendldlkan Leknlk dan vokaslonal dl negara lnl men[elang abad ke21
endldlkan sekolah dan profeslon keguruan dl negara lnl perlu memalnkan peranan
yang leblh ke hadapan bagl membenLuk generasl muda yang cellk kompuLer dan dapaL
mereallsaslkan dasar dan maLlamaL negara bagl men[adlkan Malaysla sebuah negara
yang ma[u dalam bldang lC1
a) kekangan ualam Menghablskan Slllbus
uarlpada Lemubual dengan beberapa guru yang kurang aLau Lldak menggunakan
kompuLer unLuk membanLu penga[aran dan pembela[aran mereka dldapaLl masalah
uLama yang dlhadapl mereka adalah kekangan unLuk menghablskan slllbus kerana
menuruL mereka penggunaan lnLerneL memerlukan masa yang lama unLuk dllayarl dan
dlakses walaupun darl segl slkap mereka bersedla menggunakan kompuLer dalam
penga[aran SemenLara Wlburg (1997) pula mengaLakan bahawa unLuk memblna
membangun dan menglnLegrasl sumbersumber mulLlmedla agak sukar walaupun
mempunyal kemahuan menggunakan Leknologl dalam penga[aran mempunyal
kemahlran Leknlkal LeLapl masa dan sumber yang Lerhad akan Lerus men[adl penghalang
uLama dalam dunla dlglLal
b) Slkap negaLlf Curu
uarlpada ka[lan lepas [uga LerdapaL sebahaglan guru yang Lelah sebaLl dengan
kaedah Lradlslonal dan sukar unLuk membuaL penyesualan dengan Leknologl
lnsLrukslonal (8ecker WaLL 1996) Ledakan Leknologl lC1 memberl cabaran baharu
kepada profeslon guru dan slsLem pendldlkan dl Sekolah Menengah 1eknlk dan
vokaslonal yang maslh belum mengalaml perubahan yang drasLlk darl segl
Muka suraL 10/17
pengadapLaslan penggunaan Leknologl baharu Lermasuk kompuLer dlglLal elearnlng dan sebagalnya
enggunaan lC1 dalam Sekolah 1eknlk dan vokaslonal
Lelah membuka perspekLlf baharu LenLang llberallsasl pembela[aran yang Lldak lagl
LerlkaL kepada slsLem dan organlsasl blllk dar[ah kema[uan dan kecangglhan Leknologl
komunlkasl maklumaL membolehkan pembela[aran menerusl [endela dunla
dladapLaslkan dalam pembela[aran maya dengan menggunakan lnLerneL melayarl
webslLe dan sebagalnya c) kekurangan kemahlran
enggunaan l1 mempunyal hubungan yang slgnlflkan dengan bldang pelbagal
kecerdasan aLau mulLlplelnLelllgences yang mencorakkan budaya pembela[aran yang
Lldak lagl LerlkaL kepada pembela[aran konvenslonal kecekapan dan kemahlran
kompuLer dalam pembela[aran merupakan saLu kebolehan yang dlkalLkan dengan
kecerdasan perkembangan kongnlLlf kreaLlvlLl dan lnovasl reka clpLa reka benLuk
vlsual pembela[aran maya dan sebagalnya l1 [uga merupakan bldang kecerdasan
arLlflclal yang penLlng dalam era lC1
1ldak ramal para pendldlk yang memanfaaLkan lnLerneL sebagal saLu alLernaLlf
yang menyedlakan akses kepada pelbagal maklumaL yang dapaL membanLu
memanLapkan bahan penga[aran dan pembela[aran Walau bagalmanapun penggunaan
pembela[aran elekLronlk dl sekolah LeruLamanya penggunaan lnLerneL aLau www maslh
lagl rendah ka[lan yang dllakukan oleh 8osll Zamalla dan Shaflee (2001)
menun[ukkan Lahap penggunaan lC1 yang berkalLan penga[aran dan pembela[aran dl
kalangan pensyarah ul1M adalah seklLar 30 ka[lan lnl [lka dlperluaskan dl
perlngkaL sekolah pasLl akan memberlkan peraLusan nllal yang leblh rendah ekoran
kekurangan kemudahan dan kemahlran
d) kekurangan rasarana dan 8ahan Sokongan
Meluaskan llLerasl kompuLer men[adl agenda penLlng pendldlkan selaras dengan
dasar lC1 negara pada abad ke21 Lra Leknologl maklumaL memerlukan slsLem
pendldlkan dan lnsLlLusl sekolah menggubal maLlamaL uLama pendldlkan bagl
membenLuk generasl muda yang cellk dan mahlr kompuLer SaLu cabaran penLlng
pendldlkan Leknlk dan vokaslonal lalah menyedlakan kemudahan kompuLer unLuk
semua pela[ar lnl bermakna kemudahan kompuLer Lldak Lerhad kepada golongan
LerLenLu saha[a LeLapl mellbaLkan keseluruhan pela[ar Lanpa menglra sLaLus ekonoml
soslal kaum dan sebagalnya kecangglhan kemudahan lC1 yang LerdapaL dl sekolah Leknlk dan
vokaslonal
pada masa lnl adalah Lldak seragam Ada yang meleLak kompuLer dl dalam blllk dar[ah
ada [uga yang meleLakkan semua kompuLer lnl dl dalam makmal Ada yang memlllkl
sambungan kepada lnLerneL ada yang Lldak Curuguru yang menggunakan panduan
yang Lerkandung dalam dokumen lnl haruslah Lerleblh dahulu mengeLahul Lahap
keupayaan lnfrasLrukLur lC1 yang LerdapaL dl sekolah maslngmaslng sebelum
merancang sebarang akLlvlLl pembela[aran yang menggunakan lC1 lnl bagl
memasLlkan akLlvlLl yang dllaksanakan membuahkan hasll yang opLlmum sesual dengan
ob[ekLlf pembela[aran Sebagal panduan dlserLakan dl bawah lnl maLrlks yang
menun[ukkan perkalLan anLara Lahap Leknologl dCabaran masa klnl dan akan daLang dalam sekLor
pendldlkan lalah
penyedlaan prasarana kompuLer yang lengkap unLuk kaedah pembela[aran dan
penga[aran LersebuL Walau bagalmanapun penyedlaan kemudahan mengakses lnLerneL
saha[a Lldak men[amln keberkesanan pembela[aran penga[aran secara onllne Slkap
guru dan pela[ar Lerhadap penggunaan Leknologl LersebuL perlu dlperLlmbangkan unLuk
memasLlkan keberkesanannya sebagal kaedah penga[aran pembela[aran
e) !urang lC1 dan ulglLal
keLldakselmbangan yang berlaku dalam masyarakaL LeruLama dan segl ekonoml
pendapaLan pendldlkan kemudahan lnfrasLrukLur pemodenan dan sebagalnya akan
memberl kesan Lerhadap kema[uan lC1 dan dlglLal Sekolah pendldlkan dan profeslon
keguruan dl negara lnl perlu memalnkan peranan yang konsLrukLlf bagl menanganl
[urang lC1 dan dlglLal yang berlaku LeruLama dl luar bandar dan dl kalangan kaum
Sekolah dan profeslon keguruan perlu memberlkan perhaLlan serlus bagl merapaLkan
[urang perbezaan lC1 dan dlglLal dengan menlngkaLkan program pendldlkan lC1 dan
memperluaskan peluang menguasal pengeLahuan dan kemahlran dlglLal khususnya dl
kalangan pela[ar mlskln dan luar bandar Leblh banyak perunLukan dan guruguru yang
LerlaLlh dalam bldang lC1 dan dlglLal perlu dlsedlakan bagl membanLu pela[ar dan
sekolah melaksanakan mlsl dan vlsl membenLuk masyarakaL l1 dan masyf) Sumber kewangan ?ang 1ldak
Mencukupl
lhak sekolah yang Lldak mempunyal sumber kewangan yang mencukupl bagl
memblayal berbagalbagal kos penggunaan Leknologl maklumaL akan kemball kepada
pembela[aran konvenslonal kelemahan keplmplnan sekolah yang kurang komlLed
Lerhadap penggunaan lC1 [uga boleh menyebabkan sekolah LerLlnggal darl arus
perubahan perdana yang berlaku Sekolah [uga gagal memalnkan peranan poslLlf bagl
membangunkan pela[ar supaya cellk kompuLer LeruLama dl kawasan luar bandar
erubahan lnl akan memberlkan cabaran besar Lerhadap Lenaga penga[ar Mereka perlu
bersedla menlngkaLkan pengeLahuan dan kemahlran mereka bagl men[adlkan kompuLer
sebagal Leknologl penga[aran dan pembela[aran mengganLlkan pendekaLan konvenslonal
yang kurang berasaskan lnovasl Leknologl
CarakaL dlglLal Cadangan
a) kekangan Menghablskan Slllbus
endekaLan penga[aran menggunakan lC1 perlu meluaskan dlmensl dunla lC1
yang mencakupl penggunaan lnLerneL melayarl laman web onllne emel program
pendldlkan yang dlselaraskan dl perlngkaL sekolah dan perlslan yang perlu dlrancang
sesual dengan speslflkasl kurlkulum sekolah dan dlgunakan secara lnLenslf dan
eksLenslf dalam penga[aran dan pembela[aran enggunaan mulLlmedla khususnya
powerpolnL dan layar Layang boleh memberlkan kesan poslLlf kepada perkembangan
mlnaL pela[ar rogram pembela[aran dlsusun dengan slsLemaLlk dan dlpanLau oleh guruguru yang
LerlaLlh dan berpengalaman dalam bldang l1 Curuguru dalam bldang Leknlk
vokaslonal perlu dldedahkan kepada penggunaan lnLerneL webslLe onllne emel dan
pendekaLan dan kaedah laln berasaskan penggunaan kompuLer MenuruL unlL kompuLer
ualam endldlkan usaL erkembangan kurlkulum kemenLerlan endldlkan Malaysla
penggunaan lC1 dalam penga[aran dan pembela[aran perlu dlrancang dengan balkan pembela[aran

keburukan
Ulasan Kepenggunaan Web Lucah
Khir ]ohari bin Nat Ariff

Remaja melepasi tahap umur 'akil baligh' adalah golongan paling ramai melayari laman web lucah dan
menjadi sasaran paling mudah disebabkan 'ledakan perasaan' yang cenderung kepada perlakuan seksual.
Perubahan tahap umur itu mendorong kepada keinginan kuat mengikut kehendak nafsu apatah lagi jika
menonton video, melihat gambar lucah atau membaca artikel seks. Banyak kesan negatif jika membiarkan
remaja melayari internet tanpa pengawasan yang mendorong mereka melayari laman web lucah.

Remaja akil baligh cukup mudah naik nafsu syahwat terutama apabila melihat bahan lucah, mereka juga
sudah tahu apa itu hubungan seks. Perubahan itu akan mencapai kemuncak jika wujud pergaulan tanpa
batasan dan ketagihan seks. Banyak kes rogol bawah umur berlaku antara kenalan, rakan, pasangan kekasih
disebabkan mereka tidak mempedulikan larangan agama dan undangundang. Apa yang mereka fikirkan
hanya untuk berseronok disebabkan wujudnya 'pencetus' iaitu bahan lucah.

Bagi sesetengah remaja berniat jahat, mereka sanggup melakukan apa saja untuk memenuhi kehendak
nafsu termasuk meletakkan pil khayal ke dalam minuman teman wanita atau kenalan sebelum merogol
mangsa. Aktiviti tersebut akan memberi kesan langsung kepada remaja yang masih bersekolah, mereka akan
mengabaikan mata pelajaran, pencapaian akademik merosot, keruntuhan moral serta hubungan renggang
dengan keluarga.

Apabila sudah terjerumus, tentu ibu bapa akan marah tanpa menyedari apa sebenarnya dilalui anakanak.
Akan timbul juga masalah apabila keluarga terlalu mengawasi anakanak di rumah, mereka akan mencari
jalan melayari internet di luar rumah disebabkan ketagihan. Faktor bayaran serendah 1S sen sebagai yuran
melayari laman web juga mendorong ketagihan dan dipercayai kegiatan itu mensasarkan kepada remaja
daripada keluarga berpendapatan sederhana ke bawah yang dilihat lebih daripada mampu untuk
menjelaskan kadar bayaran berkenaan.

Dengan kadar bayaran itu, sesiapa saja mampu melayari laman web lucah dan tidak mustahil ada antaranya
sanggup menyimpan wang saku ke sekolah kerana mahu menghabiskan masa melayari web itu. Semua ini
membuktikan capaian internet cukup mudah, Kanakkanak juga boleh melakukannya. Apa yang kita
saksikan sekarang ialah runtuhnya moral masyarakat kini, kes gugurkan kandungan, buang bayi berleluasa,
Faktor tiada penguatkuasaan konkrit, tiada pegangan agama serta wujudnya peluang serta pilihan yang
banyak dan murah untuk mendapatkan bahan lucah kini menjadikan kegiatan itu menguntungkan satu
pihak, pada masa sama meruntuhkan institusi masyarakat. Keburukan:
1. Nenyampaikan maklumat palsu,fakta salah dan berunsur fitnah.
2. Blog digunakan untuk memburukkan seseorang.
3. Nenyebarkan SPAN
. Nenggunakan nama orang lain,samaran.
S. Nenyebarkan maklumat lucah dan kurang bermoral

lebih setahun yang lalu : Lapor

kebalkan
Dari : Khir ]ohari bin Nat Ariff

Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa internet bukan hanya memberikan keburukan kepada penggunanya, namun
terdapat beberapa kebaikan, antaranya seperti berikut :

Kebaikan !nternet

!nternet banyak memberi manfaat kepada pengguna terutama pelajar di institusi pengajian tinggi . !a membuka suatu
dimensi baru kini sebagai sumber rujukan mudah dan pantas dari segi masa dan lokasi. !a hampir menggantikan kaedah
pembelajaran atau pencarian maklumat cara lama iaitu penggunaan perpustakaan.

Nasyarakat ramai juga tidak terlepas dari merasai bahang !nternet dengan capaian berita dengan cepat dan pantas samada
berita liputan dalam atau luar negara misalnya liputan mutakhir sukan dari seluruh dunia seperti France '38 mahupun berita
panas seperti perbicaraan Datuk Seri Anwar !brahim.

Pendidikan Dalam !nternet

Kini terdapat universiti yang berkonsepkan maya contohnya UN!TAR yang menyediakan akaun !nternet untuk para
pelajarnya. Kini para pelajar bukan sekadar menggunakan !nternet untuk berkongsi maklumat dan penyelidikan tetapi juga
mengambil kursus tanpa perlu melangkah kaki ke dalam bilik kuliah. Nalahan mengambil soalan tugasan, membuat kuiz dan
menduduki ujian melalui !nternet. Kumpulan berita membolehkan para pendidik dan pelajar bertanyakan sesuatu,
mendapatkan nasihat dan menyemak maklumat. Teknologi persidangan video membolehkan pelajar dalam sesebuah kelas
bekerjasama melaksanakan sesuatu projek. Begitu juga penggunaan perpustakaan maya dimana membenarkan anda
mencari buku dalam talian jika anda mempunyai kad perpustakaan dengan perpustakaan tersebut.

Perniagaan Dalam !nternet

!nternet boleh menjadi salah sebuah lokasi perniagaan utama yang menjalankan urusan jual beli barangan dan
perkhidmatan. Bidang perniagaan meningkatkan penggunaan !nternet dalam dua cara : (1) Nemasar dan menjual barangan
dan perkhidmatan dan menerima pembayaran elektronik. (2) mewujudkan rangkaian korporat persendirian yang dipanggil
!ntranet . Naka bermula dari sini orang ramai boleh membeli di rumah atau di tempat perniagaan.

Perubatan Dalam !nternet

!nternet menrevolusikan setiap aspek sistem perubatan bermula daripada cara para doktor kita dilatih, capaian maklumat
penjagaan kesihatan hinggalah kepada cara doktor merawat dan menjalankan pembedahan. 'Hospital maya' sudah pun
berkembang dalam internet. Hospital ini sebenarnya tidaklah merawat pesakit tetapi memberi capaian khazanah sumber
perubatan yang begitu banyak yang terdapat dalam internet. Pengguna biasa sebagai contoh dapat menyemak seimbas
atau membuat pencarian dalam pangkalan data untuk mencari jawapan kepada permasalahan kesihatan yang dihadapi.
Bagaimanapun perubahan paling ketara dalam cara rawatan kini dengan apa yang dinamai sebagai 'teleperubatan'. Dengan
menggunakan teknologi ini, pembedahan dapat dilakukan oleh seseorang doktor bedah walaupun berada berbatubatu dari
bilik pembedahan.

Namun terdapat juga beberapa keburukan internet kepada pengguna, antaranya ialah :

Disebalik kebaikan yang begitu banyak terdapat beberapa kelemahan atau keburukan !nternet. !a ibarat sebilah pisau yang
begitu berguna jika digunakan untuk memotong buah atau sayur tetapi menjadi satu kesalahan pula jika ia digunakan untuk
membunuh.

Nedium Penyebaran Dakyah ]ahat

Nenyesatkan fahaman pengikut agama lain atau ajaran sesat seperti yang dilakukan oleh mubalighmubaligh Kristian ini
yang menghasilkan laman web kitab !njil yang diselewengkan dalam bahasa Nalaysia.

Nemberi Naklumat Palsu Untuk Kepentingan Puak Tertentu

Nalah terdapat juga laman web yang mengajar caracara membuat bom seperti yang diusahakan oleh kumpulan mafia
'Trench Coat'.

Nedium Penyebaran virus

Terutama penyebaran melalui penghantaran emel seperti virus Nutant, Nelissa dan yang terbaru adalah virus C!H yang
menyerang sistem komputer hingga lumpuh keupayaannya. Kesan daripada serangan virus hinggalah merosakkan sistem
sesebuah PC. Pecahmasuk ke sistem lain !aitu pencerobohan memasuki ke sistem orang lain tanpa hak seperti
penyelewengan akaun bank.

Pornografi

!a telah menjadi satu isu yang sensitif dan boleh mempengaruhi kepada perlakuan tidak sihat terutama kepada remaja
belasan tahun kerana internet membenarkan access tanpa had. !a sudah tentu boleh melekakan masyarakat !slam dari
kehidupan yang sihat.

Nenurunnya Produktiviti Syarikat

Nutakhir ini ia seringkali dibicarakan sebagai satu faktor yang menyumbang ke arah menurunnya produktiviti syarikat jika
pekerja melapangkan masa yang sepatutnya melakukan kerja kepada melayan internet. ]ika ramai yang melakukannya ia
akan membarah dan akhirnya kos operasi juga akan meningkat ekoran penggunaan sumber yang tidak betul.

!su Semasa !nternet

Nelalui revolusi teknologi maklumat atau !T, teknologi dunia dan persekitarannya turut berubah dari semasa ke semasa.
Ramai yang beranggapan bahawa revolusinya di seluruh dunia terlalu deras berbanding revolusi pertanian dan revolusi
perindustrian. Antara teknologi !T yang sering dibicarakan hari ini adalah kad pintar (smart card) dan edagang (e
commerce).

Kad Pintar

Peranan dan fungsi kad pintar adalah semakin penting hari ini. !a bukan sekadar sekeping objek kecil daripada bahan
plastik yang boleh dimuatkan dengan mudah ke dalam poket, sebaliknya ia mampu menyimpan maklumat kritikal secara
elektronik di dalamnya terus kekal, dilindungi dan boleh diakses pada bilabila masa.

Saiznya yang hanya sebesar kad kredit itu, lazimnya dilengkapi dengan sebuah mikrocip elektronik yang tertanam
didalamnya. Cip tersebut adalah bertujuan untuk menyimpan datadata elektronik dan programprogram yang dilindungi
dengan ciriciri keselamatan.

Sesetengah piawaian pula akan mendefinisikan beberapa aplikasi khusus kad pintar meliputi kad telefon selular digital, kad
kredit (Nastercard) dan dompet elektronik (visacash). Satu lagi teknologi kad pintar yang bakal diperluaskan adalah
penggunaan teknologi 'biometrik' yang akan membolehkan seseorang individu itu dikenalpasti identitinya menerusi
pengenalpastian maklumat tangan, cap jari, retina mata atau suara.

Dagang

dagang atau perdagangan elektronik diwujudkan untuk menyelesaikan masalah jarak dan waktu. Nelalui teknik ini
peniaga dan pembeli dapat berinteraksi di alam maya. Di alam !nternet , peniagapeniaga boleh mendirikan kedaikedai
maya mereka yang dapat mempamer dan mempromosikan barangan jualan mereka. Seorang penjual barangan kraftangan
di Kelantan boleh memasarkan barangannya melalui !nternet dengan membina tapak webnya sendiri yang membolehkan
seorang pembeli dari negara ]epun membuat tempahan. Nelalui dagang , pembeli ini boleh membuat bayaran
menggunakan wang elektronik, kad kredit, bank maya atau mengepos terus cek kepada penjual tersebut.

Ramai yang masih raguragu akan keselamatan dan kebolehpercayaan dagang terutama penggunaan nombor kad kredit
yang ada kemungkinan boleh dipintas dan disalin oleh penceroboh (hackers) yang berniat jahat. Tetapi dengan adanya
beberapa ciri keselamatan seperti enkripsi, pensijilan digital, tandatangan digital, wang digital dan lainlain piawaian
keselamatan seperti ST (Secure lectronic Transaction) yang dibangunkan oleh v!SA dan NasterCard dan SSL (Secure
Socket Level) yang dibangunkan oleh Netscape.

Nalahan Wharton conometric Forecasting Associates meramalkan pertumbuhan Dagang sebanyak 63 setiap tahun
sehingga 2003 di mana dijangkakan jumlah perdagangan yang dilakukan media elektronik akan melebihi angka RN3.8
trilion (RN3,800 bilion).