Anda di halaman 1dari 19

1.0 Pengenalan Tamadun Islam dari aspek Akidah 1.

1 Sejarah perkataan dan definisi Akidah Menurut Syed Qutb, Islam adalah tamadun. Ia dimanifestasikan daripada unsur-unsur ketauhidan kepada ALLAH SWT kerana nilai tauhid tersebut merupakan asas utama dalam pembinaan tamadun dan ia memberi impak yang menyeluruh kepada kehidupan insaniah. Dalam Tamadun Islam, perkara asas ialah akidah iaitu memajukan muka bumi ini sama ada dari sudut kebendaan atau kerohanian hendaklah berasaskan kepada keimanan kepada Allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w. Apabila seseorang itu beriman kepada Allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w. maka segala usahanya adalah pasti kerana Allah s.w.t. dan niat ikhlas kerana Allah s.w.t. 1.1.1 Pengertian Akidah secara bahasa (Etimologi) : Kata "akidah" diambil dari kata dasar "al-aqdu" yaitu ar-rabth(ikatan), alIbraam (pengesahan), al-ihkam(penguatan), at-tawatstsuq(menjadi kokoh, kuat), asy-syaddu biquwwah(pengikatan dengan kuat), at-tamaasuk(pengokohan) dan al-itsbaatu(penetapan). Di antaranya juga mempunyai arti al-yaqiin(keyakinan) dan al-jazmu(penetapan). "Al-Aqdu" (ikatan) lawan kata dari al-hallu(penguraian, pelepasan). Dan kata tersebut diambil dari kata kerja: " Aqadahu" "Ya'qiduhu" (mengikatnya), " Aqdan" (ikatan sumpah), dan " Uqdatun Nikah" (ikatan menikah). Allah Ta'ala berfirman, "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja ..." (Al-Maa-idah : 89). Akidah ertinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Sedang pengertian akidah dalam agama maksudnya

adalah berkaitan dengan keyakinan bukan perbuatan. Seperti akidah dengan adanya Allah dan diutusnya pada Rasul. Bentuk jamak dari akidah adalah aqaid. (Lihat kamus bahasa: Lisaanul Arab, al-Qaamuusul Muhiith dan al-Mu'jamul Wasiith: (bab: Aqada). Jadi kesimpulannya, apa yang telah menjadi ketetapan hati seorang secara pasti adalah akidah; baik itu benar ataupun salah. 1.1.2 Pengertian Akidah secara istilah (Terminologi) Iaitu perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tenteram karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, yang tidka tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Dengan kata lain, keimanan yang pasti tidak terkandung suatu keraguan apapun pada orang yang menyakininya dan harus sesuai dengan kenyataannya; yang tidak menerima keraguan atau prasangka. Jika hal tersebut tidak sampai pada singkat keyakinan yang kokoh, maka tidak dinamakan akidah. Dinamakan akidah, karena orang itu mengikat hatinya diatas hal tersebut.

1.1.3 Akidah Islamiyyah: Maknanya adalah keimanan yang pasti teguh dengan Rububiyyah Allah Ta'ala, Uluhiyyah-Nya, para Rasul-Nya, hari Kiamat, takdir baik maupun buruk, semua yang terdapat dalam masalah yang ghaib, pokok-pokok agama dan apa yang sudah disepakati oleh Salafush Shalih dengan ketundukkan yang bulat kepada Allah Ta'ala baik dalam perintah-Nya, hukum-Nya maupun ketaatan kepada-Nya serta meneladani Rasulullah SAW.

1.1.4 Akidah Islamiyyah: Jika disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah, karena itulah pemahaman Islam yang telah diridhai oleh Allah sebagai agama bagi hamba-Nya. Akidah Islamiyyh adalah akidah tiga generasi pertama yang dimuliakan yaitu generasi sahabat, Tabi'in dan orang yang mengikuti mereka dengan baik.

1.1.5 Nama lain Akidah Islamiyyah: Menurut Ahlus Sunnah wal Jama'ah, sinonimnya akidah Islamiyyah mempunyai nama lain, di antaranya, at-Tauhid, as-Sunnah, Ushuluddiin, alFiqbul Akbar, Asy-Syari'iah dan al-Iman. Nama-nama itulah yang terkenal menurut Ahli Sunnah dalam ilmu akidah. 1.2 Kepentingan akidah dalam tamadun Islam Setiap umat Islam yang beriman kepada Allah s.w.t. mereka juga diwajibkan beriman kepada rukun-rukun iman yang lain iaitu percaya kepada kitab-kitab, malaikat-malaikat, nabi-nabi dan rasul-rasul, hari akhirat dan qada qadar. Kesemua rukun iman berlaku serentak dalam diri.Seseorang yang percaya kepada kewujudan malaikat akan sentiasa berhati-hati melakukan aktiviti. Malaikat sentiasa patuh dan taat perintah Allah s.w.t. Malaikat merupakan contoh makhluk yang sentiasa taat perintah Allah s.w.t. Oleh itu segala aktiviti hendaklah mengikut perintah Allah s.w.t. dan meninggalkan segala laranganNya. Malaikat juga diberikan tugas seperti mencatat amalan manusia, memberi rezeki kepada manusia, mencabut nyawa, memikul arasy, menjaga syurga, menjaga neraka dan sebagainya. Mereka sentiasa patuh perintah Allah s.w.t.

Selain itu pemakmur muka bumi ini beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah s.w.t. untuk menjadi panduan manusia dalam memakmurkan muka bumi ini. Garis panduan itu berupa perintah suruhan dan larangan. Kitab yang masih asli hingga hari ini ialah al Quran. Di dalam al Quran dimuatkan segala peraturan hidup untuk kejayaan manusia di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai tamadun yang tinggi manusia tidak dapat lari dari mengamalkan al Quran yang menjadi panduan hidup dunia dan akhirat. Keimanan kepada rasul-rasul merupakan perkara penting dalam mentamadunkan muka bumi ini. Dengan keimanan itu akan menjadikan rasul sebagai contoh manusia yang terbaik di sisi Allah s.w.t. dalam membangunkan muka bumi. Manusia yang sesat dari ajaran Allah s.w.t. adalah mereka yang tidak memperdulikan ajaran yang dibawa oleh nabi dan rasul. Sebagai contoh walaupun Firaun membangunkan bandar Mesir dengan kemajuan piramit yang kita dapat saksikan hingga hari ini tidak dianggap bertamadun kerana mereka tidak beriman kepada nabi. Demikian juga di zaman kini nabi Muhammad s.a.w. adalah nabi dan rasul yang terakhir membawa ajaran Islam serta menjadi contoh kepada manusia seluruhnya. Jika ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. tidak dihiraukan maka kemajuan yang dicapai itu tidak akan bermakna sama sekali di sisi Allah s.w.t. Kepercayaan kepada hari akhirat juga asas kepada tamadun. Setiap umat Islam yang dianggap bertamadun ialah mereka yang sentiasa memikirkan tentang hari pembalasan. Oleh kerana itu apa aktiviti yang dilakukan hendaklah bermuhasabah atau mengkaji adakah diredhai oleh Allah s.w.t. atau tidak. Jika mereka tidak mahu memikirkan perkara itu maka manusia akan melakukan

kerosakan di muka bumi ini kerana terikut-ikut dengan kehendak hawa nafsu mereka. Keimanan kepada qada dan qadar juga asas tamadun kerana dengan keimanan kepada qada dan qadar itu umat Islam tidak akan mudah berputus asa menghadapi kesulitan yang ada. Di samping berusaha dengan gigih umat Islam sentiasa menyerahkan kepada Allah s.w.t. kerana Allah s.w.t. yang lebih mengetahui segala-galanya. Orang yang tidak beriman kepada takdir akan berasa keciwa atas segala usaha yang mereka lakukan tidak berhasil. Pada hal jika mereka melakukan dengan ikhlas dan berserah kepada Allah s.w.t. maka walau pun kurang berhasil oleh kerana beriman kepada takdir ini mereka yang akan bersabar dan atas kesabaran itu mereka akan dapat pahala di sisi Allah s.w.t. 1.3 Peranan Akidah dalam kehidupan manusia Sejarah ummat manusia telah membuktikan, dimanapun dan pada saat apa pun manusia berada, mereka senantiasa memiliki keyakinan akan adanya kekuatan yang menguasai diri dan kehidupan ini, kekuatan yang menciptakan alam semesta ini beserta seluruh kehidupannya, keyakinan akan keberadaan Sang Pencipta. Seorang pakar sejarah menyatakan bahwa dalam sejarah ummat manusia kita bisa mendapatkan kota-kota yang tidak memiliki istana, benteng-benteng pertahanan atau pabrik-pabrik, tetapi tidak ada satu kota pun yang tidak mempunyai tempat peribadatan. 1.3.1 Selamat dari Kepribadian Ganda (Split Personality) Iman kepada Allah menjadikan setiap manusia hanya mempunyai satu tujuan dalam hidupnya, yaitu mendapatkan keridhaan Allah semata, dengan demikian ia terhindar dari pertentangan batin akibat bercabangnya tujuan dalam hidupnya atau terpecahnya perhatian akibat kebingungan dalam menanggapi

perintah-perintah dalam hidupnya yang saling bertentangan. Tauhid menanamkan keyakinan dalam diri manusia, bahwa tidak ada yang ditaati selain Allah, dengan kata lain hanya Allah-lah satu-satunya yang wajib ditaati perintahNya dan satu-satunya yang mesti diibadahi, tiada seorang pun yang perintahnya wajib ditaati jika bertentangan dengan perintah Allah, bahkan perintah kedua orang tua sekalipun. Allah berfirman: "Allah membuat perumpamaan seorang budak yang dimiliki oleh serikat yang saling berselisih dengan seorang budak yang dimiliki oleh seorang majikan, apakah sama diantara keduanya, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya." (QS.Az-Zumar:29). Seorang yang menyekutukan Allah tidak akan bisa tenang dalam hidupnya, karena ia harus melaksanakan berbagai perintah dan tugas yang sering kali satu sama lain saling bertentangan dari pihak-pihak yang menjadi atasannya. Hal ini karena meyakini berbagai nilai-nilai yang saling bertentangan dan mengabdi kepada berbagai kepentingan, menyebabkan seseorang berkepribadian ganda dan aneh. Imam al-Banna pernah menyatakan keheranannya pada manusia bertipe ganda semacam ini, orang semacam itu lima menit yang lalu berdialog hangat tentang masalah agama dan nasib ummat Islam bersama seorang ulama, dan lima menit kemudian ia berpidato menyampaikan ide-ide komunisme atau kapitalisme. Sungguh suatu hal yang mengherankan, dan bisa terjadi di jaman modern seperti sekarang. Salah satu bentuk kemunafikan dalam wujud yang nyata. 1.3.2 Bebas dari Belenggu Hawa Nafsu Ketika iman tertanam dalam diri seorang mukmin, ia akan dapat membebaskan dari penghambaan seorang manusia kepada hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Keyakinannya akan adanya adzab Allah mampu mencegahnya untuk melampiaskan hawa nafsunya pada jalan yang haram. Rasa malu yang ditimbulkan dari keimanan akan mendorongnya untuk senantiasa jujur dalam hidupnya, menghindari dusta dan meninggalkan seluruh

kemungkaran sekalipun tidak ada orang lain di sekitarnya. Hawa nafsu hanya dapat melihat kesenangan semata tanpa mampu melihat bahaya yang mengancam sebagai akibatnya. Seorang pezina hanya melihat kenikmatan dari perbuatan zina, tanpa berpikir akibatnya terhadap kesehatan dirinya, keutuhan keluarganya dan etika yang berlaku di tengah masyarakatnya. Seorang koruptor hanya berupaya menumpuk harta sekalipun dari jalan yang haram, tanpa pernah peduli akibatnya terhadap penderitaan rakyat yang diperasnya, tatanan sistem yang bisa amburadul karena korupsi, dan ekonomi biaya tinggi yang mencekik kehidupan masyarakat banyak. Begitu pula dengan para politikus yang hanya mengincar jabatan, hanya akan melahirkan pejabat-pejabat yang memeras rakyat dengan jabatannya, tanpa pernah memikirkan nasib dirinya setelah hilang masa jabatannya dan setelah hilang nyawanya saat dihadapkan kepada Allah. Mereka tidak pernah bisa berpikir panjang, karena hawa nafsu telah menyumbat telinganya hingga tuli, telah menutup matanya hingga buta dan memandulkan akalnya hingga dungu. Iman kepada Allah dapat membebaskan manusia dari belenggu hawa nafsu tersebut dan beruntunglah mereka yang membersihakan dirinya dari hawa nafsu.

2.0 Syariah 2.1 Sejarah perkataan dan definisi Syariah Syariah merupakan perkataan dari bahasa arab yang bermaksud sumber air yang mengalir atau binatang untuk diminun. Kemudian kata tersebut digunakan untuk pengertian; Hukum-hukum yang diturunkan Nya untuk umat manusia (hamba-Nya) . Perkataan syraa bererti menggunakan syariah. Selain dari itu, istaraa juga mempunya makna yang serupa dengan syariah. Dari segi istilah seperti yang dinyatakan di dalam buku Pengantar Syariah Islam yang ditulis oleh Prof. Dr. Achmad El Ghandur, syariah merupakan Hukum (peraturan) yang diturunkan Allah SWT melalui rasul-rasul Nya yang mulia, agar mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang dan mendapar petunjuk ke arah jalan yang lurus. Di dalam buku itu juga beliau membuat kesimpulan iaitu syariah Islam merupakan hukum dan peraturan yang diturunkan oleh Allah SWT untuk umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW samada Al quran ataupun sunah Nabi dalam bentuk perkataan, perbuatan dan ketetapan. 2.2 Sebab-sebab mengaplikasikan Hukum ALLAH (Syariah) Maksud mengaplikasikan hukum-hukum Allah SWT (syariah) adalah berpegang teguh dan mengamalkan ajarannya secara total sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadis buat selama-lamanya dan melaksanakan dalam segala aspek kehidupan di dunia sebagai pantulan untuk mencapai kecemerlangan di alam akhirat. Syariah adalah asas kepada perundangan Islam dan ianya bersifat tetap dan mutlak. Pada Zaman Jahiliyah dahulu, seolah-olah undang-undang tidak pernah

wujud, di mana peraturan yang ada hanya mengikut hawa nafsu semata-mata. Sesiapa yang kuat, maka dialah yang berkudrat, sebaliknya yang lemah dan kalah, mereka itu menjadi mangsa. Hukum hanya untuk rakyat, sedangkan pihak penguasa seolah-olah kebal di sisi undang-undang. Justeru itulah perhambaan telah bermaharajalela di sana sini, terutama terhadap masyarakat Badwi yang berkulit hitam. Sebaik sahaja Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, maka Baginda diperintah Allah SWT untuk mencanang prinsip hukum keadilan secara menyeluruh untuk membanteras peraturan-peraturan Jahiliah yang berlaku dikalangan masyarakat Quraisy dan sekaligus menegakkan hukum yang berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadis. Undang-undang ini tidak terbatas kepada golongan, negeri, atau negara tertentu sahaja, malah ianya berjalan ke atas semua orang di mana sahaja mereka berada tanpa kecuali, kerana ianya merangkumi segenap bidang kegiatan masyarakat sehingga sampai kepada masalah-masalah kenegaraan. Dengan tertegaknya undang-undang tersebut, maka manusia tidak berhak lagi meminda apa-apa hukum yang terkandung di dalamnya, seperti, menghalalkan benda yang haram, atau sebaliknya mengharamkan benda yang halal. Setiap individu, tanpa mengira pangkat dan kedudukan, wajib meyakini dan mematuhi undang-undang sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. 2.3 Cara-cara Rasullulah mengaplikasikan Hukum ALLAH 2.3.1. Prinsip persamaan manusia dalam aspek hukum hakam. Islam yang terkenal dengan sifat adil telah meletakkan kedudukan setiap manusia sama dari segi undang-undang tanpa dipengaruhi oleh faktor keturunan, pangkat, kekayaan, dan sebagainya. Jika yang bersalah itu seorang penguasa atau rakyat jelata, maka tetap dikenakan tindakan undang-undang,

sebagaimana ditegaskan oleh Rasullah s.a.w dalam sebuah Hadis kepada anaknya sendiri, sebagai berikut: Pengertian: "Jika Fatimah (anakku) mencuri, maka aku sendiri akan potong tangannya. " Oleh itu, Islam mengecam sikap sebahagian manusia yang menyalah gunakan kuasa dalam menjatuhkan hukuman sehingga berlaku ketidak adilan terhadap seseorang, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al Maadiah, ayat 8, seperti berikut: pengertiannya: "... Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat kepada takwa... " 2.3.2 Prinsip keteladanan. Nabi Muhammad bukan sahaja telah dipilih oleh Allah SWT menjadi seorang Rasul, malah dia juga merupakan pemimpin ummah. Sebagai seorang pemimpin, baginda bukanlah hanya bertindak memerintah atau melarang orang lain daripada melakukan sesuatu tanpa menunjukkan contoh teladan atau mengerjakan sesuatu terlebih dahulu. Prinsip keteladanan ini dilakukan oleh Rasulullah s.a.w dalam segala aspek kehidupan, baik bidang ubudiyah (ibadah) , muamalah juga sebagai seorang Rasul, pemimpin, suami, dan sebagai seorang ayah. Model yang ditonjolkan itu adalah merupakan teras kejayaan kepimpinan seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang cemerlang dan bertamadun dalam segenap bidang. Sebaliknya Islam amat mengecam seseorang yang hanya

pandai berkata-kata bahawa perkara itu benar dan perkara itu salah, tetapi tidak merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah AshShof, ayat 3, seperti berikut: Pengertiannya: "Amat besar kebencian di sisi Allah bahawa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. " 2.3.3. Prinsip Elastisiti (keanjalan) . Islam adalah satu-satu agama, dimana ajarannya banyak bertoleransi berbanding dengan ajaran-ajaran/ doktrin agama lain. Prinsip elastisiti dalam Islam di bahagikan kepada tiga, iaitu: a. Iaitu meringkan/ mengurangkan beban. Seperti: Solat zohor, solat asar, dan solat isyak. Masing-masing jumlah rakaatnya empat. Tetapi boleh dilakukan dua rakaat dikala musafir. Begitu juga dibenarkan menjamak solat zohor dengan solat asar, dan solat maghrib dengan solat isyak. b. Iaitu meniadakan beban. Seperti: Cara mengerjakan solat. Solat ialah suatu ibadah yang wajib dilakukan jika cukup syarat-syaratnya. solat tidak boleh ditinggalkan. walau dalam keadaan apa sekali pun. Berdiri bagi yang berkuasa adalah termasuk dalam rukun solat, tetapi boleh dilakukan secara duduk, berbaring, dalam hati dan dengan cara apa sahaja, jika tidak berkuasa/ uzur. Jika seseorang itu tidak boleh solat di dalam hati, maka dia tidak diwajibkan lagi untuk mengerjakan solat, malah dia disolatkan oleh orang lain (meninggal dunia) . c. Iaitu secara bertahap dalam menerapkan hukum.

Islam terkenal dengan agama toleransi dalam sesuatu perkara, terutama dalam selok belok kehakiman. Sebelum kedatangan Islam, arak itu telah menjadi darah daging orang Arab Jahiliyah. Sebaik sahaja berkuasa, maka Islam tidak mengharamkan sekaligus melainkan secara beransur-ansur sehingga tiga tahap, sebagai berikut: Tahap Pertama. Islam memberitahu bahawa meminum arak itu adalah berdosa besar dan akibat buruknya terhadap kesihatan mental serta fizikal manusia lebih banyak berbanding dengan manfaat, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al Baqarah ayat 219 sebagai berikut: Pengertiannya: "Mereka bertanya kepada kamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: pada kedua-dua terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa kedua-duanya lebih besar dari manfaat. " Tahap Kedua. Islam melarang umatnya mengerjakan solat ketika mabuk, dan jangan minum arak apabila hendak solat. Sebagaimana firman Allah, dalam surah An Nisa' ayat 43, sebagai berikut: Pengertiannya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu solat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. "

Tahap Ketiga.

Pada tahap ini umat Islam telah kuat imannya, maka barulah Allah SWT menegaskan laranganNya bahawa arak itu hukumnya haram di sisi Islam kerana ianya adalah perbuatan syaitan yang terkutuk, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al Maaidah ayat 90 sebagai berikut: Pengertiannya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib (dengan panah) adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat kecemerlangan. " Begitulah cara Islam merevolusikan ajarannya di bidang hukum, yang mana pihak penganjur dan yang dianjurkan sama-sama mentaatinya. Islam berpegang bahawa semua ummah manusia adalah sama di sisi Allah SWT. Dengan demikian, maka akhirnya undang-undang Islam yang dibawa dan disampaikan Baginda Rasulullah s.a.w tidak dapat dipertikaikan kewibaannya dan mempunyai ketamadunan yang tinggi yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana ajaran agama lain di dunia sehingga dewasa ini. Akhir sekali undang-undang Islam amat berwibawa dan mempunyai maruah yang tinggi di kalangan masyarakat, terutama terhadap Allah SWT.

2.4 Syariah Islam sebagai asas tamadun Islam Allah S.W.T. menggalakan agar umat manusia berusaha bagi mencapai kemajuan dalam semua aspek smada dunia atau akhirat yang berlandaskan syariah Islam. Sebagai Khalifah yang dipertanggungjawabkan, manusia perlu melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi dan juga beribadah kepadaNya. Islam telah memperkenalkan peraturan dan undang-undang yang

sempurna dan lengkap bagi membantu manusia dalam hal tersebut. Ini bermaksud bahawa syariah yang dibawa oleh Rasulullah dapat membantu seluruh umat manusia bagi mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan juga akhirat. Tiga perkara penting yang ditekankan dalam syariah Islam untuk mencapai kemajuan dalam membentuk tamadun dan keselamatan hidup di dunia ialah dalam aspek ekonomi, politik, dan sosial. 2.5 Perundangan : asas penting dalam islam Islam adalah "DIN" iaitu sistem hidup yang menyeluruh. Secara mudah ia boleh dibahagikan kepada tiga aspek utama, iaitu "akidah" ataupun pegangan hidup "Syariah", iaitu sistem hidup dan akhlak iaitu nilai hidup. Bagaimanapun pembahagian ini tidak benar-benar tepat. la sekadar boleh atau berguna untuk dijadikan petunjuk tentang kedudukan "perundangan" dalam Islam. "Perundangan" adalah sebahagian daripada "Syariah". la secara umum "apa yang harus dan apa yang tidak harus dilakukan oleh seseorang sejauh mengenai "hak" dan "tanggungjawab" (obligasi) dalam masyarakat". Sepertimana telah ditarik perhatian di atas, dalam Islam ia samada bersifat sistem nilai yang berkuatkuasakan berasaskan keagamaan atau yang dikuatkuasakan melalui institusi pemerintahan yang tertentu, terutamanya institusi penguatkuasaan dan pengadilan. Sebagai sebahagian daripada sistem hidup, "perundangan" adalah suatu sistem nilai yang paling lentur atau flaksibal dalam syariah Islam, berbanding dengan "akidah" dan "akhlak" yang bersifat lebih ideal dan dogmatik. Pembinaannya berasaskan kepada dua unsur iaitu unsur "wahyu" dan unsur "realiti" hidup. Kenyataan bahawa "undang-undang" itu mencerminkan cita-cita masyarakat sebahagiannya betul sejauh mengenai "perundangan" Islam. Malah,

apa yang dikenali sebagai "undang-undang lazim" (common Law) di barat teorinya ada dalam perundangan Islam dalam doktrin "Ulf' iaitu "Kelaziman". Bagaimanapun, dalam Islam, "perundangan" tidak terlepas daripada nilai keagamaan. Konsepnya, sekularisme tidak diperakui dalam Islam, dimana semua hal perlu dikaitkan dengan nilai agama, walau bagaimana dominan sekalipun asas realiti hidupnya. Dilihat dari sudut ini, penilaian terhadap "perundangan" sebagai satu aspek yang tersendiri hanya berasas dari kacamata akademik semata-mata. Dari segi keagamaan ia kurang dapat di wajarkan. Dari segi sejarahnya, pembinaan aspek "perundangan" dalam Islam berkembang selaras dengan pembinaan aspek-aspek lain. Cuma dalam sejarah awal Islam ia terkemudian sedikit daripada aspek "akidah" dan "akhlak". Sepertimana termaklum, dalam era "Mekah" wahyu lebih menumpukan kepada aspek "akidah" iaitu pembinaan asas pegangan hidup dan "akhlak" iaitu pembentukan peribadi mulia. Dalam era "Madinah" barulah tumpuan diberikan kepada "Syariah" kerana masyarakat dan negara Islam sudah terbentuk. Namun dalam perkembangan selanjutnya aspek perundangan ini boleh disifatkan lebih pesat. Ini mungkin kerana ia sangat diperlukan sejajar dengan perkembangan amalan Islam sendiri sebagai dasar masyarakat dan negara. Dari segi akademik juga ia kelihatan lebih pesat. Ini kerana, dalam keadaan yang sihat, akademik lebih bersifat sokongan logistik kepada realiti hidup dalam masyarakat dan negara. Elok juga ditarik perhatian, sekadar bagi faedah tulisan ini, aspek perundangan Islam ini telah berkembang sejak zaman awal Islam lagi dan mencapai kemuncak perkembangannya di zaman pemerintahan Abbasiah. Dalam kepesatan perkembangan itu berbagai-bagai aliran telah lahir. Bukan empat, bukan sepuluh atau dua puluh, tetapi lebih banyak daripada itu. Paling

dominan dipuncak perkembangan ialah empat mazhab Sunni, Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Dalam perkembangan seterusnya, terutama dizaman lembab, mazhab Syafi'i terbahagi kepada dua aliran, iaitu aliran Baghdad dan aliran Khurasan. Antara tokoh aliran Baghdad ialah al-Syirazi, pengarang kitab al-Muhadzzab dan al-Nawawi, pengarang kitab Minhaj al-Talibin. Kedua-dua buku ini ialah yang menjadi asas utama kepada perkembangan pemikiran "perundangan Islam" di Nusantara.

2.6 Syariah Islam sebagai agenda dalam pembinaan tamadun Melayu Ketentuan yang diambil oleh perlembagaan Malaysia bahawa Melayu semestinya beragama Islam memberi petunjuk yang jelas tentang kedudukan Islam dalam tamadun Melayu. Meskipun terdapat peruntukan-peruntukan lain yang menafikan Syariah Islam sebagai Undang-undang negara, namun perundangan Islam masih terjamin kedudukannya atas sifatnya sebagai sebahagian daripada ajaran dalam agama Islam. Malah, sedikit sebanyak kuasa yang diberikan kepada negeri-negeri untuk menguatkuasakan aspek-aspek tertentu dalam Syariah Islam sebagai Undang-undang negeri telah menjamin pengaruh Syariah Islam di negara ini tidak hilang terus. Bagaimanapun, dalam agenda pembinaan tamadun realiti politik ini boleh dinafikan. Di bawah kuasa penjajahan Inggeris yang begitu beria-ia untuk melaksanakan undang-undang mereka secara total, nilai perundangan Islam masih dapat dikembangkan sebagai budaya rakyat. Seolah-olah, dalam keadaan tapak untuk berkuasa sebagai alat negara hilang, perundangan Islam boleh berkubu pada garisan adat dan budaya. Dalam pengertian inilah pengaruhnya dalam pembinaan tamadun terus kekal. Sistem nilai tentang apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya

dilakukan dalam masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap struktur masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, ia mempunyai pengaruh yang tebal dalam menentukan hala tuju masyarakat berkenaan, termasuk corak tamadun yang perlu dipupuk dan diperkembangkan. Keistimewaan Islam, berbanding dengan agama-agama lain banyak terletak pada sistem nilai ini. Boleh dikatakan keseluruhan agama lain sekadar menekankan soal metafizika sahaja, sedangkan bagi Islam realiti hidup atau dalam istilah lain, hidup duniawi juga termasuk dalam urusannya. Dalam pembinaan seterusnya nilai Tamadun Melayu, aspek perundangan Islam ini perlu diambil kira. la sudah merupakan asas budaya yang kukuh dan mempunyai pengaruh yang tersendiri dalam masyarakat Melayu dalam pembinaan pandangan sejagat mereka. Adalah perlu kedudukannya dalam sifat undang-undang yang dikuatkuasakan melalui institusi pemerintahan diperluaskan. Sekurang-kurangnya sampai mengimbangi pengaruhnya sebagai nilai-nilai hukum yang membentuk budaya masyarakat. Tanpa pengambilkiraan ini konflik akan berlaku antara hukum Islam sebagai satu keyakinan masyarakat dan norma-norma asing yang tidak dianuti tetapi dikuatkuasakan. Umum mengetahui konflik lebih membawa keburukan. Dalam kontek pembinaan tamadun Melayu, ia boleh melahirkan tamadun yang penuh dengan keserbasalahan atau jelasnya tamadun yang serba salah.

Peribahasa Bahasa Cina dalam Bahasa Melayu 1. Katak di bawah perigi Tulisan Rumi : jng d zh w Maksud/ erti : Seekor katak di dasar perigi tidak dapat terkata-kata apa itu lautan, selain percaya bahawa lautan itu sekadar khayalan.) Peribahasa ini serupa dengan peribahasa Melayu "katak di bawah tempurung". 2. Pecahkan kuali, kelamkan perahu Tulisan Rumi : p f chn zhu Maksud/ erti : Ungkapan ini berdasarkan satu peristiwa bersejarah yang mana Jeneral Xiang Yu mengarahkan tenteranya memusnahkan segala perkakas masakan dan perahua setelah menyeberangi sungai ke dalam wilayah musuh. Beliau memenangi perang itu kerana dasar "jangan undur" beliau. Peribahasa ini tidak boleh digunakan dalam situasi kekalahan kerana kisah di sebaliknya tidak menceritakan kegagalan. 3. Sehari seribu batu Tulisan Rumi : yi ri qian li Maksud/ erti : membayangkan kemajuan pesat; berjalan seribu batu dalam sehari.

Bibiografi 1. http://cahayamuslim.blogspot.com/2007/08/peranan-akidah-dalamkehidupan-manusia.html. Tarikh Download : 05/06/2011 2. http://pasyabrilian.blogspot.com/2010/04/definisi-akidah.html. Tarikh Download : 05/06/2011 3. http://ctu551.blogspot.com/2008/04/konsep-tamadun-islam_16.html. Tarikh Download : 06/ 06/ 2011 4. http://tamanilmu.com/downloads/RB_Pengajian_Tamandun_Islam_2.pdf. Tarikh Download : 06/ 06/ 2011