Anda di halaman 1dari 7

Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bina Insan Guru)

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran BINA INSAN GURU ( BIG ) Fasa II (Character Building forTeachers ) WAJ3114 3 Kredit ( Kredit Terkumpul ) 10 Jam Bahasa Melayu Tiada Kedua 1. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam menganalisis masalah dan situasi komplek untuk membuat keputusan yang jitu dan menyelesaikan masalah serta berupaya berfikir secara reflektif untuk melaksanakan penambahbaikan secara berterusan 2. Menunjukkan kecaknaan perkhidmatan kepada komuniti. terhadap kepentingan

3. Bertindak balas secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kepelbagaian budaya. 4. Menghayati dan menampilkan ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan. 5. Merancang, melaksana, memimpin program, berkerjasama dan mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan. 6. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental, emosi, rohani dan sosial.

Sinopsis

Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang, guru dan hubungan dengan komuniti, guru dan akauntabiliti profesionalisme, aktiviti kemasyarakatan, jenis khidmat kemasyarakatan, khidmat pendidikan kepada komuniti, berakauntabiliti, amanah, kreativiti dan inovatif.

Berkuatkuasa mulai Januari 2007(Dikemaskini pada 15 Disember 2009)

This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers . The course emphasises on the balanced teacher self development, teacher relationship with community and honesty, creativity and innovative.

Berkuatkuasa mulai Januari 2007(Dikemaskini pada 15 Disember 2009)

Tajuk 1. Ceramah/ Bengkel Tema Ceramah/ Bengkel/ Seminar Pembinaan Insan Guru yang Seimbang. Guru sebagai insan mulia.

Kandungan Menghadiri satu ceramah / bengkel / seminar berkaitan tematema berikut dan menyediakan satu catatan reflektif. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan. Kerohanian dan akhlak keguruan

Jam 3

Kualiti

peribadi dan professionalisma seorang guru.

Memahami domain

pembangunan diri yang seimbang.

Pembel ajaran berterusan dan seluas hayat.

Memahami konsep nilai dan


etika keguruan. guru.

Guru dan Hubungan Komuniti.

memahami citra diri insan


Membina pemikiran positif dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan. Berilmu, beramal dan berbakti Memahami konsep nilai dan etika keguruan.

Cabara

n guru merealisasikan pendemokrasian pendidikan. Guru sebagai agen perubahan masyarakat. Hubung an sekolah dan komuniti ke arah pembangunan pendidikan.

Memahami kepentingan

mengamalkan semangat berpasukan, kerjasama dan bertanggungjawab.

Memahami kepentingan

Guru dan akauntabiliti profesionalisma Pembin aan semula sikap ke arah perkhidmatan pendidikan bertaraf dunia. Guru reflektif menjana keberkesanan tugas.

membangunkan kesejahteraan masyarakat dan negara. Berakauntabiliti dan amanah

Memahami konsep

akauntabiliti professional keguruan. Membina komitmen dalam pelaksanaan peranan guru sebagai pendidik, pembimbing dan Pembina akhlak.

Berkuatkuasa mulai Januari 2007(Dikemaskini pada 15 Disember 2009)

Etika dan moral professional. Dasar dan wawasan pendidikan dan implikasinya kepada peranan dan tanggungjawab guru.

Membina pemikiran proaktif terhadap keperluan dan kepentingan perkhidmatan pendidikan. Membina kesedaran sosial dan perkhidmatan. Memahami konsep dan kepentingan pengurusan hubungan dengan komuniti pendidikan.

Berkuatkuasa mulai Januari 2007(Dikemaskini pada 15 Disember 2009)

2. Aktiviti Kemasyarakatan Jenis Khidmat Kemasyarakatan. khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan, hospital, rumah anak yatim, pusat penjagaan warga emas)

Amali Merancang dan melaksanakan salah satu daripada jenis aktiviti kemasyarakatan yang ditetapkan dengan mengaplikasikan kemahiran, sikap dan perlakuan. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan. Berjiwa merdeka dan perkasa. Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan. Membina kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Kerohanian dan akhlak keguruan. Memahami konsep nilai dan etika keguruan. Membina pemikiran positif dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan. Menghayati nilai, etika dan akhlak keguruan. Berilmu, beramal dan berbakti. Mengamalkan semangat berpasukan, kerjasama dan tanggungjawab. Menghayati konsep kerja sebagai ibadah. Berakauntabiliti dan amanah. Menghayati konsep kerja sebagai ibadah. Menunjukkan kepekaan dan bertindak balas secara positif kepada realiti persekitaran. Menunjukkan kemahiran dalam pengurusan hubungan dengan komuniti pendidikan dan pihak berkaitan.

bantuan bencana (banjir, kebakaran, bencana alam)

gotong royong (membersihkan tanah perkuburan, rumah ibadat, pusat-pusat komuniti, dan khidmat kebajikan). Khidmat Pendidikan Kepada Komuniti. kelas tambahan klinik subjek/ bimbingan pembelajaran. kem motivasi dan kerjaya kempen kesedaran pendidikan.

Berkuatkuasa mulai Januari 2007(Dikemaskini pada 15 Disember 2009)

Menunjukkan komitmen dalam melaksanakan peranan. Kreatif dan inovatif. Menghayati konsep kerja sebagai ibadah. Berupaya berfikir secara kritikal, analitikal dan kreatif dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti. Berupaya berfikir secara reflektif dalam nilai kelemahan dan kekuatan diri untuk melakukan penambahbaikan. Catatan: Guru pelatih perlu mengikuti aktiviti yang berbeza dalam ketiga-tiga siri khidmat masyarakat yang dikendalikan mengikut semester dan mesti terlibat dalam kedua-dua jenis aktiviti kemasyarakatan.

Jumlah

10

Berkuatkuasa mulai Januari 2007(Dikemaskini pada 15 Disember 2009)

Pentaksiran dan Penilaian Rujukan Asas

100% berdasarkan kerja kursus Abdul Rahman Bin Ahmad (1992). Bimbingan dan Kaunseling dari perspektif Islam. Human Resource Enterprise: Sri Kembangan, Selangor. Bahagian Pendidikan Guru (2000). Etika Pelajar Pendidikan Guru. Kementerian Pendidikan Malaysia: Kuala Lumpur. Hisham Altalib (1994). Panduan Latihan Bagi Gerakan Islam. Media Dakwah: Jakarta. Holland, J.L, (1973). Making vocational choices. New Jersey: Printice Hall, Inc. West Edie (1994). 201 icebreakers: New York:McGraw Hill. Steven, J. Stein (2001). The EQ edge. Canada: Multi-Health Systems Inc.

Rujukan Tambahan

Mohd. Nashuha Jamidin dan rakan-rakan (1996). Kemahiran berfikir dan belajar. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd: Shah Alam Mohd Taib Haji Hassan, Dato Haji (1993). Panduan hidup seorang Islam. Percetakan Watan: Kuala Lumpur. Mustapha Haji Daud (1995). Budi bahasa dalam tamadun Islam. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Mustafa Haji Daud (1994). Pengurusan Islam. Utusan Publications: Kuala Lumpur. Rashid Haji Mohamad (2000). Bimbingan dan Kaunseling. Education Malaysia Sdn.Bhd: Petaling jaya. Pearson

Spart-Langer, Simmon dan Pasch (1992). Reflective Pedagogical Thinking : How can we promote and measure it? Journal of Teacher Education.

Berkuatkuasa mulai Januari 2007(Dikemaskini pada 15 Disember 2009)