Anda di halaman 1dari 8

Ungkapan dan Persamaan Kuadratik

Ungkapan kuadratik 1. Pengenalan Bentuk asas ungkapan kuadratik; ax2 + bx + c

Terdapat 3 bentuk ungkapan kuadratik; 1 sebutan - ax2, b dan c = 0 2 sebutan - ax2 + bx, c = 0 3 sebutan - ax2 + bx + c

Syarat ungkapan kuadratik; ax2 + bx + c; a. a, b, dan c = pemalar b. x = pemboleh ubah c. kuasa tertinggi bagi x = 2 d. a 0

2. Proses pengembangan dan proses pemfaktoran dalam ungkapan kuadratik pengembangan Ungkapan kuadratik Hasil darab 2 ungkapan linear, m,n,p,q = pemalar pemfaktoran Ungkapan kuadratik Hasil darab 2 ungkapan linear, m,n,p,q = pemalar

Info penting; (mx + p) (nx + q) ialah bentuk asas hasil darab 2 ungkapan linear, m,n,p, dan q = pemalar 1

3. Proses pengembangan Berikut merupakan proses pengembangan asas persamaan linear; (mx + p) (nx + q) = (mx + p) (nx + q) = (mx 0 nx) ([mx 0 q] + [p 0 nx]) (p 0 q) = mnx2 + (mqx + npx) + pq = ax2 + bx + c ; mn = a, mq + np = b, pq = c = ax2 + bx + c Contohnya; Kembangkan ungkapan algebra berikut a. (x + 4) (x . 3) = (x + 4) (x . 3) = (mx + p) (nx + q) = (x 0 x) ([x 0 -3] + [4 0 x]) (4 0 -3) = (mx 0 nx) ([mx 0 q] + [p 0 nx]) (p 0 q) = x2 + (-3x + 4x) . 12 = mnx2 + (mqx + npx) + pq = x2 + x . 12 = ax2 + bx + c

Info penting; Contoh bentuk lain hasil darab 2 ungkapan linear; a. x (mx) b. x (mx + p) c. m (x2 + p)

Berikut merupakan proses pengembangan bagi bentuk persamaan linear; x (mx) = x (mx) = x 0 mx = mx2 = ax2 ; m = a = ax2

Contohnya; Kembangkan ungkapan algebra berikut b. x (5x) = x 0 5x = x 0 mx = 5x2 = mx2 = 5x2

Berikut merupakan proses pengembangan bagi bentuk persamaan linear; x (mx + p) = x (mx + p) = [x 0 mx] + [x 0 p] = mx2 + px = ax2 + bx ; m = a dan p = b = ax2 + bx Contohnya; Kembangkan ungkapan algebra berikut c. x (10x + 2) = x (10x + 2) = x (mx + p) = [x 0 10x] + [x 0 2] = [x 0 mx] + [x 0 p] = 10x2 + 2x = mx2 + px = 10x2 + 2x Berikut merupakan proses pengembangan bagi bentuk persamaan linear; m (x2 + p) = m (x2 + p) = [m 0 x2] + [m 0 p] = mx2 + mp = ax2 + c ; m = a dan mp = c = ax2 + c 3

Contohnya; Kembangkan ungkapan algebra berikut d. 12 (x2 + 5) = 12 (x2 + 5) = m (x2 + p) = [12 0 x2] + [12 0 5] = [m 0 x2] + [m 0 p] = 12x2 + 60 = mx2 + mp = 12x2 + 60

Tips bestari; 1x = x -1 0 x = -1x = -x -1 0 x2 = -1x2 = -x2 1 0 x2 = 1x2 = x2

4. Proses pemfaktoran a. Formula asas proses pemfaktoran ungkapan kuadratik dalam bentuk ax2 + c = ax2 + c = a1 0 a2x2 + c1 0 c2 ; a1 = c1 = a1/c1 (a2x2 + c2) Contohnya; Faktorkan ungkapan kuadratik berikut a. 8x2 + 5 = 8x2 + 5 = ax2 + c = 1 0 8x2 + 1 0 5 = a1 0 a2x2 + c1 0 c2 = 1 (8x2 + 5) 4

b. Formula asas proses pemfaktoran ungkapan kuadratik dalam bentuk ax2 + bx = ax2 + bx = a1 0 a2 0 x 0 x + b1 0 b2 0 x ; a2x = b2x = a2x/b2x (a1x + b1) Contohnya; Faktorkan ungkapan kuadratik berikut b. 12x2 + 15x = 12x2 + 15x = ax2 + bx = 4 0 3 0 x 0 x + 5 0 3 0 x = a1 0 a2 0 x 0 x + b1 0 b2 0 x = 3x (4x + 5) = a2x/b2x (a1x + b1) c. Formula asas proses pemfaktoran ungkapan kuadratik dalam bentuk px2 . q, p dan q = perfect squares = px2 . q = (p1/2x)2 . q1/22 = (p1x dan p2x) (-q1 dan q2) = (p1x . q1) (p2x + q2) Contohnya; Faktorkan ungkapan kuadratik berikut c. 9x2 . 25, 9 dan 25 = perfect squares = 9x2 . 25 = px2 . q, 9x = 3x 0 3x = 32 dan 25 = 5 0 5 = 52 = (3x)2 . 52 = (p1/2x)2 . q1/22 = (3x dan 3x) (-5 dan 5) = (p1x dan p2x) (-q1 dan q2) = (3x . 5) (3x + 5) = (p1x . q1) (p2x + q2)

d. Formula asas proses pemfaktoran ungkapan kuadratik dalam bentuk ax2 + bx + c = ax2 + bx + c = ax2 + bx + c = (mx + p) (nx + q) = mnx2 + (mqx + npx) + pq a =m0n b = mq + np c =p0q kaedah darab silang mx 0 nx ax2 p 0 q c (mx 0 q) = (nx 0 p) = npx + mqx bx

Oleh itu, jika, ax2 + bx + c, maka (mx + p) (nx + q) Contohnya; Faktorkan ungkapan kuadratik berikut d. 10x2 + 13x + 4 = 10x2 + 13x + 4 = ax2 + bx + c = 10x2 + 13x + 4 = (mx + p) (nx + q) kaedah darab silang 2x 0 5x 10x2 1 0 4 4 (5x 0 1) = (2x 0 4) = 8x + 5x 13x

Oleh itu, jika 10x2 + 13x + 4, maka (2x + 1) (5x + 4) Info Penting; (mx + p) (nx + q) = (nx + q) (mx + p) 6

Persamaan kuadratik 1. Pengenalan Bentuk asas persamaan kuadratik; ax2 + bx + c = 0

Terdapat 3 bentuk am persamaan kuadratik; ax2 + bx + c = 0 ax2 + bx = 0 ax2 + c = 0

Syarat persamaan kuadratik; ax2 + bx + c; a. a, b, dan c = pemalar b. x = pemboleh ubah c. kuasa tertinggi bagi x = 2 d. a 0 e. mempunyai simbol sama dengan ( = )

2. Punca persamaan kuadratik

Terdapat dua kaedah mencari punca persamaan kuadratik, iaitu; a. kaedah cuba-cuba (melalui penggantian nilai-nilai anu) b. kaedah pemfaktoran

a. Kaedah cuba-cuba (melalui penggantian nilai-nilai anu) b. Kaedah pemfaktoran Formula mencari punca persamaan kuadratik menggunakan kaedah pemfaktoran Bentuk ax2 + bx + c = ax2 + bx + c = ax2 + bx + c = (mx + p) (nx + q) = mnx2 + (mqx + npx) + pq kaedah darab silang mx 0 nx ax2 p 0 q c (mx 0 q) = (nx 0 p) = npx + mqx bx

Jika, ax2 + bx + c, maka (mx + p) (nx + q) Oleh itu, = mx + p =x=B ?

= nx + q =x=C @ B ?

=x=-

atau -

C @

Info Penting; Mencari punca persamaan kuadratik ialah proses mencari nilai x. Oleh itu, proses mencari punca persamaan kuadratik yang berbentuk ax2 + bx = 0 dan ax2 + c = 0 adalah sama dengan proses pemfaktoran ungkapan kuadratik yang berbentuk ax2 + bx dan ax2 + c = 0.