P. 1
02_Silsilah_Wayang_Purwa_Mawa_Carita_Jilid_II

02_Silsilah_Wayang_Purwa_Mawa_Carita_Jilid_II

|Views: 194|Likes:
Dipublikasikan oleh yohanmulyono

More info:

Published by: yohanmulyono on Dec 06, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

Sections

 • 85. HANUA,{AN DIOBONG, NJALARI KOBARE PRAJA ITUCTA
 • 86. RA\{A NGIRID WADYAIiALA NIENYANG LBNGKA, KANDHAG TNG VIIUKIR I\,{AHBNDRA
 • 88. RAMA DHA$TUH WADYABALA WANARA NAMBAK SAMODRA
 • 89. DEWI SINTA INGAPUSKRAI\4A RAWANA SARANA AJI KPJ\4AYAN
 • 90. NASfiTSA SUKASRANA TaLIKE DASAI\{UKA NITIPRIKSA RAI\{A SAV"ADYABALANE
 • 91. ANGGADA DINUTA RAI\{A NGANTOP TEKADE DASAI\{UKA
 • 92. SAWISE SA},(OKTA,WADYABALA RASoXSA'WANANA TUMULI WIWIT CAMPUH YUDA
 • 94. RA]\{A SA\YADYABALANE XECUEEN.IfrUPANruC
 • 95. PATTNE DUII{RAKSA LAN AKAIVIPANA
 • 97. PATINE KUMBAKARNA
 • 98. PATINE PARiI PTJ,TRANE DASAtr{I.,IKA LAN PUTRANE KUMBAKARNA
 • 99. PATINE DASAMUKA

anku saya mundhak g€dhe".

Sawise nggagas rnangkono, Sang Anilatmaja tqmuli cancut tali-wanda, banjur _wiwit ngrusak wit-witan ing sajrone taman, karo s'esumbar : ,,Endi ras'dksa sing ora trima lan rumangsa woni, mrenea, tandhingana si l'laruti !".

85. HANUA,{AN DIOBONG, NJALARI KOBARE PRAJA ITUCTA.
Jalaran diobrak-abrik dening Hanuman, wit-witan ing sajrone taman kang isih ngad6g katon mobat-mabit, kGmbang-k?mbange padha rontog, sarine k6mbang (Indonesia : tepungsarinya) padha kabur, katon mul6k-kum6lun kaya kukus. Keimbang-kembang plasa kang awarna abang padha tiba, satemah njalari ing taman kaya udan g6ni, katone banget ngg6girisi, sumorot kaya g6ni pralaya-

kala (ing w6ktu kiyamat). Kidang, menjangan lan kethek kang manggon ing taman iku padha lumayu saparan-paran, amarga w6di sumurup udan giini.

Lagi sapanginang suwene pangobrak-abrike Hanuman, witwitan ing taman Udyanawana (Asokawana) wis akeh kang rubuh
kabarubuh, pang-pange padha s6mpal karapal, suwarane gumuruh

pating grubyug pating jr'dthot. Para rasOksa kang njap taman Asoka (Asokawana), amarga saka giris-mirise, padha lumayu asalang-tunjang m6nyang kadhaton, n6dya ngaturi priksa marang gustine. Sapraptane ing kadhaton, manggalaning ras6ksa kang jaga tgman matur mangkene : ,,Sinuwun, Sang Suraripunatha / (Walanda : heer der godenuijanden : Jawa : ratuning mdngsahipyn para dewa). Kawuningana, wont€n Mahawanara saklangkung digsura atindak kurang-ajar ngobrak-ubrilz taman Udyanawana. Wiwit rumiyin, dalasan para deu,a kemawon sami ering dhating tsman punika, punapu malih parc manungsa, sami ngoji-aji. Hla hoh sapunika wont€n wanara, jinising hewan asor, inglzang botOn
ering, mandar wanuh-warli ngrobasa taman Asokawana. SrOngenge ing wanci tA ngan ge saklangkung bA nt er sumelet soro tipun, nan ging mancwi wontdn ing sanginggilipun tuman paduka puniha sorotipun laj|ng asr6p sanalika, awit saking eringipun dhetdng taman
Udyanawana. Angin prahara sindhung-aliwawzrr ingkang bant€ring sumiyutipun ngglgirisi, ngantos ing ngrika-ngriha kathah uit rt-

L26

pun-togahen kemcwon".

bah pating glasah, dumuginipun ing taman paduka, saking eringipun, nididipun angin punika lajdng sumilir alon. Bot|n nate won_ fin rdmbulan kantha utawi r7mbulan panglong wontOn ing sanginggilipun taman parlulea; ing salaminipun, sabin ing wanci dalu, frmbulan aj6g purnamasidhi madhangi taman Asokawana. Hla kck sapuniiea, iinisipun kewan asor kenmwon, u)anara nisthadama, haduk wani ngrabasa Asokawana. Sinuw,n, taman paduka tomtu badhe sirna, manawi tindakipun u)anara digsura punika di-

Saparipumaning ai:ure ras6ksa kang jaga taman, Dasamuka krodha, pasuryane marbabak abang, tumuli dhawuh wadya ras6ksa sakothi, ndikakake nyekilTmrajaya sang Maruti. warna-warna sanjatane para rasOksa, ana sing nggawa limpung, parasu, gada, g6ndhewa saj6mparinge, lan liya-liyane. praptane ing t"-an, puru ras6kia padha surak mawurahan, suwarane prasasat -rrr6ngt 6, wiyat.
Pawanasuta mangkrak-krodha, m6re-m6re, suwarane pindha suwaraning m6ndhung kang agawe l6buring jagat ing w6ktu kiyamat. Dheweke mancolot mGnyang wit katimang ing sacEdhake gapuraning taman, kanthi w6weka-waspada m6thukake mungsuh sing lagi gumrudug maju. Para rasEksa tumuli padha namakake g6gamane karo tum6nga. Ana sing nj6mparing, ana sing nlorong_ ake l6mbi:g, ana sing nguncalake jir6t (kala), ana sing-mbandhil nganggo watu sak6bo godhene, lan liyaliyane. Nanging kabeh sanjatane rasEksa ora ana kang nganti ng6nani salirane sang Ivlaruti, mandar padha bali sinab6t ing gada wr6ksa, akeh rasGksa kang k6taton k6taman gdgamane dhewe-.

tandange Sang N{aruti.

Ana wit c6ndhana g6dhe adawa, iku dibadhol dening Ha_ numan' di6nggo mupuh para ras6ksa. Akeh rasGksa kang k6t6nggol mati ngringk6l. Ana sing sumamburat muncrat g6tit tin ut6tI, ana sing tatu w0t6nge nganti m6tu ususe, ana sing putung sikile, ana sing p6pds pupune, ana sing r6muk wangkonge, *u ,irg g"peng-pendeng sirahe, lan ana sing manculat mripate. Bar6ng sumurup kanca-kancane akeh kang mati, ras6ksa-rasGksa kang isih urip padha lumayu ngg6ndring tan tolih wuri, giris-miris ndulu

,, A d h uh sinuwun, Sang Suraripunatha ( ratuning mingsahipun dewa), kawuningana ! Wadyabala rasOhsa sopnrongin aging sami kasambut ing yuda dening Song Wanaraseta, d1damAhpun-ayuda

127

)nehpttn raseksa ingkang saged sbhsa inghang rumiyin sampun sami misutuur sakti, lumawan wanara sat,unggal boten wonten inglzang xged males rnrawasa- wanara plmapa punika gusti, hadibyanipun kok sakhngkung ngedab-edabi".

iu" io"it is dAdintil sarana gada urihsa, botAn wontAn dedang,engingi piyantbakipun. Para ra-

sirna ginbpl,oh ing wreksa. Sahing titis-wasisipun wanara anggeni-

Midhang6t ature wadya ras6ksa mangkono iku, Sang.Dasa' rvadana saya muntab panggaiihe, satEmah banjur dhawuh marang watlyabala sinalir (prajurit p6'pilihan) sabr6Eada, nclikakake'nyirnakake sang Pawanasuta. sing uwis-uwis wadyabala ras6k,u p"pilit,,n iku bisa nyapu mungsuh nganti tumpes-tapis tanpa sisa, a*arga banget wasis marang ulah-g6laring baris, lan l6bda nandukake sawarnane g6gamaning ayuda' Para warganing praju' rit sinblir iku pawakane katon kukuh-bakuh tdguh-santosa, wujude nggegirisi. Brengose ketel, warnane ir6ng nggameng, siyunge papat p-uat u pating crongat lan sumorot prasasat kilat; mripate priksa amua tur mlolo-mand'elo. Para surawara giris-miris manawa (Surawara = walanwadya raseksa kang kaya mangkono wujude. da : voortreffelijkste der goden = Jawa ; dewa linuwih)'

PraptaneparaprajuritsinOlirras€ksaingtamar^tumulipadha namakake-gfuamane kanggo Elrawasa sang Anilatmaja Ana sing ngldpasake-cakra, ana sing nguncalake jir6t (kala), ana sing n:ainpting, ana sing nlorong lEmbing, ana sing mhandh6m watu glarri hn-liyaJiyane. Warna-warna carane para ras6ksa.olehe n6Iya mrajaya mungsuhe. Nanging kabeh g6gamane raseksa kang wis lumtipas saka tangane padha kontal kdsingsal kdsab?:t gada-

wr6ksa kang diobat-abitake dening Sang Anilatmaja, mandar akeh gdlaman kang tibane natoni awake rasbksa kang duwe gGgaman iku dhewe. anilatmaja mut6r wit tal g6dhe minanglra sanjata gada-,v6ksa, kanggo malds mrau,asa para ras3km. Gada-wrdksa iku wolawali diunlha, didnggo mupuh murrgsuh. Sabein dipupuhake sa' ambalan, rasdksa kang katiban akeh sing sirna, pirang-pirang kang mati pating j6kangkang utawa njr6babah ndh6pani lernah. Ana ra' .air"^ri"g-pacan siratre, ana sing r6rruk gulune, ana sing b6dhah dhadhane, ana sing suwek w6t6nge lan modhol-modhol ususe. Sa' w6netr raseksa ana sing lumayu dioyak dening Anilatmaja, barang kecandhak pinupuh g6g6re, arhbruk, nanging banjur bisa tangi ma'

L28

Syaksa wis njungkel ketdnggel panging kayu sirahe.Sanghararaja (jemparing pamunahing satru). Ing sapatine rasdksa iku. Ana uga raseiksa kang luput saka pamrawasane Sang Anilatmaja. lan jamang padha pating klebet (Indonesia : berkibat-kibar. n6aya apOputin. muntab banget atine.neh. Hanuman banjur ngu- 729 .. ali-ali. satemah mung kretane bae kang kena. nanging durung rganti lumepas jemparinge. sak PARIJATHa kang ana ing satengahe'uaman. gelang. katon rengkeng-reng}'eng mbrangkang. Satekane ing taman. Kang minangka uwohe parijatha awujud anting-anting. rGmuk. melambai-lambai). raseksa ikr-r wis mati dijlogi dening mungsuhe.Jdmparing ngenani dhadhane Hanuman. apdparab Syaksa. sirna satunggangane. brahmasutra (tali brahma). nanging durung nganti jemparing iku lumiipas. sake taman Asokawana lan sirnane parijatha. kroncong (g6lang sikil). diiinggo nyawat Syaksa. Hanuman mal6s. Syaksa mOnthang ge'ndhewa kang wis pinasangan jemparing Ardhacandra (Walanda : halvemaanvormige ptjl = Jawa : panah kang bedhore awangun satdngah riimbulan). nalika ngrungu pawarta ru. nanging banjur sinapu dening Sang Bayrvatmaja sarana gacla-rvrelksa. dirada utawa turang€a. Epang-6pange parijatha ginub& oncen-oncen mutyara lan sinelut ktincana. kelat-bahu. Kang minangka godhonge parijatha yaiku : lungsir (Indonesia : sutera). awahana rata. Syaksa tumuli mangkat menyang taman nedya lumawan Wanaraseta. sumping lan cundhamanik (Indonesia : permata ubun-ubun.rnaja. parijatha iku ji nise wit kang endah-peni n'engsemake. diincengake marang mungsuhe. nanging ora njalari busiking kulite. ngrungkuk nyiJkukruk. Syaksa tumuli menthang langkap nedya nglepasake jemparing . permata mahkota). wite gedhe tur dhuwur lan sumorot pindha ke'ncana. Kocap putrane Sang Rawana kang banget sekti mandraguna lan sudira ing rana. kagawa saka bangeting giris-mirise marang mungsuhe. dewangga awarna abang (cindhe). Ana raseksa gagah-prakosa t6ka awahana kreta. Ana maneh raseksa awahana kreta karo mentharrg gdndhewa nedya njemparing Sang pa'wanal. Kanthi banget muntabing ati. lumayu nggdndring mulih tanpa tumolih. amarga dienfei-ri nganti sawatara suwene cra ana maneh raseksa sing teka. dadi lan patine. Nanging Syaksa endha. Sawise samrikta gegamaning ayuda. nyempal pang saprangkul gedhene.

. clakcaosahe marang song Rantadeu'a: ntendoh stilea' Kocap kang t<aloka ing jagat Sang rajaputra Indrajit. p6pindhane kaya gunung waja sinosog ing wr6ksa. Sawise adus.'srtpa-va krasa s6gil'r awake sarta pulih kakurvatane. Aja gdnti mara. ya pahlawan sang ueghananda. Kanthi pratignya . saya suwe para ras6l<' Indrajit saatinesayarnangkAllanawakesayak6siil'Bar6ngpararas'iksa wis katon sayah-lungkrah. Amarga saya akeh rasdksa sing ngtubut.. Anilatmaja banjur wiwit ngobrak-abrik tan-ran maneh karo ngare]-. Hanuman methukake karo sdsumb it : .i.. ma' .ru*u o* bisa ngasorake Wanaraseta". Manarva dipr[p[ki ras6ksa. sawadyabalane ngudani jamparing marang Anilatmaja. akeh kang palasc. amalga tanda-nge bang6t cukat pindha kiiat. dipupuhake marang mungsuhe. Amarga rurlangsa sayah awit saka suu'ene *Jt" . Indrajit bang6t ngigit-igit atine.ra. Sumurup ana barisan ras'dksa teika. Ilangliarvan. Kretane IndraJit bang-et nggumunake apike. g6dhene lan bantdring lakune. prasasat tanpa kr6kat. dhesagara. Mangkono carane Anilatmaja wola-wali mrawasa ras6ksa. ngirid wadyabala kang wis digagala. nganti mungsuhe iku akeh bang6't kalonge' 130 . lan ni:dya adus.Ing sapatine Syaksa.ngo rnara daktandhingi iien !". nr6s. Indrajit ng6toni yuda.-ar?p t6kane Ra' wana ng6toni yuda. muring-muringe Hanuman kaya diububi. Dheweke wola-wali nye-mpal panging wreksa. majua ! Tandhingana iki dtttane Sang Ramaclewa.ucl4 arOp dalzpotltol lan clahgatt'a ntdnl'ang thi daktundhingi. Hanuman mancolct tnenyang epanging wr6ksa. Nanging kabeh j6mparing kang ng6nani Sang }{aruti ora u"u tung nlto-"ni. putrane sang Rawana kang bang6t skti mandraguna.candhala.'daya ngasokake salira. bar. kehe sabrtlgada.llanawa si Rawana hrodha lan banittr ng|toni 1.. Sang Baywatmaja nglayang m6nyang pi2i3v1g. Sirahe r6n aning p ang go lilt e ". dijojohake marang raseksa kang wani ny6dhaki' Para rasdksa rumangsa k6bipuhan lumawan Hanuman. sawise ngrungu pawarta patine Syaksa.ora n6dya mulih. isi sanjataning aYuda maneka warna. kesit pindha tlaihit. Anilatmaja tumuli ny'dmpal eipanging wr'eksa gi:dhe.Heh para ras1ksa . nanging yen ditututi dheweke tumuli anjiog ing burr.

pepindhane kaya riica rvdsi pinupuh ing palu timah. ll'anara ala dtttane Raghawa ilti gauene nletna- . ora. Saupama dherveke n'edya t6rus lumawan ing yuda. siyunge pating crclngat dawa. Indrajit sau. nutup prpune tekan ing dhengkule. raseksa-raseksa iku sadhela-sadhela padha surak mawurahan. suwaralle gumerit. 131 . sumtimprtttrg. ore dijabr-rt. Gulune ditigos. nanging ditogake hae. sanq.adyabalane tumuli padha mlayoni kanthi pangigitigiting ati. Jemparing tumanceh. kena puptrne. llanuman njararr niba. getihe diornbe. la-ak clorot ! llanuman lin]pasan jemparing derring Indrajit. Para raseksa iku padha mrawasa Sang N{arutasuta kanthi cara 11'arna-\varna. Nagapasa dikirigake mdsthi tatas-rantas dening kasektene Hanuntan. Ana sing mbithi. lakuning kreta prasasat ora ngambah bantala. Jemparing Nagapasa iku nggubed bahune l:lanuman. lrkiulu kahananing mungsuhe kaya rnangkono. nringis katon untune kang landh6pe pindha bajra. Salugune.Rareng sltmurup rusaking wadyabalane. Mak brug ! Hanuman tiba ing bantala. dipateni bae rali rttt'is. Ketheh ala nistha-darna julig-culika. endhsse clidheploh. Indrajit jaja-llang mawinga-winga. supaya tumuli bisa ket6mu adu-ar6p karo Fawana. Karo nguman-uman Hanuman. Nanging pamrawasane para raseksa iku ora ana sing agarve busiking kulite Sang I\rarutasuta. Sumurup mungsulre kegubed ing Nagapasa lan banjur tiba. ana sing nempang Isp. ana kang nendhang. cliobortg rnengko.Hah ! teni. I{anuntan tttnruli linepasan jenrparing Nagapasa (Walanda : slangenstrik = Indonesia : jerat trlai') kang g6dhene padha karo wit tal. tibane Hanuman iku ora jalaran sirna kasektene dening ginubed ing Nagapasa. llangkono kandhane para rasdksa. enggal ngetap tttrangga.. supaya Sang Prabu priksa yen kekuwatane Nagapasa tanpa timbang. Indrajit saya ngigit-igit atine. Sang }leghananda prentah ngusung Hanuman menyang ngarsane Sri Raseksapati.ian raseksa sing tanpa dosa iya diprajaya". minangka cihna yen dheweke prauyata urahalvira (pahIarvan agung) kang banget takad (Indorresia : berhati talrah). dawane <rra k6na kirrira-kira. njepit iga-igane. sulr'arane ngumandhang ing tawang.

dtrcwek i'*prcn. wa' nara iltu tuis mraiaya rosiksa aheh. suwarane gandklang n$rmandhang tawang : .Sinuwun. satindaktanduke hewan diapura.ksa ! Tanpa guna rrtltringira iku. Ripu = mungsuh' Natha = ratu-. koli.. (Kalpa : iannn.. bangilt k"amiwelasen. Illanaua u)ong diina mdning bae. sabab kajabo julig-culika. Sang Mamti tumr:li mojar. sau'ise midhanget ature para rasiiksa. suraripunatha = Ratuning mungsuhe dela. Ape maneh kang nduta ahu ihi Sung Ramadewa kang bang. sanajatt atindak cligatra salru julig-culilta". ing rasa sijngit ngigit-igit. digsura lan siya-kaniyaya. Sang Bayusuta diaturake marang Sang Suraripunatha (Sura = dewa.Yayi Wibhisana ! Geneya sira ngeman tnarang uripe wana' ra iki ? ! wanara iku rak haldbu iinise hewan. Sang \Yibhisana ndulu Sang Bayulanaya kegub6d ing jirdt.Wanara ilzi. Duta tanpa kanthi. maksude': Raivana. ana rnungsuh tika ditogahe bae..Heh ratttning ras. kttdu diuriPi ? !". Adoh bang|t sungsate karo 732 . tzla kok ar6p Cipa-teni. lan banget panginane marang ingsun. nganti wani ngrabasa taman Udyanawana. basamuka).Sapraptane ing kadhaton. . mulane ora harsa muring marang liyan.ijatha.. sa- patenana !"' . Rawana : .rnbrastha rJrijatta tin Katpataru. mangsa iya ltudtr luput ing pati' Ora hena ora dheweke hudu cliprajaya. hawuningana ! Punilta uttjtLdiptrn \Yanaraseta ingkang ngobralz-abrik tsntan Asoka (Asokau'ano). praptane ing kadhaton. Apa iya keuan leang abudi candhala. ing ora pant|s manawa dituiolzake marang wanara.. panggalihe ora wdngis lan ora siya'kaniyaya mamng mung . mulane banjur matr-tr trarang kadange lvredha (Rawana) : . nyirnahake I(ilpataru. Wctak'wanturrc Sang pi:eunjul jayeng prang' tiry{yt dirbe jAnAng ala.lan Par.Wanara dhustha ' candhala-julig-culika iku Mangkono ng6ndikane Sang Dasamuka.t luhur ing budi lan tansah m€mayu ayuning jagat.ih. tur ki)gubdcl ing iir7t. rttisthi sirna kab?g. Duta bot'dn hengiig dipun-prajay a. Tartt : wrAhsa' rc'it' Kalpataru: wit peranganing uripe jagat)"- Mangkono ature para raseksa kang ngusung Hanuman..iane"' .Dhuh lzalza Prabu Dasawadarn ! llrtgi tuontina karsa padulea migatosak&r Dharmasastra (kitab sttci). . mung siii thit. tumindah saw^nang' wenang.

howe kang tansah nguja angltara-murlta. mdsttti di_ tampa hanthi rdnaning panggalih. netrane mrababak abang. Ya amarga kitaman j6mparing iku leang njalari patine Tathaka. : rajobrana. tttabuhan b€cih)".ra. bangsat-kZparat monyet digsura ting_ gal tata ! Kowe ngahu dadi duta.rzrip ihtt ttTotlawa nggedheltalte kama aran nistha. ora hono ora howe mOsthi tansah kasinungan dharma. Kang ltasusra ing 7'cgaf Sang Laksmana. g 0 I ah -gA hh ing j ag a t ".nclra pepintlhune kqyo so. (Katta = napslt esn1o. kama.lan ngumbar hAhar|pan".. mOnitrana dra. I\{arica lan Wiradha.en ltowe mentitran karo priyagung loro iltu mestlti tansal. Itlidhangiit t6t6mbungane Sang Bayutanaya sing isine nggunggUng kaluwihane Sang Raghuttamo. rayine Sang Raghuptttra. yen nengi)nalte ivtha aran ntaclt. Pranyata luhur tindake Sang Ramadewa.i. antarga panjinOngane mbrastha rasikss candhala angkara-murka kang d ad i l-e 6 thb lzi n g b u m i.. G6dhening /ras6'h_ tene Sang Roghuu'a lan Song Kap. Yojanabahu (Drighabahu). pangandikane : . ora bakal l€nggana nlanawa lzoajalt n'tontitran.. aja ntelik ttarbeking liyan.Hah. . A.ia gompang nzuring. Ai. kalis ing sombekala tansc.tha.to_ howe nungkul karananing atis ntarang sang Ramaclewa. Irlanawa haro Sang Roghawa lan l{apinclro Sugritua. aja njalari kowe tlarbe rasa sdngit ngigit-igit marang panjOn'dngane. Panjindngane kagungan j\mparing kang papindhane laaya Kalamrityu (Walanda : de god des Doods : Jawa : deuaning pati). dhuwit). luhur ing budi lan sudira ing rana.a. Alg.Il'lanawa ltorue hapengin ngalarni raltoyu-bcsrrl.tantane ngg'eclhckna prmitran. pittindhone haya rnawa so/iro Himau'an..Sang Raghuttama iku dhanurdhara tanpa tandhing ing jagat. KaraDusana. . Rawana saya muntab panggalihe.. clene . Deui Sinta ofarna bali marang Sang Ramadeua. atintu di sabor-sarelt lan ldmbah ntanah. ldpasing bucline nyrantbahi bart'ana. nuruti diirehging ati . nanging leabeh pakartimu ora I 133 . ngolanti seneng lan tunffam-ayi)tn. Dhanurdhara : lValanda : boogschutter : Jawa : satriva ahli nj€mparing pinunjut). Sanajan akeh gegddhuging wadya_ balamu sing sirna dening sang Ramadewa. sabab wadyabalamu kang dipoteni ileu padha awatak ala.h ltarahayon.. (Dharma = panggawe luhur. mulane 1.GAdhe bAbathene wong ntAntitran. polatane nj6nggur6ng m6m6deni. k[. artha. nOdya mrajaya marang Sang Ramadewa.

sawijining rekadaya supaya kang dakgoleki bi' L34 . hla koh si kaya tindake duta. lan dlatttaltaning siliile tunlopah ing wit-ruitan. hla Laong nalilto samana Song Bali lagi perang-tantlhing ltrnmruan aclhine. Saupartm sabtio. ora u. sing pantese kudtt diu'elasi. Apa nrurtgliotto iltrt tirtdakirrg cluta ? Ruhtf pituttlang duta 6ndi kong hotunrt !". Song Bali. V'o. raselisi tur tanpa teantlti. Si Nlarica.atane pancen ora sahti.Kowe nggunggutlg ltaluu'iltorte si Ronta.-lrl ft n r'. Sanyatane para roseleso hartg cliprajata dertittg si Roilc iltu kang akeh-aleeh ras?ksa jirih-ringkih ingah'ingih rvxli g€tih. Pancen utis clacli tcatok-lage1'arte si l'larica. angger w|nfi murtgstth. dhewelze ihu cacad jasntoni pincang. battgsat-lteporat ! Ge' dhe banget closane si Rarna salta panggauene liartg sirturttttg clening watalte siya-haniy'ayQ. leaya hiclartg sttl?Tltrup ttTocor^t.r'c si 51'aksa hn rqsAltsa pirang-pirartg. hajaba ringtzih.tyo raslksa. sany.. Dheweke ora bakal ka' soran soltpanw pdrang-tandhing lumau:an si Ronta. Ngobrah'abrik tamanmu ilzu cataning duta kang haya aku.Kowe ngarani pakartiku ora lzaya pakartine cluta..ani nolih buri. ..Laksntona. holis ing rasa u'elss. halalte ltaro si Rorna anlorga soho cilihing atine. enggal-enggol lttrrtat'tr nggenclring sipat-huping. iltu poncen tealebu pahlaruan. o ra alandh dsq n hanyatan. Si Tathaka. iltu asipat u'aclon. lYruhanamu ! Altu iki duta kang tinanggdnah ngupaya lan niimoni DewiSita. Hanuman kang olehe ngad€g aj6'g mbr6gagah kanthi polatan panggah'ora owah. ge'nti mojar : . Korue ngrusalt tartnningstut Udyauarvana.io. hla holt 1'a clipateni. hla ralt jemparinge si Ranu ora bisa natoni dhadhane tbrus-tembtts ing rualikate..re Sang Dasawadana. omarga si \Yiradha clikroyole dening si Rartta . nyirnahakg kalpataru /an parijatlta. Alie)riparing mungsuh $orano nglimpe. apaclerte rrlro. rtctrtgirtg pattg' ? Rama nttntala mraiaya. ntrajaya rnal:l-Lluk hang tanpa daYa". Kajaba saka iktt. Apa ora asoring asor ? ! Saparipurnaning ngindika. Olehe osor ing yuda lan nganti tunteka ing pati. si Ranw bisane nibmporing Snng Bali (Sttbali) nganti kdna ihtt rah omarga nglimpe.gunggungn'tlt ntlt tlg oclh| tlhasor lta bar g e tlt o/.Si \Yiradha rasbhsa hang lumaltu saratlo epeh-epehing ta' ngane tuntapah ing l6nzah. padha bae karo t?7raLL:asa mung suh hang mbineri logi nendro. Raseltsa si Yojanabaltu (Drgabahu). . anrurgtt aku ngobrak-abrik tarnan Asokawana lan rnroj.

sa lebtintu.hane Sang Anilatmaja iku sanajan binungkus ing t6. ngrttbeda nnrang hang lagi nianungliu puia. clihempit ing canglelaltan. . mulane ap6parab \I'INGSAttdafiU. satAmah dhewetze jOrit-j€rit ai. llanowa horue nganti pasulayan lt'aro Sang Ramadeu'a. aturna bali tnarang Sang Ragl-ttrltutra.rka) : Sawiiini. Alttt nfajal'c .deiine Sang Bali..u.ng tlina ntb\nAri Sang Bali /ogi masandhya m€' cipta ntunAmbah marttng Jaruata. baniur buntute obongOn"' . clur'ndahan ona rnahltluh 16ngake tbka. bang|t anggonku asung pamrayoga t?'tarang koue. nganti agawe njar6m panggalihe Sang Rawana. Illakhlul: ihtt atangan akeh lraya yu)ru.. supaya bisa leasittungan Ltmur darua lan widada dadi Ratu ana ing lingtza.isambat nyuwun urip. Sang Ramadewq luhurna. Sapa sing durung tau ngrungu bab ihu ?!" (Kang dikar6pake .. klikaning wit lan barang-barang tipis liya-liyane InA 135 . kanthi aprajanii nddya nungkul lan ngestoleahe sadhatuuhe. cli sabar-sat'eh l6ntbahmanah tindalt-tandulltzu. howe sawidyabalamu lzabeh mAsthi sirna-g?mpang tumpes'tapis tanpa sisa". t6mbungan alus lan olehe ngucapake kanthi alon.Heh para rasOhsa ! Supaya aia nginti kAbanjur saya ngandhar-andhar angbndhukur gunAme monyet ilzi. Kand. aia nganti pautlayan karo Sang Ramaclewa. Awit saka il?. atnargo kabeh iltu padlrc nggapgglt altu sairone aleu lagi mbudidaya ngupaya dununge l)ewi Sit'. nanging surasane p6dhes bangdt.lllau koue mratelakahe. amarga manawa pinuju tirvikrama. t6g6se . kajaba amustaka 10. (ll'lasandhya: ll/a-lsnda:lret gebed in de morgenschemering opzeggen : Inclonesia : mengucaphan seinbahyang fajar).si Syalisa lan ras?hsa liya-liyane. banjur padha mblObdd buntute Hanuman sarana alang-alang garing. bahttne rong puluh).Se^ndika. coba rungohna !" (Caritane Ilanuman ing ngisor iki salugune ny6rnoni (Indonesia : rnenvindir) marang Sang Dasarrr'. Awit saka iku Sang Rawana tumuli dhawuh : . Kowe clokcritani. nagara Ldngha mdsthi lAbur-tumpur. ABAHU 20. yen Sang Bali ihu sanyatane ora saleti.. Ittahitluk candhala lzang nAdya ngrubeda ileu dicek?l.atangan akeh kaya yuyu" iku ora liya ya Sang Dasamuka. slnditea /" N'Iangkono ature para rasiiksa karo padha ngad6g. nyOntbaha nnrang panj)nlehgane. derui Sita anggAp?n leaya dewamu. enggal talenana lan qrut-erutdn sing leOncing.".

Sang Anilatmaja tumuli tiwi krama.pang mumbe. Puri Tripura katon murub pindha binasmi dening Bathara Iswara (Bathara Siwah). sumurup para rasGksa padha bingung pating bilulung. Suyasa-suyasa kancana kang saka-sakane pinatik manik-nawa-r6tna padha brastha. Bar6ng pambl6b6de wis rampung. para ras6ksi pating jlOrit karo mlayu rrrrana-mrene as6sambat. Jalaran kGtiyup ing sindhung-rirvut bayu-bajra. saya mulad-mulad umbe. buntute llanuman kaya ingububan. njalari mul6k kum6luning l6bu. Soroting g6ni p6pindhane kaya ilate Kalamr'dtyu. Sawise kaputren kobar. g6nine murubmulad prasasat sundhul ing wiyat. g6nine murub makantar-kantar pindha Kalagni (Walanda : het vuur van een Doodsgod = Indonesia : api dewa Maut). Ing kabetr keblat prasasat k6b6kan g6ni muiadmulad pindha tin6mpuh ing l{alamr6tyu (Walanda : de god des Doods = Indonesia : dewa I\{aui). dumunung ana ing sadhuwure Antahpura (Walanda : vrouwenvertrek = Jawa : kaputren) kang tanpa timbang endah-penine. NIak j6ngg6l6g ! sanalika gEclhening awake pindha gunung l\ileru. buntute Hanu. sat6mah Nagapasa kang nggub6d salirane tatas-rantas dadi satus. tanpa darbe rasa rv6las padha nyum6d buntute Hanuman.kang gan.nan banjur-4isiram taila (\\'alanda : sesamolie = Indonesia : minyak bijan). ora ana kang kliwatan. nganti kabeh suyasa ing kukuban kadhaton LGngka padha k6tiban clahana. b6l. Tanpa rasa was-sum6lang. Bar6ng buntute wis murub. Sang Bayuputra tumuli m6sat-mumbul ing g6gana. para ras6ksa kang ny6t<Gt suluh banjur maju b6bar6ngan. kobar b6bar6ngan. ditaleni sings6t sarana barang s6mb6t 196gombalan).yl6rit rame. Kadhaton sapandhapane uga kobar. Sang Bayutarurya ndulu mangisor. Sawise mangkor-ro. Para apsari padha wa136 . padha pating. suwarane gurruubug ngg6girisi. Abure Hanuman katon kaya bumi kobar nglayang ing akasa. akeh kang padha k6puyuh-puyuh. Sasirnane Nagapasa. Sang Pawanaputra banjur nglayang-nglayang ing g6gana karo wola-wali nibakake g6ni. b6l ! Buntute Hannman disumOd nganti pirang-pirang panggonan. sanalika banjur ana angin g6dhe sumiyut bang6t bant6re. BAl. kukuse kang mulEk-kumdlun pdpindhane rambuting sirahe Kalarnr6tyu kang ngombak banyu. Sumurup kahanan mangkono iku para ras6ksa-ras6ksi bang6t giris-mirising atine.

. tlangkono kandhar-re Hanuman. Hanuman sorvan Dewi Sita maneh. nanging saiki bamhinge padha jugrug.. Ana ing akasa Sang Bayttputra tiwikrama. 137 . n6dya bali m6nyang I\{alyawan' 86.Dheu'eke mOsthi oleh gaue". Anggada-NilaJambawan padha m6thukake tttmurune Sang Anilatmaja saka g6gana karo ngudarasa : . paclha gondhelan tapihing cethine karo as6sambat. Sang Parvanasuta nyaritakake kabeh kang dialami sajrone ana ing L6ngka. arvake dadi sagunung anakan g6dheng. para apsari akeh kang sayah-lungkrah alake. lan t6ianriuran ing sakub6ngd tlaga pacll-ra garing makingking. Saka bant6ring abure. Saoncate saka ngarsane Dewi Sita.Aku kOtOnrrr Dewi Sita cna ing L?nglta. samodra kocak mangombak-ombak pinclha kin6bur. rikating abttre padha karo kBclaping cipta. abure mangalor. Kanthi wola-wali nuduhake j6mparing kang tumanc6p ana ing pupune. abure Sang Anilatmaja wis t6kan ing papan-padunungane kanca-kancane kang padha ng6nteni ana ing pasisir. Sang Bayuputra banjur napak jttmant&ra. banyune asat ngg6reng kaislrp dening panasing g6ni. pamitan. agawe giris-mirise iwak-iwak lan para naga. i\{angkonc kaltanane kutha-krajan Ltngka kang kobar dening dahana Sawise nggawe kobare kulha-krajan L6ngka. njalari anane angin g6dhe.. kagarva saka bang6ting gumun-ngungune. Lagi sak6dhep netra. PonjAnAngane isih sug)ng". Amarga saka suwene mlayu mrana-mrene. Sajrone ngrungokake caritane Sang Pawanasuta. RA\{A NGIRID WADYAIiALA NIENYANG LBNGKA.{AHBNDRA.yang-wuyungan apoyang'paying sumurup ing ng6'ndi-6ndi ana g6ni. KANDHAG TNG VIIUKIR I\. sindhung-riwut sumiyut agawe kagete para dewa kang nalika samana lagi cangkrama ana ing antariksa. Anggada-NilaJambawan tansah padha ndomblong. KaSeh tlaga ing kukuhan kaclhaton L6ngka bambinge padha pinatik candrakanta. banyttne katon b6ning nyarong akinclong-kinclong kaya kaca. sawise niyup ing bantala.

sirna sungkawane.... X'lanawa Hanuman saksncane uga ora oleh gawe. ". Sang Narendraputra llatna pdpindhane kaya priksa iiwaning ltOkasih. Pangandikane Sang Ramadewa : . manolL'a Deui Sita nyata ana ing LAngka". permata rnahkota = Jawa : cundhamanik). Mangkono kandhane Sang Bayuputra ing sarampunging caritane.ITAI\'IANI kang bisa nganakake sawamaning p6penginane wong kang darbe panyuwun". ny6mbah. Sang Ramadewa lagi imbal wacaha karo Laksmana lan Kapindra Sugrirva. ny6dhak marang Sang Ramabhadra.llfendah suka-r|naning panggalihe Song raiaputro Ramadewa. Lakune g& gancangan kaya dibalangake.. Illung kari duta kang lumaku mangidul. Kanthi gambiraning ati amarga dinuta bisa mrantasi. mangulon lan kang nnngetan. sana' lika lipur panggalihe. Hanuman sakancane tumuli padha budhal ninggal pasisir. bah mAnyang It'4alyawan ! M6sthi' ne'ahu sahanca iki diar|p-arip bangit dening Sang raiaputm Ra' mad)wa".ang budhal. . ]'arku si Satabali. ing sadalan<lalan padha r6rasan mangkene : . Nalika prikm cundhamanik ag6m6 Sang }4aithili. ora oleh garue.gekbaniurhaPriYe .. Durung nganti rampung ng6ndikane Sang rajaputra Raghawa. Hanuman sakanca' ne kang duntng mulih. yen nt|ngko diaturi prihsa. p6pindhane kaya CII. para wadyabala wanara kang nalika samana lagi pating p6tnangkrong ana ing wit-witan.Auilatmaja duta pinunjul..-.Yayi Lahsmana lan Su' griwa ! Kapriye bahal kawusanane prakara iki ?! Dutaningsun kang lurnaku mnngalor. kapengin ngrungokake ature Hanuman marang Sang Ramadewa. padha gumrudug milu lunldbu pasanggrahan. (Cudanrani = Walanda : kruinjuweel = lndonesia : permata ubun' ubun. Kocap kang pinarak ana ing pasanggrahan l''Ialyawan. banjur ngaturake cudamani lan nawala saka Sang Maithili. Mangkono pangal6mbanane Sang F:ghuttama. (Cin' 138 .Wis ayo nd. k6saru sowane Hanuman dumrojog tanpa larapanSumurup Hanuman t6ka lan manjing ing pasanggrahan. Hanuman maju. Susena /an Winata padha mulih ngl?nthung.

bot6n won' 139 . . krama : sdsupe. ittghang ungefipun ntinanglte ciltnc on6nging manah kawula.SOmboh kart. Wondene singsim utawi kalpika pOparing padulto. Brangta = branta = \\ialanda : verward. nangangg|p l. Sau'arnining pApiringan ingltang ngr\sApak|n. bot|n wontin pr|lunipun leauula l|stantun g6nng. mabuk asmara).Adhuh. diwaos sinuksmeng wardaya. mangkene unine .. Illugi wcnt€na kapar)nging panggalih paduka /rarso nupihsa (maos) s\rat kawula punilta. ngantos dumuginipun manjanma ingkang kaping sapta. suglng paduha botdn kapirOng. ngimungakOn dhating paduka. saha s|tya'bateti kawula dhat)ng padulza. amargi sampun lami boftn su' m|rOp paduha". . hathah sangAt sAhar inghong nAdhAng m|krok mbabar ganda amrik ntinging. sahu cundhamanik punika rrLinangka l€lintunipun badan kawula marale saha mangastuti poda padilta. Pm) p|paring paduha punika. in liefde gloed ontstoken = Indonesia : kusut pikiran. sapunika bot\n wontin inghang pinanggih malih. xnaliha kat6tangi s6dhih-kingkining manah kawula dening raos on6ng nawung brangta. Ciptaning manah kauula bot€n wontdn sanes. Ing tantan papan lzawula dipun-tawan. Sawise ngiling-ilingi cundhamanik sawatara suwene. Il[anawi ltawula ningali singsim (ngoko : ali-ali. nanging puniho boftn sagOd dados usada panglipuring onOng kawula.u mhukak layang kang saka Sang Maithili. Itfanjing ing latu murub mangaladalad utaui sorono njAgur ing santodra ingkang minangha margini' pun pOcating jiwa hau. BotOn wont|n sones pOl\nging cipta hawula.Sada-r'o kasAnOngan lan Lzanihmatan ingkang dult runtiyin sampun kauula raosakOn.ulo honjuk ing pado paCuha Prabu. sadaya oncenoncen slkar ingkang arum ngambar-ambar. L'njukan maneka warni ingttang edi-mirasa. Nantung paduha ingkang kawula hawulani. Sang rajaputra Raghawa banjr.. . ntanawi tansah nawung sungkau:a tonpa **anasa ?". saha pawartos paduka inggih botOn wont1n. tanpa guna tumrap Txaytula.tamani = Walanda : edelgesteente dat alles geeft wat men wenscht = Indonesia : permata yang'dapat mengadakan segala keinginan orang). leajau'i namung tansoh hapengin p7iah.ula. Sri Narpati Ramadewa ! Wont)na kapar6ng paduha karsa mriltsani tangis kawula.aruula hados nggambarak|n raosing panggalih paduba. Kadospundi sag4d lzawula gadhah nta' nah tOguh-xntosa saho gambira. Rumiyin (biyen)..

aLuit saleing liadule tr€sna paciuka dhat|ng hawula. Kautttla sanlpun ntangr/tos p€l0ngins panggalih ltoclulta. Mangkono surasaning layange Dewi Sita.' o sn'tarogo t t1o ). -\4/6/onftri' strngltawa punilta bot|n wont|n poedahipun.arnining ltasAn\ngan saha haniltmatan bot|n kirartg. . podulza sohlangkung bbda. t?rnbe. Nomung ntanah slclhih-htngltin dening kanclltuhan brangta pasugatan ha' u. ialaran padul. inghang l:qu'ulo bot?n nru' ngr|tos ltadospttndi badhe lncladosanipun ing. badhe tansah nOt|pi kuwaiibanipun abdi.a rttituruti patl\'uwLtn ltawula (natiba haruula nyuwLtn cliltun-c1pAngolt|n ltidang h€n' cana). Rquana puniko saklattgkung artgkara' nturlea. ltolis ing panclant..DhatOng caranipttn apOltasihan (lnclonesia : bercurnbtt-ctgrtbuan)..l nntlya.un sett'tt J llanarci ltart'ulo hapar1ng ngoturi pantral'ogi dhat|ng padil:a. Kau'ula punika namung abdi.tth ihg L7ngko. rn\ngsah. boclltt' priltsa pLtttapa padilea ? Pongalartrun ltauula inghuttg sahlangkrotg ltau:los-arsa tt. Amarga saka bang6te kasok t6sna lan on6nge marang Sang Dewi.. sampun ngantos paduka tansah nglihsanani panyuu'ttn hawula.Sau. sajrone maca 740 . supaclos enggal k0gayuh ancas paduka". supaclos sagdd atci-tnurni panggalifi paduka. hatuintbulmn raos susah irtglzong nondhls ing tOl?nging manah. Satttpt .ng pactuha liursa ttuttuntin rqu. . ngestokok?n saday a d hawuh p aduka". N a I ih a ntA n t as LLt inluto h a cl i1t tr n'.a. hlanaui lruwula ing t|ntbe kapanggih malih kaliyan paduka.. PtttOking nwnah miwah luh inghang sampltrt suntintpan ing ntorong ninanglto cil"rnaning onqng lruwula. h att' u a k €k a.Pangai6ng-ai6ng saha panyuu'rtn ha'rulo. .cl au ok lih sanzi ngalanti sulru-r|na ingkang tanpa upattti ag|ngipttn.lllanawi paduka ngrau:ul'ri ltaLuula. p adu ka sa tl1p tt tl rtt tu t t 1t u n i ". tt'tugi rL'ont?na napai. satttpLttl ngantos paduka ngl?lontur sttngltarua. tortpo girla". Dhat|ng katnasastra (Wolanda : leerboeh cler liefde = Inclonesia : buktt pelajaran percirttaart : Jott'o : loyang I . llakat?n puniha u'olti1run karuula pisati ltalil'att poduha.ula clhat?ng paduha. botdn uontin sanesiptnt nrulih ingkartg ntinanglto pahurnrutan lrangge nfiagekok?n ratult pacluha. tlutL. p ( lt d tt ).t6n ingkang sag\d kbbAt ing gulu hau'ttls".ontin ing towananilttt. ttlltntpttttg kawula tahsih gdsang.t ngatttos podulto tidha' tirlha anclon yttda ltunttrttg clhatdng L0nglt.Sfrrrrruun.

(Anangga = Walanda : liefde. (A = ora. Namung paduka ingkang dipun-ajdng-aj|ng dening jagat sag\d mbrastha sadayo 147 .Dhuh Sang u. p)pundhen leawula ! Iltugi paduka sampun ngontos k|hjing ngl)lantur panggalih ondng. tanpa wujud. eigenlijk : lichaamloos = Indonesia : cinta-asmara. apa hae kang hoton sumunar ana ing gdgana ?! Panduganingsun.makhluk kang nGdh6ng on6ng amarga pisah karo k6kasih. Anangga = tanpa awak. Ing ng6ncli-6ndi katon p0t6ng. kagawa saha akehe k6mbang kang nddhGng m6kal mbabar sari. tansah s6dhih-kingkin dening rlawttng asmara. Laksmana kang bang6t l6pas ing budi tumuli matur asung panglipur': . awart ginanti w6ngi. Illanungsa leang logi ngalami sddhih-bingkin amarga pisah haro h|hasih. arti sebenarnya : tidak berbadan). katon sumunar endah ana ir"rg Udayadri (ardi Uclaya) kawistara kaya kapengin sttmttrup sipating asli Sang Raghawa kang bang6t nggatekake marang karaharjaning jagat. p6pindhane kaya rvanita kang wis ngadi raga nOclya m6thukake t6kane priya kang dikawulani. mulane banjur ng6ndika marang Sang ari mangkene : . tanpa. Ngnrngu ng6ndikane kadange wr6dha mangkono iku. R6mbulan ndhadhari..irotanta Raghuputra. m?sthi kontaha lzdtaman sanjatane Sang Hyang Anangga. Nalika maspadakake r6mlrulan. Nanging rrganti lingsir w6ngi panj6n6ngane ora bisa sare. atine manungsa kang lagi pisalr karo k6kasih iya banjur milu p0t6ng. Sang Raghawa sare ak6kadhar ana ing sikile gttnung Mahen' dra alemek godhorrg garing. Srdngenge wis surup. Angga = awak. ing wayah bOrrgi on6nging panggalihe Sang Raghawa marang Sang I\laithili saya ngranuhi. amarga ora ana barang l'. W6ngi iku.ang katon sing bisa asung pangliptu. Luarnane endah. Sang Raghawa kttwur panggalihe. kae saniatane Song llyang Anangga. dudu. nanging panjOn€nganingsun wola-uqli friksa kilat cumlorot kaya jintporinge Sang Hyang Anangga". tinur-rggon Laksmana. Awit saka iku. malah saya katon r-rgalela. Ing ng6ndi-6ndi katon asri. rasanitrg panggalihe kaya wong kinunjara. maksude: asmara). yen sumambung t6mbung apurwa aksara swara malih : an. Langite padhang suntilale tanpa mega.Yayi Lalesmana ! )lara waspadahna. lYujude ha-ta panah. Kang ginalih ora liya mung Sang l\{aithili. mandamaruta rinasa kaya g6nine Sang Hyang Anangga kang njalari kobaring ati.. linali-lali datan bisa lali. Paduha puniha minangha pangayomoning jagat.

kat6tangi on6nge Sang Raghut' tama marang Sang Maithili. Saka kcnc. Ana ing lambung gunung Mahendra Sang Raghuttama priksa tlaga keb6kan tunjung.Laksmana sarta sagung wadyabala tvilnara ngaso sawatara suwene ana ing lambung gunung Ivlahendra iring kidul. n6dya m6thuk lan asung pasugatan rnarang Sang Raghawa. mangisore t6kan ing dhasaring bumi. para wanara bang6t suka amarwata suta sumurup aluning samodra sagunung-g'. Ndulu kahanan mangkono iku. bang6t asri anglam-lami.nunggah gunung dhuwur mudhun jurang-c&ung. Pata wanara padha nlawarrg mangidul maspadakake pura Ldngka. puncake prasasat sundhul arviyat. gunung llahendra ngaddg mbrdgagah ana ing sac6dhake pasisir. suwarane gumuruh rame kaya mbagekake marang ra- 142 . kabeh mb6n6ri lagi mbiy6t wohe. dumunung ana ing sat6pining samodra ngungkang banyu. Ad6ge gunung N{ahendra. dituduhi dening Hanuman. Saka dhuwure gunung iku. s6sotya maneka warna. Iakune wadyabala wanara t6kan ing gunung X{ahendra. pura L6ngka. banjur mencok ngrubung k6mbang tunjung ngalap sarine. nasak g6gnimtrulan nrajang wadlias-parang. kahanane wukir Mahendra prasasat ora beda karo Kaindran. Ktmbang-kdmbang ing ardi Mahendra katon pating plolok nddhGng m6krok mbabar ganda. Wit-witan ing gunung Alahendra maneka warna. Sang Rama . Amarga saka akehe wit kalpawr6ksa (kalpataru). Sapraptane ing pasisir. agawe s6n6nging atilrt' para wanara. p6pindhane tlaga iku kaya asung pisungsung tunjung marang panjdn0ngane. Amarga nguwatirake jagat (dharatan) k6bl6bdk banyune samodra.Lakune wadyabala wanara rikat kaya dibalangake. Sawise wola-wali r. sat6mah banyu samodra ora bisa munggah.rnung anakan g6dhene padha nySmpyok dharatan. m6nyang pasisir. p6pindhane kaya para wanudya kang wis ngadi busana ngr6ngga salira. Akeh kombang mibdrak6kit6r. manuk oceh-ocehan lan manuk jiwa-jiwa (Indonesia : burung dewata). rantiyungtum6lung kangsrah ing l6mah. Gunung Xlahendra iku kahanane asri kaya ardi N{eru. kadhatone Rawana. katon lamat-larnat. nganti 6pang-6pange padha . Saka ing lambung gunung Mahendra Sang Ramadewa sawadyabalane tumurun mangidul. sajak kaya rumEksa samodra.

(Candrakanta = Walanda : fabelachtige steen. iku p6pindhane k6mbang kang dipisungsungake dening alun marang Sang Ramadewa. lan aja awatak ngenak-enak manawa lagi ngalami urip kapenak". Umpluk-urnpluking banyu samodra putih m6mplak warnane. padha bund6ring wujude. Gunung loro iku p6pindhane susune pr6thiwi. minangka tandhaning pakurmatan marang panj6nArgane olehe n6dya nyirnakake l6l6th6king bumi g6lah-g6lahing jagat. p6pindhane kaya ngambung gunung kang ingupamakake susune pr6thiwi iku. Ing antarane gunung loro iku kanggo dalan ilining banyu. lan ana sing g6dhe nganti sagunung anakan dhuwure. Ya Nagabumi iku kang minangka pangayomane Pr6thiwi. Samodra k6na dipOpindhakake gunung Himawan (apuncak akeh). Sawdneh gunung ing sajroning samodra. yaiku kang sok diarani Nagabumi. rnustahil adanya) yang berkilau dan melcleh dibawah sinar bulan). mahanani rasa Manda-maruta (Indonesia : angin sepoi-sepoi basa) sumilir s6g6r-any6s ny6n6ngake. die in de maneschijn glanst en smelt = Indonesia : permata dalam dongeng (hanya khayal. Waraha (celeng) kang muncule ing w6ktu kiyamat. sawarnaning s6sotya-manik-nawa-r6tna lan candrakanta minangka 16r6nggane. Alun kang wola-wali ndmpuh (ny6mpyok). ing pasisire samodra ana gunung loro jejef padha gddhene.. Aluning samodra iku ana kang cilik prasasat mung sal6ng6n g6dhene. alune hang g6dhe-g6ahe p6pindhaning puncak-puncake.wuhe Sang Raghuttama. isi s6sotya-manik-nawa r6tna lan candrakanta. kalah sakti karo Nagabumi. iku p6pindhane k6mb6n (tutup susu) kang mlorod. Samodra iku ing s6mu kaya asung p6peling marang para manungsa . Samodra iku kajaba akeh bang6t iwake g6dhe-crlik marieka warna. Nanging tumrap L43 . ngalami bungah-susah tansah gilir-gumanti. alon. Suraloka (kahyangan) kalah endah karo samodra. Ing sajrone samodra tin6mu ana gunung kang guwa-guwane di6nggoni baya lan ula. ana sing dadi padunungane ula naga kang g6dhene kagilagila.aja tansah nggr8sahng6sah samangsa lagi nandhang susah. Iku p6pindhane uriping manungsa kang ora aj6g kahanane. Kajaba gunung l\Iahendra kang wis kas6but ing dhuwur. Makhluk (kewan) warna loro iku pGpindhane kaya rum6ksa r6r6ngganing samodra kang awujud sGsotyamanik-nawa-r6tna lan candrakanta. padha dhuwure.

n tutt'ttlt irrg haltang trtbolt ttgatttri p. ing padoning netra' siyang-'Jaltt tansah nTuwun' Jalaran bot|n makat|na' k€ltu' harsa rlltal"tar. *i"u" pandhOtittaning won' iontin ing LOngka' p€piiclnattipun latu mawa m6ngangah1' bayu' sindhung-rirvut clene padtika hengin'g clipun-ttpatnekak|n sat€ntalt lattt ntawa la' . praja L6ngka. Sang Kapindra yuda ngta' bali kabeh wanara didharvuh: tata-tata' siyaga andon wanara kumpul' Sang Baywat' . *ugi paclttha harsaa tumunt|n praia [6ngka" ' wodyabata u)anam ngrabasa nolih ma' Sarampunging ature Hanur^ran. iot"it" pu"jO"a"gu.ocluita.44 iarioins . Ature Laksmana agawe lfuaning panggalihe Sang Ramade' Sang.'dusti.t punika' s)k wastrta padnln. Sang Raghuputra tanggap ing sasmita' nim' rang Kapindra Sugriwa. ^^i" (N6mbang = Kawi : nabuh)' 1.*rt" ns rgubuii lat'u ntatua punika.mili' tarkaIayang. \vaspane Sang Raghawa tansah marall'a!'an akeh tulisane kang ilang' kdbus6k dl-rang tiba ing fuyu."u.. a:lu Sri Janahatntaja sa.Inghang ntinagka panutuping s|rat LGng' tutttttntp."u". " X{angkono ng6ndikane Sang R'aghawa karo ngiling-ilingi nawala. Pangui€ng' LLtltnging wadana sah'a nrunising ngirid ajtngipun Sang llloioint'i.. .i.o... Sawise Laksmana tutnuli maju ny6dhaki Sang Raghawa' banjur matur : "Kahang' nrriksani narvala sak6plasan. ttuton bingar pasuryane' paduhallaruti puni' lruluuningana ! tvl|ngsah matttr mangkene : . hapril'e unine &' iki. Laksmana sattlpltn pamas Ragltou. t'6nglia p€pindhani' lta ltenging dipun-t'. hawttninp'ana ! Isirtipun s|rat lttrttilta ingltan^g icsl k|bu' clul:a waos snc/c1.Rof i paclulto Sang ltttstunaning n-amttng paclulta ingkang tansah gumantung lrtnniirrri's ninAn kttng. dalasan wananipun pi' ntbasttti singa iAii .1rrf i l-ol:smana' nlrenea ! Tulisane tttlisatt kang h|busdlt ilang.b ntulacl'ntulacl san ".jt. layang ihi ana kang .rel .."ta"-ul1 ing r'*'as1la... prajapaduha dipun'tawan singa' Kdkasih pi. Tttlungarta irtgsttn. saliranip-ttn lzurtt-ahirtg' Sanaja^n n6tya bot€n suda.a. Sawise kabeh ianeo* minangka sasmita budhaling wadyabala. learsaa kat'.. nttb:" wont\n s€ratanipt.r'paniniot'6" singa.

mulanelakuningbarisendlidirkaya ilining banjir. pinDasa'rvadan"..a"a.g miko. ruoni ing luPut u'6di ing b|n?r' NalikaSananaSangNindyamantriPrahasthakangkasusra lan surasakti mandraguna. dh6m6n atindak rusuh-sling- kuh. para ras6ksa iku s6nGng agawe r6tuning jagat. para rasaksa iku racake padha wasis ulah galaring baris. arnb6k g6dhag-g6- ifrig aaigo"g-gunGndhung.Cacade. didherekake para wadyabala kang ing ung. gapurane kang ngedab-edabi p6pindhaning 145 . ialaran sinurung dening pin' sih-tr1sna dhatdng kadang wr.. Iagi budhal saka dal6m Kapatihan m6nyang sawangiif"n (paservakan).. kalis ing rasa w6las-asih. lunlguh maUu"fun ana ing bangsal pasewak-an LGngka (ing p"afr"iLgrrl sin6but : Ngal6ngka).i.ataiyan ing L6ngka luwih dening j6mbar agilargilar. ya Sang Rawana il"f.yep ta psnga' ingleang adamOl r€tuning bawana' Bot|n mungguh yonmning iagat ngantoi ngtOtantur sungkawa dening kandhuhan .". Para ras6ksa iku padha s6tya-bakti padha seba kangiap pungu*ulane marang gustine.ronih tir hawula' 1 Raghawa' . t6ral6ladiLannggawesdn6ngekangdikawulani'mulaneoranguciwarriolehepadhanindakakektrwajibaneabdikinasih. *. . dhomas (800) cai*an"ir.- Du*tyu' Dasasirsa. parandene ras6ksa kang t6ka lan manisih tansah ndlidir bae. Dasagriwa' ^Dasawaktra' Lungguhe para ras6ksa iku miturut popangkatane.isihesukwisnraewu-ewuras6k. pindha samoclra.dha. ing dina iku (Dasa."w\itroriig atur hiwula punilea. awatak mutatuli siya-kaniyaya. \yingsatibahu)." pa6tr iahfu gQ6dhuge (Indonesia : pemukanya)' gunggung-kumpule kabehanamayuta. ." r6naning panggalihe ratune. bot6n awit saking .r**gun" padha iraton s6mbada gagah-prakosa' w6ruh gat -un?guh kang prayoga ditrapake.""gt". putus ing babagan undhang-undhang panangpaprentahan. digsura wuta ing"r"Uiritq tapi laku utama.marang gustine' Wadyabala -nanastha iku ag6golongan.tehize golongane lh3we.A'ture Laksmana njalari l6r6ming panggalihe Seng sat6mah panj6n6ngane banjur bisa sare' 8?. ora worsuh.yuta. sa kang R'\N4A NAIvIPA PASLTV/ITANE WIBHISANA' I\{ar6ngidinaAnggaraKasih.

para pahlawan banjur manjing ing pasewa- kan (panangkilan). dadi panggawane pisungsung kewan galak wama tOlu iku mung kaya carane nggawa bulus bae. Sawise sawarnane pisungsung disamdktakake kanthi tumata ana ing sajaban gapura. Amr6ta = banyu kang njalari kalis ing pati. (Watangan = Indonesia . Ana pahlawan kang sugih pangalaman ing babagan jaran. para pahlawan iku padha nggawa pisungsung wowohan maneka uiama sing rasane bang6t nikmat-mirasa prasasat amr6ta. (Parijatha = arane wit kang godhonge. (A = ora. luwih dhisik munggah mGnyang suwarga. ditata ana ing sajaban gapura.ludhune saka suwilgfl. kGmbange lari wohe awujud barang-barang kang sarwa endah). asung pisungsung jaran sing bant6ring playune pindha cloroting j6mparing. dialap. tempai Para prajurit kang n6dya manangkil padha asung pisungsung man6ka warna marang ratune (Sang Rarvana). l€bda marang Aswasiksa (Walanda : paardenkennis = Indonesia : pengetahuan tentang kuda).Ana pahlawan pinunjul. Sajrone phra paitlarvan rasOksa iku padha njupuki isen-isening Suralaya. ng6pung lan ngrabasa Kaindran. Apa kang tin6mu ana ing tamane Bathara Indra. annrga saka bangiting girismirise. pisungsunge bang3t ngedab-edabi lan nggfuirisi. kang lagi padha leren ana ing sajaban watangan (panangkilan) kadi mbludaging banjire kqli kang ora bisa mili. yaiku awujud singa. macan lan bruwang pirang-pirang diindhit saka sapuluh (sabdn ngindhit sapisan kehe 10) tanpa krangkeng. Mr6ta = mati. Barang-barang pisungsung kang awujud mas_ picis rajabrana lan peni-peni rajapeni guru-bakal gurudadi. banyu panguripan). Ana pahlalvan salvatara kang sadurunge mangkat m6nyang panangkilan.- meneritna tamu yang akan menghadap raja). l. para derrrd padha ndhdlik ora wani mobah-mosik. b6basan nganti ngu ndhu ng-undh ung kaya gunung. karange. Ana uga pahlawan sing asung pisungsyrg parijatha asal saka Suralaya kang wrrjude bang3t endah ngr6s6pake. kang elok alangka anane lan aneh-nyleneh wujude ora karulvan kehe. pinrawasa. minangka t6tunggule kabeh jaran titihaning ratune. iku pisungsunge pahlawan sakti kang l6bda marang Hastisiksa (Walanda : olifantenkennis = Indonesia : pengetahuan tentang gajah). padha lungguh mabukuh ngdnteni miyose ra146 . Para kawula ras6ksa kang n6dya seba. Gajah kang galake kagila-gila kang sab6n ana wong nyddhak m6sthi sirna.

Koamarga sahi ktiruning tindake kadangira wrbdha sf Rawana.Deningingkangibu. kalis ing panggalih w6las-asih.g WIBHISAI\iA dhewe kang durung sowan' Bathara Siwah' n6numaningku puja samadi man6mbah marang wun rahayuning bawana saisine kabeh' Pamuja samadine Wibhisana bang6t khusuk. sapraptane ing sajrone panarrgkilan baniur maiu kanthi patrap kang bang6t susila anor-raga' Sawise ny6mbah. mutatuli. dewa lVtaut awarna yang berwarna hitam. pant6s sinudarsana' Sowane \Yibhisana agawe kar6naning panggalihe ^ingkang ibu(DewiSukesi)..Putraningsun kang kasumbaga Wibhisana marang sira bab kang njalari sunghawaning . wr1dha iku iaduk siyi murka ngangsa-angsa.un n'Adyo mraletakake panggalihingsun. ngab6ktilannyuwunpangestu. Ingsun bangOt kamiwAhs)n lan ngeman ndulu karusakaning jagat.tune. b6dhug tumuli ditabuh..u. sadurunge sowan ing mralokake marak ingkang ibu. sirna tata't1ntrdme. banjur l6nggah turnungkul amarik6lu ana ing ngarsane Sang Prabu. si Ra147 .r.kdr.Wibhisanadingandikani -J"u_u"u kang gQayutan karo tata_tontr6ming jagt lan kliruning tindak-tanduke Sang Rawana ! Rungo. pinarak ing ratna' singhasana(Walanda:metedelsteenenversierdetroon=Indotitgh"rutu bertatahkan ratna-mutu-manikam) salirane ""ri" ir6ng sumorot pindha Kalam6gha (Indonesia :. panggalihe ora kalepetan r6r6g6d.. wiutti*"u luwih dhisik afe dening WiUtti*ru. adigung-gum1ndhung.iiing ing panangkilan. ora kasinungan watak-wantu ras6ksa."rrg b". polatane katon manis ngr6s6!ake' Hawanapsu ala kang ngr6g6di panggalihe sirna.kna' ing' . Sang Nindyamanbri Prahastha.Mangkonopadatankangditindaksaban n6dya ngadani 'pakaryan wigati' panj6n6"ga-nem6sthingab6ktilannyuwunpangestumarangingi. amb. para nayaka mantribupati Ian saguig wadyabala wis padha samOkta ana ing panangkilan' pij6r mung i. Patih Prabastha enggal-enggal *u. seperti hitamnya mendung)' Ear6ng Prabu Dasamuka wis pinarak ing dhampar kaprabcn (singhasanaj. Ora antara suwe Prabu Dasamuka miyos. SamOn[ho iagat rdtu."ri .' kilan. Luhuring uuaine wibhisana lan pamundhi-mundhine marang wong-tuwa. panangSaparipurnaning muja-samadi.

. Wanara siji. lan rurgara Ldngka bakal sirna tanpa sisa. tumuh mangkat m0nyang panangkilan. hajaba bisa njahri sirnane tantan Asoka (Udyanawana). nanging ng6nteni dhawuhe rerta. Tindake hadangira wradha kang agawe song*rene para deu'a ileu kdna ingupamak ak e wisa Kalakutha". Sapraptane ing panangkilan. supaJ'a gdle^m mundhimundhi marang Sang Raghawa. salirane awarna ir6ng lan 148 . Sang'Wibhisana ora lGnggana ngestokake dhawuhe ingkang ibu.Sang Raghuttama ilzu p)pindhane Sang H1'ang Iswara (Bathara Siwah. hadangira wr)dha si Rawana wenehana pamrayoga. manawa lumawan panjiningane. Tltduhana rsine Dharmasastra (hitab suci). wit-witane padha rubuh kabarubuh tindmpuh wanaro dutane Raghawa.ah-manah sabar-dmna. lllulane pdnggak)n bakangira si Rawana. Tartamtu kasoran lsn tumdka ing tiwas si Rawana. banjur madal pasilan. Mangkono iku bakal dadi usada kang mahanani sdn)ng. saya mantdp olehe n6dya m6nggak tindake kadange wr6dha. Saparipurnaning ng6ndikane Dewi Sukesi. Mangkono piw6linge Dewi Sukesi marang \Vibhisana. sorana ngdndhahahe hardaning kamurhane si Rawana. Pangandikane ingkang ibu (Dewi Sukesi) njalari saya padhanging panggalihe Wibhisana. Sira k\ns ingsun upantoltake A-\IRATA kang bis nguripi isining jagat-traya. supaya dheweke abudi utama". Wibhisana priksa ingkang raka (Bawana) wis pinarak ing singhasana. Bhathamantri = Walanda :militaile hoofden = Indonesia : perwira tinggi). saiki brastha. Ancase pancen n6dya ngelingake marang tindake kadange wr6dha.Rawana kumawani ngrabaw Suralaya nyikn pam dewa.. k?kasihe yaihn Dewi Sita hon|n ngaturahe mnrang panj€n)ngane kanthi nguncupake asta (ny€mbah) stirta minta pangaksama. Kajaba saka ihu. Wibhisana nyungk6mi padane Sang Dewi. Ngelingana tantan Asoka (ing padhalangan sin|but taman Argasuka). Elingna lan wenehana pamrayoga.. Bathara Sangkara). ndikakake m6nggak tindake Rawana kang murang marga.warna h 6na d ip 6p in dhalaola e WISA ha ng agau' e rCtuning bawana. tata-tintAm hn rahayuning jagat". aja nganti leObanjur ngl|lantur laku dursila. . supaya kadaggiro wr€dha iku darbe watah l6mh. aja ngOdir-)diralze kas|kten lan panguwasane. bisa mrajayo Bhathamantri LAngha pira-pira.

Uiturut pandmune. n$stiti h6na sira sirnakake sairone sak1dhep netra Hla sam|ngko padha sumurupq ana parangmuka kang bskal tdha ing L€nghaSf Rama wis ana ing ardi l\{ahendra. Sanajan mangkonoa. xrehne si Rama sawadyabalane meh nyabrang samodra n)dya ngrabasa praja LOngka. Sang Rawana tumuli wiwit nganclika : .rris ora ana kang kudu di6nteni.Paman Patih Prahastha. Tathaka . Sang Wibhisana maju ny6dhak. lan kobare hutha-krajan lingka dalasn sakadhatone pisan ora agawe muntabing atinira. Patih Prahastha kang minangka pinituwane para ras6ksa. ora wAdi nmngsah yuda. krdnah kapriye kang kudu ditindakake (Indonesia : tipu muslihat bagaimana). Patine atmajaningsun si Syaksa ora sira belani. lan liya-liyane. Akeh rasOksa krodha kang banjur matur marang ratune mangkene : . punapa pr)lunipun pun Rama sawadyaL49 . Sabdn sna mungsuh kang kumautsni nyAdhahi L€ngka. si Rama wis mrajaya pahlawan rasiksa sawatara. sira padha ora darbe rasrl sdngit ngigit'igit marang si Ranta. Isih akeh maneh pakartine si Rama kang isi pangina marang rasAkll. ana sing ng6mbat-6mbat g6ndhewa. Saparipurnaning pangandikane gustine.gilap kaya kukus. ny6mbah marang Sang Rawana. ingsun mundhut pamrayogo marang sira kabeh. ana sing nyandhak kampak. para ras6ksa padha ngad6g ngr6nggGp sanjataning ayuda. Karo ngr6ngg6p sanjataning ayuda. Ana sing nyandhak p6dhang utarva klervang.Gusti. hasudiranirc nisuwur ing jagut. ngirid wadyabala wanara. katon m6n6ng'ant6ng. banjur ldnggah ana ing sac6dhake singhasana.. ana sing ny6k6l cakta. Mitraningsun Sang Bali laang bangAt ingsun trisnani uga dipraiaya dening si Raghawa tanpa dosa. ora milu ribut. mOsthi bakal agawe susah lan karusakan'i. Biyen. netrane abang pinciha g6ni mawa.. lan tansah oUut. supaya dheweke aja nganti tAkan kene. meh nyabrang samodra. Manawa dheweke mwadyabalane nganti bisa nyabrang lan munggah ing dharatan. para nayaka 'mantri'' bupati lan sugung wadyabala ! sira habeh iku padha surasaltti mandraguna. sawang-sawungane ingkang raka barrg6t ngedab-edabi. amarga saka lumuhira pasulayan. Hla saiki. ana sing ngundha gada. ora beda karo ula nmwa wisa. padha mati di' prajaya si Rama ana ing madyaning alas. amargd saka lumuhira poruloyrn... Amarga -. para ras6ksa padha pating br6ngok as6sumbar maciya-ciya.Wirada-Kara-f)usana. Iku kabeh sababe ora liya.

pundi ingkang paduka karsakahdn. nyumanggahake karsane Sang Prabu. poclttha tanpa munclhttt pamrayogi dhatong para kotuula. Hla rrtk aran aneh-nylendh.. 150 pun citha sahlangkung ringhih ingah-ingih tanpa iaya. mand-ar samangsa prolu kudu rila ngurbanake jiua-raga hanggo kasugdnganing gustinira lan kaslarn\tane nagaia. salagine dutane bae saktine ngedab-edabi.Heh para pahlawan kabeh ! Sira iku padha ngawula marang Sang P:abu. Biyen. m|sthi njalari rib€d lan ruwod hang tundone ogawe riasusahan lan harusakan.n ... tig1se : cara utawa rekadaya kang prayoga ditindakake. ltau. Hla sira wajib padha ngaturi pamrayoga.suwe mij6t wohing ranti. lVilanipun. balanipun ndadak dipun-rombag ? ! Ir'l€ngsah poduka punile a sam- ron$s- . Hla holt saptrniko. Punopo paduka k|hitapan dhat\ng hadibyan'kanuraganipun para pahrawan raslksa ? ! sanajan srongenge "pisan. rah bi"balyr.. manawi kddah dipun-sirnakakAn..utcne hang rnung stji thil nggawe kobcre kutha-hrajan L6ngka. ngilang habeh. Naiging sumurupa ! Manarua ora hliru panyurasaleu. ndadak dipunrambag rante. Mttpakat lan orane marang pamrayoganim. kawula sondika ngl|ksanani.ng badhe kadhatangan mdng*h manungsa auadl. wadyabala paduka sami sogah lan rumaos hiconggah numpAs R ama sawady abalanip tm. iir sira kabeh iku pancen digadhang-gadhang saguh nyirnakake mungsuh. trnnawa Song Raghawa nganti prapta ing L?ngha.'. mau sang prabu ndangu ing babagan .ula sogon ngimin dados wtus saldb|tipun sakodhep netra. badhe dhatingipun Rama lan para wanara bottn pralu dipun-prihatosak\n. nalihq d. Manatui pr|ht dipun-ttntal utaui dipun-mannhmamah ngantos ajur-mumur kados bubur. yen ptndangune Sang Prabu dhek mnu ilzu sira tanggapi sarona nyoidhok senja_ taning ayuda lan s1sumbar maciya-ciya. Sarampunging ature para ras6ksa. padha ndhAfik ora wani mobah-mosih". Wibhisana ng6ndika : . Rttnil.m?mos hados ron luntbu. nam.groboro siraraya tumdwoe'Bathara Indra satuadyabalanipttn.abara wanara.fl a y a.lanawi rambilan kodah dipun-sirnakahan. pancen b\n€r ng€ndikine Sang Prabu.. Aturira marang sang Prabu dhek mau ileu ntuh ban?r.in. kawula piyambak sagoh mangsa ngantos tdlas tanpa sisa.nhritta . Hla monawi para pahlawan rasaksa nantung lumatuan Rama lan para wanaro. joi'punika sanes mingwh inghang awrat sanggenipun. l. sapa rasAhsa kang wani lumawan ?! para rasdhsa hang ngaku sura-sudira sakti mandraguna padha huwirangan... Gusti bot6n prolu tumut nyalirani mangsah yuda.

Atur pamrayogane lllibhisana ora didhahar dening Sang Ralvana.bang6ting dukane. saka bang6te sihtr6sna lan bang6ting pangemane marang ingkang wayah. panj6n6ngane ng6ndika mangkene : . lan ngalJmbana k6kuwatane wadyabala wanara. kang wis tau ingsun rungu. mandrr ngaturi pamrayoga supaya kadange wr6dha iku nungkul aris sarta ngaturake Dewi Sita marang panj6n6ngane. Saka . tnanalt. 151 . manungs:r awadyabala rvanara kang kasAktene tanpa tandhing. iku dipraiaya sarana umpluk samodra kang kOponjingan hasOktene Bathsra Wisnu.Akeh l1lakon aneh leang ana gigayutane karo Bathara Wisnu. ing iagat. Aja tidha-titlha lan aja ewuh-pakewuh sira nganggo r|mbuge Wibhisana.Akeh lan warna-warna ng6ndikane Wibhisana sing surasane isi panyeda marang para ras6ksa.. putuningsun Rawana . Sawise mangkono.on panjAn6ngane.ll'ruhanirq. i€r cture arinira iku pancen bdn?r. nydmbaha maraig Sang Ragharuo.Putuningsun Rawana ! Nggugua parrtroyogane si Wibhisana. nlanungsa sattti kinarya lantaron jalaraning brasthane para rasihsiz. trIanawa panj|n)ngane prapta ing kene lan linawan ing pArang. Para raslhsa kang padha lumaLL. Bathara nganalzake kr)nah alus ora leasatmata. yaiku eyarrge Prabu Dasamuka. yaileu Tathaka-\Yirada-Kara-f)usana-Marica. Dewi Sita aturna marang panj6n6ngane. kabeh pangandiha lan tindak-tanduke sarroo nyata. Mulane ngger.. Bagawan Sumali. ntatine iya anrurga h?taman j|mparing. dheweke dicoba dipraiaya sarana ilnjata bajra: nanging nganti wola-uali binaira dening Bathara Indra. panj\n|ngane iku panjanmane Bathara Wisnu". . ..adyabalanira m\sthi sirna-g€mpang. Panj|n)ngane iku rOsile ntulus panggalihe.. dudu maya (dudu sulapan).l\[ungsuhe Bathara Indra kang misuwur crcn Asura Wr6ta. mandar njalari dukane. Ing sadurunge ditamani umpluk samodra.a panjdn€ngane Sang Raghawa i/eu sranane para dewa. Sang Ravrana ola karsa paring wangsulan marang \Vibhisana. Sumilanging panggalihingsun. Wasanane Wibhisana ngelingake aja nganti kadange wr6dha m6mungsuhan karo Sang Raghawa. Siro prayoga nungkula arjs. Wruhanira. sanajan dheu'eke luwih nom tinimbang sira". panj6n6ngane banjur nggunggung kas6ktene Sang Raghawa kang tanpa timbang. sira sau. bar6ng priksa pamrayogane Wibhisana ora dipraduli. Rawana I Ranwdewa ihu asaniata langhap lan jimporing sing ampuhe hagila-gila.

Sadguna (Walanda .ain) sira liru'akake. kang njalari dheweke ors bisa mati dening dewa. GOgaman liya-liyane kang ditibakake ing salirane rimuk kabeh.a. mulane pmyoga srra nungkul ayjrs marang panidnAngane. irtg wa-tah sandyakala dhewehe dibujuk dijak siram ing santodra. yaksa. soya g€dhe angkara-murhane.. lon' dhAping kukune kaya baira. danawa. amarga panjAningane iku hang minanglza pangal'omaning Tribawana.Mangkono l1lahon aneh-nybneh nggumunake hang uis tau ingsun rungu. a-suja na. Nggugu-mituhua . Kang sira esthi nrung rnOmungsuhan lan pOp|rangan. dudu manungsa. Sira ora ngelingi kaagungane sih-tr6sna marang liyan (marartg bibrayan agung utawa masyarahat). Sira kalah wAweka. Ya ing u'6htu iku patine Asura lVr?ta k€taman umpluk samodra". dudu yaksa lan dudu pisacq nanging sat6ngah manungs:r lan sat6ngah kewan. luwih-luwih mamng para manungsa bang7t olehe ngina. \Vasanane Danawaraia Hiranyaka' sipu palastra binAhh dhadhqne dening Narasinga". Ing jagat t|t|lu ora ana lzang nyundhul lzas?lztene Donawaraja Hiranyakasipu. ras|ksa. kang gdgayutan haro Bathara Wisnu". BarAng darbe tzasAkten kang ngedob-edabi.e busiking kulite. kasipu. pisaca. Sang Raghawa ihu luhur ing budi. Dening Bathara Indra. Luong.Kang luwih nggumunake patine Danawaraja Hiranl'a- 152 . dudu danawa. Singa : jinising kewqn galak) Narasinga iku galahe kagila-gila. saya siya-kaniyayo watake. manungsa lan dening kewan apa bae.Ngger. Awit saha iku Bathara Wisnu baniur mancala warna Narasinga. Ora ngr4gani marang para rlsi kaswargan lan para dewa. dudu rasAksa. . PanjAn?ngane ora kasamaran yen Sang Danawaraja ora bisa palastra dening dewa. putuningsun Rawqna ! Kahancnira sarwt kontit yen katandhing karo Sang Raghau. tind ch ira gr usa-gri$u hdr|p kliru izang njalari asoring kahananira. pisaca. dudtt keuan. pant)s dihawulani lan pinundhi-pundhi.. rasAhsa. Awit saka iku para rAsi hn para dewa padha nyuwun pangayomon marang Bathara Wisnu. (Nara : manung*.. ora ano kang agau. ora sira 6cahake.Asura Wr6ta ora gigrig wulune salamba. manungsa lan sato-kewan. Dudu dewa. haloh wicahsana karo panj|n\rrgone. Ka#ktene Song Danarcaraja ihu solea nrtgrahane Bathara Siwah. danawa. yahsa. zesuoudige stontskunsl Indonesia : ilmu kenegaraan enam mac. uripira ora nulad tut a-ccrcning u rip e p ara sarj ar. Danawaraja Hiranyakasipu bang)t adigung-gum|ndhung. .

Manawa ihu .rekidaya" ltcnggo rumOhsa'rchayune praia Lingka.r".ng"ngo bisa datli adh€rtt. sab€n ana bot-repot utawa rubedane praia. Kumbakarna nyambungi : . (Mriksanana iAi*i bab 69 : Wibhisana). Kagawa saka bang6ting muntabe panggalihe. nuli mapan nendra maneh. Bagawan sumali.Kaka Prabu ndhustha Dewi Sita.. Nanging saiingko.ng eyang Sumali iya ora . yaiku sarana kaPrawiran". sira 6nggo. wibhisana sanajan kadang taruna.watak-wantune Rawana ora bisa luntur dening pitutur... Kumbakarna nglilir pananghiian' saka nendra.mohi r. sawise sira balehake lan wis ditampa dening Raghawa.marang r)mbuge Wibhisana.t*.. pinas" tr. laku nbtha. Ya atur pamrayogaBe kang kapindhone iki kang njalari bangat dukane Ru*a. uga banjur kondur m6nyang padhepokane. .sira tAtip kapengin m. babar-pisan ora k6na di-ar6p-ar€p bisa tinotbuka kang nialari banjur karsa nampa'rAmbug b^cik. sorote rOm\iii" king anyds bisa dadi panos. ora ryung rdmbuge Wibhiiana "ir"i w1warihe kangi. mGtu kuping t6ng6n".sie nonggulongi sarana migunahake pamrayoga utawa iguh'pra' dhAb Wibhbana. pamrayogane gih plngqlaman. paribaxne. nanging panggalihira kangkaku "bab*on" ora luntur dening pihrtur lan oraFasah ing w0kaya alu. Sawise kandha mangkono. Rawana nganti mantala nandhang lan nundhung Wibhisana.mbug b1cik.ni. b. wong wicaksana kang sttsii ie. sugih pangalaman lan mumpuni isine hitab iuci. Sajrone Bagawan Sumali m6dhar sabda. Pasrahna sang Dewi marang Raghawa.ngku Dewi Sita. iulane r)mbuge me^ntds lan pantqs digatekake. Ing sapungkure Bagawan Sumali lan Kumbakarna. **rh. Nanging niio proiu ing simu wdgah nggugu-mituhu r&nbug rahayu' Hla mangka sing uwis-uwis. .'nanging wicaksana. Kumbakarna banjur oncat saka panangkilan.Kalea Prabu Dasawadana ! Tanpa gma padha ngrdmmanawa Oug . sawise prit *.. 153 . garwane Sang Raghawa. Wibhisana ngaturi pamrayoga maneh marang sang Rawana.ml6bu kuping kiwa.ii.. Ian banjur enggal-enggal manjing ing Sarampunging pangandikane Bagawan Sumali. dak-r|bute Sang Dewi sarana laku tttama. awit pancen mung pamrayoganc kadanlgira taruia ihu d\dalane sira nAmu -rahayu"' Mangkono ng6naltunu ingkang eyang Bagawan Sumali marang Prabu Dasamuka.

pasuwitane wibhisana ditampa b6cik dening Sang Raghuttama.. 1._. gunung moyag-mayig.Samocira iki nAdya ingsun tibcni j€mparing. isine rasatala padha giris-miris nguwatirake t0kane w6ktu kiyamat. . duka marang snmo- . R. Wibhisana dip6thukake Ha. maspadakake kadhaton Ldngka kang katon lamat-lamat. njalari ora bisa mbanjurake Kocap Sang rajaputra Rama sarta para wan. Bumi gonjang-ganjing. I\{angkono ng6ndikane Sang Raghawa.. samodra kang ngalang_alangi tindake.54 tindake.fahendra. kapriye bisa_ ne t6kan L6ngka (Ngal6ngka) ngliwati samodra.ua ana ing pasi siring samodra.*urrg*r. banjur miyos saka panangkilan.. tuwuh garagara gora reh kagiri-giri. kagawa saka put6t<-mfat6king pang_ galihe.lra. inc6ngake. Sajrone Sang Raghawa m6nthang gandhewa. Ttrwuhe ddduka kanthi dadakan nglimputi panggalihe. padha ndulu mangidul . G6ndhewane tansah ing6mbat€mbat. samodra kocak alembakJembak pindha kin0bur. katon sumorot murub bedhoring j6mparinge. nurnan.Wibhisana pamitan lan ny6mbah marang Rawana. amarga diangg6p nggawe singsara.. n6dya suu"ita marang Sang Raghawa. mahanani rasa panas pindha panasing sorote srdngenge se-wu cacahe. Praptane ing wukir Mahendra. lOmpaiinge diinc6rg- dra. B6n6r ng6ndikane sang minulya pandhita wr6dha kang rnratelakake yen rasa on6ng lan sih-tresna gampang nuwuhake pamuring-muring utawa a6auta.rmodra kang dadi p6palang.". kandhoging laku. Dumadakan gGndhevrane pin6nthang sakal'ange. Kanthi dilarapake dening Hanuman. RAMA DHA$TUH WADYABALA WANARA NAMBAK SAMODRA. rurnaos durung antuk w6wdngan. Sang Raghuputra oneng manggalih k6kasih. samodrq kang njalari. 88. Tindake Wibhisana qg6n6r wukir A. Sang raiaputra bang6t judh6gputOg panggalihe. ora bisa n6mu akal carane nyabrangi samo. (Rasatala = Walanda : onderwereld = Jawa : dhasaring Lumi). tindak mangalor didherekake para wadyabala kang padha s6tya-bakti marang panj6n6ngane.

samodra kaya kinocak. naga-naga kang ora mati padha bingung pating biluiung-. Saya suwe kahanane jdmparing iku saya sumorot ak6lapk6iap ngedabedabi. ngupaya papan-panggonan kang any6s banyune. ing kabeh keblat.*uk". sanalika banyune samodra banjur panas pindha umob mawalikan. J6mparing kang dildpasake dening Sang Raghawa bablas t0kan ing rasatala. kan. gumuruh ngg6girisi suwarane mega ing langit. kang ingalambana kuwat ny6k6l jagat.rg gi6g6r rame dening polahe para naga kang pating tlosor ir. Priksa para naga padha ribut pating brubut nlosor saparani**. samodra ngalami karusakan. (Samarabhumi = Waianda : slag. Naga Basuki kang dumunung ing indh6ning bumi (Indo"po.iwak lum' Ua-lurnba mancolot-mancolot lumayu. lor-kidul-wetan-kulon padha ngganda bacin kaya gandane sarnarabhumi kang k6bak bangkene prajurit sing padha mati. katon gum6t6r wel-welan .ot bumi). Dumadakan clorot-clorot sumorot madhangi nitala ing dhasaring bumi.reld = Lrdonesia : medan perang). l6ksan. Ewon. bangkene padha kurnambang. Iwak' iwak paus lan baya-baya padha klabakan nglangi mrana-mrene. amarga palGnggahane tansah obah agonjangganjing. Jalaran para Nagendra padha lumayu kagegeran. cumlorot tiba ing . pu"ggalihe Bathara Baruna bangtt was-sum6lang. bang6t njijiki lan ng6n6k6n6ti ati. (Rasatala = Walanda : onderwereld = Jawa : dhasaring bumi). yutan lan mawur-. da-wurda kehe iwak kang mati. Ana. titat-ttrattrit maliw6ran pindha soroting Kala (Indonesia : bagaikan sinar dewa Maut). g6t6r.Apa iagat ardp kiyamat ?!" Mangkono pangudasmarane panj6n6ngane priksa j6mparing ttri panggaiilr. puncaking wukir katon manggut-manggut.*"y. amarga nesia : kddayan bangating panase j6mparing.Barang jamparing lumapas saka g6ndhewa. ng6nani para naga' sat6mah akeh naga kang palastra. u**ga giris-miris sumurup j6mparing sumorot k6lap -k6lap n gedab-edabi - Kocap Sang Hyang Baruna kang nalika samana mb6n6ri lagi l6nggah ing singhasana s6sotya ana ing madyaning samodra. bumi o169. njalari r6g6aing sarrlodra..u*odtu. alune alembaklembak. k6then.r-*t a padunungut ". ora karuwan kehe isine samodra kan& mati. gumabyaring sorote bangat mbal6rengi. bang6t kaget kagarvokan. ngluwihi soroting sr6ngenge 155 . swarane puti. ana iwak bunt6k kap6t6k ing wal6d ora bisa m6tu.

Sinuwun. Sang Bathara saya was-sum6lang panggalihe. ana sing lagi r6butan wowohan. Sinuwun ! Iitg samodra puniha kathah nwhhluhipun agdng-agdng inghang ngdd nguntal bumi. banjur matur : . kawilnlngona ! Karsa padulza ng1sat samodra sarona jdntparing pacluka.. ana maneh sing lagi ngad& ana ing pdsisir ndulu iwak kang padha sumaput klabak-klabak. (Nitala = Walanda : naam van een hel = Indonesia : arahing sawijine nraka). Jalaran sahing lzathahipun wal6d ingkang sahlanghung tdbdt saha sahing hathahipun. Bathara Baruna uga priksa Sang Raghawa kang nalika samana isih ngasta gdndhewa. Warna-warna solah-bawane wanara. rnanjanma 156 I i . Bathara'Baruna jengleeng (Indonesia : berlutut) ana ing lumahing banyu samodra. tdmtu wg€d kaliltsanan. Bathara Baruna kaget wuninga wanara mal. .. Kajawi ltunika sinuwun. 4ydrnbah marang Sang Raghawa.bala wanara botdn badhe sag€d ngambah dhasaring samodra. wadya. paduka ingkang kagungan. ana sing lagi g6guyon karo kancane.6n b dntering jiirn$ aring pcduka". kaya diubqbi d ukane. ngantos paduka laj\ng kados k6kilapan dhotAr-g cncasing panjanma paduka inghang salzlanghung luhur-mw'lya ?! 'Padutea botdn ngrumaosi bilih panjanmaning Bathara Wisfiu. manawi dipun-ambah sagOd njalari clharuuh. mugi paduka kagunganona panggalih w6las dhat)ng para mahhluh isiniputt samodra. Puncpu inghang njalari li:utuuring panggclih paduha. punapa laj|iq kenging dipun-atnbah pora Luanara rninangha marginipun dhatAng lingha ? Bot|n sinruuurt. kathah harangipun ingkang ag6ng-ag0ng saha inggit-inggil tur lunyu.satus. jum6n6ng ing sat6pining samodra. Bardng mriksani pasisir lan wukir Mahendra. Mangkoho pangudasmarane Bathara Baruna karo ny6dhaki Sang Raghawa kang nalika samana lagi n6dh6ng-n6dh6nge nrurub panggalihe. paduka ingkang rumAksa saha padukd inglzang nguwaosi. . ana sing lagi m6thangkrong ing wit-witan.Jagat saisinipun puniha paCuha imgharrg ngwontdnahin. bot4n.. salirane s6mu ngrungkuk mbungkuk. Nanging sasantpunipun santodra puniha asat.We hla ! Dadi Sang Raghowa sing nj€ntparing santodro". Kawuningana. barang-barang inghang sahlangltung mbAbayani.t ngcntos nilaj?ng sami p/jah kddas. banjur miyos ing sajaban banyu.utayuta. sampu. mulane panj6n6ngane tumuli j6ngkar saka dhampar pal6nggahane. Kajaba priksa para wanara.

padha lumayu. samodra puniha pOpindhanipun kados lepen ingkang namung sakilan wiyaripun. baclhe mbrastha paro rasAksa angkara-murha. . Sang Raghawa bangOt kar6nan ing panggalih. prcyoginipun para Luanara sami lzadha' uuhana ntindhh r€di nyatunggal sarta ngusungi sela ingkang agOng-agArry hangge NAMBAK SAI\IODRA punika. Amarga carane ngaturi pamrayoga Sang Hyang Baruna kanthi ngaji-aji. Itlet-aui ngengOti hathahipun uta. suwarane luwih -dening rarne' amarga parzr wanara olehe tumandang ing gawe karo mdre-m6re.Sinuwun. rndngsah paduka sirna. Sasir6pe j6mparing dahana. para makhluk samodra padha g6mbira.Jawa : j6mparing dahana). para naga-bumi padha s6n6ng. (Saragni = Walanda : pijlvuur =.Tyubalo Lucnara. Padulea tdnttu sagAd dumugi L|nS' -ka saha wasananipun ngalami jaya. nuwun sewu ! Manawi ruontin kapardng paduha horsa ndhahar otur lzawula.ening pcra wana' ra.. lakune ng6n6r gunung. para Luanara tinttu sag\d nambalt samodra sarana 16di saha sela ag)ng-agAng. Panj6n6ngane banjur nglOpasake j6mparing panulak. Sang rajaputra Ramadewa banjur ndhawuhi para wadyabala tvanara. kanggo nggawe adl'r6me j6mparing dahana kang sumusup ing t6l6nging samodra lan rasatala (dhasaring bumi). para wadyabala uanara p|ltindhanipun hados kulauarganipun Sang Kalantaka (Watonda : de god uan de dood : Indonesia : dewa Maut) sami twnut nf irnakalt0n nt6ngsah paduka". njalari giris-mirise kewan-kewan alasan. Manawi paduka dhawuh!. J€mparing padulta ingkang ampuhiltun p|pindhanipun kados'Kalamr6tyu (Walanda : cte god des Doods = Jawa : dewaning pati). ialaran dipun-urug r?di saha sela d.padul?a ing marcapadu kanthi ancas nddya mAmayu ayuning ba' wana. Bumi badhe mumbul (dhasaring sarnodra daclos mggil). Kanthi gambiraning ati para wanara paqha mangkat pating b16b6r. mangulon utawa mangetan. t|nttu botin badhe ngantos dangu para Luanara anggenipurz-nambak santodra punika. I\. Ana sing mangalor. Singa-singa kang padha ndhElik ing guwa akeh kang m6tu.langkono ng6ndikane Sang Hyang Baruna. jalaran para wanara punika sami kAse' renan kas€hten pacuha. Kewan-kewan L57 . kabeh kang mati dening Saragni padha waluya-jati kaya winginguni. ndikakake ngusung gunung lan watu g6dhe-g6dhe kanggo nambak samodra. rumOksa hawiluiinganipun para suci wha mbrastha para murln-candhala ingleang adamil r)tuning iagat". lan dukane tumuli lilih.

lan m6tu gdnine. Ana wanara kang n6ndhang watu g6dhe. kato padha samdkta n6dya pindhah m6nyang planit liya.rngu nganti sayoiana dohe.Apa kang haton irdng kaya Asura Rahu hoe ?" I{ang}<ono ng6ndikane para dewa priksa watu kang disawatake tnau. Jalaran kuwatir k6tunjang gajah.kang kurang tr6sna nurang anake kang lagi nusu padha lumayu ngg6ndring sipat kuping. Sajrone kewan-kewan padha ribut pating brubut lumayu ngupaya pangayolruln. lambening guwa-gunung dikawil sarana epek-epeke. iku minangka sanjata dijojoh-jojohake ing lambung gunung. para wanara padha b6bar6ngan ndhungkari gunung. katone ana ing akasa kaya manuk alap-alap nggondhol ni6mangsan jarahan (oleh-olehane ngr6 but saka alap-alap liya). ing epek-epeke. enggal-enggal padha m6ntas ing dharatan. manawa diungak katon p6t6ng ngg6girisi.injang. njalari akeh margasatwa kang tiba kapidharaAna g6mpalaning watu leter ambane sewu dh6pa. suwarane k6pr. sat6mah para dewa padha ribut kagegeran. ing ngisor katon ana barang kang luwih dening aneh-nyl6neh sumunar mbal6r6ngi. kaya kapuk Ana pahlawan wanara kang kasdktene kagila-gila. n6dya diprajaya. nusup-nusup ing puncaking gunung I'Ianimaya (Walanda : uit juwelen of }. Tilas dununge gunung iku awujud luwangan kang j6rone ngedabedabi. sinangga pGpindhane. . iku disawatake dening pahlawair rvanara m6nyang g6gana t6kan ing sr6ngenge. banjur lumayu asalang-tr. bar6ng ngmngu swarane wanara masinghanada. Amarga saka g6dhening k6kuwatane. Ana pahlawan wanara kang epek-epeke bangGt atossantosa pindha bajra. nuli lumayu m6nyang puncaking gunung. \fatu iku p6cah. p6pindhane kaya singa sewu paripaksa ngrabasa gajen' dra (ratuning gajah). Para wadya158 . Tugdlan gunung iku katone entheng bae digawa dening wanara. Tug6lan gunung iku banjur digawa mabur.. sadhela bae gunung iku wis tug6l kaya cinakra.oistallen gevormd = [ndonesia : terdiri dari intan dan hablur): Gajah-gajah iung lagi adus ana ing tlaga. celeng-celeng padha ndhisiki m6tu saka suclhunge. sdru kaya g6lap ngampar. iku culane Sang Hyang Anantaboga (naga kang nyangga bumi). gunung iku j6bol k6b6dhol nganti t6kan ing perangan kang dumunung ing sajroning bumi.

kaya patrape priya nonoman kang ora bisa atindak sareh . nuli diurug w6dhi. lima-lima utawa n6n6m-n6n6m b6bar6ngan. nuli watu-watu ditata aldlarikan lan sap-sapan. tambak iku k6na diarani wis dadi. Pangangg6pe. banjur diuncalake mandhuwu: kaya bal. Angin bant6r kumrusuk lum6bu ing guwa j6ro. Tlaga-tlaga ing gunung iku banyune kocak alembaklembak.pakoleh. Wanara sing ana rng ngisor mb6dhol gunung anakan. Sawise mangkono. Dheweke n6mpuh lambung gunung 96dhe. t6lu-t6lu. Gunung p6pindhane k6nya (gadis).Lala wanara padha ngusung gunung loro-loro. binjur gununggunung anakan ditata ana ing sadhuwure gunung sing g6dhe-g6dhe. iku p6pindhaning panganggone k6nya kang mlotrok. Sang misuwur wanara N a I a. watake bang6t angkulr-sum6ngguh. kaya nangis amarga rinodapaksa (Indonesia : diperkosa). Tambak iku katon l6nc6ng. ora g6lBm ditulungi dening wanara liya. cra r6kasa. gunung anakan iku g6dhene mung padha karo wiji sawi bae. watu-watu kang tumemplek ing sauruting pinggiie. bdcik lan r6sik. Sawise kabeh iku krak6tk6ket. Iku banjur diurug l6mah nganti rata. Sawise mangkono. (Bathara Wisnu). Ana wanara kang d6d6g-piad6ge g6clhe-dhuvrur tur gaiake kagila-gila. tindake sarwa k6susu agrusa-grusu. Dhisike gunung-gunung kang g€dhe ditibikake ing samodra. ditumpuk diundhung-undhung karo watu-watu kang g6dhene prasasat sagununggunung }{eru. katone kaya Garudha nglayang nggawa mabur Bathara Purusottama. satdmah k6nya iku banjur ngl6g6na (wuda). lVanara kang ana ing g6gana nampani gunung analian iku. papat-papat.'tumempleke 159 . iku p6pindhaning 6luhe k6nya kang rinodapaksa. lumahe tambak (permukaan tambak) rata-. Ing antarane para pahlawan wanara ana sing uncal-uncalan gunung anakan. I\ttega ing lambung gunung kabur katiyup ing samirana. katon prig3l Ian patitis. wit-witane pinupuh padha rubuh kabarubuh. Sawise para wanara padha ngusung gunung. iku pGpindhaning napase gunung kang rinangkul dening wanara. gunung iku banjur dirangkul. dadi gunung-gunung kang g6dhe iku dumunung ana ing ngisor. watu-watune padha b6lah-p6cah pating glasah. banjur wiwit ngrakit gunung-gunung lan watuwatu iku diGnggo nambak samodra. atmajane Bathara I4'iswakarma kang mumpuni ing babagan bangunan iirg kalangane para wanara.

wadyabala wanira budhal diirid Sang Raghuttama. babar-pisan ora gonjing. Saka ing pasisir. pasire kang awarna irdng sumorot akil6ng-kil6ng. Kahanane tambak iku ora ana kang pr6lu dikuwatirake. Setubanrlha kang dawane satus yojana kebdkan wanara nganti jdjdl-riy6l tanpa s6la. Sawise sam6kta. Kagawa saka g6mbiraning atine meh t6kan ing IGngka. mdre-m6re luwih dening rame.F.T. padha ngajap tumuli campuh yuda. pil& wanara padha masinghanada. kahanane Setubandha. kang minangka w6dhine 160 . Tambak iku wis sam6kta dadi dalan kang b6cik. Sang Kapindra tumuli nimbali kabeh wanara. Gericke . alase bang6t n6ngs6make. warnane gilap kaya watu manila (marmdr).C. ingatase samodra amba lan j6rone ngg€girisi. Sang Raghuttama n6rusake tindake didherekake sagung wadyabala wanara t6kan ing g'.kukuh bakuh. Panj6ndngane bang6t gumun-ngungune. Vtatu-watune awujud s6sotya-manik lan jum6rut. Sang Raghawa sawadyabalane padha munggah ing dharatan. kahanane kaya patarnanune Bqtha.. lagi mangkat saka pasisir tansah ndlidir bae. padha mangal6mbana marang kaluwihane Sang Nala. Wah ! Nyata pant6s ingaldmbana kurvasisane Sang NaIa ing babagan bangunan.000 elo. durnunung ing saBlore kadhaton Gngka. bisa nambak samodra. Sang Raghuttama. Bar6ng wis t6kan ing pasisire samodra laladan l€ngka.luwih ? dm).yojana'. pawarta . kok k6na binudidaya tinambak dening wadyabalane Sang Raghawa. sau'6neh ana sing ngarani 32.000 elo. sanva tOguh-santosa. Ukurane. ndikakake padha kumpul lan tatatata. (L yojana = Bahusastra J. puncake 6mas. Roorda : 16. Sawise Setubandha (Walanda : dambouw = Indonesia : bangunan pengempang) paripuma. d6dalane kam6nangan lan kamulyan kang bakal kagayuh. diukur miturut ukuran .Rama nambak samodra" kapiyarsa dening Sang Dasamuka. Laksmana lan Kapindra Sugriwa bang6t kar6nan lan kagawokan mriksani.rnung STIWELA (Suwelagri. kang minangka cucuking baris Sang Anilatmaja.. Saka akehe wadyabala wanara. lran kang isih kari. Ya ana ing gunung Suwela iku Sarrg Raghaua lan para wadyabala wanara olehe masanggrahan.). dawane mangidule (dohe) ana satus yojana.. n6dya budhal mGnyang L6ngka. Laksmana lan Kapindra Sugriwa. lambunge gunung (ereng-erenge) slaka gilap. Suwelagiri iku gunung kang bang6t asri anglam-lami. Sab6n 1 elo = kurang.-a Indra.

mandara k6mbang-k6mbange katon pating plolok n6pdpindhane kaya wanurlya kang wis ngadi busana m6thukake rarvuhe sang B. amaiga ing kono akeh suryahanta (walanda : soort van edergesteente = Indo- Tindake Sang Raghawa saya mandhuwur saya kar6nan ing panggalih. ngunekake k6capi utawa cl6gnpung. dadi p6pindhane kaya Cintamani (Walanda : edelgesteente dat alles geeft wat men wenscht = Indonesia : s6sotya kang bisa minangkani sawarnaning panjaluke manungsa). Wit-witane endah-endah. wohe mbiy6t bang6t. wit rtewandaru fiinise wit pinus. ana kang lagi suka_suka pari_ suka. Kahanane suwelacala (gunung suwela) o^ra kalah endah karo kahyangane Bathara Kama. ana sing lagi nabuh gam6lan sang_ gani. Wah I asrine gunung Su- ru.ba.Suwelagiri p6pindhane kaya Amarawati tumurun ing marcapada (Amarawati = kutha-krajane Kaindran).. sdsotyane matumpuk-tumpuk kaya ing ardi Me_ Suwela para dewa. ana sing lagi p6pasihan karo k6kasihe (Indonesia : sedang bercumbu-cumbuan).aghuttama.rgsa. ngidung. it 161 . Apa. Ing guwa_guwa iku dadi padunungane para dewata. carana (uga juru ngidung ing kahyangan). kagawa saka ba\f a!6"g m6krok. nesia : jinising s6sotya).ika-candrakanta.ya alun-alune Bathara Indra. ora beda karo Alakawati (kutha-krajaning kahyangane Ba_ thara Kuwera. mat6ng_ mat6rig. . Pm).. mandar k6mbang-k6mbange kang n6dh6ng m6krok mbabar gan_ da iya akeh. ing j6rone jdmbar ka.manik-mutyara. saw6neh ana kang lagi cangkrama. wala-nda Guwa-guvrane gunung Suwela amba-arr. candrakanta = V'alanda : fabelachtige steen. amarga kahanane ardi Suwela saya asri anglam_lami. (Sphatika = : bergkristal = Indonesia : mestika gunung. para apsari (widadari) lan para kinnara-kinnari (Indonesia : makhluk ajaib). ana kang lagi ngarang kidung. die in cle maneschijn glanst en smelt = Indonesia : permata dalam dongeng (hanya khayal) yang bersinar dan meleleh dibawah sinar bulan). Kang padha ad6dunung ing ardi wela prasasat madhani sLlwarga. padha nyuling. ialaran akeh s6sotyane maneka warna. wujude kaya c6mara) asri ngganda wangi. Ana uga kang lagi nyadham lan kang isih awujud p6ntil. para gandharwa fiuru ngidung ing kahyangane Bathara Indra). manili-sphar. ian padhang-sumunar. Utawa k6na dip6_ pindhakake samodra lan Himawan. gilap. ing Suwelagiri ana.bae kang dipengini dening m"r.

n6dya diaturi siram lan ngunjuk. Banyu kang m6tu saka watu katon b6ning ar6sik. rungkad ng6bruki suryakanta kang katone kaya tansah kumukus pindha asung pasugatan marang kang lagi prapta (Sang Raghawa): Wit hapurborus ngganda s6dh6p. banyune katon bdning nyamng kinclong-kinclong.kang-padha adus ing tlaga kang agawe rusaking k6mbang trate.Mung sapixn iki lzowe dirawuhi dening kang minulya Sang Raghuttamo"..ng gOni. iku pOpindhane tangane tlaga (nguncupake asta) n6dya mangab6kti (ny6mbah) marang Sang raja-putra. asmara-furc (Indonesia : asmara-cinta) bisa nggawe sangmraning jagat. rasane (tumamane ing awak) s0g6r lan any6s. satdmah kukuse suryakanta ngganda kaya dupa. iku p6pindhane wit-wit tal iku padha n6psu nyawati gajah-gajah. k6mbang bakung basantatilaka (Walanda : tilakabloem in de lente = Indonesia : bunga tilaka pada musim bunga). Sawarnaning pambudidaya ora ana sing bisa nyirip (Indonesia : yang dapat memadamkan) 162 . banyu mangkono iku saya amimbuhi panasing ati. nganti agewe kobaring atine wong kang lagi pisah karo k6kasih. kayata wit punaga. Saya manduwur tindake R. Ing sapinggire tlaga akeh wit tal g6dhe-g6dhe katon tumata jejer-jeje-r k6r6p. wohe padha tiba. . Wo. p6pindhane kaya mangayubarya nurang rawuhe Sang Raghawa. p6pindhane kaya wis padha sam6lrba n6dya nyaosi ganda s6dhtp-arum tumrap tutuk (nyaosi mut-mutan kang njalari tutuk ngganda s& dh6p-arum).ajaputra Raghawa. l6bda m6nthang langkap kanggo nglEpasake panah (panaf. lan liya-liyane. saya akeh witwitan asri ing Suwelagiri kang diwuningani. asmara) kang agarve giris-mtrise wong i<ang lagi pi' sah karo k6kasih. pdpindhane kaya ngar6Par6p rawuhe rajaputra Raghuttama. w)di i. fijuna. saka klikaning wite 5n6tu tlutuhe putih tumetes ing suryakanta. g€ni asmara kang murub makantarkantar.' Ttaga la ng dumunung ing lambung gunung katon amba lan r6sik. angsana. k6mbang sr6ngenge. Nanging tumrap wong kang n6dh6ng nandhang ondng marang k6kasih. N/tangkono kandhane wit-witan marang kanca-kancane. Kabeh wit-witan iku nalika samana lagi padha mangsane k6mbang. eampaka. Kudhuping k6mbang trate kang n6dh6ng med6m.ng6ting tuwane. Sing ndulu k6mbang maneka warna iku ing s6mu kasinungan ras. Ing sapinggire dalan kang diliwati Sang rajaputra akeh wit cdngkeh kang mbGneri k6mbang.

nganti sur[e ngdndika marang Laksmana. .eb *-. ana karrg bisa ngilarrgi rasalara'asmara kang wis manjing I"g tata"ging atlsanubari. kawicaksanan ora ndayani apa-apa. ora.bar wiii hang nialari wong kang lagi pisah haro hahasih kat.4. Iku kang njalari Sang Raghuputra baora ..suuelagiri iki bang€t'asri.. pr6lu diwuningani. I'langing ernane kok saiak tunpa rasa isin-wirang tumurune asmara ana ing kene.r]rr* wantah. ora ana usada sing bisa marasake.rg-6t ttu*rt g sungkawa. T\rmrap wong kang lagi nawung gandrung-wuyung nah6n kung. V w?Ydv' TW .A. j6n6nge t6mbang Bh ramarawilasifc (t6g6se : kombang ora t6ntr6m).x:T:'N##fiW'. panggalihb tansair kuwur. I\trangkono pangudadmarane Sang Raghawa pa- Katrongan.-.tSrEDl . '#A-:e@iiffi ct&. rneh kabeh papan'panggonan aha i€ngsO*inn.sz d &v"grurw^s /. yaiku kang kas6but ing R'antayana Bab XVI kaca tl1 sloka angka 31. ny..:tr::.sadhih-kingkining atine wong kang kataman j6mparing asmara -kagila-gila.1-r* l*- nila.tangi on€nging ofi".J 3^-^(--n. sawamaning kagunan tanpa guna.tDV7 4J2 youqueexr?2\ l. Glara kang amarga k6taman panah tang h"ai6pe or*iro iku madal tamba.2 tu7G"e. t6mbang g6'dhe ing Kakawin Ramayana (Ramayana abasa Jawa-kuna) kang nyandra kaha+ane gunung k6r6p ir*eti ana 1 padeswara (1 bait utawa 1 couplet) kangpurwa' k6prungu dilagokake dhalang ana ing pagdtaran wlyang t<anggo-'sulukan path6t *oiyuro iigag utawa di6nggo path6t *". unine mangkene : t.

Indonesia : angin sepoi-sepoi basa) k6mbang iku tansah obah-obah. Toyanipun (tlaga ing r6di Suwela) baning.r. IVTanuk-manuk padha mabur pating bldb6. bulusipun kumambang. tangit. Sang Raghuttama saya bangdt onEnging panggalihe marang Sang \'taithili.lasita (pethikan saking s6rat Ramayana Jawi-kina).rrgsarinya) sumdbar kados mega. katon rumambat nggub6d-mul6d ing wit padhali (padhanten). Lintang-liniani lingkang an. Sumurup wowohan maneka warna kang wis mat6ng-mat0ng. Amarga katiyup manttamanda (angin sumilir alon.r. . iku pGpindhaning wanita kang nolak pangajahing guru-Iakine kang moyuh rnarang dheweke. agalve giris-girise kewan-kewan alasan. akeh bang6t wit-witan kang nddh6ng mbiy6t lan mat6ng-mat6ng wohe. kewan g&ihe-g6dhe padha m6tu saka pandh6likane. K6mbang m)nur uga n6dh6ng m6kar mbabar ganda. Sanajan olehe mid6r-mid6r ana ing gunung Suwela nganti suwe. suwarane gumuruh kaya giudtrug in-g nmngsa kasanga. saya kat6tangi ondnging panggalihe Sang Raghawa marang kGkasihe (Dewi Sita). gandane ndul6g bang6t.ela. Ndulu kombang-kombang mangkono iku. nganti 6pang6pange padha mantiyung-tumdlung kangsrah ing l6mah dening kabotan woh. kagawa saka bang6ting sih-trdsnane. (bundaring badanipun bulus punika) papindhanipun kados bunddring rGmbulan (ingkang^ngl6r6si purnamasidi). p6pindhane kaya wanita kang ngrangkul sikile guru-lakine. br6marabr6mara padha katon ora t|nffAm m6ncok lan s6n6ng-s6nGng n6sdp rnadune kdmbang iku. Akeh kombang kang marani k6mbang surabhi padha mencok lan n6s6p madune. k6slimur ing sdsawangan endah maneka warna. (jimbaripun) tlaga (ngilak-itak) kados "r-"*. akeh k6mbange klng tiba ing bantala. Bar6ng lakune td kan ing c6dhak puncak. mangkene -: K6mbang Surabhi kang n6dh6ng m6kar. para waru[a padha ribut pating brubut mlayoni karo m0re-m6re.Sloka-sloka ing sabanjure (sawise sloka angka 81 iku) isih akeh kang nyaritakake kahanane gunung Suu. tdg6sipun s?kar Bhramaraw. L64 . Ana wite k€mba ng manguning kang uga nggub6d-mu16d'ing wit padhali. Gadhung kang k6mbange n6dhGng m6kar mbabar ngganda wangi.'t"p. Ndulu kahanane kombang-kombang kaya mangkono iku.ratr ing langit) pSpindhanipun kados s?kar sari-saiinipun s6'tr" (t"iorJJ . Sang Ramadewa sawadyabalane durung rumangsa kdsGl. padha lrrrnayu asalang-tunjang m0 nyan g pun cak gunun g.

banjur dilabuh "narmada..garwa Prameswari (Dewi Ka' nung. Dewi Sinta iku putrane Prabu Dasa' muka Ratu Ngal6nlka. DEWI SINTA INGAPUSKRAI\4A RAWANA SARANA AJI KPJ\4AYAN. prayoga dipratelaltake dhisik silsilahe Dewi Sinta' iViturut layang Kanda. *arana. Pm). iabang-bayi winadh"ll! kandhaga. pGpindhane gaguy"t u" sotya-k6ncana. miyos saka.e dit6mu kawula l\/tantili dicaosake marang ing x)' fr"aUu Janaka.Kagawa saka bang6te k6s6l lan ng6lak-ng6lih.. yaiku g6gayuhan luhur' apamb6gan puruirit" (walanda : het welzijn van anderen beharbigend = Jawa : nggatekake kaslam6taning liyan)' 89. Iku salaras karo De' wi Kr6sna kang uga sin6but Dropadi (t6g6se : putrane Prabu Drupada) lan Phncali (t0g6se : putri Pancala)' lVondene asal-usule Dewi sinta kaya kang kapratelakake ing ngisor iki : *) Carita padhalangan Yogyakarta kang adh8dhasar layang Kanda' 165 . (l\{riksanana bab 71 : Indrajit)' Miturut Kakawin F. para wanara Kang bangOt tritr'rt ot"tte padha r6butan lan mangan wowohan' para sujanma kang darbe ora milu r6butan pangan. Saduruhge nganrlharake apuskramane Rawana sarana aji ka' mayan.amayana lan layang-layang liya-liyane' Dewi sinta iku pancen putrane Prabu Janaka Ratu ing }{ithila' mulane Sang Dewi uga apOparab Janaki (t6g6se : putrane Prabu Janaka) tan-ltaitfrm itag6se : putri Mithila).

SILSILAH XI DEWI SI}.ITA (Mitumt layang Arjunasasrabahu) Batharadi Wdja Batharadi Wfia Dewi Sukesi kegarwa Wisrawa a Ratu Man. tili t4erre crndn Dewi t\rniungbinr Risi Winru- Dewi Marawa kagarwa Banapati Ratu Alodya Bagawan Ravthea Banapuha Ratu Ayodya p6[q Dewi Raghu (Sukasalya) kagarwa Prabu Dasarats Jrneke Ratu Mantili Kusa (habu Kusiya) Iava (Ranra Batlawa) 166 .

tinimbang karosi Rama' g7tuni patine Rama-Lahsmarur. p€pindhanekayawisakangorak6natinulaksaranaginawefawa tawar)' lindonesia : dengan dibuat Dewi Kanthi maksud supaya salirane agawe kayungyune Sinta. Ora tryu *t"tg Dewi Sinta kang tansah Wo!asmara.Laksmana Mangsarruka nganakake p6p6than mustakane Fama pa"i'6t'-6"g""e nandukake apus-krama (Lrdonesja kono kapadhan rng sih' "r*n" tipu-muslih"il -*"*g {"*i.e..esia:asrnara-cirrta)bangGtagawelara. mung tansah ora marang newi-Sinta. Mulaie yayi. rudah-ng grdsah F anggalihe bangot tun g ing t" r. Sawise mangkono' t*uttu aji kamayane' .. aw ake humur-kumur hulite si bur.it# Dewi' bang6te t<anatrutran brangta marang Sang n6moni DeSapraptane ing taman Asoka' Prabu Dasamuka . p6l6nging panggalihe gumanbewi. lan mawa roronggan Prabu Dabyar sunare.. "risiii banjur antuk l€liru ingsun' Ratu agunggiris-miris para Ratu sura-whti padha wati kasusraiiiiosoit oya.g.-ar€p bakal sira matulungan uio*o pongoyo^on ?! Sira bangdt mangal€mbana J.n"tnu'ulrndtabangOtolehengluhurahemaranging.t-p" hay a bu' Rama-Laksina' tanpa k .prasasatorataubisa pin6l6ng ing cipta' sar.. p'nggolihingsun durung L61 ne: ""aufrake .anurrf 6nlur.kapirangu ?rabu Dasamuka kang bang6t gandrung-gandrung liya.FrabuO"tu-"ft"ngadibusanasaranaab6borehan'akam.*1"1. tcntiem' kagawa saka bang6te na$'ung asma' gorJh-Jng"t-"tI ti* ra-turida.""..G. padha nungkul harananing marang naszptJn'iissun..ao'.-d.aro sirah loro iki ! Ihi rak . st^mah banjur aris. liyaliyane kang pating 916s€sotya sumorot. ora ana sing madhani' madhani jirihe lan asoring watake. mar|m' rnanawa sira dusun. p* ggdin". mara waspadahna wis padha tumOha simhe si Rama karo Laksmana' ta ? ! Sakarone jaluhi piing pati.Laksmana' pangandikamustakane R'ama wi Sinta f.Yayi Dewi Janahi. Nangiig. tandha' -f"taian dheweke .i oro siig ing p6rang' nalika ingsun-tigas janggane"' y A h tine. Isih triii *rioa godhong lumbu.Si*u' supaya bisa Dewi Sinta kang sin6dva' amarga saka Mulunging .i Raghawa. marya kalpika (ali-ali) amripat puh endah il"I..Hki:ekuwur. aia sira madhani kahananingsun...-Mung Dewi sinta kang tansah tumuju *"*. sira kelangan j6r dheweki tnu om anyahrasi Rama.t.kiwatan.orakarsadhahar.bul nyatane' rang"kas. sapi sa*i sing isih sira ar6p.kt"nn ..Dala.

Naga gOdhe ana ing sajrone jdnbangan pinatik sdsotya. Ja = lair. idr apa ing sakarsanira Mangkonc pambujuke Prabu Dammuka. asline katulis : pakaja = kang lair utawa tuwuh ing wal6d yaiku trate. ruif parijathq ratnapangkaja sahasrapatra lan sawarnane wowohan saka kadewatan". ... Il[onghono uga poftt abd.wung sungkawa dening lara as mara. m6njangan lan liya-liyane kang prayoga dipisung-sttngake mara4g Prabu Janaha. rnuliane bangGt nawung sungkawa Panggalihe p6p6s-ngdn6s. kagawa saka bangEte gandrung-gandrung kaprangu marang Dewi Sinta. endah ing warna padha a6ladi marang sira. Prabu Janaka caosana manuk Garudha kang g€dhene kagilagila ana ing kurungan hancana. langkaja.Iantili) nggawa sdsotya-kancano ing sakarsanira lan keuan u)arnawarna. bakal ingsun undang lan ingsun prentahi nggawa kabeh isine samodra m|nyang illithita. IVlanawa sira t€tQt puguh lumuh nglanggati karsani. sanajan Bathari saci m?sthi klahon seba marang sira. hayata : gajah. .i dhawuhana nggawa sa_ warnaning iwak samodra. ba_ r6ng prikm t6tironing mustakane Sang Ramabhadra. meswarine Bathara Indra). adhuh ! Aluwung matiu bae ingsun.. Sahasrapatra = godhong sewu. hOkosihingsun ! trIanouq sira manut_mi_ bakai ingsun Eksanani. kayata : timinggilo (iutah paus). jaran. kakap lan liyaliyane: monawa mitttrut pan\munira iwak-iwah sing saihi uis ana isih kurang akeh. lumba-lumba.Manewe sira kapengin munjung (nyaosi) rajabrana kang awujud apa bae marang Prabu Janaka. Dhawuha para abdi m|nyang Mithila (ing padhalangan sindbut : J. yayi. m€sthi karakone. Paka = wal6d. Ingsun bang|t no... 6ntek pangarEp-ar6pe (nglokro).rung sinunggL-sungga dening para Ratu lan para dewa bdbar^ngan karo ingsun". (Bathari Soci = pra- turut lw nggugu-mituhu marang karsaningann. Ratnapangkaja sahasraptra = trate sEsotya agodhong sewu). kang kacipta ora liya mung n6dya milu palastra. (Ratna = s6sotya. kidang. ngira manawa kakunge wis seda t6in6nan. panj6n6ngane mu168 .. ntacan. hiyu. singa. Manut-mituruta marang ingsun yayi. Sang Janakatmaja (Sinta) kang binujuk n6dya kagarwa. Bathara Baruna dewaning samodra saisine. tulunga marang ingsun.Dhuh yayi Janaki ! Wdlasa rwrang ingsun yayi.utarak..Dhuh maskwari. para opsari-widadari kang . Inn aja lali yayi.ngsun.

Kala rumiyiry para Rctu inglzang sarni nglOb\ti sayimbara rt.lakaftn pangandikanipun para ltfoharsi. panjanma paduka ing marcapacla leanthi ancas luhur nddya m€mayu ayuntng bq. j)r rasOksa puniha makhluk inghang botdn sakti.pitrlurg . jalamn kawula ngAntosi rawuh paduka. Paduha puni..Dhuh-dhuh adhuh Bathara Ramabhadra ! Punapa inghang njalari seda paduks ? ! Pa(iuka panjanntoning Bathara Purusottarrra (Wisnu). milanipun seda paduka nuwuhakin pangina". amargi pacluka sag6d mbrastha mdngsahipun jagat. . hala rumiyin asung. inggih punitza para angltara-*uiko ingkang adamol rdtuning bawana. Ind.lta bloharaja sinaltti raiuning jagat. Ramaparasu) ngadhang saha nantang paduka wont)n ing margi. wasananipun Sang Rdsi kasoran dening padulza"... Sang Dewi as6sambat ngr6ngih angrdrintih bang6t kawlas-asih. sint|n ingkang kasdhtenipun nyunclhul kas)kten paduka ?! Namungpaduhainghang ltuwawi m|nthang langkap pusaka lttithila. Punapa langhap paduka ingkang ke_ nging kangge nyirnakahAn THpura sapunika tanpa guna ?!. Sang Jathayt). Somanghe. Jathayu bot€n pojah. Saklangkung nnokal-andupara yen ta poduka ngantos lzaso:"an Iumau. kasudirart lan hadibyan pcduha tanpo timbang. ngayomi saindAnging jagat.Anggen kawula *gdd sabar-taw|hal ngalami panandhang.wana.onesia : Ra_ ja tunggal). wasanane dhawah kapidhara. gi nampuh Rawana saha nucuk bahunipun ngantos tatu awrat mili ludira.wun k6lataJara. igl*ngkara yen ta pangandikanipun punilza dora. msampunipun 169 l. Laj€ng Sang Ri-si Ramabhargawa (parasurama.Kados ingkang sampun paduka pir€ng. para daitya_danawa_rasak_sa l€l€thoking bumi gahh-gahhing jagat sami paduka sirnahakOn. sanajan dipun-wa6s pinarang candrasa ngantos tugal suwiwinipun kiwa.amarleamiwAlasAn dhatdng kawula.. karo nyawang mustakane Sang rajaputra Raghawa. para ltlaharsi ing mad. .an ras€ksa candhala. Paduka pongayomanipun para suci. . ing tdmbe wontOn ing jaman halangg1ngan (ing kahyangan) paduka badhe jumdnAng EKACATRA (Ratu mandhiri..Iithila.Kala rumiyin.yaning wana ingkang sami paduka ayomi. Il. sami ng€ndihakahon bilih paduka punitza inghang nguwoosi rYiloka (iagat fttiga). Bar6ng wis eling purwa-duksina. salirane panas lan ndhrodhog. waspane tansah mili carocosan. trfilanipun kawula babarpisan botdn ngintan bilih paduka sag\d hasoran ngantos dumugi ing seda lumawan Rawana.

o"oi dhotAng paduka.nmu sonlpurna ngebOhi Triloka Manawa howe 1?O . cAmAr bn i6mbAr' ora bisa ftstari ndkerekahe tindabe kakangmas Ramd"' iki ! (Pra' . Manawa mangkono' kowe mdsthi baniur misuwur sinabut titah kang enthengan asung pitulung. lan aia maneL'maneh sira handlrc mbobuith ahu haya dlrch mau. Amarga ngira yen Sang R4ghawa wis seda t6m6nan.rtrylalapa nyawai<v sarT'na Mulane mungguh bang\t yen ta.ng tansah sdtya mnrang patibratadharma (Walanda: de plicht uan huweliihstrouw = Indonesia : hewaiiban setia hepada perhawinan = Jdua : kuwajiban sltya rnarang guru'!ak!)' Awit saha ihu. panguwasdmu ngedab'edabl .rndholo. tngkang adamZl r€tintng iagat. sira tansh bis 'Nangtng ahi pribadi amarga ora suci. Rawana inghang asor ing budi. kowe namahake suduhmu (curigamu) ing guluhu.milanipury kqk1nc7nganing tekad hlawula .or4716-yAhfi bitih paduka asih dhatAng fitah ingkang bot€n iuiur.i*uig badhe nusul paduka dhatdng Aribawana"' Mangkoncf. Manawagama ': Ind. tanwh ngdstokahAn dhatAng piwulang suci isinipun Manawagarna. heh Dosamuha ! mAnAnga. dewa ingkang maha jalaran paduha botdn adil. paduha wOnangak4n unggul ing yuda' Kosohwangsulipun Sang Raghuttama inghang sahlangkung luhur ing budi saha susila. hasudirunmu ora ona sing madlnni. jar dhat€ng titin hskang gadhah t1hbAtun utami. ingkang awatih iutig'culiho.Dhuh ariningsun Lahsmana kang luhur ing budi ! Kamuring sa' sidani. botOn wont€n matih ingkang hawula ai6ng11Ang. luhur ! Kawula . paduka damd asor yudanipun Mahatdn prntho dados . saha bot€n mi' "dana dhatang ingkang atindah juti.. piyarsakna handhahu : raianya : Walanda : uorst -der uolhen : Indonesia jadhipati 'ranyit). Dewi Sinta k6wiyos panguman-umane marang dewa.. Dharmaning wanudya hang haye aku ihi ora liya *u.. (Astamurti : Walandb : de acht uormet\ waarin penge' Stwa zici openbaan : Indonesia : delapan rncam bentuh : Walanda : wetboelz uan Manu jawantahan Siwah.ra tulus'mulus ing tAbnging panggalihira. i"ii"i' ii*uto 1ntosi. ngarani yen dewa iku ora adil.onesia : kitab huhum karungane Bathara Manu)!' . murha . bot€n nggan' ."sambat-s6bute Dewi sinta karo nungkuli mustakane Sa=ng Raghawa. mulane tumuntur tut uturl parane Sang Raghuttama.Dhuh Sang Astamurti. Kowe Ratu sshti anyahrawati.i.Heh Prajadhipati Ratnana.paduha seda. l\labuha.

gan haro ingsun. Sapraptane ing panggonan kang ait_"uju.dii"-"- 171 . be.'..rng marang Dewi Sinta. .*u**i'R"*u_ Ng6ndikane Sang Dewi mangkono iku agawe h6nyuhing ati_ ne Ttijatha. ora k€na ora ahu mosthi baiar tokan ing priya "ii&r" na. _ Ngrungu pangandikane Dewi sinta mangkono i[.ngru. prabu Dasamuka bangOt gumun-ngungune.ra.. Tlijatha tumuli mangkat mdnyang ardi -Suwela. Dewi sinta ng6ndika marang Tlijatha yen n6dya _manjing dahana. dipun'nyatahakan rumiyin. Sawise matur mangkono. Ing sapungkure..g Su.ih har* nglanggati dhatdng karmnipun uwa prabu.. Gawanin nntro. sim ngantapi-patibrzta (s6tya marang guru-taki) ran banjur kapengin palast.aiie .ng r6di suwela sowan baps pr.bang6te gand"rung_*ry.Apa pr6lu_ ne yayi.-'rss dhaton kanthi kagoling panggalih. b.. pangancliki ne : .rh. buwimgdn. kag. uncalna ing jamban. Apa bae nans ko'-an:ggi mrajaya ahu.. punapa y.. irig . masthi klahon onc Sinta sewu ftha ing Ldngka iairone *i. Bar6ng wis dingdndikan-i t.Gusti..Oaiip Muhne yayi.gdl6m mateni aku g€gamanmu. harsakake m€sthi karoksnan. {marSa bra kapadh. Minawa ingsun t *inii. iirahe si Rama.-'. ffnigas jangganipun dening uwa prabu Dasamuka.'Bab pii*-r'iroyoe.awa saka. yayi Ingsun iki rak aatu airn'i binathara ing jagat. prabu Dasamuka.r.b. ing yuda 1. p"riyZ7sone ahu patenana sarana binasmi ing g6ni. Wondene manawa kowe darbe panganggAp gaga_ manmu bahal r^gid sawise di€nggo mrajaya oni...la-pati marang st Riia ? ! Atuwung t€_ ftp_a ldstari urip mukti-wibawa ngrasakike scwa"nnning iitn*oton b€baror.g Ramabhadra kang wis palastra liuro.i"r". Su"g-nawana banjur kondur anga_ --J.. pmnyata kowe Ratu panga_ _sarana yomaning jagat. iriiatha marak sang wibhisana. . sang Mahadewi ! sampun k€s6sa pitados dhat€ng ngdndihanipun uwa prabu Dasamika. prihsa.u" Lg Jif-.:n.i'. sint€n mangrotos punika namung satunggaling apus-}irama supados paduha b. Kabeh kang_ ingsun s6dya mlsthi t"ioiZ. manut-mituruta *oror| ingsun. Kapar\nga hawura nyuwun pamit dhat. bela-paii ... Mangkono ng6ndikane Sang Rawana kanthi ngasih_asih ngr6_ r6pa..ktos gusti Sang Naranata Rama sampun palastra.

ndihik alz an gusti' sumang' w uhart t ttmu ntan'' . ... banaspati i..'.u'ol-*titi nnndraguna' tdguh'tanggon Narpati Ra' dhdteng sang ing yuda."..o saniatanlyg avudo' ioda\"1*'t glagah kematuon' lVonngal gampit.. Song Laksntana' .. no*un] mutdr wit salzlanqlzunq tdn g*gOdhusirg p''ii't'it *ano'o ingkang -i w atanda : o o..aya anawin-Ttmaitanipun toian€n ianthi tulus'mulusing manah"' praiurit Luanara lzuwawi mtbOdhol .anrpun bapa ka:outa boftn tabih katb'nn sami gladhi ulah para pahla*on *onoli' Para wadyabala wanara posanggrahan' sab€' ing sajawining ftridhaning pArang wontOn swant\nipun." sahing punika sampun ngantos "giui""u"tufta' Atuit mbirat sunghawa ga karwa padukalurnunftn surycn saha karsaa k|bah-raos suka-wi' ingkang sardtta nglillipur po..in fnS' -rott*bong .o-"iii t"e ardi sttweli' dipun-adh|p pahlau'an ll'anara saha para Kapindra Sugriwa. I ntr iiii. tzapengin .. sora masinghanada' ing s€dhap-sak\dhap k)pirlng manguh yuda -eiio mu saiak somr uoi6i iabar.." U^"3t" as€saji lan Sang Raghawa' ta tumuju marang ungguling yudane 772 . maonesia : ii't* hutin) puniha ngannaaainot. mi na n gk a ga da' Battaspati..i"'t' kai\ne agOng *rnois..*"...r\p w!11!.sum|.ing uit ttoschduiuet.( a i"arie iia iTsi i" : ingkang dumunung..usari. Sad.ono **p'u"[-"io'"1it ngiA-l-antur kadhartaduka' ^Kawula rendra Rama *nb"eniig onin! dhatOng manggak p aduha.tnmunt|n uadvabata waponuioi slsOdhugins *angunl pratt'ira nara punika smi .".*.Satunggal-xtttnggalipun pamb\dholipun kati' -ir.t*tt".. rOng.waras-wiris s6g6r-bug6r ora kurang Laksmana isih sug6ng kanthi De.. I Srf Narendra Ranta talzsih .iiotin' W\iaa minangka gantosipun paduka sampun bawa ingatasipun "AhU' . Sang Bayutana)ta '. saking airihipun..fi. Milantpun **iii sunghawa' Gusti Srinau)atos. wi Sinta maneh. . w Ah dal naw ung sungk awa' Midhang6b ature Tlijatha.. rt o.. Panj6nangar.s dhawah kantaha (sumaPut)"' dereng nate.ii"-irlit io. Dewi Sinta bangOt suk'a amarwata muja samadi' p€langing cipsuta. kawuningano.SaiOg-iumlAg kawuta nir\an hasahtenipun praiurit wakang kasaktenipun ngoi'to' -jaduha hagungan pa'nggalih kunara.a iuniuti bali m6nvang taman Asoka' marak .ono *niiniiiie sltva-baiti Sang Narpati Rama dipun-esma.Gusti Mahadewi.

. : mond der goden : mulut dewa). nguwatirake bakal kasoran yudane.". : plaats uan uerlossing : tempat kelepasan : Jawa : papan kamuk' san)". Jawata inghang sahlanghung agdng pangu' waosipun. : uersot op eten : suha sekali rnahan). inggih Bathara Gunawidhi (Jawa : dewcning hasaenan. Padtiiza deaa linangkung Siwagni (Siwa + agni : api).Paduka sahlangkung u€las-asih saha satwika (W. iahat).. Paduha puniha Bhaktawatsala (W. saha sagdda kawula pinanggih matih lzaliyan panjin)nganipun kanthi ngalami suka-wibaw0.. Raiah : napsu ketnginan hati. linangkung sal.-tlt pengeiawantalmn Siwu). sapira k6- t73 . bumi wha ialadri. : de aeht uormen. Nlangkono panuwune Dewi Sinta 90. Pm). rakus. api). Kocap habu Dasamuka. inggih Dewa' tasakala (Indonesia : dewata dalam segala hcl : Jqwa : dewaning santulzawis). ingkang nguwaosi r6di. tamah : tiga watak dassr : satwa napsu baik. ora tau t6ntr6m.Dhuh Song Hutasana (Walanda : offer etend. Paduka ingkang murugak|n para titah sami mangr)tos dhating Aji (W. : de drie grondeigenschappen : : satu)a. Tamah : napsu loba. fttAPmantdpa sih-tr€sna dhat|ng kawula. uuur = yang memakan saiian. Awit saka iku.Dhuh Dewa. wiwit miyarsa pawarta yen Sang Raghawa sawadyabalane wis masanggrahan ana ing ardi Suwela. : waarheid-lieuend = suka akan lzebenaran). : heilige schrift:kitab suci) saha inghang njalari para titah sagOd dumugi fng moksapada (W. SANG RAMABHADRA PINARENGNA UNGGUL ING YUDA. waarin Siwa zich openbaart: delapan macam bent. panggalihe tansah goreh-rongeh. ratuning Tribawana ! Dhuh Sang Dahana ! Dhuh Bathara ingkang maha wAhs ! Mugi wontAna kapar?ng paduka karsa ngtdksanani dhatAng panyuwun kawula. NASfiTSA SUKASRANA TaLIKE DASAI\{UKA NITIPRIKSA RAI\{A SAV"ADYABALANE. . rajah. Paduka Astamurti (W. panj6n6ngane kapengin nguningani kahanane Sang Raghawa'sawadyabalane. inggih Song Dewawaktra (W. Paduka ingkang minangha tuh-ing has6n1ngan saha kasaenan.uirtng hagunan wha sag€d nguuraosi (mcngreh) Triguna (W.

. Sat6kane ing gunung Suwela. Sang Raghuputra enggal-enggal ndangu marang Wibhisana.Yayi Wibhisana ! Wanam apa ihu.arna. Sukasrana wis k6priksan dening Wibhisana. Sukasrana nrdn6ng bae. lan ora konangan dening mungsuh. disik6p banjur dibancla. misahahe tdmAn.ayahaning gustine. jalaran mulung saka atine dhewe. Dheweke tumuli dic6k0l dening wanara sawatara. Bar6ng priksa wanara pinusara (dibanda). nitipriksa kas6kten lan k6kuwatane. Sawise manggalih ras6ksa kang prayoga dinuta minangka t6lik. Sukasrana iku pahlawan rasOksa sura-sakti mandraguna lan bisa mancala \4. Olehe ndherek marang Sang Raghawa. Sawise matur s6ndika. nyumurupi para pahlawan wanara sing lair-batin sOtya marang Sang Raghawa lan sing ora. Iku kqbei \udu dititipriksa dening ras6ksa Sukasrana. apd amarga dip6ksa. Sang Rawana tumuli nimbali ras6ksa Sukasrana. apa dheweke bisa uga g6l6m pininta-sraya mrajaya Sang Raghawa. Mangkono dhawuhe Sang Dasawadana. sak0cap ora mangsllli.Apa dosane ? ! Bangtt ora rAnane panggalihingsun.rsiasat" kapriye carane ngasorake yudane. Polatane klicutan.Heh Suhasrana ! Ana gawemu apa howe tdka ing ganung Suwela ?! T|hamu ing hene kanthi mancala warna warnro. maksude supaya bisa nindakake dhawuhing gustine kanthi BamPmg. mracihnani yen howe darbe sddya ala. iku bangOt nyala-wadi. . ndikakake manjing lan ndlajahi ardi Suwela ngetung cacahe wadyabala wanara. Dheweke didhawuhi dadi t6lik dening Sang Rawana. Suliasrana banjur mangkat m6nyang gunung Suwela. durung nganti nglGksanani. Mangkono uga Sang Kapi. \74 . pinusara. prihx wanara dihaniyaya". ana ing ng6ndi dununging karingkihane. nuli disorvanake marang Sang Raghuputra. raja (Sugriwa) kudu dititipriksa 96tya lan orane marang Sang Raghawa. Sukasrana mancala warna wanara.kuwatane. jalaran kuwirangan. sadurunge manjing ing pasanggrahane Sang Raghawa. Nanging lagi bae m6ntas man' cala warna wanara. paugandikane : . lan sarana .. nddya laku dursila". Ngrungu ng6ndikane Wibhisana mangkono iku.

mandcr luwaranc. Botdn sanes.. sampun sa_ Atu6 Wibhisana nes golonganipun abdi paduha. Kawula Eampun dhat)ng ing pasanggrahanipun mOngsah paduha Sang Ramabhadra ing rddi Suwela. Sawise diuculi bandane. supaya dheweke bisa tumuli bali-mulih sowan maneh marang ratune.Janara. Ing batin bangdt mangalGmbana marang trrtr. hawula namung ny€nyadhang dhawuh padulta. atine s6n6ng. namanipun Sukasrana.... iijdl-riydl prasasat tanpa sela. Lakune Sukasrana g6gancangan. ny6mbah. . Ka_ wuningana. Kadospundi kapar|ng paduha. Awit uking agAnging kas€htenipun. rasdksa Sukasrana banjur ny6dhaki Sang Raghuttama. laporant'. hawuningana ! mA sth inip un d ip u. Pawanatmala saha Anggadi mihn L75 . inggih punika anggenipun ndamd tambak-samodra. Anggenipun mancala warni . ngaturake kabeh kang disumurupi lan kang dialami ana ing Suwela_ giri.rg panggalihe Sang Ramabhadra. samodra dados kados pareden inggil. Salugunipun : . dhawuh paduka sampun kawula estohakOn. ! Dhewehe kudu asung pawarta (iaporan) marang gustine.Gusti.. kabeh hang disumurupi ana ing Suwelagiri. nuli nyuwun pamit mulih m6nyang Ldngka. Kas€ktenipun para wannm saklangkung nggAgirisi. .yayi Wibhisana ! Rasahs ilzu ora k|na diprajaya..rri. Enggal uculana bandane.Sadaya pmjurit u)anara xmi sOtya-bakti kanthi tulusing manah dhatOng Sang Ramabhadra. amarga ora pinidana. TAUV (Indonesia : mata-mata).Gusti. Wont\n wohing pindamAfipun wadyabala wanara inghang mhlangkung ngedab-edabi ngantos adamil gumun-ngunguning jagat. gusti ! ROdi Suwela punika wiwit sahing ereng-ereng_ ipun ngontos dumugi ing ngandhap (ing suhuning r6di) ieb€kan wadyabala tDanara.Wanara punika sapuniha rasdksa t6likipun Sang Dasasya. Mangkono ng6ndikane Srinarendrd Rama. bot6n wontAn padainghang angel utawi awrat tumrap para tranara.rta_ srana t6rus marak Sang Rawanadhiraja (Maharaja Rawana). tujuanipun supados gampil nanduhah4n piawonipun. badhe kapatrapan pidana punapa pun Sukasrana puniha. Para wanara sag€d njalart r6dl dados hados lepen utawi jurang-cArung. Sri Maharaja ! Kawuningana. Sat6kane ing kadhaton L6ngka. S. sami kuwawi nug)h r6di inghang agdngipun kados ardi Meru.n-p idana". Dhawuh-pangandikane Sang Raghawa : .

Indraianu. j6r kawula puniha abdi poduha ingkang sahlcngkung sltya.n punika para manggala gage-dhuging prajurit wanara inghang hawont. Winata. IVlainda. Sarabq Wresba. Sadanurdara. xklangkung agOng. Sang llibhisana ingkang ngancam kawula makat-dn punika. Panasa. Ingkang kawula s€batak..tuhu saha aj rih -asih dhatAng p ani 6 nO nganipun. Susena. Dama lan Mattahasti.. hadosto : Gawa. soraning g\laP". k uli sw ant|ning .nanipun^ sahlang\i"e go-tot nioiin-airini. Bhimawaktra.Atimu bangat t76 . Gandamadana' Dwiwin' da. iOr Sang Dewi puniha inghang dodos tuk-ing pasulayan' An'ggen kawula kamipurun cumanthaha ngaturi pamrayogi makatOi punika. boftn marAngakAn kawula dipun'prajaya Sang Raghawa inghang dhawuh nggtxngi kawula. Gawaya. Kalawaktrq Druma. Darimulza. Tara.'Ci*o*i.ng LOngha.Heh Suhasrana ! Bang' sat-kOparat. jalaran kAcOp\ng. Puthahsa. gusti"' tim.. Druwa.Gusti.n. Jambawan.-El6thAhing bumi gAbh'g^lahing iagat. Awit sahing puniha gustt. pOpindhanipun kados Kalamr6tyu (l7olania-: de god des Doods = Indonesia : dewa Maut). Subodara. pangandikane i . kagiwa saka bang6ting pangernne marang ratune' Nanging Sang Rawana kliru hmpa. Nanging Sang Raghawa panggalihipun suci luhur ing budi.. Kumuda. Satabali. K1sari. ature Sukasrana dianggdp pangina. polatan lan p amOrenipu n ngung' t andang. kaworntOn haparAng parOnga kawula ngaturi pamrayogi halih warni' Sapisn: wontdna 'napaiOng paduha harsa guyub-ruhun am€mitran haliyan Sang p R ighawi.. ialaran pitados bilih Sang Raghuputra 'puniha wisnu.igi pat:a wanata sanes-sanesipun'. Kawuh babar'pisan bot€n gdhah manah nadya druhaka. Mangkono atur pamrayogane Sukasrana sing surasane m6ng' gak Sang Rawana aja nganti m6mungsuhan lumawan Sang Ragha' iva.gray ang ipun ngedab-ed ab i.Kawula meh lzemawon hapatrapan pidana awrat.uha lO stantun ngalami suh a'w ib aw a' Ka ing Dewi sinta dhatan{ panian€ngnaun : Karsaa paduha masrahakan anipun. -manawi panjannwning Bathara paduka karsa ndhahar atur kawula. Itlakatbn ." (Druhaka = Walanda : verraderlijk = Indonesia : bersahlangk khianat). Nila. sayiktos k\kiyatanipun wadyabala wanara tanpa jagat. iup ad o s p ad.ung sity a. Nala.ng Maiaraia i. uah malih-sAQa-baktinipun dhatdng Sang Raghu' bang"ing putia.adt mukti-wibawa ium. *rrlure banget dukane. dipunkisas. supados jaduha sagOd wid.

uwanen.Kowe ngatag ingsun supaya nunghul aris ntarang si Rama.. kowe baniu. Ananging manawi hapar€ng paduka ngrdsakale€n dumadosipun pArang 16r\mpon lumowan &ng Raghawa. Kawula s|ndiha nandukakdn sandi-upaya punapa laemawon (Indonesia : tipu-muslihat) dhatdng mAngsah. tutuuh uatakntu nistha-crlndhala. Tanpa nyum?r|pi brAs-Gpating atur. Nanging kagawa salza nAdya rnalik tingal. Anggada kang pinatah dadi duta. Sukasrana. enggal-enggal ny6mbah karo ma' tur ngr6r6pa mangkene : . kawula kala wau ngaturi pamrayogi dhatAng paduka. njaluka pangayoman marang st Ranta". niyot ngawula marang rnttngsuh. panj6n6ngane banjur imbal-wacana karo Kapindra Sugxiwa. Kocap Sang rajaputra Rama.Gttsti. Biyen houe niisuwur takad-kuwat sugih k. sanalika larutmirut dukane Sang Rawana.. 91. jalaran sinurung dening raos pangeman saha awit saking s|Ua-baleti kawula dhatAng paduka.Heh Sukasrana. Itlidhangdt ature Sukasrana mangkono iku. nildya ngayom m. ras€hsa jirih-ringkih ingah-ingih wddi gOt*.cOm\r bn i€mb\r. milua si Wibhisana. luwih dhisik Sang Raghawa n6dya matah duta m6nyang kadhaton L6ngka. saguh dadi g€dibaling mungsuh. minggata ! Ngungsio mcrang mungath. ntugi nAbihna sagunging d|duha ! Ngrungu pangandikane gustine mangkono iku.r enggal-enggal manungsa nistha-danta awadyabala Luanara. nanging sl. Wibhisana lan Hanuman. sirna kasdkfun lan leuuanennTu. kagawa saka bangdting w6dine. ndikakake ngant6p tekade Da' L71 . Sampun samAsthinipun kawula ngurbanah|n jiwa-raga minangka piwal?s kawula dhatAng sih'wi' lax paduka. mulane ganpang giris-miris ntarang mungsuh. ing sapungkure t6lik Sukasrana. mung alaning watak lan ciiihing atimu. Wo ! ora idhOp isin kowe lturui. ANGGADA DINUTA RAI\{A NGANTOP TEKADE DASAI\{UKA. kangge ng gant p ilalt A n so d ay a in gkang p ad ulz a k ar sakah 6 n ". P6puntoning r6mbug.Dttdu dewa dudu danawa mungsuh kang t€ln.arang si Raina". ngr6mbug rancangan lan rekadaya kang prayoga ditindakake. lzawula sagah piiah ing madya' ning rana ndhdpani pmja Lingka. .Jhi kowe dadi ntalt.l'tlult tanpa guna. Laksmana.

amarga rumangsa tampa kapracayan g6dhe mka gustine. ingadh6p Nindyamantri (Patih). Nalika sarrrzrna Prabu Dasamuka mb6n6ri siniwaka. apa aluwung nungkul aris masrahake Dewi Sinta. nganti nu- wuhake angin g6dhe ing saind6ngng pura L6ngka. sat6mah akeh ras6ksa kang padha bingung pating bilulung. Dhawuhe gustiku Nararwta Ramabhadra. b€bar€ngan karo masrahahe Dewi Sinta murang panj€ndnglne. Amarga k6tamp6k sumiyuting angin g6dhe. wegoh maninft ah marang panjdndngane. pratandha Anggada wis niyup ing bantala. bilahi m|sthi bakal sira alami Sang Narpati Ramabhadra m|sthi bakal nyirnakake sira. Ora antara suwe p6p6t€ng sirna. Rawana. ndikahake nlkahake dhawuh-timbalane ffnrang sira. pdparabku Anggada. Abure rikat prasasat kilat. piyarsahna kandhaku ! Ahu iki Baliputra. l7nggana masrahahe Sang Maithili. manawa nganti dumadi pdrang. dhandhaning umbul-umbul kadhaton Ldngka nganti padha putung. Sawis0 lungguh ana ing ngarsane Sang Rawana. kaprungu c6tha dening kang padha seba : . Manawa sira ora nungkul aris funthi caos bulu-bAkti. madewa. napak jumantara.Heh Prabu Dasanana. Tdkaku ing kene iki diutus dening panjdndngane. Ora bdna ora. para nayaka. Kanthi dhadhag-tatag tanpa rdringa. Anggada tumuli mangkat m6nyang kadhaton L6ngka. Anggada didhawuhi ngelingake maralg. Kajapa saka iku. Anggada bang6t suka amarwatasuta tinangg6nah dadi duta. l6bu mari mul6k kum6lun. misuwur ing jagat.. supayo nungkul aris nrurang panj€n\ngane. Anggada manjing ing pasewakan dumrojog tanpa larapan. sira sawadyabalanira mdsthi bahal tumpAs-tapis tanpa sisa Wruhanira ! panj)nAngane Sang Ramabhadra iku pahlawaning jagat kang bang€t kinawasa". Kagawa saka bang6ting baktine marang Sang Raghawa. nagara lfngka (Ngal6iigka) m6sthi dadi karang-abang Rawana sawadyabalane bakal sirna g6mpang.samuka. Sirc ian paru kauulanira kabeh nydmbaha marang gustiku Sang Ra. Kabeh barang kang g6c)he pangajine ing hadt'ntonirq suu)srnane se'sotya-rdtna lan peni-peni raja-peni coaEna marung gustiku Sang Ramabhadra. Anggada banjur kandha t6rus t6rang. kanthi mantdp lan tumdm6n anggone nindakake dhawuhe. milih dumadine p6rang. Wruhanira ! Bathara Raghuputra iku Ratu tng saind€nging jagat. suwarane gandhang. tanpa ati tidha-tidhaSawise sam6kta. 178 . l6bu mul6k kumElun njalari p6t6nging kahanan. Mantri-bupati lan pam manggalaning wadyabala. ffmnawa sira kapengin listari urip lan fttAp ngratoni nagcra L?ngka.

ingsun oro ulap". Atimu tanpa sOrile-runtik. lWalanda :' ie leeraar beleedigend : Jotua : ngina utawa nydperehatee marang Guru).. netrane mandOng manth6l6ng marang-Anggada.. Anggada. . 779 . koue ngrilakahe bae nnrang patine sudarntarnu. ora k6na ora. lan kon6n tumuli ng€toni pArang. Midhang6t kandrrane Anggada kang bangEt p6dh6s mangkono iku. i\stnr wani mbelani sudarmamu. o. sira m6sthi bakal ngundhuh wohing panggawenira. sira m6sthi bakal sirna dening sanjatane gustiku sang Ramabhadra. kajaba narak sarak uga dacli tandha y|kti asoring watak lan tindah-tanduhrnu. sapa sing mra. asung peling marang Sang Rawana. Wo. nudingi karo ng6ndika s6r6ng-sora : . amarga ngrumangssni atmajane Sang Bali. pasuryane sang Dasamuka mrababarr abang. Aja n.an Sang Raghuputra.ulir"n" g6t6r werwelan.ar sm 6an1ui ngayom marang mungsuhe sudarmamu.gurudroha... Minangka pitukuning panggawenira. niul*i sira tumindak mutatuli g6l6m melik bojoning liyan. supaya aja pisan-pisan rvani lumau.. manaia ingsun eh-elu nggltgu lzandharnu. diiraiba"denins si Rama. Anggada ! Kobang?ton asoring wataltmu lan olehmu ora wdnth ing isin. imbane t6pung. mand. babo. OaOo t K€thek naruthuk tharuthukan... rlanaua kowe kasinungan watsrt pahrawan. wrurranira ! J6mparing" gurtiLu iku hebat kaliwatJiwat. lan ngandhakake kawiryan hasantikanmu. g6l6tn nggugu-mituhu ujarntu ?! Mendah guyuning jagat. matura marang gustimu yen ingsun ora n)dya r|rukunan learo mungsult.iaya sudarmamu ?! Si Ranta ! Dadi. Mangkono kandhane Anggada.. si Ranta mlungsuhe sudarmamu. Kowe nuduhahe g)dhening tekadmu.e tunturi muliha. kagawa saka bangEting dukane. tanpa msa isin-wirang ! Tindakmu mangkono ilzu rzariwat-liwat g\dhening dosomu. landhCpe _kagila-gila. murang sarale digsura atinggat tata... yaiku kang bakal kanggo nguntapake sira m6nyang Yamaloka (iagade Bathara yama = nraka)". Nanging nyatane.Heh Anggada kang bang\t adigung-gumOndhung ! Apa ingsun kokira ros|ksa leumpra-humprung mudha_punglung.Bcbo. Ratumu kon|n enggal mranata gAhring baris.Kabeh gunommu itzu.Wo. palarapane nj6ngk6rut. sanajan anaa Rama sewu cocoft e bAbar€ngan t€ha iig kene. Elinga. padha bae haro kowe nglahoni dosa .taneh mung Rama siji rngsun wOdia. Prabu Rawana ! Watak-wantunira kang ambdk-siya murka-k6thaha mahanani kusut-kuwuring pikiriru. mrajaya si Rama. Anggada ! rzou.

IUahaparswa' Ghathodara' Jampaksa.. SAWISE SA}. Anggada banjur S"*ula' Anggada t6rus maing welagiri. kang n6dya awahana di: baju zirada utawa turangga'padha ng6trapi kawaca (Indonesia rah) ing tunggangane dhewedhewe' banjur dhaSawise sam6kta ing sakabehe. Sang Baliputra kang ing sakawit lungguh tumuli -ngaddg Pro' : mattr6ntli6ng (malang-k6ril. Ana sing asanjata culiya-liyane' . n6nggala. Akampana.""g dwaia ing-Iiretane dhewe-dhewe..ir"n.il. parasu. putrane Sang Rawa"l ylikY Dewantaka' lan Trisirah. Trikaya. abdboPara rasdksa padha dandan ulanganggo kaprajuritan' lan mawa r6r€nggan k6mbang' . jagat kaya b6lah-balaha' langit kava ng6ndh6longngdndh6longa.i"d.-"U. Pragasa' Prajangg' para [rr-arrgti."una-s6sotya ilil padha nyandhak gogamaning ayuda. Sapraptane rak dang Raghuputra.l6ksacacahetumulimunibinarungunining ngallti tumUrr-gong-b6ndhe-beri. suligi. Mintragna. Wilohitaksa. padha tarldha Sarampunge iihawuhe Prabu Dasamttka' minangka rabudhale *uOyoUuto LOngka. ghuttama w k katon gaw ang-gou'angan"' bali m6nyang Su*pasat'ggruhut' Sawise kandha mangkono. iatEmah samodra kocak mawalikan ..ngllman-uman Nlangkono wangsulane Sang Ralvana' sawise Anggada.WADYABALA RASoXSA'WANANA TUMULI WIWIT CAMPUH YUDA. ngaturake sarehing dinuta' 92.(OKTA. Prabu Dasamuka Wiruwuh marang Patih Prihastha.u:up"ti. mr*ia. *u.rra*u k6r. 180 kindbur. trisula lanlceta padha p15a ras6ksa kang nOdya awahana Sl*ire m4ngkono.. swarane gumuruh mavrurahan onde'rweo"r3glng bumi t6kan ing saptapatala (W' = zeven "lJ*f = tujutr dasar bumi). slompret-slomprete wadya-bala s6ksakangmai0ksa." .igrl tori. Asanipraba. Dumraksa. Yupaksa.sthi' Narantaka' . . uanlur mangzuli's6r6ng "Heh buRawana!Bakqtsi-rnanirasau'atlyabalanirodbningSangRa. Bajramu.. para putrane Kutnbakarna yhiku Nikumba -ndikakakl ngdtoni p0rang sawadyabalane' Kumb a.

ing batin bang6t mongkog (Indonesia : merasa bangga) sumurup guru-lakine ng6toni p6rang.Ngrungu unine t6tabuhan maneka warna srng suwarane prasasat suwarane mega ing w6ktu kiyamat.-uda kantl'ri au'qs lan utaspada. Para pahlawan iku padha mumpuni marang dhanurwedasastra (W. Para ras6ksi kang mangkono iku njalari kun'uring pikire guruJaki.rswangga". akeh ras6ksa sing mandhi sanjata kampak 96' dhe kang dawane nganti 5 dh6pa. yaiku panganggo kang diarani .Yayi. iku wis dadi huwajibane. savuise olehe nguntabake t6kan sajaban w6w6ngkon kadhaton. kang padha nunggang jaran wasis ing babagan salihotra ( = aswasiksa = \\'. . Sanajan Bathara Kala pisan. Saka akehe wadyabala raspksa. Saw6neh ana sing pangarrggone . olehe nglipur rabine mangkene : . ing mangka kampak iku landhOpe kagila-gila. dalan kang diliwati nganti sQsak. wujude ras€ksa sing manganggo kaya mangkono banjur mirib singa. maju l" Kang njalari r6ndh6ting lakune. Praiurit maiu p0' rang. kang padha awahana ciirada l6bda marang hastisiksa (1V. para wadyabala ras6ksa katon bangot g6mbira. mugi-rnugi jdngandiha sagAd ndamAl Ehbdtan utami dhatOng gusti saha nagari. Manawa praiurit wdgah mangsah 181 . nalika nguntapake bojone kang n6dya mangsah yuda. Nanging akeh uga ras6ksi kang nangis.luar biasa". unggul ing yuda". nggdgirisi. Para rasGksi bojone pahlawan ras6ksa padha nguntapake lakune wadyabala L6ngka t6kan sajaban w6w6ngkon kadhaton.I\{laku. mlaku ! ilIaju. luwih-luwih rasEksi kang isih pangant6n anyar utawa kang lagi nggarbini. Mangkono kandhane para ras6ksi marang bojone dhewEdhewe. = leerboek der boogschietkunst = Jawa : buku piwulang nj6mparing).. = olifantenkennis = pengetahuan tentang gajah). garu-laki kula ! Sumangga kula aturi mangsah .Kakangmas.. paardenkennis = pengetahuan tentang kuda). kAhasihku saiati ! Ak-u iki kabbu dadi prajurit. Para pahlawan rasdksa sing padha ditangisi dening rabine sadurunge mangkat pdrang. i<ajaba sdsak dalane. giris-miris yen ndulu rasOksa sing ngangeo kaya mangkono' Kang lumaku ana ing ngarGp para ras6ksa sinakti aklambi k6re-rv6si (Indonesia : baju zirah besi).. Panganggone wadyabala ras6ksa manca warna. satOmah pangg6dhene k6p6ksa wola-wali ngabani . luwih-luwih para pahlawane saya kat€tangi kasudirane.. kala-kala lakune barisan ora bisa maju.

Praba. uripe ing sa' banjure huncara. Nila. . nuli padha mamerake kaluwihane. lzowe bakal milu ngrasakake. Gaja. salugune padha bae. Kumuda. Hari.yuda. Karalawaktra. Sahasra. sing wigati g)dhening kasAtyanmu marang guru-laki.padhalangan sinAbut hawah Canrytraka. ingatase prajttrit. Gawaksa. Tara. nwngkene yayi : Manawa kowA titdp s|tya marang aku. Singhanana. saupaffn ahu mati ing madyaning rano. Kang dumunung ana ing ngardp para wanara kang pinunjul kas6ktene. Dhanurdara lan Krandhana. sagung wadyabaia wanara banget g6mbiraning atine.urip mulya-huncara sinungga-sungga". Kr6sna. Jam' bawan. Wresaba.. lire padhadene bakal ngalomi lt. amarga wOdi mati. Bojo kang kurang s. Indrajanu. m^sthi balzal pisah kato guru-lakine.Wruhanira. Sampati. Manauts kqwmbut ing yuda (mati). Anggada. Satabali. ing tdmbe manawa mati ntOsthi manjing (ing. Mulane aja susah dahtinggal mangsah yuda lumawan mungsuh. Saraba. Drawidha. Mattahasti. Druwa. munggah ing Aribawana (suwarga hahyangane Ba' thara Ari). Ingatase titah lzang haya kowe. hasombttt ing madyaning rana apa unggul ing yuda. Bhimamuka. sinungga-sungga. Kocap bar6ng Sang Raghuttama miyarsa warta yen Sang Rawana wis mbudhalake wadyabalane m6nyang pabaratan. ndhungkari gunung-gunung anakan. Susena. Wisangkatha.asinAngan. Pralambodara. Nala. Puthaksi. kang minangka g6g6dhuging wadyabala. puncake gunung Suwela dij6bol b0bar6ngan.tya. didhawuhi ngumpul. Minangka sanjataning ayuda. yen aku unggul ing yuda. Ing saburine pala gfu6dhuging wadyabala iku sinambttngan para wanara mayuta-yuta kehe. Mainda. ora bisa k&Amu guru'lakine ana ing ddlahan' C\hak-cukupe. panjdn6ngane noleh marang Laksmana lan Kapindra Sugriwa. para rvanara padha ndhungkari silatala (watu leter arata) kang sagunung anakan g6dhene. yaiku : Hanuman. Winata. Kang tinoleh padha tanggap ing sasmita. Gandawadana. ing t|mbe sira bakal katut munggah suu)arga (manjing ing Aribawana). padha m6re' mEre masinghanada lan surak-surak mawrirahan. Dariwadana. Sawise dingOndikani dening Iaksmana (lan Sang Kapindra). Sabodara. yen unggrl ing yuda antuk kamisuwuran. Dumra. mulane tumuli nimbali kabeh wanara. lan bakal kAcbmplung nraka.'ginodhog ing kawah dradimuka)". yayi / P6rang. utawa mb6dhol wr6ksa kang pirang182 .

suwarane prasasat man6ngkdr wiyat. matur mangkene : . (Astasata = 800.. bot€n uontdn bab ingkrtng pr€lu dipun-kuwatosak|n. Ana Astasata manggalastawa. sawise ngrungu ng6ndikane Wibhisana anane ngalamat kang sarwa bAcik. lan akeh asu-ajag kang mbaung mdthuk panj6n6ngane. para wadyabala wanara padha masinghanada (W. yaiku kanggo rum6ksa Sang Rama nalika isih timur. ngrabasa para ras6ksa. (Yamakingkara para ras6ksa Mripate manth6l6ng sumorot. Sadhela-sadhela katon ana kidang lumayu nyabrang dalan mangiwa.Gusti. njalari jaya lan panjang yuswa. Sat6kane ing sapinggire kutha-krajan L6ngka. Para wadyabala wanara saya ora sabar atine. mracihnani yen Sang Raghuttama bakal unggul ing yuda. Ature Wibhisana agawe l6jaring panggalihe Sang Raghuputra lan s6n6nging atine para wanara. = een krijgsgeschreeuw aanheffen = memulai dengan teriak perjuangan). nanging durung ngyakinake panggalihe Sang Ramabhadra. Paduha ttmtu badhe unggul ing yuda. nyuwun idi-pangestu.pirang prangkul g6dhene. Pujian Astasata manggalastawa iku g6dhe sawabe (g6dhe dayane). kukune k6ras-akas san= 183 . Sri Narendraputra Raghuttama ! Sadaya ngalamat ingkang katingal lan kapiyarsa punika Earwasartai *e. siyunge katon landhOp mingid-mingid. mulane panj6n6ngane panggalihe isih tidha-tidha lan ngandhut kuwatir. iku arane pujian kanggo rum6ksa kasarasan. Yen cinandra kahanane para wanara iku p6pindhane kaya para Yamakingkara n6dya njabuti nyawane tosa. kapengin tumuli n6mpuh mungsuh. ocehe manuk-manuk kaprungu 'n6ngs6make. Wibhisana kang l6bda ing kawruh ing babagan ngalamat. m€ngsah paduka timtu badhe sirna". Kajaba iku ana ndaru tiba ana ing ngarsane Sang Raghuttama. Manggala_stawa = Walanda : gelukvoorspellende loftuiging = pujian yang menyatakan ramalan bahagia). banjur dhawuh budhal wadyabala wanara. Dalandalan kang diambah wadyabala wanara katon ngr6s6pake.ing pangsalih. Pujian iku winatdk (diucapake) dening Sang Raghawa. Panj6n6ngane m6muja marang satarudra (Rudra satus). Kabeh kang katon lan kang kapiyarsa iku salugune ngalamat b6cik. Priksa para wanara padha sam6kta asanjata silatala lan wr6ksa. Dumadakan burni o169 lan udan g6tih ing saCalan-dalan. Sang Raghawa bangdt kar6'nan.

-tra ! Aku u)anara.. kuwatir lan pikir kuwur m6sthi kudu winadi. ananging giris-mirise iku sinimp6n primp6n.Kalantaka (dewaning pati) tumurun ing bumi n& dya njabuti nyawane para ras6ksa. mayuta-yuta cacahe. akeh k ang mrawasa /mrajay a kancane dh ewe. Campuhe wadyabala wanara lumawan rasdksa ngor6gake japt. hlako' we flpa ?! Ahu iya ras?hsa. kang kaloka Sang I{egananda (Indrajit).Walanda : dienaar van den Doodsgod = hamba Dewa Maut). njalari mui6kkum6hming lSbu kang agawe p6t6nging pabaratan. malCksaldksa mak6thi-kathi. tandang-grayange katon galak. 184 . Polahe wadyabala kaya gabah den int&i. Kapindra Sugriwa wis ding6ndikani dening Sang Ramabhadra ing babagan kautamane wong p6rang. Barisan wadyabala wanara kang wis tdkan ing pabaratan prasasat tanpa wilangan. . sing lagi lumaku utawa lagi mangkat saka gunung Suwela :isih ndlidir bae ora ana p6dhote. aja nganti n6mpuh mungsuh luwih dhisik. Ya pangandikane Sang Ramabhadra mangkono iku kang njalari Sang Kapindra kasinungan sabar-drana ora k6susu kumudu-kudu tumuli ngrabasa praja L6ngk4 ngEnteni pan6mpuhe mungsuh. Pangajape Sang Kapindra iku dianggdp panantang dening Sang Rawana. ngajap supaya Sang Dasamuka tumuli ngdtohi yuda n6mpuh wadyabala wanara. dipOthukake para wanara karo m6re-m6re luwih dening sora. Ananging kagawa saka wataklvantune wanara kang dhasare pancen ora bisa ngEndhaleni marang adrdnging atine. mandar kang lakune lagi t6kan ing tambak samodra utawa kang isih ana ing gunung l\{ahendra uga akeh bang6t. sat6mah panggalihe kang wis isi rasa giris dadi saya miris. aja hopil.Heh wpa ihi ?! Rasihsa opa wanara ?! Aku rasAksa. Hla howe wanara apa rasihsa ? !". ng6l6girisi kaya. Olehe mangkono iku. banjur m6re-mdre masinghanada. ora ding6ndikakake marang para kawula L6ngka. sat6mah kang padha pErang ora bisa sumurup 6ndi mungsuh Ondi rowang. amarga Sang Rawana ngelingi sipating Ratu. Bar6ng ngrungu pangajape Sang Kapindra. t6tunggule para pahlawan ras6ksa tumuli ngabani wadyabalane supaya wiwit ngrabasa wadyabala wanaraAjune para ras6ksa karo ngg6ro-ngg6ro. nOdya mrajaya rasiksa. para kawula ora kdna ngr6ti. Kabeh kang njalari ruwEding panggalih. rasa giris-miris. sadhela bae wis ilang sabar-dranane Sang Kapindra.

Bar6ng nguningani mawirting wadyabala wanara. ambaning bedhore nganti sadh6pa lan landh6pe ngluwihi siyunge Bathara Kala. ana sing mb6ngok puturlg sikiie.Mangkono suwara kang kaprungu ing pabaratan. Sambate para prajurit kang k6laran dening k6taton bangOt ng6r6s-6r6si ati. Hanuman kang pinatah dening Kapindra Sugriwa ndikakake nGnangi kasudirane kanca-kancane. gong. Saka akehe prajurit kang palastra. wasanane banjui padha lumayu asalang-tunjang. g6dhening panahe padha karo wit jambe.Heh kanca'hancaktt para wanara kabeh ! Kapriye dene kou'e padha mblenjani ianiimu ing ngani ?! 185 . ana sing s6sambat grumpung irunge. sat6mah pabaratan katon padhang sumorot abang.. kaya mb6lah-mbdlahna langit. ana sing alok p6rung kupinge. Suwarane tambur. Awit saka iku. Bar6ng pabaratan katon sumilak padhang. enggal-enggal ngelingake para wanara kang padha ngucira ing yuda : . para ras6ksa padha surak mawurahan karo ngoyak-oyak mungsuhe. akeh wanara kang s6mpalkaparapal bahune utarva njungk6l k6t6ngg6l c6ng6le dening j6mparinge pahlarn'an ras6ksa kang nrambul yuda. ana sing tulungtulung pdcah dhadhane utawa b6dhah w6t6nge ian modhol-mocihol ususe. Ana sing as€sambat pru thul tangane. ing paprangan prasasat banjir g6tih asarah bangke. Bantala nganti kaya ng6ndh6long-ng6ndh6longa kambah para prajurit kang campuh yuda. Er-rdi kang k6candhak diprajaya. grfuEt-saute saya kurang. Jalaran sumurup kanca-kancane akeh kang palastra lan kang nandhang brana (tatu). nanging atine kaya siniksa. l€bu mari m6l6k kum6lun. Para wanara kang nandhang tatu Entheng padha t6rus lumawan ras6ksa. Ing saj6g-juml6g durung tau ana paprangan kang kaya mangkono ramene. saya suwe tandange para kapibala saya k6ndho. beri lan kaiasangka. Amarga bantala k6siram ludira. Warna-warna pisambate para wadyabala kang paciha nandhang brana kang sarwa nr6nyuhake. amarga lumawan mungsuh karo nandhang lara. pirang-pirang pahlawan ras6ksa kang nrambul 5'p6u ngudani warastra para wanara. jalaran saka bang6ting p6t6nge kahanan. apadene s6sumbare para prajurit kang bisa mrawasa/mrajaya mungsuh. t6mpuk lan nang6tnpreting dirada sarta pamb6ngingehing turangga.. Bar6ng sumurup wadyabala wanara k6s6s6r. pirang-pirang kang palastra lan kang nandhang tatu abot. hla mangka gandhewane para pahlawan ras6ksa iku racak-racake g6dhene padha karo wit tal (saprangkul).

WIRUPAKSA. antult hamulyon lan lzabdgjan ing dAhhan. hajen-keriigan sinAbut pahlauan u'irotama. Sapraptane ing pabaratan. wadyabala wanara lan ras6ksa padha bali m6nyang padunungane dhewe-dhewe. PRA. Esuke ing wayah pl6thet<ing surya. andhAmana pambdgane praiu' rit wirotama . SYANIKUIVIBHA. hentel uan Wisnu : Indonesia : daerah. para wanara padha ngamuk punggung sura tan taha nirbaya nirwikara. sinubasuba dening sapodha-padha. Sirnakna ntungsuhrnu para rasAksa nganti tump4s-tapis tanpa sisa". para wanara padha katEtangi kasudirane. PATINE RASfiKSA PRAJANGGA. yen p|rdng ileu ingatase prajurit dadi didalane antuk kab6gjan lan kamulyan ing donya lan ing dOlahan ?! Prajurit hang unggttl ing yuda.. kowe nildya nuntpAs msAksa-diytq jSbul saihi katon giris-mirismu ffnrang mungsuh. NIPRABA. uripe ''i'ng sabanjure ana ing donya ngalami bAgja lan ntulya. kang tinggal glanggang acolong playu nubras-nubras ngungsi urip. JAI{BUI\{ALI.w6di wirang. cliwAnangalze Inanjing ing Wisnupada (Walanda : gebied. Kabeh padha bali m6nyang pabaratan maneh kanthi mandhi wr6ksa gddhe adaw4 utawa mbopong watu sagunung anakan g6dhene minangka sanjataning ayuda. MITRAGI'IA. Prajurit kang mati ing madyaning rana. G6g6dhuging wadyabala ras6ksa kang aran PRAJANGGA tumuli mangsah yuda. ffnnalua prajurit mati ana ing paturon ing sajroning omahe dhewe. 186 . wadyabala wanara lan ras6ksa wis padha sam6kta ing yuda. Ngrungu t0t6mbungane Hanuman mangkono iku. ASA. kang apambdgan . BAJRAMT]STHI. Nanging ora antara suwe banjur k6tungka tdkane w6ngi kang kayadene nyapih nurang kang padha p6rang. 93. Ala dulune. kahx*ansane Bathara Wisnu). PUTHADAKSI. ntanunggal learo para dewa. TAPANAKSI. tur ing ftmbe yen mati ntAsthi k?cAmptung Yamani (nratzo). pirang-pirang ras6ksa kang mati k6pupuh ing gada wr6ksa utawa dibruki rvatu kang g6dhene kagila-gila.wani wirang. yen ta bisaa bstari urip. uripe m|sthi aji godhong jati aking. munggah suwargo. PRAGASA. wani mati". wOdi mati". Mulane. mati ana ing ntady'aning paprangan. (Jtamane prajurit..Janjimu. Nanging prajurit leang ngucira ing yuda. Apa kowe padha lali.

. endhane manawa pinrawasa luwih rikat. Nala ngoyak Puthadaksi. n6dya nyidra. sakti mandraguna lan kulina pdrang dharat. banjur oyak-oyakan karo mungsuhe. Kapi Samirati iku sudira ing rana lan wis gOdhe lOlabuhane (besar jasanya). Campuhe Sampati lumawan Prajangga bang6t rarne. njalari patine. sab6n pinupuh gada-wr6ksa lumumpat endha. Majurre Sang Sampati karo ngundha gada-wr6ksa kang tanpa tirnbang gSdhene. Tibane Prajangga ditututi Sampati. bahune atos pindha gada. k6na sinondong gada-wr6ksa nganti kontal sawatara dh6pa dohe. Bar6ng sumurup kanca-kancane akeh kang kobar awake. (Nala = Walanda : vuur = Jawa : g6ni). para wanara padha giris-miris atine. pirang-pirang wanara kang kobar pating prakitik awake utawa murub rambute. Sumurup rvadyabala wanara o169 kagegeran. mripate padhadene sumorot abang mbal0r6ngi. muncrat g6tih lan ut6ke. Bardng k6candhak. Suwe-suwe Prajangga katon sayah thele-thele. mulane sing uwis-uwis mungsuh kang tin6rrrp'uh mdstiri sirna. padhadene angon limpe. Wanara kang n6dya m6thukake ras6ksa loro iku dumadi saka g6ni. katon padha wasise ulah sanjataning ayuda. wasanane kdlimpe. Sakarone padhadene angon limpening mungsuhe. sat6mah banjur padha lumayu asalan g-tunjang. 18? Prajangga iku prawira ing yuda. buntute molah katon luw6s. I\{anawa pinuju maju. Kanthi kObat-cukat prasasat kilat. Yen nuju rnundur. Rasdksa loro iku m6mitran sabaya-pati. amarga pinand6ng dening Puthadaksi utawa Pratapanaksi. Sampati tandange luwih cukat. gadane wr6ksa kinarya nangkis sanjataning mungsuhe.lawan wanara aran NALA enggal-enggal mangsah yuda n6dya lumawan puthadaksi lan Pratapanaksi. wasanane tumOka ing pati. mungsuh kang pinand6ng m6sthi g6s6ng. Ras6k- . pahlawan rasGksa aran PUTHADAKSI kang wis kondhang ing babagan ulah kriclhaning perang. dirada utawa turangga. tumuli ng6toni jurit b6bar6ngan karo ras6ksa Pratapanaksi. tanpa wahana rata. Prajangga waspada. nanging aja nganti k6na cinidra. mulane ap6parab Nala. lakune ulah maju-mundur. dikdpruk sirahe. k6mpole prasasat bajra lan galake kagila-gila. Sapatine Prajangga. pah.sa Prajangga iku t6dhak-turune pahlawan. Puthadaksi sinik6p. wujuding pawakane g6dhedhuwur tur sarwa santosa. Krodhane ras€ksa Prajangga dipAthukake dening pahlawan wanara aran Sampati.

Mitragna olehe p6rang-tandhing rok-bandawala pati. Bar6ng ana pahlawan ras6ksa kang tEguh-tanggon sudira ing rana palastra. dip6. Ivtiturut layang Arjunasasrabahu : Gotama pandhita ing wukir sukendr4 garwane widadari asma Dewi windradi. paputra Anjani. ba. kayata sang Tamburu lan -sang Gotama kang dipangarsani R6si Narada. gadaginacla. Sang JAMBUI\'IALI ling pJafrai*gu' sin6but Jambumangli). wasanane Mitragna kdna kacidra. miturut l\rahabharata kang ap6putra Kr6pi-Krapa. penghuni langit). Subali lan sugriwa).'b-anjur disungsang (sirahe ana'ing ngisor).rul "nggut-enggal 1BB . Bar6ng sumurup Janrbumali palastra.rdu t *o ngundha dh6ndha. dipathukake dening sang wibhisana. katibarr ga(ane wibhisana. pahlawan kang l6bda alaku cidra lan s6pi irig rasa w6di. sanalika ambruk njr6babah ndh6pani bantala. kang olehe lumawan mungsuh tanpa tidha-tidha mracihnani pahlawan sajati. (Kinnara = walanda : mysthisch wezen = Indonesia : makhluk ajaib. Pratapanaksi k6candhak. (Tamburu. Nganti suwe wibhisana . ras6ksa N{itragna kang kaloka t6gutr-ti-mUul sudira ing rana tumuli ng6toni yuda asanjata gada. Para kinnara-kinnari sarta widadara-widadari padha b6bar6ngan mathuk lum6bune pahlawan ing suwarga karo nggawa pasugatan maneka wama kang sarwa edi-mirasa. sawise mrajaya Puthadaksi. saciurunge bisa nandukake sanjatane. bang6t suka amarwatasuta ndulu kang padha abanda yuda. Nala banjur ngoyak Pratapanaksi kang oncat m6nyang awiyat. suwe-suwe.'6ng sumurup Mitragna kasambut madyaning rc mangsah y. Ing sapatine Puthadaksi lan Pratapanaksi. Para dewa lan para r6si kaswargan kang padha mriksani campuhe wanara-rasaksa saka antariksa. para wanara surak mawurahan" Ras6ksa Pragasa.Sumurup Wibhisana unggul ing yuda. Gotama. wasanarre pahlawan rasoksa iku palastra di bruki arga. sikile karo pisan sinik6p dening Nala. tumuli diti bakake ing bantala. dadi lan patine. hemelbewoner = Indonesia : sejenis rokh angkasa. enggal-enggal ngdtoni jurit asanjata suduk lan tr6tata. ing padhalangan sin'ebut Hyang T6mboro. Widyadhara = Walanda : soort van luchtgeest.tumuli tin6pak mukane. iktt wis asalira dewa. sanalika suwarga gonjangganjing lan tumuli m6nga lawange. pahlawan ras6ksa kang ora tau ngucira ing yuda. mati padha sanalika. Krodhane Jambumali dipathukake dening sang L{aruti (Hanuman).

6blas. Sawise wqla-wali panggadane. Sang Syanikumbha. bithi-binithi. dh6ndhane Sang Kapindra lan Pragasa putung bar6'ng. Kagawa saka bangGting pracayane marang g6dhening k6kuwatane. Sing uwis-uwis (ing wdktu-wdktu kang wis kapungkur). padha ngucap . tumuli pinupuhake ing anggane Nila. jangkah-jinangkah. kapi IUainda jajabang mawinga-winga. Sapatine Pragasa. K6taman gadane Syanikumbha kang g6dhene kagila-gila.jaya-jaya" karo nyawurake k6mbang lan boreh kang ngambar wangi.. Sawise dh6ndha-dhinGndha sawatara suwene. Ras6ksa iku dic6k6l c6ng6le. Para dewa lan para r6si kaswargan kang padha mriksani kang tandhing ayuda saka akasa. pahlawan ras6ksa kang n6dh6ng tumaruna. Padha cdngkah-cin6ngkah. mati padha sanalika. ing s6mu ras6ksa kang wujude kaya Bathara Kala iku sajak ngina marang para wanara. amarga mangkono iku dianggdp patining pahlawan. bar6ng wuninga I(apindra Sugriwa bisa ngasorake pahlawan rasOksa gagah-prakosa.. Sawise cancut taliwanda. pothol. Syanikumbha k6na sinik6p denin'g 189 . Sumurup ras6ksa kang tandange sajak ngewakewakake. Wasanane rihadhane Pragasa k6na binithi dening Sang Kapindra. Kajaba saka iku.'an unggul ing yuda. t6ndhang-tin6ndhang. mulane banjur dumadi p6rang lugasan tanpa g6gaman. Ya pakurmatan lan pangaji-aji mangkono iku kang njalari sing tandhing ayuda ora ana kang n6dya ngucira.thukake Kapindra Sugriwa. sanalika ambruk t6rus palastra. kapi IUainda tumuli ngrangsang Bajramusthi kanthi's6r6ng kapati. T6kane kapi Nila ing ngar6pe Syanikumbha. banjur diuntir sirahe. kapi Mainda ng. Ya ntangkono iku carane para Cewa-r6si ngurmati pahlav. Karo nyangking sirahe mungsuhe.unglgul ing yuda buncara sinuba-suba. bar6ng w6ruh mustakane Bajramusthi dipothol mungsuh. mungsuh kang nganti k6bithi Bajramusthi ora njaluk banyu. kumpul maneh karo kanca-kancane. kaya diububi muntabing atine. mungsuhe iku wis ngundha gada. para devra-r6si bang6t olehe ngaji-aji marang prajurit kang mati jalaran lumawan p6rang. padha ngant6pi tekad . kapi Nila tansah panggah mbr6gaSah ora obah. enggal-enggal m6tu ing pabaratan n6dya p6pulih. majune kapi Nila n6dya lumawan ras6ksa Syanikumbha tanpa nggawa apa-apa minangka sanjataning ayuda. Krodhane Syanikumbha dipOthukake dening kapi Nila. mbdg0g6g m6g6g-m6g6g pindha tugu sinukarta. mati ing madyaning rana ntunggah suluarga". rasdksa Bajrarnusthi kang murah gruyune tumuli ng6toni jurit karo ngguyu cukakakan.

satamah kuda lumayu sum6mPrung. wirupaksa u'is linopasan jAmiaring dening Sang Sumitraputra (Laksmana). pahlawan ras6ksa kang ap6parab Asanipraba mangsah yuda. atine kaya mumb muruba. Awit saka iku. i\lulane sirnane para . k6na dhadhane i6rus-t6mbus ing rvalikate. rodhane prasasat ora ngambah l6mah. mancolot m6nyang sajaban kreta. Sang Raghuttama. ngira yen Syanikumbha kapracondhang ing madyaning rana.atsmana karo ngiwa langkap kang rvis pinasangan warastra. kretane nyuvrara gumerit. Praptane \\'irupaksa dip€thukake Sang l. Amarga k6t6ngg6l gada wr6ksa. umyang-gumuruh srrwarane para dewata kang padha ngucap. ngg6blag ing bantala t6rus palastra Ing sapatine Wirupaksa. Pilhot. jarane Indrajit mati. Indrajit wola-wali ngundha gada diagagake marang para wanzlra. banjur m6thukake krodhane sang Rawanlaputra. Ana ing sajrone kreta.kapi Nila. mulane er.Dirglahayu. bangdting s6n6ng€. Durung nganti bisa mrawasa murrgsnh. kagawokan ndulu kaluwihane Anggada. Kuda lan kretane Sang rajaputra l. dheweke tumuli ngataP kuda pangiriding kretane. Sang Laksmana lan Sang Kapindra padha o*."Toyo-joyi'. gulune dicakot. 190 .ahlawan iku bangdt agawe muntabe Sang Rawanaputra (Indrajit).rlunu *ggui-"nggal mb6dhol wr6ksa kang kagila-gila g6dhene minangka sanjataning ayuda. Ndulu solah-bawane Indrajit kang rujut unigung-gum6ndhung mangkono iku.6ngka iku pinupuh ing gada wrOksa. Sang Wibhisana mes6m.rgu1A-bana lan mangayubagya : . bardng priksa patine jaran lan rGmuking kretane Sang RawanaPutra. Anggada katon ewa. P4iftu tAptok-k6piok sarta surak-surak mawurahan' Ing gdgana. Pahlawan ras€ksa sang !f irupaksa kang wis samakta ing yuda ng6nteni ana ing srijabAn pura L6ngka. kretane r6muk. sang pi' nunjul Baliputra". wcndene para wanara.ggal-er-rggal lumumpat m6sat m6nyang madyaning rananggana. priksa tandange Anggada kang bang6t kdbat-cukat trongginastrampil. n. Indrajit endha. kagawa saka.. wasanane mati dening kapi Drawidha Para pahlawan rasaksa kang wis padha palastra iku budhale saka ing kutha manyang pabaratan diirid dening sang Indrajit' minangfa senapatine. bar6ng miyarsa surake wadyabala wanara.

IIla kok saiki.Indrajit ing saj6g-juml6g durung tau kasoran p6rang. p6tak as6sumbar maciya-ciya. 94. Kocap Sang F. jarane nganti mati b6bar6ngan karo r6muking kretane. Awit saka iku. ing batin yakin yen bakal unggul ing yuda. sanalila salirane banjur dadi cilik bang6t. akeh mungsuh r6bal-r kasulayah k6tujah dening jarane. ii*grng ora kadulu.sa dening wanara. Indrajit tumuli oncat saka pabaratan bal! mOnyang kasatriyane kanthi pangigit-igiting atine. suwarane pindha gludhug ing mangsa kasanga. Sanajan Sang Hyang Indra pisan. Indrajit banjur mat6k sihir. Indrajit bisa ndulu. Amarga saka dayaning mantra-sihir. ora bisa ngasorake yudane Sang Rawanaputra. sarta panahe kang adhapur t6tunggule dewaning Nagq Indrajit tumuli mangkat m6nyang pabaratan. ing jagat prasasat gara-gara. Sawise nydndhak gandhewane kang sauwit tal gOdhene (saprangkul). Saparipurnane nindakake yoga. sab6n Indrajit mangsah yuda awahana rata. candi). Bar6ng wis tdkan ing pabaratan.IfrUPANruC NAGAPASA. Amarga suwarane bisa agawe gara-gara iku kang njalari Sang I\regananda (Indrajit) kasusra ing ing jagat-traya. pdpindhane mung sa6ndh6g qmun-amun g6dhene. Jaran pangiriding kretane Indraj. saya nggardsnandh6s pangigit-igiting atine ngrasakake sirnaning jarane lan 16muking kretane pinupuh dening mungsuh. luwih dening }Ombut tan k€na jinumput. m6muja j6mparinge Sarpas trapasa (lYalanda : pijl slangenstrik = Indonesia : panah jerat ular). prasasat ora kasatmripat. (Sarpa = ula * astra = panah + pasa = jir6t). Indrajit mes6m. pa191 . ing wayah b6ngi sarvise s6pi. para wanara padha bingung pating bilulung.1 wis g6dhe lElabuhane. RA]\{A SA\YADYABALANE XECUEEN. (Endhdg amun-amun = bl6dug ing awang-awang/ombaking hawa kang katon ing panasan). Bumi o169 gonjang-ganjing. Indrajit manjing ing padewaharan (Walanda : tempel = Indonesia : kuil. Indrajit mangkrak-krodha masinghanada. Krungu suwara gora-gurnita tanpa mpa (amarga kang nyuwara ora katon). mnng amarga pinrawa. Amarga rumangsa nandhang wirang. Sawise Sarpastrapasa pinuja-mantra. Biyen-biyen.awanaputra Megananda (Indrajit).

. Sang Rawana bang6t suka amarwatasuta.. akeh wanara kang tiba tabrakan karo kancane. bisa priksa Indrajit kanthi c6tha welawela. sat6mah l0sah-lungkrah salirane. Kang ora k6taman ing panangsayane Nagapasa mung \Vibhisana lan Kapindra Sugtiwa. Sang rajaputra Rama . kagawa saka bang6ting pangigit-igite panggalihe. Arya Wibhisana tum6nga ing akasa karo ngusap-usap netra. Indrajit wola-wali hglOpasake j6mparing NAGAPASA diinc6ngake m6nyang pasanggrahan Suwela. t6iu utawa luwih. Sawise Iumdpas saka g6ndherva.Laksmana uga k6gub6d sings6t ula naga salirane sakojur. Adhuh ! bang6t ngg6g6t6ri r. ngaturi priksa nurang ingkang rama kahanane Sang Raghawa sawadyabalane. Awit saka iku.ting jlGrit lumayu saparan-paran. wiwit saka pamidhangane nganti t6kan samparane. .Wah !pu' traningsun kang asipat anak anung anindita ! Pant)s sira sintbut 192 . panj 6nGngane k6wiyos pangalOmbanane marang Indrajit mangkene : . wisane tansah sumGmbtu saka cangk6me. c Midhang6t ature Indrajit mangkono iku. ditlorongake m6nyang g6gana. cangkAme amba ngg6girisi.Kangj1ng rama. jaiaran h|kiman j|mparing Nagapasa RaghatuaLahsmnna saklangkung ringkih ingch-ingih. culane sttmotot m6m6deni. nalika samana Sang Kapindra mung tansah ng6p6l-ng6p6l asta karo ngawOt lathi. botdn kasinungan ha' langkungan punapc-p uncpa.ra pating jlGrit kagegeran. nama irama syair). naam van een versmaat = Indonesia : ular' ular yang melata. Sumurup klebating parnane. pating glasah. mripate sumunar mbal6r0ngi. Indrajit ngg6blas rnulih m6nyang praja. b . tarkadhang ulia naga siji ana kang nggub6d wanara nganti loro. j€mparingj6mparing NAGAPASA iku padha malih ULA NAGA g6dhe adawa. Panj6n6ngane tumuli ngasta sula (jinising l6mbing). Nanging sakarone ora bisa asung pitulung Inarang Sang rajaputra Rama-Laksmana lan para rvadyabala wanar1 amarga manawa kang kOgub6d ing Nagapasa ana kang n&ya at6tulung ngluwari. panggubEde Nagapasa mandar saya s6rdt asings6t. [Jla naga gOdheg&lhe ma' lihane j6mparing-j6mparing Nagapasa kang cacahe l6ksan-k6then iku padha nggubOd awake rvadyabala lvanara siji-siji. Sajrone w4dyabala wana. sitna k6kuwatane lir linolosan bObalunge.r'ujude Bhujanggaprayata (Walanda : voortsluipende slangen. huwtLningana ! L'I)ngiah samDun sami pdiah tdn sakti". Kanthi suka-sukuring panggalih.

Prawiralatita". In- clrajit dirangkul. Lalita = Walanda : liefelijk. karsaa mrihsani dhaftng lzawula. nganti turah-turah. dipun sabar-tawOkal panggalih paduha. Sang Dewi dipulasara dening Trijatha. Kocap Sang Sri Janakatmaja (Dewi Sita). saya sora panjdrit Ian panangise Trijatha' . Maksude.Gusti Sang llahadewi. digagap-gagap p6n6ring panggalihe. pasuryane kang d6mekane wis krasa any6s lan prasasat rvis tanpa bayu diusap-usap. Sawarnane pOpanganan kang sarwa edi-mirasa. gusti.. (Prawira = Walanda : groote held = pahlawan b6sar. Dhuh cleua. dip0t6ki jajane. Indrajit pinaringan ganjaran maneka warna kang 96dire bangGt pangajine. dikdk6p-k6k6p sarta diarasi mustakane. kanggo meng6ti ungguling yudane. Amarga salirane Sang Dewi sajak wis rada kaku. Saw6ngi natas Indrajit sawadyabalane padha ora nendra. pikire bingung. salirane dioyogoyog lirih supaya eling. tansah padha suka-suka parisuka. kanthi t6tabuhan maneka warna. Kagawa saka suka-r6naning panggalihe Sang Dasawaktra. TYijatha njOrit lan nangis k6laralara. ropyan-ropyan aj6jogedan. digawa oncat bali m6nyang taman Asoka. supaya Sang Dewi 6ntek pangarBp-ar6pe marang Sang Raghawa. Irrdrajit nganakake bojana-andrawina kanggo para wadyabalane. Ndulu kahanane Sang Dewi kaya mangkono iku. Kango ngr6gani gddhening 16- labuhane. kabeh kang dipengini dening para wadyabala. lan banjur manut-miturut ing sakarsane Sang Rawana. saka dhawuhe Sang Dasamuka. mulane iya pracaya marang kabeh atttre. bevallig = manis juita. sarwa ana tur kabehkabeh sanva akeh. gustL Kawuh atui eng|t. supaya wuninga kahanane Sang Ragharva sawadyabalane. Sang Dewi diunggahake ing kreta pinatik s6sotya digawa m6nyang sac6dhake pasanggraJ-ran Suwela. Sang I'{aithili nj6rit t6rus dhawah kantaka gumuling ing jrambahing kreta. disarekake ana ing ratnaparyang\a (Walanda : juweelen rustbank = Indonesia : balai-balai bertatahkan ratna-mutu-manikam = Jawa : kanthil pinatik manik-nawar6tna). Bar6ng priksa Sang Raghawa ginub6d Nagapasa bang6t sings6t lan katone kaya u'is meh palastra. menyenangkan). B6ngine. dhuh bathara' ! Mugi wontdna kaparing 193 . PanjE- ndngane pracaya marang g6dhening kas6ktene Sang Megananda. Sigdg. pracaya bang6t yen Sang Raghawa sawadyabalarre wis sirna. Sang Dewi tumuli dibopong.

Saiki. gusti ! Ifiangke ta manglee gustt. Sita eling purwa-duksina. sawise Sang Amarga kaget dening panj6rit lan panangise Ttijatha. tumuli cAthika gAni.. Sirnq rdbahpokah wringin pangayorrwn kawula. Mulane. heh awak. wis ora ana. Ilfano. dak-€nteni rawuhe.t bla:npaltan punika. Dadi olehku ora tumuli nganyut tutuuh.nyawa ! bAcih tumuli mdtua xka raga hang tansah hOtuta-tula kAtuh iki. ltoduha tangeltakOn. tGtalining urip lzang nggandheng alzu karo panj|ndngane wis pddhot. Heh nyawo.. yayi Trijatha ! Supaya bdcik kawusananing patiku. aku nAdya manjing dahana murub. supaya kAtrima olehku bela-pati marang Sang Naranata Raghaua. Sang Arya Raghuttama. . . ffnnawo altu listari urip. gusti ! Punapa kemawon inghcng badhe paduka tindalzahdry dhatOng pundi kemawon tindah paduka.wi kapara nyata Sang Naranata Rama bcttdn henging dipun-aj?ngajOng sugAngipun. Dewi Ngrungu ng6ndikane Sang Maithili kang sajak wis kanthi panggalih golong-g6ldng-gilig n6dya manjing dahana. mulane luuih b€cik aku tumuli mati.Bahal nglantur lawas s)dhih-hinglzinhu. Kapar€nga kawula nyuwun pamit dhatZng pa"sanggrahon Suwelagtxi sowan bapa kawula. harsa peduku badhe nglalu antaka sarsild rnanj ing dahana hawula sumanggulwh|n". ugi prasasat dewa 194 . nanging sarehning panjdndngane isih sug€ng. ature alot pddhot-p6dhot : .. ntanaui Sang trlaithili hdlajAng seda". Aginging sih-trisna saha s€tyabahti kawula dhatOng yayah-rena sampun dumunung wontdn ing paduka. netrane kum6mb6ng. Astane obah krug0t-krug6t. sampun h|s|sa kapengin ngimnsi. awak ! kowe bdcik matia bae. Atuit salea ihu yayi. uriplttt banjur tanpa pangayoffMn lan tanpa tuntunan. nangrng netrane isih m6r6m. mung kl6sik-kl6sik : . affnrga isih darbe pangarAp-ar|p ngdfieni panjAn?ngone. kanggo mungkasi uriphu". Sapira g1dhening hatr€inanhu n?arang uripku lan gidhening kasdnAngan kang dalz-alqmi. kawuh tanwh badhe ndherelz. Nanging yayi. Sri Noranata Raghowa seda ? Wingi-nguni. Apa ta prAlune aku urip.Mugi ha*^uningana. Paduka prawwt ronn-ibu hawula. bodhe nyuwun priksa hadospundi badhe wasananipu. telzadku kapengin mati salugune ya wis gddhe. Hla samAngko sing paring pangayoturn lan paring tuntunan. ora satimbang karo gOdhening rudah-sush lan papa-sangsara kang dahsandhang. panjdnAnganipun kapidhara.padulza harsa paring pitulungan dhat€ng Sang Deui. Trijattra atine nratab.Adhuh gusti. padulza Luungu. ng6ndikane lirih.

kau,;rla. Padulia pipindhanipun kados Cintamani saha minangka roit dununging g€sang luwula. Paduka pdpundhen kawula, ugi pangayoman kawula- Awit shing punika, lzawula tansah badhe tutttttntur tut-wingking paduha. Sanajan dumugi ing dilah:n pisan. leoruula wAgah pisah haliyan paduka. Illakatdn ugi, saupami pndultc ngant<ts ngloltt antaha sarana ambyur samodra utawi manjing dalmna, kawula bot4n badhe pitrun kantun". (Cintamani = \ValanCa : edelgesteente dat alles geeft wat men wenscht = Indonesia : permata yang dapat memenuhi segala keinginan orang = Jawa : s6sotya kang bisa minangkarli kabeh p6penginane wong). Sawise mattu mangkono, Tri;atha banjur nrangkat, mSnyang pasanggrah:tn Srtwela. Sapraptane irlg pasanggrahan, Trijatha t6rus marak Sang Wibhisana. Sawise ngandharake kahanane Sang trIaithili, Trijatha banjur nyuwun priksa bakal kawusanane Sang Naranata Raghuttama, bisa waluyajati lan orane.
Wangsulane Sang Wibhisana : ,,Sumurupa, nini ! Saupama Srinarendra Roma h|banjur tumdka ing seda amarga k€gub€d Nagapasa, ora bisa waluyajati kadi wingi-nguni, Tribawana mdsthi baltal ldbur-turnpur. Mangkono uga manawa panjOningane nganti asor ing yuda lumawan sapa bae. Jagat luwih dening cilaka ntincit, manalua Sang Naranata Ramabhadra nganti k2na kap1ajaya dening mungsult. Sumurupa ! PanjAndngane iku panjanmaning Purusottama leang bangAt luhur, kinawasq lan wicaksana, sarta ahli njAmparing hang .tanpa timbang ing saindinging jagat. (Purusottama : lltalanda : hoogste geest, bijnaam uan Wisnu : Indonesia : jirua tertinggi, julukan Wisnu). Di bdcik anggonmu rttnt€hsa lan oliladi tnqrang Song Janaki, wasanane ing timbe kowe m1sthi balzal ngalami s?nAng, mulane aja was-sumAhng atimu. (Janaki : Janakatanaya, Janakatmaja, Janahasuta, Janahaputri : dochter uan Janaka : Jawa : putrane putri Prabu Janalza, yaiku Sang Maithili utawo Dewi Sinta). Alang-alangana, aja nganti Sang Dewi nyiksa mlirane dhewe. Manawa panjOndngane nganti seda (nglalu antaka), Sang Narendra Rama m€sthi banjur ngalami ruudd panggalihe. Hlq yen Sang Narpati Rama nganti seda, jagat saisine mOsthi sirna. PanjanAngane iku satuhu kang mAmayu ayuning jagat, ya kang nggawe biciking bAbrayan agung utawa masyat'ah.at, mulane doklulttti,ahu ndherek ana ing kene. Wis nini, kou,e tumuli ntuliho, kabeh kandhaku mau protelakna marang
Sang

Deui".

195

Saparipurnaning ng6ndikane Sang Wibhisana, Trijatha ny6mbah, banjur pamitan mulih m6nyang taman Asoka (Ing padhalangan sin6but taman Argasuka). Sapraptane ing taman, kabeh ngGndikane Sang Wibhisana dipratelakake marang Sang i\Iaithili, satdmah panggalihe Sang Dewi banjur l6jar, pasuryane katon rada
bingar.

Kacarita Sang Raghuttama, amarga saka sings6ting panggubdde Nagapasa, panj6nGngane nganti kapidhara, tan 6ng6t purwa-duksina. Salirane panas lan prasasat r6mak-r6mpu dening sdrdting panggub6de Bhujagapasa. (Bhujagapas = Nagapasa = Sarpapasa = Walanda : slangenstrik, Indonesia : jerat ular)Jalaran kasiliran mandamaruta (Walanda : zachte wind =

Indonesia : angin sepoi-sepoi basa), Sang Raghuttama eling punvaduksina; mangkono uga Sang Laksmana kang gumuling ana ing sac6dhake, iya banjur eling. Nanging, sanajan panggalihe wis eling, salirane ora bisa obah, amarga panggubae Bhujagapasa babarpisan ora ng6ndhoni. Bar6ng Sang Ramabhadra wis eling, Sang Wibhisana lan Sang Kapindra tumu li ny Odhalq nyadhong dh awuh-p angandika. Marang Sang Laksmapa, Sang Ragharva ngGndika : ,,Yayi Lahsmnna kang luhuring budi lan s,tya-balztine marong hodang wreclha pantds sinudarsana ! Kanthi l;ga-rilo.ning panggalihira, sira tansah tumuntur tut-wuri ing saparaningsrot, lan tansah agawe sAning sarta mnrAming panggalihingsun. Kabeh kang ingsun sandhang, panas-pOrih lara-lapa, sira milu ngalami tanpa ngr^su' la". ,,Dhuh ariningsun Laksmana ! Illungguh bang?t sira dadi' hadangingsun tarunq. Aiuit saha luhuring budinira, om abot sira ngurbanake iiwa-raga ktnggo kadangira wrOdha. O, ariningsun ! dirung ana plwalAsingsun habAcih-an marang sira, ngAmungake kasusahan lan hascngsaran bae pawewehingsun marang sira Wo, kadangtru wr\dha iki murtg arane bae kaltrdnah tuwe, nanging nyatane ora bisa asung kas,nangan morarTg sira, mandar ulasanane njclari sfro kasangsaya ginubdd ing Ncgapcsa". ,,Yayi Laksmana ! Sai\g-iuml|g ingsun durung tau prihsa satriya kang satimbang kcro sira ing babagan g)dhening tekade, tzosidirane, lzautanwne, sabar-taw|kale, kawicaksanane, gadhe' ning tOlabuhane, kasusilane, kaprigdlane, m€ndat'm?ntuling pang' gau-ne hn kasauane. Kabeh wicara lan tindah-tanduhira mracih'
196

nani manawa sira ihu satuhu hitapriya (Walanda : een uriend uan het goede : Indonesia : mhabat segala sesuatu yang baik)". ,,O, yayi, kabAcikanira manang ingsun hehe lan warno-warnane ora kAna dietung, pdpindhaning gOdhene ngluwihi gunung Malaya, suci-murniring habOcihanira (urrarga anggonira gawe h,ab6cikan s€pi ing pamrih) pdpindhane /aayo c6ndhana, ngganda arury. &iya-bahtinira marang hadang wr€dha (marang ingsun) ora bdda haro s€tya-baktine abdi marang bdndara. Ilzu kang njalori ingsun saya runiangsa kapotangan g€dhe marang sira. Manawa ingsun prihsa sim sewaha lungguh makidhupuh ana ing ngarsantngsun, suka-rdnaningsun tanpa upama, gddhening panggalihingsun sagunung l\'teru".

,,Yayi Laksmana ! GAdhene lan warna-warnane utangingsun habdcikan marcng sira, ora bahal bis sah (ora bahal bisn lunas), manaua ingsun sahuri ing sajrone sewu taun". Wasananing pangandikane Sang Raghuttama marang Laksmana, kasEbut ana ing Ramayana abasa Jawakuna bab XXI kaca 230 sloka angka 102, surasane mangkene : ,, Janji-kasaguhaningsun mara,ng sim yayi, manaus ing tdmbe (ingsun lan sira) manjanma maneh ing marcapada (Walanda : reincantatie, Indonesia : mengalami perputaran hidup kembali : Jawa : ngalami nyahra manggilingan), sira titdpa dadi kadangingsun, aja pisah karo ingsun. Nanging sira dadia kang kapr6nah TUWA; ingsun kang kaprGnah TARUNA, supaya ingsun bisa m.b6kteni sira minangha p iw ab singsun habAcikan marang s ira ". ,,Yayi Wibhisana
Banjuring carita, Sang Raghawa ng6'ndika marang Wibhisana : ! Oncatim wha Ldngha ninggal kadang-hadeyani-

'

Katrangan.
Karsane Sang Raghawa ing panjanman candhake kapengin dadi kang kaprdnah taruna lan Laksmana kang kapr6nah wr6dha, bisa kalEksanan t6m6nan. Sawise Rama-Laksmana seda asalira dewa, manjanmane maneh ing marcapada padhadene dadi putrane Prabu Basudewa Ratu ing Mandura. Bama dadi Krdsna, Laksmana dadi Baladewa. Kr6sna kapr6nah taruna, Baladewa kapr6nah wr6dha, mulane pany6bute Kr6sna marang Baladewa ,,Kaha Prabu
Baladewa".

19?

tanpa rafi ernn lan tanpa ngro. Anggonira ngayom marang ingsun ora ana wohe.Anane wong ngupaya pangayorwn. bangdt asor tanpa pangaii lan tuna ing budi". pangayoman lzang ora bisa ngayomi. munggah gunung tumu.Manawa ancase manghono iku om kallksanan.run ing jurang-c|rung tanpa ngelingi r?kasaning laku sartc g1dhening pringga-baya. Sira om ru-nungsa abot. ngarnbah alas gung liwang'liwung.so susah pixh haro kadang-kadeyan lan garwa-putra. Sira singsdm ulah kabdcikan lan rahayu ing budi.. Walanda ra kanthi ancas nAdya ngupaya pangoyoman. lumrahe supaya bisa nyirnakahe mungsuh lan didnggo nggayuh hawibawan. padha muliha minyang Kishindhq lan tumuli manghata !". . sira padha maliha m|nyang Kiskindha. Nanging habOcihanira ora bisr agawe suka-rAnaning panggalihira. wani ing b\nbr u?di ing luput. affnrga saka bang|tira nAng€nake marang parahita" /ragana xha kapenginira milu nggawe sAnAnging iagat. Ing mangkq siTa ihu pancene pantds ingasihary jalaran luhur ing budi lan lunawan. Sira mangr€ti yen hasindngan lan ka' nikmatan ing mayapada iki ilange bangAt rihat pindha gdbyaring ( Mayapada : alam donya). Anggonira ngupaya yayi I\{aithili kanthi nalasah u)unawasa nusuknt'. J€bul antulz panga' yoran kang ngaciwani. sirc mandor banjur scya wuwuh r\hasa nambak sarrbdra. apadene Pawanasuta lan Anggada ! Ingsun pamit palastra rwrang sira habeh.a lumnwaiT para rasihsa hanthi ngAbg hasudiran lan numplah kAhuwatan. (Parahita : : 198 .sup g1gruntbulan nraiang b0bondhotan. adoh ing wicara goroh. Aia padha nswung sungkawo. Hta samdngho. sim aia mbadal dhawuhingsun. Sawise yayi Dewi kitAmu finawan Rawa na ana ing taman Asoha LAngka. hilat".Wo. Sira wis padha gawe lllabuhan gAdhe ffnrang ingsun. Marang hadangira wrddha Sang Dasanana sira ora trtsna. adate baniur ninggal pangayoffnne. lan ora bisa mbrastha sawarnaning panggawe ala-candhala kang dadi m€malaning jagad. Sawise kabksanan bisa ftkan ing laiadan pruja LAngka rnffinggrahan ing crdi Suwela' sira lan ffigung wadya' bala wanara padha mangsah yud.Yayi Sugriwa. k4parat si Rama. arnrga xka bangOte anggonira manggalih Jagaddhita (Walanda : het heil der wereld = Indone' sia : kebahagiaan dunia). atutrga wka bangdte papa'sangsaraningsun.. G)dhening ldlabuhanira nurang tngsun tanpa pdpindhan. tanpa pakoleh.het welzijn uan anderen behartigend = Indonesia : mem' perhatihan keselamatan/kebahagionn orang lain).

. hihAnc€nganing tekad kawula. Manawi kawula tinilar kantun. sampun hislsa seda. padulea satuOg mungguh manggalih seda pariuka.Ngrungu ng6ndikane Sang Raghawa mangkono iku. fin Sang Raghuttama olehe ngdndikan karo Kapindra Sugriwa nganti ing wayah lingsir rv6ngi. liripun padulza seda. manuk-manuk padha tangi. hiparat ! Si Sugtitua pranyata wanara kumprung-kumprd nisthacandhala. ngelingake marang Sang Raghuttama. sanajan dumugi ing aOlahan'pimn.Heh ltladhuzudana ! Di sabar-tawihal. sonajan ngantos haping pint€n lzemawon panjanma paduka ing marcapada". aja banjur nglokro manghono.Adhuh gusti. kawulu boftn badtte ngundtri yuda. Ing w6ktu iku angine sumilir. suryarane rarne..rawayan mili.. Kau. esthane kaya padha nangis mbelani kang lagi nawung sungkawa. .ula tansch badhe ndherekak|n paduka. Sasampunipun kcwulo saha sadaya waciyabala wanara sirna. om u. bohenging botin. Alt wung p61ah mbrigagah lumawan m7ngsah tinilnbang ngucira ing yuda. kawula laj€ng badhe ndherekak€n paduka manjing suwarga.ani nglabuhi gusti nganti tumAka ing pati". bang6t kar6rantan panggalihe Prabu Sugriwa. Katuuls botin sag6d pisah't€bih saking pada paduka. . agawe tibane bun-bun kang padha tumemplek ing g6godhongan. waspane tansah ma. leawula k€dah mbrastha mingsah paduka. Dumadakan ing g6gana k6prungu suwarane para rEsigana bang6t rame. Banghenipun Rawana minangka pisungsung kawula dhatdng paduka. budidayandn amrih kal|hsananing sidyanira.Wo.Awit salzing punika gusti. Langhung rurniyin kqwula badhe rryirnakak1n m€ngsah paduka Manuui kdkiyatanipun me^ngsah langkung agAng tinimbang hasAhten tzawula saiadyabala u)anara. nggunggung kas6ktene lan mangal6mbana kaprawirane. (R6sigana = Walanda : zienersschaar = Indonesia : rombongan para makhluk awas). Apa sira 199 .. . p6pindhane kaya 6luhing w6ngi kang milu susah sumurup sang rajaputra Rama-Laksmana ginubEd ing Nagapasa. Ndungkap wayah rahina. pipundhen kawula ! lltont1na kapar)ng paduleo karsa ng?ntosi kauula. kawula l6stantun g€sang mukti-wibawa wont|n ing Kiskindha. mendah alokipun jagat angg€nipun sami nacad dhating kawula : . Sasampunipun mAngsah paduka kawula sapu ngantos sirna g1rapang tanpa sisa.

in zinsuerbiistering : Indonesia : kalut. sira iya m)sthi hasinungan kawicaksanan kaya panjanmnnira saiki. dewaning rajabrana utawa dewaning kasugihan). Yen ing antarane golongan indria sira ihu ati.lali. \'en ing antarane kAhayon utawa wit-witan sira iku urif bodhi (Walanda : boom der kennis = Indonesia : pohon pengetahuan). Sira ngalanii kAbingungan lan panggalih ltuwur. sira manianma ing marcapada wola-wali. W aisrau)ana. Yen ing antarane para dewa sira ilzu Bathara Indra. manawa sira ilzu salugune panjanmane Bathara Wisnu ? (lla' dhusudana : Walsnda : Madhu-dooder : Indonesia : pdntbunuh Asura Madhu. D h an e sru ar a. iultthan lYisnu). D h ane ndra.tr hang kasusra ing iagad. Dadi. Yen ing anta' rane sawarnane barang hang isi banyu sira ihu samodra. ora ana hang nganti ngalanti ximohita (Walanda : uerward. baniur manjanma awujud wong cebol (wong bajang). Siro ruis wola-u'ali manjantna ing ntarcaltadoPanjanmanira sing biyen-biyen.. pingwn. Yen ing antarane para mcnungsa sira ihu Puat. 1'o Sang Punrsottamottama (Wqlanda : alld'rhoogste geest. banjur manjanma awuiud bulus. Yen ing an' tarane hewan rajahaya sira ihu l6mbu hang bisa minangkani pd200 .Biyen. hla manianmanira sing saiki awujud Rama apdparab Raghawa (ftgdse : putrane Dewi Raghu). uerbijsterd. pdparabe Bathara Wisnu). Ing panjanmanira besuh. sira ihu pApindhane Surya $rlngenge). kusut. Yen ing antarane gunung hang dhuaur-dhuu'ur sira iku Himawan (Himalaya). . (Dhanapa = D hanada. nuli awujud Maharsi Jamadagni.. (Bestth bakal manianma awuiud Krisna. D hanad ip a. . D hanap a t i. tansah sumunar. Yen ing antarcne para yaizsa-rasZksc sira ihu Dhanapa. kang dhisih dhewe sira manianma dadi mina (iwalz). Pm). iiwane sagung dunwdi". Yen ing antarane paru Rudm sira iku Bathara Sangkara (Batharc Siwah). amarga hau'asesa dening rajoli-tamah. bingang. nuli manjanma awuiud lvaraha (celeng). Kandhaku iki Abka-suta tanpa warana: sira ilzu ratu' ning jagad. bijnaant uan Wisnu : Indonesia : jiwa yang sangat tertinggi. ihu habeh ftluluhe Buthara Kuwera. bewusteloos. sawise iku baniur manjanma awujud Narasingha (ntanung' sa amustaka singa). Yen ing antarane kitab suci sira ihu Samaweda. Panjanmonira ing marcapada ihu tansah leasinungan pom' b€gan parahita (Walanda : het welzijn uan anderen behartigend : Indonesia . memperhatihan heselamatan/kebahagiaan orang lain). Sira iku Wisnu. kanthi maujud gonta-ganti. dalam kelzusutan pikiran)".Ing antarane kabeh kang mawa sorot.

preueloffer= Indonesia : sajian pada u. Yen ing antarane kali leang g€dhe'g€dhe sira llau Jahnawi (b€ngcwan Gangga). yaiku arwah pinuniul hang ksran Pitriwara (Walanda : uoortreffeliikste de manes : Indone' sia : arwah yang terutama). (Wainateya : putrane Dewi Winata.bhik".t6g6se : muride brahnrana kang mangane saka olehe p6priman.donesia : Tuhan.bhiksu". maksude yaileu Garudha. Penciptu alam semesia). Gr6hastha. Yen ing bab rikating lakune sira iktt p6pin' dhane Pau'ana (ongin). Gr6hastha = mad68 k6pala somah). Ariuna)..ahtu berkomat-hamit mendoa). banjur ngawula (purohita) ma' rang sawijining brahmina. yaiku cari. Gr6ha = griha = griya. : 1 Brahma- 1. dh6m6n asung pitulung lan sapanunggalane. Manawa wis ditampa purohitane dening brahmana. Sawise rampung pasinaone. padha bae learo tdg|se Kuntheya : putrane l)ewi Kunthi. 2.. 4 Sanyasin. brahmacari banjur kdna omahomah lan dadi k6pala somah. lan sira i/au . T6mbung . Yen ing antarane para leang addg nagara sirs ihu Dhatre (Dhatre : Dhota. 20t .a" ing sajrone abiad. 2 Gr6hastha. diarani brahmacari utawa muride brahmana. Yen ing antarane sawarnane sdsaii sira iktr Japayaga (Walanda : gebedoffer. yaiku L6mbu Nandini. Yen ing antarane paru nxga sira ihu Anantabhoga. Yen ing antarane kewan-clasan sira ihu singa. kas6n6ngane diwatdsi.ana (kang bisa mabur) sira ihu Wainateya. Kang sin6but Caturasrama (pratapan warna papat). Yen ing an' tarane satoJtewan hang bisa mahawan gdg. Stha = mad6g. Nindakake b6brayan urip kanthi nglakoni kab6cikan. yaihu : Yudhisthira. Bhima.. Yen ing antarane sakabehe ula sira ilau Naga Ba' suki. Yen in| anturane Caturasrama (pratapan taarna papat) sira p?pindhane Grehasthasrama (Walanda : het tiidperk uan hu'isuader : Indonesia : masa untuh meniadi ltopo^ yaitu menjadi hepala keluarga). Dhatar :'Walenda : schepper : Ir'. Uripe kudu n6t€pi pranatan k6nc6ng. 3 WanaPrastha. Brahmacari. mangane dikudokake sarana p6priman kang lumrahe diarani ..penginane wong sing ngingu. diarani Gr6hastha. sawise nglakoni pacoban (yen cara mahasiswa wis ngalami p6rploncoan). lVong kang wis diwasa.Ong" ing pocapan sarta muiudake aksara . Katrangan. Yen ing antarune arwahe para l1luhur sira ihu Aryama.

ing antariksa uga kapiyarsa suwarane para dewa.. n6dya nggayuh kasampurnaning pati. yen ing kalangane para pahlawan bangsa wrasni sira iku Kr6sna hang bakat mrajaya daitya Kangsa. nanging kahananira ngdboki (nglimputi) ing Triloka. jar siia rkrr jirvane sagung dumadi". dumadakan Kag6ndra GARUDHA kang uga sin6bul WainaLya prapta mawa prabawa sindhung-riwut sumiyut. k6mbang sarta boreh saka antariksa ing sadhuwure sang Raghusuta. Yen ing antarane para panclau.. 4.ke dening Sang pu_ jangga. urip ana ing sajroning alas.jaya-jaya. nyddhak lan . Wanaprastha. Manawa wis tuwa. para iiaata tan para_ carana kang padha nyabdakake .. mangkene Kajaba suwara pangal6mbanane para R6sigana marang Sang Raghuttama. . Gr6hastha sakloron (iarrang-wadon) tinggal kamukten. njalari tatas-rantase kabeh Nagapasa kang nggub6d salirane Sang Rama-Laksmana lan para wa_ nara.a iira ileu p€pindhane Arjuna. amarga salugune sira ihu mung siji.jaya'. Yen wis ngrasa ny6dhaki patine. Sanyasin.Banjure suwara ing langit (pangandikane para R6sigana) 'i .Yen ta ingupanwleake t6mbang. iku diarani manjing dadi Sanyasin.. yen ing halangane kewan galak sira ilar. Duryodhana hang abudi asor-canciltala kang bahal sira prajaya (lumantar Bhima sarana ginada u€ntise kiwo. Pm)". karo nyawurake utkatha (kulit kayu kang ngganda wangi). Dening dayaning sabda-pangal6mbanane para R6sigana sarta suwarane para dewa.LGt sakGdhep neha Garudha niyup ing bantala. ianging satu_ gune ora ana bedane.jaya . kang dilagolta.Mangkono kahananing wujude saliranira anggonira ruola_ wali manjanma ing marcapada. para siddha (sat6ngah dewa) lan para cararla 0uru ngidung kaswargan) kang padha ngucap .r sardura (macan). sira ilzu tdmbang Gayatri hang pinunjul dhewe. beda-bedo wujude. diarani Wanaprastha. Yen ing halangqne poro Gajendra (ratttning Sajin) sira iku scng Airawana (gajah'"ing kaswargan titihane Batiaro'Indra). Wanaprastha banjur tinggal kadonyan lan ngumbara ing saparan-paran. 202 .

kakuwatane pulih kadi wingi-nguni. Wasanane panjdn6ngane dhawuh marang Dumraksa. Dumraksa awahana rata 243 Ing wayah b6ngi. pahlawan rasaksa kang kondhang kaonang-onang g6dhe tekade lan t6guh-tanggon watake. Kagandra Garudha banjur pamitan. Sawise sam6kta. kagawa saka bang6ting pangigit-igite atine . Sat6kane ing sajaban kuthakrajan (Indonesia : ibu n6g6ri). wola-wali unjal napas dawa. sirna l6sahlungkrahing salirane.amadewa. amarg" piiOt puanu nggun6m kapengine tumuli campuh yuda n6dya namakake piwalds marrng para ras6ksa. suwarane n gumandhang in g awang-awan g. nuli mulih mEnyang padununganb' Para vradya.madal pasilan. Sang Dasamuka bang6t k6jot panggalihe. .nydmbah marang sang Faghawa. luwih-luwih bar6ng sumurup'Sang Faghuttama wis wAuyaJati. bang6t suka amarwata suta. Ora pr€lu disum)langake. pikire kuwur kaworan giris-miris. sawise sam6kta.jalari tatas-rantasing Bhuja' gapasa (Nagapasa) iku Kagdndra Garudha. Sanalika Sang rajaputra sakarone (Rama-Lak' smanal-watuyajati. 95. habeh m€malaning iagad tan ldl6th0hing bumi mdsthi babql laburtumpur dening pani€nOngane".bala wanara padha pat'ing j6nggelek tangi kanthi gdmbiranin g ati. panggalihe tit gr.. para kapibala nganti lingsir w6ngi lagi bisa nendra. (Garudaihwaia : 1€juluke Bathara Wisnu). Esuke.rg. m6ntas ngalami panandhang ginubEd Nagapasa saka panggawene mungsuh. Para wanara padha sumurup yen kang asung pitulung r. M'angkono kandhane para kapibala. Apa maneh barEng diaturi priksa dening t€lik rasoksa bab tokane barisan wanara. wadyabala wanara enggal-enggal budhal ng6nar kutha-krajan l6ngka. sawise mangkono. nuli ngr6siki l6bu kang tumemplek ing samparane. Miyarsa suwara gora-gurnita surake wadyabala wanara. PATTNE DUII{RAKSA LAN AKAIVIPANA. para wanara surak mawurahan.Pranyata panjdn)ngane ihu panjanmaning Bathara Wisnu' song Ganrdadhwaja manianma awuiud sri Naranata Rama. lan padlta pracaya maiawa praptane Sang Wainateya iku arvi'" saka g6dhenitrg prabawane Sang B. Dumraksa sawadyabalane enggal-enggal budhal n6dya lumawan barisan wanara.

Para pahlawan wanara . nanging banjur kddhisikan tin6mpuh ras6ksa. amarga wis lawos aku ginawe muhti.kang meh mrawasa mungsuh. kumitiring p6dhangklewang lan g6gaman liyaliyane kang diobat-abitake para ras6ksa katon kaya widyutmala (Walanda : kronkelende bliksemlijnen = Indonesia : sinar halilintar yang berkelok-kelok). k6tiban limpung utawa k0taman dh6ndha. kuda pangiriding kretane aran Wrdkasya. tiba kalGnggak lan nandhang brana. Pirang-pirang wanara kang nandhang tatu abot k6cubl6s sanjata lancip. Para wanara kaya wuru. akeh wanara kang ora mraduli lan ora krasa s0mpal bahune pinrawasa mungsuh. leeuw. hasinungan kawibawan.. . dumadakan ana manuk gagak nyambEr-nyamb6r karo muni sora. Sumurup ngalamat ala mangkono iku Dumraksa s6pi ing rasa wddi. (Malini : Walanda : kransulechtster : Indonesia : : widadari ahli nggubah Campuhe wadyabala wanara lumawan para ras6ksa wadyabalane Dumraksa nganti ngor6gake bumi. Saka akehe wanara lan rasEksa kang campuh yuda. Kabeh kdkar?pan lan p€penginanhu diparAngahe dening Sang Prabu. Singhasya = Jawa : atutuk sinp. pinaringan sandhangan mawa rdrdnggan s€sotya-ritna. para g6g6dhuging wanara enggal-enggal nrambul yuda.iku sing akeh-akeh durung tau kEtaman san- 204 . gdtihe pating dlewer tumetes ing bantala. Apsari malini kdmbang)". uripku tanxh ngalami mahmur jibar-jibur mubramubru blabur mndu. (Singha = Walanda . Saw6neh wanara ana. pembuat hamngan bunga. kOganthol. roman muka. dwaja kang pinasang ing kreta Singhasya kabur kabuncang maruta.pangamuke. k6pidak-pidak dirada utawa k6tujah turangga.kang kagiri-giri g6dhene aran Singhasya.. Lagi bae Dumraksa m6tu saka beteng.Apa kang dakw1deni ?! Wis samAsthine ahu labuh lara-pati mamng gusti. Kagawa saka k6nd6le p6rang lan liwunging tandange. dixdhiyanr apsari malini luwih saha sqf. amarga atine wis atekad pati. Asya = mond. ing pabaratan nganti katon p€t6ng pindha kEsaput ing mGndhung ang6ndhanu. gezicht = Indonesia : mulut. Aku diuja ing xsdnAnghu. Sumump kanca-kancane akeh kang nandhang brana (k6taton). arai iinga. bang6t ngg6girisi. Mangk ono panggraitane Dumraksa.

Akeh ras6ksa kang awake r6mak-r6mpu pinupuh gada wrEksa dening pi. naam van een versmaat = Indonesia : merak-merak yang bersuka-ria. Dheweke tumuli mancolot mudhun saka kreta. Dumraksa babar-pisan ora ulap. diumbul-umbulake (kinarya onclang) saka tangan t6ng6n ditampani tangan kiwa lan kosok-baline. nuli nggada Sang Itaruti wola-wali. Amarga kang ginada ora gigrig wulune salamba. Dumraksa ewa. mandar nuduhake dhadhane supaya ginada dening Dumraksa. dadi lan patine.. nangiug yen mrawasa ras6ksa m6sthi kdna.-Walanda : uitgelaten pauwen. nama irama syair).'anara. wadyabala rasEksa k6dh6s6k mundur. N{aksude Sang l\{aruti olehe njarag supaya ginada dhadhane.rlar. Iranawa pinrawasa mungsuh bisa endha utawa nangkis sarana gada wr6ksa. Ndulu solahe Hanuman kang tansah ngumbul-umbulake watu it6m karo ny6dhaki kreta Singhasya. p6pindhane kaya Mattamayura n6mu ula. ora liya karGben misuwur jdn€nge. Solahe Sang Anilatmaja kang bangOt ngewak-ewakake mangkono iku agawe saya ngigit-igiting 31ins Dumraksa. Ndulu Sang Maruti ng6toni jurit. Wadyabala wanara kagegeran. mandar muntabing atine kaya cliububi. Pahlawan rasdksa iku agahan munggah m6nyang kreta maneh karo ngobat205 . Sang Pawanaputra (Hanuman) enggal-enggal m6thukake krodhane Dumraksa karo nggawa watu-it€m kang sagunung anakan g6dhene. sat6mah kuda lumayu sumdmprung. glrrn6rii ngeclabedabi suwaraning lakune kreta Singhasya. tansah panggah mbr6gagah ora obah. k6gil6s rodhaning kreta Singhasya utawa k6tujah kuda Wr6kasya. rodhane prasasat ora ngambah bantala. Para pahlawan wanara padha liwung tandange. Dumraksa wola-wali ngundha gada disawatake marang mungsuhe kang kumawani ny6dhaki. pirang-pirang kang bahune s6mpal kaparapal k6tiban watr. Nanging kang ginada malah tadhah. Sumurup mawuting wadyabala wanara. para wanara bangEt suka amarwatasuta. (Mattamayura =. Tanpa bisa iral6s mrawasa.jataning mungsuh. mudhun maneh saka kreta. banjur munggah mdnyang kreta maneh. pirang-pirang kang mati k6tiban gadane Dumraksa. linud dening I)ara v. nggada Sang Anilatmaja sakayange. gddhe. kagalva saka pangigit-igiting atine kelingan nalika padha k6gub0d jir6t Nagapasa awake. Durnraksa enggal-enggal ng6tap kuda Wr6kasya.'an wanara. Nduiu rusake wadyabala ras6ksa. Ana ing sajroning kreta kang ban' t6ring lakune kaya sumiyuting angin.

G6ndhewane Akampana iku dawane 5 dh6pa. mulane mung kreta lan jarane bae kang sirna. manawa ora bisa rr.brastha wadyabala wanara. ninging s6dhih-kingkine ora dituduhake marangsapa bae. gdtihe sumamburat m6tu saka ing tutuke.llfiingsah brastha dening kawula. I\{iyarsa pawarta mangkono iku. Dheweke kumudu-kudu tumuli ngrampungi Sang lIaruti. uwange r6muk. utawi bauula ingliang sirne pahlawan Akampana marang ratune. hla ! Manawa raslhsa iki dak-uia bae ing salzarAp-kar€pe. wadyabala ras6ksa padha lumayu asaiang-tunjang. ana sawatara kang lumayu mGnyang pura. Dumraksa kirig'kirig karo ngg6rdng. dilarak'larak. banjur dig6jrotake ing watu iku. p6rang dharat. satEmah Dumraksa ngira yen mungsuhe ngucira ing yuda.. Sirahe Dumraksa p6cah. Kagawa saka bang6te kumropoking atine. Prabu Dasamuka sa' ya kar0rantan panggalihe. . 206 .. dadi lan patine. mak brabat ! Kanthi cukat prasasat kilat Hanuman ngangs6g maju. paprangan iki bakal suwe rampunge". taline gdndhewa gddhene padha karo wit jambe. Nanging kang ginada malah tadhah dhadha. ngaturi priksa patinG Dumraksa marang gustine. Sapatining senapatine.We dening wadyabale wanara". ut6ke muncrat. padha ngungsi urip dhewe-dhewe. dumadakan . Kanthi asanjata gada. g6dhene saprangkul. Ing sajrouing kretane kang bang6t gSdhe lan santosa isi j6mparing matumpuk-tumpuk lan g6ndhewa sawatara. Bar6ng Hanuman sumurup watu g€dhe. nuli wola-wali nggada Sang N{aruti. Sang Pawanaputra banjur api-api mundur.. watu-it6m kang wis diumbul-umbulake suwe dik6prukake nurang mungsuhe. Dumraksa diangkat lan disungsang.abitake gadane kanggo ngawekani supaya mungsuhe ora bisa mal6s mrawasa. Dumraksa t6rus lumarvan yuda. Panj6n6ngane banjur dhawuh marang pahlawan ras6ksa Akampana ndikakake ng6toni yuda.. lan ora dipar6ngake mrilih. Akampana mangkat awahana rata ngirid warlyabala ras6ksa mayuta-yuta. Sawise nyiimbah nrinangka tandhanrng pangaji-ajine marang gpstine. Dumraksa diglandhang. Hanuman banjur nyik6p sikile mungsuhe karo pisan. Dumraksa mancolot endha. Nlangkcnb prasdtyane . Sawise nggagas mangkono. Amarga durung ana kalodhangan kanggo mal6s mrawasa. Nanging.

g6tihe muncrat.lan dumadakan banjur ana angin sindhung-riwut sumiyut. ras0ksa-ras6ksa iku p6pindhane kaya kidang-mGnjangan sumurup singa utarva macan. (Tti pandurat = t6lung k6dheping netra). enggal-enggal mb6dhol wit tal g6dhe kinarya gada.A. padha lumayu rdbut-dhucung asalang tunjang.mpana. kong sahira bim nyimakake Sang Raghawa sawadyabalane". Bar6ng Akampana mati. Hanuman nyddhaki Akampana. Akampana ji- nojoh ing gada wr6ksa. banjur maju ny6dhaki mungsuhe. ing s6mu manggalih . c6p-klak6p ora tau ngdndikakake kaluwihane.sapa kang nddya didhawuhi mangsah yuda. Panggalihe goreh-rongeh. banjur miyos ing sajaban dhatulaya. Saka giris-mirise marang mungsuh. Nanging saiki. Wingi-nguni. panj6n6ngane bangdt ambdk g6dhag-g6dhig ujubriya-kibir. Akampana ngudani j6mparin g marang para wanara. Sang F. I\rangkono kahanane ngalamat ala kang dinulu Akampana. . 207 . Ana rasOksa sawatara kang lumayu m6nyang dhatulaya. NSungu palapurane ras6ksa mangkono iku. Panj6n6ngane j6ngkar saka ratnasinghasana (Walanda : met edelsteenen versierde troon = Indonesia : kursi kerajaan yang bertatahkan ratna-mutu-manikam). Akampana tumuli ngudani j6mparing marang Sang Anilatmaja.. ngaturi priksa patine Akampana marang Prabu Dasamuka. Karo ngobat-abitake gada wr6ksa. wadyabala rasGksa bubar pating sl6'bar. Akeh wanara kang tatu arang-lcanjang awake dening j6mparinge Akarrrpana kang lurr6pase saka g6nrihewa mbarubul anarawata. binujung-bujung dening para wanara.k6r6p ngungasake kasudiran lan kas6ktene. Panjdn6ngane ngrumangsani bakal ngalami bGbaya g6dhe kang ora k6na ditanggulangi. Saka akehe jGmparing kang lum6pas saka g6ndhewane Akampana. kagawa saka adigung-gurn6ndhunging watake lan amarga saka bang6ting boclhone.awana nganti tripandurat datan ng6ndika. Dhadhane Akampana p6cah. Bar6ng wis c6dhik. . ldnggahe ora j6nak. sarta ana wong edan ngamuk m6thukake asu ajag pirang-pirang parlha njdgog b6bar6ngan. bahune s6mpal. Sang Maruti krodha tan sipi.Lagi bae mangkat. Sat6kane in g pabaratan. Kabeh jEmparinge Akampana bali kabalik tinangkis ing gada wr6ksa dening Sang I\{arutasuta. bahune Akampana kang kiwa k6dut6n.nanging ngalamat ala warna-warna iku onr agawe ulaping atine Aka. Sumurup wadyabala wanara akeh kang nandhang brana. langit nganti kaion p6t6ng kaya k6tutupan jdmparing. nuli pinupuh wola-wali nganti mati. tiba. nanging ora ana j6mparinge siji-sijia kang nganti ngGnani salirane pahlawan wanara iku.

. hanthi wadya' Rama sawadyabalanipun". nindhihi wadyabala ra*ks pdpilihan inghang sam' bala inghang kawontAnanipun kados makatdn punika. ndCya scroh'amuk d.. sadaya sami sumangg€m nindahak|n dhawuh paduha. Patih Prahastha tumuli sowan ing dhatulayajurit.hat1ng mAngsah paduha. boftn'botdnipun wadyabah pa' duha ngantos asor ing yuda lumawan pun Rama scwadyabalanipun". rila-l1gawa piiah ing maclyaning rana.' Sadaya kawula saha wadyabala Ldngka sami rum€hsa hasu' gdngan paduka kanthi s|tya saha tulusing manah..96. wiwit dumadosipw paprangan prniko. ffnnawi ngantos bot€n sag&i nyapu m6ngsah ingh an g n gr ab osa LO n gh a". kakarsahna mangsah yuda sawanci-wanci.Kawula nyuwun pamit ngddati iurit.Paman Prahastha ! Jingandiha hula aturi ngAdali pun hasusra t|guh-tanggon sudira ing rana. mi' lanipun bot\n pr|lu dipun-kuwatosahAn has€tyanipttn. Sadurunge budhal nguid wadyabala m6nyang pabaratan. Sagung wa' dyabala rasOhsa sampun sami tuwuk nampi h|kucah paduka. Kawula prasitya. Prabu Dasamuka banjur utusan nimbali PATIH PRAHASTHA.Anak Prabu Buminata Lingha ! Miturut pamawas kawula. Dasa- dOg senapalt. bot)n badhe ngucira ing yuda ang' genipun *mi ndh)pani praia lumawan parangmuha. . sugih pangalaman ing 'babagan p1rang. para p6ndhita lan para tapa awujud masiajabrana peni-peni rajapeni guru-bakal gurudadi kang kehe . mugi-mugi jdngandiha sagdd munghasi paprangan puniha sarana mrajaya pun Ature Nindyamantri Prahastha : . Kanthi gugup-gurawalan. Milanipun sampun ngantos paduka ngl|lantur panggalih sungkawa. Sawise manggalih sawatara suwene milih pahlawan kang ndya kadhawuhan nyirnakake Sang Raghawa sadadyabalane. ing s€mu anqk Prabu saiah hagvngan panggalih was-sumd' lang. -picii 208 Mangkono ature Patih hahastha. PATINE PATIH PRAHASTHA. ma. Pangaidng'aj€ng kula paman. sami sagah lab?t jiwa-raga dhat)ng Sri Maharaia. wasis ulah-gAhring bais saha l|bda nandukak€n sawarnining *niata. Mangkono ng6ndikane Prabu muka. $ang Patih asung pisungsung marang para brahmana. s\ndilaa.

Patih Prahastha katon bang6t g6mbira nguid wadyabala rainq sls6ksa p6pilihan kang prasasat tanpa wilangan kehe' kang mawurahan' suwarane gpmumh dalanialan tansah iurak-surak pindha suwaraning samodra kindbur' Dwaja-dwaja lan panjip*ji"" para wadyabala katon pating klebet pindha aluning sarno&u.saka irrg madyaning rana kanthi ngalami "nu prahastha ninuja-mantra dening para trahmana lan para p6ntih j6mparinge Sang Patih clhita ana ing sangar6pe g6ni s6saji' manclar gunung' Sapari-purnane earta sanjata-sanjata jiyu-tiyut'" uga pinuja-mantra' supaya k6na cli6nggo mbrastha Sang Raghawa sawadyabalane' Patih sawise man6mbah rnarang sang Hyang waiswanara. minjing ing w15..(Waiswanara = \[1iswaPrahastha tumuli budhal sawadyabalane' prasasat sagunala = Bathara Agni). matine mati muksa. ngalami mulya"' nata baBar6ng ndungkap t6kan pabaratan. dene galaring barise wadyabala wanara aran sangkirna (Walanda : gemengd = Indonesia : bercampur)' 209 . sanjata-sanjatu net U p6plnanane kaya iwak hiu ap6pul6tan. Patih Prahastha banjur binr6kahan slamOt" dening Dang urrtrirun" irt"-ain*rgtahani."ni"i dwajane pitifr nanastha. Llangrng nganyasmiiani bakal asorirrg yudane lamat warna-warna iku ora agawe gris-mirise Sang Patih kang sek6k6nc6nganing tekacl lan kayakinane mangkene : " Utamane pinulung Jawata napati mati ing paprangan. patih Prahastha. cahyane sumunar an6lahi' thane kang awujud kancana-mutyara-s6sotya sarta tapu-tapu "zeker hoofdsieraarl = Indonesia : nama perhiasan kelWur*au : pAu) t"-"nar pating gl6byar.'1oka.pandonga slam6t Iiv""g .b6basan nganti ngundhung-undhung kaya dening para asung pisu"ngsung.. supaya -ngalami sluman-slumuniku' Pajaya' Kajaba. Dumadakan ana asu-ajag pirang-pirang m6thukake Pailh prurr*tha lan banjur ngub6ngi kretane karo ngalup sora' nuli bumi ordg kaya ana iitaft" b6bar6ngan karo udan g6tih' banjur putunge dhanana angin sindhung-riwut sumiyut kang njalari Iku kabeh."* *iqn gddiene. ngalamat ala kang if. sakehing dirada lan kuda p6pindhane kaya iwak lumbalumba. Patih Prahastha risan wadyabala ras6isa ag6lar Artlrlhacanrlra (awangun sat6ngah iLrnn"r*i.t t""i lp6ndhita).Sang Patih nitih kreta kang abusana kawaca . p6pindhane kaya sr0ngenge ing puncaking ardi UdaYa. l6higahe ngddhangkrang' R6r6ngganing makusin6puh kancana.

barOng Sang hahastha nglEpasake jGmparing sing bisa nak-kumanak. I\4barubul anarawata lum6pasing j6mparinge Sang Prahastha saka g6ndhewa. kathek). ana sing nyakra. mbithi. Plawaga = plawangga. P6range wadyabala wanara lumawan para ras6ksa pdpindhane kaya g6gulungane singa lumawan para ratuning naga. Para wanara ngg6bug utawa nyondong sarana gada wr6ksa. akeh kang ngdnani wanara. Bar6ng priksa rusake wadyabala wanara. Para wanara mGnang luwih sakti tinimbang piua ras6ksa. nggada. ana kang sigar wangkonge. Para ras6ksa kang awake padha b6lang-b6lang lan galak polatane. akeh bangdt kalonge wadyabala ras6ksa. nyik6p lan mbanting. Sang Piawagaraja dhawuh Nila. suwarane gum6rit ngg0girisi. Saka ing sajroning kreta.mhngiu. ana kang b6dhah wdt6nge lan modhol-modhol ususe. Patih Prahastha jaja-bang mawinga-winga. nyakot. ngalap gada wit randhu-alas kang saprangkul ge-dhene lan sapuluh dh6pa dawa270 . Ndulu wadyabala ras6ksa akeh kang palastra. enggal-enggal ngOtap kuda pangiridins kreta. (Plawagaraja = Kapindra = ratuning vr'anara yaiku Sugriwa. Ana sing tompral uwange. ana kang s6mpal kaparapal bahune. lan ana kang kample-kample tangane. amarga para ras0ksa kurang k6bat-cukat endhane lan kurang wasis nangkis sanjataning wanara kang awujud watu lan gada wr6ksa. Para wanara sing rnati. Wadyabala rasOksa namakake sanjata maneka . ana sing dhedhel-dhuwel dhadhane. Sang Nila tumuli maju.Wadyabala rong golongan iku tumuli campuh yuda. Sumiyut kaya dibalangake lakuning kretane. lan liya-liyane. mrawasa-pinrawasa.luwih k6bat-cukat lan luwih awas lan waspada. pramsat ora tau luput. Saya akeh maneh wanara karrg palastra lan nandhang brana. numbak. padha asilih ungkih g6nti unggul g6nti k6lindhih. pupuhpinupuh. tandange kaya Bathara Kala.rnangu. jdmparing sijr bisa dadi sattrs utawa luwih. pirang-pirang wanara kang palastra utawa nandhang brana. prawaga = wanara. nggraut. bang6t ngg6girisi. Awit saka iku. paCha ng6nani mungsuhe. mddhang utawa m6rang saranahlewang. ndikakake nandhirrgi krodhane Patih Prahastha. ng6pruk sarana watu.warna. Patih Prahastha ngl6pasake j6mparing diinc6ngake marang mungsuhe. palwaga. padha galake lan padha sudirane. angel k6nane pinrawasa dening mungsuhe. bangke-bangkene padha k6bak panah nganti pating crongat kaya landhak kang pinuju njdgrag wulurre. Ta'npa ati . Kosok-baline manawa wanara rnal6s rnrawasa marang mungsuhe k6na dip6sthekake k6nane.

Wondene Sang Nila p6pindhaning 2]-7 . Nanging kapi Nila katon saya gumrdgut tanclange. Sanajan mangkonoa.ne.lila kang nalika samana raine mangar-mangar abang-rnbranang papindhane Rodrabahni (Walanda : het vuur van wildheid = Indonesia : api kebuasan). kapi }. Patih Prahastha asanjata musala. siji bae ora ana j6mparing kang ngg6pok salirane Nila. gadane. Gadane wr6ksa tansah kumitir mubOng. pangincEnging panj6mparinge ditujokake marang clheweke. ing mang-ka sab6n saambalan maatus-atus j6mparing kang lumEpas saka g6ndhewane. Prahastha manculat oncat saka kreta. Sanajan jaran lan kretane wis sirna. saka wasis-titising dheweke olehe nangkis. panahpanahe Prahastha kang prasasat tanpa wilangan kehe p6pindhaning banyune. f)umadakan mak blas ! Kanthi tandang kang bang6t cukat prasasat kilat. tumuli mr6p6ki Pratrastha kang ora k6ndhat ngudani j6mparing marang para wanara. p6rang dharat. Sang Nila asanjata gada wr6ksa. kabeh k6na tinangkis sarana gada wr6ksa. Sang Nila . Saya suwe Prahastha saya k6ndho panjdmparinge.Prahasiha banjur ayun-ayunan. Prahastha saya muntab atine. Nganti su\ye olehe padha pupuh-pinupuh. \Yah ! pranyata nggumunake kaprig6lane Sang Nila molahake gacla rvr6ksa. kagawa saka santosaningf tekade lan g6dhening kasudirane. Landh6p lan panasing j6mparinge Prahastha kaya gdni kiyamat. salirane katon sayah alungkrah. nuli mupuhake gadane wrdksa. Sumurup krodhane dip6thukake dening Nila karo ngundha gada wr6ksa kang gadhene kagila-gila. J6mbare pabaratan ngilak-ilak kaya samodra. saka bant6ring ub6nge nganti katon kaya tameng bund6r. Panj6mparinge Prahastha marang pahlawan Nila nganti ambal kaping s6wu. mrawasa-pinrawasa. Sang Nila nyand6r Prahasiha. lan tangane Sang Nila ora k6na dititeni obahe. Prahastha babar-pisan ora ulap atine. mung m6ndat bae. wapenhemd = Indonesia : baju zirah = Jawa : klambi k6re) kang ora bisa p6cah pinupuh gada wr6ksa. Patih Prahastha mawa karvaca (\\'alanda : pantser. nangtng ora ana kang nandhang brana (k6taton). mandar saya ny6dhaki mungsuhe. siji bae ora ana kang nganti nganani salirane Nila.wr8ksa kapi Nila kang tansah mobat-mabit p6pinrlhane udan kang nyiram g6ni kiyamat. mulane mung jarane bae kang mati b6bar6ngan karo r6muking kretane. Nanging sanajan prasasat tanpa wilangan cacahing j6mpating kang lurn6pas saka gandhe'arane Prahastha.

atose awake kaya w6si. Sang NiIa tansah ngangkah lenaning mungsuhe. dumadakan sumurup u. kang k6candhak diprajaya. Sang Nila wola-wali m6re-m6re sora. Bar6ng dik6prukake ing dhadhane Patih Prahastha (dening Sang Nila). tarkadhang kdkit€r ub6ng-ub6ngan. 97. sedane Patih Prahastha dening Sang Nila. (Mriksanana jilid II iki angka ?0 lan Silsilah Wayang Purwa mawa carita jilid I angka 47 : R6si Gotama). watu iku diangkat dik6prukake marang mungsuhe. Nalika Sang Nila pinuju ana ing dhuwur. Sanalika hahastha ambruk ing bantala. yen pinuju ana ing ngisor. gulune putung. Sakarone padha t6guh-timbule. tugu-u. padha sudirane. tarkadhang ngOdohi. Prabu Dasamuka Bar6ng diaturi priksa dening wadya ras6ksa yen Patih Prahas- panggalihe jib6g-put6g. 212 . 'Tarkadhang sakarone padhadene ngangs6g ny6dhaki mungsuhe. dheweke mandhuwur. I\'tanawa pinuju ana ing papan dhuwur.atu iku badhar dadi widadari Dewi Windradi. atnarga dikGpmk TUGU . ut6ke muncrat. banjur kondur m6nyang karang Kawidadaren. agawe p6t6nging jagat. Bar6ng Patih Prahastha palastra. dioyakoyak para wanara. Frahastha bola-bali nggar6ng karo ngeeclruAake sikile. sirahe p6cah. g6tihe sumamburat abang kaya dhatu (gincu). dadi banjur kaya yun-yunan kang munggah-mudhun bant6r. Miturut layang Arjunasasrabahu.I?ATU malihane widadari Dewi IVINDRADI. garlvane RGsi Gotama. Saka bantGre olehe ub6ng-ub6ngan. sat6mah kleyang-kleyang lan l6bu padha kabur katut milu mub6ng.atuitEm g6dhe. nganti sawatara suwene jum6n6ng ana ing Katrangan. dhAl6g-dhalag. padha lumayu r6butdhucung pating bilulung. Sang Nila mangisor. ora obah pinupuh mungsuh sarana musala. dioyak. wadyabala ras6ksa o169 kagegeran. PATINE KUMBAKARNA. Sajrone pupuh-pinupuh mrawasa-pinrawasa. Kanthi tandang kang bang6t cukat prasasat kilat. dioyak Prahastha. tha kasambut madyaning rana. njalari anane angin sumil'ut.

uraatzucht : Indonesia : kegelapan. tttunggutLg rastksa kang g6dhening awake sagunung anakan iku m6ksa"6ra tangi. banjur padha nuntun gajah 500 diunggahake ing dhadhane.atarna tangi saka kar6pe dhewe. Sawise ginugah sarana cara kasdbut ing dhuwur iku Kumba_ karna ora ta'gi. suprandene Kumbakarna m6ksa ora nglisik olehe nendra.6t * kang pindha suwarane gludhug ing mangsa kasanga. dheweke lagi hapati nenclra. para rasoksa padha ngunekake t6tabuhan warna-wzlrna. hawa-ncpsu.. b6ndhe. buta hati. Nanging sanajan dhadhane diidak dening gajah samono kehe. atine ka\mputan ing tamah (walanda : duiiternts. tambur. ana sing nabuh gam6lan.ri nyakot kupinge.a gapuraning pura tanpa ng6ndika. ana sing . uerblinding. miturut pan6mune dhewe-dhewe.r"pul ra pahlar. beri.rgane Kumbakarna. (iVliturut carita padhalangan kasatriyane Kumbakerna ing Pangl6burgangsa). ana sing nabuh b6dhug.bpindhane kaya kabo. para ras6ksa banjur padha migunakake akal r+'arna-rvarna. Kagawa saka bang6ting g6mpunge kang padha nggugah. pij6r ngorok ass6ngguran.Heh bocah buta kabeh ! sira padha nggugaha arining- sun si Kumbakarna. mandar saj'a sora pangoroke. Para ras6'ksa kang tampa clhawuh padha tumuli mangkat m6_ nyang padunungane Kunrbakarna. padha ac6congklangan lan nyirig-nyirig u"u lrrg anu_ dhane. Ana sing nggugah Kumbakama sarana ngoyog-oyog awake. tanpa ginugah. wasanane panj6nOngane dhawuh mangkene : .gu. sawise tita yen Kumbakarna ora bisa tangi ginugatr sarana gumuruhing suwara.uru. mandar g6^g6dhuging ras6ksa iku saya kapati olehl nendra. suwarane bang6t rame binarung gumuruhing surake p*" *. suwe-suwe xumf.. geestelijhe blindheid. (pa1g. Nanging suw-ara mangkono iku ora kOprungu dening Kumbakarna.lire ora bisa njalari tangine Kumbakarna. gong. dadi g6g6dhuging rasoksa iku diidak-idak turangga sawatara kang tinunlgi. padha lungguh ana ing sac6dhake kang lagi kapati nendra. zinnelijltheid. Nanging kabeh iku tanpa gawe. ana sing nydbul kalasangka (slompret). hesilauan. banjur ana pahrawan ras6ksa sawatara awahana turangga munggah ing anggane Kumbakarna. Sapraptane ing padunu. ana sing sarana neyoti pupune. ana sing sarana njiwiti bahune.-dhalang sing akeh akeh nyaritakake tangine Kumbakarna antirga dinuuut wulu- 2L3 . gumuruh ngor6gake bantala. Para rasdksa kang tinanggEnah nggugah padha rumangsa k6n_ tekan akal. napsu rakus atau lo_ ba). mulane banjur padha m6n6ng bae.ran.

pangandikane alon lan Kairangan.. T\rmp6ng g6anegadhe pirang-pirang ewu. Sawise uc6k-uc6k netra sawatara suwene. Cirakalasupta = Cirakalanid'a = tidur waktu lama. Miturut carita padhalangan. pasuryane puc6t. kabeh iku 6ntek sa6ndh6gan. banjur ngombe pirang-pirang atus guci. Cira = Indonesia : panjang. Kumbakarna banjur raup. amarga kasinungan aji GGdhongrn6nga. Ora antara suwe ana ras6ksi pirang-pirang padha nyam6ktakake s6ga lan l6lawuhan maneka warna. sababe Kumbakarna bisa mandan b6panganan kang nganti agEgunungan kehe. yaiku wulu kang dumunung ing j6'mpoling sikile). Kumbakarna k6temu kadange wr6dha kang sawang-sawungane bang6t nawung sungkawa. daging singa. Wangsulane para ras6ksa : .. Bar6ng sumurup ras6ksa pirang-pirang . daging babi lan k6bo-sapi nganti ngundhung-undhung kaya gunung. Paduka hatimbalan dening raka paduka Sang Sri Naranata. Sawise ngrungu wangsulane para ras6ksa. lGlawuhan saka daging gajah. amarga nalika ing Gokarno (Cohkarna) pinaringan nugraha Cirakalasup+-a utawa Cirakalanidra dening Bathara Brahma. Supta (nidra) = tidur.Kawuningana ! Dhat|ngipun parangmuka ing LAngka. mandar Sang Patih wrOdha (Patih Prahastha) inggih sampun palostra kasambut madyaning rana. Kumbakarna tumuli mangkat mEnyang dhatulayd. nuli manganggo kaprajuritan. Kala = waktu. panggalihe sajak rada was-sum6lang. Kumbakarna tumuli lingak-li ngrik noleh kiwa-tdng6n. Rama sawadyabalanipun.puhune. satnpun adomdl 'pdp\ph hathah.Ana gawe parigawe apa ltowe padha mrene ?!".mratapa ana Kumbakarna yen nendra nganti sewu warsa ranpa nglilir.. kanggo sarapane kang mdntas tangi nendra. kadhawuhan manjing dhatulaya". I{angkono caritane. miturut kang kas6but ing buku Uttarakanda. 214 . Kumbakarna at6tanya : . sowan kadange wr6dha (Prabu Dasamuka).padha l6lungguhan ana ing sac6dhake. (Mriksana:ra bab 64). Sal6bare sarapan. C Banjuring caritane mangkene : Sapraptane ing dhatulaya.

sing atur pamrayoga cineda.Kaka Prabu Dasawadana ! Aku ora ngrdti. Ing mangka sawarnane r|mbug bOcik biyen kae. Sailti andil-anitiiing praja Iirrgta mung kdri sira. Dalaxn para dewa kasoran lumawan sira.a lirih :-. Rampungana si Rama. Saparipurnaning ng6ndikane Prabu Dasamuka. Kabeh hang mdnggah karsane halia habu dianggdp hliru. Mintragna. arinira si Wtbhisana sing dhisik dhewe ngetingake marang sira gddhening bibaya hang bakal tumdka. Sira hang mirrangka pangayonutnings'trt. yayi. apa maneh si Rama hang bangit ringhih ingah-ingih lan para wanara oraa 16bur-tumpur dening sira sajrone sah1dhep netra". Eyang Bigawan Sumali uga ng)ndihani marang sira.na habeh mungsuhira nganti tumpds-tapis tanpa sisa. si Rama ngirid wadyabala toanara mayuta-yuta. sababe ora liya. kabeh iku pahlawan pinunjul kang surasahti mandraguna. Ahehe para pahlawan lhngha hang palgstra. sawise sira mbrastha si Rama sawadyabalane. Biyen wb aheh rimbug bOcih hang bisa'dadi d\dalane rahay'u. manawa sira w?gah masrahahe Dewi Sinta marang Scng Raghawa. nganti ora ngr€tt t|hane mungsuhira. kaka Prabu babar-pisan ora karsa ndhahar atur pamrayoga. nanging kaha Prabu wAgah nggugu-mituhu. Aku tumarlgsa wis hintekan akat. Dasarati (ftgAse atmajane Dasarata yaihu Rama) mZsthi bahal kasomn lumawan sira. patenana LaksmanaSugriwa ! GCdhening l|labuhanira marang praia L?ngha lan sihtr€snanira mamng kadang wrddha (marang ingsun) bahal saya kacihna.. lan asmanira bahal saya kondhang haonnng-onang. pangan2L5 . pii6r ngenak-enak nendra.. Kasudiraniro bakal saya hasusra ing jagat. Biyen. amargd saha hliruning tindahe kaha Prabu. diuring-uring. kang kuwuwa nanggulangi parangmuha. Akampana lan Pragaw. Wrukanira ! lilis akeh g1g)dhuging wadyabala ras|hsa sing mati ing madyaning rana. Pihirhu judhbg-put1g. Sirnah. Wirupaksa. h|ntekan frmbug. apa kang lzudu dahprutelakahe marang sira. Dumraksa. ndh€pani praja lingha. Natika rimbugan ana ing panangkilan. Kumbakarna mangsuli : . mandar paman Patih Prahastha iya wis seda ing rananggana. Nanging pOpeling lan pamrayogane Wibhisana ora sira tampa. wis padha mati hasambut madyaning rana. sumrambahe marang para kawula lingha kabeh. j|r sai6g-iuml6g sira tansah ngalami jaya.Ariningsun Kumbakarna ! K?bang€tAn anggonira ora mraduli marang hahanane praja. ora sumurup apa kang hudu daktindakahe kanggo rumdksa kasugZngane kaha Prabu. tujuane mung murih rahayune kaka Prabu dalaxn para kadang-kadeyan.

pituture eyang Bagawan tumanduhe marang sira mung fumdbu ing kuping tAigin. sdpa sira sapa ingsun. ang' gonira gampang hAtuwuhan raw meri (Indonesia : iri hati) p6pindhane haya makara galak kang tansah mangap-mangap nOdya m\mangsa. ora patut yen rAmbuge wong-tuwa ora diturut.. dh\m|nira ngina marang liyan p?pindhane kaya l6m' pay. g\dhening hawa-napsumu @Apenginanmu) pApindhane lunasing pral^ kang wis b|jad. watakira kang haduh drOngki pApindhane iwak samodra kang mawa wisa. mulane pantbs linuhurake. prih* marang hasunyatan. nAmu sangsara.u habeh padha awatak siya-haniyaya agawe rtituning jagad". hla ya haya manghene iki wasanane. ora ngrdgani r|mbuge wong wicaksana hang koya si Wibhisana. Eman bangdt. para mantri-nayahanira padha xgawe onaring iagat..dikane iya ora sira gatehahe. Wong hang kaya eyang o Bagawan iku waspada pandulune. mulane sira. mAtu ing kuping hiwa. galah lan hasaring tindak-tandukira pApindhaning praune. sdndng midana wong k. oro ana pang' gawenira hang tumuju hanggo tata-tAntAming jagat. Sanaian dinnggipa kurang pint|r. hudu ginugu rCmbuge. ldlabuhanira marang b?brayan agung (masya' rahat) pApindhanne sakaning layar prau hang putung. pOpindhane kaya h€l€m ing *modra.. p|pindhane hoya aluning samodra ag?galungan mawalihan. hasaring pangandikamu p1pindhane iurala hiyu. pOtOnging pihirira pindha m6ndhung ang6ndhanu irlng nggamang. solah'ba' wanira haya humlebeting layare prau hang wis suwek rowah' raweh. amb€h kumawosa. ing t?mbe mOsthi hd&mplung ing nraka. -. (Makara = Walanda : zeemonster = Indc. hasAganmu lzaya k6mudhining prau kang kendhang. . ngalami bAbaya. dharmanira pipindhane momotaning prau hang ilang. sih-trisna' nira marang liyan sirna hdcZmpfung ing gini nralza. L6mpay = Walanda : zekere vergiftige slang = Indonesia : jenis ular laut berbisa). Wong utama hcng pancene hudu sinungga-sungga. diuman-uman lan diala-ala.ang ora doq.nesia : jenis naga laut. Angham'murhanira babar-pixn ora ana rnAndhane. Hardaning panggalihira tansh inguja. kurang libda marang isine sas:rna (buku piwulang). dialap raia' 2L6 . mitra-haruh lan rowang-rowangm. Ya manghene iki undhuh' undhuhane ngaurip haduh adigang-gumdndhung. gAdhening pamuring-muringira haya sinrlhung-riwut bayu-bajra.Kajaba saha ihu haha habu. ingatase Ratu. Manawa ngaurip ngremehahe pituture para wrddha. hawa-napsunira pindha ombak alembak-lembak. diturut pituture.

Wong-wong suci luhur ing budi kang bAn?re kudu dipund. akeh kang nganti k6puyuh-puyfr. Ora mung sirc dhewe hang ngalami cilaha h|tOrah b|baya. Midhanglt ature Kumbakarna mangkono iku. panggalihira hdduwung. bumi gon217 tumuli ngad6g. Sira mdnggah marang karmningsun ? ! Wo. kagawa saka bang6ting giris-mirise. mandar padha diina. Sajrone Kumbakarna lumaksana m6nyang rananggana. metani kliruning tindakingsun. Nanging manawa lumawan ipg yuda. Watakutantune hang alu lan tindah-tanrluke kang murang rlarga. pzra dewa padha bingung pating bilrlung. para mantri-nayakanira ora kina dt\nd1tahe kaprawirane. Aja siro. susah. pikirira bingung. isih nendra ?!". apa siri lagi ngtindur. Sajrone lumaksana. nanging uga habeh kadanghadeyanira sarta para hawula L|ngha.Heh bangsat-kOparat si candhala ing budi ! Aturira marang ingsun haduh digsuro murang-krama. nggoteki alaning liyan. Manawa sira pancen wani nAdya lumawan ingsun. pangandikane s6reng-sora karo nudingi : . sabab salugane sirc dhewe sing dadi unclGraning luput. mung has1hten lan kaprawiran kang hudu. mangkat mOnyang pabaratan tanpa wadyabala. ati kAduwung lan pihir bingung hObaijur ngr)bda ngambraambra. samdngho sira nawung sungkawa. amuhdn ingsun. mandar sira milu ngombyongi. ora tau sira ceda.. tansh dipitongtonahe. nuwuhake gara-gara gora reh kagiri-giri. Sira iku sinAbut pahlawan lan mahasenapati praja lingka.branane. sOngit ngigit-igit marang hang abudi rahayu. kang dadi tuk-ing kcsangsaran. g|tuni lan aia sira susahahe patine para gAgAdhuging raslksa. diremehake. suwarane gumludhug ngumandhang ing antariksa. sanajan dewa pisan. dudu mulukmutuking gun\m lan g€dhening suwarane kang dipamerake. Suralaya o169 kagegeran. Hla saihi wohe habeh panggcwenira ala. Manawa rasa. Ingatase pahlawan. DhdniSn nTarang wong hang s6n6ng marang panggawe ll dudu. Tanpa mangsuli ng6ndikane Prabu Dasamuka. wis mangsane t?hq. Amarga sira ora bim ngdndhaleni hawa-napsu nGm warna kang ngrdridhu-nggodha panggalihira. aja mung kandhAg ana ing pamuring-muing bae.'. pur" widadari padha poyang-paying lumayu akontrang-kantring.hi-pundhi. Kumbakama t6rus . banjur mak klepat m6tu saka dhatulaya. mAsthi banjur ngalami kantEdhan. Kumbakarna wola-wali ngg6r6ng lan masinghanarta (Walanda : een krijgsgeschreeuw aanheffen = Indonesia : memulai dengan t€riak perjuangan). prabu Dasamuka krodha tan sipi. nArah hasusilan.

Napase (amb6kane) k6prungu kumrusuk kaya zumiyuting sindhung-riwut. bang6t ngg6girisi.ngrasuk busana kaprajuritan. S6sipatane Kumbakarna kaya Kalamr€tyu (Walanda : de god des Doods = Indonesia : Dewa N4aut). dalasan Sang Hyang Surya kasoran sorote. udan g6tih kaworan daging lan usus. katon p6t6ng lan j6ro kaya guwa. ana sing nyawat sarana gunung anakan. Yen ing babagan w6ngis lan galake. mandar saya makantar-kantar sEmangate. bang6t mbal6r6ngi. kayata : mega ing sadhuwure dalan kang diliwati Kumbakarna katon abang mbranang. ndaru-ndaru pating clorot padha tiba. Iku kabeh mracihnani yen Kumbakarna bakal kasambut ing madyaning rana. ana sing mupuh utawa njojoh sarana gada wr6ksa. Netrane p6pindhane kaya sr6ngenge ing w6ktu kiyamat. Ana sing nyik6p kempole. padha w6weka-waspada mbokmanawa ana bdbaya tdka. mawa klambi k6re (Indonesia : berbaju zirah) sin6puh 6mas. agawe kagete para naga. nganti njalari putung. ana sing mdnthung. an4 kang ndugang. maatus-atus wanara kang padha ng6nciki pundhake Kumbakarna. ana sing ngpngkul pupune. akeh gagak mib6r pating sliw6r karo nyuwara bantEr lan nyambdr-nyamb&. rubuh kabarubuh lan sGmpal kaparapaling wit-witan. Kumbakarna babar-pisan ora ulap atine. sol. pirang-pirang wanara kang menek salirane Kumbakarna banjur nrathongkrong ana ing makuthane. Kumbakarna dikrubut lvanara kang prasasat tanpa wilangan kehe. Ana sing mbandh6m watu-it6m sagajah g6dhene. ana ing godhohing kupinge. kaya diububi kasudirane. ana sing ndudut-ndudut 218 .ge. Bolonganing irunge amba bang6t. netra lan bahune kiwa Kumbakarna k6dut6n. utawa ana ing pok-ing itur. ana kang n6ndhang. pungg6l. Yen ing bab g6dhedhuwure prasasat padha karo ardi l\{eru. ana sing mbithi dhadha utawa njotos irung. Nanging sanajan sumurup ngalamat ala warna-warna. Kumbakarna iku p6pindhane kaya Sang Hyang Iswara (jdjuluke Bathara Siwah). ardi Sumeru moyag-mayig.jang-ganjing. Warna-warna carane para wanara olehe paciha rnrawasa Krrnrbakarna. sumunar pindha wukir kawlagar (gunung kobar). Sapraptane ing pabaratan. kewan-kewan cilik padha nan6Ut. pan:rse ngedabcdabi. samodra kocak mawalikan pindha kin6bur. sa6mah kewankewan g6dhe ing sajroning alas padha pating bradhat luma5ru. ngg6girisi bang6t. Kumbakarna kang ing w6ktu iku wis. G Ngalamat kang katon lan kang kapiyarsa nalika sarnana.

"' ''i - .n *ata"g"'kuru. smasana = praats waar lijken verbrand worden. verdelgend vuur = m"aonesia "-glri'= : api dewa Nlau-t.ruo-p6pindhane Brahmasutra kang min_1ngka r6r6ngganing Mahakala .-kumba. Amarga grrbras g6titre para wanara kang awarna abang mbra_ 2t9 lr!-*{'-1. p6cah sirahe lan muncrat ut6ke. kang disuwek w6t6nge nganti modhor-modhol ususe." *u ing Smasanq akuthah getih lan ut6k. ban_ (dimangsa tanpa dimamah). I(umbakarna banjur mal6s. bangkene banjur disawat-sawatake mangalor-mangidul-mangetan_mangulon utawa mandhuw-rr. kang dibEdtrrn "rrg "rg_ an"udr.rrru n6dya mbrastha sakabehe wanara.. kang sin6mpal-sdmpal bahune.u"e banjur dikokop g6tihe.. p6pindhane kaya Kilagni kang g6nine U". Saya suw_e saya kagila-gila galake Kumbakarna. iX"tugi I Kd" + Walanda : het vuur van Doodsgod.iung* r"r*o"bhuta ing w6kasane jaman (ing w6ktu kiyamat)l uj6j. famangsane marang para wanara p6pindhane kaya Bathara Kala kang .-. (Sarwabhuta = waranda : alre wezens = Indonesia : semua makhluk.** p". ana sing nyubl6s-nyubr6s w6t6nge Kumbakarna sarana kukune_kang randh6p arancip. Akeh bang6t wanara -kang sirna binanting Kumbakarna sarana ing dh6ngkule. wanara'wanara kang kar6bu Manawa wis karasa **ag wetenge. jagat. Tangane kiwa-t6ng6n Kumbakarna.ifuru igrau". kang dit6kak gulune lan kang dib6thot"buntute. Maewrr'-ewu wanara kang dir6m0t-r6rrr6t sarana tangane kiwa-t6'g6n nganti ajur-m?m6t: utawa di6a. t dilandh6sJke p. sikile karc pisan lan tutuke padha nyirnakake ivanara dhewe-dhewe. mandar watu-it6m kang ng6nani sarirane banjur p6cah.1t potheng utawa dij6juwing awake. Nanging kabeh iku ori ana kang njalari tatune Kumbakarna. ususe *u. kerkhof = tempat pembakaran mayat. pirang-pirang wanara kang mati diidak-idak nganti gepeng-pendeng kuwandane. Brahmasutra = brahmanensnoer = tali brahma). nariging v. makam. ana sing nyakot. Maatus-atus wanara kang dis6rot dening Kumbakarna kal6bu ing tutuke. iy. pa_ ting krosak pating g6d6bug tibane.? l kupinge. sawise para wanara padha mrawasa miturut carane dhewedhe*e. ing tutuke ora diuru..i.. gada-gada wr6ksa kang kinaryu rrrru-*"iu padha pokah..!r::." suda wardge iya banjur mangsa wanara maneh. saya liwung pangamuke. api yang membinasat<an1. sawdneh ina sing nddya nyukil netrane. mung. gunung anakan kang ngg6pok salirane banjur b6ngkah. dik6mah-k6mah banjur dil6iehake.

A. \Vit-wit kang puncake di6nggo ndh€Iik para wanara padha oyag mobat-mabit. kasudirane tumuli tangi. tutuke Kumbakama kang ambane kagilagila pindha wiwaraning guwa katon nggdgirisi bang6t. Krandana. ana sing tumurun ing jurang-c6rung. Para wanara sing singidan ana ing sat6ngah-t6ngahe pring ori. Ga. Nanging m6nyang ng6ndi bae pindhahe. aja nganii kObanjur atindak asor ngucira ing yuda. Tara. padha rumangsa t6ntr6m ay6m ndh6lik ana ing sajroning guwa. Saw6neh'wanara ana sing menek lan ndh6lik ana ing wit aren (Indonesia : pohon enau). Kabeh padha bali m6nyang pabaratan i-r6dya luma wan yuda nraneh kanthi gumr6g. Nanging jalaran awake krasa gat6l dening k6cocog-cocog unusing duk.nang kaya gincu. Winata. p6pindhane kaya 6moh ngayomi para prajurit kang asor ing budi ngucira ing yuda. atine Gntr6m-ay6m ora bakal kawruhan mungsuhe. padha ordg-usr6g ngupaya dalane m6tu ora k6t6mu. banjur pindhah ndh6lik ana ing liya panggonan. mulane wola-rvali padha oncat lumumpat saka 6pang siji pindhah m6nyang sijine. Sawise digddhekake atine lan dirv6'rvani dening Anggada. Sumurup tanpa wilangan kehe wanara kang diprajaya dening Kumb{<arna Ian kang dimangsa. Satabali. ora rv6di karo macan utawa singa. para wanara kang ndh6lik ana ing kono padha goreh-rongeh atine.ggal ngr:wuh sora. Dhumara. Indrajanu. Sang Nila. Gawa. Dhanurdhara. ana sing menek ing wit gddhe adhuwur kang agodhong ngr6mbuyung. m6nyang Setubandha. atine muntab kaya g6ni diububi.rdamadana. mandar akeh uga sing pangungsine nganti t6kan ing wukir Mahendra. Wo ! napsu kapengin urip pranyata mahanani susah marang makhluk kang kaduk s6n6ng marang kanikmataning kadonyan. sat6mah padha nandhang tatu k6rendhet'rendhet ing 6ri. Pirang-pirang wanara kang ngungsi m6nyang ardi Suwela.nggada enggal+r. 220 . Qawaya. para wanara tansah ngandhut kuwatir lan k6limputan ing rasa giris-miris. Amarga wit-wit kang dilungguhi Gpang-Opange tansah oyag moyag-mayig. Arsabha. mittrturi para v/anara alandh6san dharma (piwulang suci).-rt ora w6di mati. para wanara kang isih urip padha lumayu bubar asarsaran ngupaya pangungsen (pandh6likan) dhewedhewe. wanara iku suwe-suwe ora b6tah ndh6tik ana ing kono. Ana sing munggah ing puncaking gunung. awake binungkus ing tsduk. Bar6ng sumurup para wanara bubar padba lumayu saparanparan ngupaya pandh6likan kaya polarhe waraha (celeng) sumurup singa.

Gawaksa, Bhimamuka, Mainda, Sarabha, Wr6sabha, Sampati lan f)arimuka, kabeh iku g6g6dhuging wadyabala wanara, padha bdbar6ngan maju nOdya p6pulih. Ajune ana kang karo mbopong gunung, ana kang karo manggul watu g6dhe, di6tutake wanara rucah mayuta-yuta cacahe, padha asanjata gada wr6ksa. Gada-gada wr6ksa sanjatane para wanara iku tansah obah mobat-nrabit k6tiyup ing angin kang m6tu saka imnge Kumbakarna. Sat6kane ing pabaratan. para wanara padha b6bar6ngan ng6byuki Kumbakarna, padha mrawasa kanthi ng6tog k6kuwatan. Ana sirrg ng6bruki gunung, ana sing mbandh6nt watu-it6rn, ana sing mupuh gada wr6ksa. Nanging sanajan tin6mpuh lan prnrawasa saka kabeh keblat (Indonesia : diserang dari sega.la jurusan), Kumbakalna tansah panggah mbr6gagah ora obah, pamrawasane para wanzua ora agawe busiking kulite. Bar6ng Kumbakarna mal6s mrawasa, tandange pindha dirada m6ta, lirvung pangamuke. Akeh bang6t wanara kang pendenggepeng diidak-idak, maewu-ewu wanara kang dir6m6t-r6m6t saka pitu-pitu utawa wolu-wolu, lan kang dit6kuk-t6kuk awake utawa dir6muk sirahe nganti manculat mripate, pirang-pirang wanara kang kontal k6buncang ing angin kang m6tu saka granane Kumbakarna,lan ora sathithik wanara kang mati k6tiban upile. ,,Kaya sulung al6bu g6ni". Mangkono p6pindhane kehing pdpati wanara, bangke-bangkene nganti n gundhung-undhung kaya gunung. Sumurup kehe wanara kang mati lan kang sirna dimangsa Kumbakarna, para wanara kang isih urip padha mundur, lumayu ngddohi mungsuhe karo nggraita : ,,Duclu raslksa kang sabaene Kumbaharna, nanging Asuraraja tukang ngrampas nyawa". Bar6ng ndulu wadyabala wanara mawut maneh kaya sadurunge diw6rvani Anggada, Wibhisana banjur matur marang Sang Raghuputra ; ,,Gusti, mugi wontOna kapar|ng paduka harsa manggalih liwunging pangamukipun Kumbakarna, sampun ngantos paduha togakdn hemawon. Wadyabala u)anara tartamtu badhe sirna tanpa sisa, manawi Kumbakarna bot?n tumuntdn padulza llpasi sanjata. Ro€ksa Kumbakarna punika kasusra pinunjut ing Tribawana jaya ing yuda. Dalasan Sang Hyang Indra sampun nate kasoran lumauan pi-vambakipun, mahatdn ugi Bathara Baruna, Bathara Waisrawana (Kuwera) saha BathLara Yama. pdpindhaning hasAktunipun Kumbakarna kados sindhung-riwut bayu-bajra ing wAkdal htyamat. saltlangkung ngedab-edabi, sirna gdmpang sadaya inglzang katrajang".

,r1

Sawise midhang6take ature Wibhisana, Sang Srinaranata Rama banjur dhawuh marang sang wanararaja (sugrina). ndikakake mangsah yuda nanggrrlangi krodhane Kumbakarna. Sang Kapindra kang dhasare kapengin darbe l6labuhan g6dhe, bangdt suka amarwata suta kadhawuhan" mangsah 5,uda, enggal+nggal 'mb6dhol wr6ksa g6ahe satus dhdpa darvane, kang atose prasasat bajra. Banaspati (Walanda : boschduivel = Indonesia : iblis hutan) kang ana ing wr6ksa iku katut kab6dhol, katon pucOt bang€t, kagarva saka bang6ting giris-mirise. trVr6ksa kang ngedab-edabi iku wujude (p6pindhane) kaya Nagaraja Taksaka. Oyode p6pindhaning ilate, tambine kang amba p6pindhaning tuhrke, klikane p6pindhaning sisike, l6bu kang katut ing oyode wrdksa iku katon kumObul mul6k kum6lun, iku p6pindhaning napase Sang Nagaraja (amb€kane) kang mawa wisa. (Nagaraja Taksaka = Naga kang nyakot Prabu Parik6sit Ratu Hastina nganti tum6ka ing seda).

Kanthi ng6tog t6naga, Kapindra Sugriwa mupuhake sanjata gada-wr6laa ing anggane Kumbakarna, pOpindhaning pamupuhe kaya Garudha mbanting (nyabGtake) naga ing lambung gunung, sadurunge naga iku dimangsa. (Garudha = ratuning manuk titihane Bathara Wisnu, iku putrane Maharsi Kasyapa patutan saka Dewi Winata. Sang Garudha iku kar6m mangs naga). Sang Kapindra p6pindhane Bathara Indra, gada-wrEksa p6pindhane sanjata bajra, Kumbakarna pdpindhane ardi Meru kang bang6t teguhsantosa, sanajan pinrawasa marambah-rambah tansah panggah mbr6fagah ora obah, malah wr6ksa kang kinarya rnrawasa wasanane banjur ajur-mumur. Sang Sugriwa wola-wali mb€dhol wrGksa dipupuhake ing anggane Kumbakarna, nanging kang pinupuh ora gigrig wulune salamba.
Amarga wola-wali pinupuh gada wr6ksa, sanajan ora krasa

lara, suwe-suwe Kumbakarna tuwuh muringe, mulane banjur ngr6ngg6p kunta landhOp.-Kunta w6si sinOlut kancana kang bobote ewon-l6ksan-k6then kilogram. iKrrnta = Walanda : lans, speer, werpspies = Indonesia : seligi, lembing, senjata yang dilemparkan). L?landh0pe kunta iku pindha bajra, manawa ditlorongake katon murub pindha siyunge Bathara Kala rikalane njogeri kalo mangap kaya n6dya nguntal jagad. Saya gumGbyar mbal6r6ngi sumunare kawaca sin6puh kancana anggon-anggone Kumbakarna' k6taman sorote kunta, p6pindhane kaya ardi Meru kGtaman so'

222

roting dwadacacata sur]rya (sr6ngenge satus roras) ing wGkasaning jaman (ing w6ktu kiyamat). Kanthi strEng lan w6ngis Kumbakarna nlorongake kunta iku tumuju marang sang winarawararaja (ratunrng wanara pinunjul yaiku sugriwa). Kanthi tandang kang kaliwat cukat prasasat kilat, Hanuman m6sat ing awiyat, nyaut ku-nta kang meh tumiba ing lambunge sang Kapindra. i.nr.g".rka bangGting g6dhe lan abote, kunta iku pinangku dening sang Bayuputra (Hanuman) digawa mabur, wasanane banjur diputung_ putung ana. ing antariksa sarana dilandh0sake dh6ngkut". rua,.rl, lekase Hanuman mangkono ikrr para wanara padha iurak mawrrrahan, kagawa saka s6n6nging atine. Umyang-gurrruruh suwarane para dewa lan siddhaw.ara ing antariksa, padha mangaldmbana mnrang Sang Maruti (Hanuman) karo ngucapake jaya_jaya. (Sid_ dhawara = walanda : voortrefferijkste der siddhas I L:rdonesia : yang terutama diantara para siddha/setengah dewa). surake para wanara agawc muntabing atine sang kalawira (pahlawan rasGksa yaiku Kumbakarna). saka ngigit-igiiing atine, Kumbakarna nug6l gunung, disawatake marang mungsuhe. Ja_ laran kotiban tugGlan gunung, wanararaja sugriwa tibJ kantaka, tan engdt purwa-duksina- sajrone ragi kantaka, sang wanararaja dibopong dening Kumbakarna, digawa mlayu. Sumurup ratune kapidhara dibopong mungsuhe digawa lumayu, para wanara kagegeran, padha bingung pating bilulung lu_ mayu saparan-paran; atine nglokro, Gntek pangar6p_ar6pe, pidha mesthekake yen sang Kapindra bakar tumGka ing palastra diprajaya dening Kumbakama. Nanging nyatane ora mangkono. Bar6ng kasiliran samirana, Kapindra sugriwa ering puria-duksina (lrdonesia : sadar kembali, sadar dari pingsan), nanging api_api isih sumaput, isih 3r6rGm bae. Sajrone api-api -urrg"koio,-Sang Kapindra nggagas, kapriye carane oncat saka- dhadhining mungsuhe karo [rrawasa. Dumadakan . . . . mak c6g I prol ! blas ! sang Kapindra nyaut irunging mungsuhe, aiu6ttrot mak prol karo mancal dhadhane, t6ms ,ggautas oncat. Dadi oncate Sang Kapindra saka ing dhadha karo nggawa irunge mungsuhe kang g6dhene pindha canthiking baita. Kumba-karna kang banjur ngalami cacad jasmani grumpung tanpa imng, wis ora nyipta kapengin urip. ,,Aluwung mati aku, tinimbang urip nandhang wirang grumpung tanpa irung !".
9<>e

Nanging lagi bae n6dya nyawatake gada kan[ diundha. olehe ngad6g lan lumaku sarana dh6ngkule.Mangkono kandhane. sat6mah Kumbakama mung kari awuj"ua g6lnUurrg karo sirah bae. Kang lum6p* arri"il. Jalaran kBtaman j6mparinge Laksmana. saya ora w6di mati. makuthane 6mas tiba lan p6cah. Kumbakarna jeng_ keng. Mripate tanpa kodhep. Mak t6dh6pr6k ! sasirnaning kempole. Kumbakarna prayogi tumuntdn paduka rampungi".uha-togaiin kemawon. Kumpa_l<arna jin6mparing cangklakane dening SanS Raghawa. Nanging sadurunge namakake gada-wr0ksa. Thal ! Kemp. tutuke mangap-mangap 224 . yang terbaik). . sarawara kagungane sang Laksmana. sat6mah saya liwung pangamukg Kumbakarna. banjur *r"rarrgan ngincGngake j6mparing. Hareng priksa Kumbakama raine kuthah ludira lan liwung pangamuke. bokonge kang_ srah l6mah. Bar6ng priksa Kumbakama wis tanpa kawaca lan tanpa makutha. (Amogha sanjata = g6gaman kang kasinunlan daya kasGkten sing njalari ora tau ruputLmangsa ditamakake iig mungsuh). Tanpa wi_ langan kehe wanara kang diprajaya lan dimanpa. sarana tangane kiwa. Awit sahing punika gusti. ewadene durung m6ndha pangamuke.hune kiwa [ug6l k6t6lngg6t j6mparing. Tanpa mangsuli ahrr-pamrayogane Wibhisana.Gusti ! Sayiktos badhe tumpds-tapis tanpa siia wadya_ bala wanara. sanajan ma-ngkonoa.ole Kumbakarna loro pisan tug6t k6t6ngg6t i6m_ paring Amo gha sai-riata. Kumbakarna banjur ngamuk-punggung sura tan taha nirbaya nirwikara. Dheweke tu_ rnuli ngundha gada-wEsi kang tanpa p6pindhan gOdhene lan bobcin. dheweke m6Lsa iiirr'gaat< kahanane. Awit saka iku. kawacane Kumbakarna rusak. manawi pangamukipun Kumbakarna pad. mlolo-mandOlo sumorot kaya g6ni murub. Sang RamaLaksmana tumuli jum6n6ng karo ngiwa rangkap. rrisiratr lan-Dusana. Kumbakarna -naalot wr6ksa saprangkul g6dhene i<inarya sanjata garla. ThGl ! bahune Kunrbakarna kang t6ngiln tug6l. Sang Raghuttama tumuli ngl6pasake j6mparing Amogha sanjata kang duk ing nguni kinarya mrajaya rasksa xara. dadi mun! ka:i bairune kiwa sing isih. (sarawara = walanda : voortreffelijkste der pijlen = Lndonesia : panah terutama. mak thar ! ba..' . siyunge kumilat-sumirat. wibhisana enggal-enggal matur marang sang Raghut tama .

Babar-pisan ora ngira. nalika midhang6t yen Kumbakarna kdsambut madyaning rana. bisa ngasoralee ratuning dewa. sanalika banjur muwun. sambat-s6bute : . Trikaya. kubhanda utawa putana. samodra kocak alembak-lembak kaya njoged jalaran saka s6n?nge. Panggalihe p6pGs. itrmuli disusuli j6mparing pamungkas kang ampuhe kagila-gila.mungkas tumancab ing pulung-atine Kumbakarna (l6gokan ing sangisor dhadha kang p6nGr. Prabu Dasamuka. kombak-kombuling alune p6pindhane kaya obahing tangane wong kang n6dh6ng suka-suka parisuka. mulane padha nyawurake puspa saka antariksa karo ngucap . (Bhuta = Walanda : monster. Para r6si kaswargan padha kar6nan ndulu patine t6tungguling ras6ksa kang k6r6p nggawe r6tuning bawana.' bang& ngg6giriSi. kagawa saka bang6te nawung sungkawa. Tlikaya lan Dewatantaka supaya tumuli mangsah yuda nyirnakake Sang Rama-Laksmana sawadyabalane. jin6mparing derring Sang Raghawa nganti tutuke k6bak j6mparing. Narantaka. ruh jahat. 9rx . Bathara Yama. booze geest = Indonesia : makhluk yang dahsyad.jantung). Putana = een soort van spoken = sebangsa haniu). gandarwaraksasa. Bumi obah kaya milu bungah.ring pa. Narantaka.. sanalika Mahasenapati L6ngka iku ambruk grrmuling ing bantala.fndrajit prentah mzuang Ttisirah. Kubhanda = soort van daemonisch wezen = sebangsa gandarwa-raksasa. salirane l6m6s lir linolosan b6balunge. p6pindhane kaya bhuta. sat6mah ora bisa nyuwara. laak c6prot ! j6mpa. yaiku Bathara Wisnu. daemon. nganti palastra". Ambruke Kumbakarna ing bantala mahanani or€ging bumi...Adhuh ariningsun Kumbakarna ! Kasiktenira kasusra ing Tribawana. Para Jawata ing antariksa.TRANE DASAtr{I. suwarane kaya jugruging puncak gunung kang sinamb6r ing g6lap. manawa siratbisa hasoran lumawan si Rama-Inksmana. Kanggo ngg6dtrekat<e panggalihe sudarma.jaya-jaya". mangal6mbana kas6ktene Sang Raghuputra. Rajaputra papat iku (Tiisirah.nyuwara nggdg6t6ri. Nalika Kumbakarna mb6n6ri mangap amba. 98. Bathara Dhanada (Kuwera). lan Bathara Niriti (Dewa Maut) padha surak mawurahan. Bathara Hara (Siwah). PATINE PARiI PTJ.. Bathara Baruna.IKA LAN PUTRANE KUMBAKARNA.

rajaputra papat lan rasEksa Mattaka sarta Samaramatta padha soroh amuk b6bar6ngan.. Sang Baliputra m6ksa bisa ngendhani pamrawasaning mungsuheSumurup Balipuha (Anggada) sajak kewran lumawan pahlawan ras6ksa t6lu. Narantaka pinupuh wrdksa. Sapraptane ing pabaratan. Samaramattaka sirna dibmki girisr&gga dening kapi Nila. wola-wali ngudani j6mparing marang wadyabala wanara.'Ana j6mparing sing aran Sora. (Girisr0ngga = girisikara = Walanda : berglop = Indonesia : puncak gunung). Bar6ng sumurup kadange t6lu lan ras6ksa loro kang minangka pangayomane wis padha palastra. aran Mattaka lan Samaramatta. thal ! Gulune Ttikaya tu226 . Lum6bune Hanuman ing pabaratan dip6thukake Dewatantaka. s€mah kapibala kagegeran Sumurup mawuting wadyabala wanara. Wasanane Laksmana ngl6pasake j6mparing pamungkas kang aran Kamalajastra $urawijaya. Wasanane Dewatantaka mati dibithi dening Maruti (Hanuman).T!ikaya banjur padha alancaran warastra. wondene Nila ditanggulangi dening rai6ksa Samaramattaka. a-keh kahg putung utawa g6s6ng bar6ng. Sakarone padhadene wasis-titis nj6mparing. (Mahendrasiyaka = Waianda : dc pijl vau den grooten Inclra = Irrdonesia : panah Indra yang besar.Sanajan dikrubut t6lu. kapi Nila lan Hanuman tumuli at6tulung mallgsah yuda b6bar6ngan. Wasanane Ttisirah mati pinupuh gadawr6ksa dening Sang Anilatmaja (Hanuman). nuli mrdp6ki mungsuhe. Anggada enggalenggal mb6dhol wrdksa. Ndu lu k adan ge p alastra. Clorot. ntulane Sang Laksmana . b6bar6ngan ngrubut Anggada.Dewatantaka) putrane Prabu Dasamuka. Pawakasara . TYikaya ngamuk-punggung sura tan taha nirbaya nirwikara. MahOndrasa' yaka. Trisirah-Tlikaya-Dewatantaka padha p6pulih. JGnrparing-j6mparinge kang m6ntas lum6pas Saka g6ndhewa padha tdmpuk-gathuk utawa gesrekan ana ing akasa. (Warastra = parrah). Krodhane Ttikaya dltanggulangi dening Sang Laksmana. mahaprawira tur n6dh6ng tumaruna. isika. lan Mattaka sirna dening kapi Saraba. Rajaputra Trisirah lan Trikaya (Atikaya) sarta ras6ksa MaL taka liwung pa4gamuke.Walanda : vuurpijl = Indonesia : panah api). Kari siji rajaputra Trikaya (Atikaya). Pawakasara lan liya-liyane. mati padha sanalika. majune ing rananggana kanthi diayomi rasdksa loro kang bangEt t6guh-tanggon sudira ing yuda.

.16_ mat6k aji Adr6syatantra. Kawula aturi ldnggah'kemawon wontOn ing dha_ tulaya. ian ngrumangsani yerr mdsthi bakal ngornasi. yaiku mantra panglimunan t<ang n.bisa nrlulu. jur m6nthang langkap ngrEpasakeSawise mangkono.e6l = Kamalaja + astra = V/alanda : nijl van Kamalaja = Indonesia : panah dari Kamalaja.a sewu cacahe. jugrug iono*o k0g€pok astaningsun"..ru_ rang. ($/imohanastra = wimohana + astra = Watandi: verbijsterenae pi.oiugun" abudi siya candhala. (Ant€lu: antiga: Anato1i. _k6t6ngg6l j6mparing Kamatajastra Qurawiiaya. Ingsun kuwawa lumalwan Fam.igkang matur mangkene ..rjr'r. (Kamalqiastra $urawrjaya Sasirnaning putrane papat lan ras6ksa loro kang minangka pangaj/omane. Irrangkate m6nyan-g p.dewa (?) supaya . .nOnant€tu".ama-Laksmana iawadyabalanipun. p-andhitan. Sadurunge mangkat pabaratan. yaiku kang apGparab Inrtrajir utawa l{eghanarl'a.. Indrajit ! Si Rama ilzu jarene sAngsAm uhh ha_ badhe ny irnnhakdn F. ndnuirn . ing ng6ndi-6ndi wis katon p616ng... nglokro panggalihe. yaitu dari Bathara Brahma. ora katon ing liyan.ane kang-isih urip ..KangjAng rama ! Sampun ngantos paduka mangsah yuda....ngeh lamttn ingsun ngantia asor ing yuda. put. Aja maneh sing mung as-ipgt manungsa lan wanara. Indrajit ng6ningakl cinta. Nanging y^en ta sin|buta p6ndhita..nanyang padunungane mungsuh ing pasarrggrahan Suwela. Prabu Dasarnuka 6ntek pangar6p_ar6pe.atari bisa ngilang.irng kari siri thil. = kemenangan pahlawan. lndralit ! Mcnawa mungsuh nganti unggttl ing yuda. ingsun r6m|t_r6mAt nganti ajur_mAmOt. prabu Dasamuka sirna sungkawane lan banjur turvuh ing yuda. putihe mung ing jabta bae. Ing lair katon suci.p6ndhita antiga'. Nangirry ti. ..l'idhang6t kasaguhane Indrajit.Wruhanira. nanging ora kadulu.Putraningsun. . Saparipumaning pangandikane prabu Dasamuka.'.t : 227 ngenge wis surup. ahewZne ihu . nanging . Y/is ngrasa yen bakal kasoran-ing'yuda. maneh pangar6p-ar6p" uut"i ui* ""ggr ... sining m|mateni. Kawura i. marfrit Uan_ j6mparing' IVimoha"*iru. ing wayah -mE-1V_anS kala Indrajit nganakake s6saji.. ing 1113 ! Jerone aworna kuning. sanrtya_ . bu. sanajan gunung pisan. ramanira ihi m€sthi paiastru. Bar6ng naungkap t6kan ing pabaratan. Indrajit : . Ingsun ora rAkasa mbrastha u)anara mayuta-yuta. dhahar-nganjurz kanthi panggarih sakeca.

Sang Marutasuta (Hanuman). \\'ibhisana ngira yen mahakalana Indrajit alaku cidra ngl6pasake sanjata Wimohanastra.a = Walanda : uit nectar bestaande = Indonesia : terdiri dari aA penghitiupan = Jawa : dumacii saka banyu pangrripan). jalaran s'6di konangan ingkang paman (Wibhisana) kang ora pasah dening prabau. Sarvise kabelr iku padha raup. Indrajit tumuli luma5ru mulih.anara kantaka. Sang Raghawa sawadyabalane padha k'antaka kaya wis padha palastra. sat6mah Sang Ragharva sawadyabalane katon pating glasah ana ing l6mah.ane sanjata Mohanasara (Wimohan6stra). Sang Raghuttama bang6t tr6nyuh panggalihe. mak byar ! Ing pasanggrahan Survelagiri lan sakiwa-t6ng6ne padhang sumilak. Arnr6tama}. didhawuhi m6nyang ing puncake Himagiri (gunung Hima. Sang Rama-Laksmana diwungu dening Wibhisana.godhong sandilata". Kapindra Sugriwa. Avvit saka iku. wonder 228 . Wibhisana tumuli ng6ningake cipta mat0k aji Dipasanjata. Mahe sadha = Walanda : voornaam geneesmiddel = Indorresia : obat manjttr. prasasat wis padha palastra.amahcsadhi (Jawa : tamba kang bang6t mustajab) iku awujud t6tuwuhan' rambat kang diarani Mahosadhilata utawa Osadhilata (kang dialap di6nggo tamba godhonge.. Sawise wuninga Sang Rama-Laksmana lan kabeh \r. Himawan. k6kuwatane sirna.ha + osadha + amr6ta + ma]'a. LEt sakEdhep netra. (Dipa = padhang. MahosadhamrCtamaya kang uga karan Pararr. Panj6n6ngane tumuli nimbali Sang Maruti (Hanuman). Himalaya) njupuk l4ahosadhamrGtamaya ba-kal diCnggo ngusadani para wanara kang padha kantaka. padha bisa sumurup para wanara kang dununge adoh karo Sang Raghuttama pating glasah ana ing 16mah. Aji iku kadarbe dening \\ribhisana. pandulune bisa pramana. (Mahosadham. ing padhalangan sin6but .r6tamaya = ma. banjur diaturi suryan. . (Mahakalana = Walanda : groote reus = Indonesia : raksasa besar).Indonesia : panah yang dahsyat). Mahosadhi = Walanda : voornaam geneesmiddel. sawise eling purwaduksina. Nalika ngrasa kahanane pasanggrahan Suwela bang6t s6pi-sonya. Jalaran k6taman prabawane sanjata l\iimohanastra kang mbarubul 4narawata lum6pas saka g6ndhewane Indrajit.Dipasanjata" araning aji hang bisa ngasomke dayane Wimohanasara (Wimohanastra). Nila lan Anggada uga padha ginugah dening Wibhisana.. sorot. obor). Priksa wadyabala wanara padha kantaka.

Dozrm Vdrr €€n kruid = Indonesia : penlrgmSralian penyakit. tumbuhanlrempah-rempah yang = obat. kapengin tumuli campuh yuda maneh. para wanara tumuli pating j6ngg6l6k padha tangr. katut kEgawa kabeh. nuli padha dicritani dening wibhisana yen mEntas padha kanLka saka panggawene mungsuh kang bang6t julig culika. para wanara padha bang6t pangigit _ igite marang ras6ksa. Sang lrarutsuta (Hanuura.an). sanalika padha sirna lOsu-lungkrahing awake. wanara-wanara sing sawise tangi isih ngantuk th6klak-th6kluk. Lata = Walanda : slingerplant = Jawa : wit-rambat). diw6ny6t-w6ny6t -nganti ajur-mumur.rwuh ana ing Himagiri ing papan kang karan Wisalyakarini. ya kang uga karan I\{r6kjiwani branitasandhini kang h. Ngrungu caritane Wibhisana mangkono iku. kruid = Indonesia : obat manjur.sandilata). Wasanane gunung Hima (Himalaya) iku banjur ditug6l. para wanara padha nggawe kobaring suyasa'suyasa ing kukuban kraton karo surak-surak mawurah- . Kang kudu diupaya (dijupuk) dening Hanuman. banyune ditetesake marang para wanara. (Dikuh-rb = digodhog). wisalyakarini = \d/alanda : genezing bewerkend. amarga durung ngr6ti kang diarani go_ tlhong Osadhilata utawa Mahosadhilata. sawarnaning wit-witan (t6tuwuhane) ora ana kang cicir.nesia : menyembuhkan lukaluka. Jawa : usada. padha didhawuhi ndilat banyune osadhilata. tumuli ma. godhong Mahosadhilata (Osadhilata. prabu Dasamuka kaget lan g6t6r panggalihe. Sat6kane ing puncaking Himagiri. Bar6ng kabeh wanara wis waluyajati kadi wingi-nguni. dipEthiki dhewe dening sang Raghawa. puc6t kaya terong dikulub. Sapraptane ing plataran pasanggrahan. ing padhahnfan sin6but. Hanuman kuwur atine. Indtajit katon aclum cahyane. Osadhi an. (1\ttr6tajiwani = \r/alanda : dooclen opwekkend = Indorresia : membangunkan yang sudah mati.) matur s6ndika. 229 .Bardng kotetesan banyune r. nganti suwe pij6r lingak-linguk.Iahosadhilata. mulane padha mangkrak-krodiia m6re-m6re masinghanada. para ras6ksa padha bingung pating bilulung.Priksa suyasa akeh kang kobar. mEntas tangi saka nendra. Kagawa saka bang6ting pangigit-igite. rumangsane pian. pulih k6kuwatane.gkat mahawan glgana (mabur). nama tumbuh_ ajaib-mengagumkan. Branitasandhini = walanda : gewonden genezen = Ind. puncake digawa mabur m6nyang pasanggrahan Suwela. ora ngr6ti 6ndi kang kudu dijupuk.

tansah ngestokake sadhawuhe. Anggada lumawan rasGksa Akampana. njalari patine. Priksa bosah-basihing wadyabala wanara. tinangg6nah mangsah jurit dening Indrajit. yaiku Kampana. dibithi nganti pendeng-11epeng irunge lan p6cah uwange. (Dhwaja = \. (Antakagni = antaka + agni = Walanda : vuur van de dood = Indonesia : api maut). linawan dening kapi Dwiwidha. dhandhane dipupuhake ing sirahe Dhwajaksa. tunggul. Papan paprangan dianggdp kayadene r6ca s6sotya dening Anggada. Sasirnane Prajanggha. Pan6mpuhe ras6ksa pitu iku kanthi ng6tokake prabarva panas pindha urubing Antahagni mbrastha kapibala. f-lhwaja dirdbut dening Anggada. Anggada ngoyak Kampana. Para wanara kang katrajang pating glimpang. (Yuwaraja = Walanda : kroonprins. atmajane Kumbakarna. mati padha sanalika. lYilohitaksa lan Dhrvajaksa. 230 . ing saj6g-juml6g durung tau ana'kang kuwawa lumawan ing yuda. agawe girismirise wanara liya-liyane. wasanane banjur bubar asar-saran. Bar6ng k6candhak. Wadyabala wanara o169 kagegeran. mederegent = Indonesia : putera mahkota. Ras6ksa loro iku wujuding arvake kaya gunung k6mbar. Wasanane ras6ksa Wilohitaksa uga palastra pinupuh gada-wr6lsa dening kapi Dwiwidha. tempat bersembahyang). Kampana disik6p. Ing sakawit. parab Wilohitaksa. Prabu Anom. Majune Kumba lan Nikumba ing rananggana jinangkung ras6ksa lima kang minangka pangayomane. raja muda = Jawa : Pangeranpati. Sang Baliputra (Anggada) kang wis sin6ngkakake ing aluhur jinunjung dadi Yuwaraja bang6t dr6dha-bakti marang Sang Ramabhadra.Valanda : vaandel. Sawise mangkono. lan Sang Raghuttama diangg6p kayadene r6ca sEsotya kang bangEt pinuja-puja ana ing sajrone Parhyangan (Walanda : heiligdom. Akampana. bang6t g6dhe-dhuwur. Sang Ramabhadra dhawuh marang Anggada ndikakake mangsah yuda. Ras6ksa papat kang diprajaya dening Anggada. banier = Indonesia : panji-panji. bedehuis = Indonesia : tempat suci. nuli dibanting ing watu-it€m. Dr6dha-bhakti = Walanda : vast in zijn trouw = Indonesia : t6guh s6tia). Kari siji rasdksa kang rninangka oangayorrrne Kumba larr Nikumba. sebangsa behdera). aran Kumba lan Nikumba. Prajanggha.Ana g6g6dhuging rasdksa loro sasadulur. dadi lan patine. Anggada banjur m6thukake laodhane Dhwajaksa kang manggul dhwaja adharrdhan santosa. vlag. Sawise rasGlsa iku palastra. Anggada banjur mburu Prajanggha. yaiku kang apii.

mati. Kajaba mbuktekake s6tyane marang gurulaki nganGpi patibrata. huwelUkstrouw. gadane Nikumba disaut dening Sang Anilatmaja (Hanuman). Sumurup kadange palastra. Puncak gunung iku ditampani dening Anggada. Sang Anilatmaja banjur nyaut gulune Nikumba kang gddhene ngluwihi gulu dirada. ora ana kang g6l6m ngucta ing yuda. ngungada kang g6dhene kagila-gila. (Wok = Walanda : kinbaard = Jawa : jenggot).pratipa (jdmparing panulak kang bisa mahyakake angin g6dhe.Kumba. tumuli ciik6prukake maneh ing sirahe si Kumba. Amarga wola-u'ali nampani lan banjur nyawatake maneh puncak gunung iku. lumawan pahlawan Kum' nanging ora kuwawa. sat6mah saya k6ndho tandange. rup pamane kang wis kaduk yuswa k6s6s6r i:. padha milu mangsah yuda. Sumuba. Indrajit tumuli ng6toni jurit. sikile bakikul6n. amorga tansah diudani warastra. Bardng priksa putrane kuwalon saya suda gumr6guting yudane. Mangkono wola'wali. Wo ! bang6t m6m6las patine si Nikumba. Praharana = Walanda : wapen = Jawa : g6gaman.Kapi Mainda milu mangsah yuda. Awake padha mawa b6lang-b6lang lan mawawok. banjur dibithi.Nikumba lan ras6ksrlima kang minangka pangayomane. Nanging puncak gunung iku banjur mbalek tumuju marang Anggada marreh. Anggada enggalenggal t6tulung. disawatake tumuju Sang Kadha pindra. Para rabine Indrajit. trouw aan haren echtgenoot = Indonesia : kesetiaan kepada perkawinan. banjur diputung-putung ana ing akasa. widadari pitu kang tanpa timbang sulistyaning warnane. Para wadyabalane Indrajit iku pidha t6guh-timbul sudira ing rana.(Patibrata = Walanda . Pratipa = angin lesus). Sawise ngrusak gada. Pila widadari iku kapengln tumuli balimulih m6nyang Indraloka. si Kumba tumuli dipr6p6ki. 237 . maju karo mbopong puncak gunung dikGprukake ing siraire si Kumba. setia kepada suami). sirahe dipuntir nganti pothol. amarga ditanggulangi dening Kumba sarana jin6mparing Praharana . Kapindra Sugtiwa enggal-enggal t6tulung. Nikumba muntab-krodha. puncak gunung iku haya di6nggo dolanan Anggada . suwe-suwe tangane Anggada banjurjimpe. Ing sapatine Kumba . Kanthi k6bat-cukat prasasat alap-alap.g yuda. ngirid wadyabala kang l6bda nandukake sawarnaning sanjata.

Ana musala (Walanda : knots = Indonesia : sebangsa gada). . Krodhane Indrajit dip6thukake Sang tiksmana. BarBng Maheswarasara lum6pas saka g6ndhewa. Indrajit tumuli ngawaki yuda ngudani jdmparing marai-rg wadyabala wanara. yaiku jOmpanng kang k6na di6nggo nulak sawamaning sanjatane mrrngsuh. Sira = panah. Indrajit ng!6pasake Asurastra (j6mparing Asura).ra. sat6mah akeh wanara kang mati amarga kobar sandhangane lan rambute. para wanara kaya ban- theng k6taton.Laksmana) banjur padha ngadu t5zasa alancaran warastra. satGmah rajaputra loro iku (Indrajit .lvugari (Walanda : werptuig = alat pelempar) lan liyaliyane tanpa wilangan kehe. Bar6ng Barunastra-salilamaya lum6pas. Pamal6se Indrajit sarana ngl6pasake Saragni (Sara + agni = Walanda : vuurpijl = Indonesia : panah api).1 kang ngilak-ilak pindha samodr} wasanane sirna tanpa sisa. sanalika pabaratan malih warna dadi sadiodra. Sakarone padhadene ahli nj€mparing. Laksmana enggal-enggai nyam6ktakake Maheswarasara irrg s6ndh6nging g6ndhewane.Campuhe wadyabala wanara lumawan rasdksa agawe girismirise para dewa lan r6sigana kang padha ndulu saka antariksa. kampak). trisula (Walanda : drietand = senjata bermata tiga). Saragni murub mangalad-alad prasasat sundhul awiyat. bany. marang mungsuhe. kabeh padha mawa g6ni kang kagila-gila panase.. Maheswara = jGjuluke Bathara Siwah). ora ana wanara utawa ras6ksa kang n6dya ngunduri yuda.parasu (Walanda : bijl = wadung. Asurastra ng6tokake sanjata maneka warna. Tandange para rasdksa kaya dirada m6ta. Indra- . (Maheswarasara = Maheswara + sara = j6mparing saka Bathara Maheswa. Sasirnane ban5ru.*Amarga sin6s6p dahana. Sanajan sumurup -liinca-kancane akeh kang mati. I Laksmana m6nthang g6ndhewa kang wis pinasangan j6mpaxing Bamnastra-salilamaya (Walanda : pijl van Baruna uit water bestaande = Indonesia : panah Baruna terjadi dari air). padhadene wasis-titis nglGpasake warastra maneka warna. rl-_ . Indrajit kang nalika samana katon ng6dhangkrang 232 munggwing rata. Bar6ng lum6pas saka gdndhewa. Sawise mangkono. Amarga kapengin enggal bisa mbrastha mungzuh nganti sirn4 tanpa sisa. jin6mparing Indrasara dening Laksmana. wadyabalane Indrajit akeh kang mati k6blabak ing banyu. maklap ! sirna tanpa sisa sawarnaning sanjata- ne L:drajit kang pinangkane saka j6mparing Asurastra. padhadene li'wung panuawasane-. Sawise lum6pas saka g6ndhewa.

6pang-6pange wis 6ntek ditutuhi. Saparipurnane muja samadi. Dumadakan tuwr. ingsun banjur nungkul marang si Rama. Mak th6l ! gulune Indrajit tug0l k6t6ngg6l Rudrasara (i6mparing kang pinangkane saka Bathara Rudra. wani mati". n[al6mbana marang Laksmana karo nyawurake puspa. manawa sawise para pahlawan gdgg_ Chuging rasiksa sima. jit 99. yaiku sangtfi oam6l6ngan papan-panggonane Sang dawana mujasamadi. * ugra = 233 .malumpat-oncat ngendhani. nanging k6dhisikan lin6pasan B. m6sthi bakal tumuli ambruk utawa mati. sirna sungkawane prabu Dasa_ muka. Prabu Dasamuka bang6t ing pamuwune. d"*ru lan r6sigana ing antariksa bangot suka-r6na.en strijd : Indone_ sia : gugur didalam peperangan)". pangar6par6pe bakal bisa lOstari urip wis ora ana. p*. tuwuh kasudirane. panggalihe p6p6s_ng6n6s. tuwih becik mati mbr€gagah. ngant6pi t6kad .Tinimbang mati mringhus.. Indrajit n6dya mal6s ngudani jEmparing marang mungsuhe. sat6mah mung kreta lan jarane bae sing sirna. Mendah guyuning jagat. Rabine Indrajit widaclari pitu. pikire bingung. ora hana ora ingsun mosthi kudu ngamuk.uclrasara dening Laksmana. panggalihe dadi g6dhe. sanajan wa-sanane nga/ami samaramarana (Walanda : sneuuelen tn d.. Nganti sawatara suwene prabu Dasamuka pij6r^dh6l6gdh6l6g bae. babar-pisan ora ana.th k6k6nc6npning tekade prabu Dasamuka mangkene : . p6pindhane uwit.jaya".Panj6n6ngane tumuli -u. Prabu Dasamuka iku mung kari d6l6ge. godhong-godhonge wis dirontogi. panj6n6ngane nimbali para Paramagurugraipuru-ugur.jaya .w6di wirang.. mulane padha nyawurake kombang tumiba ing layone Ing sapatine Indrajit. sun gkawane n ggar6s-nandh6s t6kan t6l6nging sanubarine. n6t6pi patlbraia. PATINE DASAMUKA. Ndulu kas6tyane para widadari marang guru-laki. nggagas p6p6sthening uripe.rJing ing Qiwasabha. Indrasara = j6mparing saka Bathara Indra). n6nuwun marang dewa. Sawise nggagas mangkono. panggalihe judh6g-put6g. apa maneh pangarEp_ ar6p bakal unggul ing yuda. ing g6gana kaprungu rame suwarane kang padha mangayubagya . kabeh padha bela-pati guru-laki sarana suduk-salfua. Nalika midhang6t yen Indrajit kasambut madyaning rana.

pelangi = Jawa : kluwung). enggalcnggal padha tata-baris. ingurung-urung sagung wadyabala. Wasanane para Paramagurugra padha m6muji . (Dasarvadana = Dasasya. . sat6nrah kang campuh yuda ora wEruh 6ncii rowang 6ndi mungsuh. kanggo ngurmati Sang Dasasya olehe n6dya mangsah yuda.voortreffelijkste leeraar = Indonesia : Guru pinunjul. sapa bae kang ana ing sacfihake tumuli dipupuh. Sawise mangkono. Dasasirsa. buntung 234 . llahaguru.. nuli miyos saka dhatulayaPara wadyabala kang wis suwe ng6nteni ana ing sajaban dhatulaya sangk6p sanjataning ayuda. bumi nganti kaya ng6ndh6lcngng6ndh6longa kambah kang padha pancakara. Prabu Dasamuka nitih kreta k6ncana kang g6dhene pindha puncaking ardi NIem. pinrawasa. Dhwajadhwaja lan ubar-abir (\\talanda : vlaggetje. didhawuhi as6saji lan ngucapake japamantra panulaking b6baya sarta nugrahani r6stu-pangestu marang Walanda Prabu Dasamuka. pita hiasan pada puncak bendera) kang ginawa para rasEksa katon pindha wangkawa (Walanda : regenboog = Indonesia : bianglala. tumuli budhal m6nyang pabaratan. Saka liwunging tandange lan s6r6rrg-w6ngise olehe padha nuawasa-pinrawasa. LEbu mu!6k kum6lun agawe p6t6nging pabaratan. slompret-slompret padha sinEbul. wimpel = Indonesia : bendera kecil. barGng sumurup ratune miyos. sawarnane gamdlan padha ditabuh. Wingsatibahu. j6mparingj6mparinge padha mawa wisa. Rawana. manawa ng6nani (tumamane ing awAk) nuwuhake rasa panaskumranyas. kabeh tambur.Aku uJanara. Dasagriwa.. gubar. Sawise asung pisungsung maneka warna marang para Paramagurugra. Sang Rawana banjur ngrasuk busana kaprajuritan. kabeh sarwa ngg6girisi. ayomana !" Mangkono suwara kang k6r6p kapiyarsa. Wanara lan ras6ksa worsuh. supaya tansah basuki-raharja ana ing madyaning rananggana. b6dhug. b6ndhe lan beri padha dinnekake. amarga saka pdt6nge rananggana. G6gamane wa- : dyabala ras6ksa maneka warna. Dasamuka). Dasanana. ana sing alok s6mpal bahune.jaya-jaya" marang Sang Dasawadana. Dwijawara).Aku si Anu. T6kane wadyabala ras6ksa ing rananggana tumuli campuh karo wadyabala wanara. Dasawaktra. putung pupune. Sambate wadyabala kang nandhang brana warnawalna. padha pupuh-pinupuh mrawasa-pinrawasa tanpa darbe rasa w6di. aja hopilara !". . 6mbuh wanara 6mbuh ras6ksa. hla howe sapa ?! Aku rasdhsa.

didherek235 . Kanthi asanjata limpung arvahana dirada. Priksa mawuting wadyabala ras6ksa. Sasirnane ras6ksa tdlu iku. Sang l\'{ahodara.buntute. lakuning kreta prasasat ora ngambah bantala. priksa ngalamat ala rong warna iku Sang l)asasya babar-pisan ora ulap panggalihe. mracihnani yen Sang Dasawadana bakal asor ing yuda. pruthul tangane. dheweke mati pinrawasa dening Sang Kapindra. Wirupaksa mangsah yuda. a}:eir kang mati. l6hu mari mul6k kum6lun. nanging durung nganti namakake sanjatane. amarga k6gubda buntut wanara gulune. g6g6dhuging ras6ksa kang kapengin darbe lOlabuhan g6dhe supaya misuwur j6n6nge.umraksa maju ing rananggana n6dya karo t6kane manuk gagak pating bl6b6r nyamb6r-nyamb6r. Ifaewuewu wanuua kang mati k6slt6s kretane lan k6tujah jarane. saya kagila-gila galake. b6bathang pating glinrpang. Dumadakan ana sindhung-riwut sumiyut b6bar6ngan Sapatine \Virupaksa. Bar6ng priksa kahanane Rawana pindha Kalamr6tyu (Walanda : de god des Doods = Indonesia : dewa Maut). manjing ing pabarirtan lan banjur soroh amuk ngobat-abitake gadane kang bing6t 96dhene. d6nging pabaratan kEsaput rng g6tih. Dl'. \r. wasanane ras6ksa iku uga mati dening Sang Kapindra. sinawat ing watu-it6m kang kagiri-giri gEdhene. para rasdksa kang isih urip buba: pating slEbar ngupaya pangungsen dhervedhewe. Bar6ng pabaratan padhang. saw6neh ras6ksa ana sing b6ngok-b6ngok as6samhat. Jalaran sainwadya- lan pabaratan dadi padhang. mandar kaya diububi kasudirane. I\[aatus-atus maewu-ewu mal6ksa-l6ksa kehe rasdksa kang mati dening j6mpalinge Sang Raghuttama kang lumEpase saka g6ndhewa mbarubul anaravrata. Wadyabala lvanara lan rasdksa padhadene ngalami karusakan g6dhe. Sumurup kanca-kancane akeh kang mati. b6dhah w6t6nge. pdpulih. Sang f)asanana enggal-enggal dhawuh ngdtap kuda pangiriding kreta. p6cah dhadhane. kuda lumayu sum6mprung. bala ras6ksa gampang kdtaman j6mparinge Sang Raghuttama.'asanane l/rahodara palastra pinupuh gada-wr6ksa dening Anggada. suwarane gumdrit nggdgirisi. Sang Raghuttama banjur mangsah yuda karo Rgasta gdndhewa. Prabu Dasamuka tumuli ndhawuhi Wirupaksa ndikakake pGpulih.

ake Laksmana lan wibhisana.. wapen = Indonesia : senjata lstti).. priyagung t6lu kang b6bardngan maju. lan l6t sak6dhep netra kretane j6mparinge Sang Raghawa' *"f. . Sang Dasanana saya riwut tandange' Dumadakan dhan16dhaning |anji-panjinu pr'rt.. Sang Daman"coiot onlat saka kreta.ri + agni = Walanda : de drie vuren = Indonesia : ketiga upi).. R"ghawa bang6t nawuFrg sungkawa lan ng6mb6ng waspa' sang Ramabhadra nglapasake Gandharwastra. amarga panggalih ngigit-igit. Majune priyagung t6lu iku ing ragoden : nanggana pOpindhane kaya Ttipurusa (Walanda : de drie : Brahma-Wisnugrahta-Wisnu-Qiwa = Indonesia : kdtiga dewa Siwah). j6mparing Asura t<an"g barAng lum6pas saka gOndhewa banjur ng& iot ut.'"tit iu" jura"e mati kGtaman panj6-n6ngane .rging Sang Rawana ora nandhang brana.Jho.g. nyandhak kutrta ingambat-ambat ing asta karo nguwuh sora : . limpung iku tug6l ana i. hiksa Sang Sumitrapuha (Laksmana) kantaka' -S. Ora luput pangincdnge Sang Dasasya. sandlika sirna jOmparinge Sang Dasasya kang pinangkane saka Bathara Rudra. salugune Bagadatta Ratu ing Bahlika). Rama ! Ayomana arinira si Lahsmana ! pipindhane Mongla wurunga muti. amarga rumangsa ora bakal kewran lumawan mungsuh t6lu Jamparinge Sang Dasanana luwih dening hebat kaliwat-lirvat.iut" r<at6 n"ge6r J6 mp arin ge Laks m ana' Sava mun tab pan ggalih e pranu Dasamuka." (Syamogha.rk". p6pindhaning murube panggalihe kaya Sang Hyang TO"'d-.. jGmparing g6ni kang a$awe sirnane sato galak lvarna-warna t u'"g'prti"g bruUui m6tu saka j6mparinge Sang Rawana' j6mparing maneh' jEm-paring Sang Dasasya tumuli nglOpasake kang pin-angkane saka Bathara Rudra. Kanthi .sai6mahrajaputraikukapidharagu. j6mparing iku ng6tokake s6njata musala- irir"fr-matah mul6k ng6b6ki g6gana. f. kunta ngEnani lambungeLaksmanangantibuhrl.Jheweke kdtiban kunta ihi kang araning sanjahane Frabu na.? .i (f..u*uaunu ngasta limpung ditlorongake marang mungsuhe' Nanging sadurunge ng6nani Sang Raghawa. *"ii"g i"g bantala.ftin. Kanggo nangkis sanjata maneka warna iku.'Ap. slnga.u.yi syamogi'o. sardula (macin) lan naga kang galake kagila-gila' Agni iurg n"ghi*" mal6s nglEpasake Agneyastra (Walanda : door derva panah hadiah dari g"."Uart.... safa g6ndhewa. bang6t nggOgirisi' Sawise i. sang amb6k #4"9r rcngtcaifripa (Ratu L6ngka) ora ng6dhap panggalihe' iku.

para siddha (satGngah dewa) lan para r6siga_ na ing antariksa padha tr6nyuh lan kamiw6las6n.-* ttv+Uf tU . kuda ki n6tap mlayu sumGmprung. Wibhisana enggalenggal atEtulung.la wanara bang6t suka amarwatasuta. tatune diusadani sarana ditetesi banyune osadhilata.h *ir lrbr. Sumurup Sang Sumitraputra wis waluyajati. kagawa saka bangGte suka-r6naning pangealihe. Sang Kapindra la. Sang Raghawa. gum6rit lakuning kreta ng6n6r clununge Sang Raghuttama.d^* l""rr'*Aa& 5"^erlraA* r"'*"^. Prabu Dasamuka. Laksmana dibopong digawa mundur saka pabaratan. engqalenggal ny6dhaki sang ari. lan dheweke banjur eling purwa-dul<sina. ngawe ras6ksa didhawuhi nyam6k_ takake kreta kans luwih dening toguh-santosa darasan turanggane pisan. kanthi kusir pinunjul kang bang6t l6bda mangreh turangga. Buku Ramayana abasa Jawa-kuna bab XXIV kaca 2TB sloka angka 13 mratelakake mangkorr' : e. kunta ftang tumancdb ing lambunge dilolos. sawise nglOpasake san3ata kunta ng6nani Laksmana. w 237 .n A.Irytt** ry a. mustakane cliarasi.'Ol/. banjur mundur. Sawise kreta sam€kta. Sang Dasawadana tumuli nitih. Laksmana dirangkul.Sang Khpindra nj6rit.n sagung wadyaba. sanalika tatune Laksmana ilang.

Tdg6se kurang-luwih mangkene

:

Was-sum6lang panggalihe Bathara Indra, nguwatirake Sang Rama bakal asor ing yuda. Kanggo ngawekani (aja nganti Rama kasoran), pani6n6ngane maringi -jGmparing GUHYAWIJAYA, (yaiku) Brahmastra fi6mparing kang pinangkane saka Bathara Brahma) lan kreta-p6rang; ora liya kusir MATALI kang didhawuhi tansah rumdksa (karahayone Rama). Sang Raghuputra munggah ing kreta-s6sotya endah karo sang ari (Laksmana).

Katrangan.

1. 2.

Sang Matali iku dewa, kusire Bathara Indra. Ing carita,,Bagawan Ciptaning", Arjuna munggah m6nyang Kahyangan (ditimbali Bathara Indra) nitih kreta kaswargan, sing ngusiri kreta iku iya Sang Matali.

Sadurunge p6rang-tandhing lumawan Dasamuka, Sang Rama durung kagungan j6mparing GUHYAWIJAYA. Mulane ora b6n6r yen saw6neh dhalang nyaritakake ,,patine Subali jin6mparing GUTilAWIJAYA denrng Rama", sabab nalika mrajaya Subali, Rama durung kagungan j6mparing Guwawijaya.

3.

T6mbung ,,Guwawijaya"

iku salugune kliru, tanpa tEgds; b6n6re ,,Guhyawijaya", wondene t6g6se, miturut Oudjavaansch-Nederlandsche Woordenlijst door Dr. H.H. Juynbol! : Guhya = te verbergen, geheim, geheimzinnig (untuk disembunyikan, rahasia, dengan diam-diam).
Guhyanama.= geheime naam (.nama samaran, Jawa : j6n6ng sOsinglon). Guhydgastra = geheim leerboek (kitab pelajaran yang dirahasiakan).
Dadi, t6mbung, ,,Guhya','ringk6se at6g€s : wadi (w6ra-adi, rahasia). Wijaya = overwinning, zcgevierend (kamSnangan, kejayaan).

Guhya',vijava = kemenangan (ke.;ayaan) kang winarii, kamGnangan
(kejayaan) gaib.

4.

Ing carita padhalangan, kreta-p6rang titihane Rama nalika p6rang-iairdhirrg lumawan Dasamuka, sinEbut kreta Jatisura. Sal6bare p6rang, kreta Jatisura ditinggal ana ing Ngal6ngka rin6ksa Prabu Wibhisana. Pamburine, kreta Jatisura iku rin6ksa Prabu Bisawarna (Dintawilukra-

ma), yaiku, putrane .Wjbhisana kang.gumanti jumen6ng Ratu Ngal6ngka, kang wiwit nalika samar--d nagara, Ngal6ngka banjur sinEbut nagara SINGGELA.

238

.

gapasa.

Banjuring caritane mangkene : Bar6ng Sang Raghuputra wis ana ing sajroning kreta kang kinusiran sang }aatali, para dewa lan rOsigana ing antariksa padha nyawurake gandhakusuma (walanda : welriekende bloem = Indonesia : bunga yang berbau harum). sang Raghuputra tumuli alancaran warastra maneh rurnawan sang Dasawaktra. Kang rinEpasa-ke dhisik dening sang Raghawa j6mparing Pazupatapasa, yaiku j6mparing ka'g bisa'ng6totrk" sula (walanda : werpspies = rembing) tanpa wilangan kehe rnurCk ing akasa. Sang Dasawaclana enggalenggal ngl6pasake j6mparing Bhujagapasa (walanda : siangenstrik = jerat utar. nnulaga = ular. Pasa = jerat). Sula-sula kang m6tu saka jOmparinge Sang Raghut_ tama sirna diuntal ula-ura kang pating brubur m6tu sala Bhuja-

Bar6ng priksa sanjatane sirna, Sang Ramabhadra jaja_bang marvinga-winga, tumuli nglEpasake j6mparing sing m6tune saka g6ndhewa mbarubul a.r*u*it"; ana siji sing ng6nani dhadhane sang Rawana, njalari Ratu L6ngka iku dhawah-kantaka ana ing sajroning kreta. sumurup ratune ambruk kapidhara, kusire enggal-enggal mancolot saka kreta t6rus lumayu, nOciya nzupaya pangayoman. Nanging, durung sapira dohe playuning kusir, Sang Rawana eling punvaduksina, jum6n6ng ana ing kreta. Kusir di_ u'uh, didhawuhi bali m6nyang kreta. Kagawa saka bang6ting w6dine marang gustine, kusir tumuli bali, banjur munggah m6nyang kreta maneh.

kabeh- sawise mangkono, Rama - Rawana banjur ngeiokate i6mparing__liya-liyane, g6ntig6nti lin6pasake. Ana j6mparing kang di arani Yamastra (pinangkane saka Bathara yama), ivrirclrrm 1ruka gandharwa), Barunasbra (saka Bathara Baruna), Guhyakastra

kang aran Indrakulisa = palu-godam Indra. pm). Bar6ng limpung iktr dil6pasake dening Sang Raghawa, ana ing ai<asa tOmlpuk karo Tlisula, wasanane sanjata warna loro iku g6s6ng bar6ng, dadi awu

Ana sanjatane Rarvana kang ampuhe kagila-gila, awujud Ttisula (lValanda : drietand = senjata bermata tiga), p6paringe Bathara. sanjata Ttisula iku dil6pasake dening surg'ir**"na tumuju marang Sang Raghawa. Kanggo nanggulangi sanjata Tlisula, Sang Ragharva enggal-enggal ngasta limpung minantran Indra_ kulisa (Dimantrani supaya ampuh kaya sanjatane Bathara Indra

239

(saka Guhyaka = jinising dewa), Asurastra (panah Asura) lan.liya-

Iiyane.

Amarga padhadene ngangs6g-mr6p6ki, dununge Rama - Rawana saya c6dhak antarane, tansah padha ub6ng-ub6ngan--kaya rodha, utawa kaya sapu sumorot kang pinut6r-put6r. Saka bantdre olehe ub6ng-ub6ngan, kang tandhing yuda ora katon c6tha, mung katon bund6r mubdng ak6kalangan, kaya kalangane Bathara Yama karo Kalamr6tyu llnaonesia : dewa l\,Iaut) kang pinuju k6t6mu, banjur p6rang-tandhing ub6ng-ub6ngan mangun
bund6ran.

s

Kagawa saka bang6ting bant6re kreta-p6rang loro titihane Rama - Rawana olehe tansah ub6ng-ub6ngan, bumi nganti kaya ar6p mings6d pindhah panggonan, tansah agonjang-ganjing. Sang Girindra (Walanda : de vorst der bergen = rajanya gunung, gelar Bathara Siwah) gondhelan puncaking gunung kang kaya ar6p jugrug-jugruga. Suwara kang k6prungu ing w6ktu iku gumuruh pindha gludhug, samodra kocak mawalikan pindha kin6bur. Ing g6gana para dewa lan r6sigana padha gondhelan planit, amargi kuwatir tiba k6jungkir sumurup jagat, planit-planit lan liya-liyane padha gonjangganjing.
Amarga di6nteni nganti suwe Sang Raghuttama ora ngl6pasngl6pasake sanjata pamungkas, Sang Matali banjur matur mangkene : ,,Sinuwun, mugi wOlasa dhat|ng jagat, sampun ngantos jagat saisinipun kAhj|ng risak dening paprangan puniha. Ing simu paduka ngangg€p entheng dhat)ng m|ngsah paduka, botdn mb€bayani. Sampun makatdn, sinuwun. Prayoginipun pun Raruana tumuntin paduha lipasi sanjata pamungkas. Manawi pun Rawana bot1n enggal-enggal paduka sirnakakAn, sag1d ugi dangu-dangu piyambakipqn manggih apus-kr-ama julig-culika (Indonesia : tipumuslihat licikJihai) ingkang leenging kangge ngasorak|n paduka. Piy amb alz ip un p unika aw atak c ulika-p o ra cid ro, sagdd nglela-ngle la m|ngsah (Indonesia : menina bobokkan). Scmangsa padulza katingal ueya-p€pelzu, piyambo.kipun lajdng ng*cakah€n apus-hrama nlurih unggul ing yuda".

,,Damar inghang meh pOjah jalaran tilas lisahipun, manawi dipun-sip?t, hatirrgal muntb sagAbyomn. Mahat|n p€aindhanipun p angamukip un D asamuk a, sahlangku ng mbdbay ani dh at| ng sin ft n hemawon ingkang cAhk kaliyan piyambahipun. Awit saking punika sinuwun, karsaa paduka tumuntdn mungkasi yuda mrajaya Rawana, supados ndam)l asr)pipun sadaya inglzang sami nandhang
240

Saparipurnaning ature Sang I\aatali. lon Bothara Rttdra dumunung ing Dungka .PARAI{ARTHA. J\mparing GUHYAWIJAYA tumunt8n padulta pigunakakdn. Pm). dhuh kaka Prabu pCpundhen kawula ! Ivlugi kar*a paduka mriksani dhatdng hawula. jagat dadi tintrim. Sedane habu Dasamuka agawe p6p6s-angl6s lan tr6nyuhing panggalihe Wibhisana. J|mparing punika tanpa p|pindhan ampuhipun. het heil uan anderen zoekend : memperhatikan hepentingan orang lain. b1nter. para siddha (sat6ngah dewa) lan para makhluk TAR PAGATA (Walanda : lichaamloos = Indonesia : tak berbadan) padha as6santi . Wibhisana ny6mbah. mak clorot ! Thal ! Janggane Dasamuka sapuluh pisan tug6l k6t6ngg6l j6mparing Guhyawijaya. para R6sigana. Wujuding jOntparing sumorot kados surya. nuli l6nggah ana ing dagane.rmparane sang kaka (Dasamuka). (Parartha : Walanda : een anders belang behartigend. banjur matur mingkene : .. prasasat ajur-mumur panggalihe \4iibhisana.. sumingkir saking ngarsa paduka saha laj|ng suwita dhaftng sang PARARTHA . nr-Ony|pipun (utuluning j\ntparing) \laripun (]aruclha. Sang arya Raghawa tunyam6ktakake jdmparing Guhyawijaya pinasang ing s6ndh6nging g6ndhewa. saha kapar|nga paduka paring pangaksama dhat|ng kawula ingkang kalis ing panandhang. tiba ing bantala b6bar6ngan karo ambruke g6mbunge.nipun". hanging wauratipun prosasat sami kaliyan ardi Windya utawi Himawan. lnuli Bar6ng sumurup Dasamuka palastra.jaya-jaya" karo nyawurake k6mbang saka antariksa. (Pungka = \/alanda : gleuf = Jav. L6t sak6dhep netra. jalaran dumados sahing pOdnut ingkang saklangkung alus.'a : l6gokan. Sanalika banjur ana mandamaruta sumilir (angin sepoi-sepoi basa). inggih sang sarjana-sujana abudi luhur ingkang mdmayu ayuning bawana. Para suragana (rombongan dewa). waspane tansah carocosan. Sawise nyawurake k6mbang ing s. jalaran hawula. mangalEmbana kadibyane Sang Raghawa. salirane l6m6s lir linolosarqb6balunge. para kapibala padha surak-surak karo k6plok-k6plok lan jingklak-jingklak. Saka bangGte nawung sungkawa lan tr6nyuhe. un- 247 . boreh-wangi sumawur b6barengan karo tibane agaru (c6ndhana) lan guguladhupa (ukupdupa) kang tansah kumukus. L6gokaning panah.Dhuh kakang Dasanana.rcsia : angin dan petirihalilintar). bedhoripun bayu-bajia (Wolanda : oruuteersst<trrn = Indo.

Aia sira susahake patine Sang Da:asya. tilar kadang ingkang lajOng ngAmpali darjana. mulane 242 q a .. inggih inglzang kawastanan . Dheweke pantls ingal|mbans. makatdn punika nama atindak durako. Kauulo ngru' maosi darbe kuu'ajibon tumut rum?ksa ayttning batt'ana. Adhuh hcha Prabu. kOpaksa kCdah pisah haliyan paduka. sahlangkung agdng cacad paduha". amargi bot)n wont€n pamrayogi uta' mi inglzang padulea tanggapi. Sabda rahayu.saklangkung awon. puniha.. Nanging punapaa pangandikanipun eyang Baga' wan Sumali ugi bot|n paduka praduli. uasananip un lai6 ng ngalami P ATI -. amargi seda paduha sanes seda utami. tttlz membahagiakan orang lain. haha Prabu ! Makat€n hawont)nan pa' tluka.'karmaphala" (wohing pindsmOl). iahat. bi' lih tiyang inghang namung tansah tumindalz sakai€ngipun piy amb alz.undhuh-undhuhaning wohipun pandam6l paduka wont6n ing donya".PATAKA. Paduka tansah nggAga rdmbag ingkang l6pat' rAmbagipun para nayaka mnntri-bupati ingkang sugih pamrih. dosa. Wondene ingkang murugalzOn sttsahing manah ltawula. biratAn sunghawanira. sirna h arahay onip u n.Paramartha Walonda : de . inghang namung tansah iumurung wha nggunggung (mangaGmbana) dhatAng karsa Paduka". Mbolzmanaui anggen paduka botOn karsa ndhahar atur pamrayogi kawula. manawi tiyang. Pati-pataka : mati terkutuk karena berdosa besar). Mangkono samba".. lzehancuran. saking pinisApuh ingkang Dbda ing kawruh. jalaran hawula kaprAnah kadang taruna.. zonde. mulane oanjur uglOlipur mangkcne : . Ndulu Wibhisana kang wis sawatara suwene pij6r rnacaudrasa (muwun) katon nalangsa k6ranta-ranta. ntilani' pun kAncAng tukad kotoula. misdadig.hoogste waarheid = hebenaran yang tertinggi). uerderf.-s6bute Wibhisana. Seda padttka ingkang makat€n puni' ka. Nalika sami wawan-r€mbag wontdn ing pasewalzan. ueruloekt : Indonesia : keiahatan.sapuniha leanyatan ftrAsing pangintdn-intin hawula. manah hawula kOcuwan saha g\h. terkututt. boten paduha pituhu'' namung paduka angg|p kados suwantOning groiogan sewu": . saha sirnanipun para kadang'hadeyan punapadene para uadyabala. inghang tanpa ancas luhur anggenipun tilar kadang. amarga ing nguni rlfs mbangun tapa. Sang Raghuttama kamiw6las6n. Yoyi W'iblti' sana ! Wis ta. (Pataka : Walanda : misdaad. j|r patine hadangira wr1dha iku mati utama.

Mangkene.6 .hasusra cakrawartting jagat. amarga prabawaning kaagunganira suci-murni.ni kebebasan). patine Sang Dasawadana kol)bu patinirtg pahlawan. bima padha kasinungan. dhawuhe sang Raghuttama marang lYibhisana kamot ing t6mban-g gddhe patrasuratma lampah 1?. udinon supa). ngrungkdbi agama. Dadi. amarga ora ngtcira ing yuda.a pera durjana padha mratobat.. Sing mpa mati ngamuk ing madyaning rana. matine sin€but moksatmak a. Kas6but ana ing layang Lagu Jawi jilid Iv. (calzrawartti = walanda : wererdheerscher = yang memerintah jagat. sira pantos siniwaha para rasoksa. (Moksa + atmaka : Walanda : wien. 243 . wondene sira.ati w€ning pincha kaca (partgilon). samdngho gumantia jumAn|ng Ratu. mulane aja sira susahake. p6dhotan 4 . Dheweke aran mati utama. yang jiwanya mengala. Katrangan.s ziel uerlost wordt : helepasan jiwa.7. laras pelog path6t n6nGm. ngSlilut piwulang suci. Nagara L|ngka pulihna ran ayomana. raja dunia)...

Q -7*\'0 n'wB 7*\r0 .r.a.iE. 4 : e-0 U\ "0. cD -_rJ ?.iffies-r .. 3 4 t 5 7{a g"i.t. . L z^4 ttt.si rg.1. ern un dt. L.' t{.i FlEesT U@ @q c frla+ tr A -.7r7 G \ OaO /d erts?EFGTsazi-sa 2. "0 - rr-rr-J ns? u . @ s.&j'E. sEs oiiti. r.653 t lz E-.1.W. fi. e & o:ii. eO n\ . . 2.1 ng E? /rO?\ nV re AA 53. ry d €] arr) cl a s&ffiieprrr.: m 23 tr nl. liila6 ls *tfi-ri sE s 3 3 56 n-a. H7 oil.t.-'8.?a. tr Nt \ /.1 cln q7. 19. t e. alt n0 yg s.-.i Ag. 1L?.!93 t @ tfie tg? - L trz. eO7 $/.u E o q. . & E Tt 6 o Y.t" 3 Vr:i o D*-rotn q.z. tr5 rFE 3 E iiiTsEEi tr \__ * "i'3 \d TN'. a $ ry|f w a AJ.juijj uy n2eSrter Fi f! ?.

ll.- Bisa dibeli atau langsung kePada PenerbitnYa: C. Pepali Kiageng BP 300. Silsilah Wayang Purwa lilid Untuk SMP. Silsilah Wayang Purwa iilid Untuk SMP. Padmosoekotio) (S' Padmosoekotio) Rp 1.- Urip Baharia (M.500.500. . Rp '1.M. (S.RP 1.: 516/1 04. "CITRA JAYA" Jl. " t v - Buku-buku baru Penerbitan C. Silsilah V/ayang Purwa jilid Untuk SMP. menurut Surat No.CITRA JAYA" yang telah dinyatakan lulus oleh Tim Peneiiri Kanwil Departemen P dan K Propinsi Jawa Jimur. Prawirodiharcijo) ll (S. Padmosoekotjo) iilid ll.- Untuk SPG di Toko-toko buku di Surabaya. (S.500. &lo (R. SMP .750.- | (S. SPG RP 750.25974 Surabaya.tanggal 1 Agustus 1980 adalah sebagai berikut: ItJlemetri Basa Jawi Memetri Easa Jawi Mernetri Basa Jawr Untuk SMP.(S.(S.- SPG l. Padnroscekotio) iilid lll. Samoed Sastrowardoyo) Untuk SD. Padmosoekotio) RP l'350. (S.V. liC 16 80 .BUKU PELAJARAN BAHASA JAWA. Soetardi Soeryohoedoyo) RP 650.V. Padmosoekotio) Rp '1. (S. Penghela 2 (atas) Telpun: 41 169 . Burat Sari SPG iilid l. Padmosoekotio) SPG SPG lll. lV.. . Prawirodihardio) Burat Sari Untuk sPG iilid iilid Silsilah Wayang Purwa iilid Untuk SMP.

a I .' Cekake isine pepak.- ' Mundhuta dadi langganan saiki uga. nanging kalebu uga kadubayan. lan kawruh-kawruh liyane kang dibeber kanthi cetha lan gampang dingerteni. crita sarnbung-sinambung. Jaya Baya Jln. mentes lan mirasa. lan kagur"ran Jawa anyar kang wis kalarasake karo kamajuaning jaman. Penghela 2 ( atas ). Kajaba saka iku panjenengan iya saged maos andharanandharan kang gegayutan karo prakara pulitik. Metu saben dina Minggu. mawa samak rinen gga gambar manca-warna. crita . . l(X). Kotakpos Surabaya.. - 25O. T.gambar lan sapanunggalane. Ora ngemungake kabudayan lan kagunan kuna tinggalane para leluhur lan para pujangga kang wis kasusra.. Regane langganan sesasi mung Rp 1.lfapa T8aya" fy' tI I \'lanawa panjenengan kagungan kawigaten marang bab-bab kang gegayutan karo kabudayan lan kagunan Jawa kang adi luhung. ekonomi. Isih katambahan maneh waosan-waosan panglipur wuyung kayadene : crita .MINGGoN . panggonane ora ana maneh kajaba kalawarti .cekak.U. kandele 52 kaca.Jaya Baya" sing jenenge wis kondhang wiwit taun 1945.

Demak sampai ke jaman lUataram. Pajang. Jakarta.-. Pejajaran. Kalau anda ingin mengenal kearifan. Kini karya besar tersebut diceritakan kembali dalam Rahasa Indonesia huruf Latin oleh seorang ahli Kesusastraan Jawa. Tidak sedikit episode-episode dari Babad Tanah Jawi telah diangkat ke pentas teater tradisional Jawa karena keindahan dan nilai-nilai dramatik ceriteranya. Dr. yang beiarti jtrga menrpererat kesatuan dan persatuan buclaya Nasional.. cetak offset. Soewito Santosa. l j .--*--- .Yang jelas. tetapi juga bukan sekedar legenda atau dongengan belaka. L{ajapahit.i tertulis dengan huruf Jawa rlalam bentuk. kertas HVS. . kebijakan dan keadiluhung-an Jawa.500. Dr. Babad Tanah Jawi memang br-tltan sejarah dalam arti yang lazim. Petrgging. Harga Rp 2.puisi mocopat. Soervito Santoso berkenan menyuguhkan Babad Tanah Jawi dalam bahasa Indonesia.3 BABAD TANAH JAWI Agar supaya Kesusastraan claerah clapat dikenal dan dirrikmati seluruh bangsa. tebal : 282 halaman. Bandung 1953) bahwa babad "melukiskan cara pandangan-pandangan bangsa Jawa terhadap sejarahnya di waktu lamPau". babad merupakan sttatu karya sastra Jawa yang tinggi nilainya.. Ukuran buku : L4 X 72 cm. Versi oseli Babad Tanah. Berisi cerita rakyat muiai jaman kerajaan Galuh. bacalah buku ini. Barangkali benar apa yang tertulis dalam Ensiklopedia Indonesia (Van Hoeve./au.

* t . Partakrama 32. S6rat S6mar R. Yogisrvara ? 2.Q-o" Panuluh.Dr.Empu S6dah.M. Mahabharata abasa Indonesia .R.Parwa XVII ing Mahabharata. S6rat Wiwahajarwa .ctcaRau DAFTAR KAPUSTAKAN ( BIBLIOGRAFIE ).R. Ng. S6rat 33.Sindoesash. Ng. Ranggawarsita' jarwa s6kar I\{acapat .Parwa XVI ing Mahabharata' 13. .Parwa VI ing Mahabharata' 11 . Prastanikaparwa abasa Jarvi-kina . Ng.oleh . Ng. Mahabharata (kalawarti) 18.A. S6rat Rama .0. Wirataparwa abasa Jawi-kina Parwa V ing Mahalha14ta.P. Ng.I' Ng.Romo". irz. Ng. Ud-yogaparwa abasa Jawi-kina 9.S. surakarta. Tantu Pangg6taran 6. Mintaraga gancaran 30. Mahabharata mawa sastra Jawi .R.Prof.Djajapoespita. S6rat tuntunan natah lan nyungging ringgit .R. Koesoemadilaga' njantur 36. NH: Sindoesastra.6-p.IVi' Soekir' 38 S6rat Abirranyukerem ig. 74.R.P.R.K.Sindoesastra' 35. Ng. Ng.Iagalabilawa . Kalawarti Padhalangan Panjangmas . Dr' R' Ng' Poerbatjaraki *r. Ng. Asramawasanaparwa abasa Jawi kina . Sdrat Lokapala . 10. Ng.Parwa I ing lVlahabharataParwa II 7. Pakampalan Theosofi 17. 19.Priyohutomo' Sindoesastra' 31. Uttarakanda abasa Jarvi-kina 3. Ranggawarsita' 29. S6rat f"prrttakan Jawi . Bhagawadgita abasa Indonesia . Yasadipura II' 24. g4. Ng. Ramayana abasa Jawi-kina .R.R. Adiparwa abasa Jau'i-kina .Njoman S.Yasadipura II' Pustakaraja 26. S6rat Arjunasasrabahu ( 6 jilid ) . S6rat Bratayuda R.YogyakartaR. 4. Sasradiwirya' 37. Yasadipura Bratayuda 22.Ranggawarsita' 27. 21. Bhismaparwa abasa Jawi-kina ..R. Ranggawarsita' 28.R.Himpunan Budaya Surakarta 20. Sabhaparwa abasa Jawi-kina . 5. Pendit.A. Yasadipura II. Mosalaparwa abasa Jawi-kina . Koescemadilaga' K. pANGRIpTANIPUN BUKU "SILSILAH wAYANG PURWA MA\IA CARITA'" 1. Kalawarti Padhalangan H.R.Ng.R. S6rat Srikandhi maguru manah . S6rat . Hariwangsa abasa Jawi-kina .B. Bharatayuddha abasa Jawi-kina .Yasadipura I. S&at Paramayoga . SSrat Wedhapurwaka M. Swargarohanapan/yaJawi-kina -ParwaXVIIIingMahabharata 15.Panva IVing tr{ahabhirataing lvlahabharata8. t . Bagoes Soelardi' . S6'rat Pr6giwa . S6rat . S6rat . 25. S6rat 29.Parwa XV ing Mahabharata.a. S6rat Dewaruci . 16. S6rat Sumbadralarttng . *.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->