Boyolali, Klaten Sukoharjo Dan Sekitarnya

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011

PROVINSI : JAWA TENGAH 


7.801 

Mukriyanto 

A.Ma    

 

000000000131081449

L

22/10/52  

PNS NIP-13 

!  

 " 

#
$
D2

IV/a 

 29 SDN Kadireso 3 %.

836 Thoyibah A.Ma 000000000130987149 P 19/03/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Paras I Boyolali 7.824 Suharto S.834 Wakimin A.Ma 000000000131081497 P 05/04/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Bandung Boyolali 7.Ma 000000000131081477 P 15/01/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Mojolegi 1 Boyolali 7.805 Sriyati A.832 Sukamto A. Rabimin S.807 Wasiran A.835 Bilngun A.810 Syamroni A.809 Sumarti A.Ma 000000000131081421 P 25/11/52 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Metuk 2 Boyolali 7.811 Mulyati A.Ma 000000000131081508 P 02/06/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Sobokerto 3 Boyolali 7.804 Nuroniyah A.815 Sukamto A.Ma 000000000131081501 L 05/05/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Wates Boyolali 7.829 Haryati A.816 Amri A.827 Khoiriyah A.Ma 000000000131083861 L 01/02/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Pulutan I Boyolali 7.Ma 000000000131081468 P 10/09/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Dibal II Boyolali 7.Ma 000000000131081409 L 16/11/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Guwokajen I Boyolali 7.Ag 000000000131081512 L 04/05/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Dukuh I Boyolali 7.813 Samino S.Ma 000000000131081423 P 21/04/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Tegalrejo I Boyolali 7.833 M.837 Muchsin S.838 Zumrotun A.808 Wasiman A.Ag 000000000131081493 L 23/05/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Nogosari II Boyolali 7.Ag 000000000131081406 L 11/06/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Karanganyar I 7.Ma 000000000131081447 L 11/11/53 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Bendo I 7.823 M.803 Asbani A.806 Suaman A.Ma 000000000131081435 L 10/03/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Sambi I Boyolali 7.Ma 000000000131081474 L 21/01/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Cemoro Boyolali 7.Ma 000000000131081463 L 18/06/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Cermo 3 Boyolali 7.819 Sugiyem A.812 Sudadi A.825 Siti Romadhiyah A.Ma 000000000131081412 L 17/06/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Selodoko I Boyolali 7.830 Slamet S.Ma 000000000131083860 P 06/10/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Banaran 1 Boyolali 7.826 Umi Solichah A.Ma 000000000131081388 P 21/07/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Pulisen Boyolali 7.Ag 000000000131081432 L 10/07/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Ngargosari 3 Boyolali 7.Ma 000000000131081400 L 08/06/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Ngleses I Boyolali Boyolali 7.Ma 000000000130987157 P 11/11/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Tawengan Boyolali 7.Ag 000000000131081494 L 08/09/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Lampar I Boyolali 7. Nawawi S.822 Suyudi A.Ma 000000000130987142 L 12/07/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Kebonan Boyolali 7.818 Romlah A.802 Murdani A.821 Saham A.814 Mulyadi A.828 Zaini A.Ma 000000000131081439 L 05/05/54 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Bojong 2 Boyolali 7.817 Mislam S.     Boyolali 7.Ma 000000000131081491 P 10/12/52 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Kembang 2 Boyolali 7.820 Mardliyah 000000000131081443 P 14/10/53 PNS NIP-13 D4 IV/a 29 SDN Pulutan I Boyolali 7.Ag 000000000131081454 L 02/01/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Sudimoro 2 Boyolali 7.839 Muktaman A.Ma 000000000130987153 L 13/07/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Mriyan 2 Boyolali 7.Ma 000000000131081462 L 07/04/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Gunung 3 Boyolali 7.Ma 000000000130987152 L 12/04/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Pakang Boyolali 7.Ma 000000000131081503 L 06/06/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Pelemrejo Boyolali 7.Ma 000000000131081475 L 05/11/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Gejugan Boyolali Boyolali 7.Ma 000000000131081442 P 01/04/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Bangsalan 2 Boyolali 7.831 Sudjidar A.Ma 000000000131081458 L 05/08/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Senggrong 2 Boyolali  .Ag 000000000131081414 L 08/01/54 PNS NIP-13 S1 III/d 29 SDN Jrakah 2 Boyolali 7.Ma 000000000131081405 P 08/07/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Suroteleng 2 Boyolali 7.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

          !  .

 "  # $ .

  %.

854 Harni A.Ma 000000000131081383 L 30/12/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Tegalmuncar Boyolali 7.Ma 000000000131081495 L 03/08/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Jagoan I Boyolali 7.849 Sumardi H.Ma 000000000131081419 L 14/08/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Sukorejo I Boyolali 7.842 Suraji S.Ma 000000000131081478 P 24/08/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Banyusri I Boyolali 7.Ma 000000000131081415 P 12/07/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Mojolegi I Boyolali 7.Ag 000000000131081402 L 05/07/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Kawiran 2 Boyolali 7.Ma 000000000131081446 L 01/01/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 7. A.Ag 000000000131081469 L 15/12/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 7.875 Anto Mudzakir A.876 Zarkoni S.846 Hartini A. S.Ma 000000000131081453 L 10/10/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Sranten 1 Boyolali 7.Ma 000000000131081490 P 12/08/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Gagaksipat I Boyolali 7.Ag SDN Manggung 2 Boyolali 29 SDN Kateguhan I Boyolali 29 SDN Selo 2 Boyolali 29 SDN Bangkok Boyolali 7.857 Bakir A.850 Syamsaini Drs.Pd 000000000131081429 P 25/03/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Trayu I Boyolali 7.871 Sumiyati A.873 Suwanto H.878 Sufyani A. 000000000131081431 L 28/06/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Paras 2 Boyolali 7.Ag 000000000131081489 P 01/04/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Dukuh 2 Boyolali 7.841 Mudjahidiyah A.Ma 000000000131081382 L 02/05/55 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Jerukan I Boyolali 7.856 Sholeh A.Ma 000000000X31081448 L 14/09/55 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Karang Kendal 01 Boyolali Boyolali 7.Ma 000000000130987155 L 03/09/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Klego 3 Boyolali      .Ag 000000000131081480 L 19/07/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Doplang Boyolali 7.Ag 000000000131081433 L 06/09/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Masahan Boyolali 7.868 Tujiyo S.855 Jumadi A.872 M.Ma 000000000130987156 P 17/08/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Pandean 2 Boyolali 7.Ma 000000000131081387 L 06/04/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Juwangi I Boyolali 7.853 Semin A.859 Komhari Drs.Ma 000000000131081393 P 31/08/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 7.865 Bambang Sutomo A. A.862 Marzuqi A.Ma 000000000131081510 L 26/09/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Kebonan 7.Ma 000000000130987140 L 09/02/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Ngargosari 2 Boyolali 7.866 Juwari BA 000000000131081413 L 12/08/56 PNS NIP-13 D3 IV/a 29 SDN Manggis I Boyolali 7.847 Djuwariyah A.Ag 000000000131081505 L 25/06/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Butuh I Boyolali 7.Ma 000000000131081483 L 02/07/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Kebon Gulo Boyolali 7. Alip S.Ma.Ma 000000000131081486 L 06/04/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Bendosari I Boyolali 7.Ag 000000000131081470 L 30/11/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Karangkendal 1 Boyolali 7.851 Suradi S.864 Siti Aminah Hj.860 Wagiman A.Ma 000000000131081434 P 18/02/55 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 3 Boyolali 7.863 Sidiq A.845 Bibid 000000000131081438 P 10/02/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Tarubatang 2 Boyolali Boyolali S.Ma 000000000131081418 L 05/10/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Demangan I Boyolali 7.877 Siti Zuhriyatun A.Ma 000000000131081444 L 07/08/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Kalangan I Boyolali 7.840 Wagiman A. 7.844 Wahid Hasyim 000000000131081441 L 02/01/55 PNS NIP-13 SLTA III/d 29 SDN Simo 2 Boyolali 7.848 Suratin A.858 Muh.870 Sudiman A.Ma 000000000131081451 P 12/07/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Tanjung I Boyolali 7.874 Endah Haryati Istiqomah A.852 Tentrem Sumarni A.861 Umi Muslikah S.869 Sugiyo A. 000000000131081437 L 01/12/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Ngadirojo I Boyolali 7.Ma 000000000131081507 P 11/05/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Karanggeneng II Boyolali 7.843 Srijanto A.Ma 000000000131081396 L 17/08/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 7.867 Sri Susiawati A. Irfan BA 000000000131081509 L 19/10/56 PNS NIP-13 D3 IV/a 29 SDN Genting I Boyolali 7.Ma 000000000131081460 P 13/10/56 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Paras 3 Boyolali 7.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

      

    

!  

 " 

#
$ 

 
SDN Bolo 2 

%

881 Kumaidah A.Ag 000000000130987146 L 01/06/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Pinggir Boyolali 7.Ma 000000000131240143 L 07/06/53 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Denggungan I Boyolali 7.901 Sumarno A.887 Muslich BA 000000000131081511 L 03/02/59 PNS NIP-13 D3 III/d 29 SDN Suroteleng 1 Boyolali 7.910 Amir A.906 Suwarti 7.Aru 2 Boyolali 7.889 Suko S.904 Ngatmin A.913 Sutarti A.Ma 000000000131081467 L 08/08/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Ngaru .Ma 000000000131240219 L 15/12/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Winong 3 Boyolali 7.Ma 000000000131240141 P 25/06/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Boyolali I Boyolali 7.911 Sarjiatun A.900 Mawardi A.Ma 000000000131240232 P 03/02/53 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Pelem 3 Boyolali 7.Ma 000000000131081482 L 10/05/65 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Sambon I Boyolali 7.Ma 000000000131240267 L 05/08/53 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Klakah I Boyolali 000000000131240227 L 29/10/53 PNS NIP-13 SLTA III/c 28 SDN Klabang Boyolali Boyolali 7.Ma 000000000131240152 P 10/04/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Puteri Boyolali 7.Ma 000000000131240175 P 10/03/54 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Manggis 3 Boyolali Boyolali 7.885 M.879 Himyatul Hasanah S.Ma 000000000131240158 L 05/09/52 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Repaking I Boyolali 7.Ag 000000000131081440 P 23/09/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 7.891 Djumiatun A.Ma 000000000131240172 P 03/11/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Glintang I 7.912 Siti Artijah A.888 Ridwan H.915 Muhadi BA 000000000131240262 L 09/05/54 PNS NIP-13 D3 IV/a 28 SDN Banyuanyar Boyolali 7.886 Zuhriyah A.897 Basirun A.Ma 000000000131240268 L 24/04/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Jatireja 2 Boyolali 7.Ma 000000000131240301 L 04/03/54 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Sumbung II Boyolali 7.Ma 000000000131240179 P 08/06/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Banaran Boyolali 7.914 Sri Suyamti A.899 Sukarsi A.883 Sri Utami A.Ag 000000000131081466 L 11/07/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Gedangan 2 Boyolali 7.907 Pramono 7.Ma 000000000131081471 P 06/02/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Penggung I Boyolali 7.896 Ngatmin A.Ma 000000000131240174 P 24/04/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Mojo 2 Boyolali 7.Ma 000000000131081484 L 01/04/58 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Tanduk 2 Boyolali 7.893 Sunarto A.Ma 000000000131240160 P 01/08/53 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Repaking 2 Boyolali A.898 Murdimin A.Ma 000000000131240297 L 11/08/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Teter Boyolali 7. Bisri S.Ma 000000000131081455 P 25/04/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Guwokajen 2 Boyolali     Boyolali 7.Ma 000000000131240136 L 17/09/52 PNS NIP-13 D2 III/c 28 SDN Jaten Boyolali 7.895 Wagiman A.Ma 000000000131240203 P 01/04/54 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Lanjaran I 7.Pd Boyolali 7.Ma 000000000131081472 P 08/09/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Sendangrejo 2 Boyolali 7.Ma 000000000130987147 P 02/02/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Kadipaten II Boyolali 7.903 Jamini A. 7.Ag 000000000131081452 L 04/04/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Cluntang 2 Boyolali 7.884 Damiri S.917 Muryanti A.Ma 000000000131240144 P 25/06/54 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Mojosongo I Boyolali .Ma 000000000131240165 P 07/05/54 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Sambi 2 Boyolali 7.909 Winarsih A.902 Titik Sutihah A.908 Mahfud 000000000131240254 L 06/07/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Ngampon 000000000131240215 P 09/07/53 PNS NIP-13 SLTA III/d 28 SDN Ngargosari 3 Boyolali A.882 Sired S.Ag 000000000131081498 L 08/06/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Winong 3 Boyolali 7.Ma.916 Sofwan A.892 Suyati BA 000000000131081481 P 14/09/59 PNS NIP-13 D3 III/d 29 SDN Jipangan I Boyolali 7.Ma 000000000131240218 L 25/05/54 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Sawahan 3 Boyolali 7.890 Anshoruddin M.905 Suminem 7.894 Umi Siti Salamah A.Z A. 000000000131081009 L 02/03/59 PNS NIP-13 SLTA IV/a 29 SDN Pulutan 2 Boyolali 7.880 Maimunatun A.

 .

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

Ma  000000000131240294     L 01/07/54   PNS NIP-13 !  . 7.918  Mulyono A.

 "  # $ .

  %.

940 Munawir A.Ma 000000000131240137 P 12/01/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Sidomulyo 3 Boyolali 7.945 Muh.Ma 000000000131240173 L 10/03/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Ngesrep I Boyolali 7.927 M.Ag 000000000131240258 L 12/02/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Genengsari 1 Boyolali Boyolali 7.Ma 000000000131240180 L 02/02/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Semawung 2 Boyolali 7.Ma 000000000131240245 L 05/02/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Banyuurip 2 Boyolali 7.954 Sri Mulyani A.Pd 000000000131240189 L 04/06/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Taruban I Boyolali 7.Ma 000000000131240274 P 23/03/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Banyurip Boyolali 7.941 Sri Djarwani A.Ma 000000000131240212 L 01/08/54 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Jeruk I 7.956 Kusmiyati A.Ag 000000000131240168 L 01/08/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Kembangsari 2 Boyolali 7.Ma 000000000131240177 L 04/09/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Mojo 3 Boyolali 7.951 Suparman A.Ag 000000000131240298 L 15/01/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Kendel I Boyolali 7.952 Rosjidi A.Ma 000000000131240204 P 12/04/56 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Genting 2 Boyolali 7.938 Zubaidi S.Ma 000000000131240264 L 17/02/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Banyusri 2 Boyolali 7.955 Sutiyem A.942 Muh.Ma 000000000131240255 L 26/04/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Mojolegi I Boyolali 7.Ag 000000000131240150 L 20/05/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Bakulan Boyolali 7.Pd 000000000131240231 P 11/07/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Winong 2 Boyolali      .Ma 000000000131240170 L 19/07/55 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Ampel I Boyolali 7.933 Solichin S.947 Amri A.Ma 000000000131240250 L 05/11/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Kembangkuning 2 Boyolali 7.953 Syamsudin A. Yusro A.Ma 000000000131240259 L 12/04/56 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Tlogolele 1 Boyolali 7.Ma 000000000130240224 P 11/04/56 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Donohudan 2 Boyolali 7.Ma 000000000131240183 L 01/06/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Kedunglengkong 2 Boyolali 7.Ma 000000000131240187 L 02/05/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Klewor 2 Boyolali 7.926 Sagiyanto S.923 Sholichah A.Ag 000000000131240159 L 22/09/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Bawu 3 Boyolali 7.928 Suyamto S.Ma 000000000131240209 P 16/12/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Boyolali 8 Boyolali 7.Ma 000000000131240206 P 10/05/55 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Sembungan 2 Nogosari Boyolali 7. Komari A. Zaini BA 000000000131240162 L 05/02/55 PNS NIP-13 D3 III/d 28 SDN Candi Boyolali 7.Ma 000000000131240161 P 03/09/54 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Cepoko Sawit I Boyolali 7. Natsir A.919 Sarwanto A.925 Ripto A.Ma 000000000131240310 P 07/06/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Surodadi Boyolali 7.924 Lukiyati A.935 Tentrem A.937 Muh.948 Musjimah A.Ma 000000000131240198 L 15/03/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Sempu Boyolali 7.Pd 000000000131240278 L 08/06/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Ampel 2 Boyolali 7.Ma.934 Sukri A.929 Sudarmi A.936 Sufyani A.Ma 000000000131240194 P 09/10/54 PNS NIP-13 D2 II/d 28 SDN Siswodipuran I Boyolali 7.Ma 000000000131240196 L 06/03/56 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Denggungan 2 Boyolali 7.Ma.930 Paino A.946 Wasidi A.939 Marminah A.Ma 000000000131240284 L 07/01/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Karangkepoh I Boyolali 7.Ma 000000000131240314 P 07/07/56 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Bangak I Boyolali 7.Ma.Ma 000000000131240225 P 01/10/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Jurug I Boyolali 7.920 Suminah A.922 Muchlas S.921 Mukimin A.943 Martono A.944 Lasimin S.949 Ismiyati A.Ag 000000000131240201 L 06/02/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Congol Wetan Boyolali 7. D2 IV/a 28 SDN Kenteng I Boyolali Boyolali 7.Ma 000000000131240295 P 09/03/55 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Penggung 3 7.932 Zulaichah A.950 Siti Maemunah A.Ma 000000000131240279 P 07/06/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Susiloharjo Boyolali 7.931 Sutijo A.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

957  Sugiman  A. 7.Ma 000000000131240287     L 18/08/56   !  .

 "  # $ PNS NIP-13 D2 IV/a .

 28 SDN Kunti I %.

981 Habib A.990 Suprapti A.Ma 000000000131240164 L 07/07/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Bolo I Boyolali   .985 Suwaris A.Ma 000000000131240270 L 15/07/57 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Mojosongo 2 Boyolali Boyolali 7.Ma.Ma 000000000131240291 L 02/03/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Ngargosari 1 Boyolali 7.975 Mualifatusholichah A.Pd 000000000131240269 L 23/03/58 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Pagerjurang Boyolali 7.972 Djunaidi A.978 Jawardi A.970 Surodjan A.971 Suwarno BA 000000000131239242 L 01/05/57 PNS NIP-13 D3 III/d 28 SDN Ngoyog 1 Boyolali 7.Pd 000000000131240266 L 04/05/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Jemowo 4 Boyolali 7. S.Ma 000000000131240842 P 01/02/57 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Lanjaran 2 Boyolali BA 000000000131240300 P 01/02/57 PNS NIP-13 D3 III/d 28 SDN Boyolali I Boyolali 000000000131239244 L 03/02/57 PNS NIP-13 SLTA III/d 28 SDN Jemowo 5 Boyolali 7.986 Rusjdi A.Ag 000000000131240182 L 30/01/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Banjarsari Boyolali 7.Ma 000000000131240222 P 04/07/57 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Mungup Boyolali 7.980 Bibit A.Ma 000000000131240155 P 01/01/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Candi Gatak I Boyolali 7.973 Hastuti A.974 Sriyanti A.983 Suhardi S.Pd 000000000131240193 L 09/10/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Balangan Boyolali 7.Ag 000000000131240238 L 16/03/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Krajan Boyolali 7.959 Munjayin S.964 Sajiman H.Ma.991 Sudarman A.Ma 000000000131240234 P 04/09/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Kiringan I Boyolali 7.968 Rubadi S.Ma 000000000131240755 P 30/10/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Jemowo I Boyolali 7.993 Qosjim S.Ma 000000000131240226 P 05/07/57 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Wonosegoro 2 Boyolali 7.Ma 000000000131240197 P 08/05/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Pentur I Boyolali 7.963 Jamiyah A.Ma 000000000131240169 L 18/05/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Sudimoro I Boyolali 7.994 Sri Umiyatun A.     Boyolali 7.Ma 000000000131240146 L 15/08/57 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Kalimati 3 Boyolali 7.976 Sri Umiyati A.Ma 000000000131240213 P 15/07/57 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Simo I 7.Ag 000000000131240178 L 04/10/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Dlingo I Boyolali 7.Ma 000000000131240176 L 10/03/58 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Babadan 3 Boyolali Boyolali 7.Ma 000000000131240282 L 02/06/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Sumur Boyolali 7.966 Nursiyati 7.Ma 000000000131240242 L 01/04/57 PNS NIP-13 D2 III/c 28 SDN Bercak Boyolali 7.961 Paryati A.988 Siti Asiyah A.979 Ngatmi Alfiyanti A.962 Mujiyatun A.Ag 000000000131240311 L 17/06/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Sidorejo Boyolali 7.Ma 000000000131240296 P 21/03/58 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Potronayan I Boyolali 7.958 Marbani 000000000131240220 L 04/09/56 PNS NIP-13 SLTA III/b 28 SDN Metuk I Boyolali 7.982 Sri Ngatini A.Ag 000000000131240316 L 14/03/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Brajan 2 7.Ma 000000000131240191 P 01/07/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Bendan 2 Boyolali 7.967 Misroh 7.987 Djawardi S.Ma 000000000131240211 L 09/04/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Pandean Boyolali 7.Ma 000000000131228970 P 10/05/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Simo I Boyolali 7.Ma.977 Daldiri A.Ma 000000000131240280 L 01/01/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Pojok Boyolali 7.Ag 000000000131240315 L 11/09/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Karangmojo Boyolali 7.Ma 000000000131240237 L 02/08/57 PNS NIP-13 D2 III/c 28 SDN Kalimati I Boyolali 7.992 Abdul Muid A.969 Munthoha A.965 Marsiyam A.Ma 000000000131240273 P 10/10/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Congol Wetan Boyolali 7.960 Suyatno A.Ma 000000000131240313 L 07/07/57 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Gunungsari I Boyolali 7.995 Zakaria A.984 Kasimin A.Ma 000000000131240251 P 07/07/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Tawengan 2 Boyolali 7.989 Munir A.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

   

7.996

Slamet Hartanto

A.Ma

000000000131240200

7.997

Mughofir

A.Ma

7.998

Marliyah

A.Ma

7.999

Agus Sigit Q.A

A.Ma   

    

!  

 " 

#
$ 

 

%

Ma 000000000131240292 L 14/03/59 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Gagaksipat 3 Boyolali 8.013 Rokhimatus Tsamaniyah A.Ma 000000000131240293 L 17/01/60 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Manggung 2 Boyolali 8.Ma 000000000131240148 P 25/03/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Gumukrejo 2 Boyolali 8.Ma 000000000131240283 L 19/07/60 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Dukuh 2 Boyolali 8.033 Yamto S.Ma 000000000131240308 P 15/05/59 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Mudal I Boyolali 8.Ag 000000000131240156 L 16/12/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Sempu Boyolali 8.024 Sribibit A.005 Nurmudi A. S.Ma 000000000131240188 L 11/01/59 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Tlogolele 2 Boyolali 8.Ag 000000000131240312 P 15/02/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Bawu I Boyolali 8.026 Qomari A.Ma 000000000131240271 L 10/10/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Sumur 2 Boyolali 8.Pd 000000000131240307 L 02/04/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Gedangan I Boyolali 8. 000000000131240221 L 27/09/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Tumang 3 Boyolali 8.000 Slamet Rijadi A.Ma 000000000131240247 L 03/03/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Guwo 2 Boyolali 8.010 Suwanti A.031 Rofi'i H.023 Siti Asiyah A.015 Masjhar Ali S.022 Daryono A.009 Siti Chotidjah A. S.Ma 000000000131240202 P 05/05/61 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Bangak 2 Boyolali 8.Ag 000000000131240275 L 10/09/59 PNS NIP-13 S1 III/d 28 SDN Gladagsari Boyolali 8.Ma 000000000131240265 L 29/03/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Madu 2 Boyolali 8.006 Solikhati Pamuji A.014 Rodhiyah A.003 Siti Kamsiyah A.Ma 000000000131240229 P 04/02/61 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Simo 2 Boyolali 8.008 Mariyatul Kiptiyah A.021 Supardi A.025 Ahmad Slamet Drs.Ma 000000000131240256 P 12/05/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Ngaguk Boyolali 8.019 Tutik Sugiyarti A.029 Wahdini A.Ma 000000000131240185 P 26/12/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Urutsewu 3 Boyolali 8.034 Sunardi S.Ag 000000000131240302 L 13/04/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Sobokerto 1 Boyolali 8.I 000000000131240235 L 12/10/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Lemahireng 1 Boyolali 8.Pd 000000000131240153 P 03/07/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Wates Boyolali 8.027 Warto A.Ma 000000000131240286 P 02/02/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Pandeyan 3 Boyolali 8.Ag 000000000131240166 L 07/11/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Pakel 3 Boyolali       . 000000000131240309 L 05/05/60 PNS NIP-13 S1 III/c 28 SDN Jemowo 2 Boyolali 8.Ma.Ma 000000000131240195 P 16/04/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Kebonbimo I Boyolali 8.004 Suparman A.Ma.002 Isnanto A. L 16/07/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Ngesrep 2 Boyolali 000000000131240252 L 07/08/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Pelemrejo Boyolali 000000000131240199 P 12/10/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Singkil Boyolali 000000000131240241 L 05/11/58 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Genengsari 2 Boyolali 8.Ma 000000000131240306 L 02/02/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Ngadirejo Boyolali 8.Pd.Ma 000000000131240243 L 17/03/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Wonoharjo 3 Boyolali 8.Ag 000000000131240214 L 25/06/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Kembang I Boyolali 8.Ma 000000000131240205 P 17/08/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Randusari Boyolali 8.018 Miftachul Djamil S.028 Kustanto S.Ma 000000000131240276 P 04/03/59 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Tegalsari Boyolali 8.007 Khumaidi A.Ma 000000000131240260 L 02/08/60 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Pentur 2 Boyolali 8.001 Siti Asiyah Hj.030 Siti Muthiah A.Ma 000000000131240208 P 24/03/61 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Tempursari 2 Boyolali 8.Ag 000000000131240248 L 07/01/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Andong I Boyolali 8.020 Maksum S.011 Sutini A.032 Umi Maryatun A.012 Siti Asiyah A.017 Asmuri A.Ma 000000000131240285 P 07/09/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Sukorejo 2 Boyolali 8.016 Chabib Fadli Drs.Ma 000000000131240239 P 06/05/59 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Karanggeneng I Boyolali 8.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

Ma 000000000131240233       !  .    8.035 Martiah A.

 "  # $ .

 P 05/06/62 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Kopen 2 %.

Ma 000000000131370107 L 10/01/52 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Rejosari Boyolali 8.Ma 000000000131370062 P 16/02/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Tegalsari Boyolali 8.Ma 000000000131369833 P 15/02/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Kiringan 3 Boyolali 8.041 Sri Sumarni A.Ma 000000000131369803 P 06/04/52 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Karanggeneng 2 Boyolali 8.067 Kardi A.Ma 000000000131369825 P 23/01/53 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Cepogo 2 Boyolali 8.Ma 000000000131369915 P 09/10/53 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN Tanjungsari 1 Boyolali Boyolali 8.Ma 000000000131369892 L 08/06/53 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Kadireso Boyolali 8.Ma 000000000131369834 L 07/05/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Kacangan 2 Boyolali 8.048 Suratmi A.Ma 000000000131369981 L 04/04/52 PNS NIP-13 D2 III/b 27 SDS Muhammadiyah 8.Ma 000000000131369905 P 16/09/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Tempursari 2 Boyolali 8.072 Amanah A.046 Kusnadi A.064 S.045 Sardi BA 000000000131369821 L 26/08/52 PNS NIP-13 D3 IV/a 27 SDN Teras I Boyolali 8.Ma 000000000131369805 P 02/03/53 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Jembungan I Boyolali 8.069 Siti Marchamah S.042 Sofiatun A.056 Abu Yahmin A.051 Nurudin Al Hidayat A.Ma 000000000131369811 P 02/04/52 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Penggung II Boyolali Boyolali 8.057 Sri Djuwarsih A.Ma 000000000131369844 P 23/12/54 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Seboto I Boyolali 8.M A.Ma 000000000131251845 P 10/05/52 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Kemiri 3 Boyolali 8.Ag 000000000131369820 P 13/06/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Tawengan I Boyolali 8.Ma 000000000131369877 P 09/05/54 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Tambak 3 Boyolali 8.Ag 000000000131369829 L 09/06/54 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN Sembungan 2 Boyolali 8.043 Suradi A.Ma 000000000131369929 L 01/08/54 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Nepen I Boyolali 8.037 Zuhriyah A.060 Suhardi BA 000000000131369962 L 12/04/54 PNS NIP-13 D3 IV/a 27 SDN Wonosegoro Boyolali 8.040 Sjamhudi A.Ma 000000000131369842 L 04/03/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Pelem 2 Boyolali 8. Marchaban A.058 Suparmi A.073 Slamet A.Ma 000000000131369893 L 11/11/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Kenteng I Boyolali 8.039 Marfu'ah A.Ma 000000000131369822 L 03/08/52 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN Karangasem Boyolali 8.Ma 000000000131370122 L 25/07/54 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Dibal I Boyolali 8.038 Adnan A.Ma 000000000131370057 L 14/04/54 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Rembun I Boyolali 8.055 Dalilah A.049 Siti Sufiyah Hj.070 Dardiri A.066 Istidjah S.053 Nurhayati A.Ma 000000000131369807 P 06/05/54 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Metuk 2 Boyolali 8.Ma 000000000131369838 L 27/10/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Winong 3 8. A.Ma 000000000131369885 P 22/12/53 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN Tempuran 2 Simo Boyolali 8.052 Sukatmi T.050 Murjati A.065 Thowaf S.068 Amat Tadi A.Ma 000000000131370003 L 06/04/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Pakang Boyolali 8.063 Siti Nurdjanah A.062 Siti Fathonah A.     Boyolali 8.Ma 000000000131369856 L 04/02/55 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN Talakbroto I Boyolali   .071 Sumiyem A.Ma 000000000131369845 L 13/09/54 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Juwangi 3 Boyolali 8.Ma 000000000131369837 P 14/02/53 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Ngagrong I Boyolali 8.Ma 000000000131369810 P 14/05/52 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Guli 2 Boyolali 8.Ma 000000000131370041 P 11/05/53 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Giriroto 2 Boyolali 8.047 Muchsinatin A.061 Slamet A.044 Achmadi BA 000000000131369817 L 07/08/52 PNS NIP-13 D3 IV/a 27 SDN Jlarem 1 Boyolali 8.Ag 000000000131369944 P 24/08/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Pandean I Boyolali 8.054 Sadireh A.036 Dangi A.Ma 000000000131369818 P 08/06/53 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Kaligentong 2 Boyolali 8.059 Sukirin A.Ma 000000000131369816 L 05/06/54 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Jelok 2 Boyolali 8.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

081 8.Ma 000000000131369859 L 17/02/55 8.074 Umi Na'imah P 10/02/55 8.078 Susanto 8.075 Buyono A.080 8.086 8.Ag 8.087   PNS NIP-13 !  .   BA  000000000131369922     8. Nasir A.085 Rukiman 8.084 Yahmin 8.079 Siti Ba'diyah 8.076 Muh.083 Wiji S.Ag 8.Ma 000000000131369858 L 02/03/55 8.077 Sugiman S.082 Sudjaini 8.

 "  # $ .

  %.

A.107 Wakijo A.110 Salamin A.097 Nasiyanto 000000000131369941 L 12/03/56 PNS NIP-13 SLTA III/c 27 SDN Bengle I Boyolali 8. 000000000131369946 L 26/05/56 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN Godang Slamet 1 Boyolali 8.Ma 000000000131369968 L 12/10/56 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Jelok I Boyolali   .094 Nurhadi A.Ma 000000000131370050 L 24/07/56 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Guli I Boyolali 8.102 Sihmiyatun A.093 Dimyati A.Ma 000000000131369835 P 03/08/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Kedunglengkong 2 Boyolali Boyolali 8.106 Supinah Dra.100 Fauzan BA 000000000131369843 L 05/05/56 PNS NIP-13 D3 IV/a 27 SDN Kragilan I Boyolali 8.101 Waseri A.Ag 000000000131369826 L 10/08/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Tegalgiri I Boyolali Siti Waqingah A.Ma 000000000131369852 P 10/03/56 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Paras I Boyolali 8.Ma.109 Sumarno A.Ma 000000000131369855 L 15/06/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Klimas Boyolali 8.Ma 000000000131369952 L 10/01/56 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Tarubatang I Boyolali 8.Ma 000000000131369831 P 08/11/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Sangge I Boyolali 8.Ma.Ma 000000000131370084 L 07/05/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Ngoyog 2 Boyolali 8.Ma 000000000131369874 L 05/04/56 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Sumber 2 Boyolali 8.108 Suminah A.089 Shohibun S.111 Djuhdi S.Pd 000000000131369873 L 19/04/56 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Balangan Boyolali 8.Ma 000000000131370100 L 01/03/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Tempuran Boyolali 8. D3 III/d 27 SDN Bendosari 2 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Dibal 2 Boyolali PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Kedongdowo 2 Boyolali Boyolali     Boyolali 000000000131369823 L 02/04/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Siswodipuran 2 Boyolali 000000000131369998 L 10/05/55 PNS NIP-13 SLTA III/b 27 SDN Giriroto 3 Boyolali A.Pd 000000000131370022 L 14/08/56 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Sruni 2 8.096 Sarmini A.092 Slamet A.Pd 000000000131370125 P 15/05/55 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Banaran Boyolali Lasmiyatun S.Ag 000000000131369862 L 01/12/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Ngoyog 1 Boyolali 8. 000000000131369846 P 02/07/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Kismoyoso 3 Boyolali 8.104 Budiharjo Drs.Ag 000000000131370049 L 01/01/56 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN Tawengan II Boyolali 8.095 Maryatun A.Ma 000000000131370093 L 17/08/56 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Ngadirejo Boyolali 8.103 Istiqomah A.I 000000000131369802 L 02/08/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Mojosari Boyolali A.Ag 000000000131369974 L 05/10/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Tegalgiri 2 Boyolali 8.Ag 000000000131369923 P 01/06/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Guli I Boyolali 000000000131369827 L 08/07/55 PNS NIP-13 SLTA III/b 27 SDN Bade 2 Boyolali 000000000131369928 L 11/07/55 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN Jembungan 3 Boyolali S.Ma 000000000131369848 P 12/05/56 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Jurug 2 Boyolali 8.105 Djaiman A.112 Slamet Badar A.Ma.091 Wasidin A.090 Syairi A.Ma 000000000131370051 L 07/03/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Kadipaten I Boyolali 8.098 Harmin A.Ag 000000000131369975 P 17/05/55 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN Kebakan 1 Boyolali Suminah S.099 Suprapto H.Ma 000000000131369970 L 02/03/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Banyuurip 2 Boyolali 8.088 Sri Widodo S.Ma 000000000131369925 P 13/05/56 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Sukorejo 3 Boyolali 8.Ma 000000000131370053 L 05/08/55 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Sumber I Boyolali Ihsanuddin S.Ma 000000000131370067 L 02/02/56 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Bengle 2 Boyolali 8.Ma 000000000131369889 P 09/03/56 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Mudal 2 Boyolali 8.Pd.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

Ag 000000000131369990 L 10/11/56 A.Ma 000000000131369987 L 11/11/56 !  .          000000000131369883 L 08/11/56 PNS NIP-13 S.

Ma 000000000131369955 L 05/12/56 PNS NIP-13 D2 III/d 27 .116 Thoyibah S. "  # $ 8.118 Kusmin A.114 Suhadi 8.Ag 000000000131369935 P 15/11/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 8.113 Munjayin 8.117 Naimah A.115 Sujasmin 8.Ma 000000000131369808 P 01/12/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 8.

 SDN Talakbroto 1 %.

Ma 000000000131369937 L 07/08/57 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Pelem 3 Boyolali 8.Ma 000000000131369886 P 28/07/57 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Sambi 1 Boyolali 8.Ma 000000000131370014 L 12/01/58 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Cerme Boyolali 8.Pd 000000000131369930 L 15/03/57 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Kayen 2 Boyolali 8.119 Dimyati A.Ma 000000000131369850 L 08/05/57 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Sumbung I Boyolali 8.Ma 000000000131369989 P 28/11/57 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Kemasan I Boyolali 8.141 Siti Munzainab A.Ma 000000000131369824 L 19/03/57 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Kembangkuning I Boyolali 8.Ma.Ma 000000000131370099 P 24/04/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Teter Boyolali 8.140 Sunarto S.Ma.120 Siti Habibatin A.142 Warsinem A.133 Saleh A.Ma 000000000131369957 L 04/11/57 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Ngrakum I Boyolali 8.128 Suratmi A.Ag 000000000131369916 L 02/05/58 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN Pengkol 2 Boyolali 8.Ma 000000000131370026 L 07/06/57 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Nogosari 3 8.126 Bari Asmuni A.130 Juniadi A.Pd 000000000131369812 L 05/05/58 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Ketitang Boyolali   .Ma 000000000131370052 L 16/02/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Gunung 2 Boyolali 8.144 Sofiyah A.Ma.Ag 000000000131369832 P 21/10/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Karang Nongko I 8.Ma 000000000131370038 L 27/07/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Munggur Boyolali 8.Ma 000000000131369894 L 08/08/57 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Cepoko Sawit 2 Boyolali 8.134 Siti Suminah A.127 Abdul Latif A.Ag 000000000131369958 L 09/11/57 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN Sawahan 2 Boyolali 8.138 Muniroh S. S.121 Mulyadi A.Ma 000000000131370110 L 06/02/57 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Repaking 3 Boyolali 8.Pd 000000000131370087 L 05/12/57 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Kenteng I Boyolali 8.148 Siti Khasanah A.125 Sholeh A.146 Muh.149 Siti Karomah A.129 Sarbini A.Ma 000000000131370063 P 11/01/58 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Trayu I Boyolali 8.139 Dawam A.123 Sajimin A.136 Darmadi A.124 Mulyadi A. Slamet A.Pd 000000000131370066 P 15/11/57 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Ngemplak Boyolali 8.145 Mardiyanto A.135 Ngatmin A. SLTA III/b 27 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Mriyan I Boyolali PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Gunungsari Boyolali 27 SDN Ringinlarik I Boyolali 27 SDN Sindon 2 Boyolali SDN Bendungan Boyolali     Boyolali 8.Ma.132 M.Ag 000000000131370111 P 16/09/57 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN Susiloharjo Boyolali Boyolali 8.Ma 000000000131369953 L 04/03/57 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Jombang I Boyolali 8.151 Tarmuji A.147 Makruf A.Ma 000000000131370024 L 05/06/57 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Sampetan Boyolali 8.137 Sri Widati S. Basori 000000000131369927 L 15/02/58 PNS NIP-13 D1 IV/a 27 SDN Gunung 2 Boyolali 8.Ma 000000000131370124 L 18/03/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Karangkepoh 2 Boyolali 8.131 Djuwari BA 000000000131369901 L 28/06/57 PNS NIP-13 D3 IV/a 27 SDN Ngesrep I Boyolali 8.150 Sumyani H.122 Mulyadi A.Ma 000000000131370123 P 06/06/57 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Kismoyoso I Boyolali Boyolali 8.Ma 000000000131369864 L 27/06/57 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Sukabumi Boyolali 8.Pd 000000000131369948 L 25/05/57 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Karangnongko I Boyolali 8.143 Giman A.Ma 000000000131370034 P 26/02/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Kacangan I Boyolali 8.Ma 000000000131369921 P 02/04/58 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Sambon I Boyolali 8.Ma.Ma 000000000131370071 L 02/07/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Boyolali 5 Boyolali 8.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

          !  .

Ma 000000000131369839 P 04/06/58 PNS NIP-13 8.Pd 000000000131370114 L 08/06/58 PNS NIP-13 .153 Kusniyah A.Ma 000000000131370074 P 08/05/58 PNS NIP-13 D2 8.152 Sumirih A.Ma. "  # $ 8.154 Djaroni A.

 SDN Kiringan 2 %.

Ag 000000000131369900 P 29/06/59 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN Drajidan Boyolali 8.Ma 000000000131369866 P 10/03/59 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Denggungan I Boyolali 8.Ma 000000000131369971 P 02/04/59 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Sawahan 4 Boyolali 8.Ma.163 Siti Mutingah A.177 Murokib Samrom S.166 Khamdani A.186 Sofyan A.183 Rochani A.159 Sartono S.Ma 000000000131369988 P 10/09/58 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Gagaksipat 2 Boyolali 8.190 Hartono A.Pd.182 Siti Aminah A.167 K.Ma 000000000131369876 L 14/08/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Salakan 2 Boyolali 8.Ma 000000000131369869 L 15/08/58 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Winong I Boyolali 8.162 Sriyati A.Pd.I 000000000131370065 L 06/02/59 PNS NIP-13 S1 III/c 27 SDN Kalinanas 2 Boyolali Boyolali 8.I 000000000131370045 L 01/08/59 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN Sangge 2 Boyolali 8.176 Ali Mansur A.158 Ciptorini A.Ag 000000000131370058 L 14/08/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Gondangrawe Boyolali 8.179 Iskandar S.161 Mawardi A.Ma.Pd 000000000131369849 P 01/01/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Tegalrejo I Boyolali 8.185 Alfiyah S.Ma 000000000131369854 P 10/06/59 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Klewor I Boyolali 8.168 Muzamil A.Ma 000000000131369943 L 29/07/59 PNS NIP-13 D2 III/b 27 SDN Banyudono 3 Boyolali 8.178 Istiqomah A.160 Sumardi A.Ma 000000000131370116 P 25/09/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Puteri Boyolali 8.Ma 000000000131370082 L 20/01/59 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Karanggatak I Boyolali 8.Ma 000000000131370106 L 04/12/58 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Banyurip Boyolali 8.184 Markum A.155 Sutrisno S.Ma 000000000131369903 L 11/04/59 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Kebakan I Boyolali 8. Rahmadi A.Ma 000000000131369991 L 24/12/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Manyaran I Boyolali 8.Ma 000000000131370032 L 25/06/59 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN Cabeankunti 2 8.Ag 000000000131369963 L 11/04/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Sembungan I Boyolali 8.Ma 000000000131369884 L 12/11/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Tawengan 8. IV/a 27 D2 II/d 27 SDN Boyolali 7 Boyolali D2 IV/a 27 SDN Bangsalan 2 Boyolali     Boyolali 8.Ma 000000000131369949 P 01/01/59 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Canden 3 Boyolali 8.187 Miftakul S.Ag 000000000131369959 L 25/06/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Bawu 2 Boyolali 8.170 Sri Retno Utami S.Pd 000000000131369979 L 13/03/59 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN Ringinlarik 2 Boyolali 8.165 Nurhadi A.171 Asikin A.Ma 000000000131369879 P 21/07/58 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Sambon 2 Boyolali 8.189 Ridwan Fadlil A.157 Suroso S.174 Sunarto A.164 Munjayin A.Ma 000000000131370001 L 20/08/58 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Ngenden 2 Boyolali 8.Ag 000000000131369891 L 26/03/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Jelok 2 Boyolali 8.Ma 000000000131370068 L 21/04/59 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Gondangrejo Boyolali 8.180 Umar A.172 Sami'in S.Ma 000000000131370061 L 27/02/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Kedunglengkong 2 8.Ma 000000000131369908 L 03/03/59 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Tempursari I Boyolali 8.169 Siti Juwariyah A.173 Juhdi A.175 Sarinem A.Ma 000000000131369880 L 01/09/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Ngadirejo Boyolali  .Ma 000000000131369904 L 12/06/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Walen 2 Boyolali Boyolali 8.188 Jaswadi Ahmad A.Pd 000000000131369865 P 14/07/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Jeron Boyolali 8.156 Sumini A.Ma 000000000131369964 L 15/08/59 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN Kalimati 2 Boyolali 8.Ag 000000000131369860 L 15/07/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Krasak 2 Boyolali 8.Ma 000000000131369936 L 13/10/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Manyaran 2 Boyolali Boyolali 8.181 Saimin A.Ma 000000000131369804 L 10/12/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Jagoan I Boyolali 8.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

          !  .

196 Badri A.197 Srinatun A.Ma 000000000131369973 L 10/09/59 PNS NIP-13 8.Ma 000000000131369887 P 06/10/59 PNS NIP-13 D2 IV/a .191 Rejo A.199 Marini A.193 Hartatik A.Ma 000000000131369983 L 02/09/59 PNS NIP-13 D2 8.Ma 8.195 Djajeri A.Ma 000000000131369909 P 23/09/59 PNS NIP-13 D2 8.194 Chasanah 8.Ma 000000000131369978 L 02/09/59 PNS NIP-13 000000000131369954 P 04/09/59 PNS NIP-13 8.Ma 000000000131370019 P 28/09/59 PNS NIP-13 D2 8.Ma 000000000131369984 P 06/09/59 PNS NIP-13 A.192 Sumanto A. "  # $ 8.Ma 000000000131370037 L 16/09/59 PNS NIP-13 8.198 Wahyuni A.

  %.

Ag 000000000131369871 L 09/03/60 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN Urutsewu I Boyolali 8.Ma 000000000131370072 L 16/11/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Kebonbimo 3 Boyolali 8.Ma 000000000131369868 P 04/11/59 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Bangsalan I 8.Ma 000000000131370081 L 25/03/60 PNS NIP-13 D2 III/b 27 SDN Jerukan 2 Boyolali 8.Ma 000000000131369969 L 01/03/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Butuh I Boyolali 8.203 Warsiti 000000000131370031 P 08/12/59 PNS NIP-13 D1 II/d 27 SDN Cepogo I Boyolali 8.226 Slamet A.Ma 000000000131370070 L 19/01/60 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Tambak I Boyolali 8. 000000000131370120 L 25/04/60 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Singosari I Boyolali 8.Ma 000000000131369917 P 14/11/59 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Bendo 2 Boyolali 8.223 Marsudiyono A.Ma 000000000131369919 P 02/07/60 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN Cangkringan Boyolali 8.Ma.214 Sularto S.Ma 000000000131369965 L 28/02/60 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Jombong 2 Boyolali 8.228 Siti Qodirotol Qudsiyah A.Ma 000000000131370016 L 16/04/60 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Kembangsari 3 Boyolali 8.229 Haniah A.Ma 000000000131369942 P 18/02/60 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Klego II Boyolali 8.Ag 000000000131370101 L 07/03/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Guwo 1 Boyolali 8.Ma 000000000131370027 P 05/07/60 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Ngenden I Boyolali  .Ma 000000000131369956 L 11/02/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Kalangan 2 Boyolali 8.201 Sri Suwarni A.202 Jumirin A.Ma 000000000131370080 L 10/03/60 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN Bakulan Boyolali 8.227 Ahmadi S.222 Suwarni A.Ma. III/d 27 SDN Sendangrejo I D2 III/b 27 SDN Sambeng I Boyolali D2 IV/a 27 SDN Manggis I Boyolali D2 III/d 27 SDN Pusporenggo I Boyolali D2 IV/a 27 SDN Pentur I Boyolali D2 III/d 27 SDN Ngargoloka Boyolali III/d 27 SDN Wonotoro Boyolali IV/a 27 SDN Ngaru .221 Daryono H.200 Rohati A.208 Ngatimin A.210 Asfiyah A.215 Satiman S.Ma 000000000131369836 P 23/01/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Kebonan 8.204 Maghfiroh A.Ma 000000000131370056 P 24/12/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Boyolali 8 Boyolali 8.Ma 000000000131370029 L 13/05/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Randusari Boyolali 8.224 Kunto Suwarno S.225 Sukri A.213 Junedi A.206 Suyamto A.Ag 000000000131370021 L 16/04/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Senting 2 Boyolali 8.Ma 000000000131369999 L 21/03/60 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Ngrandu Boyolali 8.Ma 000000000131369861 L 04/06/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Pengkol 1 Boyolali 8.217 Sukamto A.209 Siti Rodliyah A.Pd 000000000131369907 L 01/06/60 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Selo I Boyolali 8.207 Sumarni A.Aru 2 Boyolali 27 SDN Kopen I Boyolali Boyolali     Boyolali 8.218 Taslim A.220 Sardi S.Ag 000000000131370092 L 16/05/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Dologan I Boyolali 8.Pd 000000000131370086 P 10/05/60 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Kismoyoso 2 Boyolali 8.211 Sudadi A.205 Amiruddin A.216 Arifin A.Ma 000000000131369992 L 02/03/60 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Bade 2 Boyolali 8.Ag 000000000131369934 L 01/07/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Demangan I Boyolali 8.Ma 000000000131369882 L 21/01/60 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN Senden Boyolali Boyolali 8.Ma 000000000131370115 P 17/02/60 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Kemusu I Boyolali 8.219 Abdullah A.212 Wakidi A.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

236 Suyati A.Ag 000000000131369878 L 8.Ma 000000000131370117 P 8. Chismanto S.Ma 000000000131370109 L 8.238 Nurhasanah A.Ma 000000000131370039 P 8.232 Sadino S.230 Mundziroh P 05/07/60 8.Ma 000000000131370085 8.   A.Pd.Ma 000000000131369960   !  .234 Hardiyam A.237 Muryani A.231 Ngatirin A.Ma 000000000131369986 P 17/08/60 8.235 Siti Suriyatun A.I 000000000131370113 L 13/08/60 8.Ma  000000000131370043     8.233 J.

 "  # $ III/d 27 .

 SDN Mongkrong 2 %.

253 Jamil S.262 Sri Mulyani A.Ma 000000000131370119 P 04/11/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Dlingo 2 Boyolali 8.246 Rochani S.247 Siti Sulisah S.243 M.239 Mizan S.Ma 000000000131369980 P 01/12/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Baseran Boyolali 8.Ma 000000000131370009 L 10/03/61 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Jatilawang 2 8.245 Siti Fatimah A.Ma 000000000131370098 P 05/03/61 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Kismoyoso 3 Boyolali Boyolali 8.240 Siti Muntayah A.Ma 000000000131370042 P 15/05/61 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Walen 2 Boyolali 8.Ma 000000000131370017 L 09/01/61 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Kemusu 3 Boyolali 8.Ma 000000000131370015 L 11/04/61 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Dragan 1 Boyolali 8.249 Nayiri A. Siswanto BA 000000000131369997 L 12/11/60 PNS NIP-13 D3 III/d 27 SDN Gedangan 2 Boyolali 8.261 Martini S.Ma 000000000131370004 P 15/05/61 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Bantengan 2 Boyolali 8.Ma 000000000131369870 P 02/05/61 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Jatisari 2 Boyolali 8.Ag 000000000131370088 P 12/12/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Jenengan I Boyolali 8.255 Zumrotun A.244 Siti Fatimah Dra.263 Nurlaili A.I 000000000131370059 L 01/05/61 PNS NIP-13 S1 III/c 27 SDN Ketaon 3 Boyolali 8.Ma 000000000131370033 P 16/10/60 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Karanggeneng II Boyolali 8.241 Saminah A.Ag 000000000131369881 P 09/11/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Ngadirejo Boyolali 8.Pd 000000000131370089 L 08/04/61 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN Kayen 4 Boyolali 8.Ag 000000000131370118 P 22/02/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Jeron Boyolali 8.242 Ridwan A.Ma 000000000131369961 P 01/09/61 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Mojorejo Boyolali 8.251 Hartati A. 000000000131369888 P 26/11/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Kiringan I Boyolali 8.256 Muhajiri S.Ma 000000000131369982 P 20/04/61 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Teter Boyolali 8.265 Siti Aminah S.Ag 000000000131370008 L 04/12/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Samiran 2 Boyolali 8.258 Salamah A.268 Nur Chayati A.Ag 000000000131357024 P 12/09/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Keposong 2 Boyolali 8.Ag 000000000131369932 L 09/10/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDS Muhammadiyah Sambon 8.248 Edis Jubriyani BA 000000000131369914 P 20/12/60 PNS NIP-13 D3 III/d 27 SDN Ngaru Aru I Boyolali 8.264 Siti Kamsiyah A. PNS NIP-13 D2 09/08/60 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Sranten 2 Boyolali 11/08/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Sindon 2 Boyolali PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Karangkendal 1 Boyolali PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Jipangan 2 Boyolali 20/08/60 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Kedunglengkong I Boyolali 08/09/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Rejosari Boyolali P 05/10/60 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Mungup Boyolali P 08/10/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Babadan I Boyolali Boyolali     Boyolali 8.260 Rumtihani S.Ma.Ma 000000000131370079 P 11/11/61 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Dibal I Boyolali 8.Ma 000000000131369912 P 01/08/61 PNS NIP-13 D2 III/b 27 SDN Catur Boyolali 8.254 Suyatno A.Ag 000000000131369950 P 01/07/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Butuh 2 Boyolali 8.267 Sri Nurhayati A.Pd 000000000131370060 L 10/11/60 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN Candigatak 2 Boyolali 8.252 Sunarto A.Ma 000000000131370028 P 29/08/61 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Manggung 3 Boyolali 8.259 Yusmirotun A.250 Iswanto Zahro S.266 Siti Juwariyah S.Ma 000000000131369938 P 13/11/61 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Batan I Boyolali  .Pd.257 Rujiyem A.Ag 000000000131370105 P 14/06/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Kebonbimo I Boyolali 8.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

270 Mutholib S.273 Endang Yani Ekowati S.Ag 000000000131370108 P   P 03/12/61 PNS NIP-13 000000000131369926 L 31/12/61 000000000131370102 P 05/01/62 !  .272 Sri Minarwi A.Ma 000000000131369875 P 8.        8.Ma 000000000131370077 8.269 Muti'ah A.Ma 8.Ag 8.271 Watini A.

 "  # $ .

  %.

Ma 000000000131370054 L 10/12/63 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Tempuran 2 Boyolali 8.Ma 000000000131370020 L 03/01/63 PNS NIP-13 D2 III/b 27 SDN Kayen 2 Boyolali 8.Ma 000000000131370091 L 07/08/63 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Gagaksipat I Boyolali 8.Ma 000000000131370000 P 20/08/64 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Sudimoro 2 Boyolali 8.Ag 000000000131830272 L 05/05/58 PNS NIP-13 S1 III/d 21 SDN Kedungmulyo Boyolali 8.278 Mu'alim S.298 Wahyuni A.Pd 000000000131369940 P 09/10/63 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Sawahan 3 Boyolali 8.284 Sya'roni A.297 Sri Hartini A.Ma 000000000131369896 L 24/01/59 PNS NIP-13 D2 III/d 24 SDN Singosari 2 Boyolali 8.Ag 000000000131370064 L 03/07/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Kacangan 2 8.288 Siti Murtofiah A.289 Sutinah A.Ma 000000000131912352 L 01/01/63 PNS NIP-13 D2 III/d 21 SDN Krobokan 2 Boyolali .275 Ali Jakfur A.Ma 000000000131370078 P 02/04/62 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Batan 2 Boyolali 8.Ma 000000000131370095 P 17/10/64 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN Bendan I Boyolali 8.Ma 000000000131369813 P 01/03/64 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Tempursari I Boyolali Boyolali 8.Ma 000000000131369913 P 03/08/62 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Trayu 2 Boyolali 8.293 Ahmad Janji A.285 Mulyono A.Ma 000000000131369897 L 23/04/62 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Gunungsari 2 Boyolali 8.296 Suryani A.Ma 000000000131370090 P 03/05/62 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Gilirejo I Boyolali 8.Ma 000000000131370112 P 25/06/63 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Tanjung 2 Boyolali 8.Ma 000000000131370126 P 04/03/64 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Kenteng 2 8.277 Siti Asiyah A.303 Juminah S.290 Suroto A.Ag 000000000131369994 P 02/06/65 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Pandean 3 Boyolali 8.Pd 000000000131370048 P 21/04/64 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 1 Kayen Boyolali 8.Ma 000000000131370018 L 03/11/63 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN Banyudono 2 Boyolali 8.Ma.292 Salamah A.Ma 000000000131370040 P 26/12/63 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Kemiri I Boyolali 8.279 Marsiti A. 000000000131370083 L 15/08/63 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN Juwangi 2 Boyolali 8.Ma 000000000131369911 P 12/05/62 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Kragilan Boyolali Boyolali 8.291 Makno Drs.Ma 000000000131370096 P 27/05/63 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Banyuurip I Boyolali 8.280 Sunarsih A.305 Abdul Fatah A.Ma 000000000131370073 L 12/09/62 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN Bangak 2 Boyolali 8.304 Sapari A.276 Qomariyah A.282 M.300 Subanti A.307 Suharno A.299 Jalimah S. D2 III/d 27 SDN Sawahan I PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Jeruk 2 Boyolali PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Canden I Boyolali 09/01/62 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Sobokerto 2 Boyolali 26/03/62 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN Jagoan II Boyolali     Boyolali 8.Ma 000000000131370010 L 25/12/62 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Tegalmuncar Boyolali Boyolali 8.Ma 000000000131370030 L 05/06/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 25 SDN Klumpit Boyolali 8. Fadloli BA 000000000131370023 L 13/12/62 PNS NIP-13 D3 IV/a 27 SDN Klari I Boyolali 8.306 Kadir S.Ma 000000000131369872 P 18/08/62 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Donohudan I Boyolali 8. 000000000131370046 P 03/02/63 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN Sindon I Boyolali 8.287 Sri Wardani Dra.294 Yatman A.295 Murokhamah A.Ma 000000000131370127 P 08/04/64 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Sarimulyo 2 Boyolali 8.274 Murtaziqoh A.283 Mulyanto A.Ma 000000000131370012 L 19/01/63 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Sendang I Boyolali 8.286 Winarno A.281 Wardoyo A.301 Subiyani A.Ma 000000000131369977 L 29/12/62 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Kedungdowo 2 8.302 Kamim A.Ma 000000000131369995 L 16/11/64 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Sendang 2 Boyolali 8.

 .

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

 8.308        P 15/07/61   PNS NIP-13 !  .

 "  # $ D2 III/c 19 PNS NIP-13 D2 III/b PNS NIP-13 D2 III/c S1 III/b 18 .

  %.

 Siti Sakdiyah A.Ag 000000000130771166 L 03/07/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SMPN 3 Simo Boyolali Lulus 2007 8.Ma 000000000132058782 P 01/02/62 8.Ag 000000000132065899 P 13/06/72 PNS NIP-13 Boyolali SDN Boyolali I Boyolali 8.Pd.338      L 08/01/64 PNS Daerah D2 P 24/07/81 Non-PNS S1 P 05/04/75 PNS Daerah D2 L 26/06/80 Non-PNS S1 000000000130619007 L 10/01/52 PNS NIP-13 D3 IV/a 33 SMPN 1 Andong S.Pd.328 Supardi A.Ag 000000000130771202 L 15/05/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SMPN 2 Boyolali Boyolali Lulus 2007 000000000130771245 L 09/09/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SMPN 1 Sawit Boyolali Lulus 2007 L 02/05/59 Non-PNS S1 31 SMPS Muhammadiyah 10 Boyolali L 02/02/54 PNS NIP-13 S1 30 SMPN 1 Cepogo Boyolali Lulus 2007 8.337 Suwadi 8.311 Buritni Hidayah S.336 Suyatno BA Boyolali 8.319 Jariyah A.Ag 000000000130619276 L 01/06/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SMPN 1 Andong Boyolali Lulus 2007 8.Ag 000000000150359418 L 07/12/70 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN Klakah 2 Boyolali 8.317 Siti Tafrikah A.332 Sartam A.331 Purwaningsih A.309 Marsiyem A.Ma 000000000150360124 P 21/12/83 PNS NIP-15 D2 II/b 6 SDN Ngadirojo 2 Boyolali 8.326 Muhammad Komarun A.324 Sujoko A.320 Supadi A. 000000000130619272 L 20/11/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SMPN 3 Mojosongo Boyolali Lulus 8.334 Siti Anisah A.343 Sucipto S.Ag 000000000130771247 IV/a .Ag P 20/03/70 Non-PNS S1 8 SDN Tanduk I Boyolali 8.346 Sutarno S.330 Muhammad Sirojudin Munir A.342 Darji S.Ag 8.Ma 000000000150361825 L 10/11/68 PNS NIP-15 D2 II/b 6 SDN Cluntang I Boyolali 8.Ma 3 SDN Ngadirejo 2 Ampel Boyolali 8.322 Siti Kholisoh 000000000150357744 P 12/05/70 PNS NIP-15 SLTA II/a 6 SDN Candisari 2 Boyolali 8.Ma 000000000132071050 P 22/08/66 18 SDN Wonoharjo 4 Boyolali 18 SDN Sumbung II 8.327 Muhajir S.I 000000000150360201 L 13/01/76 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN Krobokan 1 Juwangi 8.Pd.I - SDN Watugede I Boyolali 8.Ag P 04/03/72 Non-PNS S1 8 SDN Sumber 2 Boyolali 8.Ag 000000000150358013 L 13/04/72 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN Jrakah 4 Boyolali 8.344 M.Ma 000000000150360120 L 16/01/75 PNS NIP-15 D2 II/b 6 SDN Genengsari 3 Boyolali Boyolali 8.341 Ibnu Khoim Drs.I 4 SDS Muhammadiyah Program Khusus Boyolali 8.Ma 000000000150360122 L 10/02/71 PNS NIP-15 D2 II/b 6 SDN Ngleses 2 Boyolali 8.314 Fahrudin A.Ma L 11/06/72 Non-PNS D2 11 SDS Muhammadiyah Boyolali SDS Muhammadiyah Boyolali 8.345 Mundakir S.Ma 000000000150361822 P 04/07/66 PNS NIP-15 D2 II/a 6 SDN Sumber 2 Boyolali 8.Ma P 15/07/70 Non-PNS D2 8 SDN Seworan Boyolali 8.339 Supardi S.Ma L 11/03/67 Non-PNS D2 8 SDN Ngaren I Boyolali 8. 8.335 Eddi Tri Mulyono S.Ag 000000000130619421 L 14/03/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SMPN 3 Sawit Boyolali Lulus 2007 Agus Bahran S.325 Sri Ismiyati S.313 Kusnudin A.340 Qomari BA 000000000150183403 L 25/05/54 PNS NIP-15 D3 III/d 33 SMPS Muhammadiyah Boyolali 2007 000000000500176324 II/b 8. Bilal Drs.Ma 000000000150360119 L 08/01/72 PNS NIP-15 D2 II/b 6 SDN Kauman I Boyolali 8.316 Eko Wahyuningsih S.312 Slamet Widodo A.329 Fadkul Qorib S.310 Sutami A.318 Siti Muslikah S.Ma 000000000150360123 L 20/10/80 PNS NIP-15 D2 II/b 6 SDN Krobokan 3 Boyolali 8.Ag 000000000130618981 L 11/12/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SMPN 2 Ampel Boyolali Lulus 2007 8.Ma 000000000132001179 SDN Pilangrejo 2 Boyolali 8.321 Nuruddin 000000000150361824 L 19/07/69 PNS NIP-15 SLTA II/a 6 SDN Kragilan Boyolali 8.323 Nashir S.315 Turmudi A.Ma L 11/06/70 Non-PNS D2 14 SDN Jrakah I Boyolali 8.333 Kurniasih S.Ma 000000000500141117 II/b 5 SDN Sidomulyo 2 Boyolali 8.Ma L 11/06/77 Non-PNS D2 11 8.Pd P 06/07/71 Non-PNS S1 6 SDS Muhammadiyah Boyolali 8.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

          !  .

 "  # $ .

  %.

Ag 000000000131370069 P 28/12/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SMPN 1 Teras Boyolali 8.Ag 000000000131369902 L 11/09/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SMPN 1 Simo Boyolali 8. S.Ag 000000000131081457 L 01/03/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SMPN 2 Andong Boyolali Lulus 8. 000000000131624311 L 02/06/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SMPN 5 Boyolali Boyolali 8.Pd. 000000000131131997 L 04/02/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SMPN 1 Teras Boyolali Lulus 2008 8.I 000000000131240263 L 06/07/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMPN 2 Juwangi Boyolali Lulus 2008 8.Ag 000000000131370097 L 06/12/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SMPN 1 Nogosari Boyolali 8. 000000000131252582 L 07/02/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMPN 2 Simo Boyolali Lulus 2008 8. Syafi'i Mu'allim S.364 Sumardi S.348 Sri Lestari Hj. 000000000130864513 P 08/09/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SMPN 4 Boyolali Boyolali Lulus 2008 Lulus 2007 2008 8.Ag 000000000131240207 L 07/11/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMPN 1 Banyudono Boyolali Lulus 2008 8.Ag 000000000131081427 L 03/02/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SMPN 1 Simo Boyolali Lulus 2008 8. 000000000131124028 L 04/11/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SMPN 1 Kemusu Boyolali Lulus 8.349 Fatimah S. S.363 Tugiman S.351 M.377 Ahmad Yani H.I L 14/09/65 Non-PNS S2 26 SMPS Bhinneka Karya Banyudono Boyolali 8. MM 000000000131130968 L 13/03/56 PNS NIP-13 S2 IV/a 29 SMPN 2 Sawit Boyolali Lulus 2008 8.350 Adnan Ma'ruf BA 000000000131130964 L 20/10/52 PNS NIP-13 D3 IV/a 29 SMPN 1 Karanggede Boyolali 8.371 Suparno S.376 Nikmah S.374 Asih Surati S.380 Sumardi BA 000000000131624319 L 12/11/57 PNS NIP-13 D3 IV/a 25 SMPN 3 Teras Boyolali Boyolali 8.Ag 000000000131240240 L 07/05/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMPN 2 Nogosari Boyolali Lulus 2008 8.Ag 000000000131131124 L 16/07/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SMPN 1 Sawit Boyolali Boyolali Lulus 2008 2008 8.369 Samsudin S.Ag 000000000150203728 L 23/08/58 PNS NIP-15 S1 III/d 30 SMPS Muhammadiyah 8 Karanggede Boyolali Lulus 2007 8.Ag 000000000150216503 P 20/12/55 PNS NIP-15 S1 IV/a 28 SMPN 1 Cepogo Boyolali Lulus 2008 8.378 Shodiq S. 000000000131648462 L 08/07/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SMPN 1 Mojosongo Boyolali 8.Ag 000000000131369967 P 08/07/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SMPN 2 Klego Boyolali 8.383 Ahmadi Drs.Ag 000000000131369867 P 23/03/57 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SMPN 2 Simo Boyolali Lulus 2008 8.Ag 000000000131270829 L 11/05/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMPN 1 Klego Boyolali Boyolali Lulus 2008 8.366 Arief Budiyanto S.352 Komarudin Drs.Ag 000000000131429041 P 15/10/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 26 SMPS Muhammadiyah 10 Andong Boyolali 8.379 Asma Irawantiny S.361 Munjamil S.Pd.360 Sri Sumarni Dra.368 Sukamto S.Ag 000000000131270830 L 01/03/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMPN 2 Ampel Boyolali Lulus 2008 8.359 Samilah S.Ag 000000000131370103 L 05/04/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SMPN 6 Boyolali Boyolali 8. H.362 Daliman S.Ag 000000000131642115 P 12/08/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SMPN 3 Boyolali Boyolali 8.385 Mulyono BA 000000000131627983 L 09/11/59 PNS NIP-13 D3 IV/a 25 SMPN 1 Ngemplak Boyolali Boyolali  .Ag 000000000131370076 L 06/09/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SMPN 4 Mojosongo Boyolali 8.365 Mursidi BA 000000000131272744 L 28/11/58 PNS NIP-13 D3 IV/a 28 SMPN 3 Boyolali Boyolali 8.375 Chalim Fathul Muin S.Ag 000000000131081395 P 10/07/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SMPN 2 Boyolali Boyolali 8. M.370 Widodo H.353 Muriyanto S.N Drs.381 Mahmudi Drs.372 Sri Kusmartini S.355 Samsudin S.354 Salimi Nurhadi Drs.      8. 000000000131272759 P 12/12/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMPN 1 Boyolali Boyolali Lulus 2008 8.384 Masrukhan BA 000000000131627984 L 16/06/59 PNS NIP-13 D3 IV/a 25 SMPN 2 Mojosongo Boyolali 8.357 Kasbi Drs.Ag 000000000131595914 L 25/12/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SMPN 1 Wonosegoro Boyolali 8.Ag 000000000131240272 L 07/06/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMPN 1 Nogosari Boyolali Lulus 2008 8.358 Sugiyono S.373 Sri Andas Sumiyati Hj.Ag 000000000131415270 P 21/01/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SMPN 2 Sawit Boyolali 8.382 Siti Mutamimah S.356 Muhammad A.Ag 000000000131620679 P 12/09/57 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SMPN 2 Teras Boyolali 8.Ag L 09/01/63 Non-PNS S1 27 SMPS Muhammadiyah 10 Boyolali 8.367 Sudarsini S.347 Samsudin S.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

 8.386  Masyhudi  BA     L 05/05/60   Non-PNS !  .

 "  # $ D3 .

  %.

Ag 000000000131771490 L 04/01/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 23 SMPS Muhammadiyah 8 Karanggede Boyolali 8.420 Lathifah Nur Handayani S.397 Fathur Rochim S.391 Ahmadi Supomo S.413 Zaini S.I P 10/02/77 Non-PNS S1 15 SMPS Muhammadiyah 04 Sambi Boyolali 8.Ag P 01/11/71 Non-PNS S1 14 SMPS Bhinneka Karya Klego Boyolali 000000000150280138 III/d 8.I 000000000131832846 L 07/05/65 PNS NIP-13 S1 IV/a 22 SMPN 1 Ngemplak Boyolali 8.416 Muslikah S.411 Sri Rahayu S.405 Arief Bahriyanto S.Ag L 12/12/64 Non-PNS S1 18 SMPS NU 2 Wonosegoro Boyolali 8.Ag L 25/05/67 Non-PNS S1 18 SMPS Islam Ngemplak Boyolali 000000000132061277 IV/a 8.Pd 000000000131786697 L 06/09/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 23 SMPN 1 Bonyodono Boyolali 8.Ag P 28/05/68 Non-PNS S1 14 SMPN 2 Teras Boyolali 8.400 Sartoni Drs.399 Amir Fahrudin S.402 Qomaruddin Drs.395 Umar Ma'ruf Drs.423 Ahmad Mursidi Drs.408 Muhamad Fattah Amin Drs. L 30/12/64 PNS NIP-13 S1 18 SMPN 2 Cepogo Boyolali 8.Ag P 09/09/69 Non-PNS S1 14 SMPN 3 Mojosongo Boyolali 8.419 Nurliyati S.418 Rini Yuni Artati Dra.389 Slamet S.I L 17/04/65 Non-PNS S1 15 SMPS Muhammadiyah 04 Sambi Boyolali 8.414 Sofiyah S.I 000000000132187414 L 04/01/67 PNS NIP-13 S2 III/d 13 SMPN 2 Ngemplak Boyolali Boyolali 8.409 Sunaryana S. P 12/08/64 Non-PNS S1 14 SMPN 1 Klego Boyolali Boyolali 8.421 Binti Alfiyah S.Ag P 28/10/71 Non-PNS S1 15 SMPS Muhammadiyah 7 Banyudono Boyolali 8.Ag L 05/07/69 Non-PNS S1 20 SMPS Nurul Islam Boyolali Boyolali 8. P 08/05/65 Non-PNS S1 18 SMPN 1 Sawit Boyolali Boyolali 8.406 Dasuki Drs.Ag 000000000132117554 L 22/03/68 PNS NIP-13 S1 IV/a 17 SMPN 2 Kemusu Boyolali 8.392 Sugito H.Ag 000000000131788666 L 01/04/64 PNS NIP-13 S1 IV/a 23 SMPN 3 Sawit Boyolali 8.415 Nurjanah Sulistyawati S.Ag P 06/09/69 Non-PNS S1 16 SMPN 3 Sawit Boyolali Boyolali 000000000132138969 IV/a 8.Ag L 26/03/65 PNS NIP-13 S1 16 SMPN 2 Karanggede Boyolali 8. 000000000132104955 L 31/12/65 PNS NIP-13 S1 IV/a 17 SMPN 2 Banyudono Boyolali 8.388 Siti Kisrowiyah BA 000000000131624338 P 24/10/60 PNS NIP-13 D3 IV/a 25 SMPN 3 Simo Boyolali 8.Ag 000000000131644283 L 30/09/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SMPS Muhammadiyah 5 Wonosegoro Boyolali 8.Pd. P 09/06/66 PNS NIP-15 S1 14 SMPN 2 Sawit Boyolali 8.Ag 000000000132187413 L 09/07/67 PNS NIP-13 S1 III/d 13 SMPN 2 Wonosegoro Boyolali       .410 Retnowati Dra.401 Syamsudi S. L 24/12/68 Non-PNS S1 17 SMPN 2 Ampel Boyolali 8.394 Dalawi S.422 Sunanti S.393 Sumardi S. 000000000131956229 L 27/08/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 20 SMPN 2 Klego Boyolali 8.Ag L 22/06/67 Non-PNS S1 18 SMPS Muhammadiyah 8 Karanggede Boyolali 8. 000000000131835381 L 11/05/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 22 SMPN 2 Musuk Boyolali 8.Pd.412 Kholil S. S.Ag L 06/08/64 Non-PNS S1 15 SMPS Muhammadiyah 06 Klego 8. M. P 21/12/67 Non-PNS S1 16 SMPN 2 Sambi Boyolali 8. 25 SMPS Muhammadiyah 3 Ampel Boyolali Boyolali 8.Pd.398 Hidayat Iriyanto Drs.Ag 000000000131789852 L 13/07/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 23 SMPN 1 Juwangi Boyolali 8. H.390 Endang Susilaningsih BA 000000000131674838 P 14/01/57 PNS NIP-13 D3 IV/a 24 SMPN 2 Banyudono Boyolali 8.396 Sri Lestari BA P 16/08/64 Non-PNS D3 22 SMPS Muhammadiyah 9 Boyolali 8.417 Siti Zumrotul Mudrikah Dra.Ag P 12/11/65 Non-PNS S1 15 SMPS Muhammadiyah 3 Ampel Boyolali 8.403 Faizah Dra.407 Musthofa Azis S.Ag P 14/10/71 Non-PNS S1 14 SMPN 3 Teras Boyolali Boyolali 8. L 19/02/62 Non-PNS S1 19 SMPN 2 Wonosegoro 8.387 Muh.424 Kumedi S.Pd.404 Mustamiin S. Satibi BA 000000000131625603 L 13/09/60 PNS NIP-13 D3 IV/a 25 SMPN 1 Sambi 8.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

 8.430 Tutik Nur Utami S. 8.436 Sarjono S.428 Syaifuddin Zuhri S. 8.427 Siti Masitoh Dra.438 Muhammad Mahmudi 8.Ag 8.Ag 8.439 8.432 Siti Hidayah S.441     P 000000000132192412 15/01/68   Non-PNS !  .Ag 8.434 Yuliono S.437 Anisah Nuraini Dra.Ag 8.Pd 8.Ag 8.426 Sapari S.Ag 8.Ag 8. 8.425  Istikhomah  S.Ag 8.429 Susilo S.433 Rosid S.431 Siti Yunarti S.440 8.Ag 8.435 Tobaroni Drs.

 "  # $ S1 L 18/07/68 Non-PNS S1 P 04/06/69 PNS NIP-13 S1 L 10/02/70 Non-PNS S1 L 01/06/70 Non-PNS S1 000000000132192413 P 15/06/70 PNS NIP-13 S1 P 04/12/70 Non-PNS S1 000000000132208081 P 26/12/70 PNS NIP-13 S1 L 16/10/72 Non-PNS S1 L 07/07/64 PNS NIP-13 S1 L 05/01/65 Non-PNS S1 000000000132228928 III/c III/d III/c III/b .

  %.

Ag P 09/12/66 Non-PNS S1 9 SMPS NU 2 Wonosegoro Boyolali 8.462 Tanwir Drs.450 Wiwik Rochyati S.443 Jamzuri S.Ag L 11/04/73 Non-PNS S1 9 SMPS Islam Ngemplak Boyolali 8.Ag P 08/07/74 Non-PNS S1 12 SMPS PGRI Ampel Sukatno S.Ag P 12/02/76 Non-PNS S1 10 SMPS Muhammadiyah 10 Andong Boyolali 8.Pd.Ag L 16/04/75 Non-PNS S1 10 SMPS Nurul Islam Boyolali 8.455 Warsito S.I L 17/08/69 Non-PNS S1 9 SMPN 2 Andong Boyolali 8.463 Zaenal Arifin S.I L 06/01/79 Non-PNS S1 11 SMPS NU 1 Wonosegoro Boyolali 8.461 Hanik Uswatun Hasanah S.Ag P 19/07/70 Non-PNS S1 11 SMPS Muhammadiyah 10 Andong Boyolali 000000000132229106 III/c 8. L 26/07/67 Non-PNS S1 8 SMPN 2 Karanggede Boyolali 8. Busro S.448 Arifah Kurniawati S.454 Warsiti S.451 Ninik Kiptiyah S.442 Bibit S.458 Nanik Sugiyarti S.444 Munasih S.Ag P 15/12/70 Non-PNS S1 10 SMPN 2 Nogosari Boyolali 8.Ag L 19/02/73 Non-PNS S1 11 SMPN 2 Nogosari Boyolali 8. 13 SMPN 3 Ampel Boyolali 13 SMPN 1 Juwangi Boyolali 13 SMPN 1 Selo Boyolali 13 SMPS Bhineka Karya Klego Boyolali 13 SMPN 1 Ampel Boyolali 13 SMPN 1 Sambi Boyolali 13 SMPS Muhammadiyah 10 Andong Boyolali 13 SMPN 1 Karanggede Boyolali 13 SMPS Muhammadiyah 04 Sambi Boyolali 12 SMPS Muhammadiyah 06 Klego Boyolali 12 SMPS Muhammadiyah 04 Sambi Boyolali 12 SMPN 1 Andong Boyolali 12 SMPN 2 Sambi Boyolali 12 SMPS Muhammadiyah 8 Karanggede Boyolali Boyolali L 09/08/68 Non-PNS S1 P 23/10/73 PNS NIP-13 S1 S. Magersari Rt 22/8 Boyolali 8.456 Jaelani S.Ag P 04/06/78 Non-PNS S1 10 SMPS Muhammadiyah 10 Andong Boyolali 8.Ag P 04/01/78 Non-PNS S1 10 SMPN 4 Boyolali Boyolali 8.Pd.453 Siti Nurhasanah A.447 Sumarsih S.452 Siti Nurhasanah S.Ag P 01/08/79 Non-PNS S1 9 SMPS Muhammadiyah 2 Simo Boyolali 8.Pd.446 Nuryanto A.459 Sri Ratna Kusumastuti A.I L 03/05/78 Non-PNS S1 9 SMPS NU 2 Wonosegoro Boyolali 8.Ag L 08/03/75 Non-PNS S1 12 SMPN 1 Boyolali Boyolali Shofyatun S.Ma P 30/04/78 Non-PNS D2 9 SMP Muhammadiyah 10 Andong Boyolali 8.Ag L 23/08/75 Non-PNS S1 11 SMPS Muhammadiyah 06 Klego Boyolali 8.I P 23/08/73 Non-PNS S1 10 SMPS Muhammadiyah 5 Wonosegoro Boyolali 8.Ag L 08/06/74 Non-PNS S1 Habibah S.445 Sanggrok S.Ma L 05/09/70 Non-PNS D2 10 SMPS Dk.449 Sutikno S.Ma P 17/12/82 Non-PNS D2 10 SMPS Muhammadiya 10 Boyolali Boyolali 8.Ag L 23/01/76 Non-PNS S1 9 SMPS Muhammadiyah 10 Andong Boyolali 8.Ag P 10/09/75 Non-PNS S1 11 SMPS Bhinneka Karya Klego Boyolali 8.Ag P 17/04/78 Non-PNS S1 9 SMPS Muhammadiyah 2 Simo Boyolali 8.Pd.Ag L 09/10/74 Non-PNS S1 8 SMPS Muhammadiyah 04 Sambi Boyolali     Wagiyem   .457 Ali Wahyudi S.460 Muh.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

468 Abdul Haris S.I 8.Ma 8.465 Istianah S.    8.466 Ali Mahmud Drs.Ag     L   !  .464 Sarman A.467 Ahyani S. 000000000150362015 8.Ag 8.Pd.

 "  # $ 04/02/75 Non-PNS D2 P 15/01/81 Non-PNS S1 L 12/04/65 PNS NIP-15 S1 III/a 000000000150362002 L 05/07/68 PNS NIP-15 S1 000000000150362010 L 03/09/68 PNS NIP-15 S1 L 15/12/68 Non-PNS S1 000000000150374811 L 28/03/69 PNS NIP-15 S1 .

  %.

Pd.Ag L 01/08/69 Non-PNS S1 6 SMPN 5 Boyolali Boyolali 8.495 Munzayin S.I 198411142009031001 L 14/11/84 PNS Daerah S1 8.Ag 000000000131240304 L 21/10/60 PNS NIP-13 S1 III/d 28 SMAN 1 Klego Boyolali Lulus 2008  .Ag.Ag P 22/04/77 Non-PNS S1 5 SMPN 2 Mojosongo Boyolali 8.472 Samsuri Drs.I P 04/03/83 Non-PNS S1 6 SMPS Binneka Karya Klego Boyolali 8.499 Sutomo Drs.Ag L 10/01/67 Non-PNS S1 8. 000000000131081408 L 13/02/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SMAN 1 Boyolali Boyolali Lulus 8.502 Ma'aripun S. Ghufron S.498 Rakhman S.Pd.Pd. L 25/02/74 Non-PNS S1 6 SMPS NU 2 Wonosegoro Boyolali Boyolali 8.493 Ragil Rubadi Drs.476 Winarni S.H.Ag 000000000150359413 L 25/11/71 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SMPN 2 Andong 8.491 Wagimin BA L 09/11/60 Non-PNS D3 8.I L 23/07/81 Non-PNS S1 8.Sos.Ag L 01/01/75 PNS Daerah S1 8.Pd.Ag 000000000130771191 L 04/10/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 8.470 Pitoyo S.490 Agung Nugroho S.473 Arif Supriyadi S.I P 08/01/80 Non-PNS S1 5 SMPN 2 Kemusu Boyolali 8.471 Mutholib S.497 M.Ag 000000000150359416 P 25/11/76 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SMPN 3 Ampel 8.500 Sukamto H.485 Ana Husnul Khotimah S.479 Siti Yulaikah S.477 Nur Ekayanti S.492 Muh.494 Sahirman S.488 Haryadi S.487 Widiyarto S. MM 000000000130987141 L 23/07/54 PNS NIP-13 S2 IV/a 29 SMAN 1 Simo Boyolali Lulus 2008 8.484 Saiti Wahidatul Choiriyah S. 000000000130619279 L 25/03/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 8.I L 04/11/82 Non-PNS S1 6 SMPS Muhammadiyah 13 Wonosegoro Boyolali 8.469 Pardi S.483 Rofi' Indah Astuti S.I 198211132010011019 L 13/11/82 PNS Daerah S1 8.489 Jarot Prasetyo S. L 12/11/70 Non-PNS S1 6 SMPN 1 Karanggede Boyolali Boyolali III/a 8.480 Mulyono A.I P 25/03/82 Non-PNS S1 3 SMPS Nurul Islam Boyolali 8.Pd 000000000130771230 L 12/09/58 PNS NIP-13 S2 IV/a 197501012009031004 III/a      2007 2 SMPN 2 Simo Boyolali Boyolali 2 SMP Muhammadiyah 04 Sambi Boyolali III/a 2 SMPN 1 Wonosegoro Boyolali III/a 1 SMPN I Masuk Boyolali - SMPS Muhammadiyah 9 Boyolali - SMPS Muhammadiyah 10 Boyolali SMAN 1 Boyolali Boyolali Lulus 32 SMAN 1 Teras Boyolali Lulus 2007 32 SMAN 2 Boyolali Boyolali Lulus 2007 2007 8.478 Nur Ayis S.Ma L 02/09/71 Non-PNS D2 5 SMPS Muhammadiyah 10 Boyolali 8.474 Mawahib S.Ag 000000000131240167 L 01/10/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMAN 1 Nogosari Boyolali Lulus 2008 8.481 Choerun A.475 Muhammad Aziz Muslim Drs.Ag.Ma L 25/08/86 Non-PNS D2 3 SMPS Muhammadiyah 10 Andong Boyolali 8. M. Samsudin S.Pd.Ag 000000000150359417 L 09/01/73 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SMPN 5 Boyolali Boyolali 8.486 Teja Nurcahya A.Ag 8.482 Siti Muslichah S. 7 SMPN 1 Mojosongo Boyolali 7 SMPN 1 Cepogo Boyolali 6 SMPS NU 1 Wonosegoro Boyolali III/a 6 SMPN 2 Teras Boyolali III/a 6 SMPN 1 Cepogo Boyolali 6 SMPS Muhammadiyah 3 Ampel Boyolali 6 SMPS Bhinneka Karya Musuk Boyolali 8.501 Jumairi S.496 Munjari Drs. S.Ag 000000000131081487 L 24/04/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SMAN 1 Sambi Boyolali Lulus 2008 8.I 000000000150359412 P 10/06/82 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SMPN 4 Boyolali Boyolali 8.Pd. 000000000131131118 L 18/04/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SMAN 1 Ampel Boyolali Lulus 2008 8.Ag 000000000131273280 L 15/07/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMAN 3 Boyolali Boyolali Lulus 2008 8.Ag 8.Ma L 08/07/70 Non-PNS D2 5 SMPS Bhinneka Karya Boyolali Boyolali 8.Ag P 07/12/71 Non-PNS S1 4 SMPS Muhammadiyah 04 Sambi Boyolali 8.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

          !  .

 "  # $ .

  %.

I L 01/03/72 Non-PNS S1 8 SMAS Muhammadiyah 6 Boyolali 8. 000000000150259746 L 15/03/56 PNS NIP-15 S1 III/d 18 SMAS Muhammadiyah 2 Boyolali Boyolali 8.Pd.Ag. 000000000131835427 L 01/11/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 22 SMAN 1 Bonyodono Boyolali 8.533 Paimin S.Pd.539 Muh.Ag L 06/02/57 Non-PNS S1 24 SMAS Muhammadiyah 6 Boyolali 8.527 Chalim Fathul Muin S. L 26/07/61 Non-PNS S1 17 SMAS Bhinneka Karya 2 Boyolali Boyolali Boyolali 8. 000000000131474082 L 06/08/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 26 SMAN 1 Simo Boyolali 8.Pd.Ag L 02/12/71 Non-PNS S1 12 SMAS Muhammadiyah 4 Andong Boyolali 8.510 Supriyono Drs.514 M.Ag P 01/04/73 Non-PNS S1 13 SMAN 1 Simo Boyolali 8.528 Surati S. 8. L 25/08/68 Non-PNS S1 17 SMAN 1 Klego Boyolali 8.512 Muh.I 8.Ag L 18/03/69 Non-PNS S1 16 SMAS Muhammadiyah 3 Nogosari Boyolali 8.I L 28/01/76 Non-PNS S1 7 SMAN 1 Bonyodono Boyolali 8.508 Toto Daryono Drs.535 Umar Dani Drs.Ag L 06/11/67 Non-PNS S1 13 SMAN 1 Teras Boyolali 8. L 29/09/80 Non-PNS 000000000150362003 III/d 7 SMAN 1 Sambi Boyolali 6 SMAN 1 Musuk Boyolali S1 6 SMAS Gagatan Boyolali S1 6 SMAN 1 Kemusu Boyolali III/a       .Ag 000000000150259748 L 03/08/59 PNS NIP-15 S1 III/d 18 SMAS Muhammadiyah 7 Karanggede Boyolali 8.Ag L 25/07/74 Non-PNS S1 11 SMAN 1 Kemusu Boyolali 8.504 Agus Jamroji Drs.531 Eni Rodliyah S. 000000000131622961 L 19/09/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SMAN 1 Karanggede Boyolali Boyolali 8. Bari H.Ag P 05/03/79 Non-PNS Drs.532 M.Ag L 17/05/72 Non-PNS S1 8 SMAN 1 Boyolali Boyolali 8.529 Muhammad Muhtar S. L 08/08/62 Non-PNS S1 18 SMAS Islam Sudirman Boyolali 8.Ag L 15/08/65 PNS NIP-13 S1 14 SMAN 1 Ngemplak Boyolali 8. P 04/06/65 Non-PNS S1 17 SMAS Bhinneka Karya 2 Boyolali 8. SH 000000000150262179 L 15/06/58 PNS NIP-15 S1 III/a 18 SMAS Bhinneka Karya 2 Boyolali Boyolali 8.511 Djuwari Drs.506 Djupri Drs.Ag 000000000131832880 L 16/06/66 PNS NIP-13 S1 III/d 22 SMAS Muhammadiyah 4 Andong Boyolali 8.Ag 8.Ag P 03/05/70 Non-PNS S1 15 SMAN 1 Boyolali Boyolali 8.538 Endang Triwiningsih S. 000000000131400117 L 21/01/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SMAN 3 Boyolali Boyolali 8.Ag P 27/10/76 Non-PNS S1 11 SMAS Bhinneka Karya 6 Boyolali Boyolali 8.536 Sri Mulyono S. Nasoha Drs.537 Edi Susilo Drs.516 Siti Nuroniyah Dra. H.524 Adib Ansori S.513 Muin Assidiq S. L 26/01/79 Non-PNS S1 7 SMAS Muhammadiyah 7 Karanggede Boyolali 8.509 Sumaryono S.Ag L 19/09/72 Non-PNS S1 9 SMAS Muhammadiyah 1 Simo Boyolali 8. Yarmanto S.503 Partoto Drs.525 Turrus Diyati S. P 22/11/67 Non-PNS S1 14 SMAN 1 Cepogo Boyolali 8. 000000000131998776 L 11/04/63 PNS NIP-13 S1 IV/a 19 SMAN 1 Andong Boyolali 8. Royani Ali Munawar S.507 Ahmadi S. 000000000131479686 L 17/05/63 PNS NIP-13 S1 IV/a 26 SMAN 1 Klego Boyolali 8.522 Mumfasilah Dra. Yasin S. S.520 Nurul Sarjiyanti S.505 Umar Drs.Ag P 04/04/76 Non-PNS S1 11 SMAS Muhammadiyah 4 Andong Boyolali 8.540 Jumrotun 8.515 Edy Purwanta Drs.HI L 09/01/63 Non-PNS S1 11 SMAS Muhammadiyah 4 Andong Boyolali 8.523 Muh.Ag L 10/03/70 Non-PNS S1 14 SMAS 06 Wonosegoro Boyolali 8.534 Budi Utama S.521 Suwandi S.Ag.517 Ali Munawar Drs. L 11/03/68 Non-PNS S1 7 SMAN 1 Wonosegoro Boyolali 8.519 Sutarno L 02/03/68 Non-PNS S1 15 SMAS Muhammadiyah 1 Simo Boyolali 8.526 Suryono S.541 As'ari Arfianto 000000000132168763 P 09/03/80 Non-PNS S1 L 13/11/65 PNS NIP-15 S1 S. S.Ag P 15/07/70 Non-PNS S1 11 SMAS Muhammadiyah 4 Andong Boyolali 8.530 Dami S.518 In'ami S.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

545 Mukti S.Ag.543 Sukri S.546 Suwandi Drs. M.547 Rusdi 8.548 Nurul Hidayati  S.542 Ghozali 8.Pd. M.I 8.Pd. 8.Ag.Ag 8.544 Suhadi S.Pd.   8.I 8.I       !  .

551 Ibnu Haris Nurhamdan Drs.Ma 8. L 09/03/79 Non-PNS S1 7 SMKS Al Ihsan Boyolali 8.552 Siswarna Drs.Pd L 06/04/57 PNS NIP-15 S2 18 SMKS Muhammadiyah 4 Boyolali Boyolali 8. L 06/11/66 Non-PNS S1 17 SMKS Pandanaran Boyolali Lulus 2008 8.Pd.550 Rohmad S. A.Ag P 23/11/76 Non-PNS S1 11 SMKS Muhammadiyah 4 Boyolali Boyolali 8.Ag P 22/04/66 Non-PNS S1 14 SMKS Bhinneka Karya I Boyolali Boyolali 8. Fuad Huda S.563 Mulyadi S.S S. "  # $      04/12/79 Non-PNS S1 000000000130771243 L 11/03/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SMKN 1 Banyudono Boyolali Lulus 2007 000000000130864474 L 26/10/56 PNS NIP-13 S2 IV/a 30 SMKN 1 Mojosongo Boyolali Lulus 2007 000000000131369933 L 21/04/62 PNS NIP-13 S2 III/c 27 SMKN 1 Boyolali Boyolali Lulus 2007 L 07/06/63 Non-PNS S1 22 SMKS Karya Nugraha Boyolali Drs.566 Muh.Ag L 12/02/72 Non-PNS S1 14 SMKS Muhammadiyah 4 Boyolali Boyolali 8.I L 26/11/75 Non-PNS S1 5 SMKS Bhinneka Karya I Boyolali Boyolali 5 SMKS Muhammadiyah 02 Andong Boyolali SDLBN Boyolali Boyolali 8.Ag L 11/03/69 Non-PNS S1 15 SMKS Pandanaran Boyolali 8.Pd.Ag L 01/02/66 Non-PNS S1 15 SMKS Bhinneka Karya Simo Boyolali Lulus 2008 8.557 Dwi Astanta S.Ag P 07/04/68 Non-PNS S1 16 SMKS Ganesha Tama Boyolali Boyolali Lulus 2008 8.549 Sudarno H.574 Ahmad Fauzan S.579 Endang Purwatiningsih S.564 Ichwani Drs. L 25/03/67 Non-PNS S1 16 SMKS Dwija Dharma Boyolali 8.Ag L 08/04/73 Non-PNS S1 7 SMKN 1 Selo Boyolali 8.569 Khamim Trijoko Drs.560 Rini Rahmawati Syamsiyah S.Ag L 03/12/65 Non-PNS S1 17 SMKN 1 Banyudono Boyolali Lulus 2008 8.577 Sarwanto S. L 19/03/63 Non-PNS S1 9 SMKS Muhammadiyah 01 Sambi Boyolali 8.554 Warso S.Ag P 21/06/68 Non-PNS S1 19 SMKS Karya Dharma Veteran Boyolali Lulus 2008 Boyolali 8. M.568 Hanan Fahrudin S.559 M.Ag L 28/09/69 Non-PNS S1 9 SMKS Ganestama Boyolali Boyolali 8.Ag P 18/08/69 Non-PNS S1 12 SMKS Karya Nugraha Boyolali 8. L 21/02/59 Non-PNS S1 8 SMKS Ma'arif NU 2 Boyolali Boyolali 8.562 Husnul Muchsibat S.567 Syaifudin Zuhri S.Ag L 12/05/72 Non-PNS S1 11 SMKS Muhammadiyah 01 Sambi Boyolali 8.570 Abdul Rohman S.Ag.I P 28/05/80 Non-PNS S1 6 SMKS Muhammadiyah 01 Sambi Boyolali 8.576 Muhammad Makmun Ghozali S.Ag L 03/04/68 Non-PNS S1 5 SMKS Muhammadiyah 4 Boyolali Boyolali 8.Pd.572 Eni Rosidah S.Pd.Pd.553 Munjiyah S.Pd.561 Qomarudin Drs.Fil.I L 13/09/78 Non-PNS S1 8 SMKS Dwija Dharma Boyolali 8. Muhtar Hariyadi S.Ag L 26/08/72 Non-PNS S1 8 SMKS Ma'arif NU 2 Boyolali Boyolali 8.Ag L 15/07/67 PNS NIP-15 S1 6 SMKN 1 Boyolali Boyolali 8.578 Aminah Hj. L 05/02/62 Non-PNS S1 19 SMKS Karya Nugraha Boyolali Lulus 2007 S.I L 01/07/78 Non-PNS S1 9 SMKS Muhammadiyah 2 Andong Boyolali 8.556 Dariyanti S.Pd.580 Sri Wahyuni Handayani 000000000150362009 000000000131240210 000000000150332583 L 25/10/84 Non-PNS S1 P 01/01/60 PNS NIP-13 D2 P 16/09/78 Non-PNS S1 P 08/12/66 PNS NIP-15 SLTA III/d SMAS Muhammadiyah 6 %.I L 25/08/82 Non-PNS S1 6 SMKS Muhammadiyah 2 Andong Boyolali 8.I 8.I 8.575 Nursalim L 03/07/72 Non-PNS SLTA 5 SMKS Ma'arif NU 2 Boyolali Boyolali 8.Pd.558 Sri Ni'matul Hikmah S.571 Mubasir S.555 Sutarso S.I L 02/03/70 Non-PNS S1 6 SMKS Karya Nugraha Boyolali 8.573 Akhmad Zuhdi S.I L 29/11/77 Non-PNS S1 7 SMKS Bhinneka Karya Simo Boyolali 8.565 Hamrowi S.

 L 000000000150263238 4 .

 III/a IV/a II/b 28 4 SLBS BC YPCM Boyolali Boyolali 8 TKS Masyithoh Candirejo I Klaten .

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

-   !  .  8.581 Ngadinu A.Ma  000000000130619549     L .

 "  # $ PNS NIP-13 D2 IV/a 33 .

  %.

588 Sami A.598 Buyamin A.618 Harisman S.587 Siti Muyasiroh A.597 Trimo A.584 Giyono A.Ma 000000000130618817 L 18/06/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 1 Bulurejo Klaten 8.617 Qomarun 000000000130618763 L 21/08/53 PNS NIP-13 SLTA Klaten IV/a 33 SDN 1 Krajan Klaten 8.Ma 195301141978021001 L 14/01/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 1 Ngolodono Klaten 8.605 Suyadi A.Ma 000000000130619676 L 07/09/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 2 Lemahireng Klaten 8.583 Wahyudi Lestari A.603 Purwanto BA 000000000130619509 L 12/12/52 PNS NIP-13 D3 IV/a 33 SDN 2 Ngolodono Klaten 8.Ma 195308171978021010 L 17/08/53 PNS NIP-13 D2 III/d 33 SDN 1 Danguran Klaten IV/a 33 SDN 2 Birit 8.601 Hajid A.Ma 000000000130619567 L 01/01/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 1 Towangsan 8.Ma. SDN 2 Kemiri Klaten Klaten 8.589 Sugiyarto A.595 Nasimah A.608 Choirun A.Ma 000000000130619557 L 05/03/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 2 Tibayan Klaten 8.Ma 195201251978022001 P 25/01/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN Kabupaten Klaten 8.611 Suyatmi A.592 Rochmadi A.Ma 195401041978021002 L 04/01/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 2 Padas Klaten D2 IV/a 33 SDN 2 Nglinggi Klaten      Lulus 2007 .Ma 000000000130619154 L 04/08/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 2 Tlingsing Klaten 8.606 Sri Widodo A.Ma 000000000130619510 L 02/07/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 2 Beji Klaten 8.Ma 000000000130618218 L 10/11/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 2 Wonoboyo 8.Ma 000000000130619555 L 10/11/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 3 Jogosetran Klaten Klaten 8.586 Siti Ngaisjah A.596 Muda'in A.Pd 000000000130619525 L 05/04/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 2 Kebon Klaten 8.609 Mawardi A.612 Hasanah A. Djabir A.616 Harsono A.Ma 000000000130618871 L 05/06/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 3 Glagahwangi Klaten 8.591 Abdul Fatah H.614 Ichwanuddin 000000000130618899 L 03/08/53 PNS NIP-13 D2 III/d 33 SDN 1 Mendak Klaten 000000000130619267 L 07/08/53 PNS NIP-13 SLTA IV/a 33 SDN 2 Nanggulan Klaten 8. 000000000130619607 L 03/06/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 2 Tambakbaya Klaten 8.602 Kisman A.590 Abdul Muis Wahab A.599 Abdul Rodji A.593 Mudzakir A.Ma 8.Ma 000000000130618594 L 02/01/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN Kebonharjo Klaten 8.594 Suratmi BA 000000000130620173 P 09/07/52 PNS NIP-13 D3 IV/a 33 SDN 3 Klepu Klaten 8.Pd.585 Ngatiyah A.Ma 000000000130619523 P 17/07/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 2 Pundungsari Klaten A.Ma 000000000130618170 L 15/04/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 1 Manjungan Klaten 8.Ma 000000000130619147 P 09/02/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN Cawan Klaten 8.Ma 000000000130619522 L 04/01/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 2 Kendalsari Klaten 8.613 Suratna 8.Ma 000000000130619553 P 20/02/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 2 Karanganom Klaten 8.619 Sunaryo A.Ma 000000000130619552 P 31/07/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 2 Troso Klaten 8.Ma 000000000130619533 L 12/11/52 PNS NIP-13 D2 III/d 33 SDN 1 Butuhan Klaten 8.604 Senen Rohmadi BA 000000000130619151 L 12/12/52 PNS NIP-13 D3 IV/a 33 SDN 2 Kalikebo Klaten 8.Ma 000000000130619520 L 05/05/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 1 Daleman Klaten 8.Ma 000000000130619541 P 12/07/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 3 Sajen Klaten 8.Ma 195308121978021004 L 12/08/53 PNS NIP-13 D2 8.Ma 000000000130618896 L 19/09/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN Beku Klaten 8.Ma 000000000130618761 L 07/05/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 2 Tarubasan Klaten 8.615 Dul Alim A.582 Kadar Bisri A.600 Abd.610 Rachmadi A.I 000000000130618877 L 02/01/54 PNS NIP-13 8.Ma 000000000130619548 L 01/01/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 1 Jotangan Klaten 8.607 Rahmat Sjukur 195303251978021005 L 25/03/53 PNS NIP-13 SLTA III/d 33 SDN 2 Jebugan Klaten 8.Ma 000000000130618589 L 18/08/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 3 Kalikebo Klaten 8.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

          !  .

 "  # $ .

 SDN 2 Sribit %.

Ag 000000000130618885 L 23/08/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 3 Nangsri Klaten 8.642 Panut A.Ma 195506251978021003 L 25/06/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN I Ngemplakseneng Klaten 8.Pd 000000000130771328 P 02/07/52 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN 3 Barenglor Klaten 8.Ma 000000000130771293 L 26/06/53 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN 2 Jawangrejo Klaten .636 Tukiman A.633 Nuruddin S.638 Islam A.658 Sariman A.Ag 000000000130618462 L 09/05/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 3 Jimbung Klaten 8. 8.Ma 000000000130618414 L 02/07/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 1 Keden Klaten Klaten      Lulus 2007 Lulus 2007 Lulus 2007 Klaten 8.Ma 000000000130771283 P 29/08/52 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN 1 Mireng Klaten 8.637 Bisri Mustofa S.651 Paidi A.646 Dzuhri Drs.635 Basri A.Ma 000000000130771304 L 01/01/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 1 Jemawan Klaten 8.622 Marwan A.Ma 000000000130619568 L 04/04/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 3 Karanganom Klaten 8.Ma 000000000130618862 L 07/11/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 1 Kajen Klaten 8.634 Samijo A.643 Ponimin A.Ma 000000000130771332 L 11/11/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 2 Kragilan Klaten 8.Ag 000000000130618596 L 03/09/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 3 Daleman Klaten 8.Ma 000000000130619145 L 18/08/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 1 Karangnongko Klaten 8.Ma 000000000130619558 L 15/12/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 1 Keprabon Klaten 8. A. 000000000130771335 L 25/07/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 2 Baran Klaten 8.649 Tentrem Hj.Ma 000000000130618875 L 30/12/55 PNS NIP-13 D2 III/d 33 SDN 3 Wadunggetas Klaten 8.655 Sutarno A.Ma 000000000130771298 L 07/04/53 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN 2 Tegalrejo Klaten 8.Ma 000000000130771286 P 08/09/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 2 Troketon Klaten 8.640 Sudarman A.657 Suharsono A.Ma 000000000130619148 L 28/08/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 1 Wanglu Klaten 8.648 Sukarno A.Ma 000000000130619551 L 11/04/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 4 Terasan Klaten 8.620 Dullah Wakori A.630 Pringadi A.Ma 000000000130618895 L 06/07/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 2 Mireng 8.Ma 000000000130619564 L 08/08/55 PNS NIP-13 D2 III/d 33 SDN 2 Tambak Klaten 8. Rozi S.Ma 000000000130618879 L 12/07/55 PNS NIP-13 D2 III/d 33 SDN 2 Balerante Klaten 8.Ma 000000000130771334 L 06/11/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 2 Daleman Klaten 8.Ma 195206181979122001 P 18/06/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 1 Gergunung Klaten 8. A.623 Maryadi H.632 Syaifudin Zuhri A.Ma 000000000130619515 L 18/08/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN Banyuaeng Klaten 8.644 Rukiyah A.Ma 000000000130771321 L 10/02/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 2 Kajoran Klaten 8.625 Mujiyo A.624 Kohar A.639 Suyatmo A.647 Sriyanto A.626 Suharso A.652 Salimi A.628 Kartono H.Ma 000000000130770949 L 04/05/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 4 Wiro Klaten 8.Ma 000000000130771291 P 18/03/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 1 Troketon Klaten 8.Ma 000000000130771264 L 10/11/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 1 Kadilanggon Klaten 8.Ma 000000000130619535 L 10/08/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 2 Kajen Klaten 8. A.654 Sariyem A.627 Suradi A.641 Anwar Sodiq H.650 Siti Syamsiyah A.656 Sutinem A.Ma 195603131978021005 L 13/03/56 PNS NIP-13 D2 III/c 33 SDN 1 Randusari Klaten 8.Ag 195412181978021003 L 18/12/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 2 Jomboran Klaten 8.653 Suseno A.Ma 000000000130771285 L 05/05/52 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN 2 Ngemplak Klaten 8.621 Abdul Wachid A.Ma 195611101978021002 L 10/11/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 3 Taskombang Klaten 8.645 Sumarni A.Ma 000000000130618863 L 06/03/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 8.Ma 000000000130771349 P 02/12/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 2 Jarum Klaten 8.Ma.631 Muh.Ma 000000000130771303 L 12/08/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 2 Blimbing Klaten 8.629 Tugimin A.Ma 195208081979121004 L 08/08/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN Mrisen Klaten 8. S.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

659  Syamsinar A. 8.Ma  000000000130771329     P 11/07/53   PNS NIP-13 !  .

 "  # $ D2 IV/a .

  %.

666 Sagimin A.687 Suharmi A.Ma 000000000130771259 L 11/09/54 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN 2 Polan Klaten 8.680 Sukardi A.Pd.Ma 000000000130771351 L 05/12/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 2 Sawit Klaten 8.Ma 195505051979121008 L 05/05/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 2 Pasung Klaten 8.688 Umi Saodah A.660 Muh.661 Sadjadi A.I 195401291979121003 L 29/01/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 2 Ceporan Klaten 8.Ma 000000000130771309 L 03/04/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 2 Gumul Klaten 8.Ma 000000000130771317 P 31/10/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 3 Gombang Klaten 8.Pd 000000000130771261 P 01/03/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 1 Jambukidul Klaten 8.673 Fadholi A.Ma 000000000130771314 P 06/04/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 1 Taji Klaten 8.665 Rohmaddadi A.675 Ertini A.672 Sriyanto S.Ma.Ma 000000000130770641 P 20/08/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 1 Soka Klaten 8.Ag 000000000130771306 L 14/07/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 1 Troso Klaten 8.Ma.Ma 000000000130771275 P 07/05/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 1 Blimbing Klaten 8.Ma 000000000130771699 L 01/08/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN Tegalrejo Klaten 8.681 Sumiyatun A.694 Nanik Suratni A.691 Wiyati S.697 Darosi A.674 Uswatun Khasanah A. S.684 Supiyati A.Ma 000000000130770935 L 10/10/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 1 Senden Klaten 8.679 Priyono A.664 Thayibatun Nuriyah A.Ma 000000000130771282 L 12/02/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 3 Nanggulan Klaten 8.Ma 195408151979122001 P 15/08/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 1 Dengkeng Klaten 8.669 Abu Sujak A.685 Siti Jamilatun A.Ma 000000000130771307 P 10/06/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 1 Sobayan Klaten 8.682 Muhson Hadi A.Pd.686 Umul Badriyah A.Ma 195309031979121001 L 03/09/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 1 Talang Klaten 8.Pd 000000000130771312 P 09/10/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 2 Klepu Klaten 8.Ma 000000000130771340 L 27/10/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 3 Cokro Klaten 8.Ma 195412121979122002 P 12/12/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN III Bantalan Klaten 8.696 Suradji A.Ma 000000000130771266 L 25/09/55 PNS NIP-13 D2 III/b 32 SDN 3 Teloyo Klaten      Lulus 2007 Lulus 2007 .Ma 000000000130771297 P 25/12/54 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN 1 Kranggan Klaten 8.693 Sukriyanto A.Ma 000000000130771265 L 01/02/54 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN 2 Wiro Klaten 8.690 Ngatiyem A.Pd.Ma 000000000130771315 P 20/08/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 2 Wanglu Klaten 8.Ma 000000000130771313 P 07/08/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 1 Terasan Klaten 8.I 000000000130771294 L 20/03/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 2 Glagah Klaten 8.I 195508231979121001 L 23/08/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 2 Randusari Klaten 8.689 Sumanto A.670 Saerozi A.676 Supardi A.695 Harjani H.Ma 000000000130771273 L 12/08/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 2 Ringinputih Klaten 8.I 000000000130771361 P 18/05/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN Jetis Klaten 8.668 Sugirahardja A.Ma 000000000130771274 P 05/07/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 2 Tulas Klaten 8.662 Siti Wasingah A.677 Rukini A.667 M.671 Wahyudi BA 195403141979121003 L 14/03/54 PNS NIP-13 D3 IV/a 32 SDN 1 Taji Klaten 8. Bashori S.Ma 000000000130771352 P 14/09/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 1 Sorogaten Klaten 8.Ma 000000000130771284 L 08/08/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 1 Pokak Klaten 8.Pd.683 Asriyatun A.Ma 000000000130771295 L 20/09/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 2 Bana Klaten 8.Ma.Ma 000000000130771356 P 31/12/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 1 Serenan Klaten 8.Ma 000000000130771299 L 05/03/54 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN Teloyo Klaten 8.692 Sumaidi H. 32 SDN 1 Bero Klaten 8.Ma 000000000130771269 L 05/10/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 3 Gaden Klaten 8.663 Sugimin A. Hudam A. S.Pd 000000000130771308 L 25/07/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 2 Tijayan Klaten 8.678 Djuwariyah A.

.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

700 Suhardi A.I 000000000130771271 L 21/10/55 8.Ma 000000000130771255 L 09/11/55 !  .Pd.          8.699 Siswanto S.698 Wagiman A.Ma 000000000130771292 L 08/10/55 PNS NIP-13 8.

 "  # $ .

 SDN Bendungan %.

Ma 000000000130771311 P 12/09/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 2 Kujon Klaten 8.Ma 000000000130771310 P 19/07/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 2 Pucang Klaten 8.Ma 000000000130771331 L 18/01/55 PNS NIP-13 D2 III/d 31 SDN 1 Balerante Klaten 8.Ma 000000000130864959 L 18/03/53 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN 2 Panggang Klaten 8.Ma 195410091981111002 L 09/10/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 1 Somopuro Klaten 8.Ma 195702181979122002 P 18/02/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN Prawatan Klaten 8.726 Warsiti A.709 Basyiroh A.Ma 000000000131087802 L 23/06/55 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN 1 Kebon Klaten .Ma 000000000130864945 L 16/05/54 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN 1 Bata Klaten 8.734 Purwono A. S.Ma.735 Sarmin A.728 Mirzawan A.Ma 000000000130864955 P 17/04/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 1 Karanganom Klaten 8.732 Martini Dra.Ma 196006131979122007 P 13/06/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 1 Tanjung Klaten 8.Ma 000000000130771320 P 14/06/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 1 Srebegan Klaten 8.710 Untung A.711 Tri Umi Bidayah A.721 Surono A.Ma 195501111981041002 L 11/04/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 1 Jebugan Klaten 8.Pd.713 Sri Tarwati A.730 Thohari A.729 Abd.712 Suprayitno A.Ag 195211031981041001 L 03/11/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 2 Kebondalem Lor Klaten 8.704 S.719 Muslim Subagyo S. Rahmi Hidayatun A.705 Siti Zuroh M. Qodir A.Ma 195703241979122002 P 24/03/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 2 Manjung Klaten 8.I 196006171979121003 L 17/06/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 2 Tulung Klaten 8.701 Siti Rohmah A.Ag 000000000130771319 L 01/09/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 1 Karangan Klaten 8.Ma 000000000130864942 L 21/04/55 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN 3 Sumber Klaten 8.702 Supadi Drs.727 Siti Rochmatiyah 000000000130864946 P 09/06/53 PNS NIP-13 SLTA III/d 30 SDN 1 Kemalang Klaten 8.Ma 000000000130771281 P 04/09/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 3 Puluhan Klaten 8.720 Kamilah A.Ma 195606121979122007 P 12/06/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 1 Kwaren Klaten 8.714 Binti Salamah A.Ma 195703031979121002 L 03/03/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN Pereng Klaten 8. D2 IV/a 32 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 2 Pomah Klaten PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 1 Nanggulan Klaten      Lulus 2007 Lulus 2007 Lulus 2007 Klaten 8. 000000000130771367 L 31/12/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 2 Bulurejo Klaten 8.Ma 195205051981041001 L 05/05/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 2 Ngalas Klaten 8.723 Srijana A.706 Karsono S.733 Sri Qomariyah Hj.715 Istighfar A.717 Suparti A.725 Maryanto A.Ma 195309091981041001 L 09/09/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 2 Prambanan Klaten 8.Ma 000000000130864953 L 08/06/54 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN 2 Tlogowatu Klaten 8.724 Sumadi S.703 Suratmi A.Ma 000000000130864957 P 07/06/53 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN 2 Jungkare Klaten 8.Ma 000000000130771359 P 20/08/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 1 Tegalgondo Klaten 8.722 Siti Mudjajanah A.Ma 000000000130771301 P 23/11/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 31 SDN 3 Bero Klaten 8.708 Ahmadi A.707 Ayatuniyah A.731 Sumadi A.Ag 000000000130772049 L 02/01/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 2 Taskombang Klaten 8.Ag 000000000130864937 P 16/03/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 3 Gumulan Klaten Lulus 2007 8.Ma 195705051979122005 P 05/05/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 1 Joho Klaten 8.716 Suratno S.718 Siti Marfu'ah A.Ma 000000000130771278 L 05/06/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 1 Janti Klaten 8.F A.736 Suparjo A.Ma 000000000130771302 P 10/11/55 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN 1 Klepu Klaten 8.Ma 000000000130771346 L 05/04/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 2 Joho Klaten 8.Pd 000000000130771348 P 07/08/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 3 Ceper Klaten 8. 000000000130864279 P 04/11/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 3 Ceper Klaten Lulus 2007 8.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

 8.737  Sardjito A.Ma  000000000130864940     L 08/09/55   PNS NIP-13 !  .

 "  # $ D2 IV/a 30 .

  %.

Ma 000000000130987168 L 25/10/53 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 1 Bana Klaten 8.758 Suharto A.738 Hazim A.Ma 000000000130864949 L 03/06/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 2 Kiringan Klaten 8.768 Sri Mulyono S.749 Suprapto 000000000131081530 L 17/07/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 1 Ceper Klaten Klaten A.743 Muqarabin A.Ag 000000000131081550 L 28/07/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 2 Tanjung Klaten 8.Ma 000000000131081542 L 02/09/52 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 2 Ceper 8.Ma 000000000131081546 P 13/05/52 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 1 Bowan Klaten 8.Ma 000000000131081572 P 04/02/53 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 1 Belangwetan Klaten 8.748 Rukayah 195207061982012003 P 06/07/52 PNS NIP-13 SLTA IV/a 29 SDN 2 Bulusan Klaten 8.742 Abdul Roji S.761 Muzaini A.Ma 000000000130865564 L 15/05/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 1 Socokangsi 8.745 Lismiyati BA 000000000130865010 P 20/06/59 PNS NIP-13 D3 IV/a 30 SDN Kenaiban Klaten 8.771 Walimah A.I 000000000131081557 L 05/09/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 02 Sembung Klaten      Lulus 2008 Lulus 2008 Lulus 2008 Lulus 2008  .760 Makmuroh A.I 000000000130864962 L 05/04/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 1 Borangan Klaten Klaten 8.Ag 000000000131081535 L 20/04/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 1 Kwarasan Klaten 8.753 Siti Fatimah A.Ma 000000000130864964 L 06/12/55 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN 2 Muruh Klaten 8.Ma 000000000131081527 L 01/02/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 1 Jambukulon Klaten 8.764 Sri Handayani A. S.Pd.Ma 000000000130987167 L 12/07/53 PNS NIP-13 D2 III/c 29 SDN 1 Manjung Klaten 8.Ma 195212141952012001 P 14/12/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 2 Sanggrahan Klaten Klaten 8.Ma 000000000131081522 L 17/07/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 1 Mayungan Klaten 8.Ma 000000000131081536 L 10/01/53 PNS NIP-13 D2 III/c 29 SDN Mundu Klaten 8.Ag 000000000131081553 L 09/12/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Jombor Klaten 8.759 Qomarudin A.752 Djamaluddin S.754 Tambi A.757 Muyasaroh A.Ma 000000000130864966 P 17/11/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 3 Mojayan Klaten 8.Ag 000000000131081516 L 10/05/54 PNS NIP-13 S1 III/d 29 SDN 2 Barukana Klaten 8.770 M.Ma 000000000131081537 L 12/09/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 1 Gedongjetis Klaten 8.739 Yudi A.Ma 195509171981041001 L 17/09/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 2 Somopuro 8.Ma 000000000131081514 L 01/01/53 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 3 Karanganom 8.Ma 000000000131081528 L 07/03/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 1 Mlese Klaten 8.775 Marwan Sadjiman S.Ma 195408281982012002 P 28/08/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 1 Gadungan Klaten 8.Ma 000000000131081554 P 07/04/52 PNS NIP-13 D2 III/b 29 SDN 1 Pandeyan Klaten 8.Ma 000000000131081552 L 07/10/53 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 1 Kapungan Klaten 8.740 Toha Ismail A.744 Muslih A.741 Nunik Hariningsih A.755 Bibit A.Ma 000000000131081525 L 27/10/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 1 Dalangan Klaten 8.Ma 000000000130987165 L 06/09/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 1 Beji Klaten 8. SDN 2 Pugeran Klaten Klaten 8.765 Slamet A.Pd.769 Ngabit A.756 Dawami A.Ma 000000000130864941 L 01/12/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 1 Mranggen Klaten 8.Ma 195406231982012001 P 23/06/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 2 Sukorejo Klaten 8.767 Alhadi A.Pd 000000000130987166 L 21/04/54 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 3 Keputran Klaten 8.773 Sukarman S.746 Siti Rohmah A.774 Sulastri A.Ma 000000000131081517 L 01/02/54 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 1 Jabung Klaten 8.763 Mulyono A.762 Mustaqim A.Ma.Ma 000000000131081540 P 09/10/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Kradenan Klaten 8.Ma 000000000130987162 L 22/08/53 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Kebonharjo Klaten 8.Ma 8.766 Amin Mursidi A.747 Samirah A.751 Ichsan A.Ma 000000000131081558 P 22/08/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Tegalrejo Klaten 8.772 Djatmiko A. Sa'dun H.750 Suratin A.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

          !  .

776 Mulyanto A. "  # $ 8. 000000000131081529 L 18/03/55 PNS NIP-13 D2 8.Ma 000000000131081513 L 25/11/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 8.777 Mulyono A.779 Budi Hardjono H.Pd.Ma 000000000131081539 L 08/01/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 8.780 Waridja S.778 Mardiyono A.Ma 000000000131081549 L 22/10/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 8.I 195505051982011004 L 05/05/55 PNS NIP-13 .

  %.

812 Muslimin A.785 Sumardjo A.Pd.805 Muslimah A.Pd.794 Rudlalimin A.Ma 195208121983041003 L 12/08/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Karanganom Klaten 8.814 Romdoni S.791 Sunarti S.I 195508061982011002 L 06/08/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 1 Mlese Klaten 8.786 Purwanto A.Ma 000000000131240351 L 26/07/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Ngawonggo Klaten Klaten 8.Ma 000000000131083859 P 15/05/55 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 1 Kadirejo Klaten 8.Pd.781 Miyatun S.Ma 000000000131081556 P 02/09/56 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 1 Jemawan Klaten 8.Ma 000000000131240353 P 02/01/52 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 1 Jebugan Klaten 8.793 Wiji Lestari A.I 195612121982012005 P 12/12/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 3 Klaten 8.801 Suwanti S.811 Djarir A.Ma 000000000131240323 P 19/07/52 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 2 Sidowayah Klaten 8.782 Mardiyah A.Ma 195611071982012002 P 07/11/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Tegalampel Klaten Klaten 8.Ma 000000000131240404 P 10/08/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 2 Wonosari Klaten 8.783 Muh.Ma 195809251982011003 L 25/09/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 1 Melikan Klaten 8.806 Warsana A.788 Nur Khasanah A.802 Sugiono 000000000131240439 L 20/05/52 PNS NIP-13 SLTA III/c 28 SDN 3 Ketandan Klaten 8.809 Sudadi A.Ma 000000000131081168 P 27/01/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 2 Palar Klaten 8.807 Hartati A.Ag 000000000131081518 L 07/11/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 2 Keputran Klaten 8. Yusuf S.Ag 000000000131240508 P 18/04/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 2 Barepan Cawas Klaten 8.Ma 000000000131240325 L 11/08/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Puluhan Klaten 8.Ma 000000000131240388 L 27/07/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 3 Ngolodong 8.Ma 000000000131240464 P 29/02/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Karanglo Klaten 8.792 Paimin A.Ag 195208211983041001 L 21/08/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 1 Danguran Klaten  .Ma 000000000131083862 L 30/01/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 2 Burikan Klaten 8.796 Muryati A.789 Tri Suyatmi S.Ma 195207011983041001 L 01/07/52 PNS Daerah D2 IV/a 28 SDN Pondok Klaten 8.Ma 000000000131240385 P 15/06/52 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 2 Mlese Klaten 8.813 Muhali H.Md 000000000131240422 P 01/01/52 PNS NIP-13 D3 III/d 28 SDN Nengahan Klaten 8.790 Rochatun A.Pd.Ag 000000000131240403 L 06/03/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 1 Dompyongan Klaten Lulus 2008 8.799 Misran Abd.I 195505071982012005 P 07/05/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 1 Mutihan Klaten 8.784 Asngari S.803 Slamet A.Ma 000000000131081515 L 14/02/56 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 1 Sidorejo Klaten 8.800 Widjayati S.I 000000000131240499 L 18/03/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 3 Jambakan Klaten Lulus 2008 Klaten Lulus 2008 8.Ag 000000000131081526 P 10/04/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 1 Tanjungan Klaten 8. A.787 Ispartinah A.808 Sukardi A.Ma 000000000131083154 L 15/05/57 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 1 Karangpakel Klaten Klaten      Lulus 2008 Lulus 2008 8. Rohman S.795 Suparti A.797 Mrajayanti A.Ma 195804011982022007 P 01/04/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 1 Demangan 8.Ma 000000000131240443 P 08/06/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Tempursari Klaten 8.804 Siti Barokah A.Ma 000000000131240540 L 12/08/52 PNS NIP-13 D2 III/c 28 SDN 1 Panggang Klaten 8.Ma 195205291983041002 L 29/05/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Bener Klaten 8.798 Sabiso S. SDN 1 Tulung Klaten 29 SDN 3 Kahuman Klaten 29 SDN 3 Keden Klaten III/c 29 SDN 1 Pokak Klaten S1 IV/a 29 SDN 4 Jimbung Klaten 8.810 Mufidatun A.Ag 000000000131240336 P 17/04/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 2 Kadirejo 8.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

Ma  000000000131240354     P   !  .815  Umi Mursidah A. 8.

 "  # $ 25/09/52 PNS NIP-13 D2 III/d 28 .

 SDN 1 Blanceran %.

I 000000000131240410 L 17/04/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 1 Wiro Klaten 8.Ma 000000000131240427 L 28/08/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 2 Krikilan Klaten Klaten 8.825 Mariman S. Dawami A.827 Musiman A.Pd.Pd 195210051983041001 L 05/10/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Bendan Klaten 8.Ma.850 Tri Ruminah A.Pd 000000000131240399 P 24/03/54 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 1 Srebegan Klaten 8.834 Ngadiman A.843 Suharno A.Ma 000000000131241036 P 11/09/53 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 2 Kepanjen 8.824 Chasanah A.848 A.Ma.Ma 195305221983041001 L 22/05/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 3 Ringinputih Klaten 8.Ma 000000000131240448 P 10/02/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Keceman Klaten 8.Pd 000000000131240469 L 18/10/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Pasung Klaten 8. BA 000000000131240330 L 04/07/53 PNS NIP-13 D3 IV/a 28 SDN Wunut Klaten 8.844 Siti Ruqoyah A. 000000000131240402 L 12/04/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 2 Carikan Klaten 8.837 Suyadi H.Ma 000000000131240534 P 17/07/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Sudimoro Klaten 8.820 Syamsuri A.Ma 000000000131240420 L 19/12/52 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 2 Jambukulon Klaten 8.Ma 000000000131240536 L 30/12/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Planggu Klaten 8.821 Padmiyati A.Ma 000000000131240334 L 12/01/53 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 01 Leses Klaten 8.Ma 000000000131240375 L 18/05/53 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 1 Sidomulyo Klaten 8.Ma 000000000131240495 P 21/04/53 PNS NIP-13 D2 III/c 28 SDN 2 Karangduren Klaten 8.849 Djunaidi Drs.831 Djuwariyah A.822 M.Pd 000000000131240349 P 24/01/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Duwet Klaten 8.842 Djawahir A.823 Ismiyati A.826 Sabarno A.817 Sunarna A.853 Suwarno A.816 Sokiran A.Ma.Ag 000000000131240484 L 12/02/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 1 Tumpukan Klaten 8.Ma 000000000131240425 L 20/02/53 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 1 Ngandong Klaten 8.Ma 000000000131240390 P 22/12/52 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 1 Mireng Klaten 8.Ma 000000000131240482 P 05/07/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Babadan Klaten 8.841 Siti Wasidah A.Ma 000000000131240368 L 18/11/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 2 Puluhan Klaten 8.819 Suparno A.Ma 195310041983042002 P 04/10/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN IV Barenglor Klaten 8.Ma 000000000131240411 L 01/08/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 2 Karangnangko Klaten 8. S.818 Maryati Hj.847 Munardji A.840 Samino A.Ma 000000000131240332 L 18/08/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Sentono Klaten 8.Ma 000000000131240506 P 15/03/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Sukorejo Klaten 8.Ma 000000000131240545 L 28/05/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Bonyokan Klaten 8.846 Lasono A.851 Alimunawar A.828 Tujiyah A. A.Pd.839 Siti Marchamah A.833 Alfadjri A.Ma 000000000131240433 P 11/01/53 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 2 Manjungan Klaten 8. Zubaidi A.Ma 000000000131240562 L 15/12/53 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 3 Delanggu Klaten 8.832 Abdul Mufid H.845 Samiyem A.838 Suharni A.Ma 000000000131240468 L 28/02/53 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 3 Tlogowatu Klaten 8.Ma.829 Rudjito Drs.Ma 000000000131240486 L 06/03/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 2 Kurung Klaten 8.852 Saminten A.Ma 000000000131240538 P 14/02/54 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 3 Cawas Klaten 8.I 000000000131240331 L 24/04/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 1 Karanglo Klaten 8.Ma 000000000131240350 P 12/06/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 3 Kwarasan Klaten 8.830 Suratno S. 000000000131240463 L 11/02/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 2 Trunuh Klaten 8.      Lulus 2008 Klaten 8.836 Umi Sa'adah A.Ma 000000000131240527 L 27/03/54 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 1 Kraguman Klaten  .Ma 000000000131240497 L 01/01/53 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 2 Gedaren Klaten 8.835 Muhtadi A.Ma 000000000131240376 P 07/08/53 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 2 Brangkal Klaten 8.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

          !  .

Ma 000000000131240549 P 02/04/54 PNS NIP-13 D2 III/d 8. "  # $ 8.855 Salamah A.Ma 000000000131240498 L 01/04/54 PNS NIP-13 D2 III/d 8.Ma 000000000131240473 L 03/04/54 PNS NIP-13 D2 III/d 8.Ma 000000000131240341 P 20/04/54 PNS NIP-13 D2 III/c 28 .856 Mursidi A.857 Siti Kusdijah A.854 Sarindi A.

  %.

860 Kamsinah A.Ma 000000000131240563 L 10/06/54 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 1 Muruh Klaten 8.885 Siti Asiyah S.866 Sudjiyanto A.890 Sri Murini A.Ma 195410251983042002 P 25/10/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Karangtalun Klaten 8.884 Qomari A.870 Siti Anisah A.862 Wiratno A.882 Siti Wasiatun S.867 Hadi Luwih S. SDN 4 Sengon Klaten 28 SDN 1 Tlobong Klaten 28 SDN 3 Bulan Klaten 28 SDN Kebonalas Klaten 8.Ag 195501091983042001 P 09/01/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 1 Kunden Klaten 8.Ag 195407021983041001 L 02/07/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 4 Gondangsari Klaten 8.Ma 195409179683042002 P 17/09/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 2 Jaten Klaten 8.Ag 000000000131240327 L 15/11/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 3 Tanjung 8.Ag 195412101983042001 P 10/12/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 1 Jurang Jero Klaten 8.Ma 195502041983042001 P 04/02/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 3 Kraguman Klaten 8.879 Sardjito S.Ma 195502041983041001 L 04/02/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 2 Taji Klaten 8.871 Siti Rodiyah A.Pd.887 Sumarmi S.Pd 000000000131240459 L 18/06/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Ngerangan Klaten 8.878 Marsudi A.Ag 195411191983042002 P 19/11/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Kranggan Klaten 8.Ma 000000000131240533 L 26/07/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 5 Krakitan Klaten 8.864 Joko Waluyo S.868 Tumiyem A.859 Sardiyem A.865 Salim 000000000131240374 L 04/07/54 PNS NIP-13 SLTA III/c 28 SDN 1 Segaran Klaten 8.873 Umi Barokah A.872 Hasri Drs.Ma 000000000131240510 P 01/06/54 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 2 Karangan Klaten 8.892 Musiri 000000000131240465 L 20/02/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Malangan Klaten A.863 Sagiman A.888 Kasmiyem A.869 Marsinem A.Ma 000000000131240476 L 14/01/55 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 1 Solodiran Klaten 8.I 195410061983041001 L 06/10/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 1 Bendo Klaten 8.886 Ponidjo A.Ma      Lulus 2008  .876 Siti Romlah A.Ma 000000000131240532 P 22/04/54 PNS NIP-13 D2 II/d 28 SDN 4 Jelobo Klaten 8.Ma 195408191983042003 P 19/08/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 02 Ngaran Klaten 8.881 Sutarni S.Ag 000000000131240329 L 01/08/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 1 Ringinputih Klaten 8.877 Marinten A.861 Z.891 Syamsuddin 195502141983041002 L 14/02/55 PNS NIP-13 SLTA III/d 28 SDN 1 Talun & SDN 2 Talun Klaten 8. 000000000131240444 L 17/09/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 1 Kalikotes Klaten 8.Ma 000000000131240342 L 31/12/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Serenan Klaten 8. Amrijah A.Ma 195408111983042002 P 11/08/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Gedaren Klaten 8.Ma 195410121983042001 P 12/10/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Sanggrahan Klaten 8.Ag 195502031983042001 L 03/02/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 1 Brangkal Klaten 8.Ma 000000000131240462 P 06/06/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Tarubasan Klaten 8.Ag 195412019983042002 P 01/12/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 1 Gemblegan Klaten 8.Ma 195412111983042001 P 11/12/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Brajan Klaten 8.Ma 195502111983042001 P 11/02/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 2 Tambongwetan Klaten 8.889 Ridwan A.875 Samhudi S.858 Tri Lestari A.Ma 195408121983042002 P 12/08/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Pundungan Klaten 8.Ma 000000000131240366 L 28/10/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Gaden Klaten Klaten 8.Ma 195409091983042004 P 09/09/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 2 Plosowangi Klaten 8.880 Umi Jazimah S.883 Martini A.874 Abu Bakir 195410051983041001 L 05/10/54 PNS NIP-13 SLTA IV/a 28 SDN 1 Kedungampel Klaten 8.Ma 000000000131240537 P 28/04/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Ngawen Klaten 8.Ma.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

        29/03/55   !  .

Pd. "  # $ 8.I 195505051983041003 L 8.Ma 195506071983042001 P 8.897 Rohmad Syukur S.896 Sri Mulyani A.Ma 000000000131240386 P 10/08/55 PNS NIP-13 D2 8.894 Ratinah A.Ma 195507111983042001 P 11/07/55 PNS NIP-13 D2 8.898 Abdul Hamid S.Ma 195504161983042001 P 8.Ma 195503291983041001 L PNS NIP-13 D2 8.901 Sri Widayati Hj.Pd.900 Semi A.893 Muryanto A.902 Ikwan S.I 195507101983041002 8.899 Nafiatun A.895 Zubairi S. A.Ma 195508101983042002 P 10/08/55 PNS NIP-13 D2 8.Pd.I 195508171983041005 L 17/08/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 16/04/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 05/05/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 07/06/55 PNS NIP-13 D2 IV/a L 03/07/55 PNS NIP-13 S1 L 10/07/55 PNS NIP-13 S1 28 .Ag 195507031983041004 8.

  %.

915 Mukimin A.905 Jumirin S. SDN 1 Pomah Klaten 28 SDN 1 Kebondalem Kidul Klaten 28 SDN 1 Menden Klaten 28 SDN 2 Kalitengah Klaten IV/a 28 SDN Krecek Klaten IV/a 28 SDN 5 Jimbung Klaten IV/a 28 SDN 1 Troso Klaten IV/a 28 SDN 01 Demakijo Klaten IV/a 28 SDN 1 Klaten Klaten IV/a 28 SDN 3 Jomboran Klaten Klaten 8.Ma 000000000131240409 L 04/05/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Prambanan Klaten 8.I 000000000131240450 P 14/04/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 3 Pakisari Klaten 8.Pd.I 195510221983042002 P 22/10/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 2 Puluhan Klaten 8.Ma 195604241983041004 L 24/04/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 3 Sengon Klaten 8.Ma 195602071983041002 L 07/02/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Ngalas Klaten 8.Ma 195606041983042001 P 04/06/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 2 Klaten Klaten Klaten 8.Ma 195512251983041002 L 25/12/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Tambakboyo Klaten 8.924 Daimatul Choriyah A.904 Mahmudi S.I 195509041983041003 L 04/09/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 1 Sawit Klaten 8.929 Widodo A.921 Mukhidun H.I 000000000131240529 L 18/05/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 02 Jiwan Klaten 8.926 Suparto A.Ma 000000000131240521 L 19/11/55 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 1 Sumberejo Klaten 8.914 Siti Markamah A.903 Amin Nadhori 000000000131240348 L 01/09/55 PNS NIP-13 SLTA III/b 28 SDN 2 Taji 8.918 Sarjana A.Ag 195601011983042002 P 01/01/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 2 Gemblegan Klaten 8.906 Suradal A.Ma 195512241983042003 P 24/12/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Pepe Klaten 8.Ma 195511051983041002 L 05/11/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Sawahan Klaten 8.Ma     Dul Salim Painem   . A.909 Suparti S.Ma 195607141983042001 P 14/07/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Joton Klaten 8.Ma 195604121983042003 L 12/04/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Drono Klaten 8.917 Tohirun A.923 Sungkono S.911 Lasiman A.Ma 000000000131240355 P 25/11/55 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Bero Klaten 8.Ma 195607081983042001 P 08/07/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Pucang Klaten 8.Ma 195606191198304100 L 19/06/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 2 Ngering Klaten 8.912 Mubarokah A.Ma 000000000131240520 L 10/10/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 3 Kurung Klaten 8.925 Siti Mariniyah A.908 Patman A.Pd.910 Salimi A.Ma 000000000131240548 P 12/06/56 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 1 Belangwetan 8.Pd.Ma 000000000131240542 P 01/12/55 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 2 Kepurun Klaten 8.920 Sukarjo A.922 Suratmi A.928 Aswigiyati A.916 Juzinah S.Pd.927 Siti Asiyah A.930 Ismail 195607211983041003 L 21/07/56 PNS NIP-13 SLTA III/d 28 SDN 1 Dukuh Klaten 8.Pd.913 Qoyimah A.Ma 195605121983042002 P 12/05/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Candirejo Klaten 8.931 Slamet 195607271983041002 L 27/07/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Kotesan Klaten A.I 000000000131240387 L 06/09/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 2 Towangsan Klaten 8.Ma 195510101983041003 L 10/10/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 2 Kaligayam Klaten 8.919 Suwarti S.Ma 195607171983041002 L 17/07/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Kemiri Klaten 8.907 Makmur Asjhari A.Ma 195509071983041002 L 07/09/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Semangkak Klaten 8.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

          !  .

 "  # $ .

  %.

Ma 195702041983042002 P 04/02/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Wangen Klaten 8.Ma 000000000131240514 L 08/12/57 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 2 Trunuh Klaten 8.948 Jumari S.969 Mulyana S.Ag 195705191983042001 P 19/05/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 2 Blanceran Klaten 8.962 Nirwanto A.954 Abdul Mufid S.967 Fatimah A.Pd.958 Munawaroh A.Ma 195806271983042002 P 27/06/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Ponggok Klaten 8.944 Abdul Rohim S.Ag 195708151983041003 L 15/08/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 1 Bareng Klaten 8. A.965 Sri Nurjanah A. 8.I 195705021983041002 L 02/05/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 4 Cawas 8.Ma 195802231983042003 P 23/02/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 2 Mranggen Klaten 8.Pd.943 Slamet A.935 Adib Farchan A.Pd.Ma 195807121983042003 P 12/07/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 2 Dlimas Klaten 8.933 Sriyuanah A.957 Nasirudin S.Pd.961 Zahrowi A.Pd.Ma 195708241983042002 P 24/08/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Janti Klaten 8.Ma 195802171983041003 L 17/02/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 2 Gedong Jetis Klaten 8.Ma 195702141983042002 P 14/02/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 2 Delanggu Klaten 8.Pd.932 Jawari S.934 Supardi A.940 Brahim S.Pd 195709071983042001 P 07/09/57 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 2 Jebugan Klaten 8.Pd.947 Munawir Drs.Pd 195807121983041003 L 12/07/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 1 Pacing Klaten 8.942 Aida Rochmani A.956 Romlah A.Ma 195707221983042001 P 22/07/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 3 Kemudo Klaten 8.968 Samsir S.955 Siti Munjayanah A.959 Mulyono A.Md 000000000131240412 L 31/12/56 PNS NIP-13 D3 IV/a 28 SDN 2 Gaden Klaten Klaten 8.I 195808031983041001 P 03/08/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 1 Tijayan Klaten Jeminem .960 Winarsih A.936 Jumadi BA 000000000131240567 L 10/09/56 PNS NIP-13 D3 IV/a 28 SDN 2 Temuireng Klaten 8.Md 195608241983041001 L 24/08/56 PNS NIP-13 D3 IV/a 28 SDN 3 Pogung Klaten 8.938 Sri Sumiyati Hj.950 Nursjahid H.Ma 195608061983042001 P 06/08/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 2 Bakung Klaten 8.949 Maryati S.I 195710081983041002 L 08/10/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 2 Jabung Klaten 8. 195705061983041002 L 06/05/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 3 Sajen Klaten 8.963 Siti Suwarni A.Ma 195711091983042004 P 09/11/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 2 Pandansimping Klaten 8.953 Siti Ngaisah S.Ag 195608031983041021 L 03/08/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 1 Tibayan 8.946 Tunggal S.Ag 195708071983042004 P 07/08/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 1 Karangan Klaten 8.937 Sriwargiyati S.Ma 000000000131240513 P 27/10/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Karangduren Klaten 8.Ma 000000000131240518 L 19/02/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 2 Kedungampel Klaten 8.Ma.Ma 195710271983042002 P 27/10/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Malang Jiwan Klaten 8.I 195704141983041002 L 14/04/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 1 Sobayan Klaten 8.Ag 195706191983041001 L 19/06/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 1 Padas Klaten 8. H.966 Siti Salami S.939 Al Amin A.Ag 195612311983041014 L 31/12/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 2 Leses 8.Ag 000000000131240512 L 07/05/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 2 Ngemplakseneng Klaten 8.Ma 195608061983041002 L 06/08/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Nangsri Klaten 8.952 Salamah A.I 195807091983042002 P 09/07/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 1 Gempol Klaten 8.Ma 195704211983042002 P 21/04/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 3 Paseban Klaten Klaten 8.945 Sofariyah A.970 Siti Lathifah S.Ma 195803021983041002 L 02/03/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 4 Klaten Klaten 8.Ma 000000000131240553 L 07/11/57 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 2 Kanoman Klaten 8.Ag 000000000131240556 P 15/10/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 02 Logede Klaten     Klaten 8.I 195807211983041002 L 21/07/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 3 Kemalang Klaten 8.964 Suyatna A. S.951 Susiowati S.941 Siti Juwariyah A.I 195707051983042004 P 05/07/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 1 Borangan Klaten 8.

 .

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

Mulyono A.Ma      000000000131240415 L 20/08/58   PNS NIP-13 !  .971  M. 8.

 "  # $ D2 IV/a .

 28 SDN Gemampir %.

Ma 196106141983042005 L 14/06/61 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 2 Temuwangi Klaten 8.005 W.Ma.Ma 195909231983041001 L 23/09/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 3 Kurung Klaten 8.Ma 196109181983042005 P 18/09/61 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Ponggok Klaten 8.Ag 195906101983042002 P 10/06/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 2 Brangkal Klaten 8.Ag 000000000131370283 L 06/03/52 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN 1 Gumul Klaten 9.Pd 000000000131370139 L 04/02/52 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 2 Sidoharjo Klaten 8. Rosyidah Hj.974 Musri'ah A.Ma 196011071983042003 P 07/11/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 2 Ngaren Klaten 8.985 Siti Mahmudah Hj. A.006 Panudi A.Pd.987 Anis Farida A.Ma 195201131983041001 L 13/01/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Trotok Klaten 8.Ma.Ma 195910271983041001 L 27/10/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 3 Sobayan Klaten 8.Ag 000000000131370322 P 29/02/52 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN 3 Kunden Klaten 9.973 Muhtadi A.978 Zainal Abidin A.Ma 195905151983042003 P 15/05/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Ngering Klaten 8.Ma 196205071983042006 P 07/05/62 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 1 Cetan Klaten 8.982 Aspari A.992 Sri Wahyuni Sulis Diyanti A.989 Asrifatun Nafi'ah A.Ma 000000000131240428 P 24/11/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Sabranglor 8.972 Surani A.Ma 000000000131240491 L 05/03/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 2 Majegan Klaten 8.Ma 000000000131240539 P 07/09/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Karang Klaten 8.990 Sri Wartini A.Ma 195207171984052001 P 17/07/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Buntalan Klaten .998 Waluya A. Kamilah A.983 Siti Masithoh A.Ma 000000000131370358 L 17/05/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Paseban Bayat Klaten 9.000 Sumarti S.Ma 195204071984052002 P 07/04/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Tonggalan Klaten 9.976 Ardani A.994 Khomti Rokhani BA 000000000131240488 P 24/10/61 PNS NIP-13 D3 IV/a 28 SDN 2 Majegan Klaten 8.991 Siti Romlah A.Ma 000000000131370238 P 12/03/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Kupang Klaten 9.Ma 195903041983042001 P 04/03/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Cucukan Klaten 8.004 Raharti A.Ma 000000000131370203 L 10/02/52 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Jetis Klaten 8.975 Sulistyowati A.979 Suparmi S. S.Ma 195911121983041003 L 12/11/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 3 Krajan Klaten 8.009 Sri Sulasmi A.I 196005051983042006 P 05/05/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 2 Serenan Klaten 8.002 Siti Barokhatun A.977 Thoyibah A.Ag 000000000131240515 L 10/05/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 1 Jetis Klaten 8.001 Mudjijanto S.008 St.Ma 195910011983041004 L 01/10/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 2 Dompyongan Klaten 8.007 Kabul Supiyanto A.Ma 000000000131370304 P 03/04/52 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 1 Bawak Klaten 9.997 Nuri A.988 Wagini A.999 Sri Rusmani A.Ma 000000000131370180 P 05/06/52 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 2 Jambukidul Klaten 9.996 Djumeno A.003 Sri Hastuti A.Ma 196006021983042002 P 02/06/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Planggu Klaten 8.984 Zaenuri A.      Lulus 2008 Klaten 8.981 Sutarto A.Ma 195812101983041003 L 10/12/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 3 Majegan Klaten 8.Ma 000000000131239992 P 31/10/59 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Gumul IV Karangnangko Klaten 8.Ma 000000000131370159 P 15/02/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Pokak Klaten 9.993 Supinah A.995 Sarini A.Ma 000000000131370407 L 09/05/52 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 2 Banyuripan Klaten 9.Pd 000000000131370445 P 04/04/52 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN 1 Jambeyan Klaten 9.986 Rohman S.Ma 196101051983042009 P 05/01/61 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Sekaran Klaten 8.980 Edy Purwanto A.Ma 195905151983041004 L 15/05/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Pandanan Klaten 8.Ma 196011201983042005 P 20/11/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Kahuman Klaten Klaten 8.Ma 195902281983042005 P 28/02/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 2 Troketon Klaten 8.

.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

010  Samto Baliman A.Ma      000000000131370132 L 27/07/52   PNS NIP-13 !  . 9.

 "  # $ D2 III/d 27 .

  %.

Towaf A.Ma 195308151984051001 L 15/08/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Meger Klaten 9.Ma 195405151984051002 L 15/05/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Kebondalem Lor Klaten 9.Ma 000000000131370265 P 17/06/53 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN Karang Dukuh Klaten 9.Ma 195404081984052001 P 08/04/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Kingkang Klaten 9.Ma 195303141984052001 P 14/03/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 3 Drono Klaten 9.046 Siti Aminatun A.015 Suratin H.043 M.013 Sarodji A.041 Siti Qomarijah Hj S.Pd.Ma 000000000131370171 L 20/01/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Jaten Klaten 9.Ma 195308031984052001 P 08/03/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Gatak Klaten 9.014 Mughofir A.033 Marsinah A.019 Andjarijah A.036 Wagiran A.Ma 195401121984051001 L 12/01/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Bugisan Klaten 9. A. A.Pd 000000000131370388 L 20/05/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Kayumas Klaten     .Pd 000000000131370201 L 12/09/52 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 1 Kurung Klaten 9.Ma 195303261984051001 L 26/03/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Tulas.038 Kamidi Thohirin 000000000131370318 P 16/02/54 PNS NIP-13 SLTA III/c 27 SDN 3 Dompol Klaten 9.024 Hatun A.047 Samiran A.Pd.Ma 195301141984052001 P 14/01/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Bawukan Klaten 9.027 Subandi A.Ma 000000000131370143 L 07/09/52 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN 2 Mandong Klaten 9.032 Siti Romlah A.Ma.045 Seno S.044 Sungkono A.Ma 195303161984051002 L 16/03/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Juwiring Klaten 9.Ma 195305101984051001 L 10/05/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Turus Klaten 9.011 Retno Handariatun A.Ma 195307121984051001 L 12/07/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Klepu Klaten 9.Pd.I 195404091984052001 P 09/04/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 1 Kemudo Klaten 9.012 Walidi A.Ma 195306101994051001 L 10/06/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Mojayan 9.040 Marsiyatun A. SDN 2 Karangtalun Klaten Klaten 9.028 Wagijo A.039 Zubaidah A. Karangdowo Klaten 9.022 Marniyatun S.048 Supono A.Ma 195306161984052002 P 16/06/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Keceman Klaten 9.020 Sukiman A.042 M. Tawaf A.Ma 195402031984052001 P 02/03/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Nangsri Klaten 9.Ma 000000000131370137 P 29/08/52 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 1 Kranggan 9.I 195212121984052002 P 12/12/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 3 Joton Klaten 9.Pd.Ma.021 Tuminem A.016 Samingun A.Ma 195303151984052002 P 15/03/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Jimbung Klaten 9. S.037 Sutopo H.Ma 000000000131370234 L 03/09/52 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 1 Sedayu Klaten 9.018 Sugeng A.Ma 195305041984051001 L 04/05/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Tangkisanpos Klaten 9.Ma 195210031984051001 L 03/10/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Tonggalan Klaten 9.017 Siti Aminah Hj.I 000000000131370278 L 06/05/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 3 Prambanan Klaten 9.I 195303111984052001 P 11/03/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 1 Kragilan Klaten 9.Ma 195303241984052001 P 24/03/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 4 Prambanan Klaten 9.030 Sutejo A.025 Jamni A.Ma 000000000131370291 L 15/12/52 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 1 Kapungan Klaten 9.Ma 195405091984052002 P 09/05/54 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 2 Ngawonggo Klaten 9.031 Tugiman H. A.029 Suwandi A.Ma 195303021984051002 L 02/03/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Bogem Klaten 9.Ma 195306011984051002 L 01/06/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Kraguman Klaten Klaten 9.026 Nursilowati A.Ma 000000000131370172 L 10/04/54 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN 1 Juwiran Klaten 9.Ma 195404111984051003 L 11/04/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Gununggajah Klaten 9.023 Sri Aminatun A.035 Sumadi A.Ma 195404101987051002 L 10/04/54 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN I Juwiring Klaten 9.034 Harun Al Rosjid A.Ma 000000000131370199 L 10/10/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 3 Kujon Klaten 9.

 .

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

          PNS NIP-13 !  .

I 195406101984051001 L 10/06/54 S1 IV/a 9.050 Wagiyanti Hj. "  # $ 9.Pd.I 195406191984051002 L 19/06/54 PNS NIP-13 S1 IV/a . A.049 Sadirun S.051 Zumaro A.Pd.Ma 195406101984052001 P 10/06/54 PNS NIP-13 D2 9.Ma 195406111984051001 L 11/06/54 PNS NIP-13 D2 9.052 Achmad S.

  %.

087 Tuti Rahayu A.079 Suyanto A.086 Tentrem A.Ma 195409081984052001 P 08/09/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Tegalyoso Klaten 9.080 Wasilah A.078 Sunarto A.073 Sri Tasmini A.085 Suhartini A.Ma 195504141984051002 L 14/04/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Kapungan Klaten 9.062 Samidi A.Ma 195412271984051001 L 27/12/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Kokosan Klaten 9.072 Samsijah A.Ma 000000000131370273 P 02/08/54 PNS NIP-13 D2 III/b 27 SDN 1 Karangan Klaten 9.Ma 195504171984051001 L 17/04/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Gesikan Klaten 9.066 Purwasi A.059 Mulyati A.Ma 000000000131370214 P 12/06/55 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN 1 Logede Klaten 9.070 Sri Hastuti A.I 195505251984052004 P 25/05/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 2 Katekan Klaten 9.Ma 195504181984052001 P 18/04/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 4 Brangkal Klaten 9.Ma 195407141984051001 L 14/07/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Mundu Klaten 9.068 Sri Hastuti A.Ma 195502041984051001 L 04/02/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Kajen Klaten 9. 27 SDN 2 Mlese Klaten IV/a 27 SDN 2 Kalangan Klaten IV/a 27 SDN 2 Wadunggetas Klaten 27 SDN 1 Mandong Klaten 9.Ma 195502031984052001 P 03/02/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Carikan Klaten 9.Ma 195408171984052001 P 17/08/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Kiringan Klaten 9.055 Mudjairah A.075 Sumarsi A.I 195411081984052001 P 08/11/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 2 Ngawen Klaten 9.Ma 195506161984052002 P 16/06/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Plawikan Klaten 9.081 Sudini S.056 Lagimin A.Ma 000000000131370361 P 01/01/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Belangwetan Klaten 9.Ma 195411231984052001 P 23/11/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Gondang Klaten 9.083 Hati Rukhayah A.Pd.060 Sri Mulyani A.Ma 195506211984052002 P 21/06/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Majegan Klaten     .058 Sumarni A.067 Sri Yunani S.071 Ngatidjo A.061 Siti Faizatun A.Ma 195506141984052001 P 14/06/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Ketitang Klaten 9.Ma.082 Marini A.Ma 000000000131370141 L 17/09/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Sawahan Klaten 9.Ma 195412111984052001 P 11/12/54 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 2 Krajan Klaten 9.053 Suradi A.077 Asmani A.Ma 195408061984051002 L 06/08/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Kerten Klaten 9.Ma 000000000131370401 P 17/06/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Sentono Klaten 9.057 Jamalus A.054 Wagimin A.Pd 195408171984052002 P 17/08/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 3 Tarubasan Klaten 9.084 Sunarti A.Pd.Ma 000000000131370381 P 17/10/54 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 1 Duwet Klaten 9.065 Kirtini A.Ma 195506061984052002 P 06/06/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Gondang Klaten 9.Ma 195408101984052002 P 10/08/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Tirtomarto Klaten 9.076 Sarimin S.I 195410071984051001 L 07/10/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 2 Melikan Klaten 9.Ma 195410191984052002 P 19/10/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Gondangsari Klaten 9.Ma 000000000131370242 P 14/02/55 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 2 Brajan Klaten 9.Pd.Ag 195503051984051001 L 05/03/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 1 Bakungan Klaten 9.Ma 000000000131370136 P 18/09/54 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Pandes Klaten 9.074 Sutrisno A.Ma 000000000131370326 L 17/07/54 PNS NIP-13 D2 II/d 27 SDN 2 Sumber Klaten 9.Ma 195503161984052002 P 16/03/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Glodogan Klaten 9.Ma 195408041984051002 L 04/08/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Dukuh Klaten 9.Ma 195412081984051003 L 08/12/54 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Tegalyoso Klaten 9.063 Siti Aminatun A.069 Sunardi A.064 Suharto S.

.

 .

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

 9.088   195507071984052001     P 07/07/55   PNS NIP-13 !  .

 "  # $ D2 IV/a .

  %.

123 Sri Darini A.095 Badri A.126 Gunawan A.115 Thohari A.Ma 195601011984051004 L 01/01/56 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 1 Sidowayah Klaten 9.117 Koyimah 9.107 Nur Hidayah A.Ma 195605181984052001 P 18/05/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Wadunggetas Klaten S.Ma 195604051984052001 P 05/04/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Drono Klaten 9.099 Kasiyo A.Pd.108 Nurwahid A.113 Marjono A.Pd.114 Munjiyati A.Ma 195508071984052002 P 07/08/55 PNS NIP-13 D2 Klaten IV/a 27 SDN 1 Tanjung Klaten 9.I 195507211984052002 P 21/07/55 PNS NIP-13 S1 9.Ma 000000000131370331 P 28/02/56 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 2 Klaten Klaten 9.109 Nur Mufidatun A.Ma 195510011984051001 L 01/10/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 3 Karangasem Klaten 9.I 9.116 Jamilatun A.Ma 195508011984052001 P 01/08/55 PNS NIP-13 D2 Klaten IV/a 27 SDN 1 Jogosetran Klaten 9.092 Paiman S.122 Agus Suroyo A.112 Efiyati A.098 Suparno A.120 Klaten Sumardi A.Ma 195508091984051003 L 09/08/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Gatak Klaten 9.121 Chuzaimah A.Ma 195508251984052002 P 25/08/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Serenan Klaten 9.097 Suhudi A.090 Saminem A.094 Siti Aminah A.Ma 195608101984052003 P 10/08/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Rejasa Klaten 9.Ma 195508181984051001 L 18/08/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Butuhan Klaten 9.Ma 195512121984051002 L 12/12/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Titang Klaten 9.Ma 195507271984052001 P 27/07/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Randulanang Klaten IV/a 27 SDN 2 Ketitang 9. Djariyah A.103 Sihmanto A.Ma 195605101984051005 L 10/05/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 3 Bata Klaten 9.091 Sri Haryati A.106 Wiyoto A.105 Hadi Mudhakir A.Ma 000000000131370149 L 20/08/55 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 2 Jatipuro Klaten 9.Ma 195608171984052001 P 17/08/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 3 Senden Klaten 9.I 000000000131370439 L 06/08/55 PNS NIP-13 9.Ma 195609021984051003 L 02/09/56 PNS NIP-13 D2 II/d 27 SDN 3 Glagah Klaten     .Ma 27 SDN Sapen Klaten 9.Ma 195508061984052002 P 06/08/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 2 Ngandong Klaten D2 IV/a 27 SDN 2 Kwaren 9.Ma 195608081984051003 L 08/08/56 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 3 Barenglor Klaten 9.102 Sabitah A.Ma 195511171984052002 P 17/11/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Terasan Klaten 9.Pd.Ma 195512061984051001 L 06/12/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 3 Somopuro Klaten 9.Ma 195605011984052001 P 01/05/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Gledeg Klaten 9.Ma 195512081984052001 P 08/12/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Gayamprit Klaten 9.111 Sri Murwani A.118 Sri Dalyanti 195605211984052002 P 21/05/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 2 Socokangsi Klaten 195605231984052001 P 23/05/56 PNS NIP-13 SLTA III/d 27 SDN 1 Kendalsari 9.110 Sri Lestari A. A.125 Anisah Sri Hastuti Hj.096 Saliman A.101 Sunaryo A.Ma 195602141984051001 L 14/02/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Glagah Klaten 9.089 Siti Aminah S.Ma 195604191984051003 L 19/04/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Keprabon Klaten 9.119 Siti Khotijah Klaten A.093 Sujirah A.Ma 000000000131370230 L 02/07/56 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 1 Sajen Klaten 9.Ma 195604041984052001 P 04/04/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Kepurun Klaten 9.124 Sri Sumiyem A.104 Surtiyem A.Ma 195508191984051001 L 19/08/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Pandansimping Klaten 9.Ma 195606121984052001 P 12/06/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Karanglo 9.100 Sri Rahayu A.Ma 195603201984052001 P 20/03/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Jambeyan Klaten 9.Ma 195601221984052001 P 22/01/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Jurangjero Klaten 9.Ma 195608101984052002 P 10/08/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Kedungan Klaten 9.Ma 195508151984051001 L 15/08/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Nangsri Klaten 9.Ma 195607141984052001 P 14/07/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Pucang Klaten 9.

 .

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

          !  .

Ma 195609181984052001 P 18/09/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 9.128 Sukasmi A.Ma 195609271984052001 P 27/09/56 PNS NIP-13 D2 .127 Suprapto A.129 Tutwuri Handayani A.Ma 195609191984052002 P 19/09/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 9. "  # $ 9.130 Muhadi A.Ma 000000000131370176 L 10/09/56 PNS NIP-13 D2 III/d 27 9.131 Karyani A.Ma 195609261984051001 L 26/09/56 PNS NIP-13 D2 9.

  %.

Ma 195705151984051002 L 15/05/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Sidoharjo Klaten 9.I 195708021984051001 L 02/08/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 1 Temuireng Klaten 9.Ma 000000000131370444 L 30/07/57 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Jetiswetan 01 Klaten 9.156 Widagdi Santosa 000000000131370447 L 09/06/57 PNS NIP-13 SLTA III/c 27 SDN 1 Banaran Klaten 9.Ma 000000000131370375 L 06/04/57 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 3 Serenan 9.153 Sukarno S.Ma 000000000131370260 L 08/01/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Jatipuro Klaten 9.148 Suharto A.164 Tamtowi S.Ag 195707091984051002 L 09/07/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 3 Jelobo Klaten 9.136 Wiyati A.Ma 195703151984041001 L 15/03/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 3 Ngreden Klaten 9.138 Sulbiniyah A. SDN 2 Kebondalem Kidul Klaten 27 SDN 1 Kupang Klaten 27 SDN 3 Ketandan Klaten III/d 27 SDN 2 Gatak Klaten IV/a 27 SDN 2 Taji Klaten Klaten 9.161 Wardoyo S.151 Sriyadi S.158 Sri Widadi A.I 195705021984051002 L 05/05/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 1 Baran Klaten 9.141 Mu'tamaroh S.Ma 195611041984052001 P 04/11/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Ngrundul Klaten 9.159 Siti Asiyah A.Ma 000000000131370305 L 12/02/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Tawangrejo Klaten 9.139 Slamet Riyanto A.134 Sudarmin A.155 Maryanto S.Ma 195706071984051002 L 07/06/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Tempursari Klaten 9.144 Sadimin A.149 Yamti A.I 195701241984052001 P 24/01/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 1 Barukan Klaten 9.143 Umi Kulsum A.162 Ismail BA 000000000131370170 L 19/07/57 PNS NIP-13 D3 III/d 27 SDN 1 Daleman Klaten 9.160 Siti Asiyah A.Ag 195706041984051002 L 04/06/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 1 Randusari Klaten 9.165 Lanjar Widada A.I 195704041984052001 P 04/04/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 1 Bengking Klaten Klaten 9.Pd.Ma 195610171984052002 P 17/10/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Kingkang 9.Ma.Ma 195706161984052002 P 16/06/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 3 Sobayan Klaten 9.147 Sri Mulyani S.Ma 195707021984052002 P 02/07/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Kokosan Klaten 9.154 Sarwanto A.145 Warsidi A.Pd.Ma 195612051984052001 P 05/12/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Mlese Klaten 9.Pd.163 Warsono A.Ma 195708081984052001 P 08/08/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Pesu Klaten     .Pd 195702091984052001 P 09/02/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 3 Dlimas Klaten 9.Ma 195611071984052001 P 07/11/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Jambu Kulon Klaten 9.Ma 195612071984052001 P 07/12/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Gedongjetis Klaten 9.Pd.142 Siti Ngaisah BA 000000000131370339 P 01/02/57 PNS NIP-13 D3 III/d 27 SDN 3 Kunden Klaten 9.Ag 000000000131370440 L 08/06/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 2 Ngrundul Klaten 9.Ma 195704151984051001 P 15/04/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Jiwo Klaten 9.137 Munawaroh A.146 Muhwidji BA 000000000131370425 L 18/03/57 PNS NIP-13 D3 IV/a 27 SDN 1 Bugisan Klaten 9.I 195704251984052001 P 25/04/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 2 Bandungan Klaten 9.Ma 195611061984051001 L 06/11/56 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 1 Delanggu Klaten 9.135 Siti Maesaroh A.Ma 195701091984051001 L 09/01/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Pomah Klaten 9.150 Partiyah S.Ma 195611101984052001 P 10/11/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Kalitengah Klaten 9.157 Dalhari A.132 Nurjanah A.Ma 195706121984051003 L 12/06/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Pakisari Klaten 9.Ma 195707041984052003 P 04/07/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Kahuman Klaten 9.Pd.133 Siti Zulaichah A.140 Demi A.152 Sajuri A.

  .

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

 9.166  Markomah A.Ma      195708151984052001 P 15/08/57   PNS NIP-13 !  .

 "  # $ D2 III/d .

  %.

S.Ma 000000000131370344 L 09/09/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Nglinggi Klaten 9.196 Siti Sholihatun A.Pd.Ma 195806131984051003 L 13/06/58 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 2 Granting Klaten 9.198 Sabitun A.197 Kristini Arti Farida S.202 Nafsiyatun A.199 Suyono A.201 Sri Waluya BA 195812031984051001 L 03/12/58 PNS NIP-13 D3 IV/a 27 SDN 1 Soropaten Klaten 9.I 195801051984051002 L 05/01/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 3 Karangpakel Klaten 9.191 M.167 Budiyati A.Pd.Ma 000000000131370307 L 15/01/59 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN 2 Krakitan Klaten     . A.180 Ngadiyem S.185 Titik Harimurti A.172 Siti Khomsiyah A.Ma 000000000131370321 L 08/01/58 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN 1 Bandungan Klaten 9.186 Suwarti A.169 Djuwarijah A. Taufiq S.Ma 195803121984052001 P 12/03/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Sumberejo Klaten 9.Ma 195807171984051001 L 17/07/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Pandeyan Klaten 9.190 Abdul Rochim H.Ma 195708281984052001 P 28/08/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Jombor Klaten 9.Ag 195711081984051002 L 08/11/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 2 Borongan Klaten 9.Ma.Ma 195719111984051001 L 19/11/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Pakahan Klaten 9.174 Nurochmi A.Pd.200 Barmawi S.I 195805101984051003 L 10/05/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 3 Tambakan Klaten 9.Ma 195804021984052001 P 02/04/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Kaligawe Klaten 9.Ma 195709191984051001 L 19/09/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Glagahwangi Klaten 9. Darosid A.176 Musman S.Ag 000000000131370286 L 21/02/58 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN 1 Sukorini Klaten 9.Ag 195805271984051001 L 27/05/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 3 Munggung Klaten 9.181 Suparmi A.194 Triawan S.179 Wahyudi S.Ma 195805251984052001 P 25/05/58 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 2 Jogoprayan Klaten 9.178 Mursiyem A.Ma 195709121984052002 P 09/12/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Bareng Lor Klaten 9.171 M.192 Munawir A. Syamsir A.Ma 195710241984052001 P 24/10/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Mlese Klaten 9.I 195808281984051002 L 28/08/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 3 Tlingsing Klaten 9.I 000000000131370191 P 26/02/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 1 Katekan Klaten 9.173 Shoim A.Ma 195803081984052002 P 08/03/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Jonggrangan Klaten 9.Ma 195906141984051002 L 14/01/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Bendo Klaten 9.193 Sartini A.177 Darsono A.Pd 195808171984052001 P 17/08/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Canan Klaten 9.Ma 195803051984052002 P 05/03/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Tlogorandu Klaten 9.Ma 195711301984052002 P 30/11/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Wonoboyo Klaten 9.Ma 000000000131370410 L 12/11/58 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 1 Manjung Klaten 9.184 Parini A.183 Sri Lestari A.Pd.Ma 195803151984052001 P 15/03/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Bulan Klaten 9.189 Siti Waringah A.Ma.Ma 000000000131370429 L 20/11/58 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 2 Solodiran Klaten 9.Ma 195801161984052001 P 16/01/58 PNS NIP-13 D2 III/b 27 SDN 2 Prambanan Klaten 9.182 Mulyani A.Pd 195805141984052002 P 14/05/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Gergunung Klaten 9.I 195710251984052002 P 25/10/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 3 Klaten Klaten 9.195 Mardimin A. 27 SDN 6 Jimbung Klaten 9.Pd.168 Suhudi A.Ag 195810201984052002 P 20/10/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 2 Jonggrangan Klaten 9.204 Muh.Ma 000000000131370195 P 10/11/58 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 3 Bentangan Klaten 9.187 Sukarno S.Ma 000000000131370243 P 10/12/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Mojayan Klaten 9.Ma 000000000131370404 P 08/03/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Demangan Klaten 9.Ma 195809271984052001 P 27/09/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Cawas Klaten 9.170 Leginem S.188 Juriyah A.175 Nurtaati A.Ma 195711161984052001 P 16/11/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Glagahwangi Klaten 9.203 Waliyono A.

  .

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

        P 26/01/59   !  .

 "  # $ PNS NIP-13 D2 IV/a 27 28/02/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 28/04/59 PNS NIP-13 S1 IV/a PNS NIP-13 D2 III/d 27 .

  %.

I 196010081984052003 P 08/10/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 3 Palar Klaten 9.Ma 195908151984052002 P 15/08/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Taskombang Klaten 9.Ma 196008201984052003 P 20/08/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Tulung 9.Pd.223 Muh.Ag 196006131984052001 P 13/06/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 1 Gatak Klaten 9.237 Sholihin S.211 Surani A.Ag 196007201984051004 L 20/07/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 2 Sorogaten Klaten 9.235 Siti Musyafaroh S.Ma 196002211984052001 P 21/02/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Bolopleret Klaten 9.Ma 196003281984052002 P 28/03/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 3 Jimbung Klaten 9. Mukid S.Ma 196002111984052002 P 11/02/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Kalikotes Klaten 9.Ma.230 Sumirah A.243 Umi Hamidah S.Pd.228 Binti Sittatun A.206 Ngadiyem A.233 Idafati A.234 Ngatiyem A.238 Saryono S.229 Sri Wahyuni A.I 196007061984051005 L 06/07/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 1 Trucuk Klaten 9.Ma 195910131984052002 P 13/10/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Jatimulyo Klaten 9.Pd.212 Zubaidi A.Ma 195912151984051003 L 15/12/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Jelobo Klaten 9.236 Mugitho S.I 196008121984051003 L 12/08/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 2 Trotok Klaten 9.Ma.Pd.226 Slamet A. 9.222 Siti Barokah S.208 Muyasaroh A.Ma 195909201984051003 L 20/09/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Segaran Klaten 9. S.Pd.Ma 000000000131370257 P 10/05/59 Klaten SDN 1 Pugeran Klaten 9.219 Sumiyati A.Pd 195906121984052003 P 12/06/59 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Sumyang Klaten Klaten 9.209 Munawar S.Pd.Ag 195904281984052003 P 27 SDN 1 Ngaren Klaten 27 SDN Bareng 2 9.Pd 000000000131370380 L 08/07/59 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN 2 Dukluh Klaten 9.240 Handaroh A.Ma 196005311984052001 P 31/05/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Polan Klaten 9.Pd.I 195911271984052002 P 27/11/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 2 Sumberejo Klaten 9.Ma 195905301984052001 P 30/05/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Pogung Klaten 27 SDN 1 Bareng Lor 9.221 Fatchur Rohman S.Ma 196001061984052001 P 06/01/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Dlimas Klaten 9.Ag 000000000131370190 L 01/08/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 1 Munggung Klaten 9.213 Mashudi A.225 Nurmiyati A.Pd.I 196008091984041002 L 09/08/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 2 Sedayu Klaten 9.Ma.I 195905181984051001 L 18/05/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 9.I 195912121984051008 L 12/12/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 1 Banyuripan Klaten 9.I 196010101984052001 P 10/10/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 3 Gempol Klaten     . Romalah S.216 Sri Mulyani A.210 Siti Markhamah A.215 Sih Sumarmi A.Ma 195902281984052004 P 9.220 Murni Wahyuni A.231 Kustini A.I 195909191984052005 P 19/09/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 2 Sudimoro Klaten 9.232 Sunaryo S.242 St.227 Siti Amonah Rohayati A.Ma 196003241984052001 P 24/03/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Borangan Klaten 9.Ma 195901261984052002 SDN 2 Cucukan Klaten 9.218 Mukhlas A.205 Suwartini A.Ma 000000000131368335 L 28/01/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 3 Demangan Klaten 9.I 196004161984051002 L 16/04/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 2 Sabranglor Klaten 9.Pd 195906231984051002 L 23/06/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Jetiswetan Klaten 9.Ma 195909091984052003 P 09/09/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Ketandan Klaten 9.214 Yusuf H.241 Rochmatun A.217 Aljanatun S.239 Mughofir S.Ag 195911101984051003 L 10/11/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Jimus Klaten 9.207 Nurlaila Siti Hayati S.Ma 196006121984952003 P 12/06/60 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 1 Cokro Klaten 9.Ma 196003201984052002 P 20/03/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Beji Klaten 9.Pd.Pd.Ma 195910171984052001 P 17/10/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Karang Klaten 9.Ma 196008201984052002 P 20/08/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Glodogan Klaten Klaten 9.224 Sunarto A.

  .

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

   196011111984052002     P 11/11/60   PNS NIP-13 !  .

I 196012141984052002 P 14/12/60 PNS NIP-13 S1 9. "  # $ 9.Pd.Ma 000000000131370431 L 29/12/60 PNS NIP-13 D2 IV/a .Ag S1 IV/a 9. Khodik A.247 M.Ma 196012171984052003 P 17/12/60 PNS NIP-13 D2 9.244 Titik Rohtiyati S.246 Siti Romdiyah A.245 Umi Salamah S.

  %.

277 Sardjono S.Ma 196210021984052002 P 02/10/62 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 3 Karangdowo Klaten 9.Ma 196211161984052003 P 16/11/62 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Pasungan Klaten 9.Pd.Ma 196108201984052002 P 20/08/61 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Karanglo Klaten 9.Ma 196108151984051005 L 15/08/61 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Glagahwangi Klaten 9.281 Mulyana 9.Ma 196302211984051002 L 21/02/63 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Karangjoho Klaten 9.272 Sri Suyamti A.279 Mujiyati S.254 Baedowi A.Ag 195504281984051001 L 28/04/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SDN 3 Tegalgondo 9.282 Siti Zubaidah A.280 Suwardi 196608231988101001 L 23/08/66 PNS NIP-13 SLTA III/d 23 SDN 2 Jogosetran Klaten L 06/06/68 Non-PNS SLTA 22 SDN 2 Bawak Klaten 195902191990032002 P 19/02/59 PNS NIP-13 III/d 21 SDN 2 Candirejo Klaten 9.Ma 196205081984052002 P 08/05/62 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Temuwangi Klaten 9. 27 SDN Tanjungsari Klaten IV/a 27 SDN 1 Jimbung Klaten IV/a 27 SDN 2 Tulung Klaten 27 SDN 1 Tambongwetan Klaten 9.259 Zunanto A.Pd.273 Sri Mulyani A.Ag 196208081984052002 P 08/08/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 1 Ngemplak Klaten 9.278 Zumarotul Mu'minatun A.261 Mutmainah S.Ma 000000000131371084 P 05/05/62 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 1 Rejasa Klaten 9.256 Purwanti A.Ma 195404101983041002 L 10/04/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 26 SDN 3 Bulusan Klaten 9.Pd.Ma 000000000131370415 L 11/10/61 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Karangpakel Klaten 9.Ma 196206211984051002 L 21/06/62 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 2 Kranggan Klaten 9.Ag 000000000131370411 P 07/12/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 2 Barenglor Klaten Lulus 2008 9.Ma 196103121984052005 P 12/03/61 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Kajen Klaten 9.270 Sugiyo BA 196304011984051008 L 01/04/63 PNS NIP-13 D3 IV/a 27 SDN 1 Bentangan Klaten 9.Ma D2 Sukirah .Ag 196210231984052002 P 23/10/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 2 Gumulan Klaten 9.Ag 196212091984052001 P 09/12/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 1 Jomboran Klaten Lulus 2008 9.274 Mulyadi A.Pd.248 Hardiyem S.I 195810061988032001 P 06/10/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 23 SDN 3 Ngandong Klaten 9.262 Sumiati A.249 Sri Rahayu A.Ma 195510231983041001 L 23/10/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 26 SDN 1 Dukuh Klaten 9.268 Chusnul Chotimah S.Ma 196307131984052002 P 13/07/63 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 3 Glodogan Klaten 9.252 Musta'in A.I 196206031984052003 P 03/06/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 1 Gondangan Klaten 9.Ma 196205311984052003 P 31/05/62 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Tlogorandu Klaten 9.Ma 196301041984052003 P 04/01/63 PNS NIP-13 D2 IV/a 25 SDN 1 Cawas Klaten 9.266 Siti Lutfiyah A.Ma 196210281984052003 P 28/10/62 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Planggu Klaten 9.Ma 196311051984052003 P 05/11/63 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Soropaten Klaten 9.Pd.271 Sri Widayati A.260 Siti Chandra Kirana S.I 196103191984052001 P 19/03/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 1 Sudimoro Klaten 9.264 Siti Syamsiyah S.Ma 000000000131360682 P 24/09/62 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN 2 Dompol Klaten 9.269 Sriyanto A.255 Siti Markamah A.258 Nurhayati S.265 Siti Asmani A.257 Titin Sarwiyatiningsih A.Ma 196304241984052004 P 24/04/63 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN I Borongan Klaten 9.263 Sri Lestari A.253 Sri Hartani A.I 000000000131370218 P 10/01/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 4 Kalikebo Klaten 9.267 Istikomah S.276 Sugina L 06/03/65 Non-PNS 26 SDN 2 Jambeyan Klaten Klaten SLTA 9.251 Siyami S.I 196209021984052002 P 02/09/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 2 Krajan Klaten      Lulus 2008 Lulus 2008 9.Ma 196101301984052001 P 30/01/61 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Sorogaten Klaten 9.275 Suparman A.250 Siti Mutmainah A.

 .

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

283 Siti Muyasaroh A.284 Mardiyem A.   9.289 Djamil Pramana S.Ma 9.286 Siti Maisyaroh A.292 Siti Robikah  000000000131700620     P 03/01/64   PNS NIP-13 !  .285 Warsini 9.287 Suminten 9.288 Mirotun 9.291 Sri Wahyuni 9.Ma 9.290 Purwadi 9.Ma 9.Ag 9.

 "  # $ D2 III/b 20 .

  %.

296 Handoko S.Ma P 16/07/82 Non-PNS 195607031982012004 10 SDN 1 Tugu Klaten SDN Segaran Klaten 9 SDN 2 Randulanang Klaten 9 SDN 2 Jungkare Klaten D2 9 SDN 2 Tumpukan Klaten S1 9 SDN 2 Japanan Klaten S1 9 SDS Islam Nurul Musthofa Klaten S1 9 SDN 2 Planggu Klaten D2 9 SDN 01 Barepan Klaten S1 9 SD IT Bias Tonggalan Klaten D2 9 SDN 2 Jungkare Klaten D2 9 SDN 2 Sidorejo Klaten D2 9 SDN 1 Sidowayah Klaten D2 9 SDN I Tegalrejo Klaten S1 9 SDN 2 Puluhan Klaten D2 9 SDN 1 Sidowayah Klaten D2 9 SDN 2 Teloyo Klaten D2 9 SDN Pondok Klaten IV/a 9     .Ma P 27/07/77 Non-PNS D2 12 SDN 2 Tempursari Klaten 9.Pd.Ag L 20/08/76 Non-PNS 9.306 Wagino 9.Ma P 06/12/81 Non-PNS 9.Ma 196401121994032004 P 12/01/64 PNS NIP-13 D2 II/d 17 SDN 2 Pokak Klaten S.Ma 9.Ma P 11/03/77 Non-PNS 9.Ma L 23/04/77 Non-PNS 9.320 Hasnah Prabandari A.321 Anis Yuliyanti A. P 08/06/74 Non-PNS 9.Ma P 09/01/82 Non-PNS 9.310 Fathul Aziz S.Ag P 09/09/73 Non-PNS S1 10 SDS IT Bina Anak Sholeh Klaten Klaten 9.313 Widodo S.Ma.Ag P 11/11/71 Non-PNS S1 10 SDN 1 Bumiharjo Klaten 9.Pd. SDN 1 Jagalan Klaten Klaten 196902161992082001 P 16/02/69 PNS NIP-13 D2 III/a 19 SDN 1 Sribit 000000000132061711 P 08/09/66 PNS NIP-13 SLTA III/a 18 SDN 1 Tirtomarto Klaten 196708111993032007 P 11/08/67 PNS NIP-13 D2 III/c 18 SDN 1 Bakung Klaten A.319 Yani Wulandari A.Ma P 08/07/68 Non-PNS D2 10 SDN 1 Pakisari Klaten 9.309 Sumarni Dra.314 Sri Istoni A.Ag P 19/02/78 Non-PNS S1 10 SDN 2 Jambeyan Klaten 9.Ma P 14/12/79 Non-PNS 9.I L 29/08/69 Non-PNS S1 A.Pd.I 196601311944032004 P 31/01/66 PNS NIP-13 S1 III/b 17 SDN I Krajan Klaten Klaten 9.311 Endang Wahyuningsih S.293 Kirmaji L 08/06/69 Non-PNS SLTA 16 SDN 3 Tambakan 9.Ma P 25/11/67 Non-PNS D2 18 SDN 1 Somopuro Klaten BA P 07/01/61 Non-PNS D3 17 SDN 2 Kalikebo Klaten 000000000132096364 L 11/09/61 PNS NIP-13 S1 II/d 17 SDN 2 Gondangsari Klaten 000000000132104352 L 11/09/62 PNS NIP-13 SLTA III/a 17 SDN 3 Kingkang Klaten A.303 Herlina Heriyanti S.295 Nuryati P 07/09/66 Non-PNS SLTA 14 SDN 2 Karangasem Klaten 9.I L 19/08/81 Non-PNS 9.Pd.304 Suprapti A.297 Sri Wahyuni Yulaiha A.Ag L 08/10/74 Non-PNS 9.298 Wiranti A.302 Qori'atul Inayati S.312 Isharyanto A.Ma L 20/08/76 Non-PNS 9.316 Sulistyowati A.Ma P 05/06/67 Non-PNS D2 10 SDS Muhammadiyah Wedi Klaten 9.I P 14/11/74 Non-PNS 9.294 Suparmi P 06/11/68 Non-PNS SLTA 15 SDN 2 Tugu Klaten 9.Ma L 28/10/71 Non-PNS 9.Ma P 17/04/71 Non-PNS D2 Sutambah A.317 Titik Widayati A.307 Rumiyatun 9.Ma P 28/04/81 Non-PNS 9.318 Muhamad Gunarto S.Ag P 01/08/74 Non-PNS S1 10 SDN Jatinom Klaten 9.300 Ismah Mudiyati S.I L 23/07/73 Non-PNS S1 14 SDN 2 Ngerangan Klaten 9.Pd 9.301 Diyah Ermawati S.299 Siti Patayatun A.315 Ali Mustofa A.Pd.308 P 27/02/78 Non-PNS D2 P 03/07/56 PNS NIP-13 D2 S.305 Qodriyah A.

  .

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

          !  .

 "  # $ .

  %.

Pd.322 Eksan Fitri Nugroho S.Ma P 08/05/84 Non-PNS D2 7 SDN 2 Gatak Klaten 9.Ag L 24/04/73 Non-PNS S1 8 SDS Muhammadiyah Klaten 9.358 Sri Suyati S.I P 23/02/83 Non-PNS S1 7 SDN 2 Tempursari Klaten 9.340 Wahyu Hidayat S.342 Marlina S.Ma P 06/01/85 Non-PNS D2 7 SDN 1 Tegalmulyo Klaten 9.357 Sinar Wahyuni 9.327 Surata S.348 Latifah Ulya S.I P 13/03/67 Non-PNS S1 6 SDN 3 Krakitan Klaten 9.I P 05/02/78 Non-PNS S1 7 SD IT Hidayah Klaten 9.337 Anis Farida S.Ma P 03/08/79 Non-PNS D2 7 SDN 2 Krakitan Bayat Klaten 9. S.Ag P 16/02/69 Non-PNS S1 7 SDN Ngemplak Klaten 9.335 Eko Suharmanto S.344 Heri Burnama S.Pd.Pd.Sos.341 Shofia Amalia S.Pd.326 Sidiq Triyono S.359 Siti Aisyah A.Ma L 01/03/83 Non-PNS D2 7 SDN 2 Jungkare Klaten 9.I L 24/07/82 Non-PNS S1 9 SDN 4 Jelobo 9.Ma P 17/07/81 Non-PNS D2 8 SDN 1 Pepe Klaten 9.355 Mariyam A.328 Sugeng Sanyoto S.333 Warsita L 05/05/64 Non-PNS SLTA 7 SDS Muhammadiyah Wedi Klaten 9.Ag 000000000150358027 L 16/09/65 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN 3 Duwet Klaten 9.351 Ana Nurharyanti A.352 Siti Badariyah A.I L 18/05/77 Non-PNS S1 8 SDN 3 Bawak Klaten 9.325 Erwan Sulistya M.I L 22/10/71 Non-PNS S1 7 SD IT Taruna Teladan Klaten 9.334 Dwi Febtiani S.324 Miyanta S.ma P 01/03/83 Non-PNS D2 7 SDN 2 Wonoboyo Klaten 9.350 Putri Marjiningsih A. 9.Ma P 22/07/78 Non-PNS D2 8 SDN 2 Manjungan Klaten 9.I L 13/11/80 Non-PNS S1 7 SDN 2 Butuhan Klaten 9.Pd.Pd.Ag P 26/03/69 Non-PNS S1 8 SDN 2 Kraguman Klaten 9.I L 06/03/81 Non-PNS S1 7 SDS Islam Nurul Musthofa Klaten 9.331 Susi Fitriana A.349 Ridwan Hudaya A.Pd.338 Aan Umi Matsani S.356 Ratmi 9.Ma L 21/09/84 Non-PNS D2 8 SDN 1 Manjungan Klaten 9.Ag L 04/01/71 Non-PNS S1 8 SDN 2 Jambakan Klaten 9.329 Yuliyati Ruwiyaningtyastuti A.Pd. L 05/04/73 Non-PNS S1 7 SDN 1 Kayumas Klaten 9.I L 18/04/80 Non-PNS S1 8 SDS IT Salsabila Baiturrahman Klaten 9.336 Sri Haryono S.Ma 196709032005012002 P 03/09/67 PNS NIP-15 D2 II/c 6 SDN 1 Pluneng Klaten 9.J S.Pd.I P 28/03/79 Non-PNS S1 7 SDN Juwiring Klaten 9.332 Ipung Priyono A.330 Muksin S.339 Agung Nugroho Drs.Ag P 18/03/73 Non-PNS S1 7 SD IT Bias Tonggalan Klaten Klaten     Klaten 9.Ma 000000000150357698 P 10/05/68 PNS NIP-15 D2 II/b 6 SDN 1 Lumbung Kerep Klaten  .353 Wahidati P 30/09/85 Non-PNS SLTA 7 SDN 1 Gempol Klaten 9.323 Dyah Sulistyani S.Ma 000000000150359510 P 20/01/66 PNS NIP-15 D2 II/b 6 SDN 2 Kadirejo Klaten 196604062005012001 P 06/04/66 PNS NIP-15 SLTA II/c 6 SDN 2 Tugu Klaten P 18/06/66 Non-PNS SLTA 6 SDN 3 Kaligayam Klaten 9.I L 27/06/72 Non-PNS S1 7 SDN 2 Talun Klaten 9.Ag L 18/07/74 Non-PNS S1 7 SD IT Bias Tonggalan Klaten 9.360 Siti Munawaroh A.347 Eko Muryono SH.346 Agus Indras Purwoko S.Ag P 20/10/72 Non-PNS S1 7 SDN I Sukorejo Klaten 9. L 02/08/80 Non-PNS S1 7 SD IT Taruna Teladan Klaten 9.Pd.343 Sri Lestari A.354 Slamet A.I L 03/10/72 Non-PNS S1 8 SDN Beluk Klaten 9.Ag L 11/12/73 Non-PNS S1 8 SDN 1 Socokangsi Klaten 9.Pd.I L 25/12/79 Non-PNS S1 7 SD IT Taruna Teladan Klaten 9.345 Iping Priyatna Drs.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

          !  .

 "  # $ .

  %.

000000000150359504 P 27/05/68 PNS NIP-15 S1 II/a 6 SDN Kahuman 9.I 197207172005011002 L 17/07/72 PNS NIP-15 S1 III/a 9.Pd.Ag P 21/09/77 PNS NIP-15 S1 6 SDN 3 Bawak Klaten 9.Pd.Ma 197412212005011002 L 21/12/74 PNS NIP-15 D2 II/c 6 SDN I Sukorini Klaten 9.374 Muhammad Bambang Busairi 000000000150359503 L 10/01/72 PNS NIP-15 SLTA II/a 6 SDN 2 Ngabeyan Klaten 9.Ag 000000000150357275 L 11/09/69 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN 3 Ngerangan Klaten 9.363 Nikmah Atikah S.372 Amin Hamidi S.I 197108272005011001 L 27/08/71 PNS NIP-15 S1 II/b 6 SDN 1 Granting Klaten 9.378 M.I 000000000150357273 L 09/06/71 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN Ngemplak Klaten 9.Ag 000000000150358030 P 05/08/69 PNS NIP-15 S1 III/b 6 SDN 2 Karangturi Klaten 9.Pd.364 Kasiyem A.I 196812062005012001 P 06/12/68 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN Balak Klaten 9.Ma P 02/03/69 Non-PNS D2 6 SDN 3 Joton Klaten 9.Ag L 27/08/72 Non-PNS S1 6 SDN 1 Sukorejo Klaten 6 SDS IT An Najah Jatinom Klaten 9.397 Ahmad Salimi S.370 197709212005012007     .385 Titik Haryani 000000000150359513 P 22/03/75 PNS NIP-15 SLTA II/a 6 SDN 2 Gunting Klaten 9.369 Murtini 000000000150359502 P 11/09/70 PNS NIP-15 SLTA II/a 6 SDN 1 Sidowarno Klaten Aris Setiyono A.I L 28/09/77 Non-PNS S1 6 SD IT Program Khusus Muhammadiyah Klaten 9.392 Walimin S.373 Kurnia Mukti S.367 Sarjani A.389 Wahyu Danaryanto S.395 Nur Tri Widyawati P 06/06/79 PNS NIP-15 S1 6 SDN 3 Karangwungu Klaten 9.382 Al Yunusiyah A.384 Dwi Astuti S.366 Yadi S.Th.Ag 000000000150357274 L 30/11/75 PNS NIP-15 S1 III/b 6 SDN 1 Bogor Klaten 9.Ag P 27/12/71 Non-PNS S1 6 SDN I Jarum Klaten 9.380 Elfi Sakinatun Hastuti S.394 Harun Al Rosyid L 27/03/79 Non-PNS D4 6 SDN 1 Gunting Klaten 9.386 Tri Rejeki S.I 197503202005012002 P 20/03/75 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN 2 Gombang Klaten 9.Ag 197007272005011002 L 27/07/70 PNS NIP-15 S1 III/b 6 SDN 2 Bumiharjo Klaten 9.Pd.I L 21/03/80 Non-PNS S1 6 SD Islam Internasional Nurul Musthofa Klaten 9.I L 17/02/80 Non-PNS S1 6 SDN 1 Puluhan Klaten 9.361 Erna Meisaroh Dra.Pd.Pd.Ma 000000000150357743 L 27/01/71 PNS NIP-15 D2 II/b 6 SDN 1 Japanan Klaten 9. Zajid S.Ag 000000000150357278 P 29/07/74 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN Jetis Karangnangko Klaten 9.388 Evi Damayanti A.375 Bambang Subagiya S.383 Riyadi Tri Hidayat A.Ag 000000000150358025 P 12/05/74 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN 1 Tegalrejo Bayat Klaten 9.I 000000000150357272 198006042005011004 III/c III/a II/c  Klaten 9. 9.Ag 196901232005012001 P 23/01/69 PNS NIP-15 S1 III/b 6 SDN 1 Sembung Klaten 9.Ag P 29/12/75 Non-PNS S1 6 SD IT Hidayah Klaten 9.390 Illiyin Choiriyah S.Ma L 04/06/80 PNS NIP-15 D2 6 SDN Karang Wedi Klaten S.379 Ayu Farida S. Marfai A.391 Kunti Suraya Husniyati S.I 197411082005011005 L 08/11/74 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDS Muhammadiyah Tonggalan Klaten 9.376 Khamim S.377 Siti Nurhayati Musyarofah S.I L 05/01/79 Non-PNS S1 6 SDN 2 Blanceran Klaten 9.Ag 197405122005011003 L 12/05/74 PNS NIP-15 S1 III/b 6 SDN Japanan 2 Klaten 9.381 Sihono S.Pd.368 Marjoko S.365 Uti Asrifah S.362 Wasingul Magfiroh S.Pd.371 Muhyidin S.398 Umar Sahid S.I L 29/05/75 Non-PNS S1 6 SD IT Hidayah Klaten 9.Ag P 18/05/75 Non-PNS S1 6 SD IT Al Hasna Klaten 9.H.Ma 196910042005011001 L 04/10/69 PNS NIP-15 D2 II/c 6 SDN 1 Tugu Klaten 9.387 Muhammad Panca Puara S.Ma 000000000150357700 P 03/06/75 PNS NIP-15 D2 II/b 6 SDN 4 Brangkal Klaten 9.Ma P 09/11/79 Non-PNS D2 6 SDN 1 Brangkal Klaten 9.Pd.393 Muhammad Iqbal Yusuf S.399 Muh.Ag 197407042005012003 P 04/07/74 PNS NIP-15 S1 III/c 6 SDN Basin Klaten 9.Ma 197412122005012002 P 12/12/74 PNS NIP-15 D2 II/c 6 SDN Merbung 2 Klaten 9.Pd.396 Umi Nurhayati A.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

          !  .

 "  # $ .

  %.

Sos.Pd.Th.401 Erna Dwi Wahyuni S.Ma L 17/10/83 Non-PNS D2 6 SDN 1 Burikan Klaten 9.403 Alkori A.Ma L 30/11/80 Non-PNS D2 4 SDN I Kaligayam Klaten 9.I P 21/08/81 Non-PNS S1 5 SDN I Karangasem Klaten 9.414 Siti Nur Hasanah S.I L 28/12/82 Non-PNS S1 3 SD IT Muhammadiyah Sinar Fajar Klaten 9.Pd.404 Sri Muriningsih A.Ag P 20/12/69 Non-PNS S1 5 SD IT Hidayah Klaten 9.Pd.409 Muhammad Ismail Muriawan S.Ma P 30/07/86 Non-PNS D2 4 SDN I Banaran Klaten 9.425 Udin Ardian S.Pd.Ma P 24/06/71 Non-PNS D2 5 SDN 2 Kalangan Klaten 9.Pd.406 Anisah Nur Muslimah M.429 Yulia Rochayati S.Ma L 16/06/86 Non-PNS D2 5 SDN Tanjungsari Klaten 9.I L 08/04/83 Non-PNS S1 6 SDN 2 Bentangan Klaten 9.Ag L 21/08/73 Non-PNS S1 4 SDS Aisyiyah Fullday Klaten 000000000150357701 000000000331012103 197009132005011001 II/b IV/a 9.I L 13/09/70 PNS NIP-15 S1 4 SDN 2 Pluneng Klaten 9.413 Helmy Qadarusman S. Miftahul Khoiri S.436 Muh.400 Siti Al Faqihah S.431 Nur Hidayah S.416 Sri Sayekti A.411 Ima Ariyani A.428 Nanag Sudibyo A. Nurrudin Ashidiqi A.I P 29/09/83 Non-PNS S1 4 SDS Muhammadiyah Program Khusuh Klaten 9.Pd.I P 19/01/84 Non-PNS S2 6 SDS IT Muhammadiyah Sinar Fajar Klaten 9.Pd.408 Anis Faranita Dhanik Rachmawati S.Pd. L 29/11/82 Non-PNS S1 5 SDS IT An Najah Jatinom Klaten 9.Pd.I P 15/06/81 Non-PNS S1 6 SD IT Program Khusus Muhammadiyah Klaten 9.I L 26/08/85 Non-PNS S1 6 SDN 2 Carikan Klaten 9.Ma P 16/08/86 Non-PNS D2 6 SDN 2 Jotangan Klaten 9.432 Sri Handayani P 07/07/86 Non-PNS SLTA 4 SDN I Krakitan Klaten 9. 9.435 Anang Widiyanto S.I P 25/09/82 Non-PNS S1 4 SDN 2 Sidowarno Klaten 9.Ma P 09/04/84 Non-PNS D2 5 SDN 3 Bonyokan Klaten 9.434 Tri Widuriningsih A.415 Istiqomah A.I P 22/03/83 Non-PNS S1 3 SDN Gaden 2 Klaten      .Ag L 09/07/69 PNS NIP-15 S1 II/a 5 SD IT Al Hasnah Klaten 9.427 Nurul Suryanti A.422 Nur Rifa'ah A.Pd.Pd.I P 12/12/83 Non-PNS S1 6 SDN 1 Beteng Klaten 9.I L 11/07/82 Non-PNS S1 3 SD IT An Najah Klaten 9.Pd.420 Anik Suci Hartini A.Ma P 12/08/77 Non-PNS D2 3 SDN 2 Ngreden Klaten 9.417 Suhari ST L 15/08/79 Non-PNS S1 5 SDS IT Muhammadiyah Sinar Fajar Klaten 9.Ma P 01/02/80 Non-PNS D2 4 SDN I Gunting Klaten 9.Ma P 15/12/76 Non-PNS D2 4 SDS Muhammadiyah Program Khusus Bay Klaten 9.424 Mustadi S.407 Gojali A.Ma P 03/03/86 Non-PNS D2 6 SDN 2 Wonoboyo Klaten 9.I P 18/06/84 Non-PNS S1 6 SDN 2 Wanglu Klaten 9.I P 16/11/80 Non-PNS S1 6 SDS IT An Najah Jatinom Klaten 9.418 Siti Rochani A.I P 13/07/82 Non-PNS S1 4 SDN 2 Talang Klaten 9.Ma P 28/10/82 Non-PNS D2 5 SDN 1 Ngreden Klaten 9.Ma P 02/05/81 Non-PNS D2 5 SDN 2 Lemahireng Klaten 9.410 Indriyati A.Pd.437 Agus Mulyadi S.Ma P 18/10/83 PNS NIP-15 D2 6 SDN Jeblog Klaten 9.438 Tentrem Muthiah Muhaimina S.Pd.I L 12/11/80 Non-PNS S1 3 SDN 1 Sembung Klaten 9.426 Sri Warsini A.430 Siti Zummaroh SH.433 Sulistiyani A.Ma P 18/02/70 Non-PNS D2 5 SDN 1 Krajan Klaten 9.402 Triyomo Susilo S.Ma L 25/04/84 Non-PNS D2 6 SDN 2 Manjung Klaten 9.412 Farida Rahmawati S.423 Muh.419 Sumarni S.421 Nur Rois Hudaya Drs.I P 10/10/86 Non-PNS S1 II/a 6 SDN 2 Carikan Klaten 9.405 Dwi Nurkhayati S.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

          !  .

450 Erna Listyaningsih S.440 Muh.Ag 9.451 Siti Munawaroh Dra.Pd.446 Tatik Subekti A.453 Sri Rahayu A.Pd.I P 16/12/87 Non-PNS 9.Pd.Pd.443 Tentrem S.Pd.Pd.I L 22/09/83 Non-PNS S1 S.454 Umi Fadillah S.Ag 000000000130618538 9.Ma L 29/11/81 PNS Daerah D2 9.445 Triyanto A.I P 29/06/84 Non-PNS 9.458 Suranto 9.442 Sigit Trihariyanto S.I P 15/12/85 Non-PNS 9.441 Sumini S.I L 15/09/83 Non-PNS S1 3 9.444 Endang Dwi Nur Solikhah S.455 Usman S.447 Agus Widodo S.Pd.439 Ahmad Nur Azam S. Kurniawan Syafi'i 9.448 Mei Munawaroh Lestari S.459 Samingun . P 17/06/67 Non-PNS 9.Sos.Pd.457 Romdhoni 9.I L 27/03/84 Non-PNS S1 9.I 9.I P 20/01/84 Non-PNS S1 9.Pd.452 Chusnan Hadi S.HI P 19/07/79 Non-PNS 9.Ma P 9.Ma P 11/06/82 Non-PNS D2 9.456 Jumari S.I P 04/05/84 Non-PNS 9.449 Lailati Tri Rahmawati S.Ag L 09/06/72 9.I L 01/08/83 Non-PNS S1 9. "  # $ 9.

  %.

Ag 000000000131240507 L 11/05/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMPN 1 Klaten Klaten Lulus 2007 9.473 Maryati Dra.Ag 195707081983041002 L 08/07/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMPN 2 Jogonalan Klaten Wartini .Ag 000000000130987169 L 04/08/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SMPN 6 Klaten Klaten Lulus 2007 9.Pd 000000000130619153 L 26/06/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SMPN 5 Klaten Klaten Lulus 2007 BA 195604211982031010 L 21/04/56 PNS Daerah D3 IV/a 33 SMPN I Cawas Klaten 198111292009021002 II/b Salaman Daliyem 9.Ag 000000000131081520 L 08/03/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SMPN 1 Prambanan Klaten Lulus 2007 9. S.462 Muhdiyono S.I 000000000131130961 P 13/02/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SMPN 2 Gantiwarno Klaten Lulus 2007 9.474 Marno S.Ag 000000000130619561 L 09/09/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SMPN 2 Klaten Klaten Lulus 2007 H.470 Harwanto A.Ag 000000000130771003 L 08/12/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SMPN 1 Pedan Klaten Lulus 2007 9. 000000000131124843 P 12/09/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SMPN 2 Ceper Klaten Lulus 2007 9.463 Sihono H. MM 000000000131240431 L 28/04/52 PNS NIP-13 S2 IV/a 28 SMPN 1 Wedi Klaten Lulus 2008 9.465 Amiruddin S.475 Tarmizain Drs.469 Siti Munawaroh S.Ag 000000000150202472 L 08/03/57 PNS NIP-15 S1 IV/a 30 SMPN 1 Manisrenggo Klaten Lulus 2007 9.Pd.476 Milyatun Dra. 000000000131292208 P 14/10/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMPN 2 Jatinom Klaten Lulus 2007 9.472 Muhjidin Drs.460 Sudarman S. S.Md 000000000150207150 L 31/12/57 PNS NIP-15 D3 IV/a 29 SMPS Muhammadiyah 19 Juwiring Klaten Klaten 9.467 Lahimi S.      SDN 3 Krajan Klaten 3 SDN 2 Bonyokan Klaten 3 SD IT An Najah Klaten 3 SD IT Muhammadiyah Sinar Fajar Klaten S1 3 SDN 2 Pogung Klaten S1 2 SD Islam PK Muhammadiyah Klaten 2 SDN 2 Melikan Klaten 2 SDN 2 Sembung Klaten 2 SD IT Salsabila Baiturahman Klaten S1 2 SDN 2 Solodiran Klaten S1 2 SDS Muhammadiyah Klaten S1 2 SDN 5 Jimbung Klaten S1 - SDN 2 Logede Klaten Non-PNS S1 - SDN Jetis Klaten 13/09/74 Non-PNS D2 - SDN 2 Troketon Klaten P 22/04/84 Non-PNS S1 - SDN 3 Gunting Klaten L 17/09/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SMPN 2 Karangdowo Klaten Lulus 2007 000000000130619528 L 01/05/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SMPN 2 Manisrenggo Klaten Lulus 2007 S.464 Semi Arief BA 000000000150209911 P 02/04/52 PNS NIP-15 D3 IV/a 29 SMPN 1 Delanggu Klaten 9. 000000000131123228 L 05/01/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SMPN 1 Ceper Klaten Lulus 2007 9.Ag 000000000150192658 L 08/07/53 PNS NIP-15 S1 IV/a 32 SMPN 1 Gantiwarno Klaten Klaten Lulus 2007 9.Ag 000000000130771289 L 04/04/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 31 SMPS Muhammadiyah 9 Karanganom Klaten Lulus 2007 9.471 Tri Pangesti P 05/03/62 Non-PNS D1 29 SMPS PGRI 13 Trucuk 9.468 Siti Mahmudah Dra. 000000000131273255 P 29/09/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMPN 1 Prambanan Klaten Lulus 2008 9. H. H.477 Suwignyo S.461 Suji Bini Wahyudi S. 000000000131257388 L 05/07/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMPN 1 Pedan Klaten Lulus 2008 9.466 Jazuli Fadiel Drs.

.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

          !  .

 "  # $ .

  %.

480 Suyadi S.478 Hisam Zaini S.Ag 000000000131588553 L 22/12/57 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SMPN 4 Delanggu Klaten Lulus 2008 9.493 Sunardi Drs.Ag L 24/07/64 Non-PNS S1 21 SMPS Muhammadiyah 10 Pedan Klaten 9.Ag 000000000131415320 L 12/12/59 PNS NIP-13 S2 IV/a 27 SMPN 1 Tulung Klaten Lulus 2008 9. M.Ag 000000000131370270 L 07/04/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SMPN 1 Tulung Klaten Lulus 2008 9.509 Suwartini S.Ag 000000000150219134 L 27/11/57 PNS NIP-15 S1 III/c 27 SMPN 1 Manisrenggo Klaten 9. S.486 Indratno Drs.Ag 9.Ag 000000000131479687 L 11/11/60 PNS NIP-13 S2 IV/a 26 SMPN 1 Trucuk Klaten 9.514 Sugeng S. H.Pd.510 Ayem Suharto Drs.Pd. H. S.Ag 000000000131785222 L 01/01/57 PNS NIP-13 S1 III/d 23 SMPN 1 Jatinom Klaten 9.I L 26/12/69 Non-PNS S1 17 SMPS Muhammadiyah 12 Karangdowo Klaten 9.481 Darsono S. P 19/09/67 Non-PNS S1 18 SMPS Muhammadiyah 9 Karanganom Klaten L 27/07/66 PNS NIP-13 S1 III/d 17 SMPN 4 Delanggu Klaten L 05/01/68 PNS NIP-15 S1 IV/a 17 SMPN 6 Klaten Klaten P 02/06/68 Non-PNS S1 17 SMPS Muhammadiyah 19 Juwiring Klaten 9.508 Siti Aminah Dra. H.I L 23/03/63 Non-PNS S1 25 SMPS Muhammadiyah 23 Kemalang Klaten 9.504 Wakidi S. P 29/06/67 Non-PNS S1 18 SMPS Muhammadiyah 12 Karangdowo Klaten 9.Ag 000000000131781390 L 04/12/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 23 SMPN 3 Pedan Klaten 9. M.482 Dyah Maulati Pudyastuti P 07/10/57 Non-PNS 27 SMPS Muhammadiyah 5 Ngupit Klaten Lulus 2008 SLTA 9.I 195508121986031017 L 12/08/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SMPN 2 Wonosari Klaten Klaten 9.496 Kusnadi H. 195404141986032002 P 14/04/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SMPN 3 Manisrenggo Klaten 9.505 Widodo S.498 Nuraeni S.515 Husnul Muchsibat S.484 Sudarno S. L 06/10/60 Non-PNS S1 27 SMPS Muhammadiyah 7 Bayat Klaten Lulus 2008 9.497 Sukarsono BA 000000000131625583 L 19/07/59 PNS NIP-13 D3 IV/a 25 SMPN 5 Klaten Klaten 9.Ag 196206291984052001 P 29/06/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SMPN 2 Trucuk Klaten 9.503 Slamet Riyadi Drs.492 Jumaliyah Dra.500 Tugiyana H.Ag 000000000131240416 L 17/10/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMPN 2 Cawas Klaten Lulus 2008 9.Pd.488 Tasrib S. Muzayanah Dra.502 Abdul Hakim Drs.Md P 27/09/65 Non-PNS D3 21 SMPS 12 Kemalang Klaten 9.I 196203191985101001 L 19/03/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 26 SMPN 1 Polanharjo Klaten Sumiyati Lulus 2008 Lulus 2008 Lulus 2008 Kawit 9.      9.516 Supar L 08/05/65 Non-PNS SLTA 15 SMPS Berbantuan Delanggu Klaten Salijem Nanik Harjanti .487 Siti Kusniyati S.Ag P 12/10/61 Non-PNS S1 25 SMPS Pembangunan Wonosari Klaten Lulus 2008 9.483 Muhtar Hadi H.489 Ahmad Munajad Drs. 000000000131789379 L 21/01/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 23 SMPN 3 Delanggu Klaten 9.494 Dasuki S.495 Maryani S.485 Komarudin Drs.Ag 000000000131388122 L 02/01/63 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SMPN 2 Juwiring Klaten Klaten 9.Ag 000000000131637388 P 07/07/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SMPN 4 Klaten Klaten Lulus 2008 9.507 Mulyani A.Ag 000000000131370148 L 27/02/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SMPN 3 Jatinom Klaten 9.501 Sugiyanto S.479 Bakrun S.511 Aris Isdiyanto Drs.Ag L 10/07/65 Non-PNS S1 26 SMPS 10 Wedi Klaten 9.Ag L 03/05/60 Non-PNS S1 21 SMPS Muhammadiyah 8 Wedi Klaten 9.499 Sitok Tukiyo S.Ag L 01/01/69 Non-PNS S1 17 SMPN 3 Tulung Klaten 9.Ag 000000000131240504 L 16/04/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMPN 2 Ceper Klaten Lulus 2008 9.506 Mulyadi S.Ag L 25/12/67 Non-PNS S1 23 SMPS Muhammadiyah 3 Cawas Klaten 9.490 Sandimin S.Pd. 000000000150272885 9. S. L 23/01/67 Non-PNS S1 23 SMPS Muhammadiyah 1 Klaten Klaten 9. 000000000132118264 9. 000000000131648461 L 28/04/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SMPN 1 Kalikotes Klaten 9.491 Tugiya S.Ag 000000000131370317 L 14/07/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SMPN 1 Tulung Klaten Lulus 2008 9.512 St.Ag L 28/09/69 Non-PNS S1 16 SMPS Muhammadiyah 14 Klaten 9.513 Sehono S.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

          !  .

Ag 9.Ag P 20/05/68 Non-PNS S1 15 9.Ag 9. 9.518 Siti Munawiroh S.Ag 9.527 Margiyanto S.Ag 196804241998021001 196904101998021006 .519 Gunarta S.528 Nurul Hidayah S.Ag 9.530 M. Nurrohman Drs.Ag 9.523 Abdul Wakhid Hasyim S.521 Sumiran S.Ag L 01/05/67 9.Pd.529 Siti Mahmudah S.524 Ruwidiati S.Ag 9. "  # $ 9.520 Sri Suharti S.Ag L 05/03/63 Non-PNS S1 9.Ag 9.526 Rini Dwi Astuti S.531 Iskandar Fanani S.525 Suroso S.Ag L 9.I P 26/09/65 Non-PNS 9.517 Martiti S.522 Sabit S.Psi P 09/06/70 Non-PNS S1 9.

  %.

Nurul Huda S.Ag P 08/09/70 Non-PNS S1 10 SMPN 7 Klaten Klaten 9.553 Muh.Pd.AG L 04/10/72 Non-PNS S1 11 SMPN 1 Cawas Klaten 9.Ag L 05/08/72 Non-PNS S1 10 SMPN 1 Karanganom Klaten Klaten 9.545 Joko Sumedi S.541 Muhamad Tuko Hajiyanto S.Ag L 10/08/70 Non-PNS S1 11 SMPS Muhammadiyah 11 Klaten 9.552 Agus Dwi Santoso S.535 Trimo L 16/01/74 Non-PNS SLTA 12 SMPS Al Islam 9.548 Sriyono L 16/06/73 Non-PNS SLTA 10 SMPS Muhammadiyah 23 Kemalang 9.550 Umi Asfiyah S.Ag L 15/07/74 Non-PNS S1 11 SMPS Muhammadiyah 7 Bayat Klaten 9.539 Siti Mardiyah S.Ag P 15/05/73 Non-PNS S1 11 SMPN 1 Kalikotes Klaten 9.532 Sri Mulyani S.Ag L 03/07/72 Non-PNS S1 10 SMPN 2 Cawas Klaten 9.I L 16/08/84 Non-PNS S1 10 SMPN 2 Karanganom Klaten 9.540 Moh.543 Nur Ali Masykuri S. SMPN 3 Cawas Klaten 15 SMPS Muhammadiyah 4 Delanggu Klaten 14 SMPS Muhammadiyah 20 Klaten S1 14 SMPS Muhammadiyah 14 Klaten Non-PNS S1 14 SMPN 3 Karanganom Klaten 17/09/69 Non-PNS S1 14 SMPS Muhammadiyah 8 Wedi Klaten L 04/11/69 Non-PNS S1 14 SMPS Muhammadiyah 8 Wedi Klaten P 29/01/66 Non-PNS S1 13 SMPN 1 Prambanan Klaten Klaten L 24/04/68 PNS NIP-13 S1 13 SMPN 2 Karangnongko Klaten P 26/09/68 Non-PNS S1 13 SMPS Muhammadiyah 1 Klaten Klaten IV/a L 10/04/69 PNS NIP-13 S1 P 15/06/70 Non-PNS S1 IV/a 13 SMPN 3 Trucuk Klaten 13 SMPS Muhammadiyah 13 Klaten Klaten 000000000132229107 P 17/01/68 PNS NIP-13 S1 196806261999031005 L 26/06/68 PNS NIP-13 S1 III/c 12 SMPN 3 Polanharjo Klaten III/d 12 SMPN 2 Gantiwarno 196810141999031002 L 14/10/68 PNS Daerah S1 IV/a Klaten 12 SMPN I Jogonalan Klaten Klaten 9.Pd.542 Muhammad Ansori S.544 Siti Djuwariyah S.Ag P 04/04/72 Non-PNS S1 12 SMPS Pembangunan Karangdowo Klaten Klaten 9.534 Tinik Ratnawati S.Ag L 05/12/69 Non-PNS S1 9 SMPN 2 Delanggu Klaten 9.555 Haryadi S.551 Nursita Dewi SE P 16/09/76 Non-PNS S1 10 SMPS Al Islam Klaten 9.549 Muh.Ag P 28/08/76 Non-PNS S1 10 SMPN 1 Delanggu Klaten 9.Ag L 19/06/70 Non-PNS S1 10 SMPS Muhammadiyah 1 Klaten Klaten 9. Jauhari Sukoco Drs. Amir Mahmud A.Ag P 29/05/69 Non-PNS S1 12 SMPN 2 Wonosari Klaten 9.Ma L 25/03/67 Non-PNS D2 9 SMPS Muhammadiyah 4 Delanggu Klaten 9.Ag P 08/04/71 Non-PNS S1 12 SMPN 4 Karanganom Klaten 9.Ag L 25/08/75 Non-PNS S1 10 SMPN 2 Kemalang Klaten 9.538 Zulfan Muhammad Nur S.Ag L 23/05/71 Non-PNS S1 10 SMPN 1 Cawas Klaten 9.537 Agus Hartono S.546 Al Ichfanur Rohman S.536 Mustangin A.I L 30/12/79 Non-PNS S1 11 SMPS Muhammadiyah 5 Ngupit Klaten 9.547 Muriyanto S. L 24/06/74 Non-PNS S1 11 SMPN 1 Pedan Klaten 9.Ag L 07/05/76 Non-PNS S1 9 SMPN 2 Tulung Klaten       .Ma L 06/09/65 Non-PNS D2 11 SMPS Al Islam Klaten 9.554 Rohmad Bambang Santoso S.533 Nanik Suparni S.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

  9.557 9.556 Istikhanah 9.558       Non-PNS !  .

 "  # $ S1 9 .

574 Nurul Halimah Dra.I L 04/02/78 Non-PNS S1 7 SMPN 3 Ceper Klaten 9.Pd.589 Shofiyyah S.592 Jinto SH.Ag P 20/12/71 Non-PNS S1 6 SMPS Al Islam Klaten 9.560 Wahyu Romdloni S.Ag P 16/10/77 PNS NIP-15 S1 9.576 Lagimin S.Ag P 03/11/70 PNS NIP-15 S1 6 SMPN 2 Kemalang Klaten 9.Ag L 28/06/71 PNS NIP-15 S1 9.579 Tri Nurtiningsih S.I P 03/02/79 Non-PNS 9.583 Nursarifah S.Pd.Ag 6 SMPN 1 Karangdowo Klaten 9.564 Anis Kholila S.Pd.Ag L 01/01/70 Non-PNS S1 6 SMPN 1 Karangdowo Klaten 9.568 Mungkari S.567 Suradi S.Pd.594 Nanang Nur Hidayah S. P 30/10/78 Non-PNS S1 7 SMPN 2 Polanharjo Klaten 9.Ag L 09/11/72 Non-PNS S1 9.566 Budiyana S.587 Totok Wiryanto S.Ag P 04/09/71 Non-PNS S1 6 SMPN 2 Kemalang Klaten 9.561 Latifah Indriani S.Ag L 11/07/74 Non-PNS S1 9. P 21/06/78 Non-PNS 9. Miftah Farid Drs.Ag 197410122005012004 P 12/10/74 PNS NIP-15 S1 III/b 9.Ag P 26/01/75 Non-PNS 9.Pd.573 Rohmad Sri Yunanto S.559 000000000150357281 III/b SMPN 3 Cawas %.Pd. M.Ag L 06/10/69 Non-PNS S1 6 SMPN 1 Bayat Klaten Klaten 9.I L 27/07/79 Non-PNS S1 197710162005012004 6 SMPN 1 Bayat Klaten Klaten 6 SMPN 2 Delanggu Klaten Klaten 6 SMPN 2 Wonosari Klaten 6 SMPN 3 Gantiwarno Klaten 6 SMPN 2 Polanharjo Klaten S1 6 SMPN 2 Karangdowo Klaten S1 6 SMPS Muhammadiyah 1 Klaten Klaten 6 SMPN 1 Ngawen Klaten Klaten III/b     Klaten 9.577 Suripto S.I L 23/04/78 Non-PNS 9.593 Hery Sri Lestari Dra.585 Fajar Suryadi S.I 6 SMPN 3 Cawas Klaten 197208202905012004 8 SMPN 1 Ceper Klaten Klaten 8 SMPN 1 Karangnongko Klaten S1 8 SMPN 2 Trucuk Klaten S1 8 SMPS Pandanaran Karangnongko Klaten Klaten S1 8 SMPN 3 Klaten Klaten S1 8 SMPN 1 Juwiring Klaten S1 8 SMPS Al Islam Ngawen Klaten S1 7 SMPN 1 Jatinom Klaten 7 SMPN 2 Jatinom Klaten 7 SMPN 2 Pedan Klaten L 29/04/72 Non-PNS S1 P 20/08/72 PNS NIP-15 S1 L 07/06/73 Non-PNS S1 L 21/10/73 Non-PNS S1 197403292005011001 L 29/03/74 PNS NIP-15 S2 III/c III/b III/b 9.586 Luthfi Muzakki S.I P 22/05/72 Non-PNS S1 9.Ag 6 SMPN 2 Karanganom Klaten 9.591 Siti Kustontiniyah S.Ag 000000000150357285 L 11/08/74 PNS NIP-15 S1 III/b 9.Ag.580 Siti Hidayatun Nuriyah S.Ag P 14/07/75 Non-PNS S1 9.I P 03/05/78 Non-PNS S1 7 SMPN 2 Pedan Klaten 9.Ag 6 SMPS PGRI I Ketandan Klaten Klaten 9.590 Yuli Supatmi S.575 Nugroho Puji Hastuti S.572 Etik Susilawati Dra.Pd.Ag L 05/02/65 Non-PNS S1 9.I P 24/04/82 Non-PNS S1 7 SMPN 3 Jatinom Klaten 9.Pd.Fil.Ag L 18/01/72 Non-PNS S1 6 SMPN 3 Pedan Klaten 9.571 Ani Istiani S.570 Bambang Kuatno S.569 Nurohmah Arna Sawitri S.Ag L 14/07/64 Non-PNS 9. P Umi Mahmudah S.582 Muh. 6 SMPN 1 Wonosari Klaten 9.578 Nurhasanah S. P 16/03/78 Non-PNS 9.I L 12/10/77 Non-PNS 9. P 29/09/80 Non-PNS S1 7 SMPS Muhammadiyah 19 Juwiring Klaten 9.I P 25/05/79 Non-PNS S1 9 SMP Muhammadiyah 12 Klaten Zainal Arifin S.562 Endro Wijayanto S.565 Muh.Ag L 30/04/69 Non-PNS S1 8 SMPS Muhammadiyah 19 Juwiring Klaten Rudy Purnomo S.581 Suratno S.I L 27/01/80 Non-PNS S1 7 SMPN 1 Pedan Klaten 9.Pd. Nasori S.584 Muhroji S.I L 11/02/79 Non-PNS 9.Ag P 11/10/73 Non-PNS S1 7 SMPN 1 Klaten Klaten 9.563 Danar Setyorini Dra.Th.588 Agus Sidiq Abadi S.

Pd.I 197106282003121002 17/05/77   Siti Fatimah Sriyati   . S.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

Ag L 11/12/68 Non-PNS 9.597 Joko purnomo S.608 Maryani Yuni Rahmawati S.600 Siti Rohmah Apriliyana S.I L 26/10/81 9.Sos.607 Etik Wulandari S.609 Muhammad Muchlis Yusdianto S.596 Nurul Hidayati S.I P 25/06/80 Non-PNS 9.Ag L 08/01/72 Non-PNS 9.I 9.I L 9.I L 9.I P 10/10/79 Non-PNS S1 9.I P 12/08/82 Non-PNS 9.617 Wahyuni 9.611 Slamet Raharja S.I L 25/01/72 9. Fathul Rahman SH.I P 9.Fil.Pd.605 Yusuf Mustofa S.I P 9.Pd. Bakhri Jurjani S.Pd.620 III/b .Pd.Pd. L 11/12/70 Non-PNS 9.Ag L 19/05/74 Non-PNS 9.Pd.I L 14/01/82 9.Pd.610 Muh.606 Nur Khasanah P 14/03/76 Non-PNS S1 9.599 Tri Widayat S.   S.603 Istikomah Dra.619 9.Pd.Ag L 9.614 Ayub Rahmawan Isnaini S. 9.Pd.Pd.604 Achmad Thoha Drs.613 Muh.598 Irawan S.I L 9.601 Retno Wulandari S.Pd L 9.618 Nurul Fajri Tri Hastuti 9. Ismah S.Pd.612 Nurhidayat S.616 Fitri Istiqlaiyah S.602 M.I 9.I  198003262005011002     Agus Darmawan PNS NIP-15 S1 9.615 Anto Dinoto S.

  %.

I P 17/06/84 Non-PNS S1 3 SMPS Muhammadiyah 1 Klaten Klaten Klaten 197006132009021001 26/03/80 !  .I P 10/03/84 Non-PNS S1 3 SMPN I Wonosari Klaten Yuni Aroyani Muslichah SH.Pd.I P 31/08/83 Non-PNS S1 3 SMPS PGRI 18 Kebonarum Klaten Fatla Yasmine Masyithoh S.Pd. 6 SMPN 2 Bayat Klaten S1 6 SMPN 2 Jatinom Klaten S1 5 SMPS Muhammadiyah 11 Klaten S1 5 SMPN 3 Karang Dowo Klaten Non-PNS S1 5 SMPN 03 Karangdowo Klaten 20/04/80 Non-PNS S1 5 SMPN 1 Karanganom Klaten 09/02/82 Non-PNS S1 5 SMPN 1 Karangnongko Klaten L 07/01/83 Non-PNS S1 5 SMPN 1 Wonosari Klaten P 12/08/66 Non-PNS S1 4 SMPS Muhammadiyah 1 Klaten Klaten S1 4 SMPN 2 Tulung Klaten S1 4 SMPS Muhammadiyah 1 Klaten Klaten 4 SMPN 1 Polanharjo Klaten 4 SMPS PGRI 14 Juwiring Klaten S1 4 SMPS PGRI 18 Kebonarum Klaten Non-PNS S1 4 SMPS Muhammadiyah 10 Pedan Klaten Non-PNS S1 4 SMPS Muhammadiyah 7 Bayat Klaten 28/09/82 Non-PNS S1 4 SMPN 1 Juwiring Klaten 13/04/71 PNS Daerah S1 3 SMPS Pancasila Ceper Klaten 27/11/71 Non-PNS S1 3 SMPS Muhammadiyah 1 Klaten 04/04/78 Non-PNS S1 3 SMPN I Ngawen Klaten 17/05/80 Non-PNS S1 3 SMPN I Klaten Klaten P 17/08/80 Non-PNS S1 3 SMPN 1 Ceper Klaten S.EI P 18/01/82 Non-PNS S1 3 SMPS Muhammadiyah 4 Delanggu Klaten S.

625 Siti Nur Hasanah S. Masruroh S.595 000000000500185077 L   II/c 9.630 Nunuk Dwi Rahayu S. "  # $ 9.Pd.Ag L 28/08/73 Non-PNS S1 2 SMPN I Juwiring Klaten 9. S.Pd.622 Rahmad Trihono S.I L 22/05/85 Non-PNS S1 9.627 Sugiyono S.Pd.631 Muh.Ag P 06/08/74 Non-PNS 198207132010012035 III/a 2 SMPN I Juwiring Klaten 1 SMPN 3 Gantiwarno Klaten Klaten 1 SMPN 2 Tulung 1 SMPN 1 Kebonrum Klaten 1 SMPN 3 Pedan Klaten S1 - SMPS YAPI Klaten S1 - SMPN I Jogonalan Klaten III/a 9.629 Taufiq Ahmadi S.I L 12/08/80 Non-PNS S1 2 SMPN I Jogonalan Klaten 9.624 Wakhid Yusuf Abdulla SH.623 Suramto S. MM 000000000130864958 L 05/02/53 PNS NIP-13 S2 III/d 30 SMAN 1 Prambanan Klaten 9.I L 05/05/80 Non-PNS S1 9.632 Ngadiman H.I 197908042010012014 P 04/07/79 PNS Daerah S1 III/a 9.I 197806122010012017 P 12/06/78 PNS Daerah S1 III/a 9. 000000000131124449 L 04/04/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SMAN 1 Wonosari Klaten      Lulus 2007  .Pd. Zahid H.Ag. S.Ag 000000000130619562 L 25/07/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SMAN 1 Prambanan Klaten 9.Pd.628 Muslihati Anik Listiarin S.626 Siti Nur Janah S.I P 13/07/82 PNS NIP-13 S1 9.Ag L 13/06/70 PNS Daerah S1 2 SMPN 2 Prambanan 9.621 Muh.633 Tugimin Drs.Ag L 25/03/69 Non-PNS 9.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

          !  .

 "  # $ .

  %.

L 19/04/69 Non-PNS S1 15 SMAN 1 Karanganom 9. P 23/06/70 Non-PNS S1 15 SMAN 1 Karangdowo Klaten 9.Ag. M.657 Zainal Drs. L 21/04/64 Non-PNS S1 21 SMAN 1 Ceper Klaten 9. 000000000131273163 L 04/06/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMAN 1 Klaten Klaten Lulus 2008 9.647 Suratman H.Ag L 09/09/67 Non-PNS S1 16 SMAS 1 Muhammadiyah Klaten Klaten 9. P 06/03/63 Non-PNS S1 21 SMAS Muhammadiyah 2 Klaten Klaten 9.655 Muh.646 Sri Wahyuni S.Ag P 10/07/67 Non-PNS S1 11 SMAS Muhammadiyah 2 Klaten 000000000132192423 III/c Ngadinem  .634 Djuri H. Rosyid Ridlo Drs.642 Ridwan Drs.Pd.656 Wahyu Wigati Dra. H.I L 06/12/63 Non-PNS S1 25 SMAS Muhammadiyah 12 Krakitan 9.658 Tukimin Drs.671 M.638 Fadhilatun Dra. H. L 20/02/59 Non-PNS S1 15 SMAS Muhammadiyah 2 Klaten Klaten 9.665 Muhamat Toyibi Mustofa Drs L 11/11/62 Non-PNS S1 15 SMAS Muhammadiyah I Klaten Klaten 196302121995121002 IV/a 9. 000000000132087457 L 10/06/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 17 SMAN 1 Karangdowo Klaten 9. H.      9.648 Sugeng Drs.661 Umar Hamdan S.Ag L 10/04/58 Non-PNS S2 23 SMAS 1 Muhammadiyah Klaten Klaten 9.643 Umi Sholihah BA 196109171986022002 P 17/09/61 PNS NIP-13 D3 III/c 25 SMAS Muhammadiyah 5 Klaten Klaten Klaten Lulus 2008 Lulus 2008 SLTA 9.635 Suharto S.Ag L 12/02/71 Non-PNS S1 15 SMAS Padmawijaya Klaten Klaten 14 SMAS Muhammadiyah 12 Krakitan Klaten 13 SMAN 1 Gantiwarno Klaten 9.Ag 000000000131283250 L 27/06/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMAN 3 Klaten Klaten Lulus 2007 9. 000000000131967032 L 12/12/63 PNS NIP-13 S1 IV/a 20 SMAN 1 Jatinom 9.Ag 000000000131131115 L 02/08/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SMAN 1 Cawas Klaten Lulus 2007 9.Ag 9. M. P 05/11/67 Non-PNS S1 18 SMAS 1 Muhammadiyah Klaten Klaten 9. 000000000131468965 L 10/09/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SMAN 1 Klaten Klaten Lulus 2008 9.649 Lamiasih Dra.A L 14/06/70 Non-PNS S1 L 25/04/64 PNS NIP-13 S2 9.672 Umi Sangadah S.637 Sadjimo Drs.Ag L 12/09/69 Non-PNS S1 12 SMAS 1 Muhammadiyah Klaten Klaten 9.659 Nur Hidayatun Munawaroh Dra.639 Mulyadi S.644 Warisa S.663 Ismail Fahmi Drs. L 18/02/66 Non-PNS S1 21 SMAS Muhammadiyah 2 Klaten Klaten 9. Awaludin Drs. Toyibi Mustofa Drs.666 Muh. L 11/11/62 Non-PNS S1 15 SMAS 1 Muhammadiyah Klaten Klaten 9.660 Sukirdi S.Ag P 08/01/62 PNS NIP-13 S1 24 SMAN 1 Jogonalan Klaten Klaten 196201081987032006 IV/a 9.668 Sirod Taufiq S.669 Sudarmaji S.636 Bambang Istiarso BA 195506281982031006 L 28/06/55 PNS NIP-13 D3 IV/a 29 SMAN 1 Karangnongko Klaten 9.640 Sumanto Drs. MA 196507051994121002 L 05/07/65 PNS NIP-13 S2 IV/a 17 SMAN 2 Klaten Klaten 9. L 23/01/61 Non-PNS S1 22 SMAS 1 Muhammadiyah Klaten Klaten 9.652 Rusyadi S.651 Muhammad Chothib Drs.Ag 000000000150208009 L 05/08/54 PNS NIP-15 S1 III/d 29 SMAS Berbudi Klaten Lulus 2007 9.I L 02/06/61 Non-PNS S1 20 SMAS Muhammadiyah 18 Klaten Klaten Klaten 9. 000000000150216400 P 01/12/56 PNS NIP-15 S1 IV/a 28 SMAN 1 Polanharjo Klaten Lulus 2008 9.A 196506091993031004 L 09/06/65 PNS NIP-15 S2 IV/a 18 SMAS Tugu Nasional Cawas Klaten 9.653 Surojo Drs.670 Slamet S.Ag L 12/02/63 PNS NIP-13 S1 16 SMAN 1 Ceper Klaten 9. M.Pd. 196312301993031001 L 30/12/63 PNS NIP-15 S1 III/d 18 SMAN 1 Polanharjo Klaten 9.645 Kadir BA L 12/12/57 Non-PNS D3 24 SMAS Islam Pandanaran Klaten 9. S.641 Sukimin L 19/07/53 Non-PNS 25 SMAS Muhammadiyah 23 Kemalang Klaten 9.664 M.650 Fakhruddin Drs. 000000000131649205 L 17/05/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SMAN 1 Klaten Klaten Lulus 2008 9.Ag L 04/12/67 Non-PNS S1 16 SMAN 1 Polanharjo Klaten 9. Zuhri S. P 24/11/66 Non-PNS S1 17 SMAS Kartika Klaten Klaten 9.667 Sri Pujihastuti Dra.662 Royani S.654 Musthofa Drs.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

Pd.685 Muhammad Habib S.Pd. S.I P 02/05/78 Non-PNS 9.    S.I 9.I 9.674 Titik Suryani S.Ag 9.Ag P 9.I L 01/10/60 Non-PNS 9.675 Arfik Muji Rahayu S.686 Safrudiy Aris Munandar SH.684 Sholikhatul Amri S.Pd.Pd.I 9.I P 9.Pd.680 Sihono S. P 9.683 Irwanto 9.690 Khomsatun Widhi Hastuti 9.687 Istante Rosyid Effendi S.681 Muhammad Sahri Anur S.692 9.694 !  .678 Rohmadi S.689 Imam Kholil S.676 Sulastri Dra.I 9.693 9.691 Ja'far 9.679 Fajar Susilowati S.Pd.Ag L 9.Ag 9.682 Achmad Qomarudin 9.688 Irsyad Dudin S.673 Yulianto 9.I 9.Ag 9.Pd.Ag     L 03/07/73   9.Ag.677 Sarohni S.

 "  # $ .

  %.

695 Dalhary Ma'shum Drs.706 Tri Mulyono A. L 26/10/53 Non-PNS S1 29 SMKS 1 Muhammadiyah Klaten Utara 9.I L 20/10/62 Non-PNS S1 20 SMKS Karya Teladan Cawas Klaten 9. Anshor Drs.Ag 195311201982031010 L 20/11/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SMKN 4 Klaten Klaten Lulus 2008 9.703 Rachmad S.Pd.699 Sugito S. 195906191988032001 P 19/06/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 23 SMKN 1 Jogonalan Klaten 196205251988032003 P 25/05/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 23 SMKN 1 Klaten Klaten L 16/06/61 Non-PNS D3 22 SMKS Muhammadiyah 1 Wedi Klaten Klaten 9. L 27/07/62 Non-PNS S1 18 SMKS 3 Muhammadiyah Klaten Utara Klaten Lulus 2008  .700 Mahmud Subagyo H.698 Suyatno S.Pd.705 Kawit Wahyuni S.710 Suryani Drs. S.Ag L 23/12/57 Non-PNS S1 28 SMKS Muhammadiyah 1 Wedi Klaten 9.I L 22/04/60 Non-PNS S1 26 SMKS 1 Muhammadiyah Klaten Utara Klaten 9. L 13/02/64 Non-PNS S1 21 SMKS Muhammadiyah 1 Pramabanan 9.697 Chomsatun S.711 Dul Rochmad Drs. H. Non-PNS S1 11 SMAN 1 Karanganom 26/06/75 Non-PNS S1 11 SMAN 1 Cawas Klaten 27/06/71 Non-PNS S1 10 SMAN 1 Prambanan Klaten 07/07/67 Non-PNS S1 9 SMAN 1 Bayat Klaten 31/07/73 Non-PNS S1 9 SMAN 1 Ceper Klaten S1 7 SMAN 2 Klaten Klaten S1 7 SMAN 1 Jatinom Klaten 6 SMAN 3 Klaten Klaten 6 SMAN 1 Karanganom Klaten      2007 Klaten L 10/01/69 Non-PNS S1 L 29/11/73 PNS NIP-15 S1 SH.Ag 195607131984051001 L 13/07/56 PNS NIP-13 S1 III/d - SMAN 1 Karangnongko Klaten Sri Warsiki Dra.704 Hanifah Dra.I 195608121987031005 L 12/08/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 23 SMKN 3 Klaten Klaten Lulus 2008 9. L 09/03/64 Non-PNS S1 20 SMKS Batur Jaya 2 Ceper Klaten 9.Ag L 01/10/58 Non-PNS S1 25 SMKS 2 Muhammadiyah Klaten Utara Klaten 9. Hj.701 Mudhofir Drs.Pd. L 19/03/64 Non-PNS S1 20 SMKS Batur Jaya 2 Ceper Klaten Lulus 2008 9.702 Sunardi Drs.707 Sukardi Drs.Ag L 10/05/68 Non-PNS S1 5 SMAS Muhammadiyah 2 Klaten Klaten L 29/06/80 Non-PNS S1 5 SMAN 1 Karangdowo Klaten L 15/09/81 Non-PNS S1 5 SMAS Muhammadiyah 8 Bayat Klaten L 22/05/79 Non-PNS S1 4 SMAN I Jogonalan Klaten L 18/09/81 Non-PNS S1 2 SMAN I Wonosari Klaten L 03/07/86 Non-PNS S1 2 SMAN I Cawas Klaten 197607042010011011 L 04/07/76 PNS NIP-13 S1 III/a 1 SMAN 1 Wonosari Klaten S.I L 25/05/82 Non-PNS S1 6 SMAN 1 Wonosari Klaten S.709 Muh. 000000000150183725 P 18/03/52 PNS NIP-15 S1 IV/a 33 SMKS Muhammadiyah 1 Jatinom Klaten Lulus Suyanto S.Pd.Md 9.Ag 195612131983031003 L 13/12/56 PNS NIP-15 S1 IV/a 28 SMKN 3 Klaten Klaten Lulus 2007 9.696 Afifuddin S. L 12/10/58 Non-PNS S1 24 SMKS 1 Muhammadiyah Klaten Utara Klaten 9.I 9.708 Sudana S. 000000000150193764 P 16/08/53 PNS NIP-15 S1 IV/a 32 SMKN 1 Pedan Klaten Lulus 2007 Klaten 000000000150359404 III/a 9.Pd. L 17/04/56 Non-PNS S1 23 SMKS Muhammadiyah 1 Jatinom Klaten Lulus 2008 9.Ag 000000000150193718 L 18/02/53 PNS NIP-15 S1 III/d 32 SMKN 4 Klaten Klaten Lulus 2007 Siti Marhamah Dra.I 198412232010012026 P 23/12/84 PNS Daerah S1 III/a 1 SMAN I Ceper Klaten S.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

          !  .

 "  # $ .

  %.

L 19/06/62 Non-PNS S1 11 SMKS Muhammadiyah 2 Jatinom Klaten 9.Ag L 07/01/68 Non-PNS S1 13 SMKS Muhammadiyah 4 Klaten Tengah Klaten 9.713 Jais Basuki Drs.Ag P 08/05/70 Non-PNS S1 15 SMKS Wasis Jogonalan Klaten 9. L 30/07/71 Non-PNS S1 10 SMKS 1 Muhammadiyah Klaten Utara Klaten Klaten 9.Ag P 18/10/67 Non-PNS S1 18 SMKS Tunggal Cipta Klaten 9. P 01/06/68 Non-PNS S1 14 SMKS Bina Patria Bangsa Klaten Klaten 9.715 Tri Rahayu S.Ag L 07/12/68 Non-PNS S1 13 SMKS Muhammadiyah 4 Klaten Tengah Klaten 9.735 Purwadi S.Ag L 01/11/77 Non-PNS S1 8 SMKS Muhammadiyah 01 Klaten      Lulus 2008  .732 Suratman Drs.Ag L 16/03/74 Non-PNS S1 10 SMKS 3 Muhammadiyah Klaten Utara 9. L 03/03/67 Non-PNS S1 11 SMKS Batur Jaya 2 Ceper Klaten 9.Ag L 08/06/68 Non-PNS S1 17 SMKS Muhammadiyah Delanggu Klaten 9.Ag P 10/07/71 Non-PNS S1 11 SMKN 2 Klaten Klaten 9.745 Tugiran S.731 Nur Rokhmah Hayati S.728 Hanif Farhani S.749 Suliyah S.730 Wahab Abdullah S.722 Sunardi S.737 Ita Rahmawati S.Ag P 01/04/69 Non-PNS S1 11 SMKS Batur Jaya I Klaten 9.727 Thaufan Hidayatullah S.747 Syaifudin Zuhri S.Ag P 10/01/74 Non-PNS S1 13 SMKS Muhammadiyah 03 Klaten 9.736 Sriyanto Drs.Ag L 11/08/72 Non-PNS S1 13 SMKS Batur Jaya I Klaten 9.Ag P 24/04/76 Non-PNS S1 8 SMKS Muhammadiyah Delanggu Klaten 9. M.725 Nur Chasanah S. P 10/04/64 Non-PNS S1 18 SMKS Batur Jaya I Klaten 9.729 Kusdiyanta S.Ag 196803301999031001 P 24/05/71 Non-PNS S1 III/c 12 SMKS 3 Muhammadiyah Klaten Utara Klaten 9.744 Aziz Cahyo Nugroho Drs. L 04/01/64 Non-PNS S1 9 SMKS 1 Muhammadiyah Klaten Utara Klaten 9.Ag P 27/09/69 Non-PNS S1 14 SMKS Batur Jaya 2 Ceper Klaten 9.750 Eko Siwanto S.746 Tri Joko Purnomo Drs. L 07/08/66 Non-PNS S1 18 SMKS Tekstil Pedan Klaten Klaten 9.719 Sri Martanti Dra.717 Mu.724 Siti Munjiyatun Dra.741 Kamdi S.743 Muhson S.Ag L 07/11/62 Non-PNS S1 11 SMKS 3 Muhammadiyah Klaten Utara Klaten 9.Ag L 02/12/62 Non-PNS S1 17 SMKS Generasi Pembangunan Klaten 9. P 13/09/67 Non-PNS S1 17 SMKS 3 Muhammadiyah Klaten Utara Klaten 9.W S. Shobron Jamil S.Ag L 14/06/71 Non-PNS S1 14 SMKS Muhammadiyah Delanggu Klaten 9.Ag L 30/08/68 Non-PNS S1 10 SMKS Muhammadiyah 2 Wedi Klaten 9.734 Shodiq Drs.748 Halimah Sa'diyah Dra.723 Sri Widayani S. P 10/05/73 Non-PNS S1 11 SMKS YP Delanggu Klaten 9.718 Zainal Arifin S.721 Sehono S.740 Sutarto Drs.I L 16/05/70 Non-PNS S1 14 SMKS Batur Jaya I Klaten 9.720 Maryoto S.Pd.716 Abid Miftah Widada S.Ag L 31/05/65 Non-PNS S1 17 SMKS 3 Muhammadiyah Klaten Utara Klaten 9.Ag L 18/06/71 Non-PNS S1 10 SMKS Swadaya Klaten Klaten 9. L 21/04/63 Non-PNS S1 10 SMKS Generasi Pembangunan Klaten 9.739 Wistanti Dra.Ag L 12/10/68 Non-PNS S1 16 SMKS Muhammadiyah Cawas Klaten 9.733 Diah Iriani S.738 Yuli Purwanti S. 9.714 Muhammad Taufik Drs. L 03/05/67 Non-PNS S1 18 SMKS 3 Muhammadiyah Klaten Utara Klaten 9. P 02/02/76 Non-PNS S1 8 SMKS Batur Jaya 2 Ceper Klaten 9.726 Muchamad Asyrofan S.Ag L 06/04/69 Non-PNS S1 9 SMKS Muhammadiyah 4 Klaten Tengah Klaten 9.Pd L 30/03/68 PNS NIP-13 S2 12 SMKN 1 Klaten Klaten 9.Ag L 01/01/69 Non-PNS S1 17 SMKS Muhammadiyah 2 Klaten 9.742 Muhtar Effendi S.Ag L 08/06/66 Non-PNS S1 17 SMKS 2 Muhammadiyah Klaten Utara Klaten 9.Ag L 03/02/68 Non-PNS S1 10 SMKS Muhammadiyah 2 Wedi Klaten 9.712 Khusnaini Hajariyah Dra.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

Sos.755 Siti Rofiana Tri Agustina S.Ag 9.I L 9.757 Agus Setiawan 9.Ag L 9. P 9.Pd.I 9.751 Joko Purwoto 9.754 Wahyu Nugroho SH.752 Wahadi S.758 .I     9.756 Mustakim S.    S.753 Anies Almaidah Dra.

  %.

760 Suryawan S.Ag 9.I L 13/03/79 Non-PNS S1 5 SMKN 2 Klaten Klaten 9.Pd.769 Hasim As'ari S.768 Khirul Anam S.I L 24/12/82 Non-PNS S1 2 SMKN 1 Juwiring Klaten 9.Ag L 12/06/76 Non-PNS S1 4 SMKS Muhammadiyah 02 Jatinom Klaten 9.767 Yanto S.777 Zuyyinatun Muyassaroh S.Pd.I L 25/05/80 Non-PNS S1 4 SMKN I Trucuk Klaten 9.I 198208102010012024 16/06/78 !  .763 Mu.I 9. Nuryadin Edy Purnomo S.773 Muhtarom L 04/03/61 Non-PNS D3 - SMKS Batur Jaya 1 Ceper Klaten 9. S1 8 SMKS 2 Muhammadiyah Klaten Utara Klaten 05/07/71 Non-PNS S1 7 SMKS Muhammadiyah 2 Jatinom Klaten 16/12/72 Non-PNS S1 7 SMKN 3 Klaten Klaten 27/10/77 Non-PNS S1 7 SMKS Muhammadiyah 4 Klaten Tengah Klaten P 23/08/81 Non-PNS S1 7 SMKS Muhammadiyah 2 Jatinom Klaten L 14/08/70 Non-PNS S1 6 SMKS Muhammadiyah 1 Klaten SH.I L 21/01/82 Non-PNS S1 5 SMKN 1 Klaten Klaten 9.762 Endro Gunawan S.Pd.759 Muhammad Taufik Nurhidayat S. P 17/10/72 Non-PNS S1 1 SMKN 1 Juwiring Klaten 9.774 M.Ag P 21/08/71 Non-PNS S1 2 SMKS Muhammadiyah Klaten 9.Ag 9.775 Tutwuri Widayati 9.764 Sri Wahyuni S. Nuryadin Edi Purnama 9.I P 30/10/78 Non-PNS S1 6 SMKN 2 Klaten Klaten 9.Psi.I L 24/06/84 Non-PNS S1 2 SMKS Swadaya Klaten Klaten 9.Pd.Pd.I L 07/10/76 Non-PNS S1 6 SMKN 1 Pedan Klaten Leni Mustika Erawati S.E P 28/02/81 Non-PNS S1 3 SMKS Muhammadiyah 2 Klaten 9.778 Normas Sandra Hj.I L 27/01/80 Non-PNS S1 4 SMKS 1 Muhammadiyah Klaten Utara Klaten 9.I L 13/06/81 Non-PNS S1 2 SMKS Muhammadiyah I Klaten 9.Pd. S.Pd.766 Siti Khotijah S.Pd.770 Nur Hayati Dra.776 Umi Maisaroh S.Pd.765 Yenny Trisawati S.Pd.I P 12/06/75 Non-PNS S1 3 SMKS Muhammadiyah 2 Klaten 9.779 Budiyanto S.772 Endang Sri Muryanti P 10/08/82 PNS Daerah S1 1 SMKN 1 Juwiring Klaten 9.Pd.761 Ruli Herdiansyah S.771 Rustatiningsih P 28/07/80 Non-PNS S2 1 SMKS Muhammadiyah 2 Klaten 9.

Pd 000000000130619577 L 25/07/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN Mandan 03 Sukoharjo 9.Pd 000000000150358023 III/b 6 SDLB C YPAALB Kemudo Prambanan Klaten 6 SDLB Bina Taruna Klaten III/c 10 SMPLBS B YAAT Klaten II/d 6      Lulus 2008 Lulus 2007 Tentrem SMALBS C YPAALB Kemudo Prambanan Klaten 9.Pd.781 Slamet A.Ma 000000000130618692 L 04/03/52 PNS NIP-13 D2 III/d 33 SDN Bulu 01 Sukoharjo Sukoharjo 9.782 Djuwariyah S.Ma 000000000130619253 P 01/05/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN Kartasuro 05 Sukoharjo 9.787 Sutardi A.Ma 000000000130619586 L 15/07/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN Kagokan 02 Sukoharjo 9.789 Bahrudin A.Ag 000000000130619573 P 26/04/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN Trangsan 03 Sukoharjo 9.788 Sukidi A.786 Sirodj BA 000000000130619594 L 14/07/52 PNS NIP-13 D3 IV/a 33 SDN Jati 02 Sukoharjo 9.I L   III/a L 25/05/80 Non-PNS S1 - SMKN 1 Trucuk Klaten P 28/04/82 Non-PNS S1 - SMKS Ponpes YAPI Klaten P 07/11/67 PNS NIP-15 S1 P 22/06/79 Non-PNS S1 197103242001122001 P 24/03/71 PNS NIP-15 S1 196706102005011002 L 10/06/67 PNS NIP-15 S1 S.Ag 000000000130619603 P 08/04/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN Telukan 02 9.785 Mulyoto BA 000000000130619596 L 11/05/52 PNS NIP-13 D3 IV/a 33 SDN Pondok 02 Sukoharjo 9.Ma 000000000130619585 L 26/07/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN Krajan 03 Sukoharjo  .784 Fadhilah A. S.Ma. 000000000131370462 L 28/06/52 PNS NIP-13 S1 III/d 34 SDN Tegalmade 02 Sukoharjo 9.780 Suroto Drs. "  # $ Non-PNS S.783 Sutinah Hj.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

792 Muchlas BA 000000000130619610     L   !  .791 Muhibban A.790 Suyadi 000000000130619575 9.Ma.   A.Pd 000000000130619616 9.Ma  9.

 "  # $ .

  %.

Ma 000000000130771368 L 18/12/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN Kadokan 01 Sukoharjo 9.828 Suratno A. Rosyid A.Ma 000000000130619609 L 11/02/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN Cemani 02 9.815 Khamdani A. 000000000130618759 L 04/08/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN Kayuapak 02 Sukoharjo Lulus 9.818 Misbah A. 22/08/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN Ngabeyan 02 L 12/10/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN Kartasuro 01 Sukoharjo L 12/11/52 PNS NIP-13 D3 IV/a 33 SDN Kwarasan 03 Sukoharjo Sukoharjo      Lulus 2008 Lulus 2007 Lulus 2007 2007 Sukoharjo 9.803 Hadi Widodo Drs.Ag 000000000130771364 L 17/06/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN Waru II Sukoharjo 9.800 Khamdi S.Ma 000000000130770919 L 05/06/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN Grajegan 01 Sukoharjo Lulus 2007 Lulus 2007 9.808 Amirah Nur Aini A.817 Warsito BA 000000000130771381 L 22/08/54 PNS NIP-13 D3 IV/a 32 SDN Dukuh 03 Sukoharjo 2008 9.807 Zaenal Abidin BA 000000000130772011 L 21/11/52 PNS NIP-13 D3 III/d 32 SDN Cemani 05 Sukoharjo 9.Ag 000000000130771380 L 02/04/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN Jatingarang 02 Sukoharjo Lulus 2008 9.798 Achmadi A.797 Marimin S. 000000000130771390 L 11/06/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN Watubonang 02 Sukoharjo Lulus 2007 9. 000000000130620821 L 15/02/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN Pabelan 02 Sukoharjo 9.Ag 000000000130619543 L 03/07/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN Trangsan 01 Sukoharjo 9.811 Parmin S.796 Asngadi A.I 000000000130771382 L 25/03/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN Makamhaji I Sukoharjo 9.809 Sumardi S. 000000000130619592 L 16/12/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN Gedangan II Sukoharjo Lulus 2007 9.795 Supardjan Drs.799 Katirin S.794 Basuni A.Ag 000000000130770610 P 01/07/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN Gumpang 2 Sukoharjo Lulus 2007 9.Ma 195705061979121005 L 06/05/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN Gadingan 3 Sukoharjo Islamiyatun  .805 Muh.Md 000000000130618909 L 05/08/53 PNS NIP-13 D3 IV/a 33 SDN Karanganyar 03 Sukoharjo 9.819 Djaimin A.Ma 000000000130619246 L 15/02/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN Mulur 03 Sukoharjo 9.Ag 000000000130619591 L 26/03/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN Kadilangu 01 Baki Sukoharjo 9.823 Widodo S.Ma 000000000130770858 L 23/01/55 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN Jatingarang I Sukoharjo Sukoharjo 9.Pd.793 Suparwan A. 195608221979121001 L 22/08/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN Pucangan 06 Sukoharjo Lulus 2008 9.824 Ichwan BA 000000000130771377 L 01/12/55 PNS NIP-13 D3 IV/a 32 SDN Sonorejo 02 Sukoharjo 9.826 Tugino A.806 Hasjim S.Ma 000000000130619587 L 07/05/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN Sanggrahan 02 Sukoharjo 9.Ag 000000000130771362 L 01/03/53 PNS NIP-13 S1 III/d 32 SDN Blimbing 02 Sukoharjo 9.821 Santosa S.820 Jamhari Drs.Pd 000000000130771371 L 29/05/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN Tiyaran 01 Sukoharjo Lulus 9.822 Fatimah S.Ag 000000000130619595 L 30/08/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN Ngabeyan 01 Sukoharjo Lulus 2007 9.Pd. Adjiz Drs.Ma 000000000130771385 L 10/11/54 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN Bekonang 03 Sukoharjo 9.812 Dalimo Drs.I 000000000130771374 L 19/07/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN Gonilan 02 Sukoharjo Lulus 2007 9.Ma 000000000130771376 P 22/12/52 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN Jombor 02 Sukoharjo 9.Ma 000000000130771372 L 28/08/53 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN Madegondo 01 Sukoharjo 9.825 Parjono Drs.Ag 000000000130771393 L 05/05/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN Krajan 03 Sukoharjo Lulus 2007 9.827 Abdul Rochman Drs.I 195407071978021004 L 07/07/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN Purbayan 02 Sukoharjo 9.816 Tibyani Mahmudi S. 195605101979121003 L 10/05/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN Mranggen 05 Sukoharjo Lulus 2008 9.Pd.813 Sunarto A.814 Istiqomah BA 000000000130771375 P 17/10/53 PNS NIP-13 D3 IV/a 32 SDN Kertonatan 02 Sukoharjo 9.Ma 000000000130771373 L 12/06/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN Ngrombakan 02 Sukoharjo 9.802 Ngadnan S. 000000000130619615 L 03/06/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN Triyagan 02 Sukoharjo Lulus 2007 9.804 Moch. 000000000130771388 L 18/04/55 PNS NIP-13 S1 III/d 32 SDN Mojorejo 01 9.810 Hamidan S.801 Suripto Drs.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

829        17/05/57   PNS NIP-13 !  . 9.

 "  # $ D2 IV/a 32 .

 SDN Gentan 01 %.

830 Siti Parini S.841 Mardhiyah A.835 Subandi S.850 Mursidi S.864 Muhdi A.857 Pariman S.Ma 000000000131081586 P 01/01/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Ngabeyan 03 Sukoharjo Sukoharjo 9.Ma.865 Wiranto S.Ag 195802061979122006 P 02/06/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN Langenharjo 03 Sukoharjo 9.867 Sugiyono A.Ma 000000000131082004 L 17/06/55 PNS NIP-13 D2 III/c 29 SDN Pucangan 02 Sukoharjo 9.833 Jumarjo H.S BA 000000000130864600 P 15/12/55 PNS NIP-13 D3 IV/a 30 SDN Pabelan 01 Sukoharjo 9.Ma 000000000130771387 P 9.Ag 195605211981041001 L 21/05/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN Singopuran I Sukoharjo 9.Ma 000000000131081568 P 28/04/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Trangsan 04 Sukoharjo 9.854 Ahmadi A.840 Wigiono A.Ma 000000000130987171 L 15/08/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Kedungjambal 01 Sukoharjo 9.832 Imam Asrori A.855 Sukarmin S.Pd.Ma 195607021982011001 L 02/07/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Bulu 03 Sukoharjo .S A.Ma 000000000131081564 P 22/06/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Bugel 02 Sukoharjo 9.863 Tri Yanuanti 000000000131081997 P 06/01/56 PNS NIP-13 SLTA III/d 29 SDN Pucangan 05 9.Ma.831 Suryanto S.866 Sutarno A.Ma 000000000130987170 P 22/03/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Sanggung 02 9.Ag 000000000131081566 P 02/05/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Kertonatan 01 Sukoharjo 9.Ma 000000000131081567 L 06/01/53 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Wonorejo Sukoharjo 9.Ma 000000000131081561 P 22/02/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Mancasan 01 Sukoharjo Sukoharjo 9.851 Slamet Purnomo S.837 Mujiyanto A.Ag 000000000131081594 L 27/11/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Mancasan 04 Sukoharjo Lulus 2008 Lulus 2007 9.Pd 000000000131081574 L 12/04/55 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Singopuran 02 Sukoharjo 9.I 000000000130771370 L 11/08/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN Kemasan 03 Sukoharjo 9.Ag 000000000130864936 L 06/08/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN Gentan 02 Sukoharjo 9.849 Khayatimah A.848 Budiyono A.Ma 196109271981111002 L 27/09/61 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN Gadingan 3 Sukoharjo 9.853 Siti Fatimah A.839 Tubari S.Ag 195311131982011002 L 13/11/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Tegalsari 02 Sukoharjo Lulus 2008 9.845 Sihono A.859 Sri Huri Riswati A.Ag 000000000130987172 P 10/12/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Banaran 02 Sukoharjo 9.I 000000000131076483 L 11/05/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Langeharjo 02 Sukoharjo 9.Ma 000000000131081569 L 01/02/56 PNS NIP-13 D2 III/c 29 SDN Bugel 01 Sukoharjo 9.860 Umar A.Ag 195409201982011001 L 20/09/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Gentan 02 Sukoharjo Lulus 2008 9. S.838 Abdul Sadjadi S.Pd.Ma 195904081979121006 L 08/04/59 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN Gayam 3 Sukoharjo 9.842 Marjiatun A.847 Sudarno A.843 Sri Nurjani S.Ag 000000000131074247 P 01/07/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Menuran 01 Sukoharjo 9.856 Edy Sunaryo S. 195505251981041001 L 25/05/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN Paluhombo 02 Sukoharjo 9.846 Marmi Hj.861 Arbangatin S.Ma 000000000130864601 P 20/06/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN Kenokorejo 03 9.Ag 000000000131081575 L 10/08/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Wironanggun 01 Sukoharjo 9.862 Mursiti A.Ma 000000000130987175 L 18/07/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Mayang Sukoharjo 9.Ag 000000000131081590 L 01/04/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Gayam 01 Sukoharjo 9.834 Supiyatin A.Ma 000000000131092535 P 06/08/53 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Wironanggun 02 Sukoharjo Supinah Surip 9.Ma 000000000131081563 L 18/05/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Ngemplak 02 Sukoharjo 9.858 Kibbiyah A. A.Pd.I 196011211981121002 L 21/12/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN Baran 01 Sukoharjo 9.844 Ridwan A. Sutini B.Ag 195404151982011003 L 15/04/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Karanganyar 01 Sukoharjo Lulus 2008 9.852 Siti Munawaroh BA 000000000131081587 P 05/06/54 PNS NIP-13 D3 III/d 29 SDN Krajan 04 Sukoharjo 9.836 Suratno Drs.Ma 000000000130864596 L 26/04/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN Tambakboyo 01 Sukoharjo Sukoharjo      Lulus 2008 Lulus 2008 Lulus 2008 Lulus 2007 Lulus 2007 Sukoharjo 9.Ma 000000000131081577 L 02/09/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Pabelan 03 Sukoharjo 9.

.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

868  Siti Khatijah A. 9.Ma  000000000131081571     P 24/09/56   PNS NIP-13 !  .

 "  # $ D2 III/c 29 .

 SDN Menuran 03 %.

Ma 000000000131240589 P 15/03/53 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Toriyo 03 Sukoharjo 9.887 Giyanto S.Ma 000000000131240591 L 02/06/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Plumbon 03 Sukoharjo 9.Pd.Ma 195505211983042002 P 21/05/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Gayam 04 Sukoharjo Sadinah 9.888 Muchlis Ilham A.     Sukoharjo 9. 000000000131240629 L 10/05/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Plesan 01 9.900 Sri Sutarman A.Ma 195410091983041002 L 09/10/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Trosemi 02 Sukoharjo Kasimah 9.Ma 000000000131240637 L 05/02/54 PNS NIP-13 D2 III/c 28 SDN Trosemi 01 9.895 Siti Salamah S.Ag 000000000131083863 L 06/07/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Ngreco 04 9.882 Suwarno A.878 Suwarto A.Ag 000000000131240630 L 17/04/54 PNS NIP-13 S1 III/d 28 SDN Nguter 02 Sukoharjo 9.I 195503051983041003 L 05/03/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Karakan 03 Sukoharjo Mujinah 9.896 Syahur S.871 Suharti S.Ma 000000000131240607 L 10/10/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Pundungrejo 03 Sukoharjo 9.I 195504121983032007 P 12/04/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Wirogunan 02 Sukoharjo Sukoharjo Supanti Pani 9.899 Sumoko S.Ag 000000000131241646 P 05/08/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Ngadirejo 04 Sukoharjo Ngatini 9.879 Untari Asih A.893 Sadimin A.Ag 000000000131240617 L 06/05/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Karangwuni 02 Sukoharjo 9.894 Salman A.872 Sadiman A.Ma 195504101983032005 P 10/04/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Tangkisan 02 Sukoharjo 9.902 Marinah A.Ag 000000000131240624 L 29/09/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Gupit 01 Sukoharjo 9.870 Yamini Umi Sya'aliyah A.Ag 000000000131240622 L 27/01/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Banmati 02 Sukoharjo 9.Ma 000000000131240616 L 13/01/53 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Tangkisan 03 Sukoharjo 9.892 Mujiyati S.881 Siswanto A.890 Titiek Nirbiyati BA 000000000131240608 P 01/08/54 PNS NIP-13 D3 IV/a 28 SDN Telukan 03 Sukoharjo 9.897 Sarbini A.885 Kuryadi A.Ag 000000000131081570 P 11/11/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Jetis 02 Sukoharjo 9.Ma 000000000131082566 P 20/10/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Bulakan 03 Sukoharjo 9.Ma 000000000131081580 P 15/05/57 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Joho 03 Sukoharjo Sukoharjo 9.889 Sriyanta A.883 Sudjijo S.Ma 195411091983041001 L 09/11/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Pranan 02 Sukoharjo Toyibah 9.869 Sugiyanto A.905 Mursriyamti A.873 Sri Kusmiyati A.Ma 000000000131240651 L 06/11/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Dalangan 03 Sukoharjo Sukoharjo 9.880 Slamet A.Ag 000000000131240580 L 13/03/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Wirun 03 Sukoharjo 9.875 Sutarno S.903 Marwiyah S.884 Sukisno A.Ma 195408041983041002 L 04/08/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Laban 02 Sukoharjo 9.Pd.901 Suranto S.904 Bejo Drs.Ma 000000000131240619 L 05/08/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Bulakrejo 04 Sukoharjo 9.891 Sutrisno A.Ma 000000000131240574 L 25/05/53 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Jetis 01 Sukoharjo 9.877 Syamsuri A.Ma. Suhudi S.886 M.Ma 195504041983041003 L 04/04/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Alasombo 02 Sukoharjo 9.Ma 000000000131240577 L 11/06/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Tambakboyo 03 Sukoharjo 9.Ag 000000000131240757 P 05/01/55 PNS NIP-13 S1 III/d 28 SDN Sukoharjo 03 Sukoharjo 9.Ag 000000000131240594 L 05/04/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Laban 01 Sukoharjo 9.898 Suyadi S.874 Rosyidi S.Ma 195506091983041005 L 09/06/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Kemasan 03 Sukoharjo Waliyem   .Ma 000000000131240614 L 18/05/54 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Bentakan 02 Sukoharjo 9.Ag 000000000131240596 L 24/03/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Kudu 02 Sukoharjo 9.Ma 000000000131081585 L 16/12/56 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Polokarto 03 Sukoharjo 9.Ag 000000000131240588 L 10/04/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Sanggung 01 Sukoharjo 9.876 Maryono A.Ma 195502051983042004 P 05/02/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Karangtengah 02 Sukoharjo Siti Khaminah 9.Ma 000000000131081565 L 10/10/56 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Puron 03 Sukoharjo 9.906 Waljono A.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

913 Suwandi S.909 Warodi A.Pd. S.907 Suratin A.Pd.912 Siti Marfuah Hj.Ma.          9.911 Warsiman S.910 Mahmudi H.Pd 000000000131240581 L 9.908 M.I 195603071983041001 L !  .Ma 195602031983042001 9. Sofwan S.I 000000000131240586 9. A.Pd.Ma 195507031983041005 L 03/07/55 PNS NIP-13 9.I 195510221983041001 L 23/10/55 9.Pd 195511011983041001 L 01/11/55 9.

 "  # $ .

  %.

927 Mulyadi A.Ma 000000000131240030 L 27/06/56 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Weru 02 Sukoharjo 9. D2 IV/a 28 SDN Jagan 02 Sukoharjo PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Makamhaji 03 Sukoharjo PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Tegalsari 03 Sukoharjo 07/01/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Joho 02 Sukoharjo L 13/01/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Karangmojo 02 Sukoharjo P 03/02/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Cangkal 01 Sukoharjo 07/03/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Krajan 01 Sukoharjo     Kasemi Surip Mardliyah 9.931 Diyarto A.940 Agus Prasetyo Hadi A.Ag 195704151983042003 P 15/04/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Joho IV Sukoharjo Mardiatun 9.937 Siti Supadmi S.Ag 195605031983041001 L 03/05/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Kriwen 02 Sukoharjo Karminah 9.Ma 000000000131240660 P 01/05/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Tegalsari 04 Sukoharjo Kasinem 9.Pd. S.Ma 195611181983042001 P 18/11/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Rejosari 02 Sukoharjo Sri Sudarni 9.943 Sri Lestari A.923 Umi Khasanah S.942 Siti Marfuah S.Ma 195708231983041001 L 23/08/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Mertan 04 Sukoharjo Umi Salamah 9.Ma 195703251983042002 P 25/03/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Mulur 04 Sukoharjo Kamiyah 9.Pd.922 Sumarti A.Ma 195609051983041004 L 05/09/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Tepisari I Sukoharjo Sunarti 9.I 195605031983041002 L 03/05/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Genengsari II Sukoharjo 9.Ma 195609101983042002 P 10/09/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Pucangan 01 Sukoharjo Sumarsih 9.941 Jumastuti S.934 Suci Abinah S.Ma 195608201983041001 L 20/08/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Banmati 03 Sukoharjo 9.I 195704081983042002 P 08/04/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Ngemplak 01 Sukoharjo Mujiyem 9.I 195706171983042001 P 17/06/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Bakalan 02 Sukoharjo 9.935 Endang Sri Sulastri S.929 Mustadi S.Ma 195706271983041003 L 27/06/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Singopuran I Sukoharjo Supi Martosudarmo 9.I 195707161983042001 P 16/07/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Purbayan 01 Sukoharjo Suharti 9.925 Kusnanto A.Ma.Ma 000000000131240654 P 14/12/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Kagokan 01 Sukoharjo 9.939 Siti Fatimah S.I 195604051983042001 P 05/04/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Waru 01 Sukoharjo 9.938 Suparto A.Ag 000000000131239286 L 28/10/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Karangwuni 01 Sukoharjo 9.920 Sumarno S.Ag 195711071983042001 P 07/11/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Jatisobo 03 Sukoharjo Sri Datun 9.936 Marzuqi S.924 Kirdi A.945 Rusminah S.Ma 195612021983041002 L 02/12/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Kenep 03 Sukoharjo Wardiyah 9.Pd.Ag 195701071983041004 L 07/01/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Tawang 01 Sukoharjo Rosilah 9.928 Sujinah A.Pd.I 195805101983042003 P 10/05/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Luwang Sukoharjo Mathoyah Sadiyem Siti Fatimah Sukasmi   .Pd.919 Sumanto S.Pd.Ag 195606151983042003 P 15/06/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Bulu 04 Sukoharjo 9.Pd.Ag 195608291983041004 L 29/08/56 PNS NIP-13 S1 III/d 28 SDN Weru 04 Sukoharjo Tuminem 9.I 000000000131240615 L 23/05/57 PNS NIP-13 S1 III/c 28 SDN Parangjoro 02 Sukoharjo 9.I 195605081983041003 L 08/05/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Ngreco 05 Sukoharjo Indiyah 9.Ag 000000000131240638 L 05/04/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Karangmojo 04 Sukoharjo 9.944 Sunari S.933 Shofiyah A.I 195603111983041002 L 11/03/56 PNS NIP-13 S1 III/d 28 SDN Bendosari 03 Sukoharjo 9.926 Sofwan S.Pd.930 Sri Nurochim A.932 Waluyo S.914 Sartoyo S.I 195712101983042005 P 10/12/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Jetis 04 Sukoharjo 9.I 195802171983042001 P 17/02/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Gentan 02 Sukoharjo 9.Pd.921 Sucipto H.918 Sri Sunarni A.Ag 000000000131240597 P 03/04/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Madegondo 02 Sukoharjo Sukoharjo 9.916 Kamasah Choiri S.917 Jami'atun S.Pd.915 Sri Suyani S.Pd.Ag 195605121983042003 P 12/05/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Trangsan 02 Sukoharjo Tumiyem 9.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

Ma  195805081983041007     L   !  .946  Suyoto A. 9.

 "  # $ 05/08/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 .

 SDN Wirun 05 %.

964 Ngadimin S.I 195907041983041004 L 04/07/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Tawang 04 Sukoharjo Indayah 9.Ma 000000000131370504 L 10/01/54 PNS NIP-13 D2 III/b 27 SDN Bagajah 01 Sukoharjo 9.956 Mursidah Rohani Dra.Pd.Ag 195907291983041002 L 29/07/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Palur 06 Sukoharjo Siti AMinah 9.Ma 195512031984052001 P 03/12/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Bulakan 02 Sukoharjo Kadiyem 9.Ag 195809141980041001 L 14/09/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Sanggang 03 Sukoharjo Jamiyem 9.981 Tukino S.Ma 000000000131370461 P 25/12/52 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Blimbing 03 Sukoharjo 9.Pd.969 Sumardi A.948 Widodo S.Ma 195304041984051001 L 04/04/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Klumprit 03 Sukoharjo Suratinem 9.976 Sangidi BA 195409191984051001 L 19/09/54 PNS NIP-13 D3 IV/a 27 SDN Malangan 02 Sukoharjo 9.970 Bambangan Trisidi A.Pd.953 Suparni S.Ma 195409011984051001 L 09/01/54 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN Puncangan 3 Sukoharjo 9.I 195505121984051003 L 12/05/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Sukoharjo 06 Sukoharjo 9.Ma 000000000150217740 P 16/07/64 PNS NIP-15 D2 III/b 28 SDS Muhammadiyah Bekonang Sukoharjo 9.961 Muhidin S.Ma 000000000131370477 L 08/03/53 PNS NIP-13 D2 III/b 27 SDN Mranggen 04 Sukoharjo 9.962 Dewi Untari S.I 000000000131370457 L 13/07/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Wirogunan 03 Sukoharjo 9.954 Suparman S.977 Sarlan A.Ma 195606011984052002 P 01/06/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Klaseman Sukoharjo Siti Barokah   .Ma 196101011983042012 P 01/01/61 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Kwarasan 01 Sukoharjo Suwanti Sukoharjo 9.Ag 195812151983042003 P 15/12/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Palur I Sukoharjo Jinem 9.978 Ali S.Pd.984 Siti Mudrikah A.965 Rokhayati A.973 Usman Basuki A.Ag 195808101983041005 L 10/08/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Karakan 01 Sukoharjo Jaliyem 9.Ag 195912191983041004 L 19/12/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Malangan 03 Sukoharjo Minten 9. Bardi S.Ag 195601031984051002 L 03/01/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Joho 02 Sukoharjo Samiyah 9.975 Munarsih A.960 Sumiyem S.955 Suprapto S.971 Kasmin Mrsyid A.Ma 195406041984051001 L 04/06/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Grogol 04 Sukoharjo Ngalinem 9.Pd 000000000131240645 L 01/10/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Madegondo 03 Sukoharjo 9.983 Muh.979 Sudarmi A.949 Mulyanto S.963 Warsiti A.958 Nurcholis A.Pd.Pd 195907071983042004 P 07/07/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Makamhaji IV Sukoharjo Mujiyah 9.Ag 195810201983041003 L 20/10/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Mojorejo 02 Sukoharjo Sakiyem 9.Ma 195311101984051001 L 10/11/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Baki Pandeyan 01 Sukoharjo 9.Ma 195602161984051001 L 16/02/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Kedungsono 03 Sukoharjo Siti Martorejo 9.Ma 196011261983041004 L 26/11/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Langeharjo 01 Sukoharjo Supinah 9.980 Madi S.Ma 195408181984052001 P 18/08/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Banmati 01 Sukoharjo Sunarni Mas Yuri Sukiyah 9.Pd.968 Sri Hastuti A.972 Sukarti A.957 Mursiti S.I 195906031983042004 P 03/06/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Gentan 03 Sukoharjo 9.Ma 195605141984051001 L 14/05/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Kragilan 03 Sukoharjo Marfuatun 9.952 Khudlori H. S. 196004041983042007 P 04/04/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Mertan 03 Sukoharjo Suparni 9.I 196101221983042005 P 22/01/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Pojok 01 9.Ma 195404151984051001 L 15/04/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Jatisobo 01 Sukoharjo 9.I 195601201984051001 L 20/01/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Krajan 02 Sukoharjo Saeinem 9.Ma 195404051984072001 P 05/04/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Kartasuro 02 Sukoharjo 9.951 Siti Juharin S. Sukoharjo     Surip 9.Ma 195309291984052001 P 29/09/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Jagan 01 Sukoharjo Fatonah Saliyem Ngadinam 9.Pd.I 196104281983041003 L 28/04/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Lorog 03 Sukoharjo 9.Ag 196004151983042003 P 15/04/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN Jatisebo II Sukoharjo Sri Datun 9. Heru Subiyakto A.966 Suyatno A.967 Suwarno A.959 Siti Marwiyah A.947 M.974 Suyoto A.950 Umi Narsih S.Ma 195502211984051002 L 21/02/55 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Plesan 02 Sukoharjo 9.982 Teguh A.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

   195606021984051003     L 02/06/56   !  .

 "  # $ PNS NIP-13 D2 IV/a 15/06/56 PNS NIP-13 D2 15/07/56 PNS NIP-13 S1 PNS NIP-13 D2 III/d .

  %.

019 Mursidi A.006 Nuryati S.Ag 195706281984051002 L 28/06/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Ngrombo 01 Sukoharjo Surtinem 9.987 Wiyono S.Ma 195612011984051001 L 01/12/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Ngombakan 01 Sukoharjo Tumiyem Tumiyem 9.Pd.986 Syahid A.994 Siti Nurrohmah S.Ag 195907021984051004 L 02/07/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Puron 02 Sukoharjo NGainem 10.001 Suwarni A.Pd.Ma 195612131984052002 P 13/12/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Grogol 01 Sukoharjo 9.I 195903181984052001 P 18/03/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Sraten 02 Sukoharjo Siti Zulaikah 10.Ma 195704041984051003 L 04/04/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Kartasuro 06 Sukoharjo Parjiyem 9.013 Suratno S.999 Siti Rohmiyati A.004 Kawiyono A.Ma 195803271984052001 P 27/03/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Karanganyar II Sukoharjo Sumasih 10.Ag 195907301984051002 L 30/07/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Kedungjambal 04 Sukoharjo Aminah 10. 195609211984051003 L 21/09/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Telukan 02 Sukoharjo Wagiyem 9.Ag 195806091984052002 P 09/06/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Dukuh 01 Sukoharjo Suwarni Sulinem 10.012 Margiyanta S.997 Sarjiman S.Ag 195809131984052001 P 13/09/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Sugihan 02 Sukoharjo Kalinem 10.Ma 195712121984052002 P 12/12/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Kepuh 02 Sukoharjo Jumrikah 10.Ma 195803131984051004 L 13/03/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Godog 01 Sukoharjo 10.Ag 000000000131370524 L 11/07/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Kenokorejo IV Sukoharjo 10.Ma 195806151984052002 P 15/06/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Polokarto 04 Sukoharjo 10.002 Fatmawati A.011 Sri Mulyani A.016 Suhada S.009 Ngasarotin Hasanah S.010 Warsidah A.996 Suji Suyamto A.021 Rohmadi S.Pd.Ma 000000000131370501 P 03/08/56 Surinem 27 SDN Trigayan I Sukoharjo 9.Ma 000000000131370545 P 01/07/58 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Cangkol 02 Sukoharjo  Sulastri 10.988 Amirah A.023 Sutarman S.005 Suyatna A.Ag 195908241984051003 L 24/08/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Serut 02 Sukoharjo Kasiem   .993 Suwardi S.Ag 195711101984051002 L 10/11/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Mertan 01 Sukoharjo Sadinem 10.Ag 195702141984052001 P 14/02/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Sraten 01 Sukoharjo Sumiyati 9.007 Sutami A.014 Syam Isbani S.Ag 195712261984052001 P 26/12/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Pondok 02 Sukoharjo Saniyem 10.015 Margiyono S.Ma 195908071984051002 L 07/08/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Kedungsono 01 Sukoharjo Umi Ngadiyah 10.M a 195712301984051002 L 30/12/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Celep 01 Sukoharjo Sikem 10.017 Sumarni S.008 Siti Ismiyati A.Ma 195707211984052002 P 21/07/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Grogol 02 Sukoharjo Radinem 10.I 195703231984051001 L 23/03/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Jangglengan 02 Sukoharjo Slamet Suwarni 9.Ag 195701301484051001 L 30/01/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Grajegan 03 Sukoharjo Tuginem 9.Ag 195707181984052001 P 18/07/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Blimbing I Sukoharjo Mujiyah 9.000 Suwarto S.Ag 195807181984051002 L 18/07/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Jangglengah 01 Sukoharjo Suparmi 10.Ag 195903171984051003 L 17/03/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Alasombo 01 Sukoharjo Tukinem 10.Ma 195712081984052002 P 08/12/57 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN Dukuh 03 Sukoharjo Painem 10.I 195902091984051003 L 09/02/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Polokarto 01 Sukoharjo 10.Pd.Ma 195801021984051004 L 02/01/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Sidorejo 03 Sukoharjo Tumi 10.   9.018 Umi Rokhayati S.989 Surip Drs.Ag 195607151984051004 L IV/a 27 SDN Plesan 02 Sukoharjo Sariyem IV/a 27 SDN Duwet 01 Sukoharjo 9.992 Mugiatun A.991 Tumini A.020 Ngatno S.I 195801231984052001 P 23/01/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Mranggen 01 Sukoharjo 10.995 Soemadi S.Ma 195906071984051004 L 07/06/59 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Sugihan 01 Sukoharjo Kami 10.Ma 195701011984052001 P 01/01/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Puncangan 3 Sukoharjo 9.Ma 195606151984051004 L 9.022 Samsul Muhadi A.003 Siti Aminah S.Ma 27 SDN Pandean 02 Sukoharjo Daliyem 9.Ag 195905051984052002 P 05/05/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Gedongan 01 Sukoharjo Saisar 10.985 Paimin A.990 Kawit A.998 Siti Marchamah S.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

024  Supono A. 10.Ma  195908311984051002     L 31/08/59   PNS NIP-13 !  .S A.

 "  # $ D2 IV/a 27 .

    %.

043 Sugino BA 196005051984051006 L 05/05/60 PNS NIP-13 D3 IV/a 27 SDN Kenokorejo 01 Sukoharjo Sarikem 10.051 Sugiman S. 196003101984051009 L 10/05/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Karang Asem 03 Sukoharjo 10.039 Sri Kusdwilastuti Dra. Barudi A.Ma 196101231984051002 L 23/01/61 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Polokarto 02 Sukoharjo Siti Qomariah 10.Pd.Ag 196001091984052002 P 09/01/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Godog 02 Sukoharjo Suraji 10.Ag 196006271984051004 L 27/06/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Karangmojo 01 Sukoharjo 10.I 196001131984051003 L 13/01/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Kedungwinong 01 Sukoharjo 10.040 Nuryadi A.Ma.Ma 000000000131370587 P 05/08/60 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Tawang 03 Sukoharjo Sumirah 10.038 Siti Maryam S.Ma 196104071984052003 P 07/04/61 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Manang 01 Sukoharjo Sumiyati 10.027 Suparman S.Ag 196006261984051003 L 26/06/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Lawu 01 Sukoharjo 10.Pd.030 Danuri A.I 196001021984052003 P 02/01/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Karangwuni Sukoharjo Rabiyem 10.050 Muskaini A.Si 000000000131370507 P 14/03/60 PNS NIP-13 S2 IV/a 27 SDS Muhammadiyah Palur Sukoharjo 10.Ma 000000000131370555 L 18/07/60 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN Juron 2 Sukoharjo 10.I 000000000131370474 P 07/10/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Gumpang 01 Sukoharjo 10.057 Kasiyem S.Ag 196006181984051001 L 18/06/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Demakan 03 Sukoharjo Suliyem Wagiman Darmadi S.036 Tukiman S.Ag 196004291984052004 P 29/04/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Mranggen 02 Sukoharjo Muslikah 10.Ag 000000000131370476 P 12/06/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Bendosari 01 Sukoharjo Warsiti Subani   .044 Rustinah A.053 Siti Khusnul Qodriyati A.Pd.031 Suparmi S.Pd.061 Sri Murni S. M.028 Widarti S.032 Ngadiman S.047 Suparmin S.054 Sriyono S.033 10.056 Muh.I 196003081984051003 L 08/03/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Grogol 01 Sukoharjo Sarinem 10.Ag 196001041984051003 L 04/01/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Gentan 01 Sukoharjo Temu Sumarni A.052 Supamiyati A.Ag 196102131984052002 P 13/02/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Begajah 03 Sukoharjo Kasiem 10.I 196005151984051002 L 15/05/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Pundungrejo 02 Sukoharjo Kasinem 10.034 Suwarno S.058 Muhani S.046 Sutardi S.055 Suwardi A.029 Suharto A.I 196007181984051003 L 18/07/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Palur 03 Sukoharjo 10.I 196002141984052001 P 14/02/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Joho 01 Sukoharjo Saudah 10.041 Kusdaryati A.I 196103281984051002 L 28/03/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Kenep 01 Sukoharjo Sukanti 10.049 Suhardi S.Pd.Ma 196004071984051003 L 07/04/60 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Lorog 02 Sukoharjo Rokhman 10.Ag.Ag 196003111984052002 P 11/03/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Gayam 05 Sukoharjo Suminah 10.037 Asrori S.Ma 196001011984051012 L 01/01/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Karang Asem 02 Sukoharjo Muslimah 10.Ag 196105111984052004 P 11/05/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Kwarasan 02 Sukoharjo Jariah 10.042 Siti Ruwiyatun S. SDN Begajah 04 Sukoharjo Sukoharjo 10.Pd 000000000131370544 L 01/09/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Cemani 01 10.Ag 195909061984051003 L 06/09/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Toriyo 01 Sukoharjo Suti 10.035 Siti Rohmani S.045 Sofwan Drs. S.Ma 196005061984052002 P 06/05/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Parangjoro 01 Sukoharjo Sri Rahayu 10.Pd.Ma 195911251984051004 L 25/11/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Telukan 04 Sukoharjo 10.Ma 196008181984052002 P 18/08/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDS Muhammadiyah Wonorejo Sukoharjo 10.Ma 196012201984051004 L 20/12/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Gupit 02 Sukoharjo 10.025 Muslih S.Ag 196003021984051001 L 02/03/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Gedongan 02 Sukoharjo Triman 10.059 Sri Mulyani A.Ag 196105021984052006 P 02/05/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Bekonang 02 Sukoharjo Sadinem 10.Pd.026 Muslimah A.060 Siti Aisyah S.062 Marfu'ah S.Ma 196004291984052003 P 29/04/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Mulur 01 Sukoharjo Syamsiti 10.Ma 195909051984052001 P 05/09/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Tempel Sukoharjo Wasinah 10.I 000000000131370519 L 01/11/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Krajan 02 Sukoharjo Maryanah 10.Pd.Pd.048  Kadinem 10.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

063          !  . 10.

 "  # $ Tuwandi S.Ag 196107071984051004 L 07/07/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 .

 SDN Tawang 02    %.

101 Sri Hidayati S.080 Sudalmi S.Pd.067 10.Ma 196301131984052006 P 13/01/63 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Manisharjo 01 Sukoharjo Surami Sukoharjo 10.Ag 196109021984052003 P 02/09/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Jetis 03 Sukoharjo 10.076 Sri Wahani A.Ag P 15/06/71 Non-PNS S1 18 SDS Al Amin Sukoharjo 10.068 SLTA  Siti Nafsiyah  .073 Ngatini S. Sukoharjo 10.Ag 000000000130619618 L 29/12/63 PNS NIP-13 S1 IV/a 23 SDN Baki Pandeyan 02 Sukoharjo 10.Ma 196205241984052003 P 24/05/62 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Banaran 01 Sukoharjo Siti Fatonah 10.079 Sunarto A.097 Imro'atun Mardhiah S.I 196201171984052001 P 17/05/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Ngadirejo I Sukoharjo Ngadiyem 10.Ma 196204211984052003 P 21/04/62 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Wirun 01 Sukoharjo Bis Sa'adah 10.094 Jamaludin S.085 Wandiyo A.Pd.Ag 196111181984051002 L 18/11/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Ngreco 03 Sukoharjo Parmi 10.Pd.Ma 000000000131370512 P 25/11/62 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Kartasuro 04 Sukoharjo 10.I 196304111984052005 P 11/04/63 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Ngadirejo 02 Sukoharjo 10.070 Qomariyah A.I 196211111984052001 P 11/11/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Makamhaji 05 Sukoharjo Jainem 10.088 Umeri S.083 Puji Raharjo S.Ma 196501041989031014 L 04/01/65 PNS NIP-13 D2 IV/a 24 SDN Gedangan 01 Sukoharjo Mujilah 10.092 Wagiman S.089 Ahmad Fuabdulyasir A.Ma 000000000131240583 L 13/01/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 26 SDN Pengkol 02 Sukoharjo 10. 10.084 Radimin A. 196601221986112001 P 22/01/66 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SDN Weru 01 Sukoharjo Islamiyati 10.I 196912251995042001 III/b 16 SDN Kudu 01 Sukoharjo 16 SDS Tarbiyatul Islam Manang Sukoharjo 16 SDN Gumpang 03 Sukoharjo Lulus 2007 Lulus 2008 Lulus 2008 Murohni 10.Ma 196003191989032002 P 19/03/60 PNS NIP-13 D2 III/c 22 SDN Telukan 01 Sukoharjo 10.I 196103081987032006 P 08/03/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 24 SDN Kedungjambal 02 Sukoharjo Saginem 10.I 196304151990102001 P 15/04/63 PNS NIP-13 S1 III/d 21 SDN Bentakan 01 Sukoharjo Suprapti 10.Ma 196203041984052003 P 04/03/62 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Singopuran 03 Sukoharjo Sudarmi 10.Pd.069 Munzainab A.Pd.086 Deno Rahayu Muliyono Dra.074 Sri Sularsih A.Pd.I 196110041984052003 P 04/10/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Dukuh 02 Sukoharjo Suhadi A.Ma 196407011984051002 L 01/07/64 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Kamal 02 Sukoharjo Rubinah 10.Ma 196305151984051008 L 15/05/63 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Gadingan 01 Sukoharjo Romlah 10.I 196401051984051003 L 05/01/64 PNS NIP-13 S2 IV/a 27 SDN Nguter 05 Sukoharjo Sumardi 10.077 Sangidu A.071 Maryanah S.082 Rohmah S.064 Muhsinatun Maimunah S.Ag 195611101988101002 L 10/11/56 PNS NIP-13 S1 III/d 23 SDN Alasombo 03 Sukoharjo Waginah 10.Pd.Pd.Ma 196111091984051004 L 09/11/61 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Manang 02 Sukoharjo Suwarni Mulyono S.Ma 000000000131370513 L 03/03/63 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Grogol 02 10.081 Siti Nurjanah A.072 Umi Khasanah A.078 Sri Suprihatin S.Pd.075 Dariyem S.098 Suwarno S. M.Ag 196212301984052006 P 30/12/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Kartasura I Sukoharjo Siram 10.Ma 196311291984052002 P 29/11/63 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Wirun 04 Sukoharjo Siti Romlah 10.096 Siti Asfiati A.065 Sri Purwanti S.Pd.095 10.100 Kusmi 10.099  Sutiyatun 10.091 Warsito S.093 Rohmaningdyah A.087 Slamet A.I 196312251994031004 L 25/12/63 PNS NIP-13 S1 III/b 17 SDN Jetis 02 Sukoharjo Sadikem 000000000132111907 P 15/01/57 PNS NIP-13 SLTA III/a Samini P 19/02/64 Non-PNS S1 P 25/12/69 PNS NIP-13 S1 Sunarmi Siti Khuzaimah Dra.Ag 196308291984052001 P 29/08/63 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Palur 05 Sukoharjo Suti 10.Ag.Ma P 07/08/67 Non-PNS D2 20 SDS Muhammadiyah Palur Sukoharjo 10.I 196312111984052005 P 11/12/63 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Sanggrahan 01 Sukoharjo Jubaidah 10.Ag 196203281989091001 L 28/03/62 PNS NIP-13 S1 III/d 22 SDN Ngreco 01 Sukoharjo Hayatun Siti Maemunah S.066 Sri Edi Wahyuni S.Ma 195808071987021004 L 07/08/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 24 SDN Ponowaren 01 Sukoharjo Surip 10.I 196107161984052003 P 16/07/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Ngadirejo 03 Sukoharjo 10.090 Marno L 06/09/66 Non-PNS 24 SDN Ponowaren 03 Sukoharjo Surip 10.Pd.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

102          !  . 10.

 "  # $ .

  %.

I P 20/09/80 Non-PNS S1 11 SDN Combongan II Sukoharjo Marijem 10.Pd.Ma P 22/09/78 Non-PNS D2 10 SDN Kedungjambal 03 Sukoharjo Suharni 10.104 Maksum S.I L 08/08/68 Non-PNS S1 15 SDN Pabelan 02 Sukoharjo Lulus 2008 10.137 Sri Rohmaningsih S.Pd.Pd.122 Attsisah Zahrotul Mu'Minah S.112 Sunardi S.Pd.Ma P 17/11/68 Non-PNS D2 11 SDN Baki Pandean 1 Sukoharjo 10.Pd.111 Siti Na'Imah S.Ma P 17/04/80 Non-PNS D2 11 SDN Pojok 03 Sukoharjo Suyanti Islamiyatun Suginem 10. P 30/08/73 Non-PNS S1 16 SDS Al Amin Sukoharjo      10.128 Upik Guntur Prabawanti S.I P 09/09/80 Non-PNS S1 11 SDN Pojok 03 Sukoharjo Rubiyem 10.Ag L 02/05/68 Non-PNS S1 11 SDN Mandan 02 Sukoharjo 10.Pd.Pd P 12/05/76 Non-PNS D2 11 SDN Kepuh 01 Sukoharjo Misgirah 10.119 Nur Khomariyah S.113 Sumini A.116 Sri Sunarni Dra.Pd.140 Sarjono S.I P 05/04/71 Non-PNS S1 11 SDN Kateguhan 03 Sukoharjo 10.115 Endang Dwi Kris Martuti S.Ma L 20/01/67 Non-PNS D2 10 SDN Karangmojo 01 Sukoharjo Siti Chamsiyah 10.Ma.Pd.Ma P 18/10/72 Non-PNS D2 11 SDN Pojok 01 Sukoharjo 10.Pd.108 Sudarsih Dra.Pd.I P 16/01/83 Non-PNS S1 11 SDN Ponowaren 03 Sukoharjo Paiyem 10.133 Sunarto A.I P 01/04/73 Non-PNS S1 11 SDN Mojorejo 01 Sukoharjo 10.106 Retno Widati A. P 15/07/67 Non-PNS S1 12 SDN Karangwuni 03 Sukoharjo 10.130 Diyah Mayaristi Dra.Ag L 27/09/74 Non-PNS S1 10 SDN Pranan 01 Sukoharjo Muslimah 10.126 Widodo S.Ma P 28/01/80 Non-PNS D2 11 SDN Kateguhan 2 Sukoharjo Atun Jumbuhati 10.123 Puji Lestari S.Pd.I P 23/11/77 Non-PNS S1 15 SDN Sapen 02 Sukoharjo Lulus 2008 10. Khobib Sq S.Ag P 01/12/76 Non-PNS S1 11 SDS Muhammadiyah Sukoharjo 10.I L 25/04/81 Non-PNS S1 11 SDS Islam Al-Azhar 28 Sukoharjo Mustaqimah 10.Ma P 14/06/78 Non-PNS D2 10 SDN Ngasinan 03 Sukoharjo Suwanti 10.107 Sri Mulyani S.I L 13/11/76 Non-PNS S1 11 SDS Al Amin Sukoharjo Mursilah Sukinem Suminarsih Tumiyem Maryati 10.I P 26/09/82 Non-PNS S1 11 SDS IT Muhammadiyah Al-Kautsar Sukoharjo 10.Ag 197208021999092001 P 17/02/75 Non-PNS S1 III/b 12 SDS Al-Amin Sukoharjo 10.Ma P 24/07/74 Non-PNS D2 10 SDN Kayuapak 01 Sukoharjo Siti Fatimah 10.I P 07/01/78 Non-PNS S1 11 SDN Bakalan 01 Sukoharjo 10.138 Tri Handayani A. P 12/05/72 Non-PNS S1 11 SDN Pundungrejo 01 Sukoharjo 10.I L 19/07/80 Non-PNS S1 11 SDN Gonilan 1 Sukoharjo 10.I P 15/09/71 Non-PNS S1 11 SDN Ponowaren 02 Sukoharjo 10.Pd.Pd.I P 07/09/76 Non-PNS S1 10 SDN Pojok 02 Sukoharjo Tumiyem 10.Ag P 29/07/73 Non-PNS S1 11 SDN Kepuh 03 Sukoharjo 10.129 Musthofa S.Ag L 04/04/68 Non-PNS S1 15 SDN Kragilan 02 Sukoharjo Lulus 2008 10.131 Any Rahmawati S.136 Habib Amrudin Sholihin S.114 Alim Sri Wuryani S.125 Wiwin Purwaty A.117 Sri Aminah A.Pd.Ag P 22/03/73 Non-PNS S1 14 SDS IT Darul Falah Sukoharjo Wagiyem 10.Pd.110 Mutrofiah Dewi Masitoh S.109 Nanik Alfiyah A.132 Kristiyawati S.103 Burhanudin Abdul Latif S.Ma P 12/04/69 Non-PNS D2 14 SDN Tangkisan 01 Sukoharjo Mujiati 10.Pd.I L 12/12/78 Non-PNS S1 10 SDN Dalangan 1 Sukoharjo Djumani  .105 Tartini Zuana Qomariyasti S.134 Suyamti S.124 Nur Hidayati A.120 Dyah Winursiti A.Ma P 02/08/72 PNS NIP-13 D2 12 SDN Pucangan 02 Sukoharjo 10.127 Fitri Rahmawati S.121 M.135 Nur Masitoh A.Ag P 07/05/72 Non-PNS S1 10 SDN Mertan 02 Sukoharjo Sugiyem 10.I P 31/12/79 Non-PNS S1 12 SDN Kayuapak 2 Sukoharjo Lulus 2008 Lulus 2008 Lulus 2008 Lulus 2008 Lulus 2008 Lulus 2008 Lulus 2008 Sri Slamet Rafiah 10.118 Siti Rochayati Sholehah S. Sunarni Dra. P 27/06/82 Non-PNS S1 11 SDN Kateguhan 01 Sukoharjo Endang Sri Lestari 10.139 Triningsih Ambarwati A.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

141        Sri Lestari A. 10.Ma P 08/06/79   Non-PNS !  .

 "  # $ D2 10 .

 SDN Tiyaran 03    %.

I L 23/11/78 Non-PNS S1 9 SDN Kedungjambal 1 Sukoharjo Kartinem Suwarti Sukoharjo 10.I P 28/06/79 Non-PNS S1 10 SDN Dalangan 01 Sukoharjo 10.Pd.Pd.168 Haryanti A. Sukoharjo 10.170 Susiloningsih A.174 Fitri Jayanti A.177 Kristiyaningsih A.164 Winarno S.Ma L 13/11/76 Non-PNS D2 9 SDS Al Amin Sukoharjo 10.I P 02/10/77 Non-PNS S1 9 SDN Puron 03 Sukoharjo 10.Pd.Pd.148 Ika Mety Verayani A. S.166 Heriyanto A.Ma L 16/04/80 Non-PNS D2 9 SDN Puron 02 Sukoharjo tumiyem 10.Pd.Ma P 21/04/71 Non-PNS D2 9 SDN Lengking 02 Sukoharjo Kasmi 10.I L 17/05/70 Non-PNS S1 9 SDS Al Amin Sukoharjo Sri Sugianti 10.Ma P 10/05/82 Non-PNS D2 9 SDN Lengking 01 Sukoharjo Isnaeni Anisa S.Pd.147 Esti Srirahayu A.146 10.Ma P 27/02/81 Non-PNS D2 9 SDN Sugihan 03 Sukoharjo Suratmi 10.Pd.I P 03/03/81 Non-PNS S1 10 SDN Gayam 01 Sukoharjo Poniyem Sri Wahyuni S.158 Latif Usman S.157 Siti Nafsiah S.151 Suratmi S.I P 25/09/70 Non-PNS S1 9 SDN Lorog 01 Sukoharjo Wiji 10.Pd.173 Tentrem S.Pd.169 Erna Mursidah Fatayati S.150 Abdul Latif Ma'arif SH.Pd.Pd.163 Lilik Kurniasih SE.Pd.I P 23/08/73 Non-PNS S1 9 SDN Puhgogor 02 Sukoharjo Sri Suparni 10.159 Awalatun Rusyda Mursyid S.I L 23/11/78 Non-PNS S1 9 SDN I Kedung Jambal 10.165 Winarto S.172 Ema Asokawati A.152 Maryani A.I P 15/07/75 Non-PNS S1 9 SDN Bendosari 02 Sukoharjo Mariyam 10.Ma P 08/09/82 Non-PNS D2 10 SDN Jatingarang 03 Sukoharjo Sukoharjo 10.I L 05/09/69 Non-PNS S1 9 SDN Pondok 01 Nguter 10.I P 12/12/80 Non-PNS S1 10 SDN Dalangan 02 Sukoharjo 10.176 Sri Bekti Utaminingsih A.I P 27/06/82 Non-PNS S1 9 SDN Kamal 03 Sukoharjo 10.Pd.167 Etiek Widyaningsih S.Pd.145 Fitri Rohmani S.155 Tri Suryanti S.Ma P 28/04/80 Non-PNS D2 9 SDN Tegalmade 01 Sukoharjo Sugiarti 10.154 Rita Indiani S.161 Sumiyati S.Ag P 17/09/76 Non-PNS S1 9 SDN Gayam 02 Sukoharjo Ngatinem 10.162 Suyatno S.I P 06/02/75 Non-PNS S1 9 SDN Bakalan 3 Sukoharjo Muginem 10.178  Jinem   .Ma P 23/12/80 Non-PNS D2 10 SDN Kunden 2 Sukoharjo Sumiyati 10.149 Parwanto S.Ma P 06/04/75 Non-PNS D2 9 SDN Manisharjo 02 Sukoharjo Marinem 10.Ma L 18/05/81 Non-PNS D2 9 SDN Majasto 02 Sukoharjo Sadiyem 10.144 Larti Winarsih A.I P 29/04/80 Non-PNS S1 9 SDN Gentan 01 Sukoharjo Ngatmi 10.Ag P 08/03/74 Non-PNS S1 9 SDS Muhammadiyah Palur Sukoharjo 10.179 Sawilatun P 06/03/65 Non-PNS SLTA 8 SDN Pengkol 01 Sukoharjo Sainem 10.Pd.I L 02/02/78 Non-PNS S1 9 SDN Bulu 01 Sukoharjo 10.171 Sri Ali A.153 Atik Hidayatik S.Pd.Ma L 25/12/78 Non-PNS D2 9 SDN Tiyaran 02 Sukoharjo Sunarmi 10.143 Siti Fatimah S.I P 19/04/78 Non-PNS S1 9 SDN Dukuh 03 Sukoharjo Sri Hartati 10.I P 27/02/79 Non-PNS S1 9 SDN Bulakan 01 Sukoharjo Poniyem Sukoharjo 10.160 Muhammad Nabib A.I P 22/07/81 Non-PNS S1 10 SDN Sukoharjo 04 Sukoharjo Pariyem 10.Pd.Ma P 28/09/81 Non-PNS D2 9 SDN Pondok 03 Sukoharjo Kamiyem Saminem 10.175 Kuwat Sunaryo A.Ma P 14/02/79 Non-PNS D2 9 SDN Nguter 02 Sukoharjo Giyem 10.Pd.142 Sarivah S.I P 14/01/79 Non-PNS S1 9 SDN Kedungsono 02 Sukoharjo Sarini 10.Ma P 04/10/79 Non-PNS D2 9 SDN Dukuh 03 10.I L 16/02/76 Non-PNS S1 9 SDN Demakan 01 Sukoharjo Siti Zaedah 10.Ma P 17/03/82 Non-PNS D2 10 SDN Pojok 01 Sukoharjo Harni 10.156 Sri Mulyani A.Pd.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

Pd. 10.180  Suparmin S.I      L 11/05/69   Non-PNS !  .

 "  # $ S1 8 .

  %.

Pd.I L 12/05/70 Non-PNS S1 8 SDN Palur 04 10.I P 10/10/81 Non-PNS S1 8 SDN Kriwen 01 10.I L 17/06/80 Non-PNS S1 8 SDN Sanggang 02 Sukoharjo Sinem 10.204 Maryati A.Pd.Pd.Pd L 14/11/79 Non-PNS S2 7 SDS IT Muhammadiyah Al-Kautsar Sukoharjo Boinem 10.206 Sumardi A.Pd.Ma P 17/05/79 Non-PNS D2 8 SDN Kenokorejo 02 Sukoharjo 10.196 Walidi S.183 Muh.202 Sutrisno S.Ma L 15/10/78 Non-PNS D2 8 SDN Tambakboyo 02 Sukoharjo Panut 10.188 Sugiarti S.Ag L 20/08/78 Non-PNS S1 7 SDN Gadingan 02 Sukoharjo Suliyem 10.Pd.Ma L 28/12/73 Non-PNS D2 8 SDN Dukuh 02 Sukoharjo Sumanti 10.198 Eri Ariyantin S.189 Bunyani Rosyid S.Ma P 25/12/80 Non-PNS D2 8 SDN Kedungsono 03 Sukoharjo Sukoharjo 10.201 Sukarti S.203 Mulyani S.Ag L 15/01/74 Non-PNS S1 8 SDN Combongan 01 Sukoharjo Nanik 10.Ma P 30/12/72 Non-PNS D2 7 SDN Cabeyan 02 Sukoharjo Suharni Wakiyem 10.195 Tugiman S.I P 22/11/73 Non-PNS S1 7 SDN Wurun 2 Sukoharjo Marsidah 10.Ma P 04/03/82 Non-PNS D2 8 SDN Kepuh 04 Sukoharjo ginem 10.Pd.Ma L 24/10/72 Non-PNS D2 7 SDN Plumbon 02 Sukoharjo Samijem 10. M.Ag P 07/10/74 Non-PNS S1 8 SDN Tanjung 02 Sukoharjo 10.217 Guntur Cahyono S.Pd.Pd.S L 02/10/78 Non-PNS S1 8 SDS IT Muhammadiyah Al-Kautsar Sukoharjo  Paiyem Ginem 10.208 Sri Hidayati S.216 Sumarmi S.Md P 10/10/77 Non-PNS D3 7 SDS Al Amin Sukoharjo 10.I L 13/04/72 Non-PNS S1 7 SDN Wirun 04 Sukoharjo 10.Pd. Murdiyanto A.I L 09/09/80 Non-PNS S1 8 SDN Mranggen 03 Sukoharjo giyem 10.211 Marliatin Ulfa A.Pd.I L 08/04/74 Non-PNS S1 8 SDN Pucang 4 Sukoharjo Sudarsih 10.197 Aslaini A.193 Kusrini Ambarwati S.184 Joko Susanto S.185 Muhammad Faidun Choiri S.187 Sholikhah Nur Khayati S.Ma P 08/12/76 Non-PNS D2 7 SDN Sidorejo 02 Sukoharjo Supatmi 10.Ma P 29/07/74 Non-PNS D2 8 SDN Paluhombo I Sukoharjo 10.I L 13/09/78 Non-PNS S1 7 SDS IT Darul Falah Sukoharjo 10.218 Sari Utami A.Pd.M S.Pd.182 Zakiyah Hasnawati S.Ma L 06/06/78 Non-PNS D2 7 SDN Tambakboyo 1 Sukoharjo Waginem 10.Ag P 14/12/73 Non-PNS S1 8 SDS Islam Al-Azhar 28 Sukoharjo Muzajjanah 10.I P 12/12/78 Non-PNS S1 7 SDS Tarbiyatul Islam Manang Sukoharjo Sijum 10.Ma L 01/01/78 Non-PNS D2 7 SDN Wirun 02 Sukoharjo 10.209 Atik Yuniati S.207 Sri Rohadini A.Pd.Ag L 07/05/68 Non-PNS S1 7 SDN Pondok 02 Sukoharjo 10.Ma P 27/02/83 Non-PNS D2 8 SDN Majasto 01 Sukoharjo Marmi 10.214 Susanto S.Ma P 03/01/82 Non-PNS D2 7 SDN Geneng 02 Sukoharjo Panut   .I P 08/09/75 Non-PNS S1 8 SDN Sonorejo 01 Sukoharjo 10.Ma P 25/11/77 Non-PNS D2 8 SDN Sidorejo 01 Sukoharjo 10.205 Suyadi S.213 Lilik Heri Purwanto A.190 Sri Suwarni A.I P 16/12/78 Non-PNS S1 8 SDN Rejosari 01 Sukoharjo Saminem 10.Pd.Ag P 06/02/68 Non-PNS S1 7 SDN Ngasinan 01 Sukoharjo 10.215 Haryanto S.192 Nurhuda Yanto A.212 Marwan Gunawan A.200 Tri Muryani A.Ma P 03/06/70 Non-PNS D2 7 SDN Celep 2 Sukoharjo 10.Ag L 08/08/76 Non-PNS S1 8 SDS Islam Al-Azhar 28 Sukoharjo 10.210 Sri Lestari A.I P 15/06/68 Non-PNS S1 7 SDN Purbayan 02 Sukoharjo 10.194 Dewi Maryanti A.186 Ariatna Kusuma Tresnanti A.I P 21/06/75 Non-PNS S1 7 SDN Plumbon 01 Sukoharjo Sukasmi 10. SDN Bulakrejo 02 Sukoharjo Sukoharjo   10.181 Punto Hanggara Lingga Haprin S.199 Nur Wijayanti A.I.191 Muhsin S.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

219  Hasnah Prabandari  A.Ma     P   !  . 10.

 "  # $ 09/01/82 Non-PNS D2 7 .

 SDN Krajan 04    %.

242 Marzuqi A.I P 03/10/85 Non-PNS S1 7 SDN Mulur 02 Sukoharjo 10.234  .Pd.I L 21/01/76 Non-PNS S1 6 SDN Bekonang 01 Sukoharjo Mariyem Fatimah Rosidah Sri Jamini Siti Alimah 10.I L 27/03/81 Non-PNS S1 6 SDN Jetis 01 Sukoharjo Sugiyem 10.237 Budy Hariyanto S.I 000000000150358829 L 20/09/72 PNS NIP-15 S1 II/c 6 SDN Jombor 01 Sukoharjo Sukoharjo 10.239 Haris Istafana S.Pd.235 Siti Muflihah S. S.Ma L 09/04/79 Non-PNS D2 6 SDN Nguter 5 Sukoharjo 10.Ag P 23/10/74 PNS NIP-15 S1 6 SDN Sukoharjo 02 10.Ma L 19/03/78 Non-PNS D2 6 SDN Palunombo 1 Sukoharjo 10.Pd.228 Dwi Rohmawati S.I 000000000150361499 P 14/08/71 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDS Muhammadiyah Wonorejo Sukoharjo 10.Pd.Ma P 27/04/73 Non-PNS D2 6 SDN Palur 02 Sukoharjo 10.254 Siti Mahfudoh S.Pd.244 Nur Aini Budiyanti SE.I P 27/04/81 Non-PNS S1 6 SDN Lengking 01 Sukoharjo Mukmaroh 10.I L 03/06/69 Non-PNS S1 6 SDN Mranggen 04 Sukoharjo Maryamah 10.233 Larti S.Ag 000000000150360146 P 17/10/71 PNS NIP-15 S1 III/b 6 SDN Combongan 02 Sukoharjo 10.I P 02/04/70 Non-PNS S1 6 SDN Dukuh 01 Sukoharjo 10.I 197008242005012002 P 24/08/70 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN Bulu 02 Sukoharjo Amin Badaruddin S.Ma P 08/05/84 Non-PNS D2 7 SDN Lorog 01 Sukoharjo Suparti 10.227 Mulayyinatul Fikriyah S.I P 04/09/77 Non-PNS S1 6 SDN Jombor 1 Sukoharjo Sawiyem 10.Pd.220 Suyanto A.243 Erma Nurlaila Ariyanti S.249 Heri Purnomo A.I 197205112005012002 P 11/05/72 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN Mancasan 02 Sukoharjo 10.I L 07/07/81 PNS NIP-15 S1 6 SDN Sanggang 01 Sukoharjo 10.247 Sri Ayu Prasetyaningsih S.Ag 000000000150357728 L 12/11/71 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN Nguter 04 Sukoharjo 10.241 Diyamti A.257 Sardi A.Ma P 12/03/82 Non-PNS D2 7 SDN Ngasinan 01 Sukoharjo Suki 10.Pd.225 Bhetik Dwi Marlina A.221 10.252 Yuni Ardhiyanti Dra.248 Suprapto A.250 Suwadi A.Pd.253 Rokhmad Suseno S.Pd.I P 24/08/84 Non-PNS S1 7 SDN Ngasinan 01 Sukoharjo Surip 10.236 Siti Munawaroh S.223 Riyanti A.Pd.Ma P 04/09/82 Non-PNS D2 7 SDN Jombor 03 Sukoharjo Muji 10.Ma P 11/02/73 Non-PNS D2 6 SDS IT Mutiara Insan 10.Ma 000000000150362074 L 09/07/73 PNS NIP-15 D2 II/b 6 SDN Tanjungreja 01 Sukoharjo 000000000150360711 III/a Sukoharjo 10.Ma L 24/10/81 Non-PNS D2 6 SDN Joho 01 Sukoharjo Suliyem 198107072005011005 III/b Suparmi 10.Ma P 02/08/82 Non-PNS D2 7 SDN Majasto 02 Sukoharjo Wiwid 10.Ma P 07/11/79 Non-PNS D2 6 SDN Tanjung 01 Sukoharjo 10.Pd.224 Evy Endaryati S.Ma L 15/07/77 Non-PNS D2 6 SDN Bulakrejo 03 Sukoharjo Winarni 10.Pd.Ma L 05/02/78 Non-PNS D2 6 SDN Kadokan 02 Sukoharjo Subandini 10.Pd.255 Joko Santoso S.230 Sumardi A.Pd.229 Joko Sediyono S.231 Norkholis S.232 Daryanti S.226 Sri Purwanti S.222 Nur Dwi Susilowati A.Ma L 11/02/82 Non-PNS D2 7 SDN Karangasem 1 Sukoharjo Mesiyem Misa'adah A.Pd.Ma 196712042005011002 L 04/12/67 PNS NIP-15 D2 II/c 6 SDN Kragilan 01 Sukoharjo Sukarni 10.I P 11/06/85 Non-PNS S1 7 SDS Al Amin Sukoharjo Asrofah 10.I P 12/07/81 Non-PNS S1 6 SDN Telukan 2 Sukoharjo Daliyem 10.I 197012122005010002 L 12/12/70 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN Ngasinan 01 Sukoharjo 10.246 Joko Sutrisno A.Pd.238 Sri Winarti S.251 Haryanik A.256 Enik Windi Hastutik S.Pd.245 Sariman S. P 04/06/80 PNS NIP-15 S1 6 SDN Malangan 01 Sukoharjo 000000000150357725 III/a Suyati 10.I P 03/05/75 Non-PNS S1 6 SDN Kenep 02 Sukoharjo 10.I P 19/11/83 Non-PNS S1 7 SDN Gentan 03 Sukoharjo Endang Sp 10.240 Siti Sumarni A.Pd.Pd.I 196711212005011001 L 21/11/67 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN Genengsari 01 Sukoharjo 10. Sukoharjo 10.

 .

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

258        13/04/82   Didik Purwoko S.I L Non-PNS 10.I L 30/09/82 Non-PNS !  .Pd.Pd. 10.I P 01/05/82 Non-PNS 10.260 Mulyadi S.Pd.259 Badriyah Setya Pamilih S.

 "  # $ S1 .

  %.

Pd.295 Andy Yuana A.I P 12/06/85 Non-PNS S1 5 SD IT Muhammadiyah Al Kautsar Sukoharjo 10.Ag P 05/02/77 Non-PNS S1 5 SDS Al-Amin Sukoharjo 10.Ma 197109252006041017 L 25/09/71 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN Pondok 03 Sukoharjo Juminah 10.293 Muh.I.274    Sumiyati sukarti 10.I L 24/08/82 Non-PNS S1 4 SDN Bulakrejo 01 Sukoharjo 10. Sukoharjo 6 SDN Tanjungrejo 1 S1 6 SDN Kateguhan 02 Sukoharjo Sri Setiani S1 6 SDS IT Muhammadiyah Al-Kautsar Sukoharjo Satinem Sukoharjo 10.281 Suramto A.286 Saryawan S.Si L 05/04/84 Non-PNS S2 6 SDN Watubonang 01 Sukoharjo Sri Leastari 10.Pd.I P 03/04/84 Non-PNS S1 6 SDN Ngasinan I Anis Faizin Nurul Mutaqin S.I L 28/09/77 Non-PNS S1 5 SDN Tanjung III Sukoharjo Siti Choirul Channah 10.280 Dias Damasyanti S.I P 20/09/82 Non-PNS S1 5 SDS IT Mutiara Insan Sukoharjo Parmi 10.262 Muhammad Marjuki S.296 Ngadiyanto L 15/10/72 Non-PNS D1 3 SDN Pandeyan 1 Sukoharjo Tukinem 000000000500179831 II/b   .Pd.269 Musrifah A.Fil.287 Bishri Musthofa SH.I P 15/03/83 Non-PNS S1 4 SDN Kedung Winong 3 Sukoharjo Samiyem 10.Pd.I 196902242006041002 L 24/02/69 PNS Daerah S1 II/b 5 SDN Daleman 01 Sukoharjo Sutimah 10.294 Sriyatno S.265 10.Pd.282 Wiji Rahayu S.284 Siti Nurul Hasanah S.263 Listyani S.I L 18/05/76 Non-PNS S1 5 SDS Muhammadiyah Palur Nur Wachidatin S.271 Sunarno 197202262006041002 L 26/02/72 PNS Daerah SLTA II/b 5 SDN Jatingarang 03 Sukoharjo Lasiyem 10.Ma L 24/03/72 Non-PNS D2 3 SDN Puhgogor 1 Sukoharjo Alfiah 10.270 Suhardi A.Ma P 27/12/83 Non-PNS D2 5 SDN Serut 2 Sukoharjo Sarti 10.273 Yusup Wibisono S.272 Salamah 197204252006042002 P 25/04/72 PNS Daerah SLTA II/b 5 SDN Mancasan 03 Sukoharjo Ngadinah Sukoharjo 10.Ma L 06/06/87 Non-PNS D2 4 SDN Kartasura 7 Sukoharjo Sri Utami Rahayuning 10.I L 25/07/84 Non-PNS S1 4 SDS Unggulan Daar El Dzikir Sukoharjo 10.292 Ona Lestari S. Arif Sulistiyowati A.268 Mukhamad Mutharom S.I P 21/07/85 Non-PNS S1 6 SDN Mulur 4 Sukoharjo 10.I P 02/01/80 PNS NIP-15 S1 4 SDN Malangan 1 Sukoharjo 10.I P 25/12/83 Non-PNS S1 6 SDS Islam Al Hilal Sukoharjo Sukoharjo 10.Pd.Ma 197106262006042005 P 26/06/71 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN Nguter 01 Sukoharjo Maryam 10.Pd.I 000000000150390895 L 18/12/80 Non-PNS S1 III/a 4 SDS Islam Al Hilal Sukoharjo Ning Sayekti 10.I P 19/10/81 Non-PNS S1 4 SDS Tarbiyatul Islam Manang Sukoharjo Pariyem 10.279 Muhammad Ma'sum L 06/06/85 Non-PNS SLTA 5 SDS IT Darul Falah Sukoharjo 10.Pd.I P 18/03/85 Non-PNS S1 6 SDN Mancasan 03 Sukoharjo Rajinem 10.I L 27/04/81 Non-PNS S1 4 SDN Grogol 2 Sukoharjo Marinem 10.I L 30/06/83 Non-PNS S1 6 SDS IT Darul Falah Sukoharjo 10.I P 08/01/81 Non-PNS S1 4 SDN Krajan 1 Sukoharjo 10.266 Retno Dwi Ningsih S.I P 08/03/86 Non-PNS S1 4 SDN Jetis 3 Sukoharjo Sri Handayani 10.275 Sugiyanto S.Pd.291 Estiningsih S.Pd.Pd.276 Marwito BA L 05/06/82 Non-PNS D3 5 SDS Unggulan Daar El Dzikir Sukoharjo Marni 10.261 Siwi Nur Hidayati S.290 Jumanto S.Pd.I P 22/03/85 Non-PNS S1 4 SDN Bulakrejo 02 Sukoharjo Sukiyem 10.Pd.Ma L 01/12/78 Non-PNS D2 4 SDN Kemasan 1 Sukoharjo 10.I L 13/01/67 PNS Daerah S1 3 SDS IT Darul Falah Sukoharjo 10.Pd.264 Tri Rahayu Apriliana S.Pd.267 Yuli Dyah Rahmawati S.288 Hendara Anandika S.278 Enik Siti Maroyah A.Pd.I L 09/09/82 Non-PNS S1 4 SD IT Fatahillah Sukoharjo 10.Pd.Pd.Pd.Pd.285 Mustakim S.I P 11/05/83 Non-PNS S1 6 SDN Celep 02 10.283 Andi Cahyono SH.277 Umi Fatimah S.289 Wariyatin S. M.Pd.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

 10.297          !  .

Pd.I L 29/08/80 Non-PNS S1 3 . "  # $ Muhammad Ismail Mahsur S.

  %.

324 Purwanto S.308 Nurrohman Widiyastuti S.335 Boriman A.319 Sunanta S.I 197610112010011013 L 11/10/76 PNS Daerah S1 III/a 1 SDN Karangwuni 1 Sukoharjo Suparni Siti Fatimah 10.314 Umi Farihah Kusumawati S. SD IT Muhammadiyah Al Kautsar Sukoharjo Sukoharjo 10.Pd.Pd.Pd.Pd.Pd.331 Sri Sulistuani S.321 Marsono S.Pd.I P 01/09/85 Non-PNS S1 2 SD IT Muhammadiyah Al Kautsar Sukoharjo Chalimah 10.312 Sarwadi L 08/03/84 Non-PNS SLTA 2 SDN Kenokorejo 4 Sukoharjo Sarni 10.Pd.I L 21/04/82 Non-PNS S1 2 SD IT Muhammadiyah Al Kautsar Sukoharjo Sugiyanti Sukoharjo 10.I L 11/06/81 Non-PNS S1 2 SDN Joho 2 10.301 Eko Prajawanto S.Ag 197204192010011005 L 19/04/72 PNS NIP-13 S1 III/a 1 SDN Pondok 3 Sukoharjo Sumarsih 10.330 Suryanti S.Pd.Ma P 06/06/84 Non-PNS D2 1 SDN Cemani 3 Sukoharjo Al Ani Sihatiningsih 10.302 Anwar Huda S.Pd.I P 16/06/84 Non-PNS S1 2 SD IT Muhammadiyah Al Kautsar Sukoharjo Dyah Purwaningsih 10.Pd.I L 18/10/86 Non-PNS S1 2 SDN Kadilangu 1 Sukoharjo Sukarmi Sumei 10.334 Busroni Drs.I 198202242010012027 P 24/02/82 PNS Daerah S1 III/a 1 SDN Jetis 1 Sukoharjo Sri Hartati 10.I 197001072010011004 L 07/01/70 PNS NIP-13 S1 III/a 1 SDN Ponowaren 3 Sukoharjo 10.310 Nur Laili Tauzi S.315 Imam Wahyu Purwa Hananta S.298 Rustasir S.I L 18/05/82 Non-PNS S1 3 SDN Kartasura 4 Sukoharjo 10.Pd.332 Diah Acistiya S.323 Erna Styaning Rahayu S.I P 29/08/82 Non-PNS S1 2 SDS Muhammadiyah Palur 10.Pd.Pd.317 Tina Isha Astuti A.303 Sayidatul Musrifoh S.HI L 08/08/83 Non-PNS S1 3 SDN Kenokorejo 2 Sukoharjo Sukoharjo 10.Pd.Ma P 25/09/87 Non-PNS D2 2 SDN Weru 3 Sukoharjo Marmini 10.I L 18/11/84 Non-PNS S1 3 SDN Duwet 2 Sukoharjo 10.326 Erna Yohan Purnama S.309 Ahmad Wilda Dwidanto S.Pd.328 Dwi Haryanti S.I 198105012010012024 P 01/06/81 PNS Daerah S1 III/a 1 SDN Puhgogor 2 Sukoharjo Marsitoh 10.318 Muhammad Nur Fattah L 01/07/88 Non-PNS SLTA 2 SDN Madegondo 3 Sukoharjo Sudaryati Marfu'ah 10.Pd.307 Adi Wargyanto S.I 198511182010012024 198707282010012022 III/a III/a 1 SDN Juron 1 Sukoharjo Suliman 1 SDN Makamhaji 3 Sukoharjo Tri Widiastuti Nurhayati 10.Pd.I P 30/11/85 Non-PNS S1 3 SDN Geneng I Sukoharjo     Mudrikah 10.305 Sunarni S.320 M.Pd.Pd.I 198009252010011009 L 25/09/80 PNS Daerah S1 III/a 1 SDN Tepisari 2 Sukoharjo Damiyem Siti Syamsiyah 10.I L 11/05/83 Non-PNS S1 2 SDN Sukoharjo 2 Sukoharjo 10.Pd.Pd.Pd.304 Zumrotul Choiriyah P 17/07/88 Non-PNS SLTA 3 SDS Unggulan Daar El Dzikir Sukoharjo Siti Chodijah 10.311 Nugroho Basuki S. L 06/01/63 Non-PNS S1 - SDS Al Amin Sukoharjo 10.I 198204262010012021 P 26/04/82 PNS NIP-13 S1 III/a 1 SDN Mulur 4 Sukoharjo Parinem 10.322 Muslikhatun Nuzuliyah S.Pd.I L 20/05/80 Non-PNS S1 2 SDN Kamal 1 Sukoharjo Sukoharjo 10.306 Aris Wobowo S.329 Anika Wahyu Lufiana A.I P 28/07/87 PNS NIP-13 S1 1 SDN Plumbon 2 Sukoharjo 10.I P 13/01/85 Non-PNS S1 1 SDN Joho 4 Sukoharjo P 18/11/85 PNS Daerah S1 P 08/04/86 Non-PNS S1 10.Ag P 18/06/78 Non-PNS S1 2 SDN Pondok 1 Sukoharjo Sutini 10.Pd.Pd.325 Nuril Hafida S.313 Elvandari Pubianti S.327 Farida Nurhaeni S.I 198006092010012018 P 09/06/80 PNS Daerah S1 III/a 1 SDN Dalangan 2 Sukoharjo Suwani 10.300 Heri Dwi Nugroho S.I 198010082010012017 P 08/10/80 PNS NIP-15 S1 III/a 1 SDN Nulakrejo 1 Sukoharjo 10.I P 22/11/81 Non-PNS S1 2 SDN Mandan 2 Sukoharjo Endang Widaningsih 10.I 197802152010012007 P 15/02/78 PNS NIP-13 S1 III/a 1 SDN Pondok 1 Sukoharjo 10.Pd.I L 20/02/84 Non-PNS S1 3 SDN SDN Geneng Sari 3 10. Baharudin S.I 10.316 Nur Aini Ridho Hartanti A.Pd.Ma L 13/01/68 Non-PNS D2 - SDN Dukuh 01 Sukoharjo   .333 Nurul Arifah Faridayanti S.299 Nugroho Raharjo S.I L 02/11/81 Non-PNS S1 3 SD IT Darul Falah 10.Ma P 26/02/87 Non-PNS D2 2 SDN Jati I Sukoharjo 10.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

 10.Pd.336          Suripti S.I P 11/12/68 Non-PNS !  .

 "  # $ S1 - .

  %.

344 Siti Dewi Asiyah P 03/09/88 Non-PNS SLTA - SDN Siwal Sukoharjo Ranti 10.342 Muhammad rosid Ridho S.373 Supardi S.Pd.347 Hasni Nurdin S.372 Tri Jono Sugiarti BA P 04/07/64 Non-PNS D3 23 SMPS Muhammadiyah 1 Gatak Sukoharjo 10.341 Eka Andi Yulianto S.350 Djupri Drs.Ag 000000000150222959 L 04/05/57 PNS NIP-15 S1 III/d 26 SMPN 3 Kartosuro Sukoharjo Lulus 2008 10. P 16/07/79 Non-PNS S1 - SDN Jetis 02 Sukoharjo 10.343 Afrin Romansyah S.Pd.374 Lylliyah BA L 25/04/52 PNS NIP-15 D3 22 SMPS Muhammadiyah Wonorejo Sukoharjo 000000000150240360 III/d Tho atun Siti Hadiyah  .366 Suprapto S. 10.362 Mahfudin S.369 Kusnan S.355 Muh.I 198312112010011020 III/a      Endang Hardiningsih 10.Pd. 000000000131240644 L 24/12/56 PNS NIP-13 S1 III/d 28 SMPN 2 Gatak Sukoharjo Lulus 2007 10.346 Sukasno BA L 15/04/52 Non-PNS D3 37 SMPS Al Islam Kartosuro Sukoharjo 10.339 Azizah Dra.345 Faud Hamdan L 17/05/89 Non-PNS SLTA - SDN Waru 2 Sukoharjo Maryuni 10.337 Sugeng Prianto S. 000000000150190811 L 05/04/55 PNS NIP-15 S1 IV/a 32 SMPN 5 Sukoharjo Sukoharjo Lulus 2008 10.I L 25/08/69 Non-PNS S1 23 SMPS Al-Firdaus Sukoharjo 10.357 Satiman S.Ag 000000000131370581 L 27/01/63 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SMPN 1 Weru Sukoharjo 10.Ag 195606141983041001 L 14/06/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMPN 1 Tawangsari Sukoharjo Lulus 2008 10.Ag 000000000131627982 L 31/08/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SMPN 2 Grogol Sukoharjo 10.363 Siti Fathimah Dra.351 Sukardi Drs.Ag 000000000131370585 L 04/06/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SMPN 5 Sukoharjo Sukoharjo Lulus 2007 10.Pd. Badrun Drs.Pd.353 Edi Nuryanto Drs.Ag 000000000150170553 P 25/09/53 PNS NIP-15 S1 IV/a 35 SMPN 1 Bendosari Sukoharjo Lulus 2007 10.Ma L 13/03/78 Non-PNS D2 - SDN Paluhombo 1 Sukoharjo sugiyanti 10.Ag 10.I L 15/12/75 Non-PNS S1 - SDS Unggulan Daar El Dzikir Sukoharjo Alimah 10.I P 01/07/81 Non-PNS S1 - SDN Klumprit 02 Sukoharjo 10.Pd.368 Siswahyana BA 000000000131788660 L 25/04/55 PNS NIP-13 D3 IV/a 23 SMPN 2 Sukoharjo Sukoharjo 10.I 10. L 28/06/63 PNS NIP-13 S1 23 SMPN 1 Grogol Sukoharjo 000000000131787512 IV/b 10.348 Ngaliman S.367 Dyah Himawati III/d 10.Ag L 12/09/62 Non-PNS S1 23 SMPS Al Islam Kartosuro Sukoharjo 10.364 Madiyo Purnomo BA 10. 000000000131252588 L 09/07/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMPN 3 Sukoharjo Sukoharjo Lulus 2007 10.I 10. 000000000131240595 L 10/11/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMPN 2 Nguter Sukoharjo Lulus 2007 000000000131273290 L 17/11/58 PNS NIP-13 S1 IV/a Lulus 2007 L 10/04/58 Non-PNS D3 10.340 Wahyu Listiyaningsih S.Ag 000000000130771084 L 01/01/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SMPN 4 Nguter Sukoharjo Lulus 2007 10.Ag 000000000131370562 P 08/09/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SMPN 2 Sukoharjo Sukoharjo Lulus 2007 10.Ag 000000000131431405 P 09/10/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 26 SMPN 1 Kartosuro Sukoharjo Lulus 2008 Lulus 2008 Lulus 2008 Lulus 2008 10. 000000000131273174 L 08/03/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMPN 2 Baki Sukoharjo Lulus 2007 10.338 Heri Purnomo A.360 Wagit S. 000000000131618417 P 01/11/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SMPN 2 Gatak Sukoharjo L 08/05/58 Non-PNS D3 25 SMPS Muhammadiyah I Sukoharjo Sukoharjo 000000000150227227 P 12/05/64 PNS NIP-15 S1 25 SMPN 3 Kartosuro Sukoharjo L 05/06/64 Non-PNS S1 25 SMPS Muhammadiyah I Gatak Sukoharjo P 19/02/65 Non-PNS D1 24 SMPS Muhammadiyah 2 Gatak Sukoharjo 10.359 Sutrisno S.358 Umi Syafa'ah S.365 Durrul Munifah S.I L 04/06/82 Non-PNS S1 - SDN Lawu 2 Sukoharjo L 11/12/83 PNS Daerah S1 - SDN Kenep 2 Sukoharjo Mursida L 29/04/88 Non-PNS S1 - SDN Grasengan 2 Sukoharjo Juminem 10.371 Sartono Drs.356 Walito BA 28 SMPN 1 Polokarto Sukoharjo 27 SMPS Muhammadiyah 1 Gatak Sukoharjo Inah 10.370 Muhammad Ridwan Hasyim S.354 Muslih Drs.349 Fuadi Setiawan Drs. SDN Bulakrejo 1 Sukoharjo Tuminah 10.Pd.361 Kunianah Lestari S.352 Suratno S.Ag 000000000131624341 L 09/04/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 23 SMPN 2 Weru Sukoharjo 10.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

Ag 000000000131858982 L   17/08/60 PNS NIP-13 !  .375  Sri Hartono       S. 10.

 "  # $ S1 .

  %.

Ag 000000000132192421 L 08/12/70 PNS NIP-13 S1 III/d 13 SMPN 4 Sukoharjo Sukoharjo Sukoharjo 10.400 Waluyo S.412 Wasithotul Mishriah S.389 Supriyono S.396 Heri Trijoko S.Ag 000000000150249400 L 13/09/68 PNS NIP-15 S2 III/d 20 SMPN 2 Kartosuro Sukoharjo      10.384 Hartoyo S.Ag 000000000132192417 L 18/11/69 PNS NIP-13 S1 III/d 13 SMPN 1 Polokarto Sukoharjo 10.391 Endang Purwanti S.Ag 000000000132192418 P 28/05/71 PNS NIP-13 S1 III/d 13 SMPN 2 Tawangsari 10. 000000000132193473 P 12/08/63 PNS NIP-13 S1 III/d 13 SMPN 1 Baki Sukoharjo 10.411 Nindiyani S. L 25/07/67 Non-PNS S1 15 SMPN 2 Kartasura Sukoharjo 10.386 Suyono Drs.Ag 000000000132229110 L 03/11/65 PNS NIP-13 S1 III/c 12 SMPN 1 Nguter Sukoharjo 000000000132228537 L 03/11/69 PNS NIP-13 S1 III/c P 18/04/73 Non-PNS S1 10.408 Siti Rochmijatun S.Ag 000000000150259750 L 09/09/62 PNS NIP-15 S1 IV/a 18 SMPN 1 Kartosuro Sukoharjo 10.388 Aris Mustofa S. 000000000150267479 L 14/11/62 PNS NIP-15 S1 III/c 17 SMPN 1 Nguter Sukoharjo 10.378 M.Ag P 06/11/75 Non-PNS S1 8 SMPS Al-Firdaus Sukoharjo 10.Ag L 30/01/73 Non-PNS S1 15 SMPN I Bendosari Sukoharjo 10. Mustofa L 08/06/63 Non-PNS 20 SMPS Al Islam Kartosuro 10.398 Priyani S.Ag 000000000132177123 P 12/07/68 PNS NIP-13 S1 III/c 14 SMPN 1 Gatak Sukoharjo 10.Ag 000000000132166630 L 20/08/73 PNS NIP-13 S1 III/d 14 SMPN 3 Nguter Sukoharjo 10.Ag P 13/10/67 Non-PNS 10.376 S.406 Siti Muti'ah Dra.381 Sudarto Drs.377 Paidi S.392 Agus Muhammad Shaleh S.Ag P 09/01/71 PNS NIP-15 S1 8 SMPN 4 Sukoharjo Sukoharjo 10.Ag 10.387 Mursito S.385 Awik Widayati S.Ag 000000000150245523 L 04/06/67 PNS NIP-15 SLTA S1 III/d 20 SMPN 2 Weru Sukoharjo 10.Ag P 24/12/75 Non-PNS S1 9 SMPS Muhammadiyah 1 Kartosuro Sukoharjo 10. III/d 22 SMPN I Grogol Sukoharjo Sukoharjo 10.397 Halimah Dewi Aristyati Dra.382 Triyanto S.394 Pohadi Siswadi S.395 Siti Marfu'ah Dra.402 Atiek Yuliana S.409 Sarwanto S. P 02/01/75 Non-PNS 10.379 Faudji Asrori S.383 Achmadi S.Ag P 22/06/72 Non-PNS S1 16 SMPN 3 Tawangsari Sukoharjo Lulus 2008 10.Ag L 01/09/63 Non-PNS S1 16 SMPN 1 Polokarto Sukoharjo Lulus 2008 10.Pd.393 Agus Santoso S.Ag L 03/12/77 Non-PNS S1 10 SMPS Muhammadiyah Wonorejo Sukoharjo 10. 000000000132192416 P 04/03/69 PNS NIP-13 S1 III/d 13 SMPN 3 Polokarto Sukoharjo 10.404 Agus Witanto Drs.Ag 000000000132192419 L 14/11/66 PNS NIP-13 S1 III/c 13 SMPN 6 Sukoharjo Sukoharjo 10.390 Sutrasyati S. Rofi'i S.410 Dewi Retno Hastuti S.Ag P 07/02/66 Non-PNS S1 14 SMPN 6 Sukoharjo Sukoharjo 10.Ag 000000000150282807 L 01/08/71 PNS NIP-15 S1 III/d 14 SMPN 1 Baki Sukoharjo 10. 000000000150267641 L 29/09/59 PNS NIP-15 S1 III/c 17 SMPN 7 Sukoharjo Sukoharjo 10.401 Ni'amah S.Ag P 01/08/72 PNS NIP-15 S1 000000000150316643 12 SMPN 2 Bulu Sukoharjo 12 SMPS Muhammadiyah 2 Kartasura Sukoharjo S1 12 SMPS Bina Praja Sukoharjo S1 11 SMPS Al Islam Gatak Sukoharjo 10 SMPN 1 Sukoharjo Sukoharjo III/b 10.Ag L 19/04/65 PNS NIP-13 S1 14 SMPN 3 Tawangsari Sukoharjo 10.Ag L 25/05/69 Non-PNS S1 17 SMPS Muhammadiyah I Sukoharjo Sukoharjo Lulus 2008 10.399 Nur Aziz Djoko Siswanto S.Ag L 02/03/69 Non-PNS S1 16 SMPS Muhammadiyah Weru Sukoharjo 10.Ag L 23/07/69 Non-PNS S1 15 SMPS Pandu Praja Sukoharjo 10.413 Novia Ade Saputro S.380 Sudarno Drs.403 Mulyadi S.Z.Ag 000000000132193474 P 30/07/71 PNS NIP-13 S1 III/d 13 SMPN 1 Bulu Sukoharjo 10.I L 20/11/78 Non-PNS S1 8 SMPN 1 Mojolaban Sukoharjo 000000000150327127 III/b  .405 Mulat Umi Naimah S.Ag 000000000132192420 L 22/05/62 PNS NIP-13 S1 III/d 13 SMPN 3 Bendosari Sukoharjo 000000000132166629 III/d 10.Ag 000000000132193472 P 04/03/69 PNS NIP-13 S1 III/d 13 SMPN 3 Nguter Sukoharjo 10. 10.407 Titik Murfiah S.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

 10.414          Non-PNS !  .

 "  # $ S1 8 .

 SMPS Muhammadiyah I Kartosuro %.

426 Aris Mustofa S.444 Saman L 20/09/64 Non-PNS D1 3 SMPN 3 Grogol 10.430 Rudy Subyantoro S.Ag L 27/01/67 PNS NIP-15 S1 6 SMPN 2 Nguter Sukoharjo III/a 10.I 10.438 Fakih Usman S.I L 28/01/77 Non-PNS S1 6 SMPN 2 Bendosari Sukoharjo 10.422 Joko Sulistyo S.I L 24/06/78 Non-PNS S1 6 SMPN 4 Tawangsari Sukoharjo 10.424 Wiradi S.417 Daldiri S.449 Sentani S.Ag L 30/01/73 Non-PNS S1 6 SMPN 1 Bendosari Sukoharjo 10.Ag L 15/08/73 Non-PNS S1 7 SMPN 2 Weru Sukoharjo 10.Pd.Pd.432 Lilik Purwati S.I P 08/08/79 10.I L 09/08/77 Non-PNS S1 6 SMPS Islam Sudirman Sukoharjo 10.Ag 10.Ag.Ag 000000000130905317 L 10/03/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SMAN 1 Mojolaban Sukoharjo Lulus 2008 10.I P 20/06/85 Non-PNS S1 3 SMPN 3 Grogol Sukoharjo 1 SMPN 3 Mojolaban Sukoharjo - SMPN 1 Weru Sukoharjo 10.Ag L 02/01/78 Non-PNS S1 6 SMPS Al-Firdaus Sukoharjo 10.Ag 000000000131081579 L 05/08/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SMAS Veteran I Sukoharjo Lulus 2007 10.429 Tatik Wahyuni S.Pd.445 Nurul Fatimah S. M.Pd.Ag P 01/10/79 Non-PNS S1 7 SMPN 1 Baki Sukoharjo 10.433 Abdullah Najib Drs.431 Ma'aruf Budiyanto SH.I 10. P 04/05/64 Non-PNS S1 7 SMPN 4 Tawangsari Sukoharjo 10.Ag 000000000150358812 P 05/10/77 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SMPN 3 Sukoharjo Sukoharjo 10.Pd.442 Siti Sholekhah 10.Ag P 26/03/75 Non-PNS S1 7 SMPN 3 Weru Sukoharjo 10.434 Abu Nasir S. Zainal Arifin S.416 Bakri S.I L 28/12/78 Non-PNS S1 6 SMPN 1 Gatak Sukoharjo 10.415 Salamah Dra.450 Mudjijono S.Ag 000000000130808334 L 05/05/56 PNS NIP-13 S1 III/d 29 SMAS Muhammadiyah 3 Sukoharjo Sukoharjo Lulus 2007 10.Pd.Pd. 000000000131270647 P 12/06/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMAN 2 Sukoharjo Sukoharjo  .I L 29/08/80 Non-PNS S1 6 SMPS Islam Kartasura Sukoharjo 10.I L 16/05/71 Non-PNS S1 7 SMPN 2 Tawangsari Riyanto S.441 Irfan Charis S.I L 11/01/80 Non-PNS S1 7 SMPN 3 Weru Sukoharjo 10.Pd.423 Sugiyarto S.428 Muhlisin S.418 000000000150358806   Sukarti 10.421 Tri Ariyanti S.448 Redes Sudani Rahmanto S.S P 26/06/83 5 SMPN 5 Sukoharjo Sukoharjo 5 SMPS Muhammadiyah 2 Gatak Sukoharjo 5 SMPN 1 Tawangsari Sukoharjo 5 SMPN 2 Bulu Sukoharjo S1 4 SMPN 4 Polokarto Sukoharjo Non-PNS S1 4 SMPN 1 Bulu Sukoharjo Sukoharjo 10.Pd.439 Siti Muthi'ah S.HI P 23/09/80 Non-PNS S.Pd.Pd.437 Ridwan Budi Santoso S.Pd.Pd. 000000000150360708 L 01/05/71 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SMPN 7 Sukoharjo Sukoharjo 10.I L 16/06/76 Non-PNS S1 6 SMPN 1 Weru Sukoharjo 10.Ag 10.I 198104292010011015 L 29/04/81 PNS Daerah S1 L 11/12/81 Non-PNS S1 III/a   Sukoharjo 10.446 Fitria Mayasari S.Pd.427 Zuhaidi Lc L 09/12/74 Non-PNS S1 6 SMPS Al-Firdaus Sukoharjo 10.447 Waluyo S.420 Akhmad Yasin Hadipranoto S.435 Ruslan Abdul Rahman S.443 Muflihah Istiqomah 000000000500131543 L 01/05/71 PNS Daerah S1 P 09/08/72 Non-PNS S1 III/a 000000000500131544 P 01/02/82 PNS Daerah S1 III/a 000000000500132053 L 22/02/82 PNS Daerah S1 III/a S.Pd.440 Siti Wahidatun Afrini S.I L 27/12/76 Non-PNS S1 6 SMPN 1 Gatak Sukoharjo 10.I P 29/09/83 Non-PNS S1 3 SMPN 4 Polokarto Sukoharjo 10.Ag L 13/03/67 Non-PNS S1 7 SMPS Muhammadiyah 2 Kartasura Sukoharjo Sukoharjo 10.Ag 000000000150358183 L 16/06/68 PNS NIP-15 S2 III/a 6 SMPN 1 Sukoharjo Sukoharjo 10.I L 23/09/77 Non-PNS S1 7 SMPS Alfirdaus Sukoharjo 10. 000000000150358817 L 22/10/77 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SMPN 3 Mojolaban Sukoharjo 10.436 M.419 Eni Indriyani S.Pd.425 Sukimin Drs.451 Mursid S.I 10. Noor Indah Shoumi S.452 Aminatun Dra.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

          !  .

 "  # $ .

  %.

10.488 M.486 Rafi'ah Darajat S.468 Imam Syuhodo 10. Pontren Imam Suhodo 13 SMAN 1 Nguter Sukoharjo S1 13 SMAS Muh. P 22/10/58 Non-PNS S1 23 SMAS Assalaam Sukoharjo Lulus 2008 10.460 Daman Raharjo Drs.Ag P 15/02/71 Non-PNS S1 20 SMAS Assalaam Sukoharjo L 05/03/67 PNS NIP-15 S1 19 SMAN 1 Tawangsari Sukoharjo P 07/03/68 Non-PNS S1 17 SMAS Assalaam Sukoharjo L 08/09/58 Non-PNS S1 13 SMAS Muh.Si 000000000131408428 L 06/08/54 PNS NIP-13 S2 IV/a 28 SMAN 2 Sukoharjo Sukoharjo 10. L 10/11/60 PNS NIP-13 S1 23 SMAN 1 Sukoharjo Sukoharjo Lulus 2008 000000000131780156 IV/a 10. Pontren Imam Suhodo Sukoharjo 20/06/66 Non-PNS S1 12 SMAN 1 Polokarto Sukoharjo L 17/07/66 Non-PNS S1 12 SMAN 2 Sukoharjo Sukoharjo M.Ag 000000000131371157 L 10/04/67 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SMAN 1 Kartasura Sukoharjo 10.481 Setiyawan S.I P 18/01/80 Non-PNS S1 6 SMAS Muhammadiyah 5 Gatak Sukoharjo 10.491 Choerul Rozak S.Pd L 17/08/68 Non-PNS S1 9 SMAS Muhammmadiyah 5 Sukoharjo 10.482 Budiman Mustofa Lc L 13/06/76 Non-PNS S1 9 SMAS Assalaam Sukoharjo 10.Ag 000000000131240579 L 15/11/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMAN 3 Sukoharjo Sukoharjo 10.484 Joko Novianto S.474 Ahmad Fathoni Drs. Pontren Imam Suhodo Sukoharjo Non-PNS S1 12 SMAS Muh.487 Jatu Parwati S.480 Sholahuddin Sirizar Lc.464 Ismunajab Drs. Pontren Imam Suhodo Sukoharjo L 25/01/61 Non-PNS SLTA 13 SMAS Muhammadiyah Pontren Imam Suho Sukoharjo 10.483 Qiqin Afandi L 10/03/84 Non-PNS SLTA 9 SMAS Muhammadiyah Pontren Imam Suho Sukoharjo 10.490 Nur Hidayati S.471 Nurbani Khoiriyah S.Ag Lc 10. M. Amin S.Ag L 20/07/74 Non-PNS S2 11 SMAS Assalaam Sukoharjo Dra. 000000000131665805 L 18/10/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 24 SMAN 1 Sukoharjo Sukoharjo      Lulus 2008 10. Basit Drs.Ag P 11/10/68 Non-PNS S1 23 SMAS Assalaam Sukoharjo 10.Ag 10. Pontren Imam Suhodo Sukoharjo 10. 10.463 Lolon Sumarlan S.Ma L 21/12/84 Non-PNS D2 7 SMAS Muhammadiyah Pontren Imam Suho Sukoharjo 10. S.Pd.Pd.475 Suwadi S.472 Sahidun S.473 Ahmad Fathomi Drs.470 Arfi'atun S.I 000000000132192424 198407802010011021 P 25/07/69 Non-PNS S1 P 25/09/72 PNS NIP-13 S1 L 23/05/75 Non-PNS L 27/06/55 L 27/06/55 L III/c P 21/05/80 Non-PNS S1 L 20/07/84 PNS Daerah S1 III/d III/a Sukoharjo Sukoharjo Sumiah  . 10.Ag L 06/07/71 Non-PNS S1 5 SMAN 1 Nguter Sukoharjo 10.466 Supeno S.465 Yanik Khizanatul Khoiriyah S.I L 02/07/73 Non-PNS S1 9 SMAS Muh.Si L 10/07/76 Non-PNS S1 5 SMAS Muhammmadiyah 5 Sukoharjo 3 SMAN Mojolaban Sukoharjo 1 SMAN 1 Tawangsari Sukoharjo 10.I 10.I P 30/09/79 Non-PNS S1 6 SMAN 1 Bulu Sukoharjo 10.461 Isticharoh S. MA L 10/06/72 Non-PNS S2 9 SMAS Muh. L 25/11/67 Non-PNS S1 24 SMAS Assalaam Sukoharjo Lulus 2008 10.455 Hartono Drs. 000000000131240625 L 14/08/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMAN 1 Bulu Sukoharjo 10.Pd.456 Badrun Rosyid H. P 11/12/62 Non-PNS S1 10 SMAS Muhammadiyah 5 Gatak Sukoharjo Agus Salim Hurriyanto S.Ag L 24/11/75 Non-PNS S1 8 SMAN 3 Sukoharjo 10.459 Isti'anah Maryawati Dra.Ag L 27/01/65 Non-PNS S1 21 SMAS Assalam Sukoharjo 10.Ag 10.479 000000000150249649 13 SMAS Muh.Pd. L 12/09/66 Non-PNS S1 21 SMAS Muhammadiyah 4 Kartasura Sukoharjo 10.453 Shuyadi Drs.467 Siti Arofah Hj. Pontren Imam Suhodo Sukoharjo Non-PNS S1 12 SMAS Muh.477 Bambang Arif Rahman 10.457 Suhudi Drs.Ag 10.476 Edi Purwanto Drs.454 Joko Sukamto S. Hj.469 Yunus Muhammadi 10.458 Mohamad Dawam Drs.Ag 10.462 M. Pontren Imam Suhodo Sukoharjo 10. L 15/08/59 Non-PNS S1 22 SMAS Assalaam Sukoharjo Sukoharjo 10.Ag 10. 10.489 Wasis Suharto S.Pd.478 Diyah Herawati 10. H.485 Awaludin Mufti Efendi A. S.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

 10.492  Syakur Abadi         M.Ag 000000000131240223 L 18/05/55 PNS NIP-13 000000000150219538 L 06/06/52 L 17/04/56 !  .

 "  # $ 28 .

 SMKS Kasatrian Sukoharjo %.

530 Dalino A.506 Sarifah Hidayati S.523 Nafiul Lubab S.I P 18/03/78 Non-PNS S1 9 SMKS Kasatrian Sukoharjo Sukoharjo 10.495 Bakat S. L 02/08/68 Non-PNS S1 14 SMKS Muhammadiyah 1 Sukoharjo Sukoharjo 10.508 Arifah Rahmawati S.Pd.I L 12/09/78 Non-PNS S1 4 SMKS Kasatrian Solo Sukoharjo Sukoharjo Sukoharjo 10.520 Syamsiah Nur Hidayah S.Pd.I P 02/11/77 Non-PNS S1 9 SMKS Bina Patria 1 Sukoharjo Sukoharjo 10.I L 14/12/82 Non-PNS S1 5 SMKS Kriya Sahid Sukoharjo 10.Ma L 29/12/69 Non-PNS D2 8   Lulus 2007 Lulus 2008 Lulus 2008 Sukoharjo 10. P 27/11/66 Non-PNS S1 15 SMKS IPTEK Weru Sukoharjo 10.511 Sri Yani S.522 Bustanil Arifin S.Ag L 04/03/65 Non-PNS S1 9 SMKS Bina Patria 1 Sukoharjo 10.Pd.526 Tijan Purnomo S.517 Choirul Hidayah S.Sos.513 Agus Na'im S.521 Aziz Hamidi S.Ag P 19/08/75 Non-PNS S1 10.I L 09/09/80 PNS Daerah S1 000000000500132055 III/a III/a 5 SMKS Veteran 1 Sukoharjo Sukoharjo 5 SMKN 2 Sukoharjo Sukoharjo 10.527 Puji Sulistiyono 10.Ag P 29/05/73 Non-PNS S1 12 SMKN 1 Sukoharjo 10.504 Supar S.Ag P 16/10/74 Non-PNS S1 7 SMKN 2 Sukoharjo Sukoharjo 10.Ag L 14/03/69 Non-PNS S1 8 SMKS Cokroaminoto Sukoharjo 10.507 Afnan Widodo S.Ag L 01/10/68 Non-PNS S1 13 SMKS Bina Patria Sukoharjo 10.Ag L 14/12/73 Non-PNS S1 7 SMKS Tunas Bangsa Tawangsari Sukoharjo 10.Ag L 13/03/65 Non-PNS S1 17 SMKS Muhammadiyah 1 Sukoharjo Sukoharjo 10.500 Siti Marfu'ah Dra.512 Ahyani S.I L 09/09/64 Non-PNS S1 18 SMKS Muhammadiyah 1 Sukoharjo Sukoharjo 10.Pd.519 Triyono S.496 Markaban Drs. P 12/09/56 Non-PNS S1 16 SMKS Pertiwi Kartasura Sukoharjo 10.502 Muh.503 Hasnudin Drs.516 Yahmin S.Ag L 21/06/69 Non-PNS S1 16 10.509 Sudarno S.Ag Mursidi BA 10.Ag L 30/09/73 Non-PNS S1 12 SMKS Prawira Marta Sukoharjo 10.529 Nur Hasan S.Pd.Pd.501 Ahmad Nurul Khakim Drs.Pd.499 Hartoyo S.510 Suharmi S.Ag P 06/05/76 Non-PNS S1 8 SMKS Veteran 1 Sukoharjo Sukoharjo 10.498 Mutmainah Dra.I L 03/04/81 Non-PNS S1 4 SMKS PGRI Sukoharjo 10.I L 11/03/83 Non-PNS S1 4 SMKS Muhammadiyah Imam Syuhodo Sukoharjo L 18/01/82 Non-PNS SLTA - SMKS 17 Sukoharjo Sukoharjo 10.I L 14/08/81 Non-PNS S1 4 SMKS Muhammadiyah Imam Syuhodo Sukoharjo S. L 04/03/65 Non-PNS S1 13 SMKS Harapan Kartasura Sukoharjo 10.Ag L 01/02/66 Non-PNS S1 15 SMKS Taman Siswa Sukoharjo 10. L 10/06/66 Non-PNS S1 18 SMKS Pembangunan Nasional Sukoharjo 10.524 Najib Azhari S.I L 12/09/74 PNS Daerah S1 5 SMKN 1 Sukoharjo Sukoharjo 10.I L 18/09/80 Non-PNS S1 4 SMKS Bina Patria 1 Sukoharjo 10. L 17/10/62 Non-PNS S1 13 SMKS Muhammadiyah Kartosuro Sukoharjo 10. S2 IV/a PNS NIP-15 S1 III/d 27 SMKS Muhammadiyah 1 Sukoharjo Sukoharjo Non-PNS D3 19 SMKS Muhammadiyah 1 Sukoharjo Sukoharjo 10.I P 26/12/81 Non-PNS S1 7 SMKS Prawira Marta Sukoharjo 10.Ag P 28/02/77 Non-PNS S1 10 SMKS Muhammadiyah Watukelir Sukoharjo Sukoharjo 10.Ag L 30/10/73 Non-PNS S1 7 SMKS Pembangunan Nasional Sukoharjo 10.515 Winarno S.518 Rina Wahyuningtyas S.528 Mucklis Al Fatoni 10.493 Abdul Hadi H.Pd.Pd. S.Pd.497 Sukardi S.Pd.Ag L 07/02/69 Non-PNS S1 13 SMKS Taman Siswa Sukoharjo Sukoharjo 10. Widodo Drs.Pd.514 Nining Sri Hartini S.I L 28/11/78 Non-PNS S1 9 SMKS Kasatrian Sukoharjo Sukoharjo 10.525 Sami'un S.505 Riyadi S.494 000000000500131582   SDLBS C Sukoharjo SDLBS B-C Hamong Putro Sukoharjo Kartiyem  .

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

          !  .

 "  # $ .

  %.

556 Sukardjo A.536 Hardi A.552 Syamsul Hadi S.566 Sugiyarti A.568 Siti Aminatun S.I 195406211979122002 P 21/06/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN Kedungharjo Wonogiri 10.558 Wardi A.543 Amir Chalimi A.Ma 195607011978021007 L 01/07/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 2 Pulutan Kulon Wonogiri S.Ag 195203131978021004 L 13/03/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN III Temopursari Wonogiri 10.Ag 195404141979121003 L 14/04/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 2 Simoboyo Wonogiri Lulus 2007 Wonogiri 10.550 Sofingi S.Ma 195411261978021001 L 26/11/54 PNS NIP-13 D2 III/d 33 SDN 1 Jaten Wonogiri 10.Ma 195307111979012001 P 11/07/53 PNS NIP-15 D2 III/d 32 SDS Muhammadiyah 1 Wonogiri Wonogiri 10.I Wonogiri 10. Nasir H.Ag 195405241978021003 L 24/02/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 2 Pelem Wonogiri 10.Ma 000000000130619629 L 01/04/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 2 Talumbo Wonogiri 10.Ma 195404161979122002 P 16/04/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN Karangtengah 10.542 Parmo BA 195406011978021003 L 01/06/54 PNS NIP-13 D3 IV/a 33 SDN 2 Mojoreno Wonogiri 10.541 Tamzis A.569 Wasijo A.Ma 195607041978021004 L 04/07/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN V Tirtomoyo.Ma 195302221978021001 L 22/02/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN III mojoharjo Wonogiri 10.Ag 195404121979121005 L 12/04/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 1 Pracimantoro Wonogiri Lulus 2007 10. Wonogiri 000000000130618668 L 10/07/56 PNS NIP-13 SLTA III/b 33 SDN 2 Giritirto Wonogiri 195210101979121004 L 10/10/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 2 Jatirejo Wonogiri 10. 195302241978021002 L 24/02/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 1 Selopuro Wonogiri 10.565 Sudjadi S.563 Menik Muhayati A.535 Khamdani Drs.Ma 195307101979121001 L 10/07/53 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN III Digal Wonogiri 10.549 Ibnu Hadi A.Ma 195406151979121006 L 15/06/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN V Temboro Wonogiri 10.553 Moh.538 Sukini S.Ma 195303211979121003 L 21/03/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 2 Sambiroto Wonogiri Wonogiri      Lulus 2007 Lulus 2007 Lulus 2007 Lulus 2007 Lulus 2007 Lulus 2008 Lulus 2007 Lulus 2007 10.561 Sri Mulyani A.Ag 000000000130619653 L 07/10/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN III Talunombo Wonogiri 10. Wonogiri Wonogiri 10.534 Djarkoni A.Ag 195310051978021008 L 05/10/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN III Krisak Wonogiri 10.I 195312171979122001 P 17/12/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN Bakalan Wonogiri 10.554 Chairul Anwar 10.557 Sarwanto S.Ma 195506181978021003 L 18/06/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN III Mlopoharjo Wonogiri 10.540 Komarun S.Ma 195307231979121002 L 23/07/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 1 Geneng Wonogiri 10.533 Haryadi S. 10.Ma 195401021978021003 L 02/01/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN III Sendangmulyo Wonogiri 10. Wonogiri Wonogiri  . A.Ma 195504021978021004 L 02/04/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 1 Mojopuro Wonogiri 10.559 Sardjo Al Mardjono A.562 Wiharto H.Ma 195304091979121003 L 09/04/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN Kedungringin 10.Ag 000000000130619658 L 03/03/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 1 Kudi Wonogiri 10.Ag 195301011978021011 L 01/01/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN VIII Wonogiri Wonogiri 10.Pd.551 Miyadi BA 195511071978021002 L 07/11/55 PNS NIP-13 D3 IV/a 33 SDN Singodutan Wonogiri 10.Ma 195409051979121003 L 05/09/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN V Pracimantoro.537 Syamsul Hadi S. A.555 Ahmad Zuhdi Firdaus 10.Ag 195301151979121005 L 15/01/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN II Manyaran Wonogiri 10.545 Suratno A.548 Sunardi A.Ma 195407061978021007 L 06/07/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 2 Pucanganom Wonogiri 10.531 Mulyono S.544 Slamet A.546 Kasiyo 195412151978021004 L 15/12/54 PNS NIP-13 SLTA III/c 33 SDN 1 Ngadirojo Lor Wonogiri 10.547 Sahli A.Pd.Ma 000000000130619631 L 20/07/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 1 Sumeragung Wonogiri 10.560 Sugiyono A.Ma 195403251979012002 P 25/03/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 1 Gondang Wonogiri 10.567 Sumedi A.564 Saryono S.532 Umadi A.Ma 195502241978021002 L 24/02/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 1 Talumbo Wonogiri 10.Ma 195309151978021006 L 15/09/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 3 Batuwarno.Pd.539 Sutarno A.Ma 000000000130619651 L 06/03/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN VII Baturetno Wonogiri 10.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

          !  .

 "  # $ .

  %.

Ma 195504031981041001 L 03/04/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 1 Ngadirejo Wonogiri 10.585 Suwarno S.573 Muhammad Kamil A. S.Ma 000000000130864664 L 10/05/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 1 Sanggrong Wonogiri 10.Ma 195503221981041001 L 22/03/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 1 Kembang Wonogiri 10.592 Rahman H.588 Siti Nur'aini A.Ma 195406051981042001 P 05/06/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 2 Gedong Wonogiri 10.587 Abubakar Ath-Thoyibin S.Ma 195401171981042001 P 17/01/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN II Pagutan Wonogiri 10.593 Mulyanti A.602 Khudlori A.579 Sarno A.Ma 195202071981111002 L 07/02/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 2 Gebongharjo Wonogiri 10.Ag 195511261981041001 L 26/11/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 1 Sukomangu Wonogiri  .Ma 000000000130864688 L 14/02/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 2 Watuagung Wonogiri 10.576 Marino A.580 Sino A. 10.Ma 195205281981041002 L 28/05/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN III Puriharjo Wonogiri 10.I 195406041981041003 L 04/06/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 1 Minggarharjo Wonogiri 10.Ma 195505291981042001 P 29/05/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN III Wonokerto Wonogiri 10.589 Nur Rochman 000000000130864690 L 27/02/54 PNS NIP-13 SLTA III/b 30 SDN III Tegiri Wonogiri 10.Ag 195306031981041002 L 03/06/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 2 Ngungguhan Wonogiri 10.572 Marmin S.594 Tumin A.I 195505021981042002 P 02/05/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 2 Tremes Wonogiri 10.Ma 000000000130864675 P 10/05/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN IV Guwotirto Wonogiri 10.571 Thoyib S.Ma 195201101981041001 L 10/01/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN Karangtengah Wonogiri 10.581 Sanadji A.578 Sardi A.Pd.Ma 000000000130771402 L 07/12/55 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN IV Temboro Wonogiri Lulus 2007 Lulus 2008 Lulus 2008 Lulus 2007 Lulus 2008 Lulus 2008 10.Ag 195503091979121001 L 09/03/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 2 Platarejo Wonogiri Lulus 2007 10.599 Mursidi A.Pd.I 195305201981041001 L 20/05/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 1 Jatipurno 10.Ag 195312141981041002 L 14/12/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 2 Pondok Wonogiri 10.608 Katmo S.Ma 195406091981041002 L 09/06/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN Sambiroto 3 Wonogiri 10.591 Musrijanto S.584 Sutiman S.Ag 195503161979121002 L 16/03/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 1 Bumiharjo Wonogiri Lulus 2007 10.Ag 000000000130864667 L 18/07/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 1 Sejati Wonogiri 10.Pd.603 Suyatni A.605 Siti Rukhaniah A.Ag 195208041981041001 L 04/08/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 2 Gunungan Wonogiri 10.Pd.595 Muhsin S.604 Ponidah A.574 Siti Tho'atin S.575 Sutarman BA 195606091979121001 L 04/06/56 PNS NIP-13 D3 IV/a 32 SDN 1 Gambiranom Wonogiri 10.I 195507171981041001 L 17/07/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 1 Tirtomoyo Wonogiri 10.Ma 195408141981042001 P 14/08/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN III Sidoharjo Wonogiri 10.I 195412121984041002 L 12/12/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN II Nambangan Wonogiri 10.600 Karjo A.Ma 195505121981042001 P 12/05/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 2 Tegiri Wonogiri 10.Ag 000000000130771422 P 04/03/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 1 Tawangharjo Wonogiri 10.596 Endang Rochimi A.I 195406021981041002 L 02/04/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 2 Pasekan 10. S.586 Kusmin A.Ma.601 Siti Harliyatun Hj.582 Mardi S.606 Suwarto A.Pd 195306251981041001 L 25/06/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 2 Manjung Wonogiri 10.Ma 10.Ma 195305071981041001 L 07/05/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 1 Suci Wonogiri Wonogiri 10.Ma 000000000130864687 L 05/06/52 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN 2 Bumiharjo Wonogiri Wonogiri 10.570 Supadi S.Pd.598 Sahid A.Pd.Ma 195207081981041001 L 08/07/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 1 Puncanganom 10.583 Sugeng A.I 195411111979121007 L 11/11/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 1 Krisak Wonogiri      10.590 Sarmin 000000000130864677 L 03/03/54 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN 2 Gendayakan Wonogiri Wonogiri A.607 Ma'sum S.597 Rusito S.Ma 195207171981041001 L 17/07/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN IV Mangyaran Wonogiri 10.577 Ngadimin A.Ma 000000000130864674 L 05/06/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 2 Bulurejo Wonogiri 10.Pd.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

609          !  . 10.

 "  # $ .

  %.

Ma.620 Nurmini A.647 Sugimin A.641 Kasino A.611 Sutiyo S.638 Kuswandi A. 195206091982012002 P 09/06/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN III Kebonagung Wonogiri Wonogiri 10.628 Mukminatun A.Ag 195605041981041002 L 04/05/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 3 Trukan Wonogiri Lulus 2008 10.Ma 195305161982011002 L 16/05/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 1 Balerejo Wonogiri 10.Ma 000000000131081630 L 19/10/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 3 Minggarharjo Wonogiri 10.Pd 195905151981041001 L 15/05/59 PNS NIP-13 S2 IV/a 30 SDN 2 Sumberharjo Wonogiri Lulus 2007 10.618 Susilo S.630 Satinah A.I 195612191981042001 P 19/12/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 1 Saradan Wonogiri 10.Pd.627 Sudjono A.643 Tukimin A.Ma 000000000130987179 L 07/07/52 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 2 Tirtosworo Wonogiri 10.644 Djarkasi A.Ma 195307221982012001 P 22/07/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 1 Wonogiri Wonogiri 10. M. Wonigiri 10.626 Karnen A.Pd.Pd.Ma 195206291983041002 L 29/06/52 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 3 Tirtomoyo Wonogiri 10.Ag 000000000131081631 L 22/04/53 PNS NIP-13 S1 III/d 29 SDN 1 Ngringin Wonogiri 10.614 Siti Nurul Chusnah S.Ma 196101181981042002 P 18/01/61 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 1 Slogohimo.Ma 195303071982012002 P 07/03/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN III Giritontro Wonogiri 10.625 Mustofa A.610 Padmini A.646 Sunarmi A.615 Fauziah Hastuti BA 195612311981042001 P 31/12/56 PNS NIP-13 D3 IV/a 30 SDN 2 Sumberejo Wonogiri Wonogiri 10.Pd 000000000131081613 L 16/07/52 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 2 Jatinom Wonogiri 10.Ma 195403091982012002 P 09/03/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 1 Ngroto Wonogiri 10.621 Sularto A.Ma 000000000131081660 P 03/03/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 1 Platarejo Wonogiri 10.613 Tukijo S.623 Sunarti A.Ma 195302041982012002 P 04/02/53 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 2 Johunut Paranggupito 10.Pd.639 Siti Mariyah A.635 Muktamar A. 195302081981012001 P 08/02/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 1 Giripurwo Wonogiri 10.632 Djimin A. Wonogiri Wonogiri 10.I 195307121982011004 L 12/07/53 PNS NIP-13 S1 III/d 29 SDN Boto Wonogiri 10.Ag 000000000130864661 L 18/05/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 1 Kedungumbo Wonogiri Lulus 2008 Wonogiri 10.Ma 195306151982012002 P 15/06/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 1 Tubokarto Wonogiri 10.Ma 000000000131081611 L 10/06/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 2 Selomarto 10.Ag 195302221982011002 L 22/02/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN III Girimoyo Wonogiri 10.633 Hasan Rosidi S.Ma 000000000130864657 P 06/04/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 2 Sindukarto 10.Ma 195303121982011003 L 18/02/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 2 Tanggulangin Wonogiri 10.Ma 195304071982011003 L 07/04/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 2 Sonoharjo Wonogiri 10.Ma 195215041982012002 P 15/04/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN III Trukan Wonogiri 10.612 Suharno S.Ag 000000000130864700 L 05/09/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 2 Pediso Wonogiri Lulus 2008 Wonogiri Lulus 2008 Lulus 2008 Lulus 2008 10.Pd.640 Jumadi S.I 195710311981042001 P 31/10/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN III Baturetno 10.Pd 195307201982011002 L 20/07/53 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 1 Bayemharjo Wonogiri 10.624 S.Ma 195205151982011001 L 15/05/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 1 Sindukarto Wonogiri 10.Ma 195208081982012002 P 08/08/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN III Setrorejo Wonogiri 10.Ma.Ma 195312011982011004 L 01/12/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 2 Tirtomoyo.637 Muradji A.619 Siti Churiatur Rahmi A.629 Siti Maryam A.Ma 000000000131081640 P 17/11/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 2 Gambiranom Wonogiri Wonogiri 10.Ma.616 Siti Umi As'adah S.622 Sakiyo A.642 Qoribah A.Ma 195404051982011010 L 05/04/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN IV Suci Wonogiri . Edris BA 195512061981041002 L 06/12/55 PNS NIP-13 D3 IV/a 30 SDN III Purwosari Wonogiri Wonogiri      10.645 Sunarti A.Pd.Ma 195305011982011005 L 10/05/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 1 Temboro Wonogiri 10.634 Umayah A. H.631 Sri Kunti A.Ma.Ma 000000000131081633 L 06/05/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 2 Ngancar Wonogiri 10.I 195608071981111001 L 07/08/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN III Wonodadi 10.636 Tardi S.617 Nurwahid Drs. Edy Sukamto A.

.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

I  000000000131081661     P 03/05/54   PNS NIP-13 !  .648  Sri Wahyu Mulyati S.Pd. 10.

 "  # $ S1 IV/a .

  %.

680 Mulyanto S.686 Edris S.673 Suwardi S.652 Sarbini A.655 Siti Ruqoyah A.653 Sumarni A.657 Sudarto BA 195412241982011003 L 24/12/54 PNS NIP-13 D3 IV/a 29 SDN 2 Kedunggupit 10.Pd.Ma 195503231982012004 P 23/03/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 1 Pulutan Kulon Wonogiri 10.Ag 195610091982011003 L 09/10/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Gojati Wonogiri Lulus 2008  .Ag 000000000131081664 L 02/04/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 2 Sendangrejo Wonogiri Lulus 10.Ma 195410261982812003 P 26/10/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Mlokomanis Wonogiri 10.679 M.674 Abdul Syuhudi S. 195405051982011006 L 05/05/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 2 Giripurwo 10.I 000000000130987192 L 05/09/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 1 Waleng Wonogiri Lulus 2008 2008 10.676 Muh.Ma 195407101982011003 L 10/07/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Sendangharjo Wonogiri 10.Ma 195511251982011001 L 25/11/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 1 Mangunharjo Wonogiri 10. 29 SDN V Girimarto Wonogiri Wonogiri 10.Pd.Ma 195605011982011007 L 01/05/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 1 Pandan Wonogiri 10. Yunus S.Pd.667 Rusdi S.682 Sarmini A.I 195509061982011005 L 06/09/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Bulurejo Wonogiri 10.Ag 000000000131081662 L 15/07/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN III Puduhsari Wonogiri Lulus 2008 10.668 Nanik Harjiyati A.Pd.Ma 195410251982012004 P 25/10/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 1 Nambangan 10.I 195508221982012001 P 22/08/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 1 Gumiwang Lor Wonogiri Lulus 2008 10.Ma 195510141982011003 L 14/10/55 PNS NIP-15 D2 IV/a 29 SDN 1 Jatisari Wonogiri 10.Ma 000000000131081619 L 09/08/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 2 Watusomo Wonogiri 10.I 195505101982011005 L 10/05/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 1 Tegalrejo Wonogiri 10.Ma 195608171982012007 P 17/08/56 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 1 Kepatihan Wonogiri 10.Ma 195504171982011003 L 17/04/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 1 Jimbar Wonogiri Wonogiri 10.656 Suharni A.Ma 195608191982011002 L 19/08/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Ngadiroyo Wonogiri 10.651 Wagiman A.654 Sri Subekti A.662 Isnaini Nur Kamal A.Ma 195406041981011002 L 04/06/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 1 waru Wonogiri 10. Irsyam A.Ag 000000000131081652 L 07/07/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN IV Sejati Wonogiri Lulus 2008 10.663 Widiyatmini S.Ma.659 Kurdi S.678 Rochayat S.Ma 195607251982012003 P 25/07/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN III Watangrejo Wonogiri 10.685 Pantius A.Ma 195508281982011004 L 28/08/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN III Kerjokidul Wonogiri 10.Ma 195507041982012001 P 04/07/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 2 Sumberejo Wonogiri      Lulus 2008 10.Ag 195508061982011003 L 06/08/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 1 Sonoharjo Wonogiri Lulus 10.Ag 195508181982011006 L 18/08/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 1 Sukorejo Wonogiri Lulus 2008 10.Pd.Pd.Ma 195412161982012004 P 16/12/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 3 Arjosari Wonogiri Wonogiri 10.Pd.661 Suharto A.Ma 195504211982011003 L 21/04/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN III Parangharjo 10.666 Suyatno S.658 Sarto S.677 Mahmudi A.683 Tumirah A.664 Muhammad Paimin S.665 Sumarni A.670 Kamidi S.649 Edy Suparjo A.Pd.Ag 195509081982011006 L 08/09/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 2 Wonoboyo Wonogiri 10.671 Siti Umiyati S.I 195502101982011002 L 10/02/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 1 Ngandong Wonogiri 10.660 Siti Sri Hastuti A.Ma 000000000131081659 P 16/07/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 1 Watuagung Wonogiri 10.Ma 195409091982012001 P 09/09/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN IV Balepanjang Wonogiri Wonogiri 10.Ma 000000000131081649 P 06/08/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN III Sejati Wonogiri 2008 10.650 Tamin A.684 Sri Ruswardani A.675 Sutiman S.I 195505081982012004 P 08/05/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN III Girirejo Wonogiri 10.I 195504011982011002 L 04/01/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 2 Pujiharjo Wonogiri 10.672 Ahmad Qomarudin A.Ag 195604031982011004 L 03/04/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN III Pucanganom Wonogiri Lulus 2008 10.681 Kasiyun A.Ag 195604121982011005 L 12/04/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 2 Tanjung Wonogiri Lulus 2008 10.669 Tumijan S.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

687 Ma'rifah         !  .  10.

 "  # $ .

  %.

I 195912251982032009 P 25/12/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 1 Arjosari Wonogiri 10.716 Sukamno A.Ma 195901021982011006 L 02/01/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 2 Glesungrejo Wonogiri 10.Ma 195701251982122001 P 25/01/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 1 Glinggang Wonogiri Lulus 2008 10.Pd.Ag 195903101982011007 L 10/03/59 PNS Daerah S1 IV/a 29 SDN 2 Slogohimo.Ag 196106111982011005 L 11/06/61 PNS NIP-13 S1 IV/c 29 SDN 1 Pandan Wonogiri 10.694 Siti Quratul'aini S.I 000000000131081153 L 02/09/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 2 Doho Wonogiri 10.Ag 000000000131081693 P 28/10/59 PNS NIP-13 S1 III/d 29 SDN 2 Jatisrono Wonogiri 10.I 195704161982012003 P 16/04/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 2 Genukharjo Wonogiri Wonogiri 10.695 Siti Asiyah S.720 Muhajir A.715 Rusmini S.692 Sukamdi A.Ma 000000000131239272 L 01/01/52 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN III Pesido Wonogiri 10.Ma 195810061982011004 L 06/10/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 1 Bangsri Wonogiri 10.Pd.Ma 000000000131240669 L 20/01/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 2 Kepuhsari Wonogiri  .I 195711131982012001 P 13/11/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 2 Mlokowetan Wonogiri 10. Wonigiri Wonogiri 10.I 195708191982012003 P 19/08/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN III wiroko Wonogiri 10.Ma 195806041982012004 P 04/06/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 2 Sendangijo Wonogiri 10.Ag 195804231982012004 P 23/04/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 1 Wonokorto Wonogiri 10.698 Murdiyatmini S.700 Endang Sri Sulistyowati S.702 Janiati S.708 Hamzah Mahmudi S.724 Musyrifah 10.706 Aidi Jamaludin S.701 Triyatmo S.705 Masrifatun Naim S.713 Kasinem A.697 Surahminingsih S.Pd.714 Purwadi S.Ma 000000000131081688 L 05/07/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN III Sembukan Wonogiri 10. S.Ag 195703021982011005 L 02/03/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 1 Gebang Wonogiri 10.Ag 195806151982011009 L 15/06/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 2 Giritronto.Ag 195611301982011001 L 30/11/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 2 Kedungombo Wonogiri Lulus 2008 10.I 195803021982012005 P 02/03/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 1 Pelem Wonogiri 10.Ma 195705131982011002 L 13/05/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 2 Sukoharjo 10.690 Maryati A.Pd.I 195610121982012005 P 12/10/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN Wonoharjo Wonogiri      10.709 Wakini A.Ag 195706151982012002 P 15/06/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 2 Bulusulur Wonogiri 10.I 195706061982012008 P 06/06/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN IV Girimarto Wonogiri 10.696 Anwar Sanusi A.Pd.710 Nur Samsuhadi A.Ma 196003101982011009 L 10/03/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 3 Eromoko.707 Sri Sudarmini A.Ma 196008031982012011 L 03/08/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 2 Gemawang Wonogiri 10.Ag 195612081982011001 L 08/12/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 2 Manjung Wonogiri Lulus 2008 10.704 Siti Romlah S.Ma 195807161982012006 P 16/07/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN III Jendi Wonogiri 10. Wonogiri Wonogiri 10.722 Sukatmi A.Ma Wonogiri 10.691 Sukino S.Ag 195704101982012605 P 10/04/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN III Wonoboyo Wonogiri Lulus 2008 10. Muhiron 195201251983042002 P 25/01/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 2 Nungkulan 195203171983041002 L 17/03/52 PNS NIP-13 SLTA III/d 28 SDN 2 Watangrejo Wonogiri A.699 Mukmin A.Ag 195704031982011006 L 03/04/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN IV Pracimantoro Wonogiri Lulus 2008 10.721 Suwardi A.693 Samadi S. 195801101982011006 L 10/01/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN IV Kepuhsari Wonogiri 10.688 Syafruddin S.Ag 196104251982011007 L 25/04/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN III Giriwono Wonogiri 10.719 Al Rosyid S.Ag 195805271982011002 L 27/05/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 2 Sidoharjo Wonogiri 10.725 Muh.723 Suyatno 10.Ma 196203151982011005 L 15/03/62 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 3 Bero Wonogiri 10.712 Sukadi S.711 Suharman A.Ma 195703121982011010 L 12/03/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN III Tubokarto Wonogiri 10.Pd.689 Sukatno S. Wonogiri Wonogiri 10.Pd.703 Sukimin Drs.Ma 195907211982012006 P 21/07/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 2 Soco Wonogiri 10.718 Heru Sutardi S.Pd.717 Musriyatun A.Ma 195209201983042001 P 20/09/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Balepanjang Wonogiri A.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

 10.Ma  195303041983041002     L 04/03/53   PNS NIP-13 !  .726  Suryono Arief Effendi A.

 "  # $ D2 III/c 28 .

  %.

Pd.Ma 195408101983041006 L 10/04/54 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 4 Gambirmanis Wonogiri 10.761 Marsuni S.I 195706071983041004 L 07/06/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 2 Kenteng Wonogiri 10.Pd 000000000131081679 L 02/08/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 1 Eromoko Wonogiri 10. Joko Prayitno S.Pd.Ma 195606131983042001 P 13/06/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Kulurejo Wonogiri 10.Ma 195511151983041003 L 15/11/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 2 Wonokerto Wonogiri 10.Ma 000000000131240692 L 05/05/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN IV Basuhan Wonogiri Wonogiri 10.749 Sazimin S.747 Wariko A.739 Muh.751 W.731 Jumiran A.Pd.744 Jumadi A.737 Katiman A.Pd 195705151983042004 P 15/05/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 1 Kerjo Lor Wonogiri 10.759 Rohmat S.Ag 195711111983041001 L 11/11/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN III Pokoh Kidul Wonogiri 10.Ag 195604041983041002 L 04/04/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 1 Pokoh Kidul Wonogiri 10.748 Sunarso A.752 Marjamah A.Ma 195303291983041002 L 29/03/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Ketimang Wonogiri 10. SDN 2 Sumberejo Wonogiri 10.Pd.Ma 000000000131240720 L 02/02/54 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 1 Mojoputo 10.727 Trimo A.Ma 195609031983042002 P 03/09/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Ngebayan Wonogiri 10.Ma 000000000131240675 P 14/09/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN IV Girimoyo Wonogiri 10.Ag 195704121983041001 L 12/04/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN III Kepuhsari Wonogiri 10.758 Sri Mardliyah Hj.743 Giyo A.Pd.750 Sugiarsi A.732 Sarindi A.I 195701121983041005 L 12/01/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 1 Kenteng Wonogiri 10.762 Imam Robangi A.755 Sugino S.760 Sadikin S.745 Rofingatun A.738 Satini S. Dahlan A.728 Kasimun A.754 Zihkamto S.735 Jamilatun S.Ag 195506161983042002 P 16/06/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN IV Wonoboyo Wonogiri Wonogiri 10.Ma 000000000131240691 L 16/08/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Boto Wonogiri 10.733 Sakimo S.I 000000000131240671 P 29/04/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN III Kedawung Wonogiri 10.Ma 195805011983041003 L 01/05/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN III Pijiharjo Wonogiri 10.757 Sugeng Harianto S.Ag 195707101983042004 P 10/07/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 3 Gedong Wonogiri 10.Ag 195808181983041004 L 18/09/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 2 Punduhsari Wonogiri 10.730 Slamet A.740 Istam A.753 Dawud S.756 Sri Rahayu Umisih S.Ma 195507101983031002 L 10/07/55 PNS NIP-15 D2 III/d 28 SDN IIII Nambangan 10.Ma 195606011983041002 L 01/06/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 2 Jimbar 10.Ma 195303051983041003 L 05/03/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 2 Wonodadi Wonogiri 10.I 195504031983042001 P 03/04/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN IV Gedong Wonogiri Wonogiri 10.741 Katmin A.Ag 000000000131240730 L 08/08/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 2 Jeblokan Wonogiri 10.Ma 195401201983041004 L 20/01/54 PNS NIP-13 D2 III/c 28 SDN Dawung Karang Wonogiri Wonogiri 10. S.Ma 195603181983041001 L 18/03/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 2 Belikurip Wonogiri 10.746 Toyibi S.I 000000000131240727 L 12/11/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 1 Semogarduwur Wonogiri       .764 Tukimo S.736 Mujiono A.Ma 000000000131240729 L 01/05/55 PNS NIP-13 D2 III/c 28 SDN 1 Panekan Wonogiri 10.763 Habibullah S.Ma 000000000131240687 P 13/12/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN III Sejati Wonogiri 10.734 Supini A.742 Maryanah A.Ma 195604031983042003 P 03/04/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Manjung Wonogiri 10.Pd.I 000000000150214453 L 06/03/57 PNS NIP-15 S1 IV/a 28 SDN III Pandeyan Wonogiri 10.Ma 195512261983041001 L 26/12/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN IV Pijiharjo Wonogiri 10.Ag 000000000131240696 L 05/06/56 PNS NIP-13 S1 III/d 28 SDN VI Manyaran Wonogiri 10.729 Hartini A.Ma 000000000131240725 P 24/01/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Sirnoboyo Wonogiri 10.I 195406041983041003 L 04/06/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 2 Gonadang Sari Wonogiri 10.Pd.Ma 000000000131240698 L 11/04/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN Gedongharjo 10.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

Ma  000000000131240704     L 12/02/59   PNS NIP-13 !  . 10.765  Suyanto A.

 "  # $ D2 IV/a .

 28 SDN 2 Conto %.

794 Siti Zahriyah A.776 Suharto S.802 Dasuki A.Pd.803 Rubadi S. M.Ma 195304141984051002 L 14/04/53 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 2 Dlepih Wonogiri 10.Ma 195401101984051002 L 10/01/54 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 2 Selopuro Wonogiri 10.781 Moh.Ma 196107041983042012 P 04/07/61 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 2 Pandan Wonogiri 10.784 Siti Mariyah S.Ma 196011131983042003 P 13/11/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN III Balepanjang Wonogiri 10. Achmadi S.Ag.Ma 000000000131240706 P 17/06/60 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN III Jatirejo Wonogiri 10. Thoha Al Makmun S.Ma 196002291983042002 P 29/02/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 2 Gesing Wonogiri 10. Wonogiri Wonogiri 10.Ma.788 Kasiman A.767 Surip A.I 195912191983041003 L 19/12/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN III Sendangijo Wonogiri 10.Ma 195412051984052002 P 05/12/54 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 1 Watangrejo Wonogiri 10.787 Sugeng A.777 Harsi A.Pd 195506051984051002 L 05/06/55 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN III Ngambarsari Wonogiri 10.I 195912191983042003 P 19/12/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 2 Parangharjo Wonogiri 10.791 Suparti A.Ag 195912251983041003 L 25/12/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 2 Mlokokulon Wonogiri 10.Ma 195210151984051001 L 15/10/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN III Songbledeg Wonogiri 10.Ag 195507181984051003 L 18/07/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN V Giritontro Wonogiri 10.Pd.Pd.Pd.Ma 195409161984051002 L 16/09/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN III Glinggang Wonogiri 10.795 Hasan S.Si 195404211984050100 L 21/04/54 PNS NIP-13 S2 IV/a 27 SDN 1 Tempursari Wonogiri Wonogiri 10.Ag 195210031984052001 P 03/10/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 3 Wuryorejo Wonogiri 10.796 Mukirah S.Pd.Ma 195501141984052002 P 14/01/55 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 1 Lebak Wonogiri 10.Pd.I 000000000131370601 L 10/05/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN III Biting Wonogiri 10.Ag 196103131983041005 L 13/03/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 2 Pracimantoro.I 196207061983041010 L 06/07/62 PNS NIP-13 S1 III/d 28 SDN 2 Kedungharjo Wonogiri Wonogiri 10.779 M.789 Saiman A.790 Sutarno Hadi Drs.772 Sri Sulastri S.I 196001061983041002 P 01/06/60 PNS NIP-13 S1 III/d 28 SDN III Tlogoharjo Wonogiri 10.I 195504071984062001 P 07/04/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 2 Ngandong 10.793 Wartinah A.Ag 196108181983041008 L 18/08/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN IV Ngadirejo Wonogiri 10.I 195211271984051001 L 27/11/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN V Kepuhsari Wonogiri 10.780 Suratin A.775 Chusnul Hadi Syamsudin S.Pd.792 Tukijar A. M.Ma 195906231983041002 L 23/06/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 6 Bero Wonogiri 10.     Wonogiri 10.Pd.786 Mudjono S.I 196003121983041008 L 12/03/60 PNS NIP-13 S1 III/d 28 SDN 1 Paranggupito Wonogiri 10.I 195508011984051002 L 01/08/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 1 Giriharjo Wonogiri 10.771 Heru Triyatmo S.Pd.774 Kinteki Wahyu Rohyati A.Ma 000000000131370642 L 08/02/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Pagutan Wonogiri 10.768 Santoso S.I 195602151984051002 L 15/02/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 2 Girirejo Wonogiri   .I 000000000131239281 P 03/10/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 3 Tameng 10.Si 195905241983041001 L 24/05/59 PNS NIP-13 S2 IV/a 28 SDN Putuk Wonogiri 10.778 Siti Nur Praptiningsih A.Ma 195507081984051003 L 08/07/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 3 Sidorejo Wonogiri 10.798 Wakijo A.Ma 195406151984052002 P 15/06/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN V Ngadirojo 10.783 Suyati S.Ag 000000000131240681 L 05/04/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 1 Jatirejo Wonogiri 10.797 Sugiyono S.Ag 195501151984051001 L 15/01/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN I Johunut Wonogiri Wonogiri 10.782 Yusroni S.770 Agus Purnomo A.800 Warkin S.Ma 195904091983042005 P 09/04/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 1 Randusari Wonogiri 10.801 Juwito S.766 Sutarlan S.769 Achmadi Muharin BA 195906161983041006 L 16/06/59 PNS NIP-13 D3 IV/a 28 SDN 1 Giritontro Wonogiri 10.Ma 195308141984051002 L 14/08/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Gunan Wonogiri 10.Pd.773 Supardi S.799 Isbani A.Pd.785 Parmin A.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

Pd. 10.804   Wasiko S.I 195603051984051004       !  .

 "  # $ L 05/03/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 .

 SDN 1 Pijiharjo %.

820 Wasim A.841 Miran A.Ag 195911211984052001 P 21/11/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 1 Purworejo Wonogiri   .836 Mudakir S.Ma 195910101984041002 L 10/10/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Gedong Wonogiri 10.Ma 195907071984051003 L 07/07/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 3 Kasihan Wonogiri 10.     Wonogiri 10.Ma 195804131984051002 L 13/04/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Bulu Wonogiri 10.I 195906301984051002 P 30/06/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 1 Kedawung Wonogiri 10.I 000000000131370597 L 04/08/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 2 Guwotirto Wonogiri 10.812 Tarmo S.Ma 000000000131370639 L 11/04/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Bumiharjo Wonogiri Wonogiri 10.808 Purwadi S.810 Yumiyati A.807 Tumiyo S.Ma 195701221984051001 L 22/01/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Slogoretno Wonogiri 10.832 Abdul Latief H.Pd.813 Sri Wahyuni A.824 Syamsul Hidayat A.818 Suwarto S.830 Nurhadi A.Pd.Ma 195704031984051003 L 03/04/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Waru Wonogiri 10.823 Sarno S.837 Supatmi S.Ag 195905171984051003 L 17/05/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 2 Puloharjo Wonogiri 10.I 195901101984051001 L 10/01/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 1 Ngerjo Wonogiri 10.Pd.838 Sarwan A.Ma 000000000131370618 L 10/08/57 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 1 Ngancar Wonogiri 10.827 Pono A.Ma 195808161984051004 L 16/08/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Sugihan 10.Ag 195703111984051003 L 11/03/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 1 Soco Wonogiri Wonogiri 10.833 Warsiman A.Ma 000000000131370623 P 26/09/56 PNS Daerah D2 IV/a 27 SDN V Manyaran Wonogiri Wonogiri 10.Pd.Ma 195902161984051003 L 16/02/59 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Bendosari Wonogiri 10.816 Pono Drs.Ag 195909291984052003 P 29/09/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 2 Wonokarto Wonogiri 10.Ma 000000000131370619 L 10/02/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Wonoboyo Wonogiri 10.I 195910101984051002 L 10/10/59 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN 2 Ngadipuro Wonogiri 10.805 Paiman S.Ma 195808191984051002 L 19/08/58 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN III Soco Wonogiri 10.Pd.S S.I 000000000131370666 L 27/11/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 2 Biting Wonogiri 10.806 Suharti S.819 Daini S.Pd.814 Sumar A.815 Jamalludin A.834 Harmini S.Ma 195805031984051002 L 03/05/58 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 2 Siyonoharjo Wonogiri 10.811 Bardaini A. 000000000131370614 L 03/07/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 2 Wiroko Wonogiri Wonogiri 10.828 Muhri Drs. 195706071984051004 L 07/06/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 2 Kepyar 10.Ag 000000000131370631 L 12/07/57 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN IV guwotirto Wonogiri 10.831 Mursid S.Pd.809 Sukini A.821 Mariji A.Ag 000000000131370625 L 13/02/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 2 Ngadirejo Wonogiri 10.Ag 195606041984051001 L 04/06/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 1 Gunturharjo Wonogiri 10.825 Dasiman A.I 195904191984052001 P 19/04/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 1 Sendang Mulyo Wonogiri 10.I 000000000131370591 P 10/06/56 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN 2 Tameng Wonogiri 10.Ma 195701211984052001 P 21/01/57 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 2 Lebak 10.Ag 195606121984051005 L 12/06/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 1 Mlopoharjo Wonogiri 10. Sabil A. S.I 195706141984051001 L 14/06/57 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN 2 Sumber Wonogiri 10.Ma 195709291984051002 L 29/09/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Slogoretno Wonogiri 10.829 Muh.Ma 195805081984051006 L 08/05/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 5 Bero Wonogiri 10.826 Samuri A.Pd.Ag 195712111984051001 L 11/12/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 1 Jatisrono Wonogiri 10.835 Rusdiyanti S.840 Amir Syahid S.817 Kasro S.839 Juliatin A.842 Siti Mas'adah S.Ag 195903201984052001 L 20/03/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 2 Kedungharjo Wonogiri 10.Ma 195703121984052001 P 12/03/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Keloran 10.Ag 195707051984051007 L 05/07/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 2 Ngadirojo Lor Wonogiri 10.822 Misni S.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

Pd.I        !  .843 Sukarno S.  10.

 "  # $ 195912191984051003 L 19/12/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 .

  %.

858 Martini A.861 Widodo A.854 Ihsanudin S.Pd.Pd.855 Nur'aini Mutmainah A.Ma 195905131989031009 L 13/05/59 PNS NIP-13 D2 III/d 22 SDN 2 Tengger Wonogiri 10.857 Suyoto A.877 Sutina A.Pd. SDN 1 Sumberejo Wonogiri Wonogiri 10.851 Archani S.I 000000000131370607 P 11/11/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 1 Guwotirto Wonogiri 10.Ma 196208061984052002 P 06/08/62 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 2 Kudi 10.Ma 196111141984051001 L 14/11/61 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 2 Watangsono Wonogiri 10.878 Sukriyanti S.Pd.871 Kasiman A. Sholeh A. Mustaqim 196111251983041005 L 25/11/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 26 SDN 1 Siyonoharjo Wonogiri 10.Ma 000000000130771409 L 02/05/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 24 SDN 2 Sengangagung Wonogiri 10.Ma 196009171984052001 P 17/09/60 PNS NIP-13 D2 III/b 27 SDN III Tremes Wonogiri 10.Pd.Ag 196003131984051004 L 13/03/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 2 Gedong Wonogiri Wonogiri 10.867 Agus Triyono 196307181984051005 L 18/07/63 PNS NIP-13 SLTA III/d 27 SDN III Temboro Wonogiri 10.Pd.876 Moh.I 195501011994011001 L 01/01/55 PNS NIP-13 S1 III/a 17 SDN IV Sidorejo Wonogiri 10.862 Umi Sa'adah 196112141984052003 P 14/12/61 PNS NIP-13 SLTA III/d 27 SDN 2 Tekaran Wonogiri 10.Ag 196105281994031007 L 28/05/61 PNS NIP-13 S1 III/c 17 SDN 1 Purwoharjo Wonogiri 10.Pd.864 Purwani Hadi Maningsih A.859 Saino A.847 Sri Marmiyati S.880 Tumino S.866 Haryanto S.846 Warto S.Ma 196104261984052002 P 26/04/61 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN III Bumeharjo Wonogiri 10.852 Pardi A.848 Sumadi A.881 Siti Darojah S.Ag 196212141984051001 L 14/12/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN Krapyak Wonogiri 10.I 196004051984052002 P 05/04/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN III Ngadirejo Lor 10.I 000000000132065610 P 16/11/59 PNS NIP-13 S1 III/b 18 SDN III Mojopuro Wonogiri 10.869 Suwardiyah A.Ag 196704061989030002 P 06/04/67 PNS NIP-15 S1 III/c 22 SDN 2 Giriwono Wonogiri 10.Ma 196307151986022001 P 15/07/63 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 2 Balepanjang Wonogiri 10.Pd.I 000000000131370691 P 26/06/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 1 Doho Wonogiri Wonogiri 10.875 Winarno S.Ma 198706082009031001 L 08/06/87 PNS Daerah D2 II/b 24 SDN II Jatipuro Wonogiri 10.850 Sutarno S.873 Siman A.844 Sutarni A.I 196006091984051003 L 09/06/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 2 Joho 10.860 Siti Surbiyati S.I 196106231994022001 P 23/06/61 PNS NIP-13 S1 III/b 17 SDN 2 Golo Wonogiri       .Pd.I 10.I 000000000131370661 L 23/08/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN VI Jatisrono Wonogiri 10.Ma 195912261984052002 P 26/12/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 1 Tunggur 10.Ma 196210197984052002 P 19/10/62 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 1 Trukan Wonogiri 10.Ma 196106211984051002 L 21/06/61 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN III Gumiwang Lor Wonogiri 10.856 Sumartin A.Ma 196007131984051005 L 13/07/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN 2 Randusari Wonogiri 10.849 Siti Nurjanah S.Pd.Ma 000000000131937641 L 07/03/66 PNS NIP-13 D2 III/a 19 SDN 1 Kepuhsari Wonogiri 10.868 Muh.863 Siti Roichah S.874 Siti Aminatun S.853 Siti Maesaroh S.I 196008021984052002 P 02/08/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN III Miri Wonogiri 10.870 Iskandar A.872 Warto A.Ag L 12/04/70 Non-PNS S1 22 SDN 2 Jatipurno Wonogiri S.Ma 195911261990031002 L 26/11/59 PNS NIP-13 D2 III/d 21 SDN III Talumbo Wonogiri 10.Ma 196004051984051004 L 05/04/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN Banaran Wonogiri 10.Pd.I 000000000131370688 L 03/02/60 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN 2 Boto Wonogiri 10.Ag 196006111984051003 L 11/06/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN III Pondok Wonogiri 10.879 Saerodji S.Pd.865 Siti Khotimah A.Ma 195608101987031003 L 10/08/56 PNS NIP-13 D2 III/d 24 SDN 2 Gunan Wonogiri 10.Ma 196009231984052002 P 23/09/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 27 SDN IV Pagutan Wonogiri 10.845 Juwarto S.Ma 000000000131370644 L 20/11/60 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN III Sempukerep Wonogiri 10.I 196005151984052002 P 15/05/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 2 Jendi Wonogiri Wonogiri 10.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

886 Muh.    10. Athfal 10.883 Samsun S.884 Yati S.882 Isnadi S.Pd.I 10.885 Siti Robikah 10.Pd.Ag 196307081994031014 10.I 10.887 Sumar       !  .

 "  # $ .

  %.

Ma 000000000150310628 L 13/09/68 PNS NIP-15 D2 II/d 11 SDN 2 Polosorjo Wonogiri 10. 196810302000032001 P 30/10/68 PNS NIP-15 S2 III/c 11 SDN 1 Wonogiri Wonogiri 10.920 Sugeng Rodho Wahyono S.Pd.I 196807042000032001 P 04/07/68 PNS NIP-15 S1 III/c 11 SDN 1 Wonokerto Wonogiri 10.Ma P 04/07/64 Non-PNS D2 13 SDN III Kerjalor Wonogiri 10.895 Karti S.Pd.899 Purwadi S.Si.I 196612251994031009 L 25/12/66 PNS NIP-13 S1 III/b 17 SDN 2 Sukoharjo Wonogiri A.Ag 197209251994032002 P 25/09/72 PNS NIP-15 S1 III/c 17 SDN Kaloran Wonogiri 10.I 000000000150313178 P 25/11/60 PNS NIP-15 S1 III/b 11 SDN 2 Pule Wonogiri 10.889 III/a   10.Ag 196805031994031010 L 03/05/68 PNS NIP-13 S1 III/c 17 SDN Kutolawas Wonogiri 10.909 Slamet 10.Pd.905 Tarbiyah A.Ma 10.Pd.I 197104102000032001 P 10/04/71 PNS NIP-15 S1 III/a 11 SDN IV Pulutan Kulon Wonogiri 10.902 Siti Fatimah A.910 Ardani 10.912 Muhamad Ikhwan A.915 Mujiono S. Wonigiri Wisnu Sadono A.Pd.Ma 000000000150314257 P 27/07/63 PNS NIP-15 D2 II/d 11 SDN 1 Tawangrejo 10.908 Muh.Pd. Slogohimo.Pd.Pd.917 Siti Rokhimah S.896 Sugiyarto A.I 196904042000031003 L 04/04/69 PNS NIP-15 S1 III/c 11 SDN 1 Sembukan Wonogiri 10.911 Siti Marfungatun S.I II/b III/a 10.901 Wagino S.913 Tugiyem M.903 Wakinem S.I 196006072000031002 L 07/06/60 PNS NIP-15 S1 II/d 11 SDN 1 Mlokokulon Wonogiri 10.Pd.Ag 000000000150301164 P 27/07/65 PNS NIP-15 S1 III/a 11 SDN 1 Ngdipuro Wonogiri 10.890 Sumini S.Ma 196705051994031010 L 05/05/67 PNS NIP-13 D2 III/b 17 SDN III Kerjalor Wonogiri 10.891 Suparman S.Ag 196605252000031001 L 25/05/66 PNS NIP-15 S1 III/c 11 SDN 1 Sendangijo Wonogiri 000000000150301165 L 06/09/66 PNS NIP-15 SLTA II/d 11 SDN III Gunturharjo Wonogiri 196803302000031001 L 30/03/68 PNS NIP-15 S1 III/c 11 SDN IV Sukoharjo Wonogiri 10.Ma 197102202000032001 P 20/02/71 PNS NIP-15 D2 II/c 11 SDN 1 Petirsari Wonogiri 10.Ag  Wonogiri 10.Ag 000000000132097893 L 17/08/67 PNS NIP-13 S2 III/c 17 SDN 2 Sanan Wonogiri 10.Pd.Ma 196702161994031011 L 16/02/67 PNS NIP-13 D2 III/d 17 SDN 2 Waru Slogohimo Wonogiri Wonogiri 10.916 Rokhani Drs.900 Miyanto A.893 Saniyem S. Wonigiri Wonogiri 10.Pd.892 Kasmo S.898 Winono A.Ma 10.I 000000000150313179 P 14/09/69 PNS NIP-15 S1 II/d 11 SDN Kaliancar Wonogiri S.Ag 197110042000031001 L 04/12/71 PNS NIP-15 S1 III/d 11 SDN 2 Tagelan Wonogiri   .888 Ismiyanto S.Ma 10.I 197002242007012009 P 24/02/70 PNS Daerah S1 13 SDN 2 Gambiranom Wonogiri L 24/09/73 Non-PNS D2 13 SDN 1 Waru Wonogiri 000000000500195378 L 24/09/73 PNS Daerah D2 13 SDN Bulusari Wonogiri L 10/04/77 Non-PNS D2 13 SDN III Sugihan Wonogiri 196605021999091001 L 02/05/66 PNS NIP-13 S1 12 SDN I Sendang Wonogiri Wonogiri 10. 000000000150314256 L 28/04/69 PNS NIP-15 S1 II/b 11 SDN 1 Parangharjo Wonogiri 10.894 Nunik Utari A. L 08/07/63 PNS NIP-13 S1 III/b 17 SDN 1 Sukoharjo 000000000132097894 L 22/05/64 PNS NIP-13 S1 III/b 17 SDN 1 Gambiranom Wonogiri 000000000132101266 P 28/07/65 PNS NIP-13 S1 III/b 17 SDN 2 Pandeyan Wonogiri S.904 Tarwiyati 196203242000032001 P 24/03/62 PNS NIP-15 SLTA III/a 11 SDN 3 Selorejo Wonogiri Wonogiri 10.I 000000000132101263 P 31/01/66 PNS NIP-13 S1 III/a 17 SDN 1 Ploso Wonogiri S.897 Sugiyarto A.Ag 000000000132096588 L 16/02/67 PNS NIP-13 S1 III/c 17 SDN 1 Setran.919 Nur Handayani S. Jaidun 10.907 Ichwanudin S.Ag 000000000150300879 L 24/12/65 PNS NIP-15 S1 III/d 11 SDN 2 Bubakan Wonogiri S.918 Mursidah A.906 Nurhayati S.I 196903032000032001 P 02/03/69 PNS NIP-15 S1 III/c 11 SDS Muhammadiyah Wonogiri 10.Ma 000000000150301162 P 27/06/60 PNS NIP-15 D2 II/d 11 SDN 1 Slogohimo.I 196708011994032007 P 01/08/67 PNS NIP-13 S1 III/b 17 SDN 1 Wiroko Wonogiri 10.Ma 000000000150311214 L 03/05/60 PNS NIP-15 D2 II/c 11 SDN 2 Ronggojati 10.914 Sartini S.Pd.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

923 Moh.921  Abd.922 Anik Sulistyowati 10.925 Erna Risnawati 10. 10. Djafar A.Ag      000000000150314254 L 26/03/72 10.927 Aris Rahmawati S.Ma S.Ag 000000000150300799 P 30/11/72 10.926 Ida Rohayati S.Ag 197301202000032002 P 20/01/73   PNS NIP-15 !  .924 Sri Subekti 10. Ikhsan 10.

 "  # $ D2 III/a .

  %.

959 Endang Anggrahini S.937 Eko Yuli Setyorini S.I 197801012000032002 P 01/01/78 PNS NIP-15 S1 III/d 11 SDN III Tekaran Wonogiri 10.948 Sulimah A.955 Sugiyatno A.Ag P 13/07/79 Non-PNS S1 8 SDN 2 Sumberagung Wonogiri 10.Ma L 22/04/78 Non-PNS D2 8 SDN 2 Jatimarto Wonogiri 10.933 Rin Indriati S.946 Almudin 197001182006041003 L 18/01/70 PNS Daerah SLTA II/a 8 SDN Tempurharjo Wonogiri 10.I P 30/03/74 Non-PNS S1 8 SDN 1 Manjung Wonogiri S1 10.Ag 197403022000032002 P 02/03/74 PNS NIP-15 S1 III/d 11 SDN 2 Purwosari 10.935 Badrun Drs.953 Brotoningsih A.Ag 000000000150311194 P 10/05/75 PNS NIP-15 S1 III/c 11 SDN 1 Keloran Wonogiri 10.Th.I P 08/08/82 Non-PNS S1 8 SDN 1 Banyakprodo 10.Ag 000000000150313119 P 12/09/73 PNS NIP-15 S1 III/d 11 SDN Wonomulyo Wonogiri Wonogiri 10.931 Enny Tri Wulandari S.Pd.956 Ulfah Rahmawati A.957 Kistiana Betti Suswantari S.930 Nur Khasanah S.I L 15/05/83 Non-PNS S1 10 10.942 Fibriani Setyaningsih A.941 Kusrini A.954 Nur Dayati S.952 Christina Puji Rahayu A.Pd.947 Saifudin S.950 Maryati S.Ma P 25/02/82 Non-PNS D2 9 SDN II Tegiri 10.945 Maksum 196909142008011007 L 14/09/69 PNS NIP-15 SLTA II/b 8 SDN 2 Sendang 10.929 Suparmi S.I L 08/06/70 Non-PNS 8 SDN 2 Klunggen Wonogiri 10.Ma L 14/08/69 Non-PNS D2 9 SDN 1 Randusari Wonogiri SDN 1 Pingkuk Wonogiri 10.Sos P 10/04/68 Non-PNS S1 7 SDS IT Al-Huda Wonogiri       .Ma P 16/03/81 Non-PNS D2 9 SDN 1 Jatirejo Wonogiri Wonogiri 10.I 196803222008012011 P 22/03/68 PNS Daerah S1 II/b 8 SDN III Dlepih Wonogiri 10.Ma P 24/09/81 Non-PNS D2 8 SDN 1 Puh Pelem Wonogiri Wonogiri 10. 000000000150302310 P 20/09/72 PNS NIP-15 S1 III/a 11 SDN 2 Sidorejo Wonogiri PNS NIP-15 S1 III/d 11 SDN 1 Giriwono Wonogiri PNS NIP-15 S1 III/c 11 SDN 2 Mento Wonogiri Wonogiri 10.940 Nur Ehmidiyanti S.Ma 196805012008012015 P 01/05/68 PNS NIP-15 D2 II/b 8 SDN 2 Krisak Wonogiri Wonogiri 10.938 Lendi Wahananto S.Ag 197503052000032001 P 05/03/75 PNS NIP-15 S1 III/d 11 SDN 1 Tekaran Wonogiri 10.949 Sarmin A.951 Sri Yanti A.Pd.Ma L 16/02/81 Non-PNS D2 8 SDN III Ngaglik Wonogiri 10.Ma P 20/07/70 Non-PNS D2 8 SDN IV Sidoharjo Wonogiri 10.943 Siti Muhani'ah S.I 197306032000032001 P 03/06/73 PNS NIP-15 S1 III/b 11 SDN III Ngadirejo Wonogiri 10.Pd.928 Anom Miliho S.Pd.I 197110072010012003 P 07/10/71 PNS Daerah S1 III/a 10 SDN 1 Kerjokidul Wonogiri 10.Ma P 15/08/83 Non-PNS D2 8 SDN III Jatirejo Wonogiri 10.Ag 197208022000032001 P 02/08/72 PNS NIP-15 S1 III/c 11 SDN 1 Jatimarto Wonogiri Dra.944 Siti Fatimah A.958 Harwanti A.Pd.936 Siti Nurhamidah Hidayati S.Ma P 26/08/77 Non-PNS D2 8 SDN V Kerja Lor Wonogiri 10.Ma L 15/07/73 Non-PNS D2 8 SDN III Mlokowetan Wonogiri 10.Pd.Ag P 31/01/76 Non-PNS S1 9 SDN V Gedong Wonogiri 10.939 Harno A. 11 SDN III Paranggupito Wonogiri 000000000150302304 P 24/04/72 PNS NIP-15 S1 III/b 11 SDN 1 Wonoharjo Wonogiri Wonogiri 197207202000031001 L 20/07/72 PNS NIP-15 SLTA II/d 11 SDN 1 Brenggolo Wonogiri S.934 Husnul Khotimah S.Ma P 10/04/74 Non-PNS D2 8 SDN Tempurharjo Wonogiri 10.932 Ida Royani S. 000000000150317200 L 05/02/65 PNS NIP-15 S1 III/b 10 SDN V Gunungan Wonogiri 10.Ag 197301252000031002 L 25/01/73 PNS NIP-15 S1 III/c 11 SDN 2 Karangtengah 10.Ag P 10/07/75 Non-PNS S1 10 SDN 1 Pondok Wonogiri 10.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

962 Wartami 10. 10.963 Sugeng Marwoko 10.960  Sarto A.961 Sadat 10.964 Paryanti        !  .Ma 10.

 "  # $ .

 SDN 2 Mojopuro %.

992 Maftukin S.Pd.I L 26/10/75 Non-PNS S1 7 SDN 1 Sukoharjo Wonogiri 10. L 15/09/69 Non-PNS D2 7 A.Ma P 16/03/85 Non-PNS D2 7 SDN III Waleng Wonogiri 10.I 10.984 Anis Munandar Drs.983 Juremi L 28/06/67 Non-PNS SLTA 6 SDN 1 Mlokomanis Wonogiri 10.Ma L 16/10/69 Non-PNS D2 7 SDN 2 Gemalang Wonogiri S.I 197005112005011002 L 11/05/70 PNS NIP-15 S1 III/a 6 000000000150360730 L 20/10/70 PNS NIP-15 S1 II/a 6 SDN 1 Sendangsari Wonogiri L 22/11/70 Non-PNS S1 6 SDN 1 Ngrompak Jatisrono Wonogiri 197102202005011001 L 20/02/71 PNS NIP-15 D2 II/b 6 SDN 2 Ngroto Wonogiri II/b 6 SDN 1 Rejosari Wonogiri Wonogiri 10.986 Sutijo S.965 Nurul Zuliawati S.Pd.Ma L 20/01/82 Non-PNS D2 7 SDN 2 Genengrejo Wonogiri 10.I P 03/12/84 Non-PNS S1 7 SDN 3 Gebangharjo 10.971 Murniati A.993 Sukidi 10.980 Andhi Eko Purwanto S.I P 15/07/70 Non-PNS S1 7 SDN IV Ngadirejo Lor Wonogiri S.968 Rohmat Fajar Setyawan M.997 Ahmad Widodo S. Karim S.Ma P 05/09/83 Non-PNS D2 7 SDN 1 Termes Wonogiri 10.994 Rahmat S.Ma L 15/10/78 Non-PNS D2 P 28/04/79 PNS Daerah D2 II/b 7 SDN III Kepyar Wonogiri 7 SDN 1 Kayuloko Wonogiri Wonogiri 10.Ag 10.Ma P 06/02/74 Non-PNS D2 7 SDN 1 bugelan Wonogiri Wonogiri 10.995 Abdul Somad A.I L 06/09/77 Non-PNS S1 7 SDN 1 Lembahbang Wonogiri 10. 000000000150374481 L 20/08/68 PNS NIP-15 S1 II/b 6 SDN VI Kepuhsari Wonogiri 10.Ag 000000000150358199 L 20/01/73 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN 2 Jatirejo Wonogiri 10.I P 22/07/75 Non-PNS S1 7 SDN III Wiroko Wonogiri 10.Ag L 11/01/71 Non-PNS S1 7 SDN 1 Tameng Wonogiri Hj.985 Sri Wahono S.Ma 197205202005011001 L 20/05/72 PNS NIP-15 D2 II/c 6 SDN 2 Gunungsari 10.I 000000000150374804 L 04/05/69 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN VII Wonogiri Wonogiri 10.Ag 197209282005011001 L 28/09/72 PNS NIP-15 S1 III/b 6 SDN 1 Purwosari Wonogiri 10.990 Ahmadi S.Pd.Pd.987 Nurkayati S.I L 12/05/79 Non-PNS S1 7 SDN 1 Jatipurno 10.Pd. A.988 Siti Retno Chusniah 10.970 Tedi Sumiran A.Pd.982 Yuningsih A.989 Larso 10.Ag 197106042005011005 L 04/06/71 PNS NIP-15 S1  Wonogiri 10.966 197904282008012015   10.Ag L 12/08/77 Non-PNS S2 7 SDS IT Al-Huda Wonogiri 10.Pd.998 Titik Murtini A.Ag P 30/07/74 Non-PNS S1 7 SDN 04 Baturetno Muqowimiyati S.Ma L 07/07/82 Non-PNS D2 7 SDN 2 Selorejo Wonogiri 10.996 Muh.976 Rujito A.Pd.Ag 000000000150358194 L 12/07/69 PNS NIP-15 S1 III/b 6 SDN 2 Domas Wonogiri 10.I L 11/12/83 Non-PNS S1 7 SDN 1 Genengrejo Wonogiri Wonogiri 10.Ma P 15/02/73 Non-PNS D2 6 SDN III Gedong Wonogiri   .979 Dian Mayasari A.977 Siti Muslimatin A.Ma P 06/03/83 Non-PNS D2 7 SDN 1 Plosorejo Wonogiri 10.974 Beni Krisdiyanto A.978 Suryani A.972 Agus Triyono S.Pd.Pd 197003312005012003 P 31/03/70 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN 2 Temon Baturetnoi Wonogiri 197004162005011001 L 16/04/70 PNS NIP-15 SLTA II/b 6 SDN III Bakalan Wonogiri SDN 1 Pujiharjo Wonogiri 10.973 Hery Setyoko A.Pd.975 Doni Rahmanto A.Pd.Ma L 16/01/81 Non-PNS D2 7 SDN III Genegrejo Wonogiri 10.I 196912282005012001 P 28/12/69 PNS NIP-15 S1 II/c 6 SDN III Kopen Wonogiri S.Ma 10.Ma P 09/07/83 Non-PNS D2 7 SDN 1 nadi Wonogiri 10.969 Imam Mahput S.991 Muhammad Nasir S.967 Suratno S.981 Rina Istirahayu S.Ma L 26/01/82 Non-PNS D2 7 SDN III Puhpelem Wonogiri 10.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

I 197303292005011003 L 29/03/73 000000000150360729 L 19/04/73 L 14/05/73   PNS NIP-15 !  .Pd. 10.999        Edi Sumarwan S.

I 000000000150362072 L 03/03/74 PNS NIP-15 S1 II/b 6 .Ag 197308242005011002 L 24/08/73 PNS NIP-15 S1 III/b 11.I 11.I 000000000150359132 P 22/05/73 PNS NIP-15 S1 III/b 11.Pd.Ag 11.Pd.002 Khodijah S.003 Arif Andi Mahmudi S.004 Tri Sunardi S.Pd.000 Ashuri S.001 Tri Asmara S. "  # $ S1 III/a PNS NIP-15 S1 III/a Non-PNS S1 11.

 SDN 3 Tempurharjo %.

Ma P 19/03/74 Non-PNS D2 6 SDN 1 Baleharjo Wonogiri 11.Ma P 28/10/75 Non-PNS D2 6 SDN 1 Bulusari Wonogiri 11.Pd.006 11.012 Imam Muhsin S.Ma P 13/01/83 Non-PNS 198205162005012002 III/a 6 SDN 2 Tanjungsari Wonogiri 6 SDN 2 Jendi Wonogiri 6 SDN III Pule Wonogiri D2 6 SDN Ngroto Wonogiri D2 6 SDN I Pingkuk Wonogiri III/a  Wonogiri 11.Pd.Ma P 06/01/83 Non-PNS 11.016 Yanto S.037 Atik Lis Mulyanti A.036 Linda Hapsari A.I L 14/07/76 Non-PNS S1 6 SDN 1 Tunggur Wonogiri 11.021 Suripto A.I L 06/04/80 PNS NIP-15 S1 198004062005011002 III/a 6 SDN 2 Pokoh Kidul Wonogiri 6 SDN 1 Bugelan Wonogiri 11.025 Ima Sevyani A.Ma L 19/06/79 Non-PNS D2 6 SDN 2 Sidokarto Wonogiri 11.017 Tri Hatmini Nurhidayatun S.033 Sri Maryati S.035 Retno Utami S.I 197503092005011003 L 09/03/75 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN 2 Miricinde Wonogiri 11.I 000000000150359131 000000000150358207 000000000150359125 P 19/04/77 Non-PNS D2 P 29/11/77 PNS NIP-15 S1 P 16/12/77 Non-PNS D2 L 06/01/78 PNS NIP-15 6 SDN 2 Guno Wonogiri III/a 6 SDN 2 Pidekso Wonogiri 6 SDN IV Tirtomoyo Wonogiri S1 III/b 6 SDN III tawangrejo Wonogiri II/b 11.014 Sri Wulandari A.Pd.013 Sukini A.Ma L 03/01/81 Non-PNS D2 6 SDN 1 Tanggulangin Wonogiri P 03/06/81 PNS NIP-15 S1 P 04/04/82 Non-PNS D2 P 16/05/82 PNS NIP-15 S1 11.Pd.032 Bayu Prihantoro A.034 Girah A.Ma P 24/06/78 Non-PNS D2 6 SDN 1 Parangharjo Wonogiri 11.I L 25/06/76 Non-PNS S1 6 SDN 1 Biting Wonogiri 11.010 Muhammad Thohir A.Ma L 18/02/78 PNS NIP-15 D2 11.Ag L 24/03/78 Non-PNS S1 6 SDN IV Baturetno Wonogiri 6 SDN 2 Tukulrejo Wonogiri 11.020 Sugiyanto S.Ma L 22/04/75 Non-PNS D2 6 SDN 2 Bulusari Wonogiri 11. 6 SDN III Tirtosworo Wonogiri 6 SDN 2 Ngaglik Wonogiri 6 SDN 2 Wuryorejo Wonogiri 6 SDN III Gambirmanis Wonogiri 6 SDN II Ploso Wonogiri 11.031 Eka Widiastuti A.007 Muhammad Khoiruddin S.027 Kristini Susilowati S.Ma L 05/03/74 Non-PNS D2 6 SDN V Gedong Wonogiri Supartini A.Ag L 19/07/75 Non-PNS S1 6 SDN 2 Lemahbang Wonogiri 11.Ma P 26/12/80 Non-PNS D2 6 SDN 2 Kopen Wonogiri 11.Ma 000000000150358198 11.024 Aris Prasetyanto A.011 Ibnu Rosidi S.015 Asykuri S.Pd.I L 03/05/75 Non-PNS S1 6 SDN II Arjosari Wonogiri 11.I L 22/04/75 Non-PNS S1 6 SDN 1 Bulusari Wonogiri 11.Pd.Ag 11.Pd P 28/01/80 Non-PNS S1 11.I L 05/10/80 Non-PNS S1 6 SDN 2 Ngadirejo Lor Wonogiri 11.029 Sugiarno A.Pd.Ma P 09/04/76 Non-PNS D2 6 SDN 1 Kopen Wonogiri 11.026 Sunarni A.Ag 197405242005011003 L 24/05/74 PNS NIP-15 S1 III/b 6 SDN 1 Batuwarno Wonogiri 11.Pd.Ma P 25/01/80 Non-PNS D2 6 SDN 1 Bulukerto Wonogiri 11.I 11.008 Yatto S.Ma 11.009 Muhammad Thohib S.I 11.005 Purwanto A.019 Erlina Handayani A.Ma L 04/10/80 Non-PNS D2 6 SDN III Nguneng Wonogiri 11.022 Taufiq Hari Nugroho S.023 Tukiyem A.Ma P 01/09/79 Non-PNS D2 6 SDN III MLopoharjo Wonogiri 11.018    .028 Misnianto S.030 Yuwanirma Ima Damayanti SH.Pd.

 .

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

 11.I     L   !  .038  Iwan Aji Pandianto  S.Pd.

 "  # $ 06/04/83 Non-PNS S1 6 .

 SDN 1 Bugelan %.

Pd P 07/07/69 Non-PNS S1 5 SDS IT Al-Huda Wonogiri 11.Pd.061 Ruchaini Nur Hidayati A.Pd.Ma L 24/10/76 PNS Daerah D2 5 SDN 1 Gudangharjo Wonogiri 11.Pd.055 Sri Suprapti A.Ag L 20/07/70 Non-PNS S1 5 SDN 1 Pidekso Wonogiri S.066 Wartanti A.Ma P 04/11/83 Non-PNS D2 6 SDN 1 tegiri Wonogiri 11.045 Sri Mulyono A.039 Retno Murniati A.056 Suyatno S.Pd.073 Dwi Haryoko S.050 Mubarokah S.Ag P 27/11/68 Non-PNS S1 5 SDS Muhammadiyah Program Khusus 11.072 Heru Prasetyo S.067 Ari Sukaryadi L 20/10/75 Non-PNS SLTA 5 SDS Nurul huda Wonogiri P 13/01/76 PNS Daerah 5 SDN 4 Pulutan Wetan Wonogiri L 11/07/76 Non-PNS SLTA 5 SDN 1 Guno Wonogiri P 14/08/76 Non-PNS D2 5 SDS IT Ulin Nuha Wonogiri 11.I P 04/04/85 Non-PNS S1 6 SDN II Pidekso Wonogiri L 21/08/85 Non-PNS SLTA 6 SDN IV Bulukerto Wonogiri L 11/10/85 Non-PNS D2 6 SDN 1 Klunggen Wonogiri 11.Ma 197307182006042012 P 18/07/73 PNS Daerah D2 II/c 5 SDN 2 Purwantoro Wonogiri 11.042 Sundari S.062 Utami Nurwulansih S.Pd.Ma 197112052006042018 P 05/12/71 PNS Daerah D2 II/c 5 SDN 1 Tempurharjo Wonogiri 11.059 Sri Hartanti 11.Ma L 05/04/80 Non-PNS D2 5 SDN 1 Paranggupito Wonogiri 11.Ma P 08/06/75 Non-PNS D2 5 SDN 3 Sindukarto Wonogiri 11.051 Sriyanti A.I L 23/02/81 Non-PNS S1 5 SDS Ulin Huda Wonogiri   .Pd.I L 22/04/84 Non-PNS S1 6 SDN 1 Sidoharjo Wonogiri 11.054 Siti Fatimah S.076 Rahmat S.068 Kholidah Masykuroh 11.052 Umi Mubarokah S.Pd.043 Erna Nurhayati Edi Riyanto 11.060 Abdul Aziz Al Afif 197112032006041011 L 03/12/71 PNS Daerah SLTA II/b 5 SDN 1 Tanjungsari 11.Pd.Pd.Pd.044   11.049 Siti Asmak S.I 197006052006041013 L 05/06/70 PNS Daerah S1 II/b 5 SDN Mojoroto Wonogiri 11.I L 13/05/78 Non-PNS S1 5 SDN IV Purwoharjo Wonogiri 11.I P 06/10/84 Non-PNS S1 6 SDN 1 Nguneng Wonogiri S.046 Supardi S.074 Gunawan Widi Hartato A.I L 26/05/86 Non-PNS S1 6 SDN 2 Ngroto Wonogiri 11.I L 23/11/86 Non-PNS S1 196705102006042008 P 10/05/67 PNS Daerah S1 II/b 11.I 197202232006042014 P 23/02/72 PNS Daerah S1 II/b 5 SDN 1 Genukharjo Wonogiri Wonogiri 11.Ma 197610242006041006 S1 II/b II/c  Wonogiri 11.Ma P 24/09/83 Non-PNS D2 6 SDN 1 Conto Wonogiri Murni Hastuti A.I 196908182006042005 P 18/08/69 PNS Daerah S1 II/b 5 SDN 1 Hargantoro Wonogiri Wonogiri 11.Pd. 11.I 197104262006041005 L 26/04/71 PNS Daerah S1 II/b 5 SDN III Jatisrono Wonogiri 197106062006042025 P 06/06/71 PNS Daerah SLTA II/b 5 SDN 1 Kasihan Wonogiri Wonogiri 11.053 Tri Widayati S.Ag P 30/03/75 Non-PNS S1 5 SDS IT Ibnu Sina Wonogiri 11.I P 12/10/80 Non-PNS S1 5 SDN 1 Domas Wonogiri 11.063 Sri Handriani S.057 Muhammad Mahmud S.071 Isbiyanto A.Pd.Pd.Ma 197004302006042004 P 30/04/70 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 1 Ronggojati 11.I 196906112006042006 P 11/06/69 PNS Daerah S1 II/b 5 SDN 1 Pandeyan Wonogiri 11.047 Isti Susilowati A.069 Jarwanto 11.048 Aris Yuliyanto S.I 11.Ma 11.070 Rina Puji Astuti S.Ma 000000000500141664 P 16/02/69 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 2 Kerjo Lor Wonogiri 11.065 Warni S.064 Muryani A.Ag 197212122006042020 P 12/12/72 PNS Daerah S1 II/a 5 SDN IV Pondok 11.I 197601132006042018 A.Ma P 25/10/86 Non-PNS D2 6 SDN 2 Pasekan Wonogiri 6 SDN III Pasekan Wonogiri 5 SDN 1 Pule Wonogiri Wonogiri 11.058 Katno 11.075 Maryati S.Pd.Pd L 28/10/78 Non-PNS S1 5 SDS IT Al-Huda Wonogiri 11.040 11.Pd.041 Riyanto S.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

I 11. 11.078 Asih Mardikani S.Pd.077  Dwi Prayitno S.I 11.Pd.079 Agung Setiyawan  198104042006041018     L 04/04/81   PNS Daerah !  .

 "  # $ S1 II/c 5 .

 SDN IV Pijiharjo %.

091 Dian Lestari A.Ag P 19/09/73 Non-PNS S1 4 SDN III Bubakan Wonogiri 11.080 Dwi Widayanti A.093   4 SDN 2 Banaran Wonogiri 4 SDN 2 Kismantoro Wonogiri 11.Ma L 02/11/73 Non-PNS D2 4 SDN 1 Sambiroto Wonogiri 11.084 Paryanti S.Ma P 03/08/84 Non-PNS D2 5 SDS IT Nurul Huda Pracimantoro Wonogiri 11.Ma P 02/04/66 PNS Daerah D2 4 SDN IV Kerjo Lor 11.Ma 196406282006042001 P 28/06/64 PNS Daerah D2 II/b 4 SDN 1 Watusomo 11.112 Munifah Budi Lestari S.085 Titik Isnain Muflihah S.113 Sidik Purnowirawan A.105 Sartono 11.Ma L 03/06/67 Non-PNS D2 4 SDN 2 Digal Wonogiri 11.Ma L 07/12/73 Non-PNS D2 4 SDN II Plosorejo Wonogiri 11.087 Nurul Chottimah A. 196504052007011025 L 05/04/65 PNS Daerah S1 II/b 4 SDN 2 Gebang Wonogiri 11.Ma L 23/03/87 Non-PNS D2 5 SD Islam Rumpuh Muslim P 17/04/89 Non-PNS SLTA 5 SDN III Baturetno Wonogiri L .111 Jamilatun Dwi Rahayu P 31/01/73 Non-PNS SLTA 4 SDS Islam Ar-Rahman Wonogiri 11.101 Endang Sri Rahayu A.Pd.109 Nunik Utari A.Ma 196508012007011019 L 01/08/65 PNS Daerah D2 II/b 4 SDN 2 Paranggupito Wonogiri 196604022007012016 II/b Wonogiri 11.Pd.098 Sukati S.I P 06/03/85 Non-PNS S1 5 SDN 3 Sambiroto Wonogiri 11.Ma P 28/12/85 Non-PNS D2 5 SDN 2 Kerjo Lor Wonogiri 11.110 Nanik Mustamiroh S.096 Jamiatul Hasanah Dra.082 Narsi A.Ma Wonogiri 11.081 11.104 Mukimin A.102 Suyatno A.100 Siti Nurhidayati A.Pd.Pd.Ma L 18/09/67 Non-PNS D2 4 SDN II Kentos Wonogiri A. 196410052007012011 P 05/10/64 PNS Daerah S1 III/a 4 SDN 2 Sambirejo Wonogiri 11.Ma L 06/10/85 Non-PNS D2 5 SDN IV Gedong Wonogiri 11.107 Ibnu Rahmadi S.092 Parmin Nila Retno Aprilia 11.Ma 198403232006042014 P 23/03/84 PNS Daerah D2 II/c 5 SDN 5 Pijiharjo Wonogiri Apri Tyas Rahmawati S.114 Khoirul Anwar A.099 Katman A.Ma 196909042007012016 P 04/09/69 PNS Daerah D2 II/b 4 SDN III Kepatihan Wonogiri 11. P 17/08/82 Non-PNS S1 5 SDS IT Al-Huda Wonogiri L 01/02/84 Non-PNS SLTA 5 SDN 2 Waleng Wonogiri 11.090 Ana Wastuti A.Ma 196907012007012018 P 01/07/69 PNS Daerah D2 II/b 4 SDN 4 Kismantoro Wonogiri 11.Ma L 18/09/67 Non-PNS D2 4 SDN 2 Ketos Wonogiri 11.089 Umi Salamah A.086 Cicik Ayomi A.088 Dwi Cahyono A.083 Nanik Purwaningsih S.Ag P 11/04/65 Non-PNS S1 4 SDN 2 Eromoko Wonogiri 11.Ma P 14/08/66 Non-PNS D2 4 SDN 1 girimarto Wonogiri 11.I 198408192006042009 P 19/08/84 PNS Daerah S1 II/c 5 SDN 1 Sukomangu Wonogiri 11.Ag 197012212007012008 P 21/12/70 PNS Daerah S1 III/b 4 SDN 2 Tanjungsari Wonogiri 11.115 Henni Wijiyanti P 26/12/73 Non-PNS SLTA 4 SDN II Jatimarto Wonogiri   .Ma P 26/02/87 Non-PNS D2 5 SDN 1 Pucung Wonogiri A.Ma P 27/09/85 Non-PNS D2 5 SDN 2 Nguneng Wonogiri 11.Ma P 06/10/85 Non-PNS D2 5 SDN 3 Baleharjo Wonogiri 11.106 Sunardi 196808062007011032 L 20/05/68 Non-PNS L 06/08/68 PNS Daerah D2 SLTA II/b  Wonogiri 11.103 Mukmin A.097 Abdul Qohar Drs.- Non-PNS D2 4 SD Islam Rumpuh Muslim Wonogiri Wonogiri 11.Ma 11.I 000000000500130039 P 21/02/85 PNS Daerah S1 II/c 5 SDN 1 Sidokarto Wonogiri 11.Ma P 30/07/85 Non-PNS D2 5 SDN 1 Selomarto Wonogiri 11.Ag 196906262007011013 L 26/06/69 PNS Daerah S1 III/a 4 SDN IV Gunungan Wonogiri 11.108 Siti Imro'atul Kiptiyah A.095 Rodliyatun A.I 198404032006042014 P 03/04/84 PNS Daerah S1 II/c 5 SDN 1 Tegalharjo Wonogiri 11.094 Sugeng Riyadi A.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

 11.I      197409162007012006 P 16/09/74   PNS Daerah !  .Pd.116  Purmiyati S.

 "  # $ S1 .

  %.

I L 02/03/80 Non-PNS S1 4 SDN 1 Sumberejo Wonogiri 11.Pd.Md P 13/04/76 Non-PNS D3 4 SDN Girimulyo Wonogiri 11.Ma L 08/06/78 Non-PNS D2 4 SDN III Giriwarno Wonogiri 11.I L 03/03/81 Non-PNS S1 4 SDN 4 Genukharjo Wonogiri 11.I L 22/02/80 Non-PNS S1 4 SDS IT Ulun Nuha Wonogiri 11.151 Sri Sunarti A.143 Paino A.Ma 197604102007012012 P 10/04/76 PNS Daerah D2 II/b 4 SDN III Ngadirejo Wonogiri 11.Pd.I 197710272007012007 P 27/10/77 PNS Daerah S1 III/a 4 SDN 1 Sambirejo Wonogiri 11.138 Saiful Kholifah A.I P 26/04/81 Non-PNS S1 4 SDN 1 Keloran Wonogiri 11.137 Karsi S.Ma 198106142007012004 P 14/06/81 PNS Daerah D2 II/b 198107152007012007 III/a 11. II/b 4 SDN 2 Rejosari Wonogiri 11.134 Suharmadi S.Pd.Ma P 10/03/82 Non-PNS D2 4 SDN 2 Tegalharjo Wonogiri 11.Ma P 10/10/80 Non-PNS D2 4 SDN 1 Sedayu Wonogiri Wonogiri 11.I L 24/09/74 Non-PNS S1 4 SDN I Ngelo Wonogiri 11.Ma P 08/12/80 Non-PNS D2 4 SDN 2 Jatirejo 11.149 Mini S.Pd.Pd.136 Sri Liyanti S.Ma P 01/10/81 Non-PNS D2 4 SDN 2 Randusari Wonogiri 11.Ma L 23/10/78 PNS Daerah D2 4 SDN 2 Kasihan Wonogiri 11.Pd.Pd.Ma P 02/12/78 Non-PNS D2 4 SDN 2 Randusaru Wonogiri 11.S L 19/06/78 Non-PNS S1 4 SDS IT Al-Huda Wonogiri L 21/06/78 PNS Daerah S1 L 28/06/78 Non-PNS D2 11.Ma 197506252007012011 P 25/06/75 PNS Daerah D2 II/b 4 SDN IV Kerjo Lor Wonogiri 11.118 Yuyun Suciati A.139 Nurul Sri Lestari A.132 Kiswanto A.Pd.130 Nur Hidayati S.131 Sarmun S.126 Sudaklsi A.122 Tutut Susanti Utami A.147 Suwarni S.Ma 000000000500168353 P 09/03/78 PNS Daerah D2 II/b 4 SDN 1 Gesing Wonogiri Wonogiri 11.119 Iswanti A.127 Dwi Haryanto S.Ma L 06/04/81 Non-PNS D2 4 SDN 2 Setren Wonogiri 11.Pd.120 Efri Susanti A.144 Suyati S.Pd.135 Abdul Karim S.140 Harni A.128 Bejo S.Ma 197806212007011003 11.150 Imam Safitri S.148 Madhona Widyaningrum SH.Pd.152 Hartini A.133 Umi Nurjanah A.I 11.I 197809112007011008 197810232007011003 III/a P 08/07/78 Non-PNS S1 L 11/09/78 PNS Daerah S1 III/a II/b 4 SDN 2 Sambirejo Wonogiri 4 SDN 1 Ngunggahan Wonogiri 4 SDN VII Bero Wonogiri 4 SDN 1 Kismantoro Wonogiri 11.Pd.I 198108292007012003 P 15/07/81 PNS Daerah S1 P 28/07/81 Non-PNS S1 P 29/08/81 PNS Daerah S1 L 03/09/81 Non-PNS S1 III/a 4 SDN 1 Sanan Wonogiri 4 SDN 2 Sokoboyo Wonogiri 4 SDN 2 Klunggen Wonogiri 4 SDN 2 Bulusari Wonogiri 4 SDN 2 Sedayu Wonogiri 4 SDN 1 Ngambarsari Wonogiri 11.Ma P 15/03/82 Non-PNS D2 4 SDN 2 Sambirejo Wonogiri 11.Pd.Pd.141 Panji Sularto S.154 Lilik Sri Harwati S.142 Beny Susanto A.Ma L 29/03/81 Non-PNS D2 4 SDN 1 Wonodadi Wonogiri 11.146 Nurul Ismayatun A.123 Eni Rustanti S.145 Lilis Handayani A.I P 14/02/77 Non-PNS S1 4 SDN IV Pasekan Wonogiri 11.I P 17/04/82 PNS Daerah S1 4 SDN 1 Ngadipiro Wonogiri 198204172007012005 III/a       .Ma P 13/05/81 Non-PNS D2 11.I 11.I 11.153 Harjanti A.117 Maryudi S.I 11.I 198008032007012010 P 03/08/80 PNS Daerah S1 III/a 4 SDN 2 Made Wonogiri 11.Ma P 23/05/77 Non-PNS D2 4 SDN 2 Bangsri Wonogiri 11.121 Sri Lestari S.Pd.I P 02/08/80 Non-PNS S1 4 SDN 1 Sempukerep Wonogiri 11.124 Umi Kulsum A.129 Syamsul Rihadi A.Pd.125 Ali Zamroni L 30/03/78 Non-PNS SLTA 4 SDN 2 Jendi 11.Ma 198009072007012012 P 07/09/80 PNS Daerah D2 II/b 4 SDN III Lemahbang Wonogiri 11.I 11.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

 11.155   Wahyudi     L 04/06/82   Non-PNS !  .

 "  # $ SLTA 4 .

  %.

180 Taufik Ismail L 01/10/86 Non-PNS SLTA 4 SDN 2 Miri Wonogiri 11.I 196709232008011005 L 23/04/67 PNS Daerah S1 II/b 3 SDN 2 Krandegan Wonogiri 11.Sos.169 Sri Hartini A. SD IT Al-Huda Wonogiri 11.176 Susi Nurjanah A.174 Muhammad Azis S.177 Dwi Widayati A.I P 30/08/84 Non-PNS S1 4 SDN 2 Pasekan Wonogiri 11.Ma 196601102008012005 P 10/01/66 PNS Daerah D2 II/b 3 SDN 1 Kismantoro Wonogiri 11.Pd.192 Siti Aisah S.Ma S.170 Siti Fatimah S.Ma L 10/08/85 Non-PNS D2 4 SDN III Ketos Wonogiri 11.I P 12/11/82 Non-PNS S1 4 SDN 6 Manyaran Wonogiri 11.159 Yatemi S.191 Katino S.168 Ahmad Bakhori A.163 Yully Kusuma Dewi S.185 Edy Prasetyo L 25/09/89 Non-PNS SLTA 4 SDN 1 Pucung Wonogiri SLTA 11.Ma P 19/12/84 Non-PNS D2 4 SDN 2 Padarangin Wonogiri 11.Ma P 13/01/85 Non-PNS D2 4 SDN 1 Digal Wonogiri 11.167 Arif Rahmadi A.166 Tarno S.I P 02/07/83 Non-PNS S1 4 SDN 11 Mlopoharjo Wonogiri 11.193 Sri Maryani 196905132008012017 P 13/05/69 PNS Daerah SLTA II/b 3 SDN III Baleharjo Wonogiri       .Pd.171 Nur Hidayat S.Pd.Ma 196704172008011008 L 17/04/67 PNS Daerah D2 II/b 3 SDN 2 Wonoharjo Wonogiri 11.182 Wahidah Siti Juariah P 20/03/87 Non-PNS D2 4 SDN 1 Panekan Wonogiri 11.Pd.Pd.I P 21/06/82 Non-PNS S1 4 SDN 2 Johunut Wonogiri 11.Ag L 25/09/89 Non-PNS 4 SDN I Putung Wonogiri 196402032008012002 P 03/02/64 PNS Daerah S1 III/a 3 SDN 3 Pracimantoro Wonogiri 11.I L 13/07/83 Non-PNS S1 4 SDN 1 Gendayakan Wonogiri Wonogiri 11.172 Nur Sudiyarsi S.164 Fitria Yulianti S.157 Agus Sriwidodo A.Ma P 07/03/83 Non-PNS D2 4 SDN 2 jatirejo Wonogiri 11.I L 03/10/84 Non-PNS S1 4 SD IT As Salamah Wonogiri 11.178 Sigit Suryanto A.184 Ika Fardila Aini P 15/10/88 Non-PNS SLTA 4 SDN III Ngandong Wonogiri 11.I P 06/05/84 Non-PNS S1 4 SDN III Puloharjo Wonogiri 11.I L 09/03/86 Non-PNS S1 4 SDN 1 Kepyar Wonogiri 11.162 Retno Wulandari A.Pd.161 Nining Amin Hidayati S.181 Assori L 14/11/86 Non-PNS SLTA 4 SDN II Geneng Wonogiri 11.Pd.173 Rosita S.187 Sugini A.160 Dany Febyanata L 02/02/83 Non-PNS SLTA 4 SDN III Kasihan Wonogiri 11.179 Dwi Prasetyo S.I P 11/07/83 Non-PNS S1 4 SDN III Gesing Wonogiri 11.I L 24/07/84 Non-PNS S1 4 SDN 3 Jeblogan Wonogiri 11.I L 10/09/83 Non-PNS S1 4 SDN 3 Sugihan 11.Pd.175 Etik Triswitayati A.Pd.I P 02/03/83 Non-PNS S1 4 SDN 1 Ngaglik Wonogiri 11.Pd.Ma L 08/03/84 Non-PNS D2 4 SDN Mlokomanis Wonogiri Wonogiri 11.186 Edy Prasetya 11.190 Husein A.Pd.188 Sarti A.183 Suwandi L 23/01/88 Non-PNS SLTA 4 SDN II Dlepih Wonogiri 11.I L 10/10/82 Non-PNS S1 4 SDN III Kepatihan Wonogiri 11.Ma L 16/10/83 Non-PNS D2 4 SDN 2 Sambiharjo Wonogiri 11.Ag 196610102008011005 L 10/10/66 PNS Daerah S1 II/b 3 SDN 1 Tlogosari Wonogiri 11.Pd.Pd.Ma P 16/04/84 Non-PNS D2 4 SDN 2 Bakalan 11.Ma P 12/12/84 Non-PNS D2 4 SDN 3 Padarangan Wonogiri 11.Ma L 30/08/82 Non-PNS D2 4 SDN 2 Jatirejo Wonogiri 11.Th.Ag 196705102008012017 P 10/05/67 PNS Daerah S1 III/a 3 SDN 2 Kepatihan Wonogiri 11.158 Sarto S.I P 27/07/84 Non-PNS S1 4 SDN 1 Mlokowetan Wonogiri 11.189 Mufti Choironi S.165 Riyat Islaini S.156 Yunita Wulandari S.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

198 Tamini 11. 11.195 Moh. Qomarudin 11.199 Dalhari Nuryanto       !  .194  Nurul Hidayati  A.Ma 11.Ma 11.196 Ropingahtun A.Ma 196907032008012019 11.197 Siti Maryam A.

 "  # $ .

 SDN 1 Kulurejo %.

204 Dian Fitriani A.202 Agus Subroto S.Pd.Pd.232 Kuri Iswanto S.I L 07/11/77 PNS Daerah D2 P 08/05/78 Non-PNS S1 11.Ag P 27/08/71 PNS NIP-13 S1 3 SDN III Belikurip Wonogiri 11.213 Prihatin S.223 Nunik Hidawati S.225 Yenni Mardhiyah Murtiana S.Pd.Ma 197806262008012014 SLTA 198005312008012014 198102042008011012 P 05/05/80 Non-PNS S1 P 31/05/80 PNS Daerah D2 P 17/10/80 Non-PNS S1 L 04/02/81 PNS NIP-13 D2 II/b 3 SDN 2 Giriharjo Wonogiri II/b 3 SDN 2 Pucung Wonogiri 3 SDN 4 Pare Wonogiri II/b 3 SDN I Gendayakan Wonogiri 11.I P 04/09/78 Non-PNS S1 3 SDN 1 Temon Wonogiri 11.228 Tri Winarni S.200 Zidni Nurhayati S.I 11.I 197612092008012015 P 03/12/76 PNS Daerah S1 3 SDN 1 Banyakprodo Wonogiri L 26/08/77 Non-PNS 3 SDN 1 Widoro Wonogiri A.Ma 11. P 03/07/69 PNS Daerah D2 II/b 3 196908292008011008 L 29/08/69 PNS Daerah SLTA II/b 3 SDN III Suci Wonogiri 197003182008012011 P 18/03/70 PNS Daerah D2 II/a 3 SDN 1 Gunungan Wonogiri Wonogiri 197011122008012010 P 12/11/70 PNS Daerah D2 II/b 3 SDN IV Punduhsari P 20/12/70 PNS Daerah SLTA II/b 3 SDN 2 Batuwarno Wonogiri A.Ma P 14/07/82 Non-PNS D2 3 SDN 1 Wuryantoro Wonogiri Wonogiri 11.207 Ida Royani 11.I L 17/08/84 Non-PNS S1 3 SDN Ngoroto 3 Wonogiri 11.I L 06/09/74 Non-PNS S1 3 SDN I Tanjung Wonogiri 11.214 Endang Wirdiningsih A.Pd.210 Heti Trisnawati A.I L 30/05/81 Non-PNS S1 3 SDN III Basuhan Wonogiri 11.I L 06/09/74 Non-PNS S1 3 SDN 1 Tanjung Wonogiri 11.Pd.201 Agung Subroto S.Ma 197103232008011010 L 23/03/71 PNS Daerah D2 II/b 3 SDN 1 Talesan Wonogiri 197108272008012004 III/a 11. Bana S.216 Winarto A.I L 11/04/82 Non-PNS S1 3 SDN 2 Miri Wonogiri 11.I 11.I P 27/07/82 Non-PNS S1 3 SDN 3 Jeporo 11.Pd.I 11.Ma.Pd.Ag L 02/05/75 Non-PNS S1 3 SDN I Jeporo Wonogiri 11.Pd.226 Mariyatin A.230 Moh.Pd.Pd.Pd.Pd.Ma 197710252008012017 P 25/10/77 PNS Daerah D2 II/b 3 SDN 1 gambiranom Wonogiri 197711072008011021 II/b 3 SDN III Manyaran Wonogiri 3 SDN 1 Bakalan Wonogiri Wonogiri 11.218 Mahendra Faturoqim A.Ma P 28/09/75 Non-PNS D2 3 SDN III Tirtomoyo Wonogiri 11.220 Nardi S.I P 22/04/85 Non-PNS S1 3 SDN V Baturetno Wonogiri 11.Pd.217 Agus Purwanta S.229 Wahyu Susilawati SH.Ma P 26/06/78 PNS Daerah D2 3 SDN 2 Padarangin 11.I P 03/04/84 Non-PNS S1 3 SDN 2 Tukulrejo Wonogiri 11. Thoha S.221 Ida Yulia A.Pd.I L 09/05/85 Non-PNS S1 3 SDN 2 Gumiwang Lor Wonogiri   .I.208 Tono A.I P 31/03/84 Non-PNS S1 3 SDN 1 Joho Wonogiri 11.Ma P 16/04/80 Non-PNS D2 3 SDN 4 Mojopuro Wonogiri 11. SH P 22/11/81 Non-PNS S1 3 SDN III Purwantoro Wonogiri 11.Ma 11.I P 26/08/82 Non-PNS S1 3 SDN 1 Karangtengah Wonogiri 11.222 Sukini S.Ma L 04/10/81 Non-PNS D2 3 SDN II Kebonagung Wonogiri 11.215 Dwi Setiyaningsih S.227 Adidatul Jannah 198403122008012003 P 03/02/84 Non-PNS S1 P 12/03/84 PNS Daerah D2 P 26/03/84 Non-PNS SLTA II/b  Wonogiri 197012202008012008 II/b   3 SDN I Sedayu 3 SDN III Kismantoro Wonogiri 3 SDN II Glinggang Wonogiri 11.Pd.231 Anita Kholifah S.209 Winarsi S.211 Siti Rodliyah S.219 Farida Nurul Hidayati SH.205 Hanik Widiyastuti S.206 Lutfi Murtadlo 11.212 Nurita Apriyanti A.203 M.Pd.224 Supatmi P 26/08/83 Non-PNS SLTA 3 SDN I Tengger Wonogiri Wonogiri 11.Pd 11.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

233          !  . 11.

 "  # $ .

 SDN 2 Bulukerto %.

I L 31/01/86 Non-PNS S1 3 SDN II Ploso Wonogiri Wonogiri 11.Pd.260 Puguh Sujatmoko A.Pd.235 Taufik S.I L 03/10/85 Non-PNS S1 3 SDN 1 Bulurejo Wonogiri 11.Ma P 28/02/86 Non-PNS D2 3 SD IT Ibnu Sina Harwiyati A.234 Muhammad Fausi S.I 198404012009032004 P 01/04/84 PNS Daerah S1 III/a 2 SDN I Gambirmanis Wonogiri 11.Pd.242 Zumrotul Atqiya S.I 198308210090302006 P 21/08/83 PNS NIP-13 S1 III/a 2 198311022009032005 P 02/11/83 PNS Daerah D2 II/b 2 SDN Sedayu I P 09/01/84 Non-PNS S1 2 SDN II Pare Wonogiri 2 SDN 2 Tasikharjo Wonogiri 11.Ma 11.I 198105132009031006 L 13/05/81 PNS Daerah S1 III/a 2 SDN I Talesan 11.Ma 198410132009032008 P 13/10/84 PNS NIP-13 D2 II/b 2 SDN 11 Petirsari Wonogiri Wonogiri II/b 11.271 Dinik Handayani S.248 Tri Winarni A.241 Gatot Sudaryoko L 07/12/88 Non-PNS 3 SDN I Minggarharjo Wonogiri 11.240 Tri Fajarwati P 11/04/88 Non-PNS SLTA 3 SDN 1 Pasekan Wonogiri SLTA 11.263 Anhar S.Pd.257 Uswatun Khasanah S.Ma 198401262009031003 L 26/01/84 PNS Daerah D2 11.267 Ma'ruf Annas S.I 198506122009031001 L 12/06/85 PNS Daerah S1 III/a 2 SDN II Lemahbang Wonogiri 11.Pd.Ag P 28/11/74 Non-PNS S1 2 SDN II Ngadirejo Wonogiri Wonogiri 11.Ma P 13/05/85 Non-PNS D2 3 11.258 Saratmi A.250 Eni Umi Rosidah S.Ma 11.255   2 SDN I Sempukerep Wonogiri 2 SDS Muhammadiyah InovatifBaturetno Wonogiri   .269 Mugiyo A.254 Romiyati A.Pd.HI 11.Ma 198002222009032006 P 22/02/80 PNS Daerah D2 II/b 2 SDN 2 Jatisari 11.I 11.I 198004252009031003 L 25/04/80 PNS Daerah S1 III/a 2 SDN I Purwantoro Wonogiri 11.Ma Ruston Safii S.270 Lestariningsih A.Pd.Pd.245 Susanti Handayani A.249 Dwi Jaya Susanto S.268 Dwi Nur Sholihah S.251 Rohiman S.I 198108142009031003 L 14/08/81 PNS Daerah S1 III/a 2 SDN I Sumber Wonogiri 11.Ma 198510042009031003 L 04/10/85 PNS Daerah D2 II/b 2 SDN III Slogohimo Wonogiri 198510202009032010 P 20/10/85 PNS Daerah D2 II/b L 10/11/85 Non-PNS S1 11.Pd.Ma P 04/05/76 Non-PNS D2 2 SDN Krandegan 11.236 Dwiana Putra A. Ana Retnoningsih A.I 198408122009031001 L 12/08/84 PNS Daerah S1 III/a 2 SDN I Miri Wonogiri 11.244 Anis Nurullaili S.Ma 197812042009031002 L 04/12/78 PNS Daerah D2 II/b 2 SDN 1 Gunungsari Wonogiri Wonogiri 11.246 Dwi Rohani A.I P 03/09/80 Non-PNS S1 2 SDN II Sugihan Wonogiri Wonogiri 11.I 198406052009031004 L 05/06/84 PNS Daerah S1 III/a 2 SDN 3 Gesing Kismantoro Wonogiri 11.Pd.Ma 198505042009031004 L 04/05/85 PNS NIP-13 D2 II/b 2 SDN Puhpelem 11.Pd.Ma P 14/09/86 Non-PNS D2 3 SDN 2 Sukorejo Wonogiri 11.Ag 197401102009031001 L 10/01/74 PNS Daerah S1 III/a 2 SDN Ngroto Wonogiri 11.Pd.261 Nurul Hidayati S.Pd.243 Maftuhan S.256 Sri Rahayu 11.I 198506052010012038 P 05/06/85 PNS NIP-13 S1 III/a 2 SDN I Tanjung Wonogiri 11.252 Tijan Purnomo S.I 196901132009032001 P 13/01/69 PNS NIP-13 S1 III/a 2 SDN I Jatimarto Wonogiri 11.Pd.266 Sulasmi S.237 11.264 Ratmiyati Wulandari A.262 Ary Tri Prasetyo S.Pd.238 Didik Wahyu Tanata L 22/11/86 Non-PNS SLTA 3 SDN 2 Pucung Wonogiri 11.Pd.253 Abidin Sholeh S.Pd.247 Aris Nur Santoso A.Ma 197610202009032003 P 20/10/76 PNS Daerah D2 II/b 2 SDN 1 Wuryantoro Wonogiri 11.I P 08/09/85 Non-PNS S1 2 SDN III Bulukerto Wonogiri 11.265 Irfan Susilo A.239 Geida Prabawati Mumpuni P 21/10/87 Non-PNS SLTA 3 SD IT Al-Huda Wonogiri 11.I  Wonogiri 11.259 Dwi Ambarini S.I 198110312009031003 L 31/10/81 PNS Daerah S1 III/a 2 SDN 2 Krandegan Wonogiri 198111082009032009 P 08/11/81 PNS Daerah D2 II/b 2 SDN I Tanggulangin Wonogiri L 01/05/82 Non-PNS S1 2 SD IT Nurul Huda Wonogiri P 23/11/82 Non-PNS SLTA 2 SDS IT Nurul Huda Wonogiri SDN I Jeblongan Wonogiri Wonogiri 11.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

I 11. 11.272  Lilik Fajar Anshori S.Pd.276 Fahmi Nugroho 11.277 Dhanik Riastuti A.Ma      PNS Daerah !  .Pd.I 11.274 Ika Tri Pei Rahayu A.278 Awaluddin Zuhri Faisal A.Ma 11.273 Endah Wuriningsih S.275 Titi Khodarsih S.Pd.Ma 11.I 11.

 "  # $ S1 .

 L III/a 2 P 28/11/85 Non-PNS S1 198601172009032004 P 17/01/86 PNS Daerah D2 2 SDN III Girimarto Wonogiri II/b 2 SDN I Ngdirojo Wonogiri P 13/03/86 Non-PNS S1 2 SDN I Bero Wonogiri L 25/03/86 Non-PNS SLTA 2 SDN 2 Miri Wonogiri P 28/07/86 PNS Daerah D2 2 SDN IV Sidoharjo Wonogiri L 23/11/86 Non-PNS D2 2 SDN 3 Gunungan Wonogiri II/b SDN 2 Bakalan %.

I 198010242010011008 L 24/10/80 PNS Daerah S1 III/a 1 SDN 3 Puhpelem Wonogiri 11.293 Agus Supriyatno S.283 Riadi L 05/05/89 Non-PNS SLTA 2 SDN II Lebak Wonogiri Wonogiri 11.Pd.I 11.Pd.Ma L 30/10/87 Non-PNS D2 1 SD Islam Rumpun Muslim Wonogiri 11.290 Asep Awaluddin S.Pd.307 Munarsih S.280 S.I 198601112010011020 L 11/01/86 PNS Daerah S1 III/a 1 SDN III Gunungan Wonogiri 11.Pd.291 Mahmud Mustopa rohman S.I P 27/03/87 Non-PNS S1 1 SDN III Jatinom Wonogiri 11.297 Ari Widyaningsih S.306 Junaydi S.305 Siti Nur Janoh S.Pd.279 Purwanto L 26/11/86 Non-PNS SLTA 2 SDN II Domas Wonogiri Musaeri L 07/04/88 Non-PNS SLTA 2 SD IT Nurul Iman Wonogiri 11.I L 13/03/87 Non-PNS S1 1 SDN II Kerjo Kidul Wonogiri 11.I L 08/07/84 Non-PNS S1 1 SDN II Nadi Wonogiri 11.I P 26/02/86 Non-PNS S1 1 SDN III Tirtoyoso Wonogiri 11.294 Maryoto L 01/12/82 Non-PNS 1 SDN III Gemawang Wonogiri 11.295 Warsino S.I L 22/06/84 Non-PNS S1 1 SDN I Tremes Wonogiri 11.I 198409302010012025 P 30/09/84 PNS Daerah S1 III/a 1 SDN 1 Manjung Wonogiri 11.I 198006242010011009 L 24/06/80 PNS Daerah S1 III/a 1 SDN 1 Kerjo Lor Wonogiri 11.Pd.287 Afrudik Efendi S.Pd.I 197904012010011020 L 01/04/79 PNS Daerah S1 III/a 1 SDN III Golo Puhpelem 11.296 Iim Mujayati S.303 Azhar Ridwana S.300 Solichin S.288 Ngatmin S.Pd.I 198301272010011019 L 27/01/83 PNS Daerah S1 III/a 1 SDN III Padarangin Wonogiri 1 SDN 2 Songbladee Wonogiri 1 SDN I Tenom Wonogiri SDN Jeporo I Wonogiri Wonogiri 11.Ag     .284 Eli Triyana P 19/05/89 Non-PNS SLTA 2 SDN 2 Gebangharjo 11.301 Choirul Djihad S.I 198206232010011024 L 23/06/82 PNS Daerah III/a 1 SDN II Jeporo Wonogiri 11.Pd. 198511272009031001 198607282009032003 27/11/85   11.285 Nurul Hidayah Asyri Sakti P 01/08/89 Non-PNS SLTA 2 SDN 2 Golo Wonogiri 11.Pd.282 Ika Permata Sary P 10/03/89 Non-PNS SLTA 2 SDN I Gemawang Wonogiri 11.Pd.310 Eka Nurhadi Ahmad  Wonogiri 11.Pd.Pd.I L 20/03/84 Non-PNS S1 1 198403152010012025 III/a 11.Pd.Pd.302 Siti Nurjanah S.299 Ahyu Suproyadi L 24/05/84 Non-PNS SLTA 1 SDN II Panekan 11.304 Aan Fauzan Rifa'i S.Pd.I P 08/06/87 Non-PNS S1 1 SDN I Jatinom Wonogiri L 28/09/87 Non-PNS SLTA 1 SDN IV Puluh Wonogiri A.281 Ristanto L 04/05/88 Non-PNS SLTA 2 SDN I Basuhan Wonogiri 11.292 Marni P 15/02/82 Non-PNS 1 SDN I Mojoreno Wonogiri 11.309 Teguh Purnomo 11.Pd.I 198412222010011015 L 22/12/84 PNS Daerah S1 III/a 1 SDN I Patirsari Wonogiri 11.I 198109282010011016 L 28/09/81 PNS NIP-13 S1 III/a 1 SDN 11 Pokoh Kidul Wonogiri 11.I 198010282010011016 L 28/10/80 PNS Daerah S1 III/a 1 SDN II Jarakan Wonogiri 11.Pd.289 Jemirin S.I 11.308 Maria Ulfa S.298 Amin Muntoha SLTA S1 SLTA P 06/03/84 Non-PNS S1 L 15/03/84 PNS Daerah S1 S.Pd.286 Insanie Sholikhati P 27/07/76 PNS NIP-13 1 SDN II Tukulrejo Wonogiri Wonogiri 197607272010012012 S1 III/a 11.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

I       !  .Pd.311  Riyanto  S. 11.

 "  # $ L 09/02/88 Non-PNS S1 1 .

  %.

348 Siswanto BA 195802071986031008 L 07/02/58 PNS NIP-13 D3 IV/a 25 SMPN 2 Giritontro Wonogiri 11.I P 03/03/87 Non-PNS S1 - SDN 3 Puhpelem Wonogiri S.Ag 195507171983041002 L 17/07/55 PNS Daerah S1 III/c 28 SMPN I Wonogiri Wonogiri 11.Ma P 01/09/75 Non-PNS D2 - SDN 2 Ngandong Wonogiri 11.337 Santoso S.I 11.Ag 000000000150212031 L 10/02/60 PNS NIP-15 S1 IV/a 28 SMPN 1 Pracimantoro Wonogiri 11.I P 22/11/84 Non-PNS S1 - SDN 2 Batuwarno Wonogiri 11.Pd.322 Salim Matul Mukharom S.324 Tri Handayani S.Pd.334 Hafioh Mashudi L 18/07/87 Non-PNS SLTA - SDN II Gemawang Wonogiri 11.325 Sutino S.332 Siti Ungsyayain Muthmainah S.339 Sujono S.328 Maryati S. SDN II Kembang Wonogiri 11.330 Rosi Rahmawati P 07/11/85 Non-PNS SLTA - SDN 1 Sedayu 11.313 Surawan L 29/07/90 Non-PNS SLTA 1 SDN I Gemawang Wonogiri 11. Mutahazizin S.317 Arifatien Siswanti 11.Pd.323 Siti Masriyatun S.Ag 195512111982031012 L 12/12/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SMPN 1 Jatisrono Wonogiri 11. 000000000131407042 L 31/01/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SMPN 1 Kismantoro Wonogiri 11.I P 03/10/85 Non-PNS S1 - SDN 1 Belikurip Wonogiri Wonogiri 11.315 Siti Sri Wahyuni A.I L 03/07/81 Non-PNS S1 11.Pd.Ma P 05/05/68 Non-PNS D2 - SDN Glonggongrejo Wonogiri L 03/07/73 Non-PNS SLTA - SDN II Randusari Wonogiri A.349 Achmad Mustofa BA 195806271986031001 L 27/06/58 PNS NIP-13 D3 III/c 25 SMPN 1 Jatipurno Wonogiri      Lulus 2007 Lulus 2007 Lulus 2008 Lulus 2008  .312 Arifah Raditya Harisanti P 19/05/90 Non-PNS SLTA 1 SDN IV Puluh Wonogiri 11.Ma L 15/05/79 Non-PNS D2 - SDN 2 Kepatihan Wonogiri 11.345 Supratman S.Pd.318 Purwanto L 19/09/77 Non-PNS SLTA - SDN III Ngadipiro Wonogiri 11.I L 15/04/83 Non-PNS S1 - SDN I Made Wonogiri 11.316 Nurhadi 11.327 Muhammad Nur Khamdani L 07/07/85 Non-PNS SLTA - SDS Islam Al Amanah Wonogiri 11.320 Sriyadi A.333 Tri Wulansari P 27/05/87 Non-PNS S1 - SDN 1 Jaten Wonogiri 11.340 Wagiman BA 195603281982121001 L 28/03/56 PNS NIP-13 D3 IV/a 29 SMPN 1 Baturetno Wonogiri Wonogiri IV/a 11.Pd L 07/01/60 PNS NIP-13 31 SMPN 1 Pracimantoro Wonogiri 30 SMPN 1 Bulukerto Wonogiri 29 SMPN 4 Wonogiri Wonogiri 000000000130885287 S1 III/c 11.346 A.I P 19/09/82 Non-PNS S1 - SDN 2 Ngrejo Wonogiri 11.I P 13/08/82 Non-PNS S1 - SDN II Tengger Wonogiri 11.314 Adik Prasetyo Nugroho L 25/02/92 Non-PNS SLTA 1 SDN II Tempurharjo Wonogiri 11.336 Anwar Sanusi S.Ag 000000000150206578 L 28/11/60 PNS NIP-15 S1 IV/a 28 SMPN 1 Nguntoronadi Wonogiri 11.338 Zaitun Z.321 Timin A.Pd.342 Ahmad Dahlan Drs. Mudzakir Drs.Pd.326 Fatma Hendrayai S.I P 05/09/85 Non-PNS S1 - SDN 2 Setrorejo Wonogiri 11.Pd. S.343 Sro Handono S.Pd.347 M.A BA 195401121982121003 L 12/01/54 PNS NIP-13 D3 11.344 Kusno Sujawadi BA 195705151983031020 L 15/05/57 PNS NIP-13 D3 IV/a 28 SMPN 1 Ngadirejo Wonogiri 11. 196104121982031004 L 12/04/61 PNS NIP-15 S1 IV/a 29 SMPN 1 Purwantoro Wonogiri 11.335 Ernita Arya Prihasti P 05/09/87 Non-PNS SLTA - SDN III Joho Wonogiri 11.329 Wijayanti Nur R.HI P 26/11/80 Non-PNS S1 - SDN III Ngrejo Wonogiri 11. 000000000131124447 L 03/09/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SMPN 2 Wuryantoro 11.Ma L 25/05/79 Non-PNS D2 - SDN 1 Selorejo Wonogiri 11.Pd.341 Syahidan Drs.I L 02/10/86 Non-PNS S1 - SDN I Girimarto Wonogiri 11.319 Doso Pamungkas Hadiati P 05/05/78 Non-PNS D2 - SDN 3 Songbledeg Wonogiri 11.331 Anasir Asrofi S.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

          !  .

 "  # $ .

  %.

385 Adnan S.Ag 196712311992032006 P 31/12/67 PNS NIP-15 S1 III/c 19 SMPN 1 Sidoharjo Wonogiri Lulus 2008 11.350 Shofi'i Drs. S.372 Mahmud S.371 Mulyadi S.Ag 196705312006041005 L 31/05/67 PNS Daerah S1 11.Ag 000000000500133320 L 24/08/69 PNS Daerah 11.387 Jumari Drs.354 Kurniawan S.Ag 197109101991031001 L 10/09/71 PNS NIP-15 S1 III/d 20 SMPN 2 Selogiri Wonogiri Lulus 2008 11.Si 196601131991031004 L 13/01/66 PNS NIP-13 SLTA S2 IV/a 20 SMPN 2 Giritontro Wonogiri Lulus 2008 11.Ag 196710082000031004 L 08/10/67 PNS NIP-13 S1 III/d 11 SMPN 3 Kismantoro Wonogiri 11.360 Imroati Mintahti S.Ag 000000000132187412 L 27/07/70 11.Ag 197104141997031001 L 14/04/71 PNS NIP-15 S1 11.375 Enu Rochani Fathonah S.351 Nur Indrati Hj.Ag 196704161990032002 P 16/04/67 PNS NIP-15 S1 IV/a 21 SMPN 4 Wonogiri Wonogiri 11.367 Zainudin S.Ag 197305192007011007 L 19/05/73 PNS Daerah S1 III/a 13 SMPN 1 Eromoko Wonogiri 11.Ag 197106122007012023 P 196408081997022002 16 SMPN 2 Pracimantoro Wonogiri 14 SMPS Muhammadiyah 7 Eromoko Wonogiri Lulus 2008 14 SMPN 2 Batuwarno Wonogiri Lulus 2008 14 SMPS Muhammadiyah 6 Manyaran Wonogiri IV/a 14 SMPN 1 Wonogiri Wonogiri III/a 13 SMPN 2 Eromoko Wonogiri S1 III/b 13 SMPN 3 Bulukerto Wonogiri PNS NIP-13 S1 IV/a 13 SMPN 1 Kismantoro Wonogiri 08/11/70 Non-PNS S1 12/06/71 PNS Daerah S1 IV/a III/a 13 SMPS Veteran 1 Manyaran Wonogiri 13 SMPN 2 Eromoko Wonogiri Wonogiri 11.353 Ramlan S.I L 17/03/56 Non-PNS S1 16 SMPN 1 Nguntoronadi 11.384 Anwaruddin Joko Siswanto Drs.373 Sunarto S.Pd 196004061986021015 L 06/04/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 24 SMPN 2 Jatisrono Wonogiri Lulus 2008 Lulus 2008 11. 196012131986031006 L 13/12/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SMPN 1 Batuwarno Wonogiri Lulus 2008 11.Ag 000000000150300876 L 01/04/63 PNS NIP-15 S1 III/d 11 SMPN 1 Ngadirejo Wonogiri 11.Ag 11.388 Tutik Rijani S. 000000000132258809 L 21/09/68 PNS NIP-13 S1 III/d 11 SMPN 3 Pracimantoro Wonogiri 11.380 Nasikin S.366 Parno S. 195810101986031032 L 10/10/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SMPN 2 Ngadirejo Wonogiri Lulus 2008 11.Ag 11.Ag 197412132007011002 L 13/12/74 PNS Daerah S1 III/a 13 SMPN 4 Purwantoro Wonogiri 11.Pd.363 Khariri S.365 Masduki Drs. M.361 Sugiyo S.358 Subechi S. 196510312000031002 L 31/10/65 PNS NIP-15 S1 III/d 11 SMPN 2 Wonogiri Wonogiri 11.386 Sri Marmanto S.374 Siti Syamsiyah S.362 Joko Trihadi 000000000500192294 L 20/01/65 PNS Daerah S1 III/a 17 SMPN 3 Ngadirejo Wonogiri Wonogiri Lulus 2008 11. 196606022006041014 L 02/06/66 PNS Daerah S1 III/a 19 SMPN 1 Wuryantoro Wonogiri Lulus 2008 11.      11.355 Istiqomah S.364 Muttaqin Drs.I 000000000150313118 L 25/02/61 PNS NIP-15 S1 III/b 11 SMPN 1 Selogiri Wonogiri 11. Ag 000000000150302314 P 04/01/65 PNS NIP-15 S2 III/c 11 SMPN 17 Surakarta Wonogiri 11.379 Siswanto S.356 Amir L 04/11/64 Non-PNS 20 SMPS Gajah Mungkur 9 Sidoharjo 11.Ag P 11.370 Darmawan Basri S.Ag 196005191986032006 P 19/05/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SMPN 2 Wonogiri Wonogiri Lulus 2008 11.369 Ichwan Budijanto S.Pd.Ag 196804171999031008 L 17/04/68 PNS NIP-13 S1 III/d 12 SMPN 2 Manyaran Wonogiri 11.352 Ambyah Drs. SE.377 Sigit Rahmadi S.378 Zumaroh S. 000000000132140141 L 01/02/64 PNS NIP-13 S1 IV/a 16 SMPN 1 Paranggupito Wonogiri 196806252006041005 L 25/06/68 PNS Daerah S1 III/a L 05/11/62 Non-PNS S1 P 08/05/64 PNS NIP-13 S2 L 29/01/69 Non-PNS S1 11. M.I 11.Ag 196806121992031002 L 12/06/68 PNS NIP-15 S1 III/d 19 SMPN 3 Ngadirejo Wonogiri Lulus 2008 11.Ag 197004211989121001 L 21/04/70 PNS NIP-15 S1 III/d 22 SMPN 1 Baturetno Wonogiri 11.Ag P 02/02/73 Non-PNS S1 13 SMPS ISS Jatipurno 11.381 Suparjo S. 000000000132140142 L 20/01/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 16 SMPN 2 Kismantoro Wonogiri 11.357 Wiyono Drs.368 Siti Safuroh Dra.Pd.383 Rismiyati Nurindarwati Dra.Ag 196912062000032001 P 06/12/69 PNS NIP-15 S1 III/d 11 SMPN 7 Wonogiri Wonogiri  .Ag 000000000150300875 L 28/04/68 PNS NIP-15 S1 III/d 11 SMPN 3 Baturetno Wonogiri 11. M.376 Partini S.359 Sutopo Drs.Si 11.382 Kasdi S.Ag 197306151998012002 P 15/06/73 PNS NIP-13 S1 III/d 13 SMPN 2 Sidoharjo Wonogiri 11.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

 11.389  Ismadi         !  .

Ag 11.Ag 197111082000031001 L 08/11/71 PNS NIP-15 S1 III/d 000000000331214007 L 11/04/73 PNS Daerah S1 III/a L 26/07/66 Non-PNS S2 11. M.391 Sutigjo S.Ag.390 Amin Fahruddin S.Si 11 . "  # $ S.

 SMPN 6 Wonogiri %.

Ag P 10/07/72 Non-PNS S1 6 SMPS Muhammadiyah Giriwoyo Wonogiri 11.422 Hanur Sadikin S.Ag 197305022007011013 L 02/05/73 PNS Daerah S1 III/a 10 SMPN 2 Purwantoro Wonogiri 11.I L 21/01/78 Non-PNS S1 9 SMPN 3 Bulukerto Wonogiri 11.398 Parino A.I 000000000150372561 P 05/01/74 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SMPS Pancasila 6 Wonogiri 11. M.Sos.426 Wawan Dwiatmoko S.402 Pariyo S.397 Eko Widodo S.Si 196710232005011002 L 23/10/67 PNS NIP-15 S2 III/b 6 SMPN 2 Girimarto Wonogiri 11.Ag 197512132008011010 L 13/12/75 PNS Daerah S1 III/a 10 SMPN 2 Bulukerto Wonogiri 11.412 Mulato S.Ag 196912242005012002 P 24/12/69 PNS NIP-15 S1 III/b 6 SMPN 2 Ngadirejo 11.Ag 197702062008011013 L 06/02/77 PNS Daerah S1 III/a 10 SMPN 3 Kismantoro Wonogiri 11.Ag L 20/12/72 Non-PNS S1 6 SMPS Muhammadiyah 2 Baturetno Wonogiri 11.Ag 196812292005011001 L 29/12/68 PNS NIP-15 S1 III/b 6 SMPN 2 Tirtomoyo Wonogiri Wonogiri 196703142005011001  Wonogiri 11.Ag 000000000150325100 P 18/03/72 PNS NIP-15 S1 III/b 8 SMPS Sultan Agung 1 Tirtomoyo Wonogiri Wonogiri 11.I L 18/04/79 Non-PNS S1 6 SMPN 1 Bulukerto Wonogiri 11.392 Zusroni S. M.411 Suparno S.Pd. 11 SMPN 3 Sidoharjo Wonogiri 10 SMPS Pancasila 13 Wonogiri 11.Ag P 28/09/76 Non-PNS S1 7 SMPN 2 Paranggupito 11.Ag.I.416 Muhsin Raharjo S.Pd.413 Suparno Drs.Ag 197105282008012014 P 28/05/71 PNS Daerah S1 III/a 8 SMPN 1 Girimarto Wonogiri 11. M.420 Muslihah S.417 Nurul Ashlihah S.Ag 000000000150316644 L 18/07/68 PNS NIP-15 S1 III/c 10 SMPN 1 Manyaran Wonogiri Manto S.Ag 197501032005011003 L 03/01/75 PNS NIP-15 S1 III/b 6 SMPN 1 Giritontro Wonogiri 11.403 Sumarno S.Ag P 12/01/72 PNS NIP-15 S1 SMPN 2 Jatipurno Wonogiri Wonogiri III/a 9 11.427 Nasruroh S.394 Imron Rosidi S.424 Ismu Faridah S.Pd.405 Salima Hasan Dai S.Pd.410 Nur Khasanah Dra.Pd.Ag 000000000150358189 L 08/06/67 PNS NIP-15 S2 III/b 6 SMPN 2 Batuwarno Wonogiri 11.406 Laili Rohmawati A.396 Irham Nugroho S.Ag 000000000150358202 P 09/06/72 PNS NIP-15 S1 III/b 6 SMPN 1 Eromoko Wonogiri 11.414 Ahmad Syaripuddin S.418 Asna Rusdiati S.409 Endang Mujiyatun S.IU L 09/09/75 Non-PNS S1 6 SMPN 1 Jatisrono Wonogiri 11.I L 26/02/81 Non-PNS S1 6 SMPN 2 Slogohimo Wonogiri .Ag 197205142008011008 L 14/05/72 PNS Daerah S1 III/a 10 SMPN 7 Jatipurno Wonogiri 11.425 Khamim Miftahudin S.400 Ani Widyowati S.Ag L 14/03/67 PNS NIP-15 S1 III/b 6 SMPN 4 Jatisrono Wonogiri 11.423 Seni S.Ma L 19/02/81 Non-PNS D2 10 SMPS Gajah Mungkur II Wonogiri 11.Pd.Ag 197403202001122001 P 20/03/74 PNS Daerah S1 III/c 10 SMPN 1 Girimoyo Wonogiri 11.395 Siti Nur Ani Hayati S.407 Dian Rohamawati S.Ag 197102142005011003 L 14/02/71 PNS NIP-15 S1 III/b 6 SMPN 2 Baturetno Wonogiri 11.419 Ikhsan Laili S.393 197201122008012007   11.Pd L 17/03/68 Non-PNS S1 8 SMPN 3 Selogiri 11.401 Pariyo S.421 Wawan Fuad Zamroni S.Si 197706232005012005 P 23/06/77 PNS NIP-15 S2 III/b 6 SMPN 1 Tirtomulyo Wonogiri 11.I L 08/08/80 Non-PNS S1 6 SMPN 1 Jatiroto Wonogiri 11.Pd.Pd.I 197801212008011015 L 21/01/78 PNS Daerah S1 9 SMPN Puhpelem Wonogiri Wonogiri III/a 11.I P 02/06/77 Non-PNS S1 9 SMPS Sultan Agung 1 Tirtomulyo 11.399 Noor Hamidah S.Ag P 11/03/74 Non-PNS S1 7 SMPS Pancasila1 Wonoogiri Wonogiri Wonogiri 11.Ma P 28/03/77 Non-PNS D2 8 SMPS Muhammaduyah 8 Wonogiri 11.408 Sri Wulantri Handayani S.I 000000000150340647 L 05/02/76 PNS NIP-15 S1 III/b 6 SMPS Nawa Kartika Wonogiri 11.415 Sri Hartati S. P 28/12/80 Non-PNS S1 7 SMPN 2 Karang Tengah Wonogiri 11.Pd.Pd P 05/05/80 Non-PNS S1 8 SMPN 4 Pracimantoro Wonogiri 11.404 Subaedah Budi Astuti S.

 .

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

Th.428  Ariek Setyawati Syafi'i  S.I       !  . 11.

 "  # $ P 05/05/81 Non-PNS S1 6 .

  %.

463 Sariyanto S.Pd.Pd.I 197404082007011011 197803232007011007 III/a III/a 4 SMPN 2 Baturetno Wonogiri 4 SMPN 1 Slogohimo Wonogiri 4 SMPN 1 Jatipurno Wonogiri 4 SMPN 1 Puhpelem Wonogiri 4 SMPN 1 Jatiroto Wonogiri 4 SMPN 6 Wonogiri Wonogiri 11.Pd.Pd.460 Marino S.I P 24/10/81 Non-PNS S1 5 SMPS It Al Huda Wonogiri 11.I L 04/11/79 Non-PNS S1 4 SMPN 2 Kismantoro Wonogiri 11.I 000000000150375541 P 10/04/78 PNS NIP-15 S1 III/b 5 SMPS Pancasila 8 Tirtomoyo Wonogiri 11.Ag 000000000500167884 197104012007012013 III/a 4 SMPN 3 Jatisrono Wonogiri 4 SMPN 1 Puhpelem Wonogiri L 21/05/69 Non-PNS S1 4 SMP IT Al-Huda Wonogiri P 01/04/71 PNS Daerah S1 III/a 4 SMPN 1 Wuryantoro Wonogiri 11.Ag 197108262007011012 P 26/08/71 PNS Daerah S1 III/a 11.459 Yuliardi Budiawan S.429 Lugito SH.433 Larso A.432 Purwanti S.Pd.439 Ali Mahbub S.Ag 197103242008011010 L 24/03/71 PNS Daerah S1 III/a 3 SMPN 3 Baturetno Wonogiri 11.461 Waito L 12/02/60 Non-PNS SLTA 3 SMPS Pancasila 6 Wonogiri 11. 196301042006041002 L 04/01/63 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 1 Girimarto Wonogiri 11.Pd.446 Mujianto S.Pd.Ag L 08/04/74 PNS Daerah S1 11.452 Heri Subagino S.453 Moch.I L 21/07/78 Non-PNS S1 5 SMPN 3 Wonogiri Wonogiri Wonogiri 11.Pd.Ag.458 Lilik Bashori S.I L 25/06/85 Non-PNS S1 4 SMPN 3 SAtu Atap Jatikoto Wonogiri 11.Pd L 30/05/72 Non-PNS S1 11.464 Sulistiani Tuti'atun S.S L 11/07/82 Non-PNS S1 4 SMPN 2 Girimarto Wonogiri 11.Ag L 20/03/67 Non-PNS S1 3 SMPN 4 Selogiri Wonogiri 11.430 Dhiyana Hulyati S.I P 26/08/82 Non-PNS S1 5 SMPN 1 Karangtengah Wonogiri 11.466 Ari Nurmawardi S.436 M. Zainudin S.Pd.Ag 196907132006042010 P 13/07/69 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 2 Jatiroto Wonogiri L 23/06/70 Non-PNS D2 5 SMPS PGRI 15 Pracimantoro Wonogiri 197107042006042003 P 04/07/71 PNS Daerah S1 III/b 5 SMPN 1 Giritontro Wonogiri L 05/08/74 Non-PNS S1 5 SMPN 3 Karang Tengah Wonogiri 11.440 Fauzi Ahmad SE L 25/08/80 Non-PNS S1 5 SMPS Gajah Mungkur 1 11. S.I L 20/04/78 Non-PNS S1 5 SMPN 1 Tirtomoyo Wonogiri 11.454 Teguh Purnomo S.462 Widodo S.I P 20/10/84 Non-PNS S1 5 SMPN 3 Girimarto Wonogiri 11.449 Akhmad Basroni S.I 11.450 Titik Isnaini Muslihah S.441 Rusmini S.Pd.Ma P 24/07/85 Non-PNS D2 5 SMPN 3 Jatiroto Wonogiri L 09/02/64 PNS Daerah S1 L 25/02/69 Non-PNS S1 11.448 Kasmi S.Ag 000000000500192357 P 27/07/71 PNS Daerah S1 III/a 3 SMPN 1 Sidoharjo Wonogiri 11.Ag 197512032008011006 L 08/12/75 PNS Daerah S1 III/a 3 SMPN 1 Pracimantoro Wonogiri       .445 Marmin S.Ag 000000000500167781 L 05/04/71 PNS Daerah S1 III/a 4 SMPN 1 Karang Tengah Wonogiri 11. Isna Koirul Mukminin S.442 Titik Wahyuni S.Ag 197107282007012011 P 28/07/71 PNS Daerah S1 III/a 4 SMPN 2 Pracimantoro Wonogiri 11.457 Muhammad Kurniawan S.I L 29/10/79 Non-PNS S1 4 SMPN 2 Nguntoronadi Wonogiri 11.Pd.Th.Pd 11.465 Taufik S.451 Nur Ashari S.Ag L 03/01/77 Non-PNS S1 L 23/03/78 PNS Daerah S1 L 29/03/79 Non-PNS S1 11.Pd.447 Adi Suwito S.444 Anik Wulandari A.Pd.431 Nur Hasim Drs.455 Muhammad Safi'i S.435 Muhammad Makrus S.Ag 11.I 11. SMPN 2 Wuryantoro Wonogiri 11.434 Eni Hidayati S.437 Apri Indriyati S.456 Rastoto S.Pd.Ma 11.I L 25/04/82 Non-PNS S1 6 SMPN 4 karangtengah Wonogiri 11.I 11.I 197803132006041004 L 13/03/78 PNS Daerah S1 III/b 5 SMPN 3 Sidoharjo Wonogiri 11.Pd.Ag 11.438 Muclish Nur Rohman S.I L 24/08/75 Non-PNS S1 3 SMPN 1 Manyaran Wonogiri 11.I P 04/10/84 Non-PNS S1 6 SMPN 3 Satu Atap Wonogiri 11.443 Devy Ika Sari S.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

467  Syarif Aminudin S.I 11. 11.473 Eka Haswanti  197606022008011012 197703272008011007       !  .Pd.I 11.470 Suliyono S.I 11.468 Henny Arvinanto S.Ag 11.Pd.472 Catur Marwandi S.Sos.Ag 11.Ag 11.469 Harjanto S.471 Marsiti S.

 "  # $ L 02/06/76 PNS NIP-13 S1 L 14/10/76 Non-PNS S1 L 27/03/77 PNS Daerah S1 L 25/11/77 Non-PNS S1 P 18/05/78 Non-PNS S1 L 20/12/79 PNS Daerah S1 S.I P 05/09/82 Non-PNS S1 197912202008011012 III/a III/a III/a .Sos.

  %.

503 Mustajab Joko Susilo S.495 Sri Jumianti S.496 Saifudin Drs.Ag 000000000150359127 000000000150358191 L 22/11/79 Non-PNS S1 L 04/01/72 PNS NIP-15 S1 P 04/09/74 Non-PNS S1 P 07/07/78 PNS NIP-15 S1 SMAN 1 Manyaran Wonogiri SMAS Pancasila 2 Baturetno Wonogiri 7 SMAS Pancasila 3 Paranggupito Wonogiri 6 SMAN 2 Wonogiri Wonogiri 6 SMAN 1 Wonogiri Wonogiri 6 SMAN 1 Slogohimo Wonogiri 8 III/b III/b  .I P 15/08/84 Non-PNS S1 3 SMPN 3 Purwantoro Wonogiri 11.P.474 Asih Fitriani S. L 11/03/57 Non-PNS S1 20 SMAN 1 Purwantoro Wonogiri 11.483 Endang Rahmawati S.Pd.Pd.482 Wahyuni Widyastuti S.476 Astria Vitriani S. L 05/09/64 Non-PNS S1 19 SMAN 1 Wonogiri Wonogiri      Lulus 2007 11.Pd.Pd.Ag 11.480 Soleh Atmojo Putro S. M.479 Heppy Susanto S.Si 000000000132139992 L 21/08/66 PNS NIP-13 S2 IV/a 16 SMAN 1 Baturetno Wonogiri Wonogiri 11.488 Slamet S.486 Rahmat S. M.I L 05/01/85 Non-PNS S1 2 SMPS PGRI 7 Wonogiri 11.502 Slamet Arifin S.489 Rochmat Drs.475 Nur Isnawati S.I 11.491 Watino Drs. M. L 28/08/60 PNS NIP-13 S1 25 SMAN 2 Wonogiri 11.485 Breliana Widiastuti A.Pd.487 Mardhika Dwi Astikasari P 03/06/87 Non-PNS SLTA - SMPN 2 Baturetno Wonogiri Wonogiri 11.499 Agus Purwanto S.I P 05/02/81 Non-PNS S1 1 SMPN 2 Jatiroto Wonogiri 11.Ag 196804282000031003 L 28/04/68 PNS NIP-15 S1 III/d 11 SMAN I Baturetno Wonogiri 11.Pd.497 Subandi S.Ag 197007311999031006 L 31/07/70 PNS Daerah S1 III/d 12 SMAN 1 Pracimantoro 11.Si 000000000131124026 L 04/06/57 PNS NIP-13 S2 IV/a 29 SMAN 2 Wonogiri Wonogiri 11.498 Sri Marmanto S.490 Soerijo Dwi Pramano S.I L 23/02/87 Non-PNS S1 - SMPN 2 Wuryantoro Wonogiri 11.Pd.Ag 11.505 Siti Khosmatun S.484 Istianto S.Pd.Ag 197107082007011014 L 08/07/71 PNS Daerah S1 III/a 11 SMAN 1 Wuryantoro Wonogiri 197808242001122001 P 24/08/78 PNS Daerah S1 III/c 10 L 04/06/75 Non-PNS S1 11.Pd.481 Dwi Wahyudi S.I 11.494 Sumarman Drs.501 Zainal Abidin Ahmad S.Ag 11.Ag 000000000150193525 L 04/11/57 PNS NIP-15 S1 IV/a 32 SMAN 3 Wonogiri 11.I 198111182009032004 L 18/11/81 PNS Daerah S1 III/a 2 SMPN 3 Wonogiri Wonogiri 11.504 Eka Rahmawan Dewi S.Ag 196904082006042006 P 08/04/69 PNS Daerah S1 III/a 17 SMAN 1 Wuryantoro Wonogiri Lulus 2008 11.Ag P 09/06/70 Non-PNS S1 - SMPN 2 Girimarto Wonogiri 11.478 Farida Fathurrohmah S.I L 09/09/85 PNS Daerah S1 2 SMPN 4 Pracimantoro Wonogiri 11.500 Latifah Nur'aini S.Pd.I 198508242009031002 L 24/08/85 PNS Daerah S1 III/a 2 SMPN 2 Wonogiri Wonogiri 198509092009031002 III/a 11.Pd 000000000132047627 L 26/07/67 PNS NIP-13 S2 IV/a 18 SMAN 1 Purwantoro Wonogiri Lulus 2008 11.I P 14/12/83 Non-PNS S1 3 SMPN 3 Baturetno 11.Ag 196002081983031015 L 08/02/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMAN 1 Wonogiri Wonogiri 000000000131647189 IV/a Wonogiri 11.I 198411302009032006 P 30/11/84 PNS Daerah S1 III/a 2 SMPN 3 Purwantoro Wonogiri 11.493 Sukidi Drs.492 Marjiyono Drs.Pd. 3 SMPN 2 Giritontro Wonogiri 3 SMPN 2 Giriwoyo Wonogiri 3 SMPN 2 Giriwoyo Wonogiri 3 SMPN 1 Jatisrono Wonogiri 3 SMPN 1 Jatisrono Wonogiri 3 SMPN 1 Giritontro Wonogiri 3 SMPN 4 Selogiri Wonogiri Wonogiri 11.Pd.I L 07/06/78 Non-PNS S1 - SMPN 1 Batuwarno Wonogiri Wonogiri 11.Ma P 17/01/87 Non-PNS D2 - SMPN 3 Jatisrono 11.477 Slamet Susilo S.I P 15/11/85 Non-PNS S1 3 SMPN 1 Purwantoro Wonogiri 11.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

 11.I     L 07/03/81   Non-PNS !  .Pd.506  Muklisin  S.

 "  # $ S1 .

  %.

I P 06/12/80 Non-PNS S1 3 SMAN I Purwantoro 11.512 Sutrisno S.I 197210062005011001 P 24/02/75 Non-PNS S1 197109212006041009 L 21/09/71 PNS Daerah S1 P 09/04/74 Non-PNS S1 197603012009032002 P 01/03/76 PNS Daerah S1 III/b 11 SMKS Sudirman 1 Wonogiri III/a 10 SMKN 2 wonogiri Wonogiri 10 SMKN 2 Wonogiri Wonogiri III/a 10 SMKS Gajah Mungkur Wonogiri Wonogiri 11.Ag L 14/10/76 Non-PNS S1 10 SMKS Pancasila 9 Giriwoyo Wonogiri 11.523 Rohmiyatin S.I L 06/10/72 PNS NIP-15 S1 11 SMKN I Wonogiri Wonogiri 11.Ag L 30/10/69 Non-PNS S1 15 SMKS Pancasila 3 Baturetno 11.536 Murni Indriyawati S.522 Ihsan Azhary S.MM 000000000150240339 L 28/02/85 Non-PNS S1 L 06/07/62 PNS NIP-15 S2 III/c 1 SMAN I Purwantoro Wonogiri 22 SMKS Pancasila 5 Wonogiri      11.507 Baderi S.Ag P 07/04/70 Non-PNS S1 15 SMKS Muhammadiyah 1 Baturetno Wonogiri 11.Pd.Ag 11.516 Ahmad Suyuti S.Pd.I L 13/06/82 Non-PNS S1 3 SMAN 1 Girimarto Wonogiri 11.520 Agus Anhari Muharom S.Ag P 30/09/69 Non-PNS S1 13 SMKS PGRI 01 Wonogiri Wonogiri 11.Ag L 05/05/69 Non-PNS S1 3 SMAN 1 Jatisrono Wonogiri Wonogiri 11.521 Nurhadi Joko Mursito S.Ag L 03/11/62 Non-PNS S1 15 SMKS Sudirman 1 Wonogiri Wonogiri Lulus 2008 Wonogiri Lulus 2008 11.Ag 11.544 Supriyadi S.Ag L 24/04/66 Non-PNS S1 17 SMKN Sultan Agung Tirtomoyo Wonogiri Lulus 2008 11.Ag.511 Emma Rosdiana S.Ag L 11/06/76 Non-PNS S1 1 SMAN 1 Slogohimo Wonogiri 11.I 11.Ag P 27/07/72 Non-PNS S1 11 SMK Gajah Mungkur 6 Wonogiri 11.539 Anik Asmorowati S.Ag L 02/04/70 Non-PNS S1 12 SMKS Muhammadiyah 4 Wonogiri Wonogiri 11.Sos.517 Ramlan Nashori S.Pd.538 Eti Syumsiyah S.Ag L 18/09/68 Non-PNS 11.Ag P 24/12/76 Non-PNS S1 10 SMKS Sudirman 2 Wonogiri Wonogiri 11.Pd.510 Nur Sakuri S.514 Ja'is S.Pd.Ag L 15/06/68 Non-PNS S1 11 SMKS Muhammadiyah 4 Wonogiri Wonogiri 11.540 Henny Arvinanto S.529 Sugiyatmi Dra.Pd.Pd.Ag 000000000500135286 P 24/05/71 PNS Daerah S1 III/a 5 SMAN 3 Wonogiri Wonogiri 11.542 Sarwono M.Pd.Ag L 24/09/68 Non-PNS 000000000150321266 III/b 9 SMKS Amerta Wonogiri Wonogiri S1 9 SMKS Muhammadiyah 6 Tirtomoyo Wonogiri S1 9 SMKS Sudirman 1 Wonogiri Wonogiri  . 6 SMAN 1 Jatisrono Wonogiri Wonogiri 11.Ag P 20/04/69 Non-PNS S1 11 SMKS Sudirman 1 Wonogiri Wonogiri 11.537 Supardi S.530 Suhardi S.515 Eriyanto S.525 Trismo S.535 Muhammad Jumadi Rosyid S.Ag 11.532 Abdul Rosyid S.508 Fajar Laela S.519 Zainal Musthofa S.I L 04/03/65 Non-PNS S1 14 SMKS Gajah Mungkur I Wonogiri 11.527 Sugimin S.526 Siti Nur Wahidah S.I L 07/06/84 Non-PNS S1 1 SMAS Muhammadiyah 2 Wonogiri 11.533 Herni Yulaicha S.Ag L 07/05/69 Non-PNS S1 13 SMKS Pancasila 1 Wonogiri Wonogiri Lulus 2008 Lulus 2008 11.534 Nurul Hidayati S.Th.T L 06/10/72 Non-PNS S1 13 SMKS PGRI 2 Wonogiri 11.509 Ani Muslihatun S.I P 30/01/83 Non-PNS S1 4 SMAN 1 Baturetno Wonogiri 11.528 Nunik Hartrini S.I 197801182006042005 P 18/01/78 PNS Daerah S1 III/b 5 SMAN 1 Jatisrono Wonogiri Wonogiri 11.518 Akhiarudin S.Ag P 09/06/70 Non-PNS S1 15 SMKS Bakti Nusantara Wonogiri 11.I L 13/06/83 Non-PNS S1 3 SMAN I Pracimantoro Wonogiri 11.Ag P 08/03/62 Non-PNS S1 13 SMKS Sudirman 1 Wonogiri Wonogiri Lulus 2008 11.513 Sudarsih S.Pd. P 09/04/70 Non-PNS S1 13 SMKS 2 Jatisrono Wonogiri 11.Si L 25/01/63 PNS NIP-15 S2 11.524 Endang Rahmawati S.531 Asfari S.Ag 000000000331212006 L 06/02/71 PNS NIP-15 S1 III/b 5 SMAN 1 Wonogiri 11.I L 17/05/81 Non-PNS S1 4 SMAN 1 Manyaran 11.541 Siti Muharomah Naini S.543 Ali Mambah S.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

 11.Ag     L 19/05/74   Non-PNS !  .545  Halim Fatkhuri  S.

 "  # $ S1 9 .

 SMKS Muhammadiyah 1 Baturetno %.

I L 09/03/83 Non-PNS S1 1 SMKN I Kismantoro Wonogiri 11.Pd. SH P 16/04/66 Non-PNS S1 7 SMKS Sudirman 1 Wonogiri Wonogiri Wonogiri 11.I L 21/11/84 Non-PNS S1 4 SMKS Muhammadiyah 6 Wonogiri Wonogiri 11.547 11.I L 20/03/82 Non-PNS S1 1 SMKN 1 Kismantoro Wonogiri 11.I P 12/12/84 Non-PNS S1 2 SMKN 1 Bulukerto Wonogiri 11.559 Joko Sipriyanto S.578 Arif Wibowo S.Pd.I L 28/09/81 Non-PNS S1 - SMKS Pancasila 1 Wonogiri 11.Pd.I 11.560 Ahmad Fauzi S.Th.I P 21/04/86 Non-PNS S1 2 SMKN 2 Sidoharjo Wonogiri 11.I L 11/05/81 Non-PNS S1 5 SMKS Muhammadiyah 1 Baturetno Wonogiri Wonogiri 11.Ag P 02/08/75 11.546 Sunarto Drs.568 Muh.554 Umi Ustanti S.569 Maryati S.558 Bahlian Titi Malhan S.HI P 26/08/82 Non-PNS S1 5 SMKS Sultan Agung Wonogiri 11.I L 04/08/85 Non-PNS S1 1 SMKS Ibu 5 Soemoharmanto Wonogiri Wonogiri 11.Ag L 30/07/74 Non-PNS S1 7 SMKS Pancasila 7 Pracimantoro 11.Pd. 11.566 Rahmanto Ibnu Hidayat L 01/05/70 Non-PNS SLTA 3 SMKS Gajah Mungkur 1 11.Pd.Pd.I 11.551 Sri Widadi Muhsin Raharjo S.Ps.553 Nur Hidayati S.575 Ayu Limani Kartini S.Pd.576 Wahyudi S.Pd.557 Mohammad Irfan Aminudin Aziz S.I L 14/07/76 Non-PNS S1 3 SMKN Kismantoro Wonogiri 11.Pd.565 Eko Haryanto S. Amrizal Fathoni S.Pd.579 Mahmud Mustopa R.I 11.582 Ana Tafrihatun Nihayah S.I P 29/04/79 Non-PNS S1 7 SMKS Ristek Wonogiri 11.I L 19/11/78 Non-PNS S1 5 SMKS Sultan Agung Wonogiri 11.Ag L 11.Ag P 07/03/73 Non-PNS 11.Ag.Th.573 Linawati Alfi Hasanah S.Pd. Fauzi Munip Amrulloh S.Pd.Ma SDN 03 Ngringo Karanganyar 000000000130619347 P 10/09/87 Non-PNS S1 P 12/02/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33  Wonogiri 11.561 Kolan Lisa Undzira Dra.Ag 197102142005011001 6 SMKS Muhammadiyah 5 Wonogiri 6 SMKS Muhammadiyah 1 Baturetno Wonogiri S1 6 SMKS Muhammadiyah 6 Tirtomoyo Wonogiri Non-PNS S1 6 SMKS 6 Jatisrono Wonogiri 22/12/76 Non-PNS S1 6 SMKN 2 Wonogiri Wonogiri L 08/08/80 Non-PNS S1 6 SMKN 1 Wonogiri Wonogiri L 02/03/70 Non-PNS S1 5 SMKS Muhammadiyah 4 Wonogiri Wonogiri III/b 11.I L 20/11/82 Non-PNS S1 3 SMKS Gajah Mungkur 2 Wonogiri P 05/09/85 Non-PNS S1 3 SMKS Sultan Agung Wonogiri L 31/08/80 PNS Daerah S1 2 SMKN 2 Wonogiri Wonogiri L 17/08/82 Non-PNS S1 2 SMKS Pancasila 8 Wonogiri Wonogiri 11.577 Edi Marwanto S.I L 26/05/84 Non-PNS S1 - SMKS Pancasila 7 Pracimantoro Wonogiri 11.555 Widhi Sugiyanto S.552     .Ag P 13/04/66 Non-PNS S1 6 SMKS Sudirman 1 Wonogiri Wonogiri SLTA 11.574 Siti Warindah S.580 Eko Setiawan S.I - SMK Muhammadiyah 1 Wonogiri 11.Ag L 01/05/78 Non-PNS S1 5 SMKS Pancasila 5 11.Ag L 20/08/69 Non-PNS L 14/02/71 PNS NIP-15 S1 11.Ma L 04/03/83 Non-PNS D2 2 SMKS Muhammadiyah 5 11.I P 25/11/83 Non-PNS S1 2 SMKN 1 Giritontro Wonogiri 11.550 Umi Latifah S.567 Yanto S.581 Istanto S.HI 198008312009031002 III/a 11.583 Sri Sunarmi A.548 Zulhijja S.I L 19/01/84 Non-PNS S1 - SMKS Gajah Mungkur Wonogiri 11.562 Kulon Usa Undzira S.Pd.I L 11/08/79 Non-PNS S1 4 SMKS Muhammadiyah 2 Wonogiri 11. S.Pd.549 Umul Fauzah S.556 Agus Hariyadi SH.564 Luqman Khakim S.571 Kustiono S.572 Abdul Rosyid A. P 26/08/82 Non-PNS S1 5 SMKS Sudirman 1 Wonogiri 11.Pd.563 Hadi Suprapto S.Ag L 10/03/69 Non-PNS S1 4 SMKS Panca Marga Bhakti Wonogiri 11.570 M. L 08/12/68 Non-PNS S1 8 SMKS Gajah Mungkur Wonogiri Wonogiri Endang Maria Astuti S.Pd.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

Ma  000000000130619359     L 05/03/52   PNS NIP-13 !  . 11.584  Sudarno A.

 "  # $ D2 IV/a 33 .

 SDN 02 Bejen %.

I 195309021978021002 L 02/09/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 03 Girimulyo Karanganyar Jaenatun 11.Ma 195306171978021002 L 17/06/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 02 Cangakan Karanganyar Parti 11.590 Maryono A.592 Marwan A.Ma 195204081978021002 L 08/04/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 01 Delingan Karanganyar Sulami 11.612 Warsito S.Ma.Ma 000000000130618643 L 23/06/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 01 Buntar Karanganyar 11.600 Lamidi A.617 Kasidi A.586 Sadiman A.619 Pardi S.602 Suyatni A.Pd.Ma.615 Harwandi S.609 Satiyo A.Ma.605 Suyatno S.Ag 000000000130618670 L 23/04/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 02 Karangturi Karanganyar Saikem  .Ma 000000000130619356 L 03/12/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 04 Wukirsawit Karanganyar 11.Pd 000000000130619349 L 03/06/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 01 Bulurejo Karanganyar Satiyem 11.618 Ambyah Drs.621 Sardju A.620 Ahmad BA 195403131978021003 L 13/03/54 PNS NIP-13 D3 IV/a 33 SDN 01 Bandardawung Karanganyar 11.Ma.Ma.596 Satiman S.Ma 000000000130619003 L 15/12/52 PNS NIP-13 D2 III/c 33 SDN 03 Malangjiwan Karanganyar Muslimah 11.599 Shokeh A.Ma 195203211978021004 L 21/03/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 03 Kalijirak Karanganyar Bundea 11.Ma 000000000130618452 L 07/05/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 03 Plesungan Karanganyar Karanganyar Sumi 11.608 Suwandi A.Pd.594 Ashari A.610 Supardi A.Ma.597 Ma'ruf A.Ma.613 Sularto A.Pd.I 000000000130619336 L 07/10/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 02 Klodran Karanganyar Rejeb 11.Pd 000000000130619694 L 15/05/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 03 Pojok Karanganyar 11.Ag 000000000130618674 L 24/12/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 03 Karangbangun Karanganyar 11.Ma 000000000130618696 L 06/12/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 1 Matesih Karanganyar 11.Ma 000000000130619338 P 17/01/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 02 Ngadiluwih Karanganyar Suparti 11.Ma 195401061978021003 L 06/01/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 05 Karangrejo Karanganyar Ngadinem Mukiyem 11.Ag 195303141978021004 L 14/03/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 1 Dagen Karanganyar Lulus 2008 11.Ag 195303251978021008 L 25/03/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 02 Plumbon Karanganyar Lulus 2008 11.I 195304161978021004 L 16/04/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 02 Jantiharjo Karanganyar 11.598 Alimah A.Ma.Pd 195303041978021003 L 04/03/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 01 Bolong Karanganyar Sumiyem 11.603 F.601 Mursidi A.Ma 000000000130619339 L 07/12/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 01 Sringin Karanganyar 11.Ma.604 Mardjani A.Pd. A.Ma 000000000130619358 P 29/12/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 03 Blorong Karanganyar Sunarti 11.Ag 000000000130619360 L 01/03/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 1 Plosorejo Karanganyar Lulus 2008 Lulus 2008 11.606 Syamsul Ma'arif S.622 Sunardi S.Ma 195205151978021006 L 15/05/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 01 Bejen 11.614 Salimulhadi A.Ma 000000000130619340 P 15/11/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 02 Ngijo 11.M A.Pd 195205011978021007 L 01/05/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 04 Mojogedang Karanganyar 11.Ag 000000000130618662 L 27/04/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 01 Tuban Karanganyar 11.587 Siti Salasah S.Pd 000000000130618710 L 19/09/52 PNS NIP-13 D2 III/c 33 SDN 01 Gantiwarno Karanganyar 11.607 Wagimin S.595 Minhad A.611 Wagimin A.591 Paidi A.Pd 000000000130619353 L 01/02/54 PNS NIP-13 D2 III/d 33 SDN 01 Doplang Karanganyar 11.Pd 000000000130619323 L 05/10/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 1 Girilayu Karanganyar Sanem 11.616 Panut A.Ma 195209051978021003 L 05/09/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 2 Sringin Karanganyar Sarinem 11.      Karanganyar 11.589 Mursinggih A.Ma.588 Sumairi S.Pd 195208011978021008 L 01/08/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 02 Bolong Karanganyar Sufiatun 11.Ma 000000000130619368 L 26/11/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 02 Gondangmanis Karanganyar Samiyem Siti Khotimah Lulus 2007 Sumi Sariyem 11. 195402071978021001 L 07/02/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 03 Sroyo Karanganyar Lulus 2007 11.I 000000000130619341 P 17/04/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 02 Ngasem Karanganyar Safurah 11.Pd 000000000130618666 L 19/10/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 01 Blorong Karanganyar Karanganyar 11.585 Sunardi A. Djannah Hj.Pd 000000000130619692 L 13/03/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 02 Wukirsawit Karanganyar 11.593 Samsul Hadi A.

TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .

          !  .

 "  # $ .

  %.

I 000000000130619354 L 08/11/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 02 Pablengan Karanganyar Fatimah 11.I 000000000130618667 L 09/12/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 02 Kragan Karanganyar Zaenab 11.642 Djuwari S.628 Muksam Drs.Ag 195503101978021001 L 10/03/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 01 Ngringo Karanganyar 11.Ma 195307021979121001 L 02/07/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 02 Dukuh Karanganyar Tuminah Sulinem 11.Pd.633 Rukiman S.636 Moh.656 Samsudin A.652 Sadino S.629 In'amy S.Pd.644 Dachlan S.649 Djamilin A.639 Sudjijanto S.Pd.627 Siswadi S.Pd 195509211978021001 L 21/09/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 03 Jumapolo Karanganyar Suparti Lulus 2007 11.Ag 000000000130619320 L 11/08/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 02 Tugu Karanganyar Sarikem 11.651 Marino S.Ma 000000000130771456 P 20/04/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 03 Pablengan Karanganyar Siti Dapingah 11.634 Qomari S.641 Kasimin S.Ma 000000000130771446 L 07/06/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 01 Sukosari Karanganyar 11.Ag 000000000130771438 L 19/11/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 06 Ngringo Karanganyar Sarsi Lulus 2008 11.I 195307051979121003 L 05/07/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 02 Delingan Karanganyar 11.Pd.Ma. Sarwani H S.Ag 000000000130771443 L 31/03/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 02 Dayu Karanganyar 11.Pd.Pd.661 Suharti A.Pd.654 Sumardi S.658 Djamhari S.Ma 000000000130771466 L 18/08/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 03 Suruh Karanganyar 11.I 000000000130771435 L 27/09/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 02 Selokaton Karanganyar 11.626 Ismail S.655 Masyamah S.Pd.638 Sugiyanto S.Ag 000000000130619324 L 03/10/72 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 04 Wonorejo Karanganyar Lulus 2008 11.I 195602021978021002 L 02/02/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 02 Kaliwuluh Karanganyar 11.Ag 195211011979121003 L 01/11/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 02 Sroyo Karanganyar Jinah Lulus 11.640 Mubaid Isngari S.Pd.653 Slamet S.Pd 195308181979121009 L 18/08/53 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN 02 Trengguli Karanganyar 11.I 195305061979121002 L 06/05/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 02 Tegalgede Karanganyar Tuminem 11.Ag 195505051979121009 L 05/05/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 02 Lalung Karanganyar 11.Ma 195706151979122002 P 15/06/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 02 Jatiwarno Karanganyar Romlah Lulus 2008 Lulus 2008 Lulus 2008 Lulus 2008 Lulus 2008 Lulus 2008 Sriyatun Sadiyem  .631 Mulyadi 000000000130619352 L 27/06/55 PNS NIP-13 SLTA III/c 33 SDN 02 Dayu Karanganyar 11.I 000000000130771458 P 12/10/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 04 Tuban Karanganyar 11.Ag 195201281979121001 L 28/01/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 01 Sroyo Karanganyar Suwarsi Lulus 2008 11.630 Sumaidi S.624 Chumaidi S.Ma 000000000130771452 L 08/06/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 01 Genengan Karanganyar Saerah 11.Ag 000000000130771464 P 24/05/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 03 Jaten Karanganyar 11.625 Sumono A.660 Muti'ah S.Ag 195412071979121006 L 07/12/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 2 Mojogedang Karanganyar Sukinem 11.Ag 000000000130771447 L 14/03/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 01 Ngasem Karanganyar Tukiyem Lulus 2008 Lulus 2008 Lulus 2007 11.637 Darmanto S.632 Abdul Rochman S.I 195209131979121003 L 13/09/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 02 Nglegok Karanganyar 11.647 Sumarno A. 000000000130618655 L 11/06/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 02 Gaum Karanganyar 11.Ag 195209031979121003 L 03/09/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 03 Kwadungan Karanganyar 11.635 Khoiri S. Darori S.Pd 195410151978021002 L 15/10/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 01 Ngijo Karanganyar Minem 11.643 M.Ag 000000000130771444 L 17/12/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 02 Ngemplak Karanganyar 11.Ag 195705061979122002 P 06/05/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 03 Kemiri Karanganyar 11. 195502281978021002 L 28/02/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 1 Papahan Karanganyar Altiah 11.Ag 000000000130618892 L 15/05/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 01 Trengguli Karanganyar Lulus 2008 11.623 Imri Drs.Ag 195511091978021003 L 09/11/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 03 Cangakan Karanganyar Rukiyah Lulus 2007 11.646 Marsum S.I 000000000130618686 L 13/03/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 01 Wonosari Karanganyar 11.Ag 000000000130771434 L 13/07/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 03 Gantiwarno Karanganyar Sajinem 2008 11.645 Siti Aminah A.   11.659 Masruroh S.Ma.657 Munawir A.648 Wagiman H.I 000000000130619337 L 17/04/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 01 Dayu Karanganyar   Lulus 2007 Lulus 2007 Lulus 2008 11. S.650 Suyadi A.Pd.

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH .TAHUN 2011 PROVINSI : JAWA TENGAH .

662  Sri Hartini A.Ma      195708101979122006 P 10/08/57   PNS NIP-13 !  . 11.

 "  # $ D2 IV/a .

 32 SDN 03 Plumbon    %.

I 195402221981041002 L 22/02/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 02 Banjarharjo Karanganyar 11.689 Suparmi S.Ag 195306131981041001 L 13/06/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 02 Jumapolo Karanganyar Siti Aminah 11.699 Kuntobinatun S.676 Seno S.678 Supadi S.Pd 195211211981042001 P 21/11/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 03 Pandeyan Karanganyar Siti Haemunah 11.691 Sutarjo S.Ma 000000000130771437 L 06/10/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 03 Wonorejo Karanganyar Samiyem 11.674 Diman A.685 Ngadni A.697 Djoko Prayitno S.I 196006161981041001 L 16/06/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 03 Berjo Karanganyar 11. 000000000130864968 L 09/04/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 01 Bangsri Karanganyar 11.679 Suwarno A.683 Ngalim S.668 Sardi A.675 Darmanto A.Pd.Pd.669 Suharti A.692 Juwandi H.690 Abdul Hadi S.Ma 195302251981041001 L 25/02/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 01 Tegalgede Karanganyar Nyamirah Marsini 11.Ag 195606081981041001 L 08/06/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 01 Giriwondo Karanganyar Siti Maimunah Suti 11.Ag 196007121981041001 L 12/07/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 03 Kwangsan Karanganyar Sadikem 11.688 Sri Yuliyati S.Ma 000000000130863927 P 12/05/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 05 Ngringo Karanganyar Ruhmi 11.696 Parmin S.Ma 000000000130864972 L 21/05/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 03 Karangmojo Karanganyar 11.I 000000000130864995 L 01/02/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 03 Tohudan Karanganyar Wagiyem 11.I 195606121981041002 L 12/06/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 01 Jatipuro Karanganyar 11.Pd 000000000130864989 L 12/11/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 02 Karangbangun Karanganyar Subani 11. 000000000130864988 L 07/08/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 02 Gemantar Karanganyar Suyatmi 11.I 195211101981041002 L 10/11/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 02 Munggur 11. Karanganyar   Suwuh 11.Ma.670 Suyat S.Pd.694 Suripto Drs.Pd.673 Subiyanti A.667 Sumjani A.Ag 000000000130865521 L 13/03/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 02 Kebak Karanganyar 11.686 Sarmadi S.665 Endang Sulistyowati S.695 Mahmudah A.672 Muhyi S.Ag 000000000130987195 L 14/06/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 02 Blorong Karanganyar Mu'Inam .Ag 000000000130771454 L 20/12/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 03 Ngadirejo Karanganyar Lulus 2008 Lulus 2008 Lulus 2008 11.664 Ngadimin S.Ma 195508301981042001 P 30/08/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 01 Botok Karanganyar Rodiyatun Daliyem 11.I 195206221981041001 L 22/06/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 03 Pereng Karanganyar 11.Ma 000000000130864973 L 01/04/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 03 Tugu Karanganyar 11.Pd.I 000000000130771449 P 28/04/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 04 Karangpandan Karanganyar Umi Musyarofah 11.671 Umul Chusnah BA 000000000130865005 P 10/10/52 PNS NIP-13 D3 IV/a 30 SDN 02 Krendowahono Karanganyar Karanganyar Sarikem Waginem 11.698 Tarno S.684 Mu'adzin Drs.682 In'ami A.Pd.Ma 000000000130869074 L 03/02/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 01 Dayu Karanganyar 11.Ma 000000000130864993 P 04/06/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 02 Gedongan Karanganyar 11.I 195602041981042001 P 04/02/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 01 Munggur Karanganyar 11.681 Rochmad S.I 195801181979122004 P 18/01/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 03 Papahan Karanganyar Surati 11.Ag 000000000130864991 L 15/12/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 02 Genengan Karanganyar Sumiyatun 11. A.I 195604281982012003 P 23/04/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 01 Karangrejo Karanganyar Salinem 11.Pd.Pd.Pd.Ma 195303071981041002 L 07/03/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 01 Lalung Karanganyar 11.693 Suwarna S.Pd.666 Endang Prihatini S.I 195506171981041001 L 17/06/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 04 Karanganyar Karanganyar Ngadinem Tuminah 11.I 000000000130865006 L 05/07/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 03 Ngadiluwih Karanganyar Suyek 11.Ag 000000000130864999 P 12/08/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN Gajahan Karanganyar Rafi'atun 11.Ag 000000000130771378 P 10/09/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 04 Sewurejo Karanganyar Lulus 2008 11.Ag 195406031981041001 L 03/06/54 PNS NIP-13 S1 III/c 30 SDN 02 Sepanjang Karanganyar Tanem 11.Pd.680 Djumadi S.700 Sugeng S.687 Suminem A.677 Sunar H.Pd.Ag 000000000130864984 L 04/07/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 03 Jaten Karanganyar 11.Ma.663 Sri Wahyuni Murniati S. S.Ma 195404131981041001 L 13/04/54 PNS NIP-13 SLTA III/d 30 SDN 01 Alastuwo Karanganyar Siru 11.

.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful