Anda di halaman 1dari 8

1

NANIAN]MU2Ik DAN kANAkkANAkO kanakkanak berasa seronok menyanyl bersamasama aLau dalam benLuk kumpulan besar
kanakkanak pada masa klnl pandal menyanyl lagu yang leblh kompleks dan berbagalbagal
[enls lagu
O -yanylan adalah salah saLu akLlvlLl yang menyeronokkan pada kanakkanak Suara adalah
alaL muzlk semula [adl dl mana kanakkanak dapaL menggunakannya bagl meluahkan
perasaan mereka melalul nyanylan
O agu kanakkanak boleh dlbahaglkan kepada beberapa kaLegorl agulagu kanakkanak yang
ada bagl memenuhl LemaLema LerLenLu ConLoh Lema halwan Lumbuhan konsep masa
nombor panLun seloka kaslh sayang kelnsafan kemanuslaan dan sebagalnya
O kanakkanak yang dunl baru serLa Lradlslonal Lldak Lerlepas dengan penggunaan alaL muzlk
dalam hldup mereka eralaLan muzlk elekLronlk dan alaL muzlk Lradlslonal seperLl gendang
serullng rebana keLukan kayu LuruL memberl rangsangan Lerhadap perkembangan
kreaLlvlLl kanakkanak
O -yanylan yang dllrlngl dengan bunylan muzlk dapaL membanLu unLuk memberl
keharmonlan hldup pada [lwa kanakkanak


Nyany|an me|a|u| perma|nan [ar|
O dakala kanakkanak menyanyl dlsampalkan melalul permalnan [arl ergerakan lnl
dlLumpukan kepada pergerakan [arl dekaL dengan paras maLa ergerakan permalnan lnl
dlsukal oleh kanakkanak dan la boleh dllrlngl dengan nyanylan aLaupun secara perLuLuran
seperLl nyanylan berulangulang aLau dlkenall sebagal raLlb ConLoh
ara uuuups
2

Sara (4x)
uuuups
Sara
uuuups
Sara (4x)


abah|abah a|||

abahlabah alll cuba pan[aL perlgl
8lla hu[an Lurun labah cepaL larl
1erblL maLaharl alr Llada lagl
abah boleh pan[aL sekall lagl


aya uka nat|

1epuk Langan lala (3x)
Saya suka haLl!
PenLakkan kakl la la (3x)
PenLakkan kakl
Saya suka haLl
eLlk [arl beglnl
Saya suka haLl

agu berbenLuk permalnan
3
O agu [enls permalnan lnl membolehkan kanakkanak berlnLeraksl dengan rakan sepermalnan
secara langsung ualam permalnan lnl mereka akan menyanyl bermaln dan bergemblra
kLlvlLl lnl akan mengeraLkan lagl hubungan sesama mereka
O ConLoh lagu lalah

Neneknenek s| bongkok t|ga

-enek sl bongkok Llga
Slang malam asylk ber[aga
Mencarl cucu dl mana ada
-enekku kahwln dengan anak ra[a

Cucucucu Lak dapaL larl
-enek ada LongkaL sakLl
Sekarang nenek nak carl ganLl
Slapa yang kena dla yang [adl


Ian[an [a|a

!an[an [ala [ala lLlk [ala ayam
8erapa lubang kancll seraLus llma puluh
anggll clk -yonya makan slrlh muluL merah
Cak lela [un[ung cak lela [un[ungLn[lLen[lL semuL
4

Ln[lLen[lL semuL
Slapa saklL nalk aLas
Ln[lLen[lL semuL
Slapa saklL nalk aLas
Ln[lLen[lL semuL slapa saklL nak aLas (korus)

agu unsur naslhaL dan ucapan
O agu beglnl adalah lagu yang mengandungl lrama ucapan seperLl selamaL daLang selamaL
pagl aLaupun selamaL Llnggal Manakala lagu berunsur naslhaL adalah lagu yang
mengandungl perlngaLan dan boleh dl[adlkan panduan hldup
O agu lnl mengandungl nllalnllal murnl moral dan naslhaL kebanyakan lagulagu lnl
berunsur perlngaLan berkalLan dengan akLlvlLl harlan
O ConLoh lagulagu LersebuL lalah

Sen[akala

sar sudah lepas
Parl sudah peLang
8ermaln sudah puas
Marl klLa pulang

Sen[a kala sen[a kala
Marl klLa pulangMalam sudah daLang
3
Slang sudah pergl
Sekarang klLa pulang
Lsok daLang lagl

Sen[a kala sen[a kala
Lsok daLang lagl
Sen[a kala sen[a kala
Marl klLa pulang

Sen[a kala sen[a kala
Lsok daLang lagl

agu berbentuk serantau
O agulagu beglnl dlnyanylkan oleh kanakkanak Lanpa dlsedarl la mempunyal llmu unLuk
memperkenalkan sesuaLu LempaL budaya dan masyarakaL sesuaLu negara aLau LempaL
agulagu [enls lnl blasanya dlnyanylkan dalam bahasa aLaupun loghaL bahasa LempaL
asalnya
O ConLoh

Jau bu|an

Lh wa bule
Lh wa bule
Lh wa bule Lera[u Llgo (2x)
Lh wa bule
Lh wa bule
Lh wa bule Lera[u Llgo (2x)
6akura (Iepun)

Sakura (2x)
?ayalno sarawa
Mlwa Lasu kaglrl
kasumlka kumoka
-lol zo zuru
lzaya (2x)
Mlnl yukan

O ConLohconLoh laln lagl lalah 'nasl dagang [ambaLan Lamparull kel ren lal (Clna) dan
beberapa lagu bahasa lnggerls

agu 1rad|s|ona|
O kanakkanak yang Llnggal dl luar bandar adakala serlng [uga menyanylkan lagulagu
Lradlslonal yang dla[ar oleh kedua lbu bapa mereka lnl kerana lagu Lradlslonal
menggambarkan kebudayaan dan nllalnllal bangsa dan negara uengan lLu la memberl
peluang kepada generasl klnl mengenall ldenLlLl kebangsaan 8anyak lagu Lradlslonal kanak
kanak berunsur [enaka dan [uga memberlkan naslhaL dan nllalnllal kepada kanakkanak
O ConLoh lagu Lradlslonal lalahAnak |kan
7

naklah lkanlah lkan
ulmakan lkan (2x)
lkan bernama Lengglrl
lkan Lengglrl (2x)
Pllanglah bunLaLlah bunLaL
8erganLl lnLan (2x)
lnLan bernama negerl
ayung negerl (2x)
naklah lkanlah lkan
ulmakan lkan (2x)
nak seluang dlmakan
lkan cencaru (2x)
8amallah daLanglah daLang
Crang yang daLang (2x)
MenyambuL barulah baru
enganLln baru

O ConLoh lagulagu Lradlslonal yang laln lalah 'anak rusa nanl alr pasang pagl burung kakak
Lua peramperam plsang Lepuk amalamal lompaL sl kaLak lompaL Llmang LlngglLlnggl
surlram ayam dldlk gelang dl paku gelang bangau o bangau dan lalnlaln lagl
O 8eberapa unsur lagu laln [uga mempengaruhl [lwa kanakkanak engaruh lnl berdasarkan
lkllm budaya LempaL Llnggal perseklLaran dan dldlkan keluarga nLaranya lalah lagu
berunsur LekaLekl dan lagu nasyld keduadua lagu beglnl dapaL membangun kecergasan
dan kreaLlvlLl kanakkanak


8

Anda mungkin juga menyukai