Anda di halaman 1dari 6

1

SLnl vlSuAL uAn LkS8LSl kAnAkkAnAkendahuluan
Senl vlsual adalah merupakan manlfesLasl nllal dan kepercayaan manusla yang dlllham dan dl[elmakan
melalul karya senl aLau pun apa benLuk yang dlanggap senl Pal lnl mendorong unLuk membuaL refleksl
LenLang nllal dan kepercayaan yang berLall arus dengan perkembangan dan kema[uan sesuaLu bangsa

Senl vlsual dengan perkembangan kanakkanak
O ada usla anLara 3 11 Lahun oLakoLak kanak mengalaml deLlk perkembangan yang
berperlngkaLperlngkaL hasll darl rangsangan yang dlLerlma melalul fakLor keluarga
perseklLaran soslal dan ekonoml keluarga CLak kanakkanak cepaL menerlma sesuaLu yang
baharu sebagal suaLu pengalaman Mereka memerhaLl seLlap unsur yang dlalaml sehlngga
mampu mengubah slkap dan cara berflklr Malah mereka mampu memperkaLakan sesuaLu
fenomena menglkuL persepsl mereka sendlrl
O @erdapaL dua kelompok kanakkanak erLama kanakkanak plnLar kedua kanakkanak yang
lambaL (slow learners) kanakkanak yang plnLar blasanya mahlr berflklr Mereka mampu berflklr
secara kreaLlf dengan beLul adalah umpama pemandu professlonal yang memandu kereLa
berkela[uan Llnggl lnl adalah kanakkanak plnLar yang men[adl lmplan seLlap keluarga lalLu
mereka berflklr dengan menggunakan Leknlk berflklr secara kreaLlf dalam men[alanl kehldupan
seharlan mereka
O Senl vlsual serlng dlkalLkan dengan senl lukls @eLapl konsep senl vlsual leblh luas darlpada lLu
Senl vlsual bermaLlamaL melahlrkan kanakkanak bukan saha[a sebagal pelukls aLau pereka
LeLapl mewu[udkan lndlvldu yang lmaglnaLld kreaLlf berdaya reka berpengeLahuan dan peka
Lerhadap clrlclrl esLeLlka Malah leblh darlpada lLu daya kreaLlvlLl kanakkanak dlhasllkan
melalul pena[aman daya lnLulsl persepsl dan konsepsl Wu[ud [uga rasa kepuasan dan
kesedaran Lerhadap poLensl dan kemampuan dlrl dalam berbagal bldang senl
O eberapa pendapaL LenLang senl vlsual AnLaranya lalah
a Laura Chapman (1978) karya senl bukan saha[a saLu mod Llngkah laku semula[adl
semaLamaLa LeLapl adalah asas kepada maLlamaL kemaLangan lndlvldu
b Lanler (1976) senl adalah saLu benLuk pendedahan Lerhadap pengalaman esLeLlka
yang mempunyal nllalnllal lnLrlnslc dan beberapa keperluan ke arah membuaL
sesuaLu [usLlflkasl
2
c kenneLh MLanslng (1971) berpendapaL melalul akLlvlLl senl boleh men[adl saLu
cabang komunlkasl kebolehan guru member pengalaman dan penggunaan kaedah
yang beLul dapaL memenuhl keperluan komunlkasl kanakkanak
d Schopenhaur (1936) seorang ahll falsafah menyaLakan hubungan senl dengan
kehldupan adalah hubungan yang halus dan LepaL

1 Senl arca
4 Arca lalah senl membenLuk sesuaLu bahan seperLl kayu baLu dan logam kepada benLuk
benLuk Llga dlmensl (3u) dengan cara menguklr men[adlkan model dengan acuan
aLaupun dengan cara blnaan Arca boleh dlkaLakan senl mau[ud dengan reallLy kerana
la dapaL dlsenLuh dan dlpandang darl semua arah
4 @ugu aLau monumenL [uga adalah dlanggap sebagal arca Secara Lradlslnya arca adalah
dlkaLegorlkan sebagal produks senl halus lnl Lermasuklah hasllhasll ker[a kraf seperLl
dalam penghasllan Lemblkar yang mempunyal kesamaan Leknlk pembuaLan arca
4 Arca mellbaL ekspresl pelukls aLau kanakkanak ul perlngkaL awal kanakkanak akan
bermaln dengan Lanah llaL lllln dan apam saha[a yang boleh dl[adlkan asas pemblnaan
arca akan menclpLa benLukbenLuk LerLenLu yang mungkln dalam benLuk absLrak aLau
reallLl
4 Arca sebagal produks senl yang mellbaLkan mlnda dlperakul oleh para anLropologls
bahawa senl adalah budaya pernyaLaan (expresslve culLure) Corak penghasllannya leblh
berslfaL pslkologlkal pernyaLaan budaya sesuaLu masyarakaL MasyarakaL seharusnya
sedar bahawa sesuaLu barangan hasll senl lLu adalah hlmpunan buah flklran serLa
ekspresl darl pembuaLnya udaya membuaL arca [uga adalah keslnambungan budaya
pemlklran senl lan[uLan darl keLrampllan krafLangan masyarakaL zaman dahulu ConLoh
kanakkanak yang Llnggal dl kawasan desa yang menghasllkan labu sayung (dl erak
Sabah dan Sarawak) uklran kayu (dl kelanLan dan Sarawak) dan lalnlaln lagl secara
oLomaLlk mampu mencambah mlnda mereka unLuk mellbaLkan dlrl dalam ker[a kreaLlf
lnl
4 endedahan kepada [enls[enls arca dapaL memperkayakan ldea kanakkanak dan
member kesedaran LenLang arca yang boleh dlhasllkan Lazlmnya pen[enlsan arca
dlbuaL menglkuL Leknlk pembuaLannya !enls[enlsnya lalah

a Arca bergerak pencanLuman sendlsendl arca membolehkan la bergerak
ulsebuL [uga moball
3
b Arca asembla[ gubahan cara canLuman bahaglanbahaglan beraslngan darl
bahan LerLenLu
c Arca Lambah membenLuk arca dengan cara menambagh blasanya
mengggunakan bahanbahan lembuL seeperLl Lanah llaL
d Arca luakan pembuangan (meluakkan) bahaglanbahaglan berleblhan darl
blok bahan seperLl kayu
e lnsLalasl [enls arca 'pepasangan' darl bahanLara yang bebas cara
persembahannya berdasarkan LempaL memenLlngkan ruang dan LempaL
yang khusus
MS Slow (1981) membuaL pen[enlsan arca seperLl berlkuL
* memblna moball 3 dlmensl yang dapaL bergerak dalam ruang
* memblna sLaball berslfaL LeLap dan Lldak bergerak
* asembla[ arca yang dlpasang dlsusun aLau hlmpunan
* arca LerracoLLa dlperbuaL darl Lanah llaL
* senl arca slmen yang Lahan hu[an dan panas
* kraf Llmbunan logam
* uklran panel (Llmbul) kayu
* arca kayu
* arca pollsLerln
* arca klmpalan gubahan dal bahan besl/kelull
* arca dlndlng secara Luangan konkrlL
* arca senl Lemblkar darl Lanah llaL

O kanakkanak boleh dlrangsang supaya pengalaman esLeLlk lnl Lldak 'padam' beglLu saha[a
engalaman lnl harus dlmanfaaLkan dan hasll dlmanfaaLkan dan hasll ker[a kanakkanak wa[ar
dlkeLengahkan Walaupun kreaLlvlLl mungkln aslng kepada kanakkanak mereka adakalanya
mampu melakukannya Asuhan darl semasa ke semasa penLlng unLuk memperLlnghkaLkan
penyebaLlan mlnaL dan kemahlran dalam dlrl
4
O Senl vlsual memerlukan 'sklll' dan 'sklll' lnl perlu dldldlk dan dlpupuk dengan harapan men[adl
suaLu kelazlman dalam dlrl kanakkanak


(bersambung)

3

6

Anda mungkin juga menyukai