Anda di halaman 1dari 5

1 lNF0RVATl0N ol ELAK3AVANA

Preserl oy e|a|sarara_yaroo.cor
@ A|| R|grl Reserved Preserled 2011
AMAL ANG 1Lk1CLAk CLLn MALAIkA1 ALLAn

Allah menclpLakan Lu[uh malalkaL sebelum ula menclpLakan langlL dan buml ul seLlap langlL ada saLu
malalkaL yang men[aga plnLu

lbnu Mubarak mengaLakan bahawa khalld bln Madan berkaLa kepada sahabaL Muadz bln !abal 8A
CerlLakanlah saLu hadls yang kau dengar darl 8asulullah SAW yang kau menghafalnya dan seLlap harl
kau menglngaLnya lanLaran kerana keras halus dan dalamnya makna hadls LersebuL Padls manakah
yang menuruL pendapaLmu pallng penLlng ?

Muadz men[awab 8alklah akan kucerlLakan SesaaL kemudlan la pun menangls hlngga lama sekall
lalu la berLuLur hmm sungguh rlndunya haLl lnl kepada 8asulullah SAW lngln rasanya segera bersua
dengan baglnda

la melan[uLkan SuaLu keLlka aku menghadap 8asulullah SAW 8aglnda menunggangl seekor unLa dan
menyuruhku nalk dlbelakangnya maka berangkaLlah kaml dengan unLa LersebuL kemudlan baglnda
memallngkan wa[ahnya ke langlL dan berdoa u[l syukur kehadraL Allah ?ang Maha 8erkehendak
kepada makhluknya menuruL kehendaknya

kemudlan baglnda SAW berkaLa sekarang aku akan menglsahkan saLu cerlLa kepadamu yang apablla
engkau hafalkan akan berguna baglmu Lapl kalau engkau melupakannya engkau Lldak akan
mempunyal hu[ah kelak dl hadapan Allah SW1

AMAL ANG 1Lk1CLAk

Pal Muadz! Allah menclpLakan Lu[uh malalkaL sebelum ula menclpLakan langlL dan buml ada seLlap
langlL ada saLu malalkaL yang men[aga plnLu dan LlapLlap plnLu langlL lLu dl[aga oleh malalkaL pen[aga
plnLu sesual kadar plnLu dan keagungannya

Maka MalalkaL hafazhah (malalkaL yang memellhara dan mencaLaL amal seseorang) nalk ke langlL
dengan membawa amal seseorang yang cahayanya berslnarslnar bagalkan cahaya maLaharl la yang
menganggap amal orang LersebuL banyak memu[l amalamal orang lLu 1apl sampal dl plnLu langlL
perLama berkaLa malalkaL pen[aga plnLu langlL lLu kepada malalkaL hafazhah 1amparkanlah amal lnl ke
wa[ah pemlllknya aku lnl pen[aga Lukang pengumpaL aku dlperlnLahkan unLuk Lldak menerlma masuk
Lukang mengumpaL orang laln !angan sampal amal lnl melepaslku unLuk mencapal langlL berlkuLnya

keesokan harlnya ada lagl malalkaL hafazhah yang nalk ke langlL dengan membawa amal soleh yang laln
yang cahayanya berkllauan la [uga memu[lnya lanLaran beglLu banyaknya amal LersebuL namun
malalkaL dl langlL kedua mengaLakan 8erhenLllah dan Lamparkan amal lnl ke wa[ah pemlllknya sebab
dengan amalnya lLu dla mengharap kedunlaan Allah memerlnLahkanku unLuk menahan amal seperLl lnl
[angan sampal lewaL hlngga harl berlkuLnya Maka seluruh malalkaL pun melaknaL orang LersebuL
sampal sen[a harl

kemudlan ada lagl malalkaL hafazhah yang nalk ke langlL dengan membawa amal hamba Allah yang
sangaL memuaskan dlpenuhl amal sedekah puasa dan bermacammacam kebalkan yang oleh malalkaL
hafazhah dlanggap demlklan banyak dan Lerpu[l namun sewakLu sampal dl langlL keLlga berkaLa
malalkaL pen[aga plnLu langlL yang keLlga 1amparkanlah amal lnl ke wa[ah pemlllknya aku malalkaL
2 lNF0RVATl0N ol ELAK3AVANA

Preserl oy e|a|sarara_yaroo.cor
@ A|| R|grl Reserved Preserled 2011
pen[aga orang yang sombong Allah memerlnLahkanku unLuk Lldak menerlma orang sombong masuk
!angan sampal amal lnl melepaslku unLuk mencapal langlL berlkuLnya Salahnya sendlrl la
menyombongkan dlrlnya dl LengahLengah orang laln

kemudlan ada lagl malalkaL hafazhah yang nalk ke langlL keempaL membawa amal seseorang yang
berslnar bagalkan blnLang yang pallng besar suaranya bergemuruh penuh dengan Lasblh puasa solaL
ha[l dan umrah 1apl keLlka sampal dl langlL keempaL malalkaL pen[aga plnLu langlL keempaL
mengaLakan kepada malalkaL hafazhah 8erhenLllah [angan dlLeruskan per[alananmu 1amparkanlah
amal lnl ke wa[ah pemlllknya aku lnl pen[aga orang orang yang suka u[ub (membanggakan dlrl) Aku
dlperlnLahkan unLuk Lldak menerlma masuk amal Lukang u[ub !angan sampal amal lLu melepaslku unLuk
mencapal langlL yang berlkuLnya sebab la kalau beramal selalu u[ub

kemudlan nalk lagl malalkaL hafazhah ke langlL kellma membawa amal hamba yang dlarak bagalkan
penganLln wanlLa dllrlng kepada suamlnya amal yang beglLu bagus seperLl amal [lhad lbadah ha[l
lbadah umrah Cahaya amal lLu bagalkan maLaharl namun beglLu sampal dl langlL kellma berkaLa
malalkaL pen[aga plnLu langlL kellma Aku lnl pen[aga slfaL hasad (dengkl lrl haLl) emlllk amal lnl yang
amalnya sedemlklan bagus suka hasad kepada orang laln aLas kenlkmaLan yang Allah berlkan
kepadanya Sungguh la bencl kepada apa yang dlredhal Allah SW1 Saya dlperlnLahkan agar Lldak
memblarkan amal orang seperLl lnl unLuk melepasl plnLuku menu[u plnLu selan[uLnya

kemudlan ada lagl malalkaL hafazhah nalk dengan membawa amal laln berupa wuduk yang sempurna
solaL yang banyak puasa ha[l dan umrah 1apl sewakLu la sampal dl langlL keenam malalkaL pen[aga
plnLu lnl mengaLakan Aku lnl malalkaL pen[aga rahmaL Amal yang seolaholah bagus lnl Lamparkanlah
ke wa[ah pemlllknya Salah sendlrl la Lldak pernah mengaslhl orang Apablla ada orang laln yang
mendapaL muslbah la merasa senang Aku dlperlnLahkan agar amal seperLl lnl Lldak melepaslku hlngga
dapaL sampal pada plnLu berlkuLnya

kemudlan ada lagl malalkaL hafazhah nalk ke langlL keLu[uh dengan membawa amal seorang hamba
berupa bermacammacam sedekah puasa solaL [lhad dan kewarakan Suaranya pun bergemuruh
bagalkan gendang Cahayanya bagalkan malalkaL namun LaLkala sampal dl langlL yang keLu[uh malalkaL
pen[aga langlL keLu[uh mengaLakan Aku lnl pen[aga sumaL (lngln Lerkenal/8lya) Sesungguhnya orang
lnl lngln masyhur dan popular selalu lngln kellhaLan leblh unggul darlpada orang laln dan lngln
mendapaLkan pengaruh darl para pemlmpln Allah memerlnLahkanku agar amalnya lLu Lldak melepaslku
SeLlap amal yang Lldak berslh kerana Allah lLulah yang dlsebuL 8lya Allah Lak akan menerlma amal
orangorang yang rlya

kemudlan ada lagl malalkaL hafazhah nalk membawa amal seorang hamba solaL zakaL puasa ha[l
umrah akhlak yang balk pendlam Lldak banyak blcara berzlklr kepada Allah Amalnya lLu dllrlngl para
malalkaL hlngga langlL keLu[uh bahkan sampal menerobos memasukl hl[abhl[ab dan sampallah
kehadapan Allah

ara malalkaL lLu berdlrl dlhadapan Allah Semua menyakslkan bahwa amal lnl adalah amal yang soleh
dan lkhlas kerana Allah SW1 namun Allah berflrman kallan adalah hafazhah pencaLaL amalamal
hambaku Sedangkan Akulah yang menglnLlp haLlnya Amal lnl Lldak keranaku yang dlnlaLkan oleh sl
pemlllk amal lnl bukanlah Aku Amal lnl Lldak dllkhlaskan deml Aku Aku leblh mengeLahul darl kallan apa
yang dlmaksud olehnya dengan amalan lLu Aku laknaL dla kerana menlpu orang laln dan [uga menlpu
kallan (para malalkaL hafazhah) Lapl Aku Lakkan LerLlpu olehnya

lNF0RVATl0N ol ELAK3AVANA

Preserl oy e|a|sarara_yaroo.cor
@ A|| R|grl Reserved Preserled 2011
Aku lnl yang pallng Lahu akan halhal yang ghalb Akulah yang mellhaL lsl haLlnya dan Lldak akan samar
kepadaku seLlap apapun yang samar 1ldak akan Lersembunyl baglku seLlap apapun yang Lersembunyl
engeLahuanku aLas apa yang Lelah Ler[adl sama dengan pengeLahuanku akan apa yang akan Ler[adl
engeLahuanku aLas apa yang Lelah lepas sama dengan pengeLahuanku aLas apa yang akan daLang
engeLahuanku kepada orangorang Lerdahulu sebagalmana pengeLahuanku kepada orangorang yang
kemudlan Aku leblh Lahu aLas apapun yang Lersamar darlpada rahsla 8agalmana amal hambaku
menlpuku ula boleh menlpu makhlukmakhluk yang Lldak Lahu sedangkan Aku lnl ?ang MengeLahul
halhal yang ghalb LaknaLku LeLap kepadanya

1u[uh malalkaL hafazhah yang ada pada wakLu lLu dan [uga 3000 malalkaL laln yang menglrlnglnya
Lerkeslma Wahal 1uhan kaml dengan demlklan LeLaplah laknaLMu dan laknaL kaml kepadanya Maka
semua yang ada dl langlL pun mengaLakan 1eLapkanlah laknaL Allah dan laknaL mereka yang melaknaL
kepadanya

1AnANLAn MULU1MU

Muadz pun kemudlan menangls Lerlsaklsak dan berkaLa ?a 8asulullah bagalmana boleh aku selamaL
darl apa yang baru engkau cerlLakan lLu?

8asulullah SAW men[awab Wahal Muadz lkuLllah nablmu dalam hal keyaklnan! Muadz berkaLa lagl
Wahal 1uan engkau adalah 8asulullah Sedangkan aku lnl hanyalah sl Muadz bln !abal bagalmana aku
dapaL selamaL dan Lerlepas darl bahaya LersebuL?

8asulullah SAW bersabda Seandalnya dalam amalmu ada kurangnya Lahanlah muluLmu [angan
sampal menguLuk orang laln dan [uga saudarasaudaramu sesama lslam dan allm Apablla engkau
hendak menguLuk orang laln lngaLlah pada dlrlmu sendlrl Sebagalmana engkau Lahu dlrlmu pun penuh
dengan alb !angan memberslhkan dlrlmu dengan menguLuk orang laln !angan mengangkaL dlrlmu
sendlrl dengan menlndas hak orang laln !angan 8lya dengan amalmu agar dlkeLahul orang laln
!anganlah Lermasuk golongan orang yang memenLlngkan dunla dengan melupakan akhlraL kamu [angan
berblslkblslk dengan seseorang padahal dlsebelahmu ada orang laln yang Lldak dla[ak berblslk

!angan Lakabur dengan orang laln nanLl akan hllang baglmu kebalkan dunla dan akhlraL !angan berkaLa
kasar dalam suaLu ma[lls dengan maksud supaya orangorang LakuL akan keburukan akhlakmu lLu
!angan ungklLmengungklL apablla berbuaL kebalkan !angan merobekrobek (maruah) orang laln dengan
muluLmu kelak kamu akan dlrobekrobek oleh an[lngan[lng neraka [ahanam sebagalmana flrman Allah
WannaasylLhaaLl nasyLhaa (ul neraka lLu ada an[lngan[lng perobek badanbadan manusla yang
mengoyakngoyak daglng darl Lulangnya)

Aku (Muadz) berkaLa ?a 8asulullah slapa yang akan kuaL menanggung penderlLaan semacam lnl ?
!awab 8asulullah SAW Wahal Muadz yang kucerlLakan Ladl lLu akan mudah bagl mereka yang
dlmudahkan oleh Allah SW1 Cukup unLuk mendapaLkan semua lLu engkau menyayangl orang laln
sebagalmana engkau menyayangl dlrlmu sendlrl dan membencl sesuaLu Ler[adl kepada orang laln
seperLlmana engkau bencl blla sesuaLu lLu Ler[adl kepadamu sendlrl Apablla seperLl lLu engkau akan
selamaL Lerhlndar darl penderlLaan lLu

khalld bln Madan (yang merlwayaLkan hadls lLu darl Muadz 8A) mengaLakan Muadz serlng membaca
hadls lnl sebagalmana serlngnya la membaca AlCuran mempela[arl hadls lnl sebagalmana la
mempela[arl AlCuran dalam seLlap ma[lls llmunya
lNF0RVATl0N ol ELAK3AVANA

Preserl oy e|a|sarara_yaroo.cor
@ A|| R|grl Reserved Preserled 2011
kLSIMULAN

1 Allah SW1 menclpLakan MalalkaL yang berLugas men[aga 7 plnLu langlL sebelum sampal ke hadapan
slnggahsananya

2 ulanLara MalalkaL pen[aga plnLu lLu mempunyal Lugas memerlksa amalan seseorang yang dlbawa oleh
MalalkaL Pafazhah (malalkaL pembawa caLaLan amalan manusla) sebagal berlkuL
O MalalkaL en[aga lnLu LanglL erLama MalalkaL yang dlperlnLahkan unLuk Lldak menerlma
masuk amalan Lukang mengumpaL orang laln
O MalalkaL en[aga lnLu LanglL kedua MalalkaL yang dlperlnLahkan unLuk Lldak menerlma amalan
seseorang yang mengharap kedunlaan bukan semaLa kerana Allah
O MalalkaL en[aga lnLu LanglL keLlga MalalkaL yang dlperlnLahkan unLuk Lldak menerlma
masuknya amalan orang yang sombong
O MalalkaL en[aga lnLu LanglL keempaL MalalkaL yang dlperlnLahkan unLuk Lldak menerlma
amalannya orang orang yang suka u[ub (membanggakan dlrl)
O MalalkaL en[aga lnLu LanglL kellma MalalkaL yang dlperlnLahkan unLuk Lldak menerlma
amalannya orangorang suka hasad (dengkl) kepada orang laln aLas kenlkmaLan yang Allah berlkan
kepadanya
O MalalkaL en[aga lnLu LanglL keenam MalalkaL yang dlperlnLahkan unLuk Lldak menerlma
amalannya orangorang yang Lldak pernah mengaslhl orang
O MalalkaL en[aga lnLu LanglL keLu[uh MalalkaL yang dlperlnLahkan unLuk Lldak menerlma
amalannya orangorang yang lngln dlkenall masyarakaL umum selalu lngln kellhaLan leblh unggul
dldalam sesebuah kumpulan dan lngln mendapaLkan pengaruh darl para pemlmpln

3 1erlepas darl pen[agaan plnLu keLu[uh lnl amalan akan dlhlsah sendlrl oleh Allah SW1 Allah
berflrman kallan adalah hafazhah pencaLaL amalamal hambaku Sedangkan Akulah yang menglnLlp
haLlnya Amal lnl Lldak keranaku ?ang dlmaksud oleh sl pemlllk amal lnl dalam lbadahnya bukanlah Aku
Amal lnl Lldak dllkhlaskan deml Aku Aku leblh mengeLahul darl kallan apa yang dlmaksud olehnya
dengan amalan lLu Aku laknaL dla kerana menlpu orang laln dan [uga menlpu kallan (para malalkaL
hafazhah)

4 unLuk selamaL darl halhal dlaLas maka yang dlperlukan adalah MLn!ACA MuLu1 sebagalmana
hadlsL 8asullullah SAW 8asulullah SAW bersabda Seandalnya dalam amalmu ada kekurangan
Lahanlah muluLmu [angan sampal menguLuk orang laln dan [uga saudarasaudaramu sesama orang
warak (allm ulama') Apablla engkau hendak menguLuk orang laln lngaLlah pada dlrlmu sendlrl
Sebagalmana engkau Lahu dlrlmu pun penuh dengan alb !angan memberslhkan dlrlmu dengan
menguLuk orang laln !angan mengangkaL dlrlmu sendlrl dengan menlndas hak orang laln

!angan 8lya' dengan amalmu supaya dlkeLahul orang laln !anganlah Lermasuk golongan orang yang
memenLlngkan dunla dengan melupakan akhlraL kamu [angan berblslkblslk dengan seseorang padahal
dlsebelahmu ada orang laln yang Lldak dla[ak berblslk !angan Lakabur kepada orang laln nanLl akan
hllang baglmu kebalkan dunla dan akhlraL !angan berkaLa kasar dalam suaLu ma[lls dengan maksud
supaya orangorang LakuL akan keburukan akhlakmu lLu !angan ungklLmengungklL apablla berbuaL
kebalkan !angan merobekrobek (maruah) orang laln dengan muluLmu kelak kamu akan dlrobekrobek
oleh an[lngan[lng neraka [ahanam sebagalmana flrman Allah WannaasylLhaaLl nasyLhaa (ul neraka
lLu ada an[lngan[lng perobek badanbadan manusla yang mengoyakngoyak daglng darl Lulangnya)

lNF0RVATl0N ol ELAK3AVANA

Preserl oy e|a|sarara_yaroo.cor
@ A|| R|grl Reserved Preserled 2011
Aku (Muadz) berkaLa ?a 8asulullah slapa yang akan kuaL menanggung penderlLaan semacam lnl ?
!awab 8asulullah SAW Wahal Muadz yang kucerlLakan Ladl lLu akan mudah bagl mereka yang
dlmudahkan oleh Allah SW1 Cukup unLuk mendapaLkan semua lLu engkau menyayangl orang laln
sebagalmana engkau menyayangl dlrlmu sendlrl dan membencl sesuaLu Ler[adl kepada orang laln
seperLlmana engkau bencl blla sesuaLu lLu Ler[adl kepadamu Apablla seperLl lLu engkau akan selamaL
Lerhlndar darl penderlLaan lLu

3 Sebagal an[uran Muadz serlng membaca hadls lnl sebagalmana serlngnya la membaca AlCuran
mempela[arl hadls lnl sebagalmana la mempela[arl AlCuran dalam ma[lls llmunya