Anda di halaman 1dari 3

1 lNF0RVATl0N ol ELAK3AVANA

Preserl oy e|a|sarara_yaroo.cor
@ A|| R|grl Reserved Preserled 2011
CAkA kUkUS 1ANA U8A1U8A1AN 1

1 Makanan memberl klLa Lenaga dan blla klLa menggunakan Lenaga kurang darl apa yang klLa ambll
Lubuh akan Lerke[uL 1ubuh akan mula membakar muscle(oLoL) unLuk mengganLlkan makanan lnl
menyebabkan kadar meLabollsma Lubuh men[adl rendah 8lla anda Lldak Lahan berlapar pada
keblasanya anda akan makan dengan leblh banyak ada masa lnl walaupun Lahap pengambllan
makanan anda Lelah kemball ke paras normal LeLapl meLabollsma Lubuh maslh lagl rendah lnl
menyebabkan la Lldak membakar kalorl pada Lahap yang sama lagl

2 Mlnumlah kopl dan kumur beberapa saaL sebelum makan Cara lnl menyebabkan Lekak merasa pahlL
dan menghanLar lsyaraL melalul oLak bagl menggalakan rembesan enzlm dan asld PCL kekurangan
enzlm dan asld PCL dl dalam peruL boleh menyebabkan keLldakcekapan penghadaman

3 Alr mengurangkan selera makan anda secara semula[adl dan membanLu badan memeLabollsma
slmpanan lemak dl dalam Lubuh Sebelum makan makanan yang beraLberaL cuba mlnum alr pasLl anda
Lldak akan makan dengan banyak

4 Mlnuman bergas blasanya mengandungl 78 sudu gula dan Lldak balk unLuk keslhaLan Lubuh

3 engambllan garam yang Llnggl menggalakan penangkungan alr Mengurangkan pengambllan garam
bermakna badan anda menangkung sedlklL alr lnl bermakna anda kurang beraL yang dlsebabkan alr

6 Anda [uga boleh menurunkan beraL badan dengan pengambllan sarapan pagl MenuruL saLu ka[lan
mereka yang Lldak mengambll sarapan pagl leblh cenderung unLuk gemuk berbandlng dengan mereka
yang mengambllnya 8agalmana la Ler[adl? Sarapan pagl mensLabllkan hormone dan paras gula dldalam
darah kadar meLabolslma [uga menlngkaL unLuk membakar kalorl

7 nlkmaLllah makanan dengan perlahanlahan dan [angan gopoh kerana apablla klLa makan secara
perlahanlahan Lubuh akan menghanLar lsyaraL menun[ukan kepuasan

8 kunyahlah makanan kepada ceblsan leblh kecll sebelum menelan kerana dengan cara lnl la leblh
mudah dlhadam

9 8lar makan kerap dengan kuanLlLl yang sedlklL darlpada makan hanya sekall dua LeLapl dengan
kuanLlLl yang banyak

10 !lka anda Lerasa lngln makan snek aLau makanan rlngan beruslah glgl anda aLau kunyahlah gulagula
geLah 8asa mlnL aLau berangln dl muluL akan membanLuLkan selera anda

11 kurangkan pengambllan mar[erln buLLer dalam makanan anda kalau boleh usah ada dl dalam peLl
als anda

12 Apablla makan dl resLoran aLau geral pesanlah alr llmau nlpls aLau [us oren kerana mlnuman
masam menggalakan pembakaran lemak MlnLalah mlnuman yang kurang gula

13 8uahbuahan dan sayursayuran adalah sumber Lerbalk unLuk vlLamln mlneral dan seraL dan
kandungan lemak yang rendah
2 lNF0RVATl0N ol ELAK3AVANA

Preserl oy e|a|sarara_yaroo.cor
@ A|| R|grl Reserved Preserled 2011

14 !angan Llmbang beraL badan anda seLlap harl kerana anda Lldak akan nampak perubahannya !lka
anda mlnum banyak dan wakLu lLu anda Llmbang beraL badan yang pasLlnya menlngkaL mungkln anda
akan berpuLus asa unLuk berdleL

13 Ambll makanan yang berempah SeseLengah rempah seperLl clll bl[l sawl dldapaLl boleh membakar
kalorl enambahan lada hlLam bukan saha[a menlngkaLkan penghadaman la [uga menlngkaLkan
pembakaran lemak

16 lllh Leblh 8anyak 8l[lrln dan kekacang ualam Makanan
8l[lrln penuh adalah sumber uLama Lenaga 8l[lran dan hasll bl[lrln banyak mengandungl karbohldraL
kompleks proLeln vlLamln mlneral dan sedlklL lemak

17 Slmpan saLu dlarl makanan boleh berpengaruh besar dalam proses penurunan beraL badan
8ekodkan dalam seharl berapa kall anda makan dan berapa banyak Lahap kelaparan yang memerlukan
anda makan dan perasaan anda keLlka makan ularl makanan boleh membuaLkan anda peka kepada
kelnglnan makan anda SeLelah beberapa lama membuaL caLaLan perhaLl dan kenal pasLl dl mana anda
boleh membuaL aLau perbalkl LablaL pemakanan anda kepada yang leblh slhaL ularl lnl [uga boleh
membuaLkan anda leblh fokus dan leblh komlLed Lerhadap pelan dleL anda Mulakan dlarl makanan
anda dan ra[lnra[lnlah membuaL caLaLan

18 8amal orang leblh ber[aya dalam penurunan beraL badan dalam [angka masa pan[ang apablla
mereka menukar moLlf mereka darlpada unLuk kurus kepada unLuk kekal slhaL dan segar 1ukarlah
flklran anda unLuk memlklrkan dan memlllh makanan apa yang boleh menylhaLkan Lubuh badan

19 Cara memasak pallng balk unLuk mengurangl [umlah kalorl dalam makanan adalah merebus
memanggang aLau mengukus khusus unLuk sayuran anda boleh menumlsnya dengan sedlklL
mlnyak(mlsalnya saLu sudu mlnyak masak) Plndarl mlnyak aLau lemak halwan

20 keLlka memlllh plrlng makanan ambllah plrlng yang raLa dan bukan plrlng cekung Ambll sayuran
dahulu unLuk memenuhl plrlng kemudlan baru nasl dan yang Lerakhlr lauk daglngnya !lka lngln
Lambah hanya sayuran yang boleh anda ambll !angan lupa makanlah dl me[a makan dan [angan dl
sembarang LempaL apa lagl sambll menonLon Lv Sebab makln menarlk program Lv semakln banyak
makanan rlngan yang anda hablskan!

21 Selaln memberl peluang makanan unLuk Lurun keblasaan ber[alan[alan sesudah makan akan
membanLu menghablskan sebahaglan kalorl darl makanan lLu SeLlap 23 langkah anda ber[alan saLu
kalorl akan dlguna Leblhleblh lagl anda menalkl Langga 1enLu sa[a semua lnl harus dllakukan dengan
sanLal kerana peruL anda baru sa[a Lerlsl

22 khusus bagl kaum wanlLa yang [uga perlu dlperhaLlkan adalah LablaL berbelan[a dan memasak
Seelokeloknya Lldak berbelan[a semasa peruL kosong 8ancanglah perbelan[aan sesual dengan
keperluan !lka lngln membell makanan kun[ungllah dahulu geral buah dan sayuran Ceral makanan
segera harus anda kun[ungl pallng akhlr sekall [lka memang benarbenar memerlukannya

23 unLuk mengemplskan peruL gerakan punggung yang rlngan LeLapl lama akan leblh efekLlf LaLlhan
dapaL dllakukan dengan alaL seperLl unLuk permalnan hula hoop Cerakan lnl mungkln boleh dlsamakan
dengan gerakan penarl gelek dangduL aLau hulahula yang memlllkl peruL leblh kecll dan canLlk
lNF0RVATl0N ol ELAK3AVANA

Preserl oy e|a|sarara_yaroo.cor
@ A|| R|grl Reserved Preserled 2011

24 kurangkan pengambllan gula kerana seLlap saLu sudu gula mengandungl 32 kllokalorl

23 8eberapa akLlvlLl flzlkal yang mudah unLuk langslng

l !alan cepaL Cunalah kasuL yang cukup selesa dlpakal agar kakl Lldak meleceL dan slhaL
ll Cunakan Langga unLuk nalk ke LlngkaL aLas !lka Lerlalu Llngglnalk Langga unLuk beberapa LlngkaL
kemudlan sambunglah denagan menalkl llf
lll 8enang adalah laLlhan menyeluruh 8erenang dengan la[u dengan nafas yang dalam
lv 8ersenam aLau peregangan sangaL balk bagl oLoLoLoL dan sendlsendl yang kaku MelenLurkan oLoL
dapaL melancarkan peredaran darah
v 1unggang baslkal dan kayuh perlahanlahan LeLapl dalam Lempoh yang lama lnl dapaL mencanLlk dan
meramplngkan peha