Anda di halaman 1dari 11

lNF0RVATl0N ol ELAK3AVANA

1 Preserl oy e|a|sarara_yaroo.cor
@A|| R|grl Reserved Preserled 2011

kAnSIA 1LkSLM8UNI ANG AMA1 DIGLkUNI AnUDI LAkNA1ULLAnMalaysla dlambang kemusnahan Mungkln ada yang marah aLau LerLawa aLau Lersenyum slnls
mendengar ungkapan lnl unLuk semenLara wakLu lupakanlah sangkaan dan [auhllah
permasalahan pollLlk kerana la leblh [auh dan rumlL darl sangkaan lLu

Sukar unLuk menelah apa sebenarnya yang bakal berlaku namun angln berLlup men[adl
semakln kencang dan panas dl negara huLan hu[an Lroplka lnl Malaysla LerselamaL darl
bencana alam yang dahsyaL 1lada gunung berapl aLaupun llngkaran gempa buml namun
bencana laln yang bakal melanda Malah la leblh berslfaL kemusnahan kemanuslaan 8encana
yang akan mengallrkan alr maLa berbaur darah Sukar dlmengerLl sehlnggalah la benarbenar
Ler[adl kelak 8angsa yang hldup harmonl dan dlperakul sebagal bangsa yang pallng lembuL
berLoleransl lnl bakal dlreguL dengan ganas aLas kerakusan penglkuL ua[[al Malangnya la
dldalangl oleh pengkhlanaL darl bangsa lnl [uga

klLa Loleh ke arah negara Arab sekeLlka unLuk cuba memahaml slLuasl LersebuL Arab dldorong
unLuk berbunuhan sesama sendlrl beglLu [uga Melayu akan dlhasuL unLuk berbunuhan sesama
Melayu lakLa Lerbalk klLa boleh renungkan perlsLlwa Llbya kesudahannya hamplr pasLl Apa
perasaan anda? Mungkln ada yang Lldak pernah ambll pedull kerana la masalah negara Arab
Ada sedlklL yang rasa gemblra kerana Lumbangnya seorang pemlmpln zallm (adakah benar?)
endokong sekular bersorak kerana demokrasl sekular bakal menera[ul Llbya Ada pula Lelah
melupakannya aLau menganggap la hanyalah krlsls blasa namun saya menga[ak semua
memlklrkannya kemball sebagal lkLlbar

Ll8?A SL8LnA8 bukanlah seperLl yang dllaporkan oleh medla 1angan PlLam Lelah men[adlkan
Caddafl sebagal sasaran melalul perancangan yang cukup rapl Membangunkan emosl orang
Arab unLuk membencl pemlmpln mereka Medla anLara bangsa dlkerah unLuk membuaL llpuLan
beraL sebelah Seluruh negara Arab bergolak (dlgolakkan) unLuk memudahkan penlpuan aLau
menyembunylkan PaklkaL Sebenar maLlamaL mereka darl dlkeLahul dunla erencanaan
mereka unLuk menghapus dua lagl musuh yang sangaL menyusahkan mereka emlmpln Llbya
dan Syrla Musuh perLama Lelah pun dlkuburkan lalLu Saddam Pusseln

unLuk mengelabul maLa dunla perancangan lnl Lldak men[urus Lerus kepada Llbya dan Syrla
seballknya mengucar kaclrkan beberapa negara laln Lerleblh dahulu Lermasuk [uga kera[aan
lNF0RVATl0N ol ELAK3AVANA
2 Preserl oy e|a|sarara_yaroo.cor
@A|| R|grl Reserved Preserled 2011

bera[a la senga[a dlaLur supaya kellhaLan seperLl gerakan revolusl rakyaL menunLuL kebebasan
namun Llndakan Lerhadap negara selaln darl Llbya dan Syrla kellhaLan amaLlah berbeza
kera[aan bera[a Arab Lelah dlselamaLkan melalul beberapa kaedah yang pellk dlLera[ul
oleh kera[aan Wahhablah Saud Arabla

SeLelah 1unlsla kekacauan meleLus dl Meslr pula Semua lnl adalah glmlk dan Posnl Mubarak
dl[adlkan kamblng PlLam unLuk menuLup nlaL mereka sebenar 1ak perlu nA1C aLau boss
mereka uSA membuaL serangan LenLera men[aLuhkan Posnl Mubarak Cukup dengan peranan
beberapa proksl saha[a

ualam wakLu yang sama rakyaL Llbya dlhasuL melalul senLlmen dan keghalrahan unLuk menukar
kera[aan erlsLlwa dl Meslr dl[adlkan conLoh dan lkuLan Mereka dlpacu oleh agenagen rahsla
ClA dan MCSSAu menlupkan senLlmen anLl pemerlnLah

kaedah yang dlgunakan selras dengan apa yang Lelah dlgarlskan dalam proLokol
zlonls dan perancangan rahsla lllumlnaLl Malangnya rakyaL Llbya Lelah dlkellru malah beglLu
mudah dlhasuL melalul pelbagal maklumaL palsu yang dlbangunkan secara slsLemaLlk supaya
membencl Caddafl eranan lacebook dan medla alLernaLlf dlpergunakan secara makslmum
sebagal alaL propaganda Lerbalk bagl menuLup suara kera[aan Medla laln Lelah dllabel sebagal
alaL kera[aan dan hanya memuaLkan berlLa yang memlhak pemerlnLah aLau alaL propaganda
pemerlnLah 8akyaL Llbya dlsaran supaya mengabalkannya Pal yang sama sedang menular dl
negara lnl

Sen[aLa uLama slrl ke[aLuhan negara lslam lnl lalah LM8CPCnCAn embohongan
bermaksud uusLa lLu adalah gelaran yang senonlm dengan ua[[al LaknaLullah llLnahnya
berpakslkan pendusLaan yang hebaL sehlngga orang berlman pun akan hllang kewarasannya

Apablla Lerpengaruh dengan [an[l manls unLuk hldup bebas (Lanpa had) seperLl masyarakaL
8araL uemokrasl dlmomokkan sebagal sesuaLu yang amaL lndah unLuk lLu rakyaL Llbya
sanggup mengorbankan segalanya

SeperLl mana lraq 8araL memblna helah membanLu mempercepaLkan kemusnahan dengan
pelbagal sekaLan dan uguLan 8erLu[uan unLuk melemahkan Caddafl AklbaLnya rakyaL men[adl
mangsa Pldup menderlLa dan mengalaml kesusahan ada wakLu lnl Lerhamburlah [an[l
Cunung 8oLl bakal dlnlkamaLl dan la dlLawarkan sebagal gan[aran [lka membuang pemerlnLah
sedla ada lngaLlah mereka menclpLa masalah dllkuLl Lawaran penyelesalan 8agl seslapa yang
sudah memahaml perancangan zlonls 1he roLocols of Lhe Llders of Zlon perkara lnl
bukanlan sesuaLu yang gan[ll

lLulah keadaan sebenar yang berlaku yang Lldak dlsedarl oleh kebanyakan orang naslb yang
sama bakal dllalul oleh semua negara lslam 1ldak Lerkecuall Malaysla dan lndonesla ua[[al
Lldak akan membenarkan lslam dan segala slsLemnya dlkeLengahkan ara pemlmpln negara
lslam yang degll haruslah bersedla unLuk maLl aLau hldup dalam pen[ara kerana dunla klnl mlllk
ua[[al
lNF0RVATl0N ol ELAK3AVANA
3 Preserl oy e|a|sarara_yaroo.cor
@A|| R|grl Reserved Preserled 2011

(Muammar Caddafl bersama reslden Mahmoud Abbas dldalam khemahnya)

Slapa Caddafl sebenarnya?

keburukan deml keburukan dlLon[olkan bagl menuLup seLlap kebalkan yang dllakukannya unLuk
rakyaL Llbya 8eglLulah ke[ahaLan yang dllakukan oleh proksl ua[[al lnl erkara yang pallng
dlgerunl lalah hasraLnya memaksa 8araL membell mlnyak dan berurusan perdagangan dengan
maLawang baru yang bakal dlperkenalkannya lalLu ulnar Lmas usahanya hamplr ner[aya dan
dlLerlma oleh sebahaglan besar negara Afrlka dan sebahaglan darl negara Arab ulnar emas
akan men[adl nllal Lukaran baru perdagangan mengganLlkan uSu dan Luro

uarl saaL lnllah 8araL Lerdesak unLuk mempercepaLkan usaha membunuh Caddafl namun
usaha LersebuL gagal rokslnya yang seklan lama Lldak seallran dengan Caddafl dlangkaL
sebagal pe[uang dan dlbanLu secara rahsla erancangan dlaLur unLuk melakukan saboLa[ dan
menabur peropaganda 8erlLa sebenar dlLuLup darl pengeLahuan dunla

1erlma kaslh dlucapkan kepada sdr Zulklfll kerana membongkar rahsla yang Lerpendam lnl
unLuk dlhayaLl oleh pembaca yang Lldak mengeLahul aLau Lelah dlpesona oleh dusLa La[aan
ua[[al Saya peLlk Lullsan Zulklfll nordln darl blognya

reslden Muammar Muhammad AlCaddafl adalah saLu nama yang sangaL dlgerunl dan
dlLakuLl 8araL Lermasuk ?ahudl Zlonls lanaLullah keberanlan AlCaddafl LeruLama apablla
berdepan dengan 8araL sudah dlkenall dunla kelanLangan bellau sehlngga mencampakkan
lagam erLubuhan 8angsa8angsa 8ersaLu semasa berucap dl hadapan pemlmpln dunla dl
erhlmpunan Agong 8angsa8angsa 8ersaLu mencaLaL se[arah Lersendlrl membukLlkan
kelanLangan dan slkap Lldak Lolak ansur dan Llada komproml bellau kepada 8araL!

Malang sekall apablla ada rakyaL Llbya yang Lerpengaruh dengan dakyah 8araL
memperLuhankan demokrasl dan hak kebebasan manusla Lanpa baLas acuan baraL memlllh
unLuk menggullngkan pemerlnLah yang banyak ber[asa kepada mereka!

lNF0RVATl0N ol ELAK3AVANA
1 Preserl oy e|a|sarara_yaroo.cor
@A|| R|grl Reserved Preserled 2011

Cuba llhaL apa yang Lldak kenanya dengan kera[aan Llbya dlbawah plmplnan Muamar Al
Caddafl

1 SeLlap lndlvldu rakyaL Llbya menerlma lmbuhan darlpada hasll mlnyak peLrol Llbya yang
dlmasukkan Lerus ke akaun 8ank maslngmaslng 1ak payah nak LunLuL royalLl dah! lnl [uga
amalan kera[aan LmlraL Arab 8ersaLu yang memperunLukkan dldalam erlembagaan bahawa
40 darlpada hasll mlnyak uAL adalah unLuk rakyaLnya!

2 Cukal pendapaLan pallng makslmum pun hanya 12

3 8ank dl Llbya Lldak mengenakan sebarang faedah/ rlba

4 Caddafl bersumpah bapa dan keluarganya Lldak akan memlllkl rumah selagl Llap rakyaL Llbya
Lldak mempunyal rumah 8apa Caddafl sudahpun menlnggal dunla Lanpa punya rumah dan
Caddafl serLa anak lsLerlnya maslh duduk dldalam khemah

3ul Llbya Lldak ada rumah yang dlpa[ak

6 Manamana rakyaL yang mahu berLanl aLau berladang akan dlberlkan Lanah halwan Lernakan
dan benlh percuma

7 1ldak ada bll elekLrlk dl Llbya

8 endldlkan adalah percumn

9 kemudahan perubaLan adalah percuma

10 1lap pasangan penganLln baru mendapaL perunLukkan oneoff paymenL ber[umlah 600000
dlnar darlpada kera[aan

11 Parga gas Lerlalu murah pada nllal 12 cenLs per llLer

12 embellan kenderaan dlberl pemblayaan kewangan Lanpa faedah

13 saLu slsLem pengalran dan sallran yang hebaL dlblna unLuk mengu[udkan kawasan perLanlan
yang membebaskan Llbya darlpada perganLungan kepada sumber makanan luar

14 8akyaL dan negara Llbya menlkmaLl muLu kehldupan yang Llnggl berbandlng dengan negara
Afrlka yang laln

13 kebanyakan seklm keslhaLan umum pendldlkan dan mlnyak dlbawah subsldl kera[aan

16 Llbya mempunyal kadar kemaLlan bayl yang pallng rendah dan kadar hayaL yang Llnggl

lNF0RVATl0N ol ELAK3AVANA
5 Preserl oy e|a|sarara_yaroo.cor
@A|| R|grl Reserved Preserled 2011

17 kadar cellk llmu adalah 90 (sedangkan semasa rampasan kuasa oleh Caddafl Lerhadap
8a[a ldrls kadar cellkllmu hanyalah 10)

18 kurang darlpada 3 penduduk yang kelaparan/ Lanpa rumah saLu [umlah yang [auh
darlpada Amerlka SyarlkaL

19 Apablla berlaku kenalkan harga makanan Caddafl menghapuskan semua cukal aLas
makanan

Sebenarnya Caddafl ber[aya membawa rakyaL dan negara Llbya kepada Lahap yang hebaL Lanpa
berganLung dan men[adl hamba kepada Lamaddun dan cengkaman 8araL dan ?ahudl zlonls
lanaLullah Sebenarnya apa yang dlbawa oleh Caddafl adalah clrlclrl sebuah negara keba[lkan
yang berLeraskan kepada lslam Lanpa Lunduk naam kepada kaflr harbl dan musuhmusuh
lslam Caddafl boleh membuaLkan 8araL keLar luLuL kepada kekuaLan ekonoml negaranya!

Malahan Caddafl mula menunLuL 8araL supaya membayar pembellan mlnyak dengan emas
Sudah LenLu Amerlka SyarlkaL 8araL dan ?ahudl Zlonls lanaLullah Lldak berseLu[u kerana
mereka Lldak mempunyal slmpanan emas yang mencukup unLuk membayarnya Malah
maLawang mereka klnl hanyalah ceLakan aLas kerLas saha[a

Maka Amerlka 8araL dan ?ahudl lanaLullah Lldak ada plllhan melalnkan menylngklr Caddafl
uan mereka ber[aya memperkudakan segellnLlr rakyaL Llbya dan memperlengkapkan mereka
dengan sen[aLa dan dengan banLuan pesawaL gempur naLo memerangl kera[aan mereka
sendlrl!

8eglLulah peranan yang dlmalnkan oleh kaum kaflr harbl lanaLullah senLlasa Lldak redho
dengan umaL lslam dan senLlasa mencarlcarl [alan unLuk menghancurkan umaL lslam uan
mereka akan senLlasa mencarl [alan memperkudakan segellnLlr umaL lslam unLuk melakukan
khlanaL Lerhadap agama dan bangsanya sendlrl

AmaL malang apablla ada umaL lslam yang rela dlperkudakan malahan sanggup maLl deml
unLuk kaflr harbl! nazublllah mln zallk
CaLaLan Lambahan

kolonel Muammar Muhammad alCaddafl ( ~ ~ ' ~ -'Murammar alCarrfl) (lahlr 7 !un 1942)
adalah seorang pemlmpln pollLlk dan revolusl Llbya 8ellau Lelah men[adl reslden
Llbya semen[ak menggullngkan 8a[a ldrls dalam rampasan kuasa Lak berdarah pada 1969 dan
men[adl pengasas 8epubllk Soslalls Arab Llbya 1empoh pemerlnLahan yang klnl hamplr
mencecah 42 Lahun membuaLkan bellau anLara pemlmpln Lerlama memerlnLah dalam se[arah

ldeologl Caddafl dlpanggll 1eorl AnLarabangsa keLlga dan dlhuralkan dalam 8uku Pl[au 8uku lnl
dlsebar ke seluruh dunla secara percuma Caddafl dlkaLakan pernah mena[a beberapa
kumpulan pemberonLak Lermasuk Cerakan Moro dl selaLan llllplna Lnam harl selepas Amerlka
ber[aya menangkap Saddam Pusseln Caddafl berlkrar memusnahkan sen[aLa pemusnah WMu
lNF0RVATl0N ol ELAK3AVANA
Preserl oy e|a|sarara_yaroo.cor
@A|| R|grl Reserved Preserled 2011

Lkoran komlLmen lLu pada 13 Mel 2006 SeLlausaha AS Condoleezza 8lce mengumumkan
pemullhan hubungan dlplomaLlk ASLlbya

ada awal lebruarl 2011 banLahan pollLlk besar yang dldorong banLahan dl 1unlsla Meslr dan
bahaglan laln dunla Arab meleLus dl Llbya menenLang kera[aan Caddafl dan dengan cepaL
berLukar men[adl perang saudara Caddafl berlkrar maLl syahld [lka perlu dalam
per[uangannya menenLang pemberonLak dan kuasa luar menyaLakan yang mereka yang
memberonLak Lerhadap kera[aannya berhak maLl ada 17 Mel 2011 Mahkamah !enayah
AnLarabangsamengeluarkan permohonan waran Langkap Lerhadap Caddafl aLas sebab [enayah
Lerhadap kemanuslaan pada 27 !un pernohonan lnl dlLerlma dan waran dlkeluarkan Lerhadap
Caddafl dan anaknya Salf allslam

ada Cgos 2011 Caddafl Lerus dlburu oleh pemberonLak LeLapl bellau dan Lu[uh anak lelaklnya
ber[aya melarlkan dlrl


kehldupan awal

Caddafl adalah anak bongsu dalam keluarga peLanl dl padang paslr kerlng konLang dl Casls
PunSlrLe 8ellau keLurunan suku Arab 8adwl 8erber Cadhadhfa uaLuknya Abdessalam
8oumlnyar dlkaLakan maLl syahld keLlka menenLang pen[a[ahan lLall ke aLas Llbya
dl khoms pada 1911

Menerlma pendldlkan rendah agama Lradlslonal dan sekolah persedlaan Sebha dl lezzan darl
1936 hlngga 1961 Caddafl beglLu kecewa apablla dunla Arab / alesLln kalah kepada lsrael
dalam perang 1948

ada akhlrnya Caddafl dan rakanrakan darl sekolah lnl Lelah men[adl kumpulan Leras revolusl
dan merampas keplmplnan negara Llbya lnsplrasl Caddafl lnl adalah Camal Abdel
nasser reslden Meslr yang Lelah men[aLuhkan kera[aan monarkl dl Meslr ada 1961 Caddafl
Lelah keluar darl Sebha dan memulakan akLlvlLl pollLlk secara akLlf

kemudlan Caddafl bela[ar undangundang dl unlverslLl Llbya dan lulus dengan cemerlang
Selepas lLu bellau menyerLal Akademl 1enLera dl 8enghazl pada 1963 ul slnl bellau bersama
sekumpulan yang laln Lelah membenLuk kumpulan mlllLan secara rahsla unLuk membuang
pemlmpln Llbya yang pro 8araL Selepas LamaL bela[ar pada 1963 dla Lelah dlhanLar
ke 8rlLaln unLuk laLlhan lan[uLan dl kole[ egawal 1urus 8rlLslh (8rlLlsh Army SLaff College) dan
pulang pada 1966 dan berkhldmaL sebagal pegawal komunlkasl dalam Slgnal Corps

ada 1 SepLember 1969 saLu kumpulan kecll pegawal LenLera yang dlplmpln oleh Caddafl Lelah
melakukan rampasan kuasa Lerhadap 8a[a ldrls 1 yang keLlka lLu men[alanl rawaLan perubaLan
dl1urkl SepaLuLnya anak saudara 8a[a ldrls 1 yang bernama 1engku MahkoLa Pasan asSenussl
dlLabal sebagal ra[a pada 2 SepLember apablla 8a[a ldrls Lurun LahkLa pada 4 Cgos 1969
namun pegawalpegawal revolusl enggan menerlma Pasan sebagal ra[a Llbya yang baru
lNF0RVATl0N ol ELAK3AVANA
Z Preserl oy e|a|sarara_yaroo.cor
@A|| R|grl Reserved Preserled 2011

Sebelum 1 SepLember 1969 kera[aan sedla ada dlmansuhkan dan 1engku MahkoLa Pasan Lelah
dl[adlkanLahanan dalam rumah Semua medla meru[uk Caddafl sebagal emlmpln besar dan
engasas 8evolusl

1ldak seperLl pemlmpln dlkLaLor LenLera yang laln Caddafl mendakwa dlrlnya sebagal puLera
mahkoLa aLau mendakwa sebagal pemlmpln LenLera yang memonopoll kuasa pollLlk
Seballknya bellau hanya kekal sebagal kolonel dan pangkaL lLu kekal hlngga ke harl lnl Caddafl
serlng melaungkan Llbya dlperlnLah oleh rakyaL reslden Meslr Camal Abdel nasser kekal
sebagal kolonel selepas merampas kuasa manakala !erry 8awllngs bekas reslden Chana Lldak
memegang pangkaL LenLera Llnggl darlpada lefLenan udara

SemenLara dl 8epubllk Ll Salvador yang dlperlnLahkan oleh LefLenan Colonel Cscar Csorlo (1930
1936) LefLenan kolonel !ose MarlsaLu Lemus (1936 1960) dan LefLenan kolonel !ullo
AdalberLo 8lvera (1962 1967)

8e[lm LenLera Caddafl memlllkl campuran semangaL kebangsaan Arab
naslonallsme dansoslallsme berLeraskan lslam Caddafl memanggll negara Llbya
sebagal negara keba[lkan dengan slsLem pemerlnLahan secara langsung popular demokrasl
dan leblh sesual dlkenall sebagal Soslallsme lslam Llbya klnl membenarkan ekonoml dlkawal
oleh syarlkaLsyarlkaL kecll dengan kawalan mlnlmum darlpada kera[aan

Caddafl [uga memmperkenalkan slsLem moral lslam yang melarang
mlnuman alkohol dan ber[udldl kalangan rakyaLnya lalsafah pollLlk bellau dlrencakan dalam
sebuah buku rasml Llbya yang dlnamakan 8uku Pl[au 8uku Pl[au lnl merangkuml 3 [llld dan
dlceLak dl anLara 1973 dan 1979

8agalmanapun dalam prakLlk pemerlnLahan slsLem pollLlk yang dllaksanakan Lldaklah ldealls
sebagalmana sepaLuLnya lnl kerana reslden Caddafl berhadapan dengan kekangan dalam
negerl dan Lerpaksa berhadapan dengan Lekanan anLarabangsa

!awaLankuasa 8evolusl memuLuskan semua penenLang Llbya dl luar negara hendaklah dlbunuh
8erdasarkan kepuLusan LersebuL skuad pembunuh Lelah dlklrlm ke luar negara Sembllan rakyaL
Llbya Lelah dlbunuh dan llma darlpadanya Lelah dlbunuh dl lLall

1ldak musLahll rakyaL Llbya akan menderlLa sebagalmana naslb saudara mereka dl lraq lLulah
kebebasan dan kelndahan demokrasl yang dlldam oleh rakyaL Llbya Mereka Lldak bela[ar darl
perlsLlwa Saddam Pusseln dahulu malah bersedla dlbuLakan maLa hanya dengan khayalan
umpama fllem Pollywood Segala hasll negara bakal dlpunggah keluar dan rakyaL Llbya dlpaksa
membayar kos perang nA1C 8ahaglakah mereka? kesah lnl umpama hlkayaL Melayu Lebal
Malang

uemokrasl adalah SyalLan pallng ke[am yang nyaLa memanlpulasl manusla dl akhlr zaman lnl
Mampukah klLa larl darl syalLan lnl? allng [auh klLa hanya mampu berusaha agar syalLan lnl
Lldak mudah memblnasakan sakl bakl lman yang ada lLu pun [lka klLa rasakan berada
lNF0RVATl0N ol ELAK3AVANA
8 Preserl oy e|a|sarara_yaroo.cor
@A|| R|grl Reserved Preserled 2011

dlkelompok manusla berlman unLuk lLu paLuhllah saranan 8asulullah SAW mendlndlngl dlrl
darl flLnah ua[[al ulnaslhaLkan agar menghafal dan serlng amalkan 10 ayaL surah al kahfl Lanpa
[emu klLa akan dlperllhaLkan kafla8a dl dahl ua[[al lnl lnsyaAllah

klLa bernaslb balk kerana klLa dlanLara mangsa mereka yang Lerakhlr bukan yang Lerawal
seperLl Asla 1engah dan Asla 8araL Mungkln sememangnya Allah merencanakan beglLu agar
klLa dapaL bersedla sebelum LerlambaL asLlnya doa para Aulla dlperkenankan Allah SW1
8ersyukurlah Segala kemeluL pollLlk dan soslal yang berlaku muLakhlr lnl sepaLuLnya segera
memaLangkan klLa bukan seballknya

Memandangkan klLa seklan lama merangkul demokrasl sekular halacara men[aLuhkan
pemerlnLahan sedla ada men[adl sedlklL sukar namun melalul proksl mereka yang ber[lwa
kenLal dan llaL mereka maslh berpeluang mengucar kaclrkan negara lnl Walaupun sLaraLegl
Lerpaksa dlubah dan dlsesualkan dengan keadaan perancangan unLuk men[aLuhkan
pemerlnLah lslam LeLap akan dllaksana LeruLama yang melaksana slsLem yang berbeza dengan
apa yang mereka sarankan

Malaysla [uga dlanLara negara yang cuba popularkan ulnar Lmas saLu masa dahulu LeLapl
menenggelamkan hasraL LersebuL seLelah dapaL menghldu bencana yang bakal dlhadapl Parus
dllngaL selaln Malaysla negara yang cuba bangunkan pro[ek ulnar Lmas lnl lalah lraq dan
Llbya lraq dan Llbya Lelah dlhanguskan dan pro[ek LersebuL Lelah dlLamaLkan 1ldak musLahll
pula lraq dan Llbya mempunyal rezab bl[lh emas dl bawah peruLbuml padang paslr yang luas
lLu Sebab lLu mereka beranl menyuarakannya

Apa yang berlaku klnl dlnar dan dlrham dlkeluarkan dl Malaysla hanya sebagal [ualan koleksl
bukan sebagal maLawang rasml la Lldak menggugaL slsLem kewangan anLarabangsa Zlonls
LeLap mencurgalnya dan blmbang Malaysla mengambll langkah drasLlk menglsyLlharkan unLuk
mengganLlkan wang kerLas saLu masa nanLl Mereka Lahu Malaysla anLara negara yang beranl
membuaL plllhan sendlrl mengawal slsLem kewangannya dan berupaya mengeneplkan
pandangan pakar lMl

8ekod mengenal hasraL kera[aan Malaysla mahu menggunakan ulnar Lmas sebagal forex aLau
Lukaran perdagangan anLarabangsa dlsaLu masa dahulu maslh Lerslmpan kemas dalam dlarl
lllumlnaLl dan zlon mereka maslh Lldak percaya Malaysla Lelah melupakan hasraL LersebuL
lLulah mlmpl ngerl bagl lllumlnaLl yang seklan lama Lelah menlpu dunla melalul LerblLan wang
lNF0RVATl0N ol ELAK3AVANA
9 Preserl oy e|a|sarara_yaroo.cor
@A|| R|grl Reserved Preserled 2011

kerLas yang bersandarkan huLang (debL/rlba) lLu SyarlkaL yang menceLak wang kerLas lnl [uga
mlllk mereka dan proksl mereka

unLuk menghllangkan Lerus kemungklnan lnl pemerlnLah sekarang harus dlganLl dengan proksl
mereka Slapakah proksl mereka? Akan dldedahkah sedlklL wakLu lagl blla masa menglzlnkan
Mungkln bukan dalam blog lnl kerana kompuLer perlbadl saya sudah dllnLlp dan perhubungan
lnLerneL pula serlng Lerganggu

!lka rakyaL negara lnl maslh sluman lngaLlah bahawa flLnah ua[[al lLu amaL menyesaLkan dan
musLahll umaL yang kurang lmannya dapaL melepaskan dlrl SeLelah Lumbangnya Syrla
(pembesaran lsrael) Malaysla akan [adl medan baru [lka lndonesla dapaL dlLawan secara aman
ualam pada lLu [lka pembaca meyaklnl kemungklnan lnl bukan sekadar hlpoLesls adalah
dlnaslhaLkan supaya segera mengumpul dlnar/dlrham (emas dan perak) Malaysla sekadar
yang Lerdaya kera[aan negerl kelanLan [uga Lelah mengeluarkannya Secara Lldak langsung lnl
menun[ukkan kera[aan kelanLan [uga Lelah mengeLahul kemungklnan apa yang bakal Ler[adl
aLau mungkln hanya berLu[uan menghldupkan kemball Lradlsl kelanLan sebelum dl[a[ah 8rlLlsh
kemerosoLan nllal wang kerLas akan men[adl semakln LenaL seklranya kesaLuan negara Lropah
gagal mengekang ke[aLuhan ekonoml negara anggoLanya ulLokok pula semakln lemah
kepercayaan dunla Lerhadap kesLabllan uSu 8lngglL Malaysla [uga Lldak akan dapaL
melepaskan dlrl darl lkuL Lersungkur sama 8uaL wakLu lnl uSA maslh berupaya mellndungl
ke[aLuhan nllal dollarnya Lldaklah dlkeLahul berapa lama lagl la dapaL berLahan Mungkln
seLahun dua Lahun aLau llma Lahun saha[a lagl keadaannya dllapurkan sangaL LenaL

lNF0RVATl0N ol ELAK3AVANA
10 Preserl oy e|a|sarara_yaroo.cor
@A|| R|grl Reserved Preserled 2011

Lmas akan menpunyal nllal yang berkallkall ganda darl nllalnya sekarang bllamana nllar rlngglL
merosoL kelak kerana rlngglL [uga maslh berdlrl aLas nlsbah Lukaran anLarabangsa yang dlkuasal
lMl Semua wang kerLas dunla bersandar kepada bon dan debL aLau nama asalnya lalah 8l8A
lnllah perusahaan lllumlnaLl (anggoLa ua[[al) selama lnl Mereka mengumpul emas seballknya
memaksa dunla menggunakan wang 8l8A

1anah Melayu pernah dlgelar Semenan[ung Lmas asLlnya emas men[adl nadl ekonoml
penduduk purba Semenan[ung 1anah Melayu Se[arah lnl Lelah ber[aya dlLuLup rapaL oleh
8rlLlsh dan se[arah orang Melayu hanya bermula darl kewu[udan kesulLanan Melaka

Walaupun beraLus Lahun men[a[ah 1anah Melayu namun aLas kehendak Allah mereka maslh
gagal menemul slmpanan emas kecuall slmpanan Lerhad dl ahang elbagal ekpedlsl dllakukan
hlngga ke seluruh huLan rlmba ban[aran 1lLlwangsa ul mana LempaL Llnggl mereka mendlrlkan
penempaLan dengan alasan sebagal kawasan rehaL Mereka LeLap gagal mengesan slmpanan
emas dl peruL buml 1anah Melayu lnl Apa yang dllzlnkan Allah unLuk mereka hanyalah bl[eh
Llmah

1umpuan mereka hanya unLuk men[a[ah 1anah Melayu dan bersedla pula melepaskan negerl
laLhanl kepada penguasaan Slam melalul saLu LrlLl 1enLu ada sebabnya uapaLkah dlbayangkan
apa akan berlaku seklranya mereka menemul slmpanan emas yang banyak dl slnl? keadaannya
LenLu sekall berbeza darl apa yang wu[ud sekarang

Slmpanan rezab emas menLah 1anah Melayu memang banyak lllumlnaLl dan LallbaruLnya
Lelah lama mengeLahulnya Melalul kecangglhan Leknologl yang mereka mlllkl dalam dlam
mereka Lelah mengka[l mengesan dan memanLau secara rahsla kedudukan dan nllal rezab
LersebuL

kera[aan sekarang [uga sudah lama mengeLahulnya (sebab lLu M Lerdahulu pernah
membayangkan penggunaan dlnar emas sebagal sandaran perdagangan mengganLlkan uSu)
Men[adl Langgung [awab kera[aan unLuk merahslakannya darl pengeLahuan umum deml
keselamaLan negara aLas naslhaL pakar sLraLeglk

Sebab lLu mereka (zlon) akan cuba sedaya unLuk menghalang kera[aan sekarang darl Lerus
memerlnLah Walaupun pemerlnLah negara lnl Lldaklah sebalk seperLlmana yang semua orang
dlharapkan namun sehlngga klnl mereka maslh berupaya melepaskan dlrl darl perangkap
?ahudl (zlon/lllumlnaLl)

Allah maslh belum lzlnkan mereka men[aLuhkan pemerlnLah yang ada Andal seballknya
berlaku proksl mereka akan mengambll allh pemerlnLahan dan dengan mudah semua rezab lnl
dlangkuL ke !urussalem secara rahsla Masa unLuk mereka semakln sunLuk usaha mereka
selama lnl maslh belum menampakkan hasll klnl dengan banLuan !esulL (cawangan gerakan
sullL zlonls) mereka berharap keadaan akan berubah dan memlhak kepada mereka Sebagal
makluman !esulL Lelah hamplr ber[aya menawan lndonesla melalul gerakan para prokslnya
Cerakan lslam dl sana semakln lemah dlcemarl Ll88ALlSMA kecuall Acheh
lNF0RVATl0N ol ELAK3AVANA
11 Preserl oy e|a|sarara_yaroo.cor
@A|| R|grl Reserved Preserled 2011


Walau bagalmanapun hanya Allah yang Lahu unLuk slapa rezab lnl dlslmpan beglLu lama
erancangan Allah melangkaul Llpudaya makhluk PaklkaLnya segala rahsla adalah hak MuLlak
Allah Subhana Wa 1aala Wallahu Alam