Anda di halaman 1dari 3

Cu 1: Sp xp tnh baz cc cht sau theo th t tng dn. A. NH3<C2H5NH2<C6H5NH2 C. C6H5NH2<NH3<C2H5NH2 B. C2H5NH2<NH3< C6H5NH2 D.

C6H5NH2<C2H5NH2<NH3 Cu 2:Cho cc cht H2NCH2COOH, CH3COOH, CH3NH2. Dng thuc th no sau y phn bit cc dung dch trn? A. NaOH B. HCl C. CH3OH/HCl D. qu tm Cu 3:Thuc th no sau y dng phn bit cc dung dch b mt nhn gm: glucoz, glixerol, etanol, lng trng trng.(dng c th nghim xem nh ) A. NaOH C. Cu(OH)2 B. AgNO3/NH3 D. HNO3 Cu 4:Anilin khng phn ng vi cht no sau y? A. HCl C. Br2 B. NaOH D. HNO2 Cu 5:Cht no sau y l amin bc 3? A. (CH3)3C NH2 C. (NH3)3C6H3 B. (CH3)3N D. CH3NH3Cl Cu 6:Amin c cng thc CH3 CH(NH2) CH3 tn l A. metyletylamin C. isopropylamin B. etylmetylamin D. propylamin Cu 7:Trong cc tn gi sau y, tn gi no khng ng vi cht CH3 CH(NH2) COOH? A. axit 2 aminopropanoic B. axit aminopropionic C. Alanin D. valin Cu 8:T glyxin v alanin c th to ra my ipeptit ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Cu 9:Cho cc cht CH3NH2, C2H5NH2, CH3CH2CH2NH2. Theo chiu tng dn phn t khi Nhn xt no sau y ng? A. Nhit si tng dn, tan trong nc tng dn B. Nhit si gim dn, tan trong nc tng dn C. Nhit si tng dn, tan trong nc gim dn D. Nhit si gim dn, tan trong nc gim dn Cu 10:Cht no sau y lm qu tm m ha xanh? A. glyxin C. phenol B. anilin D. lysin Cu 11:Cht hu c C3H9N c s ng phn amin l : A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Cu 12:Nguyn nhn gy nn tnh baz ca amin l : A. Do amin tan nhiu trong H2O. B. Do phn t amin b phn cc mnh. C. Do nguyn t N c m in ln nn cp electron chung ca nguyn t N v H b ht v pha N. D. Do nguyn t N cn cp eletron t do nn phn t amin c th nhn proton. Cu 13:Hp cht no sau y thuc loi ipeptit? A. H2N CH2CONH CH2CONH CH2COOH B. H2N CH2CONH CH(CH3) COOH C. H2N CH2CH2CONH CH2COOH D. H2N CH2CONH CH2CH2COOH Cu 14:Mt peptit c cng thc: H2NCH2CO NHCHCO NHCHCOOH CH3 CH(CH3)2 Tn ca peptit trn l A. glyxinalaninvalin B. glyxylalanylvalyl

C. glyxylalanylvalin D. glyxylalanyllysin Cu 15:Trong dung dch cc amino axit thng tn ti A. ch dng ion lng cc B. ch dng phn t C. va dng ion lng cc va dng phn t vi s mol nh nhau D. dng ion lng cc v mt phn nh dng phn t Cu 16:t chy hon ton hn hp X gm 2 amin no n chc k tip nhau trong dy ng ng, thu c 22 g CO2 v 14,4 g H2O. CTPT ca hai amin l : A. CH3NH2 v C2H7N B. C3H9N v C4H11N C. C2H7N v C3H9N D. C4H11N v C5H13 N Cu 17:Khi t chy hon ton cht X l ng ng ca axit aminoaxetic th t l th tch CO2 : H2O(hi) l 6:7. Xc nh cng thc cu to ca X ( X l - amino axit) A. CH3 CH(NH2) COOH C. CH3 CH(NH2) CH2 COOH B. CH3 CH2 CH(NH2) COOH D. H2NCH2 CH2 COOH Cu 18:Mt dung dch amin n chc X tc dung va vi 200ml dung dch HCl 0,5M. Sau phn ng thu c 9,55 gam mui. Xc nh cng thc ca X? A. C2H5NH2 C. C3H5NH2 B. C6H5NH2 D. C3H7NH2 Cu 19:Thy phn hon ton 1 mol pentapeptit Y th thu c 3 mol alanin, 1 mol valin v 1 mol glyxin. Khi thy phn khng hon ton Y th thu c cc ipeptit Ala-Val, Val-Ala v tri peptit Gly-Ala- Ala. Trnh t cc amino axit trong Y l A. Ala Val Ala Ala Gly C. Gly Ala Ala Val Ala B. Val Ala Ala Gly Ala D. Gly Ala Ala Ala Val Cu 20:Khi b axit nitric dy vo da th ch da c mu A. vng C. xanh lam B. tm D. hng Cu 21:Axit amino axetic khng tc dng vi cht : A. CaCO3 C. KCl B. H2SO4 long D. CH3OH Cu 22:Khi thy phn n cng protit thu c cc cht : A. Gucoz C. Amin B. Axit D. Aminoaxit Cu 23:Trong cc cht sau : X1: H2N CH2 COOH X3: C2H5OH X2: CH3 NH2 X4: C6H5OH Nhng cht c kh nng th hin tnh baz l : A. X1,X3 C. X2,X4 B. X1,X2 D. X1,X2,X3 Cu 24:Khi cho axit amino axetic tc dng vi ancol etylic c mt dung dch HCl th sn phm hu c thu c l A. ClH3NCH2 COOH C. ClNH3 CH2 COOC2H5 B. H2NCH2COOC2H5 D. ClH3N CH2 COOH Cu 25:Cho C4H11O2N + NaOH A + CH3NH2 + H2O. Vy cng thc cu to ca C4H11O2N l : A. CH3COOCH2CH2NH2 C. C2H5COOCH2 NH2 B. C2H5COONH3CH3 D. C2H5COOCH2CH2NH2 Cu 26:Cht khng tham gia phn ng trng hp l: A. isopren B. cloropren C. vinyl axetat D. axit -aminocaproic Cu 27:Polime (CH2 CH )n c tn l:

COOCH3 A. poli(metylacrylat) B. poli(metylmetacrylat) C. poli(metylpropionat) D. poli(vinylaxetat) Cu 28: thu c poli(vinyl ancol) ta thc hin A. trng hp CH2 = CH OH B. trng ngng CH2 = CH OH C. thy phn poli(vinyl axetat) trong mi trng kim D. trng hp vinyl ancol Cu 29:T nilon-7 thuc loi A. t nhn to B. t thin nhin C. t tng hp D. t este Cu 30:Khi clo ha PVC, trung bnh c k mt xch trong mch PVC phn ng vi 1 phn t clo. Sau khi clo ha thu c mt polime cha 63,96% clo v khi lng. Gi tr ca k l A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Cu 31:Tnh cht no di y khng phi tnh cht ca cao su t nhin? A. tnh n hi B. khng thm kh v nc C. khng tan trong xng v benzen D. khng dn nhit Cu 32:ng dng ca polime no di y khng ng? A. PE c dng lm mng mng, ti ng.. B. PVC c dng lm ng dn nc, vi che ma... C. poli(metyl metacrylat) c dng knh t, rng gi.. D. nha novolac c dng lm vt liu cch in, v my... Cu 33:Loi cao su no di y l kt qu ca phn ng ng trng hp? A. cao su BuNa B. cao su isopren C. cao su BuNa-N D. cao su clopren Cu 34:Khi trng ngng phnol vi fomanehit trong iu kin: phnol ly d, mi trng H+ th thu c A. nha rezol B. nha rezit C. nha novolac D. nha bakelit Cu 35:Cao su lu ha c dng cu trc mch polime A. khng phn nhnh B. mch phn nhnh C. mng khng gian D. mch thng Cu 36:Tn no sau y sai khi gi polime (HN [CH2] CO)n A. policaproamit B. nilon 6 C. t capron D. t caprolactam Cu 37:Hp cht hu c H2N CO NH CH2OH c tn A. monometylolure B. monometylure C. monometylicure D. metylolure Cu 38:Vinyl xianua cn c tn gi A. acrilonitrin B. acrilicnitrin C. acrilonitric D. acrilonitr Cu 39:Polime c cng thc (COC6H4COOCH2C6H10CH2O)n. Polime ny c iu ch t monome A. HOOCC6H4COOH v HOCH2C6H10CH2OH B. HOOCC6H4CH2OH v HOOCC6H10CH2OH C. HOOCC6H4COOH v HOCH2C6H10COOH D. HOOCC6H4CH2OH v HOCH2C6H10COOH