Anda di halaman 1dari 6

LAFAZ DUA KALIMAH SYAHADAH

LAFAZ DUA KALlMAH


SYAHADAH
^KL lLk^Kl l^^\^1l^l^ 1L^N
Y^NC llL!l^!LL^lNK^N^LL^
l^N ^KL lLk^Kl l^^\^N^ll
!L^!!^l lLLkL^LL^.
LAFAZ DUA KALIMAH SYAHADAH
SOLAT LlMA WAKTU
SUBUH
ZUHUR
ASAR
MAGHRIB
ISYAK
LAFAZ DUA KALIMAH SYAHADAH
!UASA!ADA ULAN
HAMADHAN
Puasa daii segi balasa ialal menalan diii daiipada sesuaiu.
Daii segi syaial ialal menalan diii daiipada peilaia-peilaia yang
membaiallan puasa daii ieibii fajai lingga ieibenammaialaii,
dimulalan dengan niai beipuasa, leiana menglaiaplan leiedlaan
Allal S.W.T
McNuNAiKAN zAKAT
Dalam bahasa arab, zakat" secara umumnya bererti
pertambahan. 8ebagai salah satu istilah dalam penga]ian hukum
atau fiqh" zakat bererti mengeluarkan kadar tertentu dari harta
yang tertentu bagi faedah golongan yang berhak menerimanya
sebagaimana yang ditentukan oleh Allah.
McNccnJAKAN HAJi
Pengeiiian laji daii segi syaial ialal mengunjungi
Baiiullal di Melal uniul melalulan bebeiapa amal
ibadal pada bulan laji dengan iulun dan syaiai ieiieniu
sebagai pelalsanaan Rulun Islam yang lelima