Anda di halaman 1dari 3

Teori Hegemoni Sebuah Teori Kebudayaan Kontemporer

Oleh: saptono (pensyarah PS Seni Karawitan)


Teori hegemoni merupakan sebuah teori politik yang paling penting abad XX. Teori ini
dikemukakan oleh Antonio Gramci (1891-1937). Antonio Gramci boleh dipandang
sebagai pemikir politik terpenting selepas Marx. Gagasanya yang cemerlang tentang
hegemoni, yang banyak dipengeruhi oleh IalsaIah undang-undang Hegel, dianggap sebagai
landasan paradigma alternatiI terhadap teori Marxsis tradisional mengenai paradigma
base-superstructure (pangkalan-suprastruktur). Teori-teorinya muncul sebagai kritikan dan
alternatiI bagi pendekatan dan teori perubahan sosial sebelumnya yang didominasi oleh
determinisme kelas dan ekonomi Marxsisme tradisional.
Teori hegemoni sebenarnya bukanlah perkara yang baru bagi tradisi Marxsis. Menurut
Femia pengertian seperti itu sudah dikenal oleh orang Marxsis lain sebelum Gramci,
seperti; Karl Marx, Sigmund Freud, Sigmund Simmel. Yang membezakan teori
hegemoni Gramci dengan penggunaan istilah serupa itu sebelumnya adalah; Pertama, ia
melaksanakan konsep itu lebih luas bagi supremasi satu kumpulan atau lebih atas lain
dalam setiap hubungan sosial, sedangkan pemekaian iistilah itu sebelumnya hanya
merujuk kepada hubungan antara proletariat dan kumpulan lain. Kedua, Gramci juga
mengkarakterisasikan hegemoni dalam istilah "pengaruh budaya", tidak hanya
"Kepimpinan politik dalam sebuah sistem persekutuan" sebagaimana diIahami generasi
Marxis terdahulu (Femia, 1983).
Teori hegemoni dari Gramci yang sebenarnya merupakan hasil pemikiran Gramci
ketika dipenjara yang akhirnya dibukukan dengan tajuk "Selection Irom The Prissons
Notebook "yang banyak dijadikan acuan atau diperbandingkan khususnya dalam
mengkritik pembangunan. Dalam perkembangan selanjutnya teori hegemoni ini dikritik
oleh kumpulan yang dikenali dengan nama "New Gramcian".
Teori hegemoni dibina di atas preis pentingnya idea dan tidak mencukupinya kekuatan
Iizikal belaka dalam kawalan sosial politik. Menurut Gramci, agar yang dikuasai mematuhi
penguasa, yang dikuasai tidak hanya perlu merasa mempunyai dan menginternalisasi
nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan
atas subordinasi mereka. Inilah yang dimaksudkan Gramci dengan "hegemoni" atau
menguasai dengan "kepimpinan moraldan intelektual" secara konsensual. Dalam
kontek ini, Gramci secara berlawanan mendudukan hegemoni, sebagai satu bentuk
supermasi satu kumpulan atau lebih kumpulan atas yang lain, dengan bentuk
supermasi lain yang ia namakan "dominasi" iaitu kuasa yang disokong oleh
kekuatan Iizikal (Sugiono, 1999:31).
Melalui konsep hegemoni, Gramsci beragumentasi bahawa kuasa agar dapat
abadi dan berkekalan memerlukan sekurang-kurangnya dua peranti kerja. Pertama, adalah
peranti kerja yang mampu melakukan tindak kekerasan yang bersiIat memaksa atau
dengan kata lain kuasa memerlukan peranti kerja yang bernuansa law
enIorcemant. Peranti kerja yang pertama ini biasanya dilakukan oleh pranata negara
(State) melalui lembaga-lembaga seperti undang-undang, tentera, polis dan bahkan penjara.
Kedua, adalah peranti kerja yang mampu memujuk masyarakat dan pranatapranata
untuk taat pada mereka yang berkuasa melalui kehidupan beragama, pendidikan,
kesenian dan bahkan juga keluarga (Heryanto, 1997). Peranti karja ini biasanya
dilakukan oleh pranata masyarakat awam (civil society) melailui lembaga-lembaga
masyarakat seperti NGO, organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban-paguyuban dan
kumpulan-kumpulan kepentingan (interest groups). Kedua-dua level ini pada satu sisi
berkaitan dengan Iungsi hegemoni di mana kumpulan dominan menangani keseluruhan
masyarakat dan disisi lain berkaitan dengan dominasi langsung atau perintah yang
dilaksanakan di seluruh negara dan pemerintahan yuridis (Gramsci, 1971).
Perbezaan yang dibuat Gramsci antara "masyarakat awam" dan "masyarakat
politik ", sesungguhnya tidak jelas kelihatan, perbezaan itu dibuat hanya untuk
kepentingan analisis semata-mata. Kedua-dua suprastruktur itu, pada kenyataannya, sangat
diperlukan, antara satu sama lain tidak boleh dipisahkan. Bahawa kedua-dua level itu sangat
diperlukan boleh dilihat dengan jelas dalam konsep Gramsci tentang negara yang
lebih luas, di mana ia tunjuk sebagai "negara integral" meliputi tidak hanya masyarakat
awam tetapi juga msyarakat politik yang ditakriIkan negara masyarakat politik
masyarakat awam, dengan kata lainhegemoni dilindungi oleh baju-baju besi koersi (Gramsci,
1971). Gramsci juga mengkarakterisasikan apa yang dimaksudkan dengan negara integral
sebagai sebuah gabungan kompleks antara "kediktatoran dan hegemoni" atau semua
kompleks aktiviti praktikal dan teori di mana kelas berkuasa tidak hanya menjustiIikasi
dan menjaga dominannya, tetapi juga berupaya memenangi persetujuan aktiI dari
mereka yang dikuasai ". Jadi negara adalah aparatus koersiI kerajaan sekaligus aparatus
hegemonik institusi swadta. DeIinisi ini membolehkan Gramsci untuk menghidarkan
diri dari pandangan instrumentalis tentang negara memandang negara sebagai sistem
politik kerajaan belaka dalam teori politik liberal atau teori lain seperti institusi
koersiI kelas berkuasa dalam teori politik Marxsis klasik. Kelebihan konsep Gramsci
tentang negara integral adalah kerana konsep itu membolehkan dirinya memandang
hegemoni dalam batasan dialektik yang meliputi masyarakat awam atau masyarakat politik
(Sugiono, 1999).
Lebih jauh dikatakan Gramsci bahawa bila kuasa hanya dicapai dengan
bergantung kuasa memaksa, hasil nyata yang berhasildicapai dinamakan
"Dominasi". Kestabilan dan keselamatan memang tercapai, sementara gejolak perlawanan
tidak kelihatan kerana rakyat memang tidak berdaya. Namun hal ini tidak dapat
berlangsung secara terus menerus, sehingga para penguasa yang benar-benar sangat ingin
memelihara kekuasaannya dengan menyedari keadaan ini akan melengkapkan dominasi
(Bahkan secara perlahan-lahan kalau perlu menggantikannya) dengan peranti kerja
yang kedua, yang hasil akhirnya lebih dikenali dengan sebutan "hegemoni". Dengan
demikian supermasi kumpulan (penguasa) atau kelas sosial tampil dalam dua cara iaitu
dominasi atau penindasan dan kepimpinan intelektual dan moral. Jenis kepimpinan
yang terakhir inilah yang merupakan hegemoni (Hendarto, 1993:74). Dengan demikian
kuasa hegemoni lebih merupakan kuasa melalui "persetujuan" (konsensus),
yang merangkumi beberapa jenis penerimaan intelektual atau emosional atas taanan sosial
politik yang ada.
Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapati melalui mekanisme
konsensus (consenso) daripada melalui penindasan terhadap kelas sosial yang lain. Ada
pelbagai cara yang digunakan, contohnya melaluiyang ada di masyarakat yang menentukan
secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur kognitiI dari masyarakat iu. Itulah
sebabnya hegemoni pada hakikatnya adalah usaha untuk menggiring orang agar mengadar
dan memandang permasalahan sosial dalam kerangka yang ditentukan (Gramsci,
1976:244). Dalam konteks tersebut, Gramsci lebih menekankan pada aspek budaya
(Ideologi). Melalui produk-produknya, hegemoni menjadi satu-satunya penentu dari
sesuatu yang dipandang benar baik secara moral mahupun intelektual. Hegemoni budaya
tidak hanya terjadi dalam hubungan antara negara tetapi boleh juga berlaku dalam hubungan
antara pelbagai kelas sosial yang ada dalam negara.
Ada tiga tingkatan yang dikemukakan oleh Gramsci, iaitu hegemoni total
(Integral), hegemini yang merosot (decadent) dan hegemino yang minimum (Femia,
1981). Dalam konteks ini boleh dirumuskan bahawa konsep hegemoni merujuk kepada
pengertian tentang situasi sosial politik. Dalam terminologinya "momen" IalsaIah dan
amalan sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang, dominasi merupakan
lembaga dan maniIestasi individu. Pengaruh "roh" ini membentuk moral, adat,
religi, prinsip-prinsip politik, dan semua hubungan sosial, terutama dari intelektual dan hal-hal
yang merujuk kepada moral.
Konsep hegemoni berkaitan dengan tiga bidang, iaitu ekonomi (economic), negara
(State), dan rakyat (civil society) (Bocock, 1986). Ruang ekonomi menjadi asas.
Namun, dunia politik yang menjadi arena dari hegemoni, juga memaparkan momen
perkembangan tertinggi dari sejarah sebuah kelas. Dalam hal ini, pencapaian kuasa
negara, akibat yang dibawanya bagi kemungkinan perluasan dan pembangunan
penuh dari hegemoni iitu telah muncul secara separa, mempunyai signiIikasi yang
khusus. Negara dengan segala aspeknya, yang diperluaskan merangkumi kawasan hegemoni,
memberikan kepada kelas yang mendirikannya baik prestij atau paparan kesatuan
sejarah kelas penguasa dalam bentuk konkrit, yang dihasilkan dari hubungan organik
antara negara atau masyarakat politik dan civil society.
Pendek kata, hegemoni satu kumpulan atas kumpulan-kumpulan lain dalam
pengertian Gramscian bukanlah sesuatu yang dipaksakan. Hegemoni itu harus diraih
melalui usaha-usaha politik, budaya dan intelektual guna mencipta pandangan dunia
bersama bagi seluruh masyarakat. Teori politik Gramsci penjelasan bagaimana idea-idea
atau ideologi menjadi sebuah instrumen dominasi yang memberikan pada kumpulan
penguasa legitimasi untuk berkuasa (Sugiono, 1999

Anda mungkin juga menyukai