Anda di halaman 1dari 11

Lucru/ n echip cu ojutoru/ Lucru/ n echip cu ojutoru/

1ehno/oqiei informo}ii/or 1ehno/oqiei informo}ii/or


Un|vers|tatea "Dunrea de Ios"Ga|a|
Iacu|tatea de Lconom|e | Adm|n|strarea Afacer||or
coordonotor coordonotor
Conf un|vdr N|stor koza||a
5tuden}i 5tuden}i
osto|ea A||na osto|ea A||na
Cr|stea Ioan Cr|stea Ioan A|exandru A|exandru
Dam|an 8ogdan Dam|an 8ogdan
cuprins
1 lnLroducere
2 arLa[area resurselor lnforma(lllor
3 Lvlden(a ;l conLrolul
4 Lucrul in grup (Croupware sau WS)
41 lemeotele cbele ole tebooloqlel qtoopwote
Introducere
rlma func(le de baz indepllnlLa de Lehnologla lnforma(lel
(1l) esLe cea de comunlcare lar una dlnLre problemele comunlcrll esLe
canalul de comunlcare mal precls lunglmea sa ComparaLlv cu incepuLul
secolulul cnd de abla apruse Lelefonul acum exlsL o mul(lme de
ml[loace care faclllLeaz comunlcarea la dlsLan( Lelefoanele moblle
Lelevlzlunea lnLerneLul po;La elecLronlc(emallul) fllnd doar cLeva
dlnLre exemple
arta[area resurse|or |nforma|||or
arLa[area resurselor esLe necesar inLro organlza(le in prlmul rnd dln
conslderenLe economlce
1ehnologla lnforma(lel inlLur
anumlLe nea[unsurl prln Lehnologla de
parLa[are a fl;lerelor(fllesharlng) ue oblcel
fl;lerele sLau pe un slngur calculaLor (numlL
server) lar dac un uLlllzaLorare nevole de o
lnforma(le sau Lrebule s modlflce anumlLe
daLe care apol Lrebule s fle dlsponlblle ;l
penLru cellal(l el acceseaz fl;lerul de pe
server il modlflc ;l il inreglsLreaz lar cellal(l
uLlllzaLorl vor vedea lmedlaL modlflcrlle la
urmLoarea accesare a acesLula
Lv|dena | contro|u|
Contro|u|
ccesul la daLe se poaLe gesLlona prln pollLlcl de drepLurlarLa[area permlLe unul
numr de pesoane s foloseasc acela;l seL numal penLru clLlre(uLlllzaLorul poaLe vedea
con(lnuLul fl;lerulul fr al puLea modlflca)coplere sau lmprlmare ue aceea vor exlsLa dlferlLe
nlvelurl de permlslunl 1l faclllLeaz acesL proces de aLrlbulre a permlslunllor care in mod
Lradl(lonal nlcl nu ar puLea fl oferlLe in mod eflclenL
ConLrolul se poaLe gesLlona nu numal asupra fl;lerelor sau a apllca(lllor sofLware cl ;l
asupra echlpamenLelor flzlce
Lv|dena (Urmr|rea)
1l permlLe
evlden(a compuLerlzaL a anumlLor
daLe oferlnd in felul acesLa ;l
poslblllLaLea prelucrrll u;oare a
acesLora(cenLrallzrl sLaLlsLlcl calculul
lndlcaLorllor)
Lvlden(a se
poaLe in(elege ;l la modul urmrlrll
acLlvlL(ll unel persoane
Lucru| |n grup
(Groupware sau Workgroup roduct|v|ty Software)
rogramele groupware il a[uLa pe uLlllzaLorl s lucreze impreun pe
acelea;l daLe chlar dac flzlc sunL la dlsLan( unll de al(ll uaLele pe care el
opereaz se refer in general la calendar emall planurl de prolecLe ;l
faclllL(l cum ar fl Leleconferln(ele sau vldeoconferln(ele
/emente/e cheie o/e tehno/oqiei qroupwore sunt
W Comunlcarea
W Coordonarea
W ulsLrlbulrea
W oslblllLaLea exLlnderll
W 1ransparen(a
W arLa[area conexlunllor
coordonoreo
rln lnLermedlul unel Lehnologll groupware se poL
coordona usor acLlvlL(lle mal mulLor uLlllzaLorl prln
reparLlzarea sarclnllor de exemplu pe care le vd Lo(l cel
lmpllca(l in procesul respecLlv
comunicoreo
L poaLe cea mal lmporLanL func(lonallLaLe pus la
dlspozl(la uLllzlaLorllor de acesLe Lehnologll
Lflclen(a se aslgur prln emall lnLerneL Leleconferln(e ;l
vldeoconferln(e
uistribuireo
1ehnologllle groupware ofer faclllL(l penLru a dlsLrlbul de
exemplu maLerlale foarLe u;or in cadrul unel echlpe
(LrlmlLerea unul slngur emall cu o anumlL documenLa(le la
Lo(l uLlllzaLorll care au nevole de ea)
9osibi/itoteo extinderii
Dn slsLem care lmplemenLeaz o Lehnologle groupware
poaLe fl foarLe u;or exLlns(l se poL aduce imbunL(lrl) fr
cosLurl foarLe marl sau conflgurrl foarLe compllcaLe
@ransparena
n mod normal un prolecL lmpllc mal mulLe persoane ;l
flecare dlnLre ele Lrebule s vad la un momenL daL ce fac cellal(l
dln cadrul echlpel adlc sarclnlle ;l rezulLaLele Lrebule s fle
LransparenLe LuLuror celor lmpllca(l in prolecL acesL lucru se
lmplemenLeaz u;or prln parLa[area lnforma(lllor ;l a daLelor
9ortojoreo conexiuni/or /o internet
,al mulLe calculaLoare aflaLe in re(ea poL folosl
conexlunea conflguraL pe un slngur calculaLor dlnLre ele
penLru a se conecLa la lnLerneL