Anda di halaman 1dari 103

1

Tabe| Persand|ngan Huatan Tekn|s Rancangan Perda Kabupaten Kotawar|ng|n arat tentang RTRw Kabupaten Kotawar|ng|n arat serta Kesesua|annya dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang w||ayah Nas|ona|, Keb|jakan Nas|ona|
|dang Penataan Ruang, Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang, dan Peraturan Perundang-Undangan La|nnya
Nomor :
Tangga| :

N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


1 TUJUAN, KE|JAKAN 0AN 8TRATEC| PENATAAN RUANC


1. 1. Tujuan Penataan Ruang


A ||
TUJUAN, KE|JAKAN 0AN 8TRATEC| PENATAAN RUANC w|LAYAh
8ag|ar Kesalu
Tujuar Peralaar Ruarg
Pasa| 2
Tujuar peralaar ruarg W||ayar Kaoupaler ada|ar urlu| reWujud|ar ruarg W||ayar
Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral yarg oer|ese|roargar ||rg|urgar, oeroas|s suroer
daya perlar|ar, suroer daya |e|aular, agro|rduslr|, dar par|W|sala e|o|og|s.
A ||
TUJUAN, KE|JAKAN 0AN 8TRATEC| PENATAAN RUANC w|LAYAh
8ag|ar Kesalu
Tujuar Peralaar Ruarg
Pasa| 2
Tujuar peralaar ruarg W||ayar Kaoupaler ada|ar urlu| reWujud|ar ruarg W||ayar
Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral yarg arar, ryarar, produ|l|l dar oer|e|arjular
dergar oeroas|s suroer daya perlar|ar, suroer daya |e|aular, agro|rduslr|, dar
par|W|sala e|o|og|s.


1. 2.Keb|jakan Penataan Ruang


8ag|ar Kedua
Keo|ja|ar Peralaar Ruarg
Pasa| 3
Keo|ja|ar peralaar ruarg W||ayar |aoupaler re||pul| :
a. pergalurar |ese|roargar perarlaalar ruarg yarg oer|e|arjular;
o. Pergeroargar perlar|ar dar per|eourar saW|l d|du|urg dergar agro|rduslr|
yarg oerWaWasar ||rg|urgar;
c. pergeroargar dar pe|eslar|ar polers| suroer daya |e|aular separjarg parla|
Kura| yarg l|da| rerusa| ||rg|urgar;
d. pergeroargar par|W|sala oeroas|s cagar oudaya Kerajaar KolaWar|rg|r dar
par|W|sala e|o|og|s oeroas|s rular urlu| Tarar Nas|ora| Tarjurg Pul|rg,
Tarar w|sala Tarjurg Ke|uarg dar 3ua|a VargasalWa Larardau.


8ag|ar Kedua
Keo|ja|ar Peralaar Ruarg
Pasa| 3
Keo|ja|ar peralaar ruarg W||ayar |aoupaler re||pul| :
a. pergalurar |ese|roargar perarlaalar ruarg yarg oer|e|arjular;
o. pergeroargar perlar|ar dar per|eourar saW|l d|du|urg o|er agro|rduslr|
yarg oerWaWasar ||rg|urgar;
c. pergeroargar dar pe|eslar|ar polers| suroer daya |e|aular separjarg parla|
Kura| yarg l|da| rerusa| ||rg|urgar;
d. pergeroargar par|W|sala oeroas|s cagar oudaya Kerajaar KolaWar|rg|r dar
par|W|sala e|o|og|s oeroas|s rular urlu| Tarar Nas|ora| Tarjurg Pul|rg,
Tarar w|sala Tarjurg Ke|uarg dar 3ua|a VargasalWa 3urga| Larardau.
e. per|rg|alar lurgs| |aWasar urlu| perlararar dar |eararar regara; dar
l. perelapar pusal-pusal |eg|alar dergar perde|alar pergeroargar W||ayar
2
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


dar du|urgar prasarara W||ayar gura rergalas| dar rergurarg|
|el|rpargar perlurourar arlar W||ayar;

1. 3.8trateg| Penataan Ruang

ag|an Ket|ga
8trateg| Penataan Ruang
Pasa| 1
3lraleg| pergalurar |ese|roargar perarlaalar ruarg yarg oer|e|arjular
seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 3 rurul a :
a. rerdororg lerse|erggararya peroargurar |aWasar yarg dapal
rerjar|r lelap oer|argsurgrya |orservas| |arar rular, rerjar|r
lersed|arya a|r larar dar a|r perru|aar, serla perarggu|argar oaraya
raWar |eoa|arar rular, dergar rerperl|roarg|ar daya du|urg
||rg|urgar yarg oer|e|arjular da|ar perge|o|aar |aWasar;
o. rer|rg|al|ar perge|o|aar ||rg|urgar r|dup dar pergerda||ar |erusa|ar
dar percerarar ||rg|urgar;
c. rerasl||ar lala oalas |aWasar ||rdurg dar |aWasar oud|daya urlu|
reroer||ar |epasl|ar rercara perarlaalar ruarg dar |rveslas|;
d. rergga|arg |erjasara reg|ora|, ras|ora| dar |rlerras|ora| da|ar rarg|a
rerperlarar|ar lurgs| |aWasar ||rdurg Tarar Nas|ora| Tarjurg Pul|rg,
3ua|a Varga 3alWa Larardau dar Tarar w|sala A|ar Tarjurg
Ke|uarg;
e. reWujud|ar Kola Parg|a|ar 8ur seoaga| pusal pe|ayarar reg|ora|;
l. rer|rg|al|ar |apas|las rasyara|al da|ar perge|o|aar suroer daya
|eare|aragarar rayal|;
g. rerperlarar|ar proserlase |aWasar rular dar ror rular oerdasar|ar
lurgs|rya;
r. reroargur prasarara dar sarara W||ayar yarg oer|ua||las urlu|
rerou|a |eler|so|as|ar |aWasar lerl|rgga|; dar
|. rerdororg lerse|erggararya pergeroargar |aWasar oerdasar|ar alas
|elerpaduar arlar per|olaar dar perdesaar seoaga| salu |esaluar
W||ayar perercaraar.
Pasa| 5
3lraleg| pergeroargar perlar|ar dar per|eourar saW|l d|du|urg dergar
|rduslr| pergo|arar yarg oerWaWasar ||rg|urgar seoaga|rara d|ra|sud
da|ar Pasa| 3 rurul o :

ag|an Ket|ga
8trateg| Penataan Ruang
Pasa| 1
3lraleg| pergalurar |ese|roargar perarlaalar ruarg yarg oer|e|arjular
seoaga|rara d|ra|sud da|ar pasa| 3 rurul a :
a. rerdororg lerse|erggararya peroargurar |aWasar yarg dapal rerjar|r
lelap oer|argsurgrya |orservas| |arar rular, rerjar|r lersed|arya a|r larar
dar a|r perru|aar, serla perarggu|argar oaraya raWar |eoa|arar rular,
dergar rerperl|roarg|ar daya du|urg ||rg|urgar yarg oer|e|arjular
da|ar perge|o|aar |aWasar;
o. rer|rg|al|ar perge|o|aar ||rg|urgar r|dup dar pergerda||ar |erusa|ar dar
percerarar ||rg|urgar;
c. rerasl||ar lala oalas |aWasar ||rdurg dar |aWasar oud|daya urlu|
reroer||ar |epasl|ar rercara perarlaalar ruarg dar |rveslas|;
d. rergga|arg |erjasara reg|ora|, ras|ora| dar |rlerras|ora| da|ar rarg|a
rerperlarar|ar lurgs| |aWasar ||rdurg Tarar Nas|ora| Tarjurg Pul|rg,
3ua|a Varga 3alWa 3urga| Larardau dar Tarar w|sala A|ar Tarjurg
Ke|uarg;
e. reWujud|ar Kola Parg|a|ar 8ur seoaga| pusal pe|ayarar reg|ora|;
l. rer|rg|al|ar |apas|las rasyara|al da|ar perge|o|aar suroer daya
|eare|aragarar rayal|;
g. rerperlarar|ar proserlase |aWasar rular dar ror rular oerdasar|ar
lurgs|rya;
r. reroargur prasarara dar sarara W||ayar yarg oer|ua||las urlu| rerou|a
|eler|so|as|ar |aWasar lerl|rgga|; dar
|. rerdororg lerse|erggararya pergeroargar |aWasar oerdasar|ar alas
|elerpaduar arlar per|olaar dar perdesaar seoaga| salu |esaluar W||ayar
perercaraar.
Pasa| 5

3lraleg| pergeroargar perlar|ar dar per|eourar saW|l d|du|urg o|er
agro|rduslr| yarg oerWaWasar ||rg|urgar seoaga|rara d|ra|sud da|ar pasa| 3

3
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


a. rerdororg pergeroargar per|eourar ra|yal yarg produ|l|l, ele|l|l dar
el|s|er oerdasar|ar |ara|lr|sl|| W||ayar, oag| lerc|plarya |esejarleraar
rasyara|al yarg oer|ead||ar serla peroargurar yarg oer|e|arjular
re|a|u| las|||las| dar pero|raar perer|rlar daerar;
o. rergeroarg|ar |rduslr| pergo|arar ras|| |eg|alar agro yarg rarar
||rg|urgar sesua| |orod|las urggu|ar |aWasar dar |eoulurar pasar
(agro|rduslr| dar agr|o|sr|s);
c. reroerlu| dar rergeroarg|ar |er|lraar arlara perusaraar
per|eourar oesar dergar per|eourar ra|yal urlu| rerjar|r per|rg|alar
|esejarleraar rasyara|al;
d. rer|rg|al|ar |eg|alar agro|rduslr| re|a|u| per|rg|alar prasarara dar
sarara perdu|urg, serla perasarar yarg |eo|r agres|l dar ele|l|l; dar
e. rer|rg|al|ar produ|l|v|las ras|| per|eourar re|a|u| |rlers|l||as| dar
le|ro|og| per|eourar yarg rarar ||rg|urgar.
Pasa|
3lraleg| pergeroargar dar pe|eslar|ar polers| suroer daya |e|aular
separjarg parla| Kura| yarg l|da| rerusa| ||rg|urgar seoaga|rara
d|ra|sud da|ar Pasa| 3 rurul c :
a. rerdororg pergeroargar |e|aular yarg produ|l|l, ele|l|l dar el|s|er
oag| lerc|plarya |esejarleraar rasyara|al yarg oer|ead||ar serla
peroargurar oer|e|arjular re|a|u| las|||las| dar pero|raar perer|rlar
daerar;
o. rergga|arg |erjasara reg|ora|, ras|ora| dar |rlerras|ora| da|ar rarg|a
reWujud|ar cagar a|ar |aul ; dar
c. rergeroarg|ar pere||l|ar dar perge|o|aar suroer daya |e|aular dar
per||arar ser|rgga rerjad| |e|ualar ulara e|oror| rasyara|al pes|s|r.

Pasa| Z
3lraleg| pergeroargar agro|rduslr| oeroas|s peroerdayaar produ| perlar|ar
rasya|aral seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 3 rurul d :
rurul o :
a. rerdororg pergeroargar per|eourar ra|yal yarg produ|l|l, ele|l|l dar
el|s|er oerdasar|ar |ara|lr|sl|| W||ayar, oag| lerc|plarya |esejarleraar
rasyara|al yarg oer|ead||ar serla peroargurar yarg oer|e|arjular re|a|u|
las|||las| dar pero|raar perer|rlar daerar;
o. rergeroarg|ar |rduslr| pergo|arar ras|| |eg|alar agro yarg rarar
||rg|urgar sesua| |orod|las urggu|ar |aWasar dar |eoulurar pasar
(agro|rduslr| dar agr|o|sr|s);
c. reroerlu| dar rergeroarg|ar |er|lraar arlara perusaraar per|eourar
oesar dergar per|eourar ra|yal urlu| rerjar|r per|rg|alar |esejarleraar
rasyara|al;
d. rer|rg|al|ar |eg|alar agro|rduslr| re|a|u| per|rg|alar prasarara dar sarara
perdu|urg, serla perasarar yarg |eo|r agres|l dar ele|l|l;
e. rer|rg|al|ar produ|l|v|las ras|| per|eourar re|a|u| |rlers|l||as| dar
le|ro|og| per|eourar yarg rarar ||rg|urgar;
l. rerdororg pergeroargar produ|s| ras|| perlar|ar yarg oerr||a| e|oror|
l|rgg|;
g. reWujud|ar perasarar produ| ras|| perlar|ar yarg oer|es|rarourgar; dar
r. reWujud|ar s|sler agro|rduslr| lerpadu dar| ru|u sarpa| r|||r der|
per|rg|alar e|oror| rasyara|al pelar|.

Pasa|
3lraleg| pergeroargar dar pe|eslar|ar polers| suroer daya |e|aular separjarg
parla| Kura| yarg l|da| rerusa| ||rg|urgar seoaga|rara d|ra|sud da|ar pasa| 3
rurul c :
a. rerdororg pergeroargar |e|aular yarg produ|l|l, ele|l|l dar el|s|er oag|
lerc|plarya |esejarleraar rasyara|al yarg oer|ead||ar serla peroargurar
oer|e|arjular re|a|u| las|||las| dar pero|raar perer|rlar daerar;
o. rergga|arg |erjasara reg|ora|, ras|ora| dar |rlerras|ora| da|ar rarg|a
reWujud|ar cagar a|ar |aul ; dar
c. rergeroarg|ar pere||l|ar dar perge|o|aar suroer daya |e|aular dar
per||arar ser|rgga rerjad| |e|ualar ulara e|oror| rasyara|al pes|s|r.

4
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


a. rerdororg pergeroargar produ| ras|| perlar|ar yarg oerr||a| e|oror|
l|rgg|;
o. reWujud|ar perasarar produ| ras|| perlar|ar yarg oer|es|rarourgar;
dar
c. reWujud|ar s|sler agro|rduslr| lerpadu dar| ru|u sarpa| r|||r der|
per|rg|alar e|oror| rasyara|al pelar|;


Pasa| 8
3lraleg| pergeroargar par|W|sala oeroas|s cagar oudaya Kerajaar
KolaWar|rg|r dar par|W|sala e|o|og|s oeroas|s rular urlu| Tarar Nas|ora|
Tarjurg Pul|rg, Tarar w|sala A|ar Tarjurg Ke|uarg dar 3ua|a VargasalWa
Larardau seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 3 rurul e :
a. re|eslar||ar oudaya |o|a| Kerajaar KolaWar|rg|r oerr||a| sejarar l|rgg|
dergar pergeroargar ruseur daerar, peroargurar |aWasar
|erajaar oerr||a| sejarar l|rgg|;
o. rer|rg|al|ar |eg|alar par|W|sala e|o|og|s oeroas|s rular re|a|u|
perasarar yarg |eo|r |uas s|a|a ras|ora| dar |rlerras|ora| secara agres|l
dar ele|l|l;
c. reryed|a|ar prasarara dar sarara perdu|urg, perge|o|aar ooje| W|sala
yarg |eo|r proles|ora|; dar
d. rergeroarg|ar slud| dar pere||l|ar pergeroargar par|W|sala daerar..


Pasa| Z
3lraleg| pergeroargar par|W|sala oeroas|s cagar oudaya Kerajaar KolaWar|rg|r dar
par|W|sala e|o|og|s oeroas|s rular urlu| Tarar Nas|ora| Tarjurg Pul|rg, Tarar
w|sala A|ar Tarjurg Ke|uarg dar 3ua|a VargasalWa 3urga| Larardau
seoaga|rara d|ra|sud da|ar pasa| 3 rurul d :
a. re|eslar||ar oudaya |o|a| Kerajaar KolaWar|rg|r oerr||a| sejarar l|rgg|
dergar pergeroargar ruseur daerar, peroargurar |aWasar |erajaar
oerr||a| sejarar l|rgg|;
o. rer|rg|al|ar |eg|alar par|W|sala e|o|og|s oeroas|s rular re|a|u| perasarar
yarg |eo|r |uas s|a|a ras|ora| dar |rlerras|ora| secara agres|l dar ele|l|l;
c. reryed|a|ar prasarara dar sarara perdu|urg, perge|o|aar ooje| W|sala
yarg |eo|r proles|ora|; dar
d. rergeroarg|ar slud| dar pere||l|ar pergeroargar par|W|sala daerar.Pasa| 8
3lraleg| da|ar per|rg|alar lurgs| |aWasar urlu| perlararar dar |eararar
seoaga|rara d|ra|sud da|ar pasa| 3 rurul e re||pul| :
a. rerdu|urg perelapar |aWasar perurlu|ar perlararar dar |eararar;
o. rergeroarg|ar oud|daya secara se|e|l|l d| da|ar dar d| se||lar |aWasar
perlararar dar |eararar urlu| rerjaga lurgs| dar perurlu|arrya;
c. rerjaga |aWasar ||rdurg dar |aWasar oud|daya l|da| leroargur d| se||lar
|aWasar perlararar dar |eararar regara seoaga| zora peryargga; dar
d. rerdu|urg dar lurul serla rere||rara dar rerjaga asel-asel perlararar
dar |eararar.

5
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRNPasa| 9
3lraleg| perelapar pusal-pusal |eg|alar dergar perde|alar pergeroargar W||ayar
dar du|urgar prasarara W||ayar gura rergalas| dar rergurarg| |el|rpargar
perlurourar arlar W||ayar seoaga|rara d|ra|sud da|ar pasa| 3 rurul l, lerd|r| alas:
a. rer|rg|al|ar lurgs| dar pe|ayarar ja|ar yarg rergruourg|ar W||ayar ulara
dar W||ayar |olaWar|rg|r |ara;
o. rerperlegas dar rerelap|ar pusal-pusal perru||rar yarg rererur|
|r|ler|a seoaga| Pusal Pe|ayarar KaWasar (PPK) dar Pusal Pe|ayarar
L|rg|urgar (PPL) dergar rerperral||ar lurgs| ulararya;
c. rer|rg|al|ar a|seso|||lasrya lerulara re|a|u| pergeroargar prasarara
perruourgar;
d. rergeroarg|ar s|sler lrarsporlas| |aul yarg lerpadu urlu| rerdu|urg
rercara pergeroargar Pe|aourar Tarjurg Ka|ap dergar rerperral||ar
|eoeradaar Pe|aourar Kura|;
e. rergeroarg|ar pe|aourar par|W|sala Tarjurg Pul|rg urlu| rerdu|urg
pergeroargar par|W|sala d| |aoupaler;
l. rergeroarg|ar s|sler lrarsporlas| udara d| 0esa 3eoua| Kecaralar Kura|;
g. rergeroarg|ar lerr|ra| l|pe 8 reruju l|pe A d| |ola Parg|a|ar 8ur;
r. rergeroarg|ar lerr|ra| d| serua PPK;
|. pergeroargar PPL dergar rerperral||ar |ara|ler desa-desa;
j. rer|rg|al|ar pe|ayarar dar suroer ererg| ||slr|| |rususrya pada daerar-
daerar yarg oaru oer|eroarg.
6
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


2 REN6ANA 8TRUKTUR RUANC w|LAYAh

A |||
REN6ANA 8TRUKTUR RUANC w|LAYAh KAUPATEN
8ag|ar Kesalu
urur
Pasa| 9
(1). Rercara 3lru|lur Ruarg w||ayar Kaoupaler re||pul|:
a. pusal-pusal |eg|alar;
o. s|sler jar|rgar prasarara ulara; dar
c. s|sler jar|rgar prasarara |a|rrya.
(2) Rercara 3lru|lur Ruarg w||ayar Kaoupaler seoaga|rara d|ra|sud pada ayal
(1) d|garoar|ar da|ar pela dergar l|rg|al |ele||l|ar 1 : 50.000, yarg lercarlur
da|ar Larp|rar l-1a dar l-1o seoaga| oag|ar yarg l|da| lerp|sar|ar dar|
Peralurar 0aerar |r|


A |||
REN6ANA 8TRUKTUR RUANC w|LAYAh KAUPATEN
8ag|ar Kesalu
urur
Pasa| 10
(1). Rercara 3lru|lur Ruarg w||ayar Kaoupaler re||pul|:
a. pusal-pusal |eg|alar;
o. s|sler jar|rgar prasarara ulara; dar
c. s|sler jar|rgar prasarara |a|rrya.
(2) Rercara 3lru|lur Ruarg w||ayar Kaoupaler seoaga|rara d|ra|sud pada
ayal (1) d|garoar|ar da|ar pela, yarg lercarlur da|ar Larp|rar l-1a dar l-
1o seoaga| oag|ar yarg l|da| lerp|sar|ar dar| Peralurar 0aerar |r|.2. 1. 8|stem Pusat-pusat keg|atan


8agian Kedua
Pusat-Pusat Kegiatan wilayah Kabupaten
Pasa| 10

(1) Pusal-Pusal Keg|alar w||ayar Kaoupaler seoaga|rara d|ra|sud da|ar pasa|
9 ayal (1) rurul a lerd|r| alas:
a. Pusal Keg|alar w||ayar (PKw) d| Kola Parg|a|ar 8ur;
o. Pusal Keg|alar Lo|a| proros| (PKLp) d| Kola Kura|;
c. Pusal Pe|ayarar KaWasar (PPK) re||pul| lou|ola |ecaralar (lKK)
Parg|a|ar 8arlerg, lKK Parg|a|ar Lada, lKK KolaWar|rg|r Lara
dar lKK Arul ulara, 0esa Rurlu Kecaralar Arul 3e|alar , 0esa Te|u|
8ogar dar 0esa Kuou d| Kecaralar Kura|, 0esa 3|doru|yo
Kecaralar Parg|a|ar 8arlerg, dar 0espol R|ar 0ur|ar |ecaralar
KolaWar|rg|r Lara; dar
d. Pusal Pe|ayarar L|rg|urgar (PPL) d| serua desa Kaoupaler.
(2) R|rc|ar Pusal-Pusal Keg|alar w||ayar Kaoupaler seoaga|rara d|ra|sud
pada ayal (1) lercarlur seoaga| Larp|rar lll.1 yarg rerupa|ar oag|ar yarg
l|da| lerp|sar|ar dar| Peralurar 0aerar |r|.

ag|an Kedua
Pusat-Pusat Keg|atan w||ayah Kabupaten
Pasa| 11

(1) Pusal-Pusal Keg|alar w||ayar Kaoupaler seoaga|rara d|ra|sud da|ar
pasa| 10 ayal (1) rurul a lerd|r| alas:
a. Pusal Keg|alar w||ayar (PKw) d| Kola Parg|a|ar 8ur;
o. Pusal Keg|alar Lo|a| proros| (PKLp) d| Kola Kura|;
c. Pusal Pe|ayarar KaWasar (PPK) re||pul| lou|ola Kecaralar (lKK)
Parg|a|ar 8arlerg, lKK Parg|a|ar Lada, lKK KolaWar|rg|r Lara dar
lKK Arul ulara, 0esa Rurlu Kecaralar Arul 3e|alar , 0esa Te|u| 8ogar
dar 0esa Kuou d| Kecaralar Kura|, 0esa 3|doru|yo Kecaralar
Parg|a|ar 8arlerg, dar 0espol R|ar 0ur|ar |ecaralar KolaWar|rg|r
Lara; dar
d. Pusal Pe|ayarar L|rg|urgar (PPL) d| serua desa |aoupaler.
(2) R|rc|ar Pusal-Pusal Keg|alar w||ayar Kaoupaler seoaga|rara d|ra|sud
pada ayal (1) lercarlur seoaga| Larp|rar lll.1 yarg rerupa|ar oag|ar yarg
l|da| lerp|sar|ar dar| Peralurar 0aerar |r|.

7
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


2. 2. 8|stem Jar|ngan Prasarana Utama
ag|an Ket|ga
8|stem Jar|ngan Prasarana Utama
Pasa| 11
(1) Rercara pergeroargar 3|sler jar|rgar prasarara ulara seoaga|rara
d|ra|sud pada da|ar pasa| 9 ayal (1) rurul o re||pul| :
a. s|sler jar|rgar lrarsporlas| daral;
o. s|sler jar|rgar lrarsporlas| per|erelaap|ar;
c. s|sler jar|rgar lrarsporlas| |aul; dar
d. s|sler jar|rgar lrarsporlas| udara

ag|an Ket|ga
8|stem Jar|ngan Prasarana Utama
Pasa| 12
(1) Rercara pergeroargar s|sler jar|rgar prasarara ulara seoaga|rara
d|ra|sud da|ar pasa| 10 ayal (1) rurul o re||pul| :
a. s|sler jar|rgar lrarsporlas| daral;
o. s|sler jar|rgar lrarsporlas| per|erelaap|ar;
c. s|sler jar|rgar lrarsporlas| |aul; dar
d. s|sler jar|rgar lrarsporlas| udara


8|stem Jar|ngan Transportas| 0arat
Pasa| 12
s|sler jar|rgar lrarsporlas| daral seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 11 ayal (1)
rurul a re||pul|:
f jar|rgar |a|u ||rlas dar arg|ular ja|ar;
jar|rgar arg|ular surga| dar peryeoerargar
pasa| 13
(1) Rercara jar|rgar |a|u ||rlas arg|ular ja|ar seoaga|rara d|ra|sud da|ar
Pasa| 12 rurul a lerd|r| alas:
a. jar|rgar ja|ar;
o. jar|rgar prasarara |a|u ||rlas; dar
c. jar|rgar pe|ayarar |a|u ||rlas dar arg|ular ja|ar.
(2) Jar|rgar ja|ar seoaga|rara d|ra|sud da|ar ayal (1) rurul a lerd|r| alas :
a. jar|rgar ja|ar arler| pr|rer re||pul| Ja|ar L|rlas Ka||rarlar Poros 3e|alar:
1. ruas ja|ar Kujar - Rurlu;
2. ruas ja|ar Rurlu - 3|rparg Rurlu;
3. ruas ja|ar 8ls. Kola Parg|a|ar 8ur - P. Lada;
1. ruas ja|ar J|r. A. Yar|;
5. ruas ja|ar J|r. Pa|uregara;
. ruas ja|ar P. Lada - Asar 8aru.
o. jar|rgar ja|ar |o|e|lor pr|rer K1 ja|ar Pergruourg Arlar Ja|ar L|rlas
Ka||rarlar:
1. ruas ja|ar J|. ls|ardar; dar
2. ruas ja|ar J|. 0|poregoro (Parg|a|ar 8ur) -Kura| - 8alas Kola
Parg|a|ar 8ur, separjarg 1Z0 Kr.
8|stem Jar|ngan Transportas| 0arat
Pasa| 13
3|sler jar|rgar lrarsporlas| daral seoaga|rara d|ra|sud da|ar pasa| 12 ayal (1)
rurul a re||pul|:
a. jar|rgar |a|u ||rlas dar arg|ular ja|ar;
o. jar|rgar arg|ular surga| dar peryeoerargar
pasa| 11
(1) Rercara jar|rgar |a|u ||rlas arg|ular ja|ar seoaga|rara d|ra|sud da|ar
pasa| 13 rurul a lerd|r| alas :
a. jar|rgar ja|ar;
o. jar|rgar prasarara |a|u ||rlas; dar
c. jar|rgar pe|ayarar |a|u ||rlas dar arg|ular ja|ar.
(2) Jar|rgar ja|ar seoaga|rara d|ra|sud da|ar ayal (1) rurul a lerd|r| alas :
a. jar|rgar ja|ar arler| pr|rer ( pergruourg PKN-PKN) re||pul| Ja|ar L|rlas
Ka||rarlar Poros 3e|alar:
1. ruas ja|ar Kujar - Rurlu;
2. ruas ja|ar Rurlu - 3|rparg Rurlu;
3. ruas ja|ar 8ls. Kola Parg|a|ar 8ur - P. Lada;
1. ruas ja|ar A. Yar|;
5. ruas ja|ar Pa|uregara;
. ruas ja|ar P. Lada - Asar 8aru.
o. jar|rgar ja|ar |o|e|lor pr|rer K1 (pergruourg PKw |e PKN) ja|ar
Pergruourg Arlar Ja|ar L|rlas Ka||rarlar:
1. ruas ja|ar. ls|ardar; dar
2. ruas ja|ar 0|poregoro (Parg|a|ar 8ur) -Kura| - 8alas Kola
Parg|a|ar 8ur, separjarg 1Z0 Kr.

8
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


c. jar|rgar ja|ar |o|e|lor pr|rer K2 re||pul|
1. ruas ja|ar Parg|a|ar 8ur - Kura| - Te|u| 8ogar separjarg Z Kr;
2. ruas Te|u| 8ogar-3eoua| (Keraya 3eoua| T|rur dar 3eoua|);

d. jar|rgar ja|ar |o|e|lor pr|rer K3 re||pul|:
1. ruas ja|ar Parg|a|ar 8ur - KolaWar|rg|r Lara - R|ar 0ur|ar,
separjarg 0,5 Kr;
2. ruas ja|ar Parg|a|ar 8ur - 3eoerarg 0ajar - Lurc| - Kua|a Je|a|,
separjarg 25,9 Kr;
3. ruas ja|ar 3e| Ka|ap - 3e| Rarg|l - Pe|aourar 8ur| lardjo,
separjarg 1Z,5 Kr;
1. ruas ja|ar 3p. Peropa - R|ar 0ur|ar - 3u|arara;
5. ruas ja|ar Nala| Raya - Kura|, separjarg 12 Kr;
. ruas ja|ar 3urga| Kap|lar - Kuou;
Z. ruas ja|ar 3erarggarg - Parg|ul - 3urga| 0au - 8alas 3eruyar,
separjarg 98,93 Kr;
8. ruas ja|ar J|r. ls|ardar - 8ardara ls|ardar; dar
9. ruas ja|ar J|r. ls|ardar - 3urga| Terdarg, separjarg 15 Kr.

e. ja|ar |rusus d| Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral separjarg 19Z,31 Kr,
re||pul| :

1. Va|r road l|rur / ruas A (Narga Vua - 3erarggarg), separjarg
53,12 Kr;
2. Va|r road oaral / ruas 8 (Rargda - 3e| Rarg|l Jaya), separjarg
51,80 Kr;
3. Ruas C (3erarggarg - Paor|| Pu|p), separjarg 18,80 Kr;
1. Ja|ar pergruourg ra|r road l|rur dar oaral ya|lu :
a. Ruas E (3erarggarg - 3e| Rarg|l Jaya), separjarg 25,90
Kr;
o. Ruas F (3e| Rarg|l Jaya - 8ur| larjo), separjarg 8,13 Kr;
c. Ruas A (Ja|ar rasu| dar| 3eruyar), separjarg 39 Kr.


%% Jar|rgar prasarara |a|u ||rlas seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul o
lerd|r| alas :
a. lerr|ra| perurparg T|pe C Nala| 3u|a (Arlar Kola da|ar Prov|rs|) d|
Parg|a|ar 8ur;
o. pergeroargar Terr|ra| T|pe C urlu| rerdu|urg lurgs| PPK yarg
oer|o|as| d| KolaWar|rg|r Lara;
c. peroargurar Terr|ra| T|pe C yarg oer|o|as| d| 3|rparg Rurlu, Ar|r
Jaya, dar Kura|;
c. jar|rgar ja|ar |o|e|lor pr|rer K2 (pergruourg PPK |e PKw alau PKw
|e PKL), rergruourg|ar ja|ar pergruourg arlar ||rlas |aoupaler
re||pul| :
1. ruas ja|ar Parg|a|ar 8ur - Kura| - Te|u| 8ogar separjarg Z
Kr;
2. ruas Te|u| 8ogar-3eoua| (Keraya 3eoua| T|rur dar 3eoua|);
d. jar|rgar ja|ar |o|e|lor pr|rer K3 (pergruourg PPK |e PKL alau PPK |e
PPK) re||pul|:
1. ruas ja|ar Parg|a|ar 8ur - KolaWar|rg|r Lara - R|ar 0ur|ar,
separjarg 0,5 Kr;
2. ruas ja|ar Parg|a|ar 8ur - 3eoerarg 0ajar - Lurc| - Kua|a Je|a|,
separjarg 25,9 Kr;
3. ruas ja|ar 3e| Ka|ap - 3e| Rarg|l - Pe|aourar 8ur| lardjo,
separjarg 1Z,5 Kr;
1. ruas ja|ar 3p. Peropa - R|ar 0ur|ar - 3u|arara;
5. ruas ja|ar Nala| Raya - Kura|, separjarg 12 Kr;
. ruas ja|ar 3urga| Kap|lar - Kuou;
Z. ruas ja|ar 3erarggarg - Parg|ul - 3urga| 0au - 8alas 3eruyar,
separjarg 98,93 Kr;
8. ruas ja|ar ls|ardar - 8ardara ls|ardar; dar
9. ruas ja|ar ls|ardar - 3urga| Terdarg, separjarg 15 Kr.

e. ja|ar |rusus ada|ar ja|ar yarg d|oargur o|er |rslars|, oadar usara,
perseorargar, alau |e|orpo| rasyara|al urlu| |eperl|rgar serd|r|,
re||pul| :

1. ruas ja|ar |rusus Narga Vua - 3erarggarg, separjarg 53,12 Kr;
2. ruas ja|ar |rusus Rargda - 3e| Rarg|l Jaya, separjarg 51,80 Kr;
3. ruas ja|ar |rusus 3erarggarg - Paor|| Pu|p, separjarg 18,80 Kr;
1. ruas ja|ar |rusus 3erarggarg - 3e| Rarg|l Jaya, separjarg 25,90
Kr;
5. ruas ja|ar |rusus 3e| Rarg|l Jaya - 8ur| larjo, separjarg 8,13 Kr;
. ruas ja|ar |rusus Ja|ar rasu| dar| 3eruyar, separjarg 39 Kr.

(3) Jar|rgar prasarara |a|u ||rlas seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul o
lerd|r| alas :
a. lerr|ra| perurparg T|pe C Nala| 3u|a d| Parg|a|ar 8ur;
o. pergeroargar Terr|ra| T|pe C urlu| rerdu|urg lurgs| PPK yarg
oer|o|as| d| KolaWar|rg|r Lara;

9
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


d. peroargurar dar per|rg|alar slalus lerr|ra| T|pe 8 pada ourdarar 0V
Arsyad reruju Kaoupaler 3u|arara dar Kao. Larardau;
e. peroargurar Terr|ra| T|pe C yarg oer|o|as| d| Arul ulara;
l. peroargurar lerr|ra| oararg oerupa lerr|ra| lru| arg|ular oararg yarg
oer|o|as| d|se||lar pergudargar, pe|aourar |aul dar pe|aourar
peryeoerargar d| Kura|;
g. peroargurar Jeroalar T|roarg d| 3|rparg Rurlu ; dar
r. peroargurar 0edurg uj| Kerdaraar oerrolor d| 8urdarar Parg|a|ar
L|ra.
(1) Jar|rgar pe|ayarar |a|u ||rlas dar arg|ular ja|ar seoaga|rara d|ra|sud pada
ayal (1) rurul c lerd|r| alas jar|rgar pe|ayarar arg|ular arlara se|urur |ou|ola
|aoupaler da|ar prov|rs| re||pul| :
1. Arg|ular Arlar Kola Arlar Prov|rs| (AKAP) :
Pa|arg|a Raya - Parg|a|ar 8ur - Narga 8u||| - Porl|ara|
2. Arg|ular Arlar Kola 0a|ar Prov|rs| (AK0P):
1. Pa|arg|a Raya - Parg|a|ar 8ur
2. Kasorgar - Parg|a|ar 8ur
3. 3arp|l - Parg|a|ar 8ur
1. Kua|a Perouarg - Parg|a|ar 8ur
5. Parg|a|ar 8ur - Narga 8u|||
. Parg|a|ar 8ur - 3u|arara
c. Arg|ular Per|rl|s Perdesaar :
Parg|a|ar 8ur - Kurpa| 8alu; Parg|a|ar 8ur - 3urga| Rarg|l; Parg|a|ar
8ur - Rurlu; Parg|a|ar 8ur - Parg|a|ar Lada; Parg|a|ar 8ur -
PlR3u3; Parg|a|ar 8ur - Ar|r Jaya; Parg|a|ar 8ur - Kura|; Parg|a|ar
8ur -Parg|ul; arg|ular |ola Parg|a|ar 8ur; dar Parg|a|ar 8ur - Te|u|
8ogar - 3eoua|.

(5) R|rc|ar s|sler jar|rgar |a|u ||rlas arg|ular ja|ar seoaga|rara d|ra|sud pada
ayal (1) lercarlur seoaga| Larp|rar lll.2, yarg rerupa|ar oag|ar yarg l|da|
lerp|sar|ar dar| Peralurar 0aerar |r|.
c. peroargurar Terr|ra| T|pe C yarg oer|o|as| d| 3|rparg Rurlu, Ar|r
Jaya, dar Kura|;
d. peroargurar lerr|ra| T|pe 8 reruju T|pe A pada ourdarar 0V
Arsyad;
e. peroargurar Terr|ra| T|pe C yarg oer|o|as| d| Arul ulara;
l. peroargurar lerr|ra| oararg oerupa lerr|ra| lru| arg|ular oararg
yarg oer|o|as| d|se||lar pergudargar, pe|aourar |aul dar pe|aourar
peryeoerargar d| Kura|;
g. peroargurar Jeroalar T|roarg d| 3|rparg Rurlu ; dar
r. peroargurar 0edurg uj| Kerdaraar oerrolor d| 8urdarar Parg|a|ar
L|ra.

(1) Jar|rgar pe|ayarar |a|u ||rlas dar arg|ular ja|ar seoaga|rara d|ra|sud
pada ayal (1) rurul c lerd|r| alas jar|rgar pe|ayarar arg|ular arlara se|urur
|ou|ola |aoupaler da|ar prov|rs| re||pul| :
a. Arg|ular Arlar Kola Arlar Prov|rs| (AKAP) :
Pa|arg|a Raya - Parg|a|ar 8ur - Narga 8u||| - Porl|ara|
o. Arg|ular Arlar Kola 0a|ar Prov|rs| (AK0P):
1. Pa|arg|a Raya - Parg|a|ar 8ur
2. Kasorgar - Parg|a|ar 8ur
3. 3arp|l - Parg|a|ar 8ur
1. Kua|a Perouarg - Parg|a|ar 8ur
5. Parg|a|ar 8ur - Narga 8u|||
. Parg|a|ar 8ur - 3u|arara
c. Arg|ular Per|rl|s Perdesaar :
Parg|a|ar 8ur - Kurpa| 8alu; Parg|a|ar 8ur - 3urga| Rarg|l;
Parg|a|ar 8ur - Rurlu; Parg|a|ar 8ur - Parg|a|ar Lada; Parg|a|ar
8ur - PlR3u3; Parg|a|ar 8ur - Ar|r Jaya; Parg|a|ar 8ur - Kura|;
Parg|a|ar 8ur -Parg|ul; arg|ular |ola Parg|a|ar 8ur; dar Parg|a|ar
8ur - Te|u| 8ogar - 3eoua|.
d. Arg|ular oararg :
arg|ular oararg dar| pe|aourar Parg||ra ular reruju lerr|ra| oararg
3urga| Kap|lar.
(5) R|rc|ar s|sler jar|rgar |a|u ||rlas arg|ular ja|ar seoaga|rara d|ra|sud pada
ayal (1) lercarlur seoaga| Larp|rar lll.2, yarg rerupa|ar oag|ar yarg l|da|
lerp|sar|ar dar| Peralurar 0aerar |r|.

Pasa| 11
(1) jar|rgar arg|ular surga| dar peryeoerargar, seoaga|rara d|ra|sud da|ar
Pasa| 12 rurul o re||pul| :

Pasa| 15
(1) Jar|rgar arg|ular surga| dar peryeoerargar, seoaga|rara d|ra|sud da|ar
pasa| 13 rurul o re||pul| :

10
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


a. 0erraga surga| re||pul|:
1 derraga Pasar lrdrasar| Parg|a|ar 8ur (1.0Z8 r
2
/2 ur|l);
2 derraga LLA30P Pasar 3a|| d| Parg|a|ar 8ur (surga|
Arul/288r
2
);
derraga LLA30P Kura| (surga| Kura|/251r
2
);
4 derraga LLA30P KolaWar|rg|r Lara (surga|
Larardau/128r
2
).
o. Jar|rgar arg|ular surga| re||pul|:
1. 3eruyar lu|u - 3eruyar Tergar - Parg|a|ar 8ur;
2. Kura| - Parg|a|ar Lada;
3. Parg|a|ar 8ur - Arul ulara;
1. Parg|a|ar 8ur - KolaWar|rg|r Lara - Larardau - 0e|arg;
5. KolaWar|rg|r Lara - 8u||| T|rur;
. KolaWar|rg|r Lara - Parg|a|ar 8ur.
c. Jar|rgar arg|ular peryeoerargar re||pul|:
Kura| - Kerda| d| JaWa Tergar (L|rlas Kore|s|las).

a. pe|aourar surga| re||pul|:
1. pe|aourar surga| Pasar lrdrasar| Parg|a|ar 8ur (1.0Z8 r
2
/2 ur|l);
2. pe|aourar surga| Pasar 3a|| d| Parg|a|ar 8ur (surga|
Arul/288r
2
);
3. pe|aourar surga| Kura| (surga| Kura|/251r
2
);
1. pe|aourar surga| KolaWar|rg|r Lara (surga| Larardau/128r
2
).
o. jar|rgar arg|ular surga| re||pul|:
1. 3eruyar lu|u - 3eruyar Tergar - Parg|a|ar 8ur;
2. Kura| - Parg|a|ar Lada;
3. Parg|a|ar 8ur - Arul ulara;
1. Parg|a|ar 8ur - KolaWar|rg|r Lara - Larardau - 0e|arg;
5. KolaWar|rg|r Lara - 8u||| T|rur;
. KolaWar|rg|r Lara - Parg|a|ar 8ur.
c. jar|rgar arg|ular peryeoerargar re||pul| :
Kura| - Kerda| d| JaWa Tergar (L|rlas Kore|s|las)

8|stem Jar|ngan Transportas| Perkeretaap|an
Pasa| 1
(1) 3|sler jar|rgar lrarsporlas| per|erelaap|ar seoaga|rara d|ra|sud da|ar
pasa| 12 ayal (1) rurul o ya|lu jar|rgar ja|ur |erela ap| ||rlas ulara.
(2) Jar|rgar ja|ur |erela ap| ||rlas ulara seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1)
re||pul| :
a. s|sler 3|sler Jar|rgar Ja|ur Kerela Ap| ulara re||pul|:
1. Ja|ur |erela ap| Turoarg 3aroa - Rarlau Pu|ul - Narga 8u||| -
Parg|a|ar 8ur - Kura|;
2. Ja|ur |erela ap| Kudargar - Narga 8u||| - Kura|
o. s|sler Jar|rgar Ja|ur Kerela Ap| Arlar|ola dergar Pr|or|las rerdar ruas
ja|ar |erela ap| 3arp|l - Parg|a|ar 8ur, Parg|a|ar 8ur - 3arggau;
c. s|rpu| Jar|rgar Ja|ur Kerela Ap| 8ararg ya|lu 3las|ur Per|olaar
Parg|a|ar 8ur dar Kura|8|stem Jar|ngan Transportas| Laut
Pasa| 1
%1% s|sler jar|rgar lrarsporlas| |aul seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 11 ayal (1)
rurul c lerd|r| alas:
a. lalarar |epe|aourarar, dar

8|stem Jar|ngan Transportas| Laut
Pasa| 1Z
%1% 3|sler jar|rgar lrarsporlas| |aul seoaga|rara d|ra|sud da|ar pasa| 12 ayal
(1) rurul c lerd|r| alas:
a. lalarar |epe|aourarar, dar

11
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


o. a|ur pe|ayarar.
(2) Talarar |epe|aourarar seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul a re||pul|:
f pe|aourar yarg d|lelap|ar seoaga| pe|aourar pergurpu| lerd|r| alas:
1 Pe|aourar Kura| d| Kecaralar Kura|, dergar a|ur
pe|ayarar re||pul| Kura|-3erararg, Kura|-3uraoaya;
2 Pe|aourar Parg|a|ar 8ur d| Kec. Arul 3e|alar dergar a|ur
pe|ayarar re||pul| Parg|a|ar 8ur-Porl|ara|, Parg|a|ar 8ur-
3erararg, Parg|a|ar 8ur-3uraoaya, Parg|a|ar 8ur-
8arjarras|r.
pe|aourar yarg d|lelap|ar seoaga| pe|aourar |rusus/ Vu|r| Purpose
lerd|r| alas Pe|aourar Tarjurg Ka|ap oerada d| 8ur|rarjo Kecaralar
Kura| dergar a|ur pe|ayarar re||pul|: Kura|-3erararg, Kura|-Ja|arla,
Kura|-3uraoaya, Kura|-Luar Neger|, Kura|-8e|aWar;
c rercara pergeroargar pe|aourar yarg d|lelap|ar seoaga| pe|aourar
arg|ular oararg dar perurparg |e |uar pu|au ada|ar pe|aourar Ro-Ro
d| Kecaralar Kura|, dergar rercara ja|ur Kura|-Jepara, Kura|-
3erararg, Kura|-3uraoaya, Kura| - Kerda|;
d pe|aourar yarg d|lelap|ar seoaga| pe|aourar lerpal perdaralar ||ar
(TPl) ada|ar Pe|aourar Kura|; dar
e rercara pergeroargar pe|aourar r|aga oerada d| Kecaralar Kura|.
(3) A|ur pe|ayarar seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul o re||pul|a|ur
pe|ayarar ras|ora|:
f oararg dar perurparg : Kura| - 3erararg; Kura| - 3uraoaya; Kura| -
Ja|arla; ; dar
oararg : Parg|a|ar 8ur - 3erararg; Parg|a|ar 8ur - 3uraoaya;
Parg|a|ar 8ur - Ja|arla

o. a|ur pe|ayarar.
%2% Talarar |epe|aourarar seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul a re||pul|:
a. pe|aourar yarg d|lelap|ar seoaga| pe|aourar pergurpu| lerd|r| alas:
1 pe|aourar Kura| d| Kecaralar Kura|, dergar a|ur pe|ayarar
re||pul| Kura|-3erararg, Kura|-3uraoaya;
2 pe|aourar Parg|a|ar 8ur d| Kec. Arul 3e|alar dergar a|ur
pe|ayarar re||pul| Parg|a|ar 8ur-Porl|ara|, Parg|a|ar 8ur-
3erararg, Parg|a|ar 8ur-3uraoaya, Parg|a|ar 8ur-
8arjarras|r.
o. pe|aourar yarg d|lelap|ar seoaga| pe|aourar |rusus/ Vu|r| Purpose
lerd|r| alas Pe|aourar Tarjurg Ka|ap oerada d| 8ur|rarjo Kecaralar
Kura| dergar a|ur pe|ayarar re||pul|: Kura|-3erararg, Kura|-Ja|arla,
Kura|-3uraoaya, Kura|-Luar Neger|, Kura|-8e|aWar;
c. rercara pergeroargar pe|aourar yarg d|lelap|ar seoaga| pe|aourar
arg|ular oararg dar perurparg |e |uar pu|au ada|ar pe|aourar Ro-Ro
d| Kecaralar Kura|, dergar rercara ja|ur Kura|-Jepara, Kura|-
3erararg, Kura|-3uraoaya, Kura| - Kerda|;
d. pe|aourar yarg d|lelap|ar seoaga| pe|aourar lerpal perdaralar ||ar
(TPl) ada|ar Pe|aourar Kura|; dar
e. rercara pergeroargar pe|aourar r|aga oerada d| Kecaralar Kura|.
(2) A|ur pe|ayarar seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul o re||pul| a|ur
pe|ayarar ras|ora|:
a. oararg dar perurparg : Kura| - 3erararg; Kura| - 3uraoaya; Kura| -
Ja|arla; ; dar
o. oararg : Parg|a|ar 8ur - 3erararg; Parg|a|ar 8ur - 3uraoaya;
Parg|a|ar 8ur - Ja|arla8|stem Jar|ngan Transportas| Udara
Pasa| 1Z
(1) 3|sler Jar|rgar Trarsporlas| udara seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 11
ayal (1) rurul d re||pul| :
f lalarar |eoardarudaraar;

8|stem Jar|ngan Transportas| Udara
Pasa| 18
(1) 3|sler Jar|rgar Trarsporlas| udara seoaga|rara d|ra|sud da|ar pasa| 12
ayal (1) rurul d re||pul| :
a. lalarar |eoardarudaraar;

12
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


ruarg udara urlu| pereroargar; dar
c ja|ur pereroargar.
%2% Talarar |eoardarudaraar seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul a
re||pul| :
f oardar udara pergurpu| s|a|a lers|er (K|as ll A) yarg re||pul| 8ardara
ls|ardar d| Parg|a|ar 8ur Kecaralar Arul 3e|alar;
pergeroargar 8ardar udara oaru d| 8ogar Raya seoaga| oardar udara
pergurpu| s|a|a pe|ayarar pr|rer/se|urder/lers|er d| Kecaralar Kura|;
%% Ruarg udara urlu| pereroargar seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul o
re||pul|:
a. ruarg udara d| alas oardar udara yarg d|pergura|ar |argsurg urlu|
|eg|alar oardar udara;
o. ruarg udara d|se||lar oardar udara yarg d|pergura|ar urlu| operas|
pereroargar;
c. ruarg udara yarg d|lelap|ar seoaga| ja|ur pereroargar.

o. ruarg udara urlu| pereroargar; dar
c. ja|ur pereroargar.
%2% Talarar |eoardarudaraar seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul a
re||pul| :
a. oardar udara pergurpu| s|a|a lers|er (K|as ll A) yarg re||pul| 8ardara
ls|ardar d| Parg|a|ar 8ur Kecaralar Arul 3e|alar;
o. pergeroargar 8ardar udara oaru d| 8ogar Raya seoaga| oardar
udara pergurpu| s|a|a pe|ayarar pr|rer/se|urder/lers|er d| Kecaralar
Kura|;
%% Ruarg udara urlu| pereroargar seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul o
re||pul|:
a. ruarg udara d| alas oardar udara yarg d|pergura|ar |argsurg urlu|
|eg|alar oardar udara;
o. ruarg udara d|se||lar oardar udara yarg d|pergura|ar urlu| operas|
pereroargar;
c. ruarg udara yarg d|lelap|ar seoaga| ja|ur pereroargar.

2. 3. 8|stem Jar|ngan Prasarana La|nnya
8|stem Jar|ngan Prasarana La|nnya
Pasa| 18
3|sler jar|rgar prasarara |a|rrya seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 9 ayal
(1) rurul c, lerd|r| alas :
a. 3|sler jar|rgar ererg|;
o. 3|sler jar|rgar le|e|orur||as|;
c. 3|sler jar|rgar suroer daya a|r; dar
d. 3|sler prasarara ||rg|urgar yarg lerd|r| alas :
1. s|sler prasarara persarparar;
2. s|sler prasarara a|r r|rur;
3. s|sler prasarara dra|rase;
1. s|sler prasarara a|r r|rur; dar
5. sarara urur dar sos|a|.

8|stem Jar|ngan Prasarana La|nnya
Pasa| 19
3|sler jar|rgar prasarara |a|rrya seoaga|rara d|ra|sud da|ar pasa| 10 ayal
(1) rurul c, lerd|r| alas :
a. s|sler jar|rgar ererg|;
o. s|sler jar|rgar le|e|orur||as|;
c. s|sler jar|rgar suroer daya a|r; dar
d. s|sler prasarara ||rg|urgar yarg lerd|r| alas :
1. s|sler prasarara persarparar;
2. s|sler prasarara dra|rase;
3. s|sler prasarara a|r r|rur; dar
1. sarara urur dar sos|a|.
5. s|sler jar|rgar a|r ||roar
.8|stem Jar|ngan Energ|
Pasa| 19

8|stem Jar|ngan Energ|
Pasa| 20


13
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


(1) 3|sler jar|rgar ererg| seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 18 rurul a, lerd|r|
alas:
f peroarg||l leraga ||slr||;
s|sler |rler|ore|s|las dar jar|rgar lrarsr|s| serla jar|rgar d|slr|ous|
||slr||;
c gardu |rdu| ( 0l);
d depo oarar oa|ar r|rya| (88V); dar
e jar|rgar prasarara ererg|.
(2) Peroarg||l leraga ||slr|| seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul a lerd|r|
alas :
f Peroarg||l L|slr|| Teraga 0|ese| (PLT0) lerdapal d| Parg|a|ar 8ur dar
Kura|;
Peroarg||l L|slr|| Teraga uap (PLTu) lerdapal d| Kura|; dar
c Peroargurar PLTu 8aluoara d| Kura| dar d| Kecaralar Parg|a|ar
8arlerg;
d Peroargurar Peroarg|||l L|slr|| Teraga 8ayu (PLT8) d| desa-desa
pes|s|r Kecaralar Arul 3e|alar dar Kecaralar Kura|.
e Peroargurar peroarg||l L|slr|| Teraga 3urya (PLT3) lerdapal lerseoar
d| se|urur Kaoupaler.
(3) Peroargurar s|sler |rler|ore|s|las dar jar|rgar lrarsr|s| legargar
Verergar seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul o lerd|r| alas:
f Peroargurar Jar|rgar Trarsr|s| Tegargar Verergar 150 Kv 3arp|l -
Parg|a|ar 8ur; Parg|a|ar 8ur - Narga 8u|||; dar
Peroargurar Kaoe| 8aWar Laul dar| Parg|a|ar 8ur |e Kudus JaWa
Tergar |o|as| d| Kecaralar Kura|;
(1) Peroargurar Jar|rgar 0|slr|ous|
a. Per|uasar peroargurar jar|rgar d|slr|ous| dar| 0ardu lrdu| reruju
pusa-pusal oeoar lerseoar d| se|urur Kaoupaler/Kola d| Ka||rarlar
Tergar, (l-ll/2)
o. Per|uasar Jar|rgar Trarsr|s| Tegargar Rerdar dar| jar|rgar d|slr|ous| |e
W||ayar peru||rar lerseoar d| se|urur Kaoupaler/Kola d| Ka||rarlar
Tergar, (l-ll/2);
(5) 0ardu lrdu| (0l) seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul c lerd|r| alas
(1) 3|sler jar|rgar ererg| seoaga|rara d|ra|sud da|ar pasa| 19 rurul a, lerd|r|
alas:
a. peroarg||l leraga ||slr||;
o. s|sler |rler|ore|s|las dar jar|rgar lrarsr|s| serla jar|rgar d|slr|ous|
||slr||;
c. gardu |rdu| ( 0l);
d. depo oarar oa|ar r|rya| (88V); dar
e. jar|rgar prasarara ererg|.
(2) Peroarg||l leraga ||slr|| seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul a lerd|r|
alas :
a. Peroarg||l L|slr|| Teraga 0|ese| (PLT0) lerdapal d| Parg|a|ar 8ur dar
Kura|;
o. Peroarg||l L|slr|| Teraga uap (PLTu) lerdapal d| Kura|; dar
c. peroargurar PLTu 8aluoara d| Kura| dar d| Kecaralar Parg|a|ar
8arlerg;
d. peroargurar Peroarg|||l L|slr|| Teraga 8ayu (PLT8) d| desa-desa
pes|s|r Kecaralar Arul 3e|alar dar Kecaralar Kura|.
e. peroargurar peroarg||l L|slr|| Teraga 3urya (PLT3) lerdapal
lerseoar d| se|urur Kaoupaler.
(3) Peroargurar s|sler |rler|ore|s|las dar jar|rgar lrarsr|s| legargar
Verergar seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul o lerd|r| alas:
a. peroargurar jar|rgar lrarsr|s| legargar rerergar 150 Kv 3arp|l -
Parg|a|ar 8ur; Parg|a|ar 8ur - Narga 8u|||; dar
o. peroargurar |aoe| oaWar |aul dar| Parg|a|ar 8ur |e Kudus JaWa
Tergar |o|as| d| Kecaralar Kura|;
(1) Peroargurar Jar|rgar 0|slr|ous|
a. per|uasar peroargurar jar|rgar d|slr|ous| dar| 0ardu lrdu| reruju
pusa-pusal oeoar lerseoar d| se|urur |aoupaler/|ola d| Ka||rarlar
Tergar, (l-ll/2)
o. per|uasar Jar|rgar lrarsr|s| legargar rerdar dar| jar|rgar d|slr|ous| |e
W||ayar peru||rar lerseoar d| se|urur |aoupaler/|ola d| Ka||rarlar
Tergar, (l-ll/2);
(5) 0ardu lrdu| (0l) seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul c lerd|r| alas
peroargurar 0ardu lrdu| (0l) d| Parg|a|ar 8ur.
() 0epo oarar oa|ar r|rya| ( 88V) seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1)
rurul d lerd|r| alas 0epo 88V d| Parg|a|ar 8ur dar Kura|..


14
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


peroargurar 0ardu lrdu| (0l) d| Parg|a|ar 8ur.
() 0epo oarar oa|ar r|rya| ( 88V) seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul
d lerd|r| alas 0epo 88V d| Parg|a|ar 8ur dar Kura|.


8|stem Jar|ngan Te|ekomun|kas|
Pasa| 20
%1% 3|sler jar|rgar le|e|orur||as| seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 18 rurul o,
lerd|r| alas :
f s|sler jar|rgar r||ro d|g|la| d| W||ayar Kaoupaler;
s|sler jar|rgar le|e|orur||as| lelap; dar
c s|sler jar|rgar slas|ur rad|o ge|oroarg r||ro.
%2% 3|sler jar|rgar le|e|orur||as| lelap seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1)
rurul o ya|lu s|sler jar|rgar lelap |o|a| |re||ne ca|upar |aoupaler yarg lerd|r|
alas:
f 3|sler Jar|rgar 3las|ur Te|epor 0loral (3T0) ya|lu 3T0 Parg|a|ar
8ur; dar
3|sler Jar|rgar F|oer 0pl|c (F0) yarg lerruourg 8arjarras|r - Kapuas -
Pu|arg P|sau - Pa|arg|a Raya - Kasorgar - 3arp|l - Parg|a|ar 8ur.
%% 3|sler Jar|rgar 3las|ur Rad|o 0e|oroarg V||ro (3TR0V) seoaga|rara
d|ra|sud pada ayal (1) rurul c lerdapal d| Parg|a|ar 8ur.

8|stem Jar|ngan Te|ekomun|kas|
Pasa| 21
(1) 3|sler jar|rgar le|e|orur||as| seoaga|rara d|ra|sud da|ar pasa| 19
rurul o, lerd|r| alas :
a. s|sler jar|rgar r||ro d|g|la| d| W||ayar Kaoupaler;
o. s|sler jar|rgar le|e|orur||as| lelap; dar
c. s|sler jar|rgar slas|ur rad|o ge|oroarg r||ro.

(2) 3|sler jar|rgar le|e|orur||as| lelap seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1)
rurul o ya|lu s|sler jar|rgar lelap |o|a| W|re||re ca|upar |aoupaler yarg
lerd|r| alas :
a. s|sler jar|rgar slas|ur le|epor oloral (3T0) ya|lu 3T0 Parg|a|ar
8ur; dar
o. s|sler jar|rgar 1|oer opr|o (F0) yarg lerruourg 8arjarras|r-Kapuas-
Pu|arg P|sau-Pa|arg|a Raya-Kasorgar-3arp|l-Parg|a|ar 8ur

(3) 3|sler jar|rgar slas|ur rad|o ge|oroarg r||ro (3TR0V) seoaga|rara
d|ra|sud pada ayal (1) rurul c lerdapal d| Parg|a|ar 8ur.

8|stem Jar|ngan Penge|o|aan 8umber 0aya A|r
Pasa| 21
%1% 3|sler jar|rgar perge|o|aar suroer daya a|r seoaga|rara d|ra|sud da|ar
Pasa| 18 rurul c, lerd|r| alas:
f W||ayar surga| (w3) ;
darau dar oerdurg;
c daerar |r|gas| (0l) dar daerar raWa (0R);
d parla|;
e prasarara a|r oa|u urlu| a|r r|rur;
f jar|rgar a|r r|rur |e |e|orpo| perggura;
8|stem Jar|ngan Penge|o|aan 8umber 0aya A|r
Pasa| 22
%1% 3|sler jar|rgar perge|o|aar suroer daya a|r seoaga|rara d|ra|sud da|ar
pasa| 19 rurul c, lerd|r| alas:
a. W||ayar surga| (w3) ;
o. darau dar oerdurg;
c. daerar |r|gas| (0l) dar daerar raWa (0R);
d. parla|;
e. s|sler pergerda||ar oarj|r.
%2% w||ayar 3urga| seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul a, lerd|r| alas:
a. W||ayar surga| ||rlas prov|rs| re||pul| w||ayar 3urga| (w3) Je|a|-
KerdaWargar yarg re||pul| 0A3 Je|a| dar KerdaWargar 13.903 |r
2

15
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


g |rsla|as| pergo|arar a|r r|rur; dar
h s|sler pergerda||ar oarj|r.
%2% w||ayar 3urga| seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul a, lerd|r| alas:
f w||ayar 3urga| L|rlas Prov|rs| re||pul| w||ayar 3urga| (w3) Je|a|-
KerdaWargar yarg re||pul| 0A3 Je|a| dar KerdaWargar 13.903 |r
2

ya|lu ||rlas Prov|rs| Ka|oar-Ka|lerg;
w||ayar 3urga| ||rlas W||ayar Kaoupaler re||pul|:
1. 0A3 8u|ur Kec|| |uas 1.851 KV2 ||rlas Kao Kooar-3eruyar
2. 0A3 Caoarg |uas 35 KV2 ||rlas Kao |ooar-seruyar
c w||ayar 3urga| da|ar W||ayar Kaoupaler re||pul| 0A3 Kura| se|uas
2.112 KV
2
.
%% 0arau dar 8erdurg seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul o, lerd|r| alas:
f 0arau 0ala|, 0arau Asar, 0arau 3e|u|u|, 0arau Vasorayar, 0arau
3u|urg Kerarou|, 0arau 8a|ooul, 0arau 3e|oryer, 0arau Purur, 0arau
8alarg Pagar, 0arau L|u;
8erdurg 8ergar|s d| 0esa Kurpa| 8alu Alas d| Kecaralar Arul 3e|alar;
c 8erdurg Vu|yajad|/8eraroa| Va|rur d| Kecaralar Parg|a|ar 8arlerg;
d 8erdurg 3agu 3u|a Vu|ya/ Kura| Kordarg d| Kecaralar KolaWar|rg|r
Lara;
e 8erdurg Karargaryar d| Kecaralar Arul 3e|alar;
f 8erdurg Pa||r 8aru d| Kecaralar KolaWar|rg|r Lara; dar
g 8erdurg 3urga| Terdarg (raWa) d| Kecaralar Kura|.
%4% 0aerar lr|gas| (0l) seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul c, lerd|r| alas:
f 0aerar lr|gas| KeWerargar Prov|rs| re||pul| :
1. 0l Kurpa| 8alu Alas d| Kecaralar Arul 3e|alar dergar |uas
rarparar 1.500 la.
0aerar lr|gas| yarg rerupa|ar KeWerargar Kaoupaler re||pul| :
1. 0l Kura| Kordarg/ 3agu 3u|a Vu|ya d| Kecaralar KolaWar|rg|r
Lara dergar Luas Pe|ayarar 200 la;
2. 0l Vu|ya Jad|/8eraroa| Va|rur d| Kecaralar Parg|a|ar 8arlerg
dergar Luas Pe|ayarar 250 la;
3. 0l Parg|a|ar 3alu d| Kecaralar Kura| dergar |uas rarparar 100
ya|lu ||rlas Prov|rs| Ka|oar-Ka|lerg;
o. W||ayar surga| ||rlas W||ayar |aoupaler re||pul|:
3. 0A3 8u|ur Kec|| |uas 1.851 KV2 ||rlas Kao Kooar-3eruyar
1. 0A3 Caoarg |uas 35 KV2 ||rlas Kao |ooar-seruyar
c. w||ayar 3urga| da|ar W||ayar Kaoupaler re||pul| 0A3 Kura| se|uas
2.112 KV
2
.
%% 0arau dar 8erdurg seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul o, lerd|r| alas:
a. 0arau 0ala|, 0arau Asar, 0arau 3e|u|u|, 0arau Vasorayar, 0arau
3u|urg Kerarou|, 0arau 8a|ooul, 0arau 3e|oryer, 0arau Purur,
0arau 8alarg Pagar, 0arau L|u;
o. 8erdurg 8ergar|s d| 0esa Kurpa| 8alu Alas d| Kecaralar Arul 3e|alar;
c. 8erdurg Vu|yajad|/8eraroa| Va|rur d| Kecaralar Parg|a|ar 8arlerg;
d. 8erdurg 3agu 3u|a Vu|ya/ Kura| Kordarg d| Kecaralar KolaWar|rg|r
Lara;
e. 8erdurg Karargaryar d| Kecaralar Arul 3e|alar;
l. 8erdurg Pa||r 8aru d| Kecaralar KolaWar|rg|r Lara; dar
g. 8erdurg 3urga| Terdarg (raWa) d| Kecaralar Kura|.
%4% 0aerar lr|gas| (0l) seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul c, lerd|r| alas:
a. 0aerar lr|gas| KeWerargar Prov|rs| re||pul| :
1. 0l Kurpa| 8alu Alas d| Kecaralar Arul 3e|alar dergar |uas
rarparar 1.500 la.
o. 0aerar lr|gas| yarg rerupa|ar KeWerargar Kaoupaler re||pul| :
1. 0l Kura| Kordarg/ 3agu 3u|a Vu|ya d| Kecaralar KolaWar|rg|r
Lara dergar Luas Pe|ayarar 200 la;
2. 0l Vu|ya Jad|/8eraroa| Va|rur d| Kecaralar Parg|a|ar 8arlerg
dergar Luas Pe|ayarar 250 la;
3. 0l Parg|a|ar 3alu d| Kecaralar Kura| dergar |uas rarparar 100
la; dar
1. 0l Pa||r 8aru d| Kecaralar KolaWar|rg|r Lara dergar |uas
rarparar 300 la.
(5) 0aerar RaWa (0R) seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul c, lerd|r| alas:
a. daerar RaWa KeWerargar Prov|rs| dergar |uas pe|ayarar 1Z.800 la (Z
|o|as|) re||pul| :
1. 0R Kecaralar Arul 3e|alar re||pul| : 0R Kurpa| 8alu oaWar (|uas
2.500 la), 0R Tarjurg Trarlarg (|uas 1.900 la), 0R VerdaWa|
(|uas 3.800 la), 0R Raja 3eoerarg (|uas 1.000 la), 0R 3eoua|
8aral/3e| Rergas (|uas 1.00 la);

16
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


la; dar
1. 0l Pa||r 8aru d| Kecaralar KolaWar|rg|r Lara dergar |uas
rarparar 300 la.
%% 0aerar RaWa (0R) seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul c, lerd|r| alas:
f 0aerar RaWa KeWerargar Prov|rs| dergar |uas pe|ayarar 1Z.800 la (Z
|o|as|) re||pul| :
1. 0R Kecaralar Arul 3e|alar re||pul| : 0R Kurpa| 8alu oaWar (|uas
2.500 la), 0R Tarjurg Trarlarg (|uas 1.900 la), 0R VerdaWa| (|uas
3.800 la), 0R Raja 3eoerarg (|uas 1.000 la), 0R 3eoua| 8aral/3e|
Rergas (|uas 1.00 la);
2. 0R Kecaralar Kura| re||pul| : 0R 3urga| 3e|oryer (|uas 2.000 la)
dar 0R Kura| l|||r (|uas 2.000 la).
0aerar RaWa KeWerargar Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral dergar |uas
pe|ayarar 1.895 la la (18 |o|as|) re||pul| Kec. Arul 3e|alar, Kec. Arul
ulara, Kec. Kura|, Kec. Parg|a|ar 8arlerg, Kec. Parg|a|ar Lada dar
Kec. KolaWar|rg|r Lara.
%% Perargarar parla| seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul d, lerd|r| alas:
|eg|alar peroargurar, rerao|||las| dar pere||raraar prasarara dar sarara
pergarar parla| yarg oerada d| separjarg 15 Kr re||pul| parla| d| desa
pes|s|r 0esa Tarjurg Pulr|, 3eoua|, Keraya, Te|u| 8ogar, 3urga| 8a|au,
Kuou, Te|u| Pu|a|, 3urga| Caoarg, ya|lu dergar peroualar oreakarer dar
ro|n.
%% lrsla|as| pergo|arar a|r r|rur seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul e
lerd|r| alas:
a. Peryed|aar dar perge|o|aar a|r oa|u re||pul| a|r perru|aar dar a|r larar
yarg d|luju|ar urlu| pererurar |eoulurar serar|-rar| dar perlar|ar;
1 A|r perru|aar re||pul| : 0A3 Arul, 0A3 Larardau, 0A3 Kura|,
3urga| l|jau, 3urga| Ny|r|r, oeserla ara| surga| dar darau |a|rrya;
2 A|r larar lerseoar pada oeoerapa ce|urgar a|r larar yarg polers|a|
d| W||ayar KolaWar|rg|r 8aral.
o. lrsla|as| pergo|arar a|r r|rur lerseoar d| Parg|a|ar 8ur, Kuou, Kura|,
KolaWar|rg|r Lara, Kurpa| 8alu Alas, dar Parg|a|ar 8arlerg.
(8) Pergerda||ar oarj|r re||pul| |eg|alar peroargurar, rerao|||las|, serla
0peras|ora| dar Pere||raraar (0P) prasarara dar sarara pergerda||ar oarj|r
d| desa Kurpa| 8alu 8aWar;
(9) R|rc|ar 3|sler Jar|rgar Perge|o|aar 3uroerdaya A|r seoaga|rara d|ra|sud
2. 0R Kecaralar Kura| re||pul| : 0R 3urga| 3e|oryer (|uas 2.000
la) dar 0R Kura| l|||r (|uas 2.000 la).
o. daerar RaWa KeWerargar Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral dergar |uas
pe|ayarar 1.895 la la (18 |o|as|) re||pul| Kec. Arul 3e|alar, Kec. Arul
ulara, Kec. Kura|, Kec. Parg|a|ar 8arlerg, Kec. Parg|a|ar Lada dar
Kec. KolaWar|rg|r Lara.
() Perargarar parla| seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul d, lerd|r| alas:
|eg|alar peroargurar, rerao|||las| dar pere||raraar prasarara dar sarara
pergarar parla| yarg oerada d| separjarg 15 Kr re||pul| parla| d| desa
pes|s|r 0esa Tarjurg Pulr|, 3eoua|, Keraya, Te|u| 8ogar, 3urga| 8a|au,
Kuou, Te|u| Pu|a|, 3urga| Caoarg, ya|lu dergar peroualar oreakarer dar
ro|n.
(Z) Pergerda||ar oarj|r seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul e, re||pul|
|eg|alar peroargurar, rerao|||las|, serla 0peras|ora| dar Pere||raraar (0P)
prasarara dar sarara pergerda||ar oarj|r d| desa Kurpa| 8alu 8aWar;
(8) R|rc|ar 3|sler Jar|rgar Perge|o|aar 3uroerdaya A|r seoaga|rara d|ra|sud
pada ayal (1) lercarlur seoaga| Larp|rar lll.3 - lll., yarg rerupa|ar oag|ar
yarg l|da| lerp|sar|ar dar| Peralurar 0aerar |r|.

17
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


pada ayal (1) lercarlur seoaga| Larp|rar lll.3 - lll., yarg rerupa|ar oag|ar
yarg l|da| lerp|sar|ar dar| Peralurar 0aerar |r|.

Prasarana penge|o|aan ||ngkungan

Pasa| 22

(1) Jar|rgar prasarara ||rg|urgar seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 19 rurul
d, lerd|r| alas:
a. s|sler jar|rgar persarparar;
o. s|sler jar|rgar dra|rase;
c. s|sler jar|rgar A|r r|rur; dar
e. rercara sarara urur dar sos|a|.

Pasa| 21
(1) 3|sler jar|rgar prasarara persarparar seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa|
23 rurul a, re||pul| :
a. Very|ap|ar Terpal Perarpurgar 3ererlara (TP3) oerupa |orla|rer d|
sel|ap |ecaralar dar/alau las|||las urur serla Terpal Perprosesar
A|r|r (TPA) d| Parg|a|ar 8ur;
o. Peryed|aar |o|ar ||rd| d| zora ror a|l|l yarg rerarpurg a|r ||rd| dar|
zora ror a|l|l dar |o|ar ||rd| d| zora a|l|l yarg rerarpurg a|r ||rd| dar|
sarpar zora a|l|l; dar
c. Peryed|aar surur parlau d| TPA ya|lu 3 ur|l surur parlau yarg oerada
d| oag|ar r|||r, d| ||rg|urgar TPA dar d| oag|ar ru|u.
Pasa| 25
Prasarara s|sler jar|rgar prasarara dra|rase seoaga|rara d|ra|sud da|ar
Prasarana penge|o|aan ||ngkungan

Pasa| 23

(1) Jar|rgar prasarara ||rg|urgar seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 19 rurul
d, lerd|r| alas:
a. s|sler jar|rgar persarparar;
o. s|sler jar|rgar dra|rase;
c. s|sler jar|rgar A|r r|rur;
d. rercara sarara urur dar sos|a|; dar
e. s|sler jar|rgar a|r ||roar

Pasa| 21
(1) 3|sler jar|rgar prasarara persarparar seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa|
23 ayal (1) rurul a, re||pul| :
a. rery|ap|ar Terpal Perarpurgar 3ererlara (TP3) oerupa
|orla|rer d| sel|ap |ecaralar dar/alau las|||las urur serla Terpal
Perprosesar A|r|r (TPA) d| Parg|a|ar 8ur;
o. peryed|aar |o|ar ||rd| d| zora ror a|l|l yarg rerarpurg a|r ||rd| dar|
zora ror a|l|l dar |o|ar ||rd| d| zora a|l|l yarg rerarpurg a|r ||rd|
dar| sarpar zora a|l|l; dar
c. peryed|aar surur parlau d| TPA ya|lu 3 ur|l surur parlau yarg
oerada d| oag|ar r|||r, d| ||rg|urgar TPA dar d| oag|ar ru|u.
d. s|sler yarg d|gura|ar da|ar pergo|arar TPA ada|ar s|sler sar|lary
|ardl|||,
e. pos|s| san|rary |ano1||| rarus d| oaWar a|r larar |arera dapal
rer|rou||ar po|us| a|r yarg reryeoao|ar oau, uap zal ||r|a
oeracur, oarar orgar|| dar arorgar|| oeracur serla o|o|l perya||l;
l. le|ro|og| pergo|arar sarpar yarg rergacu pada : pr|or|las |epada
pergo|arar sarpar orgar|| seperl| proses o|o 1err|||zeo,
rera|s|ra||ar s|sler 3 R (reuse, reoyo|e, reouoe);

Pasa| 25
(1). Prasarara s|sler jar|rgar prasarara dra|rase seoaga|rara d|ra|sud
da|ar Pasa| 23 ayal (1) rurul o dergar dergar reryerpurra|ar dar
18
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


Pasa| 23 rurul c dergar dergar reryerpurra|ar dar rerala prasarara
||rg|urgar per|olaar, perru||rar, ||rg|urgar pusal jasa, dar ||rg|urgar
perdesaar re||pul| per|rg|alar |ua||las dar peroargurar sa|urar dra|rase.Pasa| 2
Prasarara s|sler jar|rgar a|r oers|r seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 23
rurul d re||pul|:
a. peryed|aar |eoulurar a|r oers|r d| pusal-pusal a|l|l|las d| separjarg ja|ar
ulara;
o. peryed|aar |eoulurar a|r oers|r d| pusal-pusal pergeroargar W||ayar,
re||pul| |aWasar d| se||lar |ou|ola |aoupaler dar |ou|ola |ecaralar; dar
c. peryed|aar |eoulurar a|r oers|r d| |aWasar perru||rar, |rduslr|,
perdagargar dar jasa.


rerala prasarara ||rg|urgar per|olaar, perru||rar, ||rg|urgar pusal
jasa, dar ||rg|urgar perdesaar re||pul| per|rg|alar |ua||las dar
peroargurar sa|urar dra|rase.
(2). 3|sler dra|rase seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 23 ayal (1) rurul o
re||pul|:
a. s|sler jar|rgar dra|rase yarg re||pul| jar|rgar pr|rer, jar|rgar
se|urder dar jar|rgar lers|er;
s3|sler jar|rgar dra|rase yarg d|sesua||ar dergar s|sler dra|rase
larar yarg ada dar l|rg|al peresapar a|r |e da|ar perarparg/prol||
larar, serla arar a||rar dergar rerarlaal|ar lopogral| W||ayar;
o. pere||raraar |e|eslar|ar surga|-surga| seoaga| s|sler dra|rase
pr|rer, re|a|u| |eg|alar rorra||sas| surga|-surga| dar |orservas|
serpadar surga|.

Pasa| 2
3|sler jar|rgar a|r r|rur seoaga|rara d|ra|sud pada pasa| 23 ayal (1)
rurul c lerd|r| alas:
a. Peryed|aar dar perge|o|aar a|r r|rur re||pul| a|r perru|aar dar a|r
larar yarg d|luju|ar urlu| pererurar |eoulurar serar|-rar|, re||pul|:
1. a|r perru|aar re||pul| : 0A3 Arul, 0A3 Larardau, 0A3 Kura|,
3urga| l|jau, 3urga| Ny|r|r, oeserla ara| surga| dar darau
|a|rrya;
2. a|r larar lerseoar pada oeoerapa ce|urgar a|r larar yarg
polers|a| d| W||ayar KolaWar|rg|r 8aral.
o. |rsla|as| pergo|arar a|r r|rur lerseoar d| Parg|a|ar 8ur, Kuou, Kura|,
KolaWar|rg|r Lara, Kurpa| 8alu Alas, dar Parg|a|ar 8arlerg.
c. prasarara s|sler jar|rgar a|r r|rur ya|lu pergeroargar 3|sler
Peryed|aar A|r V|rur (3PAV) dergar s|sler perp|paar, re||pul|:
1. peryed|aar |eoulurar a|r r|rur d| pusal-pusal a|l|l|las d|
separjarg ja|ar ulara;
2. peryed|aar |eoulurar a|r r|rur d| pusal-pusal
pergeroargar W||ayar, re||pul| |aWasar d| se||lar |ou|ola
|aoupaler dar |ou|ola |ecaralar; dar
3. peryed|aar |eoulurar a|r r|rur d| |aWasar perru||rar,
|rduslr|, perdagargar dar jasa.19
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN
Pasa| 2Z
Rercara pergeroargar sarara urur dar sos|a| seoaga|rara d|ra|sud
da|ar Pasa| 23 rurul e peralaarrya d||a|sara|ar secara oerlarap .


Pasa| 2Z
Rercara pergeroargar sarara urur dar sos|a| seoaga|rara d|ra|sud
da|ar Pasa| 23 ayal (1) rurul d peralaarrya d||a|sara|ar secara oerlarap .

Pasa| 28
Prasarara s|sler jar|rgar pergo|arar a|r ||roar doresl|| seoaga|rara
d|ra|sud da|ar Pasa| 23 ayal (1) rurul e, re||pul|:
a. s|sler pergo|arar a|r ||roar selerpal (on-s|re sysrem)
o. s|sler pergo|arar a|r ||roar lerpusal (on-s|re sysrem)

REN6ANA P0LA RUANC w|LAYAh
A |V
REN6ANA P0LA RUANC w|LAYAh KAUPATEN
8ag|ar Kesalu
urur
Pasa| 28


%1% Rercara po|a ruarg W||ayar re||pul| :
a. |aWasar ||rdurg; dar
o. |aWasar oud|daya.
(2) Rercara po|a ruarg W||ayar d|garoar|ar da|ar pela dergar l|rg|al |ele||l|ar
1:50.000 seoaga|rara lercarlur da|ar Larp|rar lv.1 yarg rerupa|ar oag|ar
l|da| lerp|sar|ar dar| Peralurar daerar |r|.


A |V
REN6ANA P0LA RUANC w|LAYAh KAUPATEN
8ag|ar Kesalu
urur
Pasa| 29

(1) Rercara po|a ruarg W||ayar re||pul| :
a. |aWasar ||rdurg; dar
o. |aWasar oud|daya.
(2) Rercara po|a ruarg W||ayar d|garoar|ar da|ar pela seoaga|rara
lercarlur da|ar Larp|rar lv.1 yarg rerupa|ar oag|ar l|da| lerp|sar|ar dar|
Peralurar daerar |r|.

8ag|ar Kedua
Kawasan L|ndung
Pasa| 29
%1% KaWasar ||rdurg seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 28 rurul a re||pul| :
a. |aWasar rular ||rdurg;
o. |aWasar yarg reroer||ar per||rdurgar lerradap |aWasar oaWararrya;
c. |aWasar per||rdurgar selerpal;
d. |aWasar sua|a a|ar dar pe|eslar|ar a|ar;
e. |aWasar raWar oercara; dar
8ag|ar Kedua
Kawasan L|ndung
Pasa| 30
(1) KaWasar ||rdurg seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 29 rurul a re||pul| :
a. |aWasar yarg reroer||ar per||rdurgar lerradap |aWasar oaWararrya;
o. |aWasar per||rdurgar selerpal;
c. |aWasar sua|a a|ar, per||rdurgar a|ar dar cagar oudaya;
d. |aWsar ||rdurg geo|og|;
e. |aWasar raWar oercara; dar
l. |aWasar ||rdurg |a|rrya.

3

20
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


l. |aWasar ||rdurg |a|rrya.Kawasan hutan L|ndung
Pasa| 30
%1% KaWasar rular ||rdurg seoaga|rara d|ra|sud da|ar pasa| 29 rurul a , lerd|r|
alas :
a. |aWasar rular ||rdurg d| prov|rs| Ka||rarlar Tergar se|uas |urarg |eo|r
50.Z00 la;
o. |aWasar rular ||rdurg perseoararrya ler|ela| d| seoag|ar |ecaralar
Arul ulara dergar |uas |urarg |eo|r 10.088,82 la;
c. pu|au 3arudera d| 0esa Tarjurg Pulr| Kec. Arul 3e|alar.
Kawasan yang member|kan per||ndungan terhadap kawasan bawahannya
Pasa| 31
(1) KaWasar yarg reroer||ar per||rdurgar oag| |aWasar oaWararrya
seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 29 rurul o re||pul| :
a. |aWasar oergaroul oerada d|arlara 3urga| Arul dar 3urga| Larardau
Kecaralar Arul 3e|alar dar Kecaralar KolaWar|rg|r Lara sesua|
dergar pela RTRwP; dar
o. |aWasar resapar a|r re||pul| Kecaralar Arul 3e|alar se|uas |urarg |eo|r
191 la, Kecaralar Kura| se|uas |urarg |eo|r 5000 la, Kecaralar
Parg|a|ar Lada se|uas |urarg |eo|r 000 la, Kecaralar Parg|a|ar
8arlerg se|uas |urarg |eo|r 1500 la, Kecaralar Arul ulara se|uas
|urarg |eo|r 8000 la dar Kecaralar KolaWar|rg|r Lara se|uas |urarg
|eo|r 5000 la.


Kawasan yang member|kan per||ndungan terhadap kawasan bawahannya
Pasa| 31
KaWasar yarg reroer||ar per||rdurgar oag| |aWasar oaWararrya seoaga|rara
d|ra|sud da|ar Pasa| 30 rurul a re||pul| :
a. |aWasar oergaroul oerada d|arlara 3urga| Arul dar 3urga| Larardau
Kecaralar Arul 3e|alar dar Kecaralar KolaWar|rg|r Lara sesua|
dergar pela RTRwP |urarg |eo|r se|uas 132.92Z re|lar;
o. |aWasar resapar a|r re||pul| Kecaralar Arul 3e|alar se|uas |urarg
|eo|r 191 la, Kecaralar Kura| se|uas |urarg |eo|r 5000 la, Kecaralar
Parg|a|ar Lada se|uas |urarg |eo|r 000 la, Kecaralar Parg|a|ar
8arlerg se|uas |urarg |eo|r 1500 la, Kecaralar Arul ulara se|uas
|urarg |eo|r 8000 la dar Kecaralar KolaWar|rg|r Lara se|uas |urarg
|eo|r 5000 la;
c. |aWasar rular ||rdurg perseoararrya ler|ela| d| seoag|ar |ecaralar
Arul ulara dergar |uas |urarg |eo|r 10.089 la dar pu|au 3arudera d|
0esa Tarjurg Pulr| Kec. Arul 3e|alar dergar |uas |urarg |eo|r 210 la;


Kawasan Per||ndungan 8etempat
Kawasan Per||ndungan 8etempat

21
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


Pasa| 32
(1) KaWasar yarg reroer||ar per||rdurgar selerpal seoaga|rara d|ra|sud
da|ar Pasa| 29 rurul c re||pul| :
a. |aWasar serpadar parla| dergar oalas r|r|ra| 50 - 100 reler dar| l|l||
pasarg lerl|rgg| |earar daral yarg |eoarrya propors|ora| dergar oerlu|
dar |ord|s| parla| reroerlarg d| oag|ar se|alar W||ayar pes|s|r
Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral, ru|a| dar| Tarar Nas|ora| Tarjurg Pul|rg
(TNTP) d| Kecaralar Kura| sarpa| W||ayar pes|s|r se|alar Kecaralar
Arul 3e|alar. Parjarg parla| |r| |urarg |eo|r 15 Kr, ser|rgga |uas |arar
per||rdurgar serpadar parla| |urarg |eo|r 1.50 la;
o. |aWasar serpadar surga| se|urarg-|urargrya 100 reler dar| ||r| dar
|arar surga| dar 50 reler oag| ara| surga| d||uar perru||rar serla
apao||a surga| dar ara| surga| lerseoul re||rlas| ||rg|urgar
perru||rar, ra|a area| per||rdurgarrya ada|ar 10-50 reler d| ||r|-
|arar surga|. 3erpadar 3urga| d| Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral
rerpurya| |uas |urarg |eo|r Z25 Kr;
c. |aWasar serpadar darau/raWa se|eoar 50-100 reler dar| o|o|r darau |e
arar daral. 0arau-darau yarg d|ra|sud lerseoul ada|ar 0arau
Kerarou| dar 3u|urg d| Kecaralar Arul 3e|alar serla 0arau 0ala| dar
KolaWar|rg|r d| Kecaralar KolaWar|rg|r Lara;
d. |aWasar se||lar rala a|r re||pul| 3urga| Kura| parjarg |urarg |eo|r 1Z5
Kr, 3urga| Larardau parjarg |urarg |eo|r 325 Kr dar 3urga| Arul
parjarg |urarg |eo|r 250 Kr. urlu| |aWasar rala a|r |a|rrya d|
|ecaralar Arul 3e|alar re||pul| Teo|rg T|rgg|, 0arau 3u|urg, 0arau
3e|u|u|, 0arau Kerarou|. 0| Kecaralar KolaWar|rg|r Lara re||pul|
0arau 0ala|, Vasorayar, Terusar, Asar, Purur dar 8alarg Pagar;
e. KaWasar A|r Terjur Pal|r Varoarg 0esa Keraya Kecaralar Kura|; dar
l. |aWasar |ear|lar |o|a| |a|rrya re||pul| 0esa Pas|r Parjarg Kecaralar
Arul 3e|alar dar 0esa 3e|oryer Kecaralar Kura|..

Pasa| 32
KaWasar yarg reroer||ar per||rdurgar selerpal seoaga|rara d|ra|sud da|ar
Pasa| 30 rurul o re||pul| :
a. |aWasar serpadar parla| dergar oalas r|r|ra| 50 - 100 reler dar| l|l||
pasarg lerl|rgg| |earar daral yarg |eoarrya propors|ora| dergar oerlu|
dar |ord|s| parla| reroerlarg d| oag|ar se|alar W||ayar pes|s|r
Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral, ru|a| dar| Tarar Nas|ora| Tarjurg
Pul|rg (TNTP) d| Kecaralar Kura| sarpa| W||ayar pes|s|r se|alar
Kecaralar Arul 3e|alar. Parjarg parla| |r| |urarg |eo|r 15 Kr,
ser|rgga |uas |arar per||rdurgar serpadar parla| |urarg |eo|r 1.50
la;
o. |aWasar serpadar surga| se|urarg-|urargrya 100 reler dar| ||r| dar
|arar surga| dar 50 reler oag| ara| surga| d||uar perru||rar serla
apao||a surga| dar ara| surga| lerseoul re||rlas| ||rg|urgar
perru||rar, ra|a area| per||rdurgarrya ada|ar 10-50 reler d| ||r|-
|arar surga|. 3erpadar 3urga| d| Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral
rerpurya| |uas |urarg |eo|r Z25 Kr;
c. Perarlaalar serpadar surga| seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1)
rurul o ada|ar urlu|
|eg|alar daerar separjarg a||rar surga|, yarg re||pul|:
1. Pergeroargar |r|gas|;
2. Pergeroargar dra|rase;dar
3. Peroargurar sarara dar prasarara pergeroargar suroerdaya
a|r gura pergerda||ar oarj|r, perger-da||ar sed|rer,
pergeroargar sup|a| a|r oers|r per|olaar, percegarar
percerarar, per|rg|alar |ua||las a|r oa|u.

d. |aWasar serpadar darau se|eoar 50-100 reler dar| o|o|r darau |e arar
daral. 0arau-darau yarg d|ra|sud lerseoul ada|ar 0arau Kerarou|
dar 3u|urg d| Kecaralar Arul 3e|alar serla 0arau 0ala| dar
KolaWar|rg|r d| Kecaralar KolaWar|rg|r Lara;


Kawasan 8uaka A|am, Pe|estar|an A|am dan 6agar udaya
Pasa| 33
(1) KaWasar sua|a a|ar dar pe|eslar|ar a|ar seoaga|rara d|ra|sud da|ar
Pasa| 29 rurul d re||pul| :

Kawasan 8uaka A|am, Pe|estar|an A|am dan 6agar udaya
Pasa| 33
(1) KaWasar sua|a a|ar dar pe|eslar|ar a|ar seoaga|rara d|ra|sud da|ar
Pasa| 30 rurul c re||pul| :
22
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


a. |aWasar sua|a a|ar ya|lu Tarar Nas|ora| Tarjurg Pul|rg (TNTP) ,
Tarjurg Ke|uarg, 3ua|a Varga 3alWa 3urga| Larardau dar lular
L|rdurg;
o. |aWasar sua|a a|ar |aul dar pera|rar |a|rrya ya|lu KaWasar Padarg
Larur yarg oerada d| separjarg gar|s parla| desa Te|u| 8ogar, 0esa
3urga| 8a|au, 0osorg 3erggora dar 3epagar se|uas |urarg |eo|r 210
la. KaWasar seoarar lerurou |ararg oerada d| 3e| 3urga| Caoarg
T|rur, 0osorg 3erggora dar 3epagar se|uas |urarg |eo|r 200 la.
0aerar per||rdurgar |aul |rususrya ||ar oerada d| 0osorg 3erggora dar
Tarjurg Ke|uarg;
c. |aWasar parla| oerrular oa|au ya|lu d| 3urga| Varoarg 0esa Kuou
r|rgga 0esa 3urga| 8a|au d| W||ayar Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral
se|uas |urarg |eo|r ,9Z3 la;
d. |aWasar sua|a rarga salWa ya|lu 3ua|a Varga 3alWa 3urga| Larardau
ler|ela| d| Kecaralar Arul 3e|alar dar Kecaralar KolaWar|rg|r Lara
dergar |uas |urarg |eo|r 32.Z11,8 la;
e. larar ras|ora| ya|lu Tarar Nas|ora| Tarjurg Pul|rg ler|ela| d|
Kecaralar Kura| se|uas |urarg |eo|r 210.ZZ8 la;
l. larar W|sala a|ar |aul ya|lu Tarar W|sala Tarjurg Ke|uarg ler|ela| d|
Kecaralar Kura| se|uas |urarg |eo|r 2.558,80 la;
g. |aWasar cagar oudaya lerd|r| alas lslara Kur|rg/Keralor LaWarg Agurg
8u||l lrdera Kercara, Aslara Varg|uour| d| Kecaralar Arul 3e|alar,
Aslara A|-Nursar|, Va|ar dar Vasj|d Kya| 0ede dar Va|ar Raja Kula
Tarar d| Kecaralar KolaWar|rg|r Lara.Rurar Adal, 8alu Palarar,
T|arg Parlar, 8a|a| P|ryarg Larar, 8alu 0ar|arg 8ururg, 3apurdu,
Rurar 8elarg Kur|rg, 8alu Larcarg, Terpayar lerraurg Yadara dar
Vorurer ls|ardar 3aro| d| Kecaralar Arul ulara; dar
r. KaWasar larar rular |ola se|uas |urarg |eo|r Z85,Z5 la d| Kecaralar
Arul 3e|alar dar Kura|.
(2) R|rc|ar Rercara |aWasar ||rdurg seoaga|rara d|ra|sud pada Pasa| 28 ayal
(1) seoaga| Larp|rar lv.1, yarg rerupa|ar oag|ar yarg l|da| lerp|sar|ar dar|
Peralurar 0aerar |r|.

a. |aWasar sua|a a|ar ya|lu Tarar Nas|ora| Tarjurg Pul|rg (d|
Kecaralar Kura| se|uas |urarg |eo|r 210.ZZ8 la) dar Tarar w|sala
A|ar Tarjurg Ke|uarg (d|Kecaralar Kura| se|uas |urarg |eo|r 2.558,80
la);
o. KaWasar Pe|eslar|ar A|ar ya|lu 3ua|a Varga 3alWa 3urga| Larardau
dar sua|a a|ar |aul (KaWasar Padarg Larur yarg oerada d| separjarg
gar|s parla| desa Te|u| 8ogar, 0esa 3urga| 8a|au, 0osorg 3erggora
dar 3epagar se|uas |urarg |eo|r 210 la. KaWasar seoarar lerurou
|ararg oerada d| 3e| 3urga| Caoarg T|rur, 0osorg 3erggora dar
3epagar se|uas |urarg |eo|r 200 la. 0aerar per||rdurgar |aul
|rususrya ||ar oerada d| 0osorg 3erggora dar Tarjurg Ke|uarg);
c. |aWasar cagar oudaya lerd|r| alas lslara Kur|rg/Keralor LaWarg Agurg
8u||l lrdera Kercara, Aslara Varg|uour| d| Kecaralar Arul 3e|alar,
Aslara A|-Nursar|, Va|ar dar Vasj|d Kya| 0ede dar Va|ar Raja Kula
Tarar d| Kecaralar KolaWar|rg|r Lara.Rurar Adal, 8alu Palarar,
T|arg Parlar, 8a|a| P|ryarg Larar, 8alu 0ar|arg 8ururg, 3apurdu,
Rurar 8elarg Kur|rg, 8alu Larcarg, Terpayar lerraurg Yadara dar
Vorurer ls|ardar 3aro| d| Kecaralar Arul ulara; dar

(2) R|rc|ar Rercara |aWasar ||rdurg seoaga|rara d|ra|sud pada Pasa| 30 ayal
(1) seoaga| Larp|rar lv.1, yarg rerupa|ar oag|ar yarg l|da| lerp|sar|ar dar|
Peralurar 0aerar |r|.Kawasan L|ndung Ceo|og|
Pasa| 31

23
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


KaWasar se||lar rala a|r seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 30 rurul d, re||pul|
3urga| Kura| parjarg |urarg |eo|r 1Z5 Kr, 3urga| Larardau parjarg |urarg |eo|r
325 Kr dar 3urga| Arul parjarg |urarg |eo|r 250 Kr. urlu| |aWasar rala a|r
|a|rrya d| |ecaralar Arul 3e|alar re||pul| Teo|rg T|rgg|, 0arau 3u|urg, 0arau
3e|u|u|, 0arau Kerarou|. 0| Kecaralar KolaWar|rg|r Lara re||pul| 0arau 0ala|,
Vasorayar, Terusar, Asar, Purur dar 8alarg Pagar;

Kawasan Rawan encana
Pasa| 31
(1) KaWasar raWar oercara seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 29 rurul e, lerd|r|
alas:
a. |aWasar raWar ge|oroarg pasarg ya|lu |aWasar yarg oerada d| daerar
parla| lerulara Tarjurg Pergujar sarpa| Tarjurg Ke|uarg, Te|u| Pu|a|
sarpa| Te|u| Rarggau, Keraya dar 3eoua| Kecaralar Kura|;
o. |aWasar raWar oarj|r re||pul| daerar d| Kecaralar Arul 3e|alar ya|lu
0esa Kurpa| 8alu 8aWar, Rargda, 3u|urg Kerarou|, urparg, Tarjurg
Trarlarg. 0| Kecaralar KolaWar|rg|r Lara ya|lu 0esa La|arg, Rurgur
dar Kordarg; dar
c. |aWasar raWar |eoa|arar rular ler|ela| d| daerar pes|s|r, de|al parla|
dar ruara surga| yarg lerseoar |e 1.122 l|l|| raWar alau se|uas 205 |r
2
.
d. R|rc|ar |aWasar raWar oercara seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1)
seoaga| Larp|rar lv.2, yarg rerupa|ar oag|ar yarg l|da| lerp|sar|ar
dar| Peralurar 0aerar |r|.

Kawasan Rawan encana
Pasa| 35
KaWasar raWar oercara seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 30 rurul e, lerd|r| alas:
a. |aWasar raWar ge|oroarg pasarg ya|lu |aWasar yarg oerada d|
daerar parla| lerulara Tarjurg Pergujar sarpa| Tarjurg
Ke|uarg, Te|u| Pu|a| sarpa| Te|u| Rarggau, Keraya dar 3eoua|
Kecaralar Kura|;
o. |aWasar raWar oarj|r re||pul| daerar d| Kecaralar Arul 3e|alar
ya|lu 0esa Kurpa| 8alu 8aWar, Rargda, 3u|urg Kerarou|,
urparg, Tarjurg Trarlarg. 0| Kecaralar KolaWar|rg|r Lara
ya|lu 0esa La|arg, Rurgur dar Kordarg;
c. |aWasar raWar |eoa|arar rular ler|ela| d| daerar pes|s|r, de|al
parla| dar ruara surga| yarg lerseoar |e 1.122 l|l|| raWar alau
se|uas 205 |r
2
;
d. Ja|ur eva|uas| oercara oerada pda |aWasar oardara oaru d|
Kecaralar Kura| dar desa |urpa| oalu alas d| Kecaralar Arul
3e|alar; dar
e. R|rc|ar |aWasar raWar oercara seoaga|rara d|ra|sud pada
ayal (1) seoaga| Larp|rar lv.2, yarg rerupa|ar oag|ar yarg l|da|
lerp|sar|ar dar| Peralurar 0aerar |r|.
Kawasan L|ndung La|nnya
Pasa| 35
(1) KaWasar ||rdurg |a|rrya seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 29 rurul l, lerd|r|
alas:
a. |aWasar per||rdurgar p|asra rullar lerd|r| alas Tarar Nas|ora| Tarjurg
Kawasan L|ndung La|nnya
Pasa| 3
KaWasar ||rdurg |a|rrya seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 30 rurul l, lerd|r| alas:
a. |aWasar per||rdurgar p|asra rullar lerd|r| alas Tarar Nas|ora|
Tarjurg Pul|rg (TNTP) se|uas |urarg |eo|r 210.ZZ8 la, 3ua|a Varga

24
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


Pul|rg (TNTP) se|uas |urarg |eo|r 210.ZZ8 la, 3ua|a Varga 3alWa
Larardau se|uas |urarg |eo|r 32.Z11,8 la dar Tarjurg Ke|uarg se|uas
|urarg |eo|r 2.558,80 la;
o. |aWasar per||rdurgar lerurou |ararg oerada d| 0osorg 3erggora dar
3epagar |ecaralar Kura|;
c. |aWasar |or|dor oag| jer|s salWa dar o|ola |aul yarg d| ||rdurg| ya|lu ||ar,
lerurou |ararg dar padarg |arur d| 0osorg 3erggora, 3epagar,
0osorg 3eoogor,dar Tarjurg Ke|uarg d| Kecaralar Kura|;
d. |aWasar cagar o|osler oerada d| |aWasar Tarar Nas|ora| Tarjurg
Pul|rg; dar
e. |aWasar |orservas| pera|rar surga| alau darau re||pul| :
1. |aWasar |orservas| pera|rar surga| Arul d| surga| 0esa Pararar
se|uas |urarg |eo|r 1.500 la;
2. |aWasar |orservas| pera|rar 0arau 3e|u|u| se|uas |urarg |eo|r
200 la;
3. |aWasar |orservas| pera|rar 0arau 0ala| se|uas |urarg |eo|r
1.500 la;dar
1. |aWasar |orservas| pera|rar 0arau Vasorayar se|uas |urarg
|eo|r 250 la.

3alWa Larardau se|uas |urarg |eo|r 32.Z11,8 la dar Tarjurg
Ke|uarg se|uas |urarg |eo|r 2.558,80 la;
o. |aWasar per||rdurgar lerurou |ararg oerada d| 0osorg 3erggora dar
3epagar |ecaralar Kura|;
c. |aWasar |or|dor oag| jer|s salWa dar o|ola |aul yarg d| ||rdurg| ya|lu
||ar, lerurou |ararg dar padarg |arur d| 0osorg 3erggora, 3epagar,
0osorg 3eoogor,dar Tarjurg Ke|uarg d| Kecaralar Kura|;
d. |aWasar cagar o|osler oerada d| |aWasar Tarar Nas|ora| Tarjurg
Pul|rg;
e. |aWasar parla| oerrular oa|au ya|lu d| 3urga| Varoarg 0esa Kuou
r|rgga 0esa 3urga| 8a|au d| W||ayar Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral
se|uas |urarg |eo|r ,9Z3 la;
l. |aWasar larar rular |ola se|uas |urarg |eo|r Z85,Z5 la d| Kecaralar
Arul 3e|alar dar Kura|;
g. |aWasar |orservas| pera|rar surga| alau darau re||pul| :
1. |aWasar |orservas| pera|rar surga| Arul d| surga| 0esa Pararar
se|uas |urarg |eo|r 1.500 la;
2. |aWasar |orservas| pera|rar 0arau 3e|u|u| se|uas |urarg |eo|r
200 la;
3. |aWasar |orservas| pera|rar 0arau 0ala| se|uas |urarg |eo|r
1.500 la;dar
1. |aWasar |orservas| pera|rar 0arau Vasorayar se|uas |urarg |eo|r
250 la.
r. W||ayar pes|s|r dar Pu|au-pu|au |ec|| ya|lu Pu|au sarudera, Pu|au
Ke|apa, Pu|au 3arudera |ec||, Pu|au 8al|rou|, Pu|au 8ergar|s, Pu|au
3e|u|u|, dar Pu|au lerusar.Kawasan ud|daya
Pasa| 3
%1% KaWasar oud|daya seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 28 rurul o seoaga|
oer||ul :
a. |aWasar perurlu|ar rular produ|s|;
o. |aWasar perurlu|ar rular ra|yal;
c. |aWasar perurlu|ar perlar|ar;
d. |aWasar perurlu|ar per||arar;
e. |aWasar perurlu|ar perlaroargar;
Kawasan ud|daya
Pasa| 3Z
(1) KaWasar oud|daya seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 29 rurul o seoaga|
oer||ul :
a. |aWasar perurlu|ar rular produ|s|;
o. |aWasar perurlu|ar rular ra|yal;
c. |aWasar perurlu|ar perlar|ar;
d. |aWasar perurlu|ar per||arar;
e. |aWasar perurlu|ar perlaroargar;

25
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


l. |aWasar perurlu|ar |rduslr|;
g. |aWasar perurlu|ar par|W|sala;
r. |aWasar perurlu|ar perru||rar; dar
|. |aWasar perurlu|ar |a|rrya.
%2% R|rc|ar |aWasar oud|daya seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) seoaga|
Larp|rar lv.3, yarg rerupa|ar oag|ar yarg l|da| lerp|sar|ar dar| Peralurar
0aerar |r|.

l. |aWasar perurlu|ar |rduslr|;
g. |aWasar perurlu|ar par|W|sala;
r. |aWasar perurlu|ar perru||rar; dar
|. |aWasar perurlu|ar |a|rrya.
(2) R|rc|ar |aWasar oud|daya seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) seoaga|
Larp|rar lv.3, yarg rerupa|ar oag|ar yarg l|da| lerp|sar|ar dar| Peralurar
0aerar |r|.Kawasan Peruntukan hutan Produks|
Pasa| 3Z
(1) KaWasar perurlu|ar rular produ|s| seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 3Z
rurul a, lerd|r| alas:
a. |aWasar rular produ|s| leroalas (lPT) se|uas |urarg |eo|r 19.315 la;
o. |aWasar rular produ|s| lelap (lP) se|uas |urarg |eo|r 21.315 la; dar
c. |aWasar rular produ|s| yarg dapal d| |orvers| (lPK) se|uas |urarg |eo|r
15.03 la.


Kawasan Peruntukan hutan Produks|
Pasa| 38
KaWasar perurlu|ar rular produ|s| seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 3Z rurul a,
lerd|r| alas:
a. |aWasar rular produ|s| leroalas (lPT) se|uas |urarg |eo|r 19.315 la;
o. |aWasar rular produ|s| lelap (lP) se|uas |urarg |eo|r 21.315 la; dar
c. |aWasar rular produ|s| yarg dapal d| |orvers| (lPK) se|uas |urarg |eo|r
15.03 la.Kawasan Peruntukan hutan rakyat
Pasa| 38
%1% KaWasar perurlu|ar rular ra|yal seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 3
rurul o dergar |uas |urarg |eo|r 11.921 la oerada d| Kecaralar Arul ulara
ya|lu 0esa Narga Vua, 0esa Parg|ul, 0esa 3u|arar|, 0esa Keraou, dar
0esa 0ard|s. 0ar 0esa Ar|r Jaya Kecaralar Parg|a|ar 8arlerg

Kawasan Peruntukan hutan rakyat
Pasa| 39
KaWasar perurlu|ar rular ra|yal seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 3Z rurul o
dergar |uas |urarg |eo|r 11.921 la oerada d| Kecaralar Arul ulara ya|lu 0esa
Narga Vua, 0esa Parg|ul, 0esa 3u|arar|, 0esa Keraou, dar 0esa 0ard|s. 0ar
0esa Ar|r Jaya Kecaralar Parg|a|ar 8arlerg.


Kawasan Peruntukan Pertan|an
Pasa| 39
KaWasar perurlu|ar perlar|ar seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 3 rurul c,
lerd|r| alas:
a. |aWasar perlar|ar |arar |er|rg se|uas Z8.295,Z5 la re||pul| Kecaralar
Kawasan Peruntukan Pertan|an
Pasa| 10
(1) KaWasar perurlu|ar perlar|ar seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 3Z
rurul c, lerd|r| alas :
a. |aWasar perlar|ar lararar pargar;

26
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


Arul 3e|alar se|uas .1Z la, Kecaralar Arul ulara se|uas 22.951 la,
Kecaralar Parg|a|ar Lada se|uas .188,Z5 la, Kecaralar Parg|a|ar
8arlerg se|uas 30.15 la, Kecaralar KolaWar|rg|r Lara se|uas 8.310
la dar Kecaralar Kura| se|uas 3.Z10 la;
o. |aWasar perlar|ar rorl||u|lura lerseoar d| |ecaralar; dar
c. |aWasar per|eourar se|uas 212.Z1 la, lerd|r| dar| per|eourar oesar
|e|apa saW|l, |arel,dar |ada d| Kecaralar.
d. KaWasar perurlu|ar perlar|ar pargar oer|e|arjular (PL88) saWar d|
W||ayar Kaoupaler se|uas 31.81 la re||pul| Kecaralar Arul 3e|alar
se|uas 19.190 la, Kecaralar Arul ulara se|uas 350 la, Kecaralar
Parg|a|ar Lada se|uas 20 la, Kecaralar Parg|a|ar 8arlerg se|uas
810 la, Kecaralar KolaWar|rg|r Lara se|uas 3.1Z5 la dar Kecaralar
Kura| se|uas 10.8 la;


o. |aWasar perlar|ar rorl||u|lura;
c. |aWasar per|eourar; dar
d. |aWasar perlerra|ar
(1) |aWasar perlar|ar lararar pargar seoaga|rara d|ra|sud da|ar ayal (1)
rurul a, lerd|r| alas :
a. |aWasar |arar |er|rg se|uas Z8.295,Z5 la re||pul| Kecaralar Arul
3e|alar se|uas .1Z la, Kecaralar Arul ulara se|uas 22.951 la,
Kecaralar Parg|a|ar Lada se|uas .188,Z5 la, Kecaralar Parg|a|ar
8arlerg se|uas 30.15 la, Kecaralar KolaWar|rg|r Lara se|uas 8.310
la dar Kecaralar Kura| se|uas 3.Z10 la;
o. |aWasar perurlu|ar perlar|ar pargar oer|e|arjular (PL88) saWar d|
W||ayar Kaoupaler se|uas 31.81 la re||pul| Kecaralar Arul 3e|alar
se|uas 19.190 la, Kecaralar Arul ulara se|uas 350 la, Kecaralar
Parg|a|ar Lada se|uas 20 la, Kecaralar Parg|a|ar 8arlerg se|uas
810 la, Kecaralar KolaWar|rg|r Lara se|uas 3.1Z5 la dar Kecaralar
Kura| se|uas 10.8 la;
(2) |aWasar perlar|ar rorl||u|lura seoaga|rara d|ra|sud da|ar ayal (1) rurul o,
lerseoar d| |ecaralar;
(3) |aWasar per|eourar seoaga|rara d|ra|sud da|ar ayal (1) rurul c, se|uas
212.Z1 la, lerd|r| dar| per|eourar oesar |e|apa saW|l, |arel,dar |ada d|
Kecaralar;
(1) KaWasar Pergeroargar Pelerra|ar seoaga|rara d|ra|sud da|ar ayal (1)
rurul d, oerupa |aWasar Pelerra|ar rur|rars|a (sap| polorg dar |aro|rg) d|
Kecaralar Arul 3e|alar, Kura| dar Parg|a|ar Lada dar ror rur|rars|a
(ayar polorg dar |l||) d| Kecaralar KolaWar|rg|r Lara, Arul 3e|alar, Kura|,
Parg|a|ar 8arlerg dar Parg|a|ar Lada;


Kawasan Peruntukan Per|kanan
Pasa| 10
KaWasar perurlu|ar per||arar seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 3 rurul
d, lerd|r| alas:
a. |aWasar perurlu|ar per||arar larg|ap se|uas (15 Kr x 1 r||) yarg
oerada d| pera|rar |aul separjarg gar|s parla|, ya|lu 0esa Te|u| 8ogar,
Kuou, Keraya, Te|u| Pu|a|, 3eoua| dar 3urga| 8a|au Kecaralar Kura|;
o. |aWasar perurlu|ar oud|daya per||arar daral jer|s |eraroa oerada d|
Ke|urarar Raja 3eoerarg r|rgga Ke|urarar 8aru Kecaralar Arul
Kawasan Peruntukan Per|kanan
Pasa| 11
(1) KaWasar perurlu|ar per||arar seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 3Z
rurul d, lerd|r| alas :
a. |aWasar perurlu|ar per||arar larg|ap;
o. |aWasar perurlu|ar oud|daya per||arar; dar
c. |aWasar pergo|arar ||ar.
(2) KaWasar perurlu|ar per||arar larg|ap seoaga|rara d| ra|sud pada
ayal (1) rurul a, re||pul| :
a. |aWasar perurlu|ar per||arar larg|ap d| pera|rar |aul re||pul| |aWasar
27
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


3e|alar dar s|rparg 3urga| Larardau dar 3urga| Arul r|rgga darau
3e|u|u|;
c. |aWasar perurlu|ar oud|daya ||ar laroa| oerada d| desa 3urga| 8a|au,
Kura| l|||r (Te|u| Pergarargar), 3urga| Caoarg T|rur, Keraya, 3eoua| d|
Kecaralar Kura| dar 0esa Tarjurg Pulr| Kecaralar Arul 3e|alar;
d. |aWasar perurlu|ar pergeroargar oud| daya rurpul |aul d| 3urga|
8a|au dar Te|u| 8ogar Kecaralar Kura|; dar
e. |aWasar pergo|arar ||ar d| Kecaralar Kura|.
perarlaalar urur pada rercara zoras| d||uar |aWasar a|ur alau zora
a|ur ruarg leroag| da|ar ja|ur perarg|apar, ya|lu :
1. ja|ur 1a sejaur 0-3 r|| |aul d|perurlu|ar oag| re|ayar dergar
||as|l||as| :
a) pera|alar perarg|apar ||ar rerelap;
o) a|al perarg|ap ||ar l|da| rerelap l|da| d|rod|l||as|; dar
c) |apa| per||arar larpa rolor dergar u|urar |urarg dar| 10 reler.
2. ja|ur 1o sejaur 3- r|| |aul, d|perurlu|ar oag| re|ayar dergar
||as|l||as|:
a) a|al perarg|ap ||ar l|da| rerelap yarg d|rod|l||as|;
o) |apa| per||arar larpa rolor alau oerrolor lerp|e dergar u|urar
|urarg dar| 12 reler alau |urarg dar| 5 0T;
c) pu|al c|rc|r (purse se|re dergar u|urar dar| 150 reler); dar
d) jar|rg |rsarg raryul dergar u|urar |urarg dar| 1000 reler.
o. |aWasar perurlu|ar per||arar larg|ap d|pera|rar urur re||pul| surga|,
darau dar raWa arlara |a|r :
1. 3urga| Kura| pada oag|ar ru|u d||uar pe|ayarar;
2. 3urga| Arul dar ara| surga| dar| |e|urarar oaru sarpa| desa rarga
rua;
3. 3urga| KolaWar|rg|r dar| desa perdu|argar sarpa| |e |e|urarar
|olaWar|rg|r r|||r; dar
1. darau re||pul| :
a) 0arau oalarg pagar
o) 0arau |erarou|
c) 0arau su|urg
d) 0arau rargda
e) 0arau |ed|p|
l) 0arau asar
g) 0arau lerusar
(3) KaWasar perurlu|ar oud|daya per||arar seoaga|rara d|ra|sud pada
ayal (1) rurul o, lerdapal d| W||ayar daral dar pes|s|r lerd|r| alas:
a. |aWasar perurlu|ar per||arar oud|daya d| |aul re||pul| :
1. oud|daya |eraroa jar|rg apurg pada |aWasar desa |uou, se|
pery|rp|rg |earar larjurg |e|uarg;
2. oud|daya ler|parg dar rurpul |aul oerada d|desa surga|
oa|au dar le|u| oogar;
3. oud|daya a|r payau d|laroa| re||pul| |aWasar surga| ral||

28
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


desa surga| oa|au, |aWasar le|u| rarggau dar surga|
gurpurg d|desa surga| caoarg l|rur dar |aWasar desa
larjurg puler|; dar
1. oud|daya a|r payau d| surga| re||pul| |aWasar dar| larjurg
|a|ap sarpa| desa seou|al.
o. |aWasar oud|daya a|r laWar re||pul| :
1. Keraroa jar|rg apurg re||pul| |aWasar :
|aWasar |ararg aryar sarpa| darau se|u|u| d| surga|
|arardau dar dar| surga| leroaga sarpa| surga| ourgur d|
surga| arul;
2. Ko|ar ||ar re||pul| |aWasar desa rala| |eroau d| |ecaralar
parg|a|ar oarlerg, desa sagu d| |ecaralar |olaWar|rg|r
|ara |eraroa ||ar re||pul| |aWasar desa rurlu, desa
|erarou| dar |e|urarar |olaWar|rg|r ru|u.
c. |aWasar oud|daya ||ar d| raWa re||pul| desa seoua|, larjurg pulr|
dar larjurg lrarlarg.
(1) KaWasar pergo|arar ||ar seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul
c, lerd|r| alas :
a. |aWasar pergo|arar ||ar re||pul| desa |ap|lar, desa |uou, desa
larjurg pulr| dar |e|urarar rerdaWa| seoerarg;
o. |aWasar pe|aourar per||arar re||pul| |e|urarar |ura| r|||r, desa
|uou, dar perdu|argar d| desa larjurg pulr|;
c. |aWasar peroer|rar ||ar alau udarg re||pul| oa|a| oer|r ||ar
d|desa pas|r parjarg, uPR parg|a|ar oarlerg dar uPR sagu, oa|a|
oer|r udarg ga|ar d|desa |ap|lar, dar oa|a| oer|r ||ar payau alau
udarg d| desa surga| oa|au; dar
d. sarara dar prasarara per||arar larg|ap ya|lu Pusal Pe|e|argar
l|ar (PPl) Kura|.


Kawasan Peruntukan Pertambangan
Pasa| 11
KaWasar perurlu|ar perlaroargar seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 3
rurul e, lerd|r| alas |aWasar perurlu|ar perlaroargar r|rera| dar oalu oara,
re||pul|:
f perlaroargar oaluoara d| Kecaralar Parg|a|ar 8arlerg;
Kawasan Peruntukan Pertambangan
Pasa| 12
KaWasar perurlu|ar perlaroargar seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 3Z rurul e,
lerd|r| alas |aWasar perurlu|ar perlaroargar r|rera| dar oalu oara, re||pul|:
a. polers| laroargar oaluoara d| Kecaralar Parg|a|ar 8arlerg;
o. polers| laroargar o|j| oes| d| Kecaralar Arul ulara re||pul| 0esa

29
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


perlaroargar o|j| oes| d| Kecaralar Arul ulara re||pul| 0esa Pardau,
0esa R|ar dar 0esa 3aro|;
c perlaroargar eras d| Kecaralar Arul ulara re||pul| 0esa Parg|ul,
0esa Keraou dar 0esa Peryoroaar; dar
d perlaroargar z|r|or d| |ecaralar Parg|a|ar 8arlerg dar Kecaralar
Kura|.

Pardau, 0esa R|ar dar 0esa 3aro|;
c. polers| laroargar eras d| Kecaralar Arul ulara re||pul| 0esa
Parg|ul, 0esa Keraou dar 0esa Peryoroaar; dar
d. polers| laroargar z|r|or d| |ecaralar Parg|a|ar 8arlerg dar
Kecaralar Kura|.

Kawasan Peruntukan |ndustr|
Pasa| 12
KaWasar perurlu|ar |rduslr| seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 3 rurul l,
lerd|r| alas:
a. |aWasar perurlu|ar |rduslr| oesar oerada d| Kecaralar Kura|, P.Lada
dar P.8arlerg;
o. |aWasar perurlu|ar |rduslr| |ec|| lerseoar d|se|urur daerar d| Kaoupaler
|olaWar|rg|r 8aral;
c. |aWasar perurlu|ar agro|rduslr| lerseoar d|se|urur daerar d| Kaoupaler
|olaWar|rg|r 8aral; dar
d. KaWasar Paor|| Pu|p PT. Kor|rl|ga lular| oerada d| 0esa Nala| Peraruar
Kecaralar Kura|.


Kawasan Peruntukan |ndustr|
Pasa| 13
KaWasar perurlu|ar |rduslr| seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 3Z rurul l, lerd|r|
alas:
a. |aWasar perurlu|ar |rduslr|/|rduslr|a| eslale, ya|lu :
1. |rduslr| oesar dar rerergar oerada d| Kecaralar Kura|, P.Lada
dar P.8arlerg se|uas 1.500 la ( l|ga |o|as|);
2. |rduslr| |ec|| lerseoar d|se|urur daerar d| Kaoupaler |olaWar|rg|r
8aral;
o. |aWasar perurlu|ar |rduslr| d||uar |aWasar |rduslr|, ya|lu :
1. |rduslr| pergo|arar |ayu |ap|s Korea - lrdores|a (Kor|rdo)
rerupa|ar |rduslr| oesar d| Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral;
2. |rduslr| lrars||| rerupa|ar |rduslr| rurar largga.
3. lrduslr| r||ro, |ec|| dar rerergar l|da| Waj|o oer|o|as| da|ar
|aWasar |rduslr|Kawasan Peruntukan Par|w|sata
Pasa| 13
KaWasar perurlu|ar par|W|sala seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 3 rurul g,
lerd|r| alas:
a. |aWasar perurlu|ar W|sala oudaya d| Kecaralar Arul 3e|alar oerupa
lslara Kur|rg, Aslara Varg|uour|, Ko|ar Perard|ar Pulr| Raja dar
Va|ar Raja-Raja Kular|rg|r yarg ler|ela| d| lergar |ola Parg|a|ar 8ur
dar d| Kecaralar KolaWar|rg|r Lara oerupa Aslara A| Nursar|, Vasj|d
Kya| 0ede dar Va|ar Kya| 0ede.
Kawasan Peruntukan Par|w|sata
Pasa| 11
KaWasar perurlu|ar par|W|sala seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 3Z rurul g,
lerd|r| alas:
a. |aWasar perurlu|ar W|sala oudaya d| Kecaralar Arul 3e|alar oerupa
lslara Kur|rg, Aslara Varg|uour|, Ko|ar Perard|ar Pulr| Raja dar
Va|ar Raja-Raja Kular|rg|r yarg ler|ela| d| lergar |ola Parg|a|ar 8ur
dar d| Kecaralar KolaWar|rg|r Lara oerupa Aslara A| Nursar|, Vasj|d
Kya| 0ede dar Va|ar Kya| 0ede.

30
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


o. |aWasar perurlu|ar W|sala a|ar d| Kecaralar Kura| oerupa Tarar
Nas|ora| Tarjurg Pul|rg, Parla| Kuou, Parla| Keraya, Parla| Te|u|
8ogar, Tarjurg Ke|uarg, Parla| 3eoua|, A|r lerjur Pal|r Varoarg,
0osorg 3erggora, 3ua|a Varga 3alWa Larardau, 0arau Narurur,
3urga| 3e|oryer, dar |aWasar W|sala 3urga| 8u|ur 8esar;
c. |aWasar perurlu|ar W|sala oualar oerupa |aWasar larar r|ourar ra|yal
Parg|a|ar 8ur Par|; dar
d. |aWasar perurlu|ar W|sala oarar| d| parla| Tarjurg Ke|uarg.

o. |aWasar perurlu|ar W|sala a|ar d| Kecaralar Kura| oerupa Tarar
Nas|ora| Tarjurg Pul|rg, Parla| Kuou, Parla| Keraya, Parla| Te|u|
8ogar, Tarjurg Ke|uarg, Parla| 3eoua|, A|r lerjur Pal|r Varoarg,
0osorg 3erggora, 3ua|a Varga 3alWa Larardau, 0arau Narurur,
3urga| 3e|oryer, dar |aWasar W|sala 3urga| 8u|ur 8esar;
c. |aWasar perurlu|ar W|sala oualar oerupa |aWasar larar r|ourar
ra|yal Parg|a|ar 8ur Par|; dar
d. |aWasar perurlu|ar W|sala oarar| d| parla| Tarjurg Ke|uarg.

Kawasan Peruntukan Permuk|man
Pasa| 11
KaWasar perurlu|ar perru||rar seoaga|rara d|ra|sud da|ar pasa| 3 rurul
r lerd|r| alas:
a. |aWasar perurlu|ar perru||rar per|olaar re||pul| Parg|a|ar 8ur,
KolaWar|rg|r, Pardu 3arjaya, Kararg Vu|ya, Kura|, Parg|ul;
o. KaWasar perurlu|ar perru||rar perdesaar re||pul| desa-desa d|
Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral seoaga|rara lercarlur da|ar Larp|rar
lv.1 yarg rerupa|ar oag|ar l|da| lerp|sar|ar dar| Peralurar daerar |r|.

Kawasan Peruntukan Permuk|man
Pasa| 15
KaWasar perurlu|ar perru||rar seoaga|rara d|ra|sud da|ar pasa| 3Z rurul r
lerd|r| alas:
a. |aWasar perurlu|ar perru||rar per|olaar re||pul| Parg|a|ar 8ur,
KolaWar|rg|r, Pardu 3arjaya, Kararg Vu|ya, Kura|, Parg|ul;
o. KaWasar perurlu|ar perru||rar perdesaar re||pul| desa-desa d|
Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral seoaga|rara lercarlur da|ar Larp|rar
lv.1 yarg rerupa|ar oag|ar l|da| lerp|sar|ar dar| Peralurar daerar |r|.


Kawasan Peruntukan La|nnya
Pasa| 15
KaWasar perurlu|ar |a|rrya seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 3Z
rurul | lerd|r| alas:
a. |aWasar perurlu|ar perlararar dar |eararar re||pul| rular |aWasar
lerlerlu urlu| |al|rar r|||ler (lKT-V) d| Kecaralar Kura|;
o. |aWasar perurlu|ar perdagargar dar jasa ya|lu pergeroargar |aWasar
|orers|a| dergar |eg|alar perdagargar s|a|a oesar, sedarg dar rurar
largga; dar
c. |aWasar perurlu|ar las|||las urur re||pul| |aWasar per|arlorar,
perd|d||ar, pe|ayarar |eseralar, per|oadalar, ruarg o|ar raga dar
|aWasar ruarg lerou|a r|jau.
Pasa| 1
Kawasan Peruntukan La|nnya
Pasa| 1
KaWasar perurlu|ar |a|rrya seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 3Z rurul | lerd|r|
alas:
a. |aWasar perurlu|ar perlararar dar |eararar re||pul| rular |aWasar
lerlerlu urlu| |al|rar r|||ler (lKT-V) d| Kecaralar Kura|;
o. |aWasar perurlu|ar perdagargar dar jasa ya|lu pergeroargar
|aWasar |orers|a| dergar |eg|alar perdagargar s|a|a oesar, sedarg
dar rurar largga;
c. |aWasar perurlu|ar las|||las urur re||pul| |aWasar per|arlorar,
perd|d||ar, pe|ayarar |eseralar, per|oadalar, ruarg o|ar raga dar
|aWasar ruarg lerou|a r|jau.
d. |aWasar perurlu|ar |a|rrya urlu| perlararar dar |eararar ada|ar
1) Korardo 0|slr|| V|||ler (Kod|r)-1011/Parg|a|ar 8ur d|
31
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


%1% Perarlaalar |aWasar urlu| perurlu|ar |a|r se|a|r seoaga|rara d|ra|sud
da|ar Pasa| 3Z-15 dapal d||a|sara|ar apao||a l|da| rerggarggu lurgs|
|aWasar yarg oersarg|ular dar l|da| re|arggar Kelerluar urur Peralurar
Zoras| seoaga|rara d|alur da|ar Peralurar 0aerar |r|.
%2% Perarlaalar |aWasar seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) dapal
d||a|sara|ar sele|ar adarya |aj|ar |orpererers|l dar sele|ar rerdapal
re|orerdas| dar| oadar alau pejaoal yarg lugasrya rerg|oord|ras||ar
perlaar ruarg d| Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral.

Kecaralar Arul 3e|alar
2) Korardo Rayor V|||ler (Korar||) yarg lerdapal d| Kecaralar-
|ecaralar d| W||ayar Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral
e. Larud TNl-Au l|pe '0 d| Parg|a|ar 8ur
l. |aWasar perurlu|ar eva|uas| oercara oerada pada |ou|ola ras|rg-
ras|rg |ecaralar ya|lu Kecaralar Arul ulara d| Parg|ul, Kecaralar
Arul 3e|alar d| Parg|a|ar 8ur, Kecaralar Parg|a|ar 8arlerg d|
Kararg Vu|ya, Kecaralar Parg|a|ar Lada d| Parg|a|ar Lada,
Kecaralar Kura| d| Kura| dar Kecaralar KolaWar|rg|r Lara d|
KolWarar|rg|r Lara

Pasa| 1Z
(1) Perarlaalar |aWasar urlu| perurlu|ar |a|r se|a|r seoaga|rara d|ra|sud
da|ar Pasa| 38-1 dapal d||a|sara|ar apao||a l|da| rerggarggu lurgs|
|aWasar yarg oersarg|ular dar l|da| re|arggar Kelerluar urur Peralurar
Zoras| seoaga|rara d|alur da|ar Peralurar 0aerar |r|.
(2) Perarlaalar |aWasar seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) dapal
d||a|sara|ar sele|ar adarya |aj|ar |orpererers|l dar sele|ar rerdapal
re|orerdas| dar| oadar alau pejaoal yarg lugasrya rerg|oord|ras||ar
perlaar ruarg d| Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral.

PENETAPAN KAwA8AN 8TRATEC|8
A V
PENETAPAN KAwA8AN 8TRATEC|8 KAUPATEN
Pasa| 1Z
(1) KaWasar slraleg|s yarg ada d| |aoupaler, lerd|r| alas:
a. |aWasar slraleg|s ras|ora|;
o. |aWasar slraleg|s prov|rs|; dar
c. |aWasar slraleg|s |aoupaler.
(2) Rercara |aWasar slraleg|s d|garoar|ar da|ar pela dergar l|rg|al |ele||l|ar
1:50.000 seoaga|rara lercarlur da|ar Larp|rar v-1 yarg rerupa|ar oag|ar
l|da| lerp|sar|ar dar| Peralurar 0aerar |r|.
Pasa| 18
KaWasar 3lraleg|s Nas|ora| yarg ada d| |aoupaler seoaga|rara d|ra|sud da|ar
A V
PENETAPAN KAwA8AN 8TRATEC|8 KAUPATEN
Pasa| 18
(1) KaWasar slraleg|s yarg ada d| |aoupaler, lerd|r| alas:
a. |aWasar slraleg|s ras|ora|;
o. |aWasar slraleg|s prov|rs|; dar
c. |aWasar slraleg|s |aoupaler.
(2) Rercara |aWasar slraleg|s d|garoar|ar da|ar pela seoaga|rara lercarlur
da|ar Larp|rar v-1 yarg rerupa|ar oag|ar l|da| lerp|sar|ar dar| Peralurar
0aerar |r|.
Pasa| 19
KaWasar 3lraleg|s Nas|ora| yarg ada d| |aoupaler seoaga|rara d|ra|sud da|ar32
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


pasa| 1Z ayal (1) rurul a ada|ar KaWasar Tarar Nas|ora| Tarjurg Pul|rg (TNTP)
Pasa| 19
%1% KaWasar slraleg|s prov|rs| yarg ada d| |aoupaler seoaga|rara d|ra|sud
da|ar pasa| 1Z ayal (1) rurul o, lerd|r| alas:
a. |aWasar slraleg|s dar| sudul |eperl|rgar perlararar dar |eararar
re||pul| lular |aWasar lerlerlu urlu| |al|rar r|||ler (lKT-V) d|
Kecaralar Kura|;
o. |aWasar slraleg|s dar| sudul |eperl|rgar perlurourar e|oror|, lerd|r|
alas:
1. KaWasar perlar|ar oer|e|arjular yarg d|paduseras||ar dergar
pergeroargar |r|gas| le|r|s d| Kecaralar Arul 3e|alar, Arul
ulara, Parg|a|ar 8arlerg, Parg|a|ar Lada, KolaWar|rg|r Lara,
dar Kura|;
2. KaWasar Pergeroargar Pelerra|ar oerupa |aWasar Pelerra|ar
rur|rars|a (sap| polorg dar |aro|rg) d| Kecaralar Arul 3e|alar,
Kura| dar Parg|a|ar Lada dar ror rur|rars|a (ayar polorg dar
|l||) d| Kecaralar KolaWar|rg|r Lara, Arul 3e|alar, Kura|,
Parg|a|ar 8arlerg dar Parg|a|ar Lada;

Pasa| 50
KaWasar 3lraleg|s Kaoupaler seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 1Z ayal (1)
rurul c, lerd|r| alas:
a. |aWasar yarg rer||||| r||a| slraleg|s dar| sudul |eperl|rgar e|oror|;
o. |aWasar yarg rer||||| r||a| slraleg|s dar| sudul |eperl|rgar sos|a|
oudaya;
c. |aWasar yarg rer||||| r||a| slraleg|s dar| sudul |eperl|rgar
perdayaguraar suroer daya a|ar dar/alau le|ro|og| l|rgg|; dar
d. |aWasar yarg rer||||| r||a| slraleg|s dar| sudul |eperl|rgar lurgs| dar
daya du|urg ||rg|urgar r|dup.
Pasa| 51
%1% KaWasar slraleg|s dar| sudul |eperl|rgar perlurourar e|oror| seoaga|rara
d|ra|sud da|ar Pasa| 50 ayal (1) rurul a, lerd|r| alas:
pasa| 18 ayal (1) rurul a ada|ar KaWasar Tarar Nas|ora| Tarjurg Pul|rg (TNTP)
Pasa| 50
(1) KaWasar slraleg|s prov|rs| yarg ada d| |aoupaler seoaga|rara d|ra|sud
da|ar pasa| 18 ayal (1) rurul o, lerd|r| alas:
a. |aWasar slraleg|s dar| sudul |eperl|rgar perlurourar e|oror|, lerd|r|
alas:
1. KaWasar perlar|ar oer|e|arjular yarg d|paduseras||ar dergar
pergeroargar |r|gas| le|r|s d| Kecaralar Arul 3e|alar, Arul
ulara, Parg|a|ar 8arlerg, Parg|a|ar Lada, KolaWar|rg|r Lara,
dar Kura|;
2. |aWasar pergeroargar pelerra|ar oerupa |aWasar pelerra|ar
rur|rars|a (sap| polorg dar |aro|rg) d| Kecaralar Arul
3e|alar, Kura| dar Parg|a|ar Lada dar ror rur|rars|a (ayar
polorg dar |l||) d| Kecaralar KolaWar|rg|r Lara, Arul 3e|alar,
Kura|, Parg|a|ar 8arlerg dar Parg|a|ar Lada;


Pasa| 51
(1) KaWasar 3lraleg|s Kaoupaler seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 18 ayal
(1) rurul c, lerd|r| alas:
a. |aWasar yarg rer||||| r||a| slraleg|s dar| sudul |eperl|rgar e|oror|;
o. |aWasar yarg rer||||| r||a| slraleg|s dar| sudul |eperl|rgar sos|a|
oudaya;
c. |aWasar yarg rer||||| r||a| slraleg|s dar| sudul |eperl|rgar
perdayaguraar suroer daya a|ar dar/alau le|ro|og| l|rgg|; dar
d. |aWasar yarg rer||||| r||a| slraleg|s dar| sudul |eperl|rgar lurgs| dar
daya du|urg ||rg|urgar r|dup.
Pasa| 52
%1% KaWasar slraleg|s dar| sudul |eperl|rgar perlurourar e|oror| seoaga|rara
d|ra|sud da|ar Pasa| 51 ayal (1) rurul a, lerd|r| alas:

33
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


f |aWasar per|eourar ya|lu :
1. Per|eourar |e|apa saW|l d| Kecaralar Kura|, Arul ulara, Arul
3e|alar, KolaWar|rg|r Lara, Parg|a|ar 8arlerg dar Parg|a|ar
Lada;
2. Per|eourar |arel d| Kecaralar Parg|a|ar 8arlerg, Arul 3e|alar
dar Kura|;
3. Per|eourar |ada d| Kecaralar Parg|a|ar Lada;
|aWasar lerpadu lrduslr|, pe|aourar, pel||eras dar pergudargar, serla
3|rpu| lrarsporlas| daral, |aul dar udara oerupa KaWasar 3erlra Produ|s|
Parg|a|ar 8ur - Kura|, KaWasar 3erlra Produ|s| Pardu 3arjaya -
Kararg Vu|ya (Pa|ar), KaWasar 3erlra Produ|s| Parg|ul, KaWasar
pe|aourar ya|lu : Pe|aourar Tarjurg Ka|ap/CP0 8ur| larjo dar
Pe|aourar Ro-Ro ler|ela| d| Kecaralar Kura|, 8ardar udara ls|ardar
Parg|a|ar 8ur darRercara peroargurar oardara oaru;
c |aWasar slraleg|s e|oror| se|lor urggu|ar agropo||lar ( pusal perlar|ar
dar per||arar daral ) d| Kecaralar Parg|a|ar Lada, Kura| dar
Parg|a|ar 8arlerg; dar
d |aWasar slraleg|s e|oror| se|lor urggu|ar r|rapo||lar ( pusal
pergeroargar dar pergo|arar ||ar |aul ) d| Kecaralar Kura|.
%2% KaWasar slraleg|s dar| sudul |eperl|rgar lurgs| sos|a| oudaya seoaga|rara
d|ra|sud da|ar Pasa| 50 ayal (1) rurul o, ya|lu KaWasar 3lraleg|s 3e||lar
8argurar Kerajaar/Kesu|larar d| Parg|a|ar 8ur dar d| Kecaralar
KolaWar|rg|r Lara;
%% KaWasar slraleg|s dar| sudul |eperl|rgar perdayaguraar suroer daya a|ar
seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 50 ayal (1) rurul c, ya|lu d| KaWasar
Arda|ar Laul se|uas (15 Kr x 1 r||) yarg oerada d| pera|rar |aul separjarg
gar|s parla|; dar
%4% KaWasar 3lraleg|s Per||rdurgar Keare|aragarar layal| seoaga|rara
d|ra|sud da|ar Pasa| 50 ayal (1) rurul d lerd|r| alas 3ua|a VargasalWa
3urga| Larardau, Tarar Nas|ora| Tarjurg Pul|rg, aronmenr area 0A3 Arul,
aronmenr area 0A3 Kura|, Tarar w|sala A|ar Tarjurg Ke|uarg.


a. |aWasar per|eourar ya|lu :
1. per|eourar |e|apa saW|l d| Kecaralar Kura|, Arul ulara, Arul
3e|alar, KolaWar|rg|r Lara, Parg|a|ar 8arlerg dar Parg|a|ar
Lada;
2. per|eourar |arel d| Kecaralar Parg|a|ar 8arlerg dar parg|a|ar
|ada;
3. per|eourar |ada d| Kecaralar Parg|a|ar Lada;
1. per|eourar jagurg d| |ecaralar parg|a|ar |ada dar parg|a|ar
oarlerg
o. |aWasar lerpadu lrduslr|, pe|aourar, pel||eras dar pergudargar, serla
3|rpu| lrarsporlas| daral, |aul dar udara oerupa KaWasar 3erlra
Produ|s| Parg|a|ar 8ur - Kura|, KaWasar 3erlra Produ|s| Pardu
3arjaya - Kararg Vu|ya (Pa|ar), KaWasar 3erlra Produ|s| Parg|ul,
KaWasar pe|aourar ya|lu : Pe|aourar Tarjurg Ka|ap/CP0 8ur| larjo
dar Pe|aourar Ro-Ro ler|ela| d| Kecaralar Kura|, 8ardar udara
ls|ardar Parg|a|ar 8ur darRercara peroargurar oardara oaru;
c. |aWasar slraleg|s e|oror| se|lor urggu|ar agropo||lar re||pul| :
Kecaralar Parg|a|ar Lada dergar |orod|l| urggu|ar ada|ar |arel
dar jagurg, |orod|l| perurjarg ada|ar |ada dar lerra| sap|
Kecaralar Parg|a|ar 8arlerg dergar |orod|l| urggu|ar ada|ar
|arel dar jagurg, |orod|l| perurjarg ada|ar lerra| sap|
d. |aWasar slraleg|s e|oror| se|lor urggu|ar r|rapo||lar ( pusal
pergeroargar dar pergo|arar ||ar |aul ) d| Kecaralar Kura| dergar
|orod|l| urggu|ar ada|ar udarg.
e. Kola Terpadu Vard|r| d| 0espol 0esa r|ar 0ur|ar Kecaralar
KolaWar|rg|r Lara;
%2% KaWasar slraleg|s dar| sudul |eperl|rgar lurgs| sos|a| oudaya seoaga|rara
d|ra|sud da|ar Pasa| 51 ayal (1) rurul o, ya|lu KaWasar 3lraleg|s 3e||lar
8argurar Kerajaar/Kesu|larar d| Parg|a|ar 8ur dar d| Kecaralar
KolaWar|rg|r Lara;
%% KaWasar slraleg|s dar| sudul |eperl|rgar perdayaguraar suroer daya a|ar
seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 51 ayal (1) rurul c, ya|lu d| KaWasar
Arda|ar Laul sejaur 1 r|| |aul yarg oerada d| pera|rar |aul separjarg gar|s
parla|; dar
%4% KaWasar 3lraleg|s Per||rdurgar Keare|aragarar layal| seoaga|rara
d|ra|sud da|ar Pasa| 51 ayal (1) rurul d, lerd|r| alas 3ua|a VargasalWa
3urga| Larardau, Tarar Nas|ora| Tarjurg Pul|rg, aronmenr area 0A3

34
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


Arul, aronmenr area 0A3 Kura|, Tarar w|sala A|ar Tarjurg Ke|uarg.
Pasa| 53
(1) urlu| operas|ora| RTRw Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral d|susur Rercara
R|rc| Tala Ruarg oerupa Rercara Tala Ruarg KaWasar 3lraleg|s Kaoupaler;
(2) Rercara Tala Ruarg |aWasar slraleg|s |aoupaler seoaga|rara d|ra|sud
pada ayal (1) d|lelap|ar dergar Peralurar 0aerar.
ARAhAN PEHANFAATAN RUANC w|LAYAh
A V|
ARAhAN PEHANFAATAN RUANC
8ag|ar Kesalu
Pasa| 52
(1) Perarlaalar ruarg W||ayar |aoupaler oerpedorar pada rercara slru|lur
ruarg dar po|a ruarg;
(2) Perarlaalar ruarg W||ayar |aoupaler d||a|sara|ar re|a|u| peryusurar dar
pe|a|saraar prograr perarlaalar ruarg oeserla per||raar perdaraarrya;
(3) Per||raar perdaraar prograr peraarlaalar ruarg d|susur sesua| dergar
|elerluar perurdarg-urdargar.

Pasa| 53
(1) Prograr perarlaalar ruarg seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 52 ayal (2)
d|susur oerdasar|ar |rd||as| prograr ulara ||ra larurar.
(2) Perdaraar prograr perarlaalar ruarg oersuroer dar| arggarar Perdapalar
dar 8e|arja Negara, Arggarar Perdapalar dar 8e|arja 0aerar, |rveslas|
sWasla dar |erja sara perdaraar.
(3) Kerjasara perdaraar d||a|sara|ar sesua| dergar |elerluar peralurar
perurdargar-urdargar.
(1) Ararar perarlaalar ruarg W||ayar |aoupaler yarg rerupa|ar |rd||as|
prograr ulara ||ra larurar lercarlur da|ar Larp|rar vl.1. yarg rerupa|ar
oag|ar yarg l|da| lerp|sar|ar dar| peralurar daerar |r|.


A V|
ARAhAN PEHANFAATAN RUANC
8ag|ar Kesalu
urur
Pasa| 51
(1) Perarlaalar ruarg W||ayar |aoupaler oerpedorar pada rercara slru|lur
ruarg dar po|a ruarg;
(2) Perarlaalar ruarg W||ayar |aoupaler d||a|sara|ar re|a|u| peryusurar dar
pe|a|saraar prograr perarlaalar ruarg oeserla per||raar perdaraarrya;
dar
(3) Per||raar perdaraar prograr peraarlaalar ruarg d|susur sesua| dergar
|elerluar perurdarg-urdargar.
Pasa| 55
(1) Prograr perarlaalar ruarg seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 51 ayal (2)
d|susur oerdasar|ar |rd||as| prograr ulara ||ra larurar;
(2) Perdaraar prograr perarlaalar ruarg oersuroer dar| arggarar
Perdapalar dar 8e|arja Negara, Arggarar Perdapalar dar 8e|arja 0aerar,
|rveslas| sWasla dar |erja sara perdaraar;
(3) Kerjasara perdaraar d||a|sara|ar sesua| dergar |elerluar peralurar
perurdargar-urdargar; dar
(1) Ararar perarlaalar ruarg W||ayar |aoupaler yarg rerupa|ar |rd||as|
prograr ulara ||ra larurar lercarlur da|ar Larp|rar vl.1. yarg
rerupa|ar oag|ar yarg l|da| lerp|sar|ar dar| peralurar daerar |r|.

35
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


KETENTUAN PENCEN0AL| AN PEHANFAATAN
RUANC

A |X
KETENTUAN PENCEN0AL|AN PEHANFAATAN RUANC
8ag|ar Kesalu
urur
Pasa| 51
(1) Kelerluar pergerda||ar perarlaalar ruarg W||ayar |aoupaler rerjad| acuar
da|ar pe|a|saraar pergerda||ar perarlaalar ruarg d| W||ayar |aoupaler;
(2) Kelerluar pergerda||ar perarlaalar ruarg seoaga|rara d|ra|sud pada ayal
(1) re||pul| :
a. |elerluar urur peralurar zoras|;
o. |elerluar per|z|rar;
c. |elerluar |rlers|l dar d|s|rserl|l; dar
d. ararar sar|s|.

ag|an kedua
Arahan Penge|o|aan Kawasan L|ndung
Pasa| 5
(1) Perge|o|aar |aWasar yarg reroer||ar per||rdurgar lerradap |aWasar
oaWararrya seoaga|rara pada pasa| 31 re||pul| :
a. perge|o|aar |aWasar resapar a|r, re||pul| :
1. pe|arargar serua |eg|alar oud|daya d| se||lar |aWasar resapar a|r
yarg dapal rerggarggu dar rerusa|;
2. pergararar oarlarar surga| dar| eros| dar |orgsor;
3. peroualar lurap d| lerpal lerlerlu urlu| rerjaga oaraya |orgsor;
1. perararar vegelas| pe||rdurg dar rarpu reryerap dar rerarar
a||rar a|r;
5. peroargurar ja|ar |rspe|s| d| ||r|-|arar surga| urlu| surga| yarg
re|a|u| perru||rar;
. percepalar rerao|||las| |arar yarg rerga|ar| |erusa|ar; dar
Z. pergo|arar larar secara le|r|s (r|sa|rya reroual erourg,
ce|urgar larar, oerdurg) ser|rgga |aWasar |r| reroer||ar
|erarpuar peresapar a|r yarg |eo|r l|rgg|.

o. perge|o|aar |aWasar rular ||rdurg d|arar|ar pada:
1. per|rg|alar lurgs| ||rdurg pada area yarg le|ar rerga|ar| a||r
lurgs| re|a|u| pergeroargar vegelas| lega|ar l|rgg| yarg rarpu
reroer||ar per||rdurgar lerradap perru|aar larar dar rarpu
reresap|ar a|r;
2. per|uasar rular ||rdurg lerulara pada area yarg rerga|ar| a||r
lurgs|;
3. pergeroa||ar oeroaga| rora aWa| ser|rgga |er|dupar salWa dar
laura d|||rdurg| dapal |eslar|; dar
1. percepalar rerao|||las| |arar yarg rerga|ar| |erusa|ar;

36
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


(2) Perge|o|aar |aWasar per||rdurgar selerpal seoaga|rara pada pasa| 32
re||pul| :
a. perge|o|aar |aWasar serpadar darau d||a|u|ar dergar:
1. per||rdurgar se||lar darau urlu| |eg|alar yarg reryeoao|ar a||r
lurgs| ||rdurg dar reryeoao|ar |erusa|ar |ua||las suroer a|r;
2. perarlaalar darau| se|a|r urlu| |r|gas|, pergerda|| a|r, per||arar,
suroer ererg| ||slr|| juga urlu| par|W|sala. urlu| |lu d|per|u|ar
pe|eslar|ar Wadu| oeserla se|urur larg|apar a|r d| alasrya;
3. darau yarg d|gura|ar urlu| |eperl|rgar par|W|sala d||j|r|ar
reroargur se|ara l|da| rergurarg| |ua||las lala a|r yarg ada;
1. pergeroargar lararar perdu, lararar lega|ar l|rgg|, dar
perulup larar urlu| re||rdurg| percerarar dar eros| lerradap a|r;
serla
5. reroalas| dar l|da| oo|er rerggura|ar |arar secara |argsurg
urlu| oargurar yarg l|da| oerruourgar dergar |orservas| darau.
o. Perge|o|aar |aWasar serpadar surga| arlara |a|r d||a|u|ar dergar:
1. per||rdurgar se||lar surga| alau seoaga| serpadar surga| d||ararg
rergada|ar a||r lurgs| ||rdurg yarg reryeoao|ar |erusa|ar
|ua||las a|r surga|;
2. oargurar separjarg serpadar surga| yarg l|da| rer||||| |a|lar
dergar pe|eslar|ar alau perge|o|aar surga| d||ararg urlu| d|d|r||ar;
3. surga| yarg re||rlas| |aWasar perru||rar alaupur |aWasar
perdesaar dar per|olaar d||a|u|ar re-or|erlas| peroargurar
dergar rerjad||ar surga| seoaga| oag|ar dar| |alar depar;
1. surga| yarg rer||||| arus deras d|jad||ar sa|ar salu oag|ar dar|
W|sala a|ar-pelua|argar seperl| arurg jerar, our oono, dar
|epraru|aar;
5. surga| yarg arusrya |erar dar ou|ar surga| yarg reryeoao|ar
l|rou|rya oarj|r dapal d|gura|ar urlu| par|W|sala; serla
. serpadar surga| yarg arearya ras|r |uas dapal d|gura|ar urlu|
par|W|sala re|a|u| peralaar |aWasar lep|ar surga|.

(3) Perge|o|aar KaWasar Cagar 8udaya seoaga|rara pada pasa| 33 re||pul| :
a. re|eslar||ar oargurar |uro yarg ras|r lerdapal d| oeroaga|
W||ayar |aoupaler;
o. rerperlarar|ar |eas||ar dar| oargurar lerseoul dergar
roderr|sas| |e oerlu| |a|r;
c. rerlurgs||ar oargurar lerseoul ser|rgga dapal ler|orlro| dar
leraWal |e|eslar|arrya; dar
d. per||rdurgar lerradap oargurar per|rgga|ar sejarar lerseoul,
d|lelap|ar da|ar peralurar lerserd|r|.

37
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN(1) Perge|o|aar KaWasar L|durg 0eo|og| seoaga|rara pada pasa| 31, oerupa
perge|o|aar |aWasar se||lar rala a|r re||pul| |eg|alar :
a. per||rdurgar se||lar rala a|r urlu| |eg|alar yarg reryeoao|ar a||r
lurgs| ||rdurg dar reryeoao|ar |erusa|ar |ua||las suroer a|r;
o. Peroualar s|sler sa|urar o||a suroer d|rarlaal|ar urlu| a|r r|rur
alau |r|gas|;
c. se|a|r seoaga| suroer a|r r|rur dar |r|gas|, suroer a|r juga d|gura|ar
urlu| par|W|sala perurlu||arrya d||j|r|ar se|ara l|da| rergurarg|
|ua||las lala a|r yarg ada. Pergguraar suroer a|r urlu| re|reas| dar
rerarg, per|u d|oual |o|ar lerserd|r|;
d. pergeroargar lararar perdu, lararar lega|ar l|rgg|, dar perulup
larar alau rouno oover urlu| re||rdurg| percerarar dar eros|
lerradap a|r; serla
e. reroalas| dar l|da| oo|er rerggura|ar |arar secara |argsurg urlu|
oargurar yarg l|da| oerruourgar dergar |orservas| rala a|r.


(5) Perge|o|aar KaWasar L|rdurg La|rrya seoaga|rara pada pasa| 3 re||pul|
oerupa Perge|o|aar w||ayar Pes|s|r dar Pu|au-Pu|au Kec|| re||pul| |eg|alar
perercaraar, perarlaalar, pergaWasar, dar pergerda||ar lerradap
|rlera|s| rarus|a da|ar rerarlaal|ar 3uroer 0aya Pes|s|r dar Pu|au-
Pu|au Kec|| serla proses a|ar|ar secara oer|e|arjular da|ar upaya
rer|rg|al|ar |esejarleraar Vasyara|al

ag|an Ket|ga
Arahan Penge|o|aan Kawasan ud|daya
Pasa| 5Z
(1) Perge|o|aar |aWasar perurlu|ar rular produ|s| seoaga| rara da|ar pasa|
38, re||pul| :
a. |aWasar rular produ|s| yarg rer||||| l|rg|al |erapalar lega|ar lararar
yarg rerdar ser|rgga rarus d||a|u|ar percepalar reoo|sas|;

38
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


o. pergadaar alau a||r lurgs| |aWasar lega|ar dar |eour re|a|u|
pergeroargar lararar dergar lega|ar l|rgg| yarg rer||||| lurgs|
seoaga| rular produ|s|;
c. pergo|arar ras|| rular ser|rgga rer||||| r||a| e|oror| |eo|r l|rgg| dar
reroer||ar |eserpalar |erja yarg |eo|r oarya|;
d. per|rg|alar parl|s|pas| rasyara|al se||lar rular re|a|u| pergeroargar
rular |era|yalar;
e. pergeroargar dar d|vers|l||as| perararar ser|rgga dapal urlu|
d|aro|| ras|| ror-|ayu, seperl| ouar dar gelar; dar
l. per|rg|alar lurgs| e|o|og|s re|a|u| pergeroargar s|sler leoarg p|||r,
leoarg g|||r dar rolas| lararar yarg rerdu|urg |ese|roargar a|ar.

(2) Perge|o|ar |aWasar perurlu|ar perlar|arseoaga|rara pada pasa| 10
re||pul| :
a. perge|o|aar perlar|ar |arar oasar, re||pul|:
1. saWar oer|r|gas| le|r|s rarus d|perlarar|ar |uasarrya;
2. peruoarar a||r lurgs| saWar rarya d||j|r|ar pada |aWasar per|olaar
dergar peruoarar ra|s|rur 50 (||ra pu|ur perser) dar seoe|ur
d||a|u|ar peruoarar alau a||r lurgs| rarus sudar d||a|u|ar per|rg|alar
lurgs| |r|gas| selergar le|r|s alau sederrara rerjad| le|r|s 2 (dua) |a||
|uas saWar yarg a|ar d|a||rlurgs||ar da|ar pe|ayarar daerar |r|gas|
yarg sara;
3. pada |aWasar perdesaar a||r lurgs| saWar d||j|r|ar rarya pada
separjarg ja|ar ulara (arler|, |o|e|lor, |o|a| pr|rer), dergar
oesarar peruoarar ra|s|rur 20 (dua pu|ur perser) dar| |uasar
saWar yarg ada, dar rarus d||a|u|ar per|rg|alar |r|gas| selergar
le|r|s alau sederrara rerjad| |r|gas| le|r|s, sel|da|rya 2 (dua) |a||
|uasar area yarg a|ar d|uoar da|ar pe|ayarar daerar |r|gas| yarg
sara;
1. pada saWar oer|r|gas| le|r|s yarg le|ar d|lelap|ar seoaga| |arar

39
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


perlar|ar lararar pargar oer|e|arjular l|da| oo|er d||a|u|ar a||r
lurgs|;dar
5. saWar oer|r|gas| sederrara dar selergar le|r|s secara oerlarap
d||a|u|ar per|rg|alar rerjad| saWar oer|r|gas| le|r|s;
o. perge|o|aar |aWasar perlar|ar |arar |er|rg d|lelap|ar dergar
|elerluar:
1. |aWasar perlar|ar |arar |er|rg secara spes|l|| d||eroarg|ar
dergar reroer||ar lararar larurar yarg produ|l|l. Larar |r|
d|perurlu||ar urlu| rerurjarg |er|dupar secara |argsurg urlu|
rurar largga rasyara|al ser|rgga rer||||| pergguraar larar
carpurar seperl| pa|aW|ja, rorl||u|lura raupur perurjarg
per|eourar da|ar s|a|a |ec||;
2. da|ar oeoerapa ra| |aWasar |r| rerupa|ar |aWasar yarg oo|er
d|a||rlurgs||ar urlu| |aWasar leroargur dergar oeroaga| lurgs|,
sejaur sesua| dergar Rercara 0ela|| Tala Ruarg; serla
3. a||r lurgs| |arar lega|ar rerjad| |aWasar leroargur d|arar|ar
urlu| rer|rg|al|ar r||a| e|oror| ruarg alaupur pererurar
|eoulurar las|||las dar oeroaga| sarara rasyara|al.
c. perge|o|aar pelerra|ar d||a|u|ar dergar |eg|alar:
1. per|rg|alar |eg|alar pelerra|ar secara a|ar| dergar
rergeroarg|ar padarg perggeroa|aar yarg pada oeoerapa
oag|ar dapal reryalu dergar |aWasar per|eourar alau |erularar;
2. |aWasar pelerra|ar da|ar s|a|a oesar d||eroarg|ar pada |o|as|
lerserd|r|, dar d|arar|ar rerpurya| |eler|a|lar dergar pusal
d|slr|ous| pa|ar lerra|;
3. pergeroargar s|sler |rl|-p|asra da|ar pelerra|ar;
1. pergo|arar ras|| lerra| d|upaya|ar urlu| rer||||| r||a| e|oror|
yarg l|rgg|;
5. pergeroargar lerra| urggu|ar yarg rer||||| |eurggu|ar

40
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


|orparal|l dar |orpel|l|l; dar
. perr|sarar lerra| urggas dar lerra| |a|r yarg rer||||| polers|
peru|arar perya||l pada rarus|a dar| |aWasar perru||rar.
d. perge|o|aar per|eourar d|lelap|ar dergar |elerluar:
1. per|eourar yarg juga rer||||| lurgs| per||rdurgar |aWasar yarg
le|ar d|a||rlurgs||ar rerjad| lararar serus|r, rarus d|upaya|ar
rerjad| per|eourar |eroa|| dergar re||oal|ar rasyara|al;
2. per|rg|alar perarlaalar |aWasar per|eourar d||a|u|ar re|a|u|
per|rg|alar perar serla rasyara|al yarg lergaourg da|ar |aWasar
ras|rg-ras|rg; dar
3. perelapar |orod|las lararar larurar se|a|r rerperl|roarg|ar
|esesua|ar |arar, |orservas| larar dar a|r, juga rarus
rerperl|roarg|ar aspe| sos|a| e|oror| dar |e|rdarar alau
eslel||a.

(3) Perge|o|aar |aWasar perurlu|ar per||arar seoaga|rara pada pasa| 11,
d|Wujud|ar re|a|u| |eg|alar:
a. pergeroargar per||arar urggu|ar pada sel|ap |o|as| yarg rer|||||
polers| perga|rar urlu| per||arar;
o. pergeroargar oud|daya per||arar daral; dar
c. pe|eslar|ar, rerao|||las| dar rev|la||sas| |orservas| ||rg|urgar urlu|
|e|eslar|ar e|os|sler.

(1) Perge|o|aar |aWasar perurlu|ar perlaroargar seoaga|rara pada pasa|
12, oer|a|u |elerluar:
a. pergeroargar |aWasar perlaroargar d||a|u|ar dergar
rerperl|roarg|ar polers| oarar ga||ar, |ord|s| geo|og| dar
geor|dro|og| da|ar |a|larrya dergar |e|eslar|ar ||rg|urgar;
o. perge|o|aar |aWasar oe|as peraroargar rarus
d|rerao|||las|/re||aras| sesua| dergar zora perurlu|ar yarg

41
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


d|lelap|ar, dergar re|a|u|ar per|rourar larar suour dar/alau
oarar-oarar |a|rrya agar |arar dapal d|gura|ar |eroa|| seoaga|
|aWasar r|jau, alaupur |eg|alar oud|daya;
c. sel|ap |eg|alar usara perlaroargar rarus rery|rpar dar
rergarar|ar larar alas (rop so||) urlu| |eper|uar rerao|||las| alau
re||aras| |arar oe|as peraroargar;
d. d||a|u|arrya upaya rer|r|ra||sas| pergguraar oarar oa|ar |ayu
urlu| peroa|arar |apur dar oalu oala, gerl|rg, agar l|da|
rerga||oal|ar |erusa|ar ||rg|urgar;
e. pada |aWasar yarg ler|derl|l||as| oarar laroarg r|rya| dar gas
our| yarg oerr||a| e|oror| l|rgg|, sererlara pada oag|ar alas
|aWasar peraroargar ada|ar |aWasar ||rdurg alau |aWasar
oud|daya saWar yarg l|da| oo|er d|a||rlurgs||ar, alau |aWasar
perru||rar, ra|a e|sp|oras| dar/alau e|sp|o|las| laroarg rarus
d|serla| AV0AL dar operas| |e|aya|ar secara ||rg|urgar, sos|a|, l|s||
dar e|oror| da|ar jarg|a parjarg dar s|a|a |uas;
l. d||a|u|arrya upaya urlu| rergr|rdar| dar rer|r|ra||-s|r
|erurg||rar l|rou|rya darpa| regal|l dar| |eg|alar seoe|ur, saal
dar sele|ar |eg|alar peraroargar, d|serla| pergerda||ar yarg |elal;
dar
g. perarlaalar |arar oe|as laroarg yarg rerupa|ar |arar rarg|ra|
urlu| pergeroargar |orod|las |arar yarg rer||||| r||a| e|oror|.

(5) Perge|o|aar |aWasar perurlu|ar |rduslry seoaga|rara pada pasa| 13
d|lelap|ar dergar |elerluar:
a. |aWasar |rduslr| yarg a|ar d||eroarg|ar ada|ar d| Kecaralar Kura|,
Parg|a|ar 8arlerg dar Parg|a|ar Lada seoaga| |rduslr| oesar dar
Kecaralar Arul 3e|alar seoaga| |rduslr| |ec|| dar rerergar
o. pergeroargar |aWasar |rduslr| d||a|u|ar dergar rerperl|roarg|ar
aspe| e|o|og|s re|a|u| peryed|aar Ruarg Terou|a se|uas 30 (l|ga

42
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


pu|ur perser) lerd|r| dar| 20 (dua pu|ur perser) oerupa Ruarg Terou|a
l|jau Puo||| dar 10 (sepu|ur perser) oerupa Ruarg Terou|a l|jau
Pr|val;
c. pergeroargar |aWasar |rduslr| d|du|urg o|er adarya ja|ur r|jau alau
saou| r|jau d| se||lar |aWasar seoaga| peryargga arlar lurgs| |aWasar
|rduslr| dergar |aWasar se||larrya;
d. |rduslr| yarg d||eroarg|ar rer||||| |eler|a|lar proses produ|s| ru|a|
dar| |rduslr| dasar/ru|u dar |rduslr| r|||r serla |rduslr| arlara, yarg
d|oerlu| oerdasar|ar perl|roargar el|s|ers| o|aya produ|s|, o|aya
|ese|roargar ||rg|urgar dar o|aya a|l|l|las sos|a|;
e. sel|ap |eg|alar |rduslr| rerggura|ar reloda alau le|ro|og| rarar
||rg|urgar, serla rarus d||erg|ap| dergar |rslrurer perge|o|aar
|erurg||rar oercara |rduslr|;
l. |o|as| |rduslr| yarg ras|r d|perlarar|ar d| W||ayar yarg l|da|
d|perurlu||ar seoaga| W||ayar pergeroargar |rduslr| l|da|
d||eroarg|ar dar apao||a |aWasar |rduslr| yarg le|ar d|lelap|ar d|
da|ar peralurar daerar |r| le|ar s|ap, |o|as| |rduslr| seoaga|rara
d|ra|sud d|arar|ar urlu| d|p|rdar|ar |e KaWasar lrduslr| (Kl);
g. |elerluar jer|s |rduslr| alau |eg|alar |rduslr| yarg d|arar|ar d| KaWasar
lrduslr| yarg le|ar d|lelap|ar a|ar d|alur |eo|r |arjul re|a|u| |aj|ar dar
perercaraar secara lerserd|r|;
r. sel|ap KaWasar lrduslr| reryed|a|ar ruarg urlu| |eg|alar |rduslr| |ec||
r|r|ra| se|uas 10 (sepu|ur perser) dar| lola| |uas |aWasar.

() Perge|o|aar |aWasar perurlu|ar par|W|sala seoaga|rara pada pasa| 11
d|lerpur re|a|u| |eg|alar:
a. peroerlu|ar ||nk W|sala ras|ora|;
o. pergeroarg|ar proros| W|sala, |a|erder W|sala dergar oeroaga|
per|sl|Wa alau perlurju|ar oudaya, |erjasara W|sala, dar per|rg|alar
sarara-prasarara W|sala agar Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral rerjad|

43
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


sa|ar salu lujuar W|sala;
c. pergeroargar ooye| W|sala a|ar dergar lelap rerjaga dar
re|eslar||ar a|ar se||lar urlu| rerjaga |e|rdarar ooye| W|sala;
d. percegarar dar| pergrusa|ar lerradap ooye| W|sala a|ar seperl|
pereoargar poror;
e. pe|eslar|ar per|rgga|ar oersejarar;
l. |rlers|l||as| percar|ar oerda oersejarar urlu| reraroar |o|e|s|
oudaya;
g. per|rg|alar peroargurar dar pergerda||ar peroa-rgurar sarara dar
prasarara lrarsporlas| |e ooye|-ooye| W|sala a|ar, oudaya dar r|ral
|rusus pada ooye| W|sala yarg l|da| rer||||| a|ses yarg cu|up;
r. perercaraar |aWasar W|sala seoaga| oag|ar dar| desa|r uroar/reg|ora|
urlu| |eseras|ar ||rg|urgar; dar
|. rer|rg|al|ar perar serla rasyara|al da|ar rerjaga |e|eslar|ar ooye|
W|sala dar daya jua|/sa|rg.

(Z) Perge|o|aar |aWasar perurlu|ar perru||rar seoaga|rara pada pasa| 15
d||a|sara|ar dergar |elerluar:
a. secara urur |aWasar perru||rar per|olaar dar perdesaar rarus
d|jad||ar seoaga| lerpal rur|ar yarg arar, ryarar dar produ|l|l, serla
d|du|urg o|er sarara dar prasarara perru||rar;
o. sel|ap |aWasar perru||rar rarus d||erg|ap| dergar sarara dar
prasarara perru||rar sesua| r|erar|| dar l|rg|al pe|ayarar ras|rg-
ras|rg;
c. perru||rar perdesaar seoaga| rur|ar oeroas|s agrar|s, d||eroarg|ar
dergar rerarlaal|ar |arar perlar|ar, ra|arar rurar, dar |arar
|urarg produ|l|l seoaga| oas|s |eg|alar usara;
d. perru||rar perdesaar yarg oer|o|as| d| dalarar rerdar, oas|s
pergeroargarrya ada|ar perlar|ar lararar pargar dar per||arar
daral, serla pergo|arar ras|| perlar|ar;
e. perru||rar per|olaar d|arar|ar pada peryed|aar rur|ar yarg |aya|
dar d||ayar| o|er sarara dar prasarara perru||rar yarg rerada|;
l. pada pusal |ola peryed|aar perru||rar se|a|r d|sed|a|ar o|er
pergeroarg dar rasyara|al, juga d|arar|ar peroa||ar |ua||las
perru||rar dar pergeroargar perurarar secara verl||a|;
g. peroerlu|ar ||asler-||asler perru||rar urlu| rergr|rdar|

44
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


perurpu|ar dar peryaluar arlar |aWasar perru||rar yarg d||erg|ap|
dergar ruarg lerou|a r|jau; dar
r. pergeroargar perru||rar per|olaar |ec|| d||a|u|ar re|a|u|
peroerlu|ar pusal pe|ayarar |ecaralar.


A V||
KETENTUAN PENCEN0AL|AN PEHANFAATAN RUANC
8ag|ar Kesalu
urur
Pasa| 58
(1) Kelerluar pergerda||ar perarlaalar ruarg W||ayar |aoupaler rerjad|
acuar da|ar pe|a|saraar pergerda||ar perarlaalar ruarg d| W||ayar
|aoupaler;
(2) Kelerluar pergerda||ar perarlaalar ruarg seoaga|rara d|ra|sud pada
ayal (1) re||pul| :
a. |elerluar urur peralurar zoras|;
o. |elerluar per|z|rar;
c. |elerluar |rlers|l dar d|s|rserl|l; dar
d. ararar sar|s|.
(3) Jer|s per|z|rar se|a|r seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (2) yarg rarus
rergacu pada peralurar daerar |r| arlara |a|r lz|r urdarg-urdarg
0argguar (uu0/l0), AV0AL, dar |z|r usara;
(1) 3el|ap orarg yarg a|ar rerarlaal|ar ruarg Waj|o rer||||| |z|r
perarlaalar ruarg;
(5) 3el|ap orarg yarg le|ar rer||||| |z|r perarlaalar ruarg Waj|o
re|a|sara|ar perarlaalar ruarg sesua| dergar syaral yarg d|lerlu|ar
da|ar |z|rrya; dar
() Ve|ar|sre dar syaral urlu| rerpero|er |z|r perarlaalar ruarg
d|lerlu|ar |eo|r |arjul dergar Peralurar 8upal|.
8ag|ar Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonas|
Pasa| 55
(1) Kelerluar urur peralurar zoras| seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 51 ayal
(2) rurul a, rerjad| pedorar oag| peryusurar peralurar zoras| o|er
perer|rlar |aoupaler.
ag|an Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonas|
Pasa| 59
(1) Kelerluar urur peralurar zoras| seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 5 ayal
(2) rurul a, rerjad| pedorar oag| peryusurar peralurar zoras| o|er
perer|rlar |aoupaler.

45
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


(2) Kelerluar urur peralurar zoras| seoaga|rara d|ra|sud da|ar ayal (1)
re||pul| :
a. |elerluar urur peralurar zoras| urlu| |aWasar ||rdurg;
o. |elerluar urur peralurar zoras| urlu| |aWasar oud|daya; dar
c. |elerluar urur peralurar zoras| urlu| |aWasar se||lar s|sler prasarara
ras|ora| dar W||ayar lerd|r| alas :
1. |aWasar se||lar prasarara lrarsporlas|;
2. |aWasar se||lar prasarara ererg|;
3. |aWasar se||lar prasarara le|e|orur||as|; dar
1. |aWasar se||lar prasarara suroer daya a|r.

(2) Kelerluar urur peralurar zoras| seoaga|rara d|ra|sud da|ar ayal (1)
re||pul| :
a. |elerluar urur peralurar zoras| urlu| |aWasar per|olaar;
o. |elerluar urur peralurar zoras| urlu| |aWasar perdesaar;
c. |elerluar urur peralurar zoras| urlu| |aWasar se||lar jar|rgar
lrarsporlas| daral;
d. |elerluar urur peralurar zoras| urlu| |aWasar se||lar jar|rgar
lrarsporlas| |aul;
e. |elerluar urur peralurar zoras| urlu| |aWasar se||lar jar|rgar
lrarsporlas| udara;
l. |elerluar urur peralurar zoras| urlu| |aWasar se||lar jar|rgar ererg|;
g. |elerluar urur peralurar zoras| urlu| |aWasar se||lar jar|rgar
le|e|orur||as|;
r. |elerluar urur peralurar zoras| urlu| |aWasar se||lar jar|rgar
prasarara suroer daya a|r;
|. |elerluar urur peralurar zoras| urlu| |aWasar se||lar jar|rgar
prasarara peryeralar ||rg|urgar;
j. |elerluar urur peralurar zoras| urlu| |aWasar ||rdurg;
|. |elerluar urur peralurar zoras| urlu| |aWasar oud|daya; dar
|. |elerluar urur peralurar zoras| urlu| |aWasar slraleg|s |aoupaler.

Ketentuan Umum Peraturan Zonas| Kawasan Perkotaan
Pasa| 0

(1) Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar per|olaar seoaga|rara


d|ra|sud pada pasa| 59 ayal (2) rurul a re||pul| :
a. sel|ap rercara |aWasar leroargur dergar lurgs|-lurgs| perurarar,
perdagargar-jasa, |rduslr|, dar oeroaga| perurlu|ar |a|rrya, rarus
d|lelap|ar oesarar dar/alau |uasar ruarg sel|ap zora dar lurgs| ulara
zora lerseoul dar d|r|rc| alas arp|op ruarg (|oel|s|er dasar r|jau,
|oel|s|er dasar oargurar, |oel|s|er |arla| oargurar dar gar|s
serpadar oargurar), peryed|aar sarara dar parsarara, serla
|elerluar |a|r yarg d|oulur|ar urlu| reWujud|ar ruarg yarg arar,
ryarar, produ|l|l dar oer|e|arjular;

46
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


o. da|ar pergeroargar |aWasar perdagargar yarg le|ar d|lelap|ar da|ar
R0TR, d|alur jara| r|r|ra| arlara |o|as| perdagargar lrad|sora| dar roderr
r|r|ra| 3 |r (l|ga |||oreler) gura rerjaga perlurourar pere|oror|ar
rasyara|al |a|argar rerergar |e oaWar;
c. da|ar reryusur arp|op oargurar d| sel|ap zora pada |aWasar
per|olaar d|upaya|ar urlu| rergel|s|er|ar peruoarar lurgs| ruarg
urlu| |aWasar leroargur re|a|u| ararar oargurar verl||a| sesua|
|ord|s| ras|rg-ras|rg |ou|ola |ecaralar dergar lelap rerjaga
rarror|sas| |rlers|las ruarg yarg ada;
d. pada sel|ap ||rg|urgar perru||rar yarg d||eroarg|ar rarus
d|sed|a|ar sarara dar prasarara ||rg|urgar yarg rerada| sesua|
|eoulurar ras|rg-ras|rg;
e. pada sel|ap pusal-pusal |eg|alar rasyara|al d|upaya|ar urlu|
d|a|o|as||ar |aWasar |rusus pergeroargar se|lor |rlorra|;
l. pada |arar perlar|ar yarg le|ar d|lelap|ar seoaga| |arar perlar|ar
oer|e|arjular d| |aWasar per|olaar rarus lelap d|||rdurg| dar l|da|
d|peroo|er|ar d||a|u|ar a||r lurgs|;
g. peryed|aar RTl r|r|ra| 30 (l|ga pu|ur perser), dergar |elerluar
20 (dua pu|ur perser) oerupa ruarg lerou|a r|jau puo||| dar 10
(sepu|ur perser) oerupa rular lerou|a r|jau pr|val;
r. |aWasar yarg le|ar d|lelap|ar seoaga| oag|ar dar| RTl d| |aWasar
per|olaar rarus lelap d|||rdurg| sesua| dergar lurgs| RTl ras|rg-
ras|rg, dar l|da| d|peroo|er|ar d||a|u|ar a||r lurgs|;
|. pada sel|ap |aWasar leroargur urlu| oeroaga| lurgs| lerulara
perru||rar padal rarus d|sed|a|ar ruarg eva|uas| oercara sesua|
dergar |erurg||rar l|rou|rya oercara yarg dapal rurcu|;
j. pada sel|ap |aWasar leroargur yarg d|gura|ar urlu| |eperl|rgar puo|||
rarus d|sed|a|ar ruarg urlu| peja|ar |a|| dergar l|da| rerggarggu
lurgs| ja|ar;

47
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


|. pada |aWasar ||rdurg yarg ada d| per|olaar oa|| |aWasar ||rdurg
oerupa ruarg lerou|a, d|arar|ar urlu| l|da| d||a|u|ar a||r lurgs| ||rdurg
lelap| dapal d|gura|ar urlu| |eperl|rgar |a|r se|ara ras|r rerurjarg
lurgs| ||rdurg seperl| W|sala a|ar, o|n rraok lep| surga| yarg d|lala
secara rerar||; dar
|. pada |aWasar ||rdurg oerupa oargurar, rarus lelap d||a|u|ar upaya
|orservas|, dar dapal d||a|u|ar r||a| laroar dergar re|a|u|ar
rev|la||sas|, rerao|||las| dar seoaga|rya.


Ketentuan Umum Peraturan Zonas| Kawasan Perdesaan
Pasa| 1
(1) Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar perdesaar seoaga|rara
d|ra|sud da|ar Pasa| 59 ayal (2) rurul o d|susur urlu| sel|ap zora
|aWasar perdesaar dar rarya oer|a|u pada sel|ap zora perurlu|ar sesua|
|aWasar perdesaar ras|rg-ras|rg |ecaralar, dergar ararar re||pul|:
a. pergerda||ar |eg|alar peroargurar |aWasar perdesaar dergar lurgs|
perlar|ar dar ||rdurg d||a|u|ar re|a|u| perelapar slru|lur |orservas|
|arar yarg ler|rlegras| dergar perge|o|aar |aWasar ||rdurg dar
oud|daya;
o. pada rercara |aWasar leroargur dergar lurgs| perurarar,
perdagargar-jasa, |rduslr|, dar oeroaga| perurlu|ar |a|rrya d|
perdesaar dapal d||a|u|ar peraroarar lurgs| yarg ras|r sa||rg
oer|esesua|ar, dergar rerperral||ar oesarar dar/alau |uasar ruarg
sel|ap zora dar lurgs| ulara zora lerseoul;
c. pada |aWasar l|da| leroargur alau ruarg lerou|a urlu| perlar|ar yarg
produ|l|l rarus d||a|u|ar pergararar, |rususrya agar l|da|
d|a||rlurgs||ar pada perurlu|ar ror perlar|ar;
d. sel|ap |aWasar perdesaar rarus rergel|s|er|ar ruarg yarg oerlurgs|

48
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


urlu| perlar|ar;
e. peruoarar lurgs| ruarg urlu| |aWasar leroargur rarya d||a|u|ar secara
|rl||lral|l pada perru||rar yarg ada dar rarus rerggura|ar |arar yarg
|urarg produ|l|l; dar
l. pergeroargar perru||rar perdesaar rarus reryed|a|ar sarara dar
prasarara ||rg|urgar perru||rar yarg rerada| sesua| |eoulurar
ras|rg-ras|rg yarg oers|rerg| dergar pergeroargar s|sler per|olaar.
Pasa| 81
Kelerluar urur peralurar zoras| s|sler jar|rgar lrarsporlas| seoaga|rara d|ra|sud
da|ar Pasa| 51 ayal (3) rurul o d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. Trarsporlas| daral :
1. 0| separjarg s|sler jar|rgar ja|ar ras|ora| dar prov|rs| l|da|
d|per|erar|ar adarya |eg|alar yarg dapal rer|rou||ar raroalar |a|u
||rlas reg|ora|;
2. 0| separjarg s|sler jar|rgar ja|ar ras|ora| dar prov|rs| l|da|
d|per|erar|ar adarya a|ses |argsurg dar| oargurar |e ja|ar;
3. 8argurar d| separjarg s|sler jar|rgar ja|ar ras|ora| dar prov|rs|
rarus rer|||| serpadar oargurar yarg sesua| dergar |elerluar
selergar ruas r|||| ja|ar d|laroar 1;
1. Leoar ruarg pergaWasar ja|ar d|lerlu|ar dar| lep| ja|ar pa||rg sed|||l
dergar u|urar seoaga| oer||ul :
a) ja|ar |o|e|lor pr|rer 10 (sepu|ur) reler;
o) ja|ar |o|a| pr|rer Z (lujur) reler;
c) ja|ar ||rg|urgar pr|rer 5 (||ra) reler;
d) jeroalar 100 (seralus) reler |e arar r|||r dar ru|u
5. Lo|as| lerr|ra| l|pe 8 dar C d|arar|ar |o|as| yarg slraleg|s dar
rer||||| a|ses |e ja|ar |o|e|lor pr|rer sesua| peralurar perurdargar
yarg oer|a|u.
Ketentuan umum peraturan zonas|
kawasan sek|tar jar|ngan transportas| darat
Pasa| 2
(1) Kelerluar urur peralurar zoras| s|sler jar|rgar lrarsporlas| seoaga|rara
d|ra|sud da|ar Pasa| 59 ayal (2) rurul c d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. Kelerluar urur peralurar zoras| 3|sler jar|rgar ja|ar, re||pul| :
1. 0| separjarg s|sler jar|rgar ja|ar ras|ora| dar prov|rs| l|da|
d|per|erar|ar adarya |eg|alar yarg dapal rer|rou||ar raroalar
|a|u ||rlas reg|ora|;
2. 0| separjarg s|sler jar|rgar ja|ar ras|ora| dar prov|rs| l|da|
d|per|erar|ar adarya a|ses |argsurg dar| oargurar |e ja|ar;
3. 8argurar d| separjarg s|sler jar|rgar ja|ar ras|ora| dar prov|rs|
rarus rer|||| serpadar oargurar yarg sesua| dergar |elerluar
selergar ruas r|||| ja|ar d|laroar 1;
1. Leoar ruarg pergaWasar ja|ar d|lerlu|ar dar| lep| ja|ar pa||rg
sed|||l dergar u|urar seoaga| oer||ul :
a) Ja|ar arler| pr|rer 15 (||ra oe|as) reler;
o) Ja|ar arler| se|urder 15 (||ra oe|as) reler;
c) ja|ar |o|e|lor pr|rer 10 (sepu|ur) reler;
d) ja|ar |o|e|lor se|urder 5 (||ra) reler
e) ja|ar |o|a| pr|rer Z (lujur) reler;
l) ja|ar |oca| se|urder 3 (l|ga) reler;
g) ja|ar ||rg|urgar pr|rer 5 (||ra) reler;
r) ja|ar ||rg|urgar se|urder 2 (dua) reler; dar
|) jeroalar 100 (seralus) reler |e arar r|||r dar ru|u49
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN5. ruarg r|||| ja|ar pa||rg sed|||l rer||||| |eoar seoaga| oer||ul :
a) ja|ar oeoas raroalar 30 (l|ga pu|ur) reler;
o) ja|ar raya 25 (dua pu|ur ||ra) reler;
c) ja|ar sedarg 15 (||ra oe|as) reler; dar
d) ja|ar |ec|| 11 (seoe|as) reler.
. Lo|as| lerr|ra| l|pe 8 dar C d|arar|ar |o|as| yarg slraleg|s dar
rer||||| a|ses |e ja|ar |o|e|lor pr|rer sesua| peralurar
perurdargar yarg oer|a|u.
o. Kelerluar urur peralurar zoras| ja|ar raya seoaga|rara d|ra|sud pada
ayal (1) re||pul|:
1. perurlu|ar ruarg d| separjarg s|s| ja|ar per|olaar dergar l|rg|al
|rlers|las rerergar r|rgga l|rgg| rarus d|oalas|;
2. a||r lurgs| |arar yarg oerlurgs| ||rdurg d| separjarg s|s| ja|ar
per|olaar l|da| d|peroo|er|ar seoaga| |arar leroargur dar rarus
sesua| dergar perelapar gar|s serpadar oargurar d| s|s| ja|ar
per|olaar yarg rererur| |elerluar ruarg pergaWasar ja|ar;
3. ruarg pergaWasar ja|ar rerupa|ar ruarg lerlerlu d| |uar ruarg r||||
ja|ar, yarg pergguraarrya oerada d| oaWar pergaWasar
perye|erggara ja|ar, dar d|perurlu||ar oag| pardargar oeoas
pergerud| dar pergararar |orslru|s| ja|ar serla rarlaal ja|ar;
1. peroargurar jar|rgar ja|ar rarus sesua| dergar persyaralar le|r|s
ja|ar yarg re||pul| |ecepalar rercara, |eoar oadar ja|ar, |apas|las,
ja|ar rasu|, pers|rpargar seo|darg, oargurar pe|erg|ap,
per|erg|apar ja|ar, pergguraar ja|ar sesua| dergar lurgs|rya, dar
l|da| lerpulus serla rererur| |elerluar slardar le|r|s |eararar,
|ese|aralar, dar ||rg|urgar;
5. rerjar| lersed|arya ruarg lerou|a r|jau oerupa ja|ur r|jau d|
serpadar alau red|ar jar|rgar ja|ar;
. jar|rgar ja|ar rarus d||erg|ap| dergar oargurar pe|erg|ap yarg
d|sesua||ar dergar lurgs| ja|ar;

50
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


Z. gura per|rg|alar ruourgar |rlera|s| arlar W||ayar per|olaar raupur
perdesaar, dapal d|oargur jeroalar peryeoerargar;
8. gura per|rg|alar perarlaalar jar|rgar ja|ar dapal d||a|u|ar
pe|eoarar dar rerao|||las| ja|ar;
9. da|ar ra| ruarg rarlaal ja|ar dar/alau ruarg r|||| ja|ar oers||argar,
oerpolorgar, oerr|rp|l, re||rlas, alau d| oaWar oargurar ul|||las,
ra|a dergar persyaralar le|r|s dar pergalurar pe|a|saraarrya
dapal d||a|u|ar peroargurar sarara yarg d|lelap|ar oersara o|er
perye|erggara ja|ar dar per|||| oargurar ul|||las yarg oersarg|ular,
dergar rergulara|ar |eperl|rgar urur;
10. da|ar ra| ruarg r|||| ja|ar d|peroo|er|ar urlu| prasarara roda
lrarsporlas| |a|r dapal d|ada|ar prasarara roda lrarsporlas| dergar
persyaralar le|r|s dar pergalurar pe|a|saraarrya yarg d|lelap|ar
oersara o|er perye|erggara ja|ar dar |rslars| yarg
rerye|erggara|ar urusar perer|rlarar d| o|darg prasarara roda
lrarsporlas| yarg oersarg|ular dergar rergulara|ar |eperl|rgar
urur;
11. gura per|rg|alar |rlegras| perp|rdarar arlar roda oa|| arg|ular
yarg re|ayar| per|olaar raupur arg|ular yarg re|ayar| perdesaar
dar arg|ular yarg re|ayar| r|rgga peroalasar dapal d||a|u|ar
peraroarar jur|ar arrada rule.


Pasa| 81
Kelerluar urur peralurar zoras| s|sler jar|rgar lrarsporlas| seoaga|rara d|ra|sud
da|ar Pasa| 51 ayal (3) rurul o d|lelap|ar seoaga| oer||ul :

o. Trarsporlas| |aul :
1. Pe|aourar |aul rarus rer||||| |e|erg|apar las|||las perdu|urg sesua|
dergar lurgs| dar| pe|aourar lerseoul; dar
ketentuan umum peraturan zonas|
kawasan sek|tar jar|ngan transportas| |aut

Pasa| 3
(1) Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar |aWasar d| se||lar jar|rgar
lrarsporlas| |aul seoaga|rara d|ra|sud pada pasa| 59 ayal (2) rurul d
re||pul| :
1. pe|aourar |aul rarus rer||||| |e|erg|apar las|||las perdu|urg sesua|
dergar lurgs| dar| pe|aourar lerseoul;


51
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


2. Pe|aourar |aul rarus rer||||| a|ses |e ja|ar |o|e|lor pr|rer.

2. pe|aourar |aul rarus rer||||| a|ses |e ja|ar |o|e|lor pr|rer;
3. d||ararg rerouarg ||roar 83 d| red|a ||rg|urgar r|dup d| se|urur
W||ayar pera|rar |aoupaler; dar
1. |elerluar urur peralurar zoras| urlu| |aWasar se||lar jar|rgar
lrarsporlas| |aul.
Pasa| 81
Kelerluar urur peralurar zoras| s|sler jar|rgar lrarsporlas| seoaga|rara d|ra|sud
da|ar Pasa| 51 ayal (3) rurul o d|lelap|ar seoaga| oer||ul :

c. Trarsporlas| udara :
1. urlu| rerd|r||ar, rerguoar alau re|eslar||ar oargurar serla
rerarar alau rere||rara pepororar d| da|ar |aWasar |ese|aralar
operas| pereroargar (KK0P) l|da| oo|er re|eo|r| oalas |el|rgg|ar
KK0P.
2. Pe|aourar udara rarus rer|||| a|ses |e ja|ar |o|e|lor pr|rer.
d. Pergeroargar |aWasar yarg rer|rou||ar oarg||lar |a|u ||rlas d|rarus|ar
reroual ara||sa darpa| ||rg|urgar (arda|) |a|u ||rlas.

ketentuan umum peraturan zonas|
kawasan sek|tar jar|ngan transportas| udara
Pasa| 1

(1) Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar |aWasar d| se||lar jar|rgar
lrarsporlas| udara seoaga|rara d|ra|sud pada pasa| 59 ayal (2) rurul e
re||pul| :
a. |el|rgg|ar oargurar dar oerda lurour yarg rerarlaal|ar ruarg
udara d| alas perru|aar larar d|oalas| ra|s|ra| 15 r, |ecua||
oargurar |rusus yarg rerer|u|ar |el|rgg|ar |eo|r dar| 15 r seperl|
loWer perarcar/perer|ra, rerara pergaWas/pergalur, pereroargar,
oargurar-oargurar urlu| perlararar, |eararar, oargurar suc|,
rercusuar, dar rorurer;
o. slru|lur dar |el|rgg|ar ra|s|rur oargur-oargurar pada rad|us
daerar pereroargar rarus rerg||ul| |elerluar peralurar perurdarg-
urdargar yarg oer|a|u dar d||oord|ras||ar dergar |rslars| ler|a|l;
c. ruarg udara yarg d|lelap|ar urlu| ja|ur pereroargar rarus arar dar|
|eg|alar yarg rerggarggu lurgs|rya seoaga| ja|ur pereroargar;
d. urlu| |eperl|rgar |ese|aralar pereroargar, raruver perdaralar dar
l|rgga| |ardas serla perdaralar darural, ra|a oargurar-oargurar dar
|eg|alar-|eg|alar |a|r pada KaWasar Kese|aralar 0peras| dar
Pereroargar (KK0P) yarg dapal rerggarggu |ese|aralar
pereroargar d|oalas| sesua| dergar persyaralar raruver
pereroargar dar peralurar perurdargar yarg oer|a|u;
e. peroargurar rerara le|e|orur||as| yarg dapal rerarcar|ar
raupur rerer|ra lre|uers|, serla jar|rgar ererg| yarg rerga||r|ar
||slr|| dar ragrel legargar l|rgg| l|da| d||j|r|ar d|oargur pada

52
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


KaWasar Kese|aralar 0peras| dar Pereroargar (KK0P);
l. pergeroargar |aWasar yarg rer|rou||ar oarg||lar |a|u ||rlas
d|rarus|ar reroual ara||sa darpa| ||rg|urgar (arda|) |a|u ||rlas.


Ketentuan umum peraturan zonas|
kawasan d| sek|tar jar|ngan energ|
Pasa| 5
(1) Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar |aWasar d| se||lar jar|rgar
ererg| seoaga|rara d|ra|sud pada pasa| 59 ayal (2) rurul l re||pul| :
a. peralurar zoras| urlu| peroarg||l leraga ||slr|| d|susur dergar
rerperral||ar perarlaalar ruarg d| se||lar peroarg||l ||slr|| dar
rarus rerperral||ar jara| arar dar| |eg|alar |a|r;
o. peralurar zoras| urlu| jar|rgar lrarsr|s| leraga ||slr|| d|susur dergar
rerperral||ar |elerluar pe|arargar perarlaalar ruarg oeoas d|
separjarg ja|ur lrarsr|s| sesua| dergar |elerluar peralurar
perurdarg-urdargar;
c. jara| r|r|rur sa|urar udara legargar l|rgg| /150 Kv d|lelap|ar
se|uas 20 (dua pu|ur) reler dar| l|arg ||r| dar |arar dar/alau oalas
arar dar| alas l|arg lrarsr|s| |e our| ada|ar 15
0
(erpal pu|ur ||ra
derajal);
d. urlu| peroargurar sarara |e||slr||ar dapal rerarlaal|ar |arar
ou|ar r|||| urur yarg oersel|l||al dergar |eWaj|oar rerye|esa||ar
garl| rug| alau |orpersas| yarg oerruourgar dergar larar,
oargurar, dar/alau lararar;
e. |uas |arar seoarya| 90 (sero||ar pu|ur perser) dar| |uas 3uTT rarus
d|r|jau|ar;
l. urlu| peryesua|ar dergar |eadaar perru|aar larar ja|ar dar
seoaga|rya d|peroo|er|ar d|aro|| jara| l|arg arlara 30 (l|ga pu|ur)
reler s/d 15 (erpal pu|ur ||ra) reler;
g. jara| |aWal pergarlar (|ordu|lor) lerradap ursur-ursur d| da|ar
||rg|urgar seperl| oargurar, poror, jara| l|arg dar |a|r-|a|r

53
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


d|sesua||ar dergar peralurar PLN yarg oer|a|u; dar
r. d|peroo|er|ar re|a|u|ar pergeroargar ererg| oaru dar leroaru|ar
seperl| pergeroargar ererg| r||ror|dro oag| peroarg||l ||slr|| o|er
oadar usara dergar lelap rerperral||ar |ese|roargar suroerdaya
a|ar, |e|eslar|ar ||rg|urgar r|dup.Pasa| 82
Kelerluar urur peralurar zoras| s|sler jar|rgar prasarara le|e|orur||as|
seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 51 ayal (3) rurul d d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. Ruarg 8eoas d| se||lar rerara oerjar|-jar| r|r|rur sara dergar l|rgg|
rerara;
o. 0|arar|ar urlu| rerggura|ar rerara le|e|orur||as| secara oersara-sara
d|arlara para peryed|a |ayarar le|e|orur||as| (prov|oer)..

Ketentuan umum peraturan zonas|
s|stem jar|ngan prasarana te|ekomun|kas|
Pasa|

(1) Kelerluar urur peralurar zoras| s|sler jar|rgar prasarara le|e|orur||as|
seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 59 ayal (2) rurul g d|lelap|ar seoaga|
oer||ul :
a. peroargurar s|sler jar|rgar le|e|orur||as| dapal d||a|u|ar dergar
lelap rerperral||ar perarlaalar ruarg urlu| pererpalar slas|ur
our| dar rerara perarcar le|e|orur||as| yarg rerperr|lurg|ar
aspe| |eararar dar |ese|aralar a|l|v|las |aWasar d| se||larrya;
o. da|ar rarg|a peroargurar, pergoperas|ar dar/alau pere||raraar
jar|rgar le|e|orur||as|, perye|erggara le|e|orur||as| d|peroo|er|ar
rerarlaal|ar alau re||rlas| larar, oargurar dar/alau surga| yarg
d|r||||| alau d||uasa| Perer|rlar;
c. da|ar perye|erggaraar le|e|orur||as| d|peroo|er|ar rerarlaal|ar
alau re||rlas| larar dar/alau oargurar r|||| perseorargar urlu|
lujuar peroargurar, pergoperas|ar, alau pere||raraar jar|rgar
le|e|orur||as| sele|ar lerdapal perselujuar dar| per||||rya;
d. sel|ap perye|erggara jar|rgar le|e|orur||as| yarg le|ar rerpero|er
|j|r/perselujuar Waj|o rerasarg rarou-rarou (larda-larda)
|eoeradaar jar|rgar le|e|orur||as|;
e. urlu| |el|rgg|ar loWer le|e|orur||as| d| alas 0 (erar pu|ur) reler

54
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


jara| loWer dar| oargurar lerde|al d|lelap|ar sejaur 20 (dua pu|ur)
reler;
l. urlu| |el|rgg|ar loWer d| oaWar 0 (erar pu|ur) reler jara| loWer dar|
oargurar lerde|al d|lelap|ar sejaur 10 (sepu|ur) reler;
g. jarg|auar pe|ayarar ra|s|ra| pada daerar |ayarar padal dar/alau
peak nour per arlera 8T3 d|lelap|ar dergar oalas ||r|l 3 |r
(|urarg |eo|r l|ga |||oreler);
r. jara| arlar loWer r|r|rur arlar prov|oer/|e|orpo| prov|oer yarg
lergaourg da|ar loWer perarlaalar oersara d|peroo|er|ar
rerde|al| ||r|l |r (|urarg |eo|r erar |||oreler);
|. urlu| pergualar spe|lrur |ayarar d|peroo|er|ar rerggura|ar
arlera lrarsr|ler yarg dapal d|lerpal|ar pada r|r| loWer, gedurg
l|rgg| dergar d|sarar|ar dar reryesua||ar |ara|ler|sl|| eslel||a
|aWasar;
j. pergeroargar s|sler le|e|orur||as| dergar rerggura|ar s|sler
sale||l dapal d||a|u|ar dergar perga|o|as|ar secara |rusus oag| l|arg
perarcar dar |o|as|rya ler|ela| jaur dar| perru||rar; dar
|. pada |aWasar per|olaar yarg d|rercara|ar pergeroargar
le|eral||a per|u d|dala dar peroargurar loWer urlu| jar|rgar
le|eral||a d|oalas|.


Pasa| 83
Kelerluar urur peralurar zoras| s|sler jar|rgar suroerdaya a|r seoaga|rara
d|ra|sud da|ar Pasa| 51 ayal (3) rurul e d|lelap|ar seoaga|rara le|ar d|alur pada
|elerluar urur peralurar zoras| |aWasar per||rdurgar selerpal.

Ketentuan umum peraturan zonas| kawasan
d| sek|tar jar|ngan prasarana sumber daya a|r
Pasa| Z
(1) Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar |aWasar d| se||lar jar|rgar
prasarara suroer daya a|r seoaga|rara d|ra|sud pada pasa| 59 ayal (2)
rurul r re||pul| :
a. |elerluar urur peralurar zoras| s|sler jar|rgar a|r oers|r; dar
o. |elerluar urur peralurar zoras| s|sler jar|rgar a|r |r|gas|.
(2) Kelerluar urur peralurar zoras| s|sler jar|rgar a|r oers|r seoaga|rara

55
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


d|ra|sud pada ayal (1) rurul a re||pul| :
a. secara urur urlu| rercara s|sler jar|rgar a|r oers|r d|per|u|ar sualu
rercara |rdu|;
o. pe|a|saraar prograr perarggu|argar |elersed|aar a|r oers|r jarg|a
perde| d|arar|ar urlu| :
1. pergeroargar s|sler perp|paar d||oord|ras||ar dergar s|sler
jar|rgar |a|rrya yarg rerarlaal|ar ruarg d| oaWar larar;
2. pergeroargar p|pa |rdu| rerg||ul| s|sler jar|rgar ja|ar ulara
urlu| rerudar|ar pergaWasar;
3. pergeroargar s|sler lru| larg|| per|u d|du|urg peryed|aar
larg|| urur urlu| rasyara|al; dar
1. pergeroargar suroer a|r oers|r yarg rerarlaal|ar a|r oaWar
larar da|ar s|a|a oesar lerulara pada |aWasar pes|s|r per|u
d||oord|ras||ar re|a|u| |aj|ar le|r|s.
c. pe|a|saraar prograr jarg|a rerergar dergar pergeroargar s|sler
lrarsler a|r per|u d|du|urg o|er rercara |rdu| dar |aj|ar le|r|s;
d. pe|a|saraar prograr jarg|a parjarg urlu| rererur| |ua||las a|r
oers|r dergar slardar a|r r|r|rur d||a|sara|ar re|a|u| oeoerapa
larap, dergar pr|or|las ada|ar pada |aWasar per|olaar Parg|a|ar
8ur r|rgga se|urur Kecaralar; dar
e. per|rg|alar |oord|ras| oa|| arlara se|lor arlar |ecaralar da|ar
perarlaalar a|r oa|u urlu| a|r oers|r.
(3) Kelerluar urur peralurar zoras| s|sler jar|rgar a|r |r|gas| seoaga|rara
d|ra|sud pada ayal (1) rurul o re||pul| :
a. pe|eslar|ar s|sler jar|rgar |r|gas| dergar reroalas| a||r lurgs| |arar
saWar oer|r|gas| le|r|s;
o. per|rg|alar s|sler jar|rgar |r|gas| ror le|r|s d| se|urur |aWasar
perlar|ar |arar oasar (saWar) rerjad| s|sler jar|rgar |r|gas| le|r|s;
c. urlu| pergeroargar daerar |r|gas| oaru pada daerar |r|l|s a|r
d||a|u|ar dergar lrarsler a|r dar| daerar yarg surp|us a|r d|sarp|rg
rergeroarg|ar |r|gas| a|r larar;
d. per|rg|alar |oord|ras| oa|| arlar se|lor raupur arlar |ecaralar
da|ar perarlaalar a|r oa|u urlu| a|r |r|gas| dergar pergeroargar
rercara |rdu| s|sler |r|gas| d| Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral; dar
e. pere||raraar dar per|rg|alar prasarara perga|rar pada |arar-|arar
saWar yarg le|ar oera||r lurgs|.

56
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


Pasa| 81
Kelerluar urur peralurar zoras| s|sler prasarara ||rg|urgar seoaga|rara
d|ra|sud da|ar Pasa| 51 ayal (3) rurul l yarg oerupa Terpal Pergo|arar 3arpar
Terpadu (TP3T) d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. TP3T l|da| d|per|erar|ar ler|ela| oerde|alar dergar |aWasar perru||rar;
o. Lo|as| TP3T rarus d|du|urg o|er slud| AV0AL yarg le|ar d|sepa|al| o|er
|rslars| yarg oerWerarg;
c. Perge|o|aar sarpar da|ar TP3T d||a|u|ar dergar s|sler san|rary |ano1|||
sesua| |elerluar peralurar yarg oer|a|u;
d. 0a|ar ||rg|urgar TP3T d|sed|a|ar prasarara perurjarg perge|o|aar sarpar
Ketentuan umum peraturan zonas|
prasarana penge|o|aan ||ngkungan
Pasa| 8
(1) Kelerluar urur peralurar zoras| pada zora prasarara perge|o|aar
||rg|urgar seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 59 ayal (2) rurul | re||pul|:
a. s|sler jar|rgar dra|rase;
o. s|sler jar|rgar persarparar; dar
c. |elerluar urur peralurar zoras| s|sler jar|rgar a|r r|rur; dar
d. s|sler jar|rgar ||roar |rduslr| dar doresl||.
(2) Kelerluar urur peralurar zoras| urlu| s|sler jar|rgar dra|rase
seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul a, d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. s|sler jar|rgar dra|rase per|olaar rerer|u|ar sa|urar perouargar a|r
rujar dar sa|urar perouargar a|r ||roar rurar largga;
o. pererurar sa|urar perouargar a|r rujar dapal d||a|u|ar dergar
peroargurar sa|urar lerou|a urlu| |aWasar perru||rar dar sa|urar
lerlulup urlu| |aWasar perdagargar;
c. pergeroargar sa|urar dra|rase oaru lerulara pada ja|ar arler| dar
|o|e|lor dapal d|jad||ar pr|or|las oag| pergeroargar s|sler peralusar;
d. gura peroa||ar s|sler peralusar yarg sudar ada agar
perarlaalarrya |eo|r ra|s|ra| dapal d||a|u|ar dergar cara
pergeru|ar; dar
e. gura |eper|uar pergerda||ar oarj|r dapal d|lelap|ar pererluar zora
alau pergalurar lala gura |arar urlu| |aWasar leroargur dar l|da|
leroargur.
(3) Kelerluar urur peralurar zoras| urlu| s|sler jar|rgar persarparar
seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul o, d|lelap|ar seoaga| oer||ul:
a. perge|o|a |aWasar perru||rar, |aWasar |orers|a|, |aWasar |rduslr|,
|aWasar |rusus, las|||las urur, las|||las sos|a| dar las|||las |a|rrya
d|Waj|o|ar reryed|a|ar las|||las per||arar sarpar, s|sler perouargar


57
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


a|r rujar dar ||roar;
o. pererluar |o|as| TPA lerpadu d|rarus|ar jaur dar| perru||rar perdudu|;
c. |o|as| perouargar sarpar rarus rerperral||ar la|lor-la|lor seperl|
lopogral|s, geo|og|s, r|dro|og|s, serla relode perge|o|aar sarpar |lu
serd|r|.
d. d| area se||lar TPA Waj|o d|oud|daya|ar lararar pepororar yarg
oerlurgs| seoaga| saou| r|jau dar upaya reroalas| |aWasar leroargur;
e. perseorargar alau oadar ru|ur d|peroo|er|ar rer||||| area per|rourar
sarpar urlu| per|rourar sarpar orgar||;
l. d||ararg rergoperas||ar lerpal pergo|arar a|r|r dergar relode open
oump|n serla rerg|rpor dar rerge|spor sarpar;
g. l|da| d|peroo|er|ar adarya lerpal perouargar sarpar a|r|r (TPA) d|
da|ar |aWasar per|olaar;
r. d|peroo|er|ar pergeroargar TP3 secara lerpusal pada ur|l-ur|l
||rg|urgar yarg lerdapal pada pusal-pusal per|olaar dar pusal |eg|alar;
dar
|. d|peroo|er|ar pergeroargar |o|as| pergo|arar sarpar dergar
komposr|n.
(1) Kelerluar urur peralurar zoras| s|sler jar|rgar a|r r|rur seoaga|rara
d|ra|sud pada ayal (1) rurul c re||pul| :
a. secara urur urlu| rercara s|sler jar|rgar a|r r|rur d|per|u|ar sualu
rercara |rdu|;
o. pe|a|saraar prograr perarggu|argar |elersed|aar a|r r|rur jarg|a
perde| d|arar|ar urlu| :
1. pergeroargar s|sler perp|paar d||oord|ras||ar dergar s|sler
jar|rgar |a|rrya yarg rerarlaal|ar ruarg d| oaWar larar;
2. pergeroargar p|pa |rdu| rerg||ul| s|sler jar|rgar ja|ar ulara
urlu| rerudar|ar pergaWasar;
3. pergeroargar s|sler lru| larg|| per|u d|du|urg peryed|aar larg||
urur urlu| rasyara|al; dar
1. pergeroargar suroer a|r r|rur yarg rerarlaal|ar a|r oaWar
larar da|ar s|a|a oesar lerulara pada |aWasar pes|s|r per|u
d||oord|ras||ar re|a|u| |aj|ar le|r|s.

58
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


c. pe|a|saraar prograr jarg|a rerergar dergar pergeroargar s|sler
lrarsler a|r per|u d|du|urg o|er rercara |rdu| dar |aj|ar le|r|s;
d. pe|a|saraar prograr jarg|a parjarg urlu| rererur| |ua||las a|r r|rur
dergar slardar a|r r|r|rur d||a|sara|ar re|a|u| oeoerapa larap,
dergar pr|or|las ada|ar pada |aWasar per|olaar parg|a|ar our r|rgga
se|urur |ecaralar; dar
e. per|rg|alar |oord|ras| oa|| arlara se|lor arlar |ecaralar da|ar
perarlaalar a|r oa|u urlu| a|r r|rur.
(1) Kelerluar urur peralurar zoras| urlu| s|sler jar|rgar ||roar |rduslr| dar
doresl|| seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul d, d|lelap|ar seoaga|
oer||ul:
a. per|rg|alar sarara sar|las| dapal d||a|u|ar dergar peroargurar
perouargar a|r ||roar doresl|| yarg d|luju|ar oag| perdudu| yarg
oe|ur rerpurya| sarara dar l|da| rarpu dar| seg| perdapalar;
o. d|re|orerdas||ar adarya peroargurar pergo|arar ||roar ras||
|rduslr| secara lerpadu pada |aWasar |rduslr|; dar
c. d|re|orerdas||ar adarya perasargar p|pa pergo|arar ||roar |rduslr|
d| |aWasar |rduslr| oesar dergar rerperral||ar |ord|s| ||rg|urgar.

Ketentuan Umum Peraturan Zonas| Kawasan L|ndung
Pasa| 5
(1) Kelerluar urur peralurar zoras| urlu| |aWasar ||rdurg seoaga|rara
d|ra|sud da|ar Pasa| 55 pada ayal (2) rurul (a) re||pul| :
a. |aWasar rular ||rdurg;
o. |aWasar yarg reroer||ar per||rdurgar lerradap |aWasar oaWararrya;
c. |aWasar per||rdurgar selerpal;
d. |aWasar sua|a a|ar dar pe|eslar|ar a|ar;
e. |aWasar raWar oercara; dar
l. |aWasar ||rdurg |a|rrya.
(2) Kelerluar urur peralurar zoras| urlu| |aWasar oud|daya seoaga|rara
d|ra|sud da|ar Pasa| 55 pada ayal (2) rurul (o) re||pul| :
a. |aWasar perurlu|ar rular produ|s|;
Ketentuan Umum Peraturan Zonas| Kawasan L|ndung
Pasa| 9
(1) Kelerluar urur peralurar zoras| urlu| |aWasar ||rdurg seoaga|rara
d|ra|sud da|ar Pasa| 59 pada ayal (2) rurul j re||pul| :
a. peralurar zoras| urlu| |aWasar ||rdurg;
o. peralurar zoras| urlu| |aWasar KaWasar yarg reroer||ar
per||rdurgar lerradap |aWasar oaWararrya;
c. peralurar zoras| urlu| |aWasar per||rdurgar selerpal;
d. peralurar zoras| urlu| |aWasar sua|a a|ar, pe|eslar|ar a|ar, dar cagar
oudaya;
e. peralurar zoras| urlu| |aWasar ||rdurg geo|og|;

59
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


o. |aWasar perurlu|ar rular ra|yal;
c. |aWasar perurlu|ar perlar|ar;
d. |aWasar perurlu|ar per||arar;
e. |aWasar perurlu|ar perlaroargar;
l. |aWasar perurlu|ar |rduslr|;
g. |aWasar perurlu|ar par|W|sala;
r. |aWasar perurlu|ar perru||rar; dar
|. |aWasar perurlu|ar |a|rrya.
(3) Kelerluar urur peralurar zoras| urlu| s|sler jar|rgar prasarara prov|rs|
dar |aoupaler seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 55 pada ayal (2) rurul (c)
re||pul| :
a. s|sler jar|rgar lrarsporlas|;
o. s|sler jar|rgar prasarara ererg|;
c. s|sler jar|rgar prasarara le|e|orur||as|; dar
d. s|sler jar|rgar suroerdaya a|r.

l. peralurar zoras| urlu| |aWasar pes|s|r dar pu|au-pu|au |ec||;
g. peralurar zoras| urlu| |aWasar cagar oudaya dar ||ru pergelaruar;
r. peralurar zoras| urlu| |aWasar cagar a|ar |aul;
|. peralurar zoras| urlu| |aWasar raWar oercara;
j. peralurar zoras| urlu| |aWasar ||rdurg |a|rrya;
|. peralurar zoras| urlu| |aWasar raWar oercara;
|. peralurar zoras| urlu| |aWasar ruarg lerou|a r|jau;
r. peralurar zoras| urlu| |aWasar larar rular |ola


Ketentuan Umum Peraturan Zonas| Kawasan L|ndung
Pasa| 5Z
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar rular ||rdurg seoaga|rara d|ra|sud
da|ar Pasa| 55 ayal (2) rurul a d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. Perarlaalar |aWasar pada rular ||rdurg d||a|u|ar dergar |elerluar :
1. l|da| rergurarg|, rerguoar alau rergr||arg|ar lurgs| ulararya;
2. pergo|arar larar leroalas;
3. l|da| rer|rou||ar darpa| regal|l lerradap o|ol|s|| dar sos|a|
e|oror|;
1. l|da| rerggura|ar pera|alar re|ar|s dar a|al oeral; dar/alau
5. l|da| reroargur sarara dar prasarara yarg rerguoar oerlarg a|ar
o. Keg|alar perlaroargar d| |aWasar rular ||rdurg ras|r d|per|erar|ar
separjarg l|da| d||a|u|ar secara lerou|a, dergar syaral rarus d||a|u|ar
re||aras| area| oe|as peraroargar ser|rgga |eroa|| oerlurgs| seoaga|
|aWasar ||rdurg;
c. KaWasar rular ||rdurg dapal d||e|o|a alau d|p|rjarpa|a||ar separjarg
rerg||ul| prosedur dar sesua| peralurar perurdarg-urdargar yarg oer|a|u;
d. Peroargurar prasarara W||ayar yarg rarus re||rlas| rular ||rdurg dapal

Pasa| Z0
(1) Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar ||rdurg seoaga|rara d|ra|sud
da|ar Pasa| 9 ayal (1) rurul a d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. Perarlaalar |aWasar ||rdurg d||a|u|ar dergar |elerluar :
1. l|da| rergurarg|, rerguoar alau rergr||arg|ar lurgs|
ulararya;
2. pergo|arar larar leroalas;
3. l|da| rer|rou||ar darpa| regal|l lerradap o|ol|s|| dar sos|a|
e|oror|;
1. l|da| rerggura|ar pera|alar re|ar|s dar a|al oeral; dar/alau
5. l|da| reroargur sarara dar prasarara yarg rerguoar oerlarg
a|ar
o. |eg|alar perlaroargar d| |aWasar ||rdurg ras|r d|per|erar|ar
separjarg l|da| d||a|u|ar secara lerou|a, dergar syaral rarus
d||a|u|ar re||aras| area| oe|as peraroargar ser|rgga |eroa||
oerlurgs| seoaga| |aWasar ||rdurg;
c. |aWasar ||rdurg dapal d||e|o|a alau d|p|rjarpa|a||ar separjarg
rerg||ul| prosedur dar sesua| peralurar perurdarg-urdargar yarg

60
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


d|per|erar|ar dergar |elerluar :
1. l|da| reryeoao|ar lerjad|rya per|eroargar perarlaalar ruarg
oud|daya d| separjarg jar|rgar prasarara lerseoul;
2. rerg||ul| |elerluar yarg d|lelap|ar o|er Verler| Kerularar
oer|a|u;
d. peroargurar prasarara W||ayar yarg rarus re||rlas| |aWasar
||rdurg dapal d|per|erar|ar dergar |elerluar :
1. l|da| reryeoao|ar lerjad|rya per|eroargar perarlaalar ruarg
oud|daya d| separjarg jar|rgar prasarara lerseoul;
2. rerg||ul| |elerluar yarg d|lelap|ar o|er Verler| Kerularar.Pasa| 58
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar resapar a|r seoaga|rara d|ra|sud da|ar
Pasa| 55 ayal (1) rurul o d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. da|ar |aWasar resapar a|r l|da| d|per|erar|ar adarya |eg|alar oud|daya;
o. perru||rar yarg sudar leroargur d| da|ar |aWasar resapar a|r seoe|ur
d|lelap|ar seoaga| |aWasar ||rdurg ras|r d|per|erar|ar rarur rarus
rererur| syaral :
1. l|rg|al |erapalar oargurar rerdar (K08 ra|s|rur 20, dar KL8
ra|s|rur 10);
2. per|erasar perru|aar rerggura|ar oarar yarg rer||||| daya serap
a|r l|rgg|;
3. da|ar |aWasar resapar a|r Waj|o d|oargur surur-surur resapar
sesua| |elerluar yarg oer|a|u.
Pasa| 2
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar serpadar rala a|r seoaga|rara
d|ra|sud da|ar Pasa| 55 ayal (1) rurul l d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. da|ar |aWasar serpadar rala a|r l|da| d|per|erar|ar d||a|u|ar |eg|alar
oud|daya yarg dapal rerusa| rala a|r;
o. da|ar |aWasar serpadar rala a|r ras|r d|per|erar|ar d||a|u|ar |eg|alar
perurjarg par|W|sala a|ar sesua| |elerluar yarg oer|a|u.

Ketentuan Umum Peraturan Zonas| Kawasan yang
member|kan per||ndungan terhadap kawasan bawahannya
Pasa| Z1
(1) Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar yarg reroer||ar per||rdurgar
|aWasar oaWararrya seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 9 ayal (1) rurul o
ya|lu |aWasar resapar a|r re||pul| :
a. perru||rar yarg sudar leroargur d| da|ar |aWasar resapar a|r
seoe|ur d|lelap|ar seoaga| |aWasar ||rdurg ras|r d|per|erar|ar
rarur rarus rererur| syaral :
1. l|rg|al |erapalar oargurar rerdar (K08 ra|s|rur 20, dar
KL8 ra|s|rur 10);
2. per|erasar perru|aar rerggura|ar oarar yarg rer||||| daya
serap a|r l|rgg|;
3. da|ar |aWasar resapar a|r Waj|o d|oargur surur-surur resapar
sesua| |elerluar yarg oer|a|u.
o. |eg|alar yarg d||z|r|ar, re||pul| :
1. |eg|alar pergeroargar/peroargurar suroer resapar a|r,
cagar a|ar dar sua|a rargasalWa;
2. |eg|alar peroargurar/peralaar serpadar surga|, erourg
dar rala a|r; dar
3. |eg|alar perarlaalar ruarg |a|rrya yarg dapal rer|rg|al|ar
lurgs| |orservas|.
c. |eg|alar yarg d||z|r|ar leroalas, re||pul| :
1. |eg|alar pergeroargar rular ||rdurg;
2. |eg|alar jasa par|W|sala; dar
3. perd|r|ar oargurar yarg rerupa|ar oag|ar dar| sualu jar|rgar
alau lrarsr|s| oag| |eperl|rgar urur yarg |eoeradaarrya
le|ar rerdapal perselujuar dar| |rslars| ler|a|l, r|sa| : pos
pergaral |eoa|arar, pos perjagaar, papar
pelurju|/pererargar, , lugu.

61
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


d. |eg|alar yarg d||z|r|ar oersyaral, re||pul| :
1. |eg|alar peroargurar lrarsr|s|, re|ay, dar d|slr|ous| ||slr||,
le|e|orur||as| dar ererg|; dar
2. perd|r|ar oargurar perurjarg/prasarara oag| rular |orservas|
dar |eg|alar par|W|sala (WaraW|sala).
e. |eg|alar yarg d||ararg pada |aWasar |orservas| dar resapar a|r ada|ar
serua perarlaalar ruarg oa|| urlu| oud|daya perlar|ar raupur
oud|daya ror perlar|ar lerrasu| rerd|r||ar oargurar |ecua|| yarg
d||alegor||ar d||z|r|ar leroalas dar oersyaral lerseoul d| alas.


Ketentuan umum peraturan zonas| kawasan per||ndungan setempat
Pasa| Z2
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar per||rdurgar selerpal
seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 9 rurul c, re||pul| :
a. |elerluar urur peralurar zoras| |aWasar serpadar parla|;
o. |elerluar urur peralurar zoras| |aWasar serpadar surga|; dar
c. |elerluar urur peralurar zoras| |aWasar serpadar darau.Pasa| 59
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar serpadar parla| seoaga|rara d|ra|sud
da|ar Pasa| 55 ayal (1) rurul c d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. |aWasar serpadar parla| d|lelap|ar 100 reler dar| l|l|| pasarg lerl|rgg|;
o. da|ar |aWasar serpadar parla| yarg lerrasu| da|ar zora |rl| W||ayar
pes|s|r dar pu|au-pu|au |ec|| l|da| d|per|erar|ar d||a|u|ar |eg|alar oud|daya
|ecua|| |eg|alar pere||l|ar, oargurar pergerda|| a|r, dar s|sler per|rgalar
d|r| (ear|y arn|n sysrem);
c. da|ar |aWasar serpadar parla| yarg lerrasu| zora perarlaalar leroalas
da|ar W||ayar pes|s|r dar pu|au-pu|au |ec|| d|per|erar|ar d||a|u|ar |eg|alar
oud|daya pes|s|r, e|oW|sala, dar per||arar lrad|s|ora|;dar
d. da|ar |aWasar serpadar parla| yarg lerrasu| zora |a|r da|ar W||ayar
pes|s|r dar pu|au-pu|au |ec|| d|per|erar|ar d||a|u|ar |eg|alar oud|daya
sesua| perurlu|ar |aWasar dar peralurar perurdarg-urdargar yarg oer|a|u.
Ketentuan umum peraturan zonas| kawasan sempadan panta|
Pasa| Z3
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar serpadar parla| seoaga|rara
d|ra|sud da|ar Pasa| Z2 ayal (1) rurul a d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. |aWasar serpadar parla| d|lelap|ar 100 reler dar| l|l|| pasarg lerl|rgg|;
o. da|ar |aWasar serpadar parla| yarg lerrasu| da|ar zora |rl| W||ayar
pes|s|r dar pu|au-pu|au |ec|| l|da| d|per|erar|ar d||a|u|ar |eg|alar oud|daya
|ecua|| |eg|alar pere||l|ar, oargurar pergerda|| a|r, dar s|sler per|rgalar
d|r| (ear|y arn|n sysrem);
c. da|ar |aWasar serpadar parla| yarg lerrasu| zora perarlaalar leroalas
da|ar W||ayar pes|s|r dar pu|au-pu|au |ec|| d|per|erar|ar d||a|u|ar |eg|alar
oud|daya pes|s|r, e|oW|sala, dar per||arar lrad|s|ora|;dar
d. da|ar |aWasar serpadar parla| yarg lerrasu| zora |a|r da|ar W||ayar
pes|s|r dar pu|au-pu|au |ec|| d|per|erar|ar d||a|u|ar |eg|alar oud|daya
sesua| perurlu|ar |aWasar dar peralurar perurdarg-urdargar yarg oer|a|u.

62
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRNPasa| 0
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar serpadar surga| seoaga|rara d|ra|sud
da|ar Pasa| 55 ayal (1) rurul d d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. |aWasar serpadar surga| ada|ar |aWasar separjarg ||r|-|arar surga|,
lerrasu| surga| oualar/|ara|/sa|urar |r|gas| pr|rer yarg rerpurya| rarlaal
perl|rg urlu| rerperlarar|ar |e|eslar|ar lurgs| surga| dergar |eoar
serpadar seoaga| oer||ul :
1. oerlarggu| dar oerada da|ar |aWasar perru||rar dergar |eoar pa||rg
sed|||l 5 (||ra) reler dar| |a|| larggu| seoe|ar |uar;
2. l|da| oerlarggu| dar oerada d||uar |aWasar perru||rar dergar |eoar
r|r|ra| pa||rg sed|||l 100 (seralus) reler dar| lep| surga|; dar
3. l|da| oerlarggu| pada surga| |ec|| d||uar |aWasar perru||rar dergar
|eoar pa||rg sed|||l 50 (||ra pu|ur) reler dar| lep| surga|.
o. da|ar |aWasar serpadar surga| l|da| d|per|erar|ar d||a|u|ar |eg|alar
oud|daya yarg rerga||oal|ar lergarggurya lurgs| surga|;
c. da|ar |aWasar serpadar surga| ras|r d|per|erar|ar d|oargur prasarara
W||ayar dar ul|||las |a|rrya dergar |elerluar :
1. l|da| reryeoao|ar lerjad|rya per|eroargar perarlaalar ruarg
oud|daya d| separjarg jar|rgar prasarara lerseoul;
2. d||a|u|ar sesua| |elerluar peralurar yarg oer|a|u.

Ketentuan umum peraturan zonas| kawasan sempadan sunga|
Pasa| Z1
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar serpadar surga| seoaga|rara
d|ra|sud da|ar Pasa| Z2 ayal (1) rurul o d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. |aWasar serpadar surga| ada|ar |aWasar separjarg ||r|-|arar surga|,
lerrasu| surga| oualar/|ara|/sa|urar |r|gas| pr|rer yarg rerpurya| rarlaal
perl|rg urlu| rerperlarar|ar |e|eslar|ar lurgs| surga| dergar |eoar
serpadar seoaga| oer||ul :
1. oerlarggu| dar oerada da|ar |aWasar perru||rar dergar |eoar pa||rg
sed|||l 5 (||ra) reler dar| |a|| larggu| seoe|ar |uar;
2. l|da| oerlarggu| dar oerada d||uar |aWasar perru||rar dergar |eoar
r|r|ra| pa||rg sed|||l 100 (seralus) reler dar| lep| surga|; dar
3. l|da| oerlarggu| pada surga| |ec|| d||uar |aWasar perru||rar dergar
|eoar pa||rg sed|||l 50 (||ra pu|ur) reler dar| lep| surga|.
o. da|ar |aWasar serpadar surga| l|da| d|per|erar|ar d||a|u|ar |eg|alar
oud|daya yarg rerga||oal|ar lergarggurya lurgs| surga|;
c. da|ar |aWasar serpadar surga| ras|r d|per|erar|ar d|oargur prasarara
W||ayar dar ul|||las |a|rrya dergar |elerluar :
1. l|da| reryeoao|ar lerjad|rya per|eroargar perarlaalar ruarg
oud|daya d| separjarg jar|rgar prasarara lerseoul;
2. d||a|u|ar sesua| |elerluar peralurar yarg oer|a|u.Pasa| 1
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar serpadar darau dar/alau Wadu|
seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 55 ayal (1) rurul e d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. |eoar serpadar darau alau Wadu| ada|ar 50 (||ra pu|ur) sarpa| dergar 100
(seralus) reler dar| l|l|| pasarg a|r darau alau Wadu| lerl|rgg|;
o. da|ar |aWasar serpadar Wadu|/darau l|da| d|per|erar|ar d||a|u|ar
|eg|alar oud|daya yarg dapal rerusa| lurgs| darau/Wadu|;
c. da|ar |aWasar serpadar Wadu|/darau d|per|erar|ar d||a|u|ar |eg|alar
Ketentuan umum peraturan zonas| kawasan sempadan danau dan|atau waduk
Pasa| Z5
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar serpadar darau dar/alau Wadu|
seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| Z2 ayal (1) rurul c d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. |eoar serpadar darau alau Wadu| ada|ar 50 (||ra pu|ur) sarpa| dergar 100
(seralus) reler dar| l|l|| pasarg a|r darau alau Wadu| lerl|rgg|;
o. da|ar |aWasar serpadar Wadu|/darau l|da| d|per|erar|ar d||a|u|ar
|eg|alar oud|daya yarg dapal rerusa| lurgs| darau/Wadu|;
c. da|ar |aWasar serpadar Wadu|/darau d|per|erar|ar d||a|u|ar |eg|alar

63
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


perurjarg par|W|sala a|ar seseua| |elerluar yarg oer|a|u;
d. da|ar |aWasar serpadar surga| ras|r d|per|erar|ar d|oargur prasarara
W||ayar dar url|||las |a|rrya separjarg :
1. l|da| reryeoao|ar lerjad|rya per|eroargar perarlaalar ruarg
oud|daya d| se||lar jar|rgar prasarara lerseoul.
2. peroargurarrya d||a|u|ar sesua| |elerluar peralurar yarg oer|a|u.
perurjarg par|W|sala a|ar seseua| |elerluar yarg oer|a|u;
d. da|ar |aWasar serpadar surga| ras|r d|per|erar|ar d|oargur prasarara
W||ayar dar url|||las |a|rrya separjarg :
1. l|da| reryeoao|ar lerjad|rya per|eroargar perarlaalar ruarg
oud|daya d| se||lar jar|rgar prasarara lerseoul.
2. peroargurarrya d||a|u|ar sesua| |elerluar peralurar yarg oer|a|u.


Pasa| 5
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar larar ras|ora| (TNTP), Tarar w|sala
Tarjurg Ke|uarg dar 3ua|a VargasalWa Larardau seoaga|rara d|ra|sud da|ar
Pasa| 51 ayal (1) rurul | d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. da|ar |aWasar larar ras|ora| d||ararg d||a|u|ar |eg|alar oud|daya yarg
reryeoao|ar rerururrya lurgs| |aWasar;
o. da|ar |aWasar larar ras|ora| d||ararg d||a|u|ar pereoargar poror dar
perouruar salWa yarg d||rdurg| urdarg-urdarg;
c. da|ar |aWasar larar ras|ora| dar larar ras|ora| |aul ras|r d|peroo|er|ar
d||a|u|ar |eg|alar pere||l|ar dar W|sala a|ar separjarg l|da| rerusa|
||rg|urgar;
d. da|ar |aWasar larar ras|ora| dar larar ras|ora| |aul ras|r d|peroo|er|ar
d||a|u|ar peroargurar prasarara W||ayar dar prasarara oaWar |aul
separjarg l|da| rerusa| alau rerurarg| lurgs| |aWasar.

Ketentuan umum peraturan zonas| kawasan suaka a|am, pe|estar|an a|am, dan
cagar budaya
Pasa| Z
(1) Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar sua|a a|ar, dar pe|eslar|ar
a|ar, seoaga|rara d|ra|sud pada pasa| 9 rurul d, rerca|up:
a. |elerluar urur peralurar zoras| |aWasar Tarar Nas|ora|, Tarar
w|sala A|ar, 3ua|a Varga 3alWa;
o. |elerluar urur peralurar zoras| |aWasar |orservas| pes|s|r dar
pu|au-pu|au |ec||;
c. |elerluar urur peralurar zoras| |aWasar cagar oudaya dar ||ru
pergelaruar.
d. |elerluar urur peralurar zoras| |aWasar cagar a|ar |aul dar
pera|rar
(1) Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar larar ras|ora| (TNTP), Tarar
w|sala Tarjurg Ke|uarg dar 3ua|a VargasalWa Larardau seoaga|rara
d|ra|sud da|ar ayal (1) rurul a d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. da|ar |aWasar larar ras|ora| d||ararg d||a|u|ar |eg|alar oud|daya
yarg reryeoao|ar rerururrya lurgs| |aWasar;
o. da|ar |aWasar larar ras|ora| d||ararg d||a|u|ar pereoargar poror
dar perouruar salWa yarg d||rdurg| urdarg-urdarg;
c. da|ar |aWasar larar ras|ora| dar larar ras|ora| |aul ras|r
d|peroo|er|ar d||a|u|ar |eg|alar pere||l|ar dar W|sala a|ar
separjarg l|da| rerusa| ||rg|urgar;
d. da|ar |aWasar larar ras|ora| dar larar ras|ora| |aul ras|r
d|peroo|er|ar d||a|u|ar peroargurar prasarara W||ayar dar
prasarara oaWar |aul separjarg l|da| rerusa| alau rerurarg| lurgs|
|aWasar.

64
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


Pasa| Z
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar ||rdurg geo|og| seoaga|rara d|ra|sud
da|ar pasa| 51 ayal (1) rurul | d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. Pada |aWasar cagar a|ar geo|og| l|da| d|per|erar|ar adarya |eg|alar
perru||rar;
o. Keg|alar perru||rar yarg sudar ler|arjur leroargur pada |aWasar raWar
oercara geo|og| rarus rerg||ul| peralurar oargurar (ou||o|n oooe) yarg
sesua| dergar polers| oercara geo|og| yarg rurg||r l|rou| dar d|oargur
ja|ur eva|uas|;
c. Pada |aWasar oercara a|ar geo|og| oud|daya perru||rar d|oalas| dar
oargurar yarg ada ralus rerg||ul| |elerluar oargurar pada |aWasar raWar
oercara a|ar geo|og|;
d. Pada |aWasar yarg reroer||ar per||rdurgar lerradap a|r larar l|da|
d|per|erar|ar adarya oargurar ler|ecua|| oargurar yarg ler|a|l dergar
s|sler jar|rgar prasarara W||ayar dar pergerda|| a|r;
e. 0a|ar |aWasar yarg reroer||ar per||rdurgar lerradap a|r larar ras|r
d|per|erar|ar oud|daya perlar|ar, per|eourar dar |erularar separjarg l|da|
rerggarggu lurgs| ||rdurg lerradap a|r larar;
l. Pada |aWasar ||rdurg geo|og| ras|r d|per|erar|ar d||a|u|ar oud|daya
perlar|ar, per|eourar dar |erularar.

Ketentuan umum peraturan zonas| kawasan ||ndung geo|og|
Pasa| ZZ
(1) Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar ||rdurg geo|og| seoaga|rara
d|ra|sud da|ar pasa| 9 ayal (2) rurul e d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. pada |aWasar cagar a|ar geo|og| l|da| d|per|erar|ar adarya
|eg|alar perru||rar;
o. |eg|alar perru||rar yarg sudar ler|arjur leroargur pada |aWasar
raWar oercara geo|og| rarus rerg||ul| peralurar oargurar (ou||o|n
oooe) yarg sesua| dergar polers| oercara geo|og| yarg rurg||r
l|rou| dar d|oargur ja|ur eva|uas|;
c. pada |aWasar oercara a|ar geo|og| oud|daya perru||rar d|oalas|
dar oargurar yarg ada ralus rerg||ul| |elerluar oargurar pada
|aWasar raWar oercara a|ar geo|og|;
d. pada |aWasar yarg reroer||ar per||rdurgar lerradap a|r larar l|da|
d|per|erar|ar adarya oargurar ler|ecua|| oargurar yarg ler|a|l
dergar s|sler jar|rgar prasarara W||ayar dar pergerda|| a|r;
e. da|ar |aWasar yarg reroer||ar per||rdurgar lerradap a|r larar
ras|r d|per|erar|ar oud|daya perlar|ar, per|eourar dar |erularar
separjarg l|da| rerggarggu lurgs| ||rdurg lerradap a|r larar;
l. pada |aWasar ||rdurg geo|og| ras|r d|per|erar|ar d||a|u|ar
oud|daya perlar|ar, per|eourar dar |erularar.Ketentuan umum peraturan zonas|
kawasan konservas| pes|s|r dan pu|au-pu|au kec||
Pasa| Z8
Kelerluar urur peralurar zoras| urlu| |aWasar |orservas| pes|s|r dar pu|au-pu|au
|ec|| seoaga|rara d|ra|sud da|ar pasa| 9 ayal (1) rurul l, rerca|up:
a. pergeroargar zoras| |aWasar rerjad| zora |rl|, zora
perarlaalar leroalas dar/alau zora |a|rrya sesua| dergar
perurlu|ar |aWasar;
o. perurlu||ar zora |rl|, seoaga|rara d|ra|sud da|ar rurul a, arlara
|a|r: per||rdurgar rul|a| rao|lal dar popu|as| ||ar, serla a|ur r|gras|
o|ola |aul; per||rdurgar e|os|sler pes|s|r yarg ur|| dar/alau rerlar
lerradap peruoarar; per||rdurgar s|lus oudaya/adal lrad|s|ora|;
pere||l|ar; dar/alau perd|d||ar;
c. perurlu|ar zora perarlaalar leroalas seoaga|rara d|ra|sud
da|ar rurul a arlara |a|r: per||rdurgar rao|lal dar popu|as| ||ar;
par|W|sala dar re|reas|; pere||l|ar dar pergeroargar dar/alau

65
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


perd|d||ar;
d. zora |a|rrya rerupa|ar zora d||uar zora |rl| dar zora perarlaalar
leroalas |arera lurgs| dar |ord|s|rya d|lelap|ar seoaga| zora
lerlerlu arlara |a|r zora rerao|||las|;
e. pe|arargar |eg|alar perarg|apar ||ar dar pergaro||ar lerurou
|ararg;
l. pe|arargar |eg|alar |a|rrya yarg dapal rer|rou||ar percerarar
a|r |aul;
g. pe|arargar d||a|u|arrya |eg|alar yarg dapal rerusa| |e|eslar|ar
|eare|aragarar o|ola dar e|os|sler yarg ada;
r. d|ada|ar pergaWasar yarg |elal lerradap re|reas| W|sala |aul
dergar reroer||ar rarou-rarou;
|. perarlaalar ruarg pera|rar |aul sesua| |eurggu|ar polers| yarg
d|r||||| ras|rg-ras|rg |aWasar pera|rar serla peroargurar dar
|eg|alar |a|rrya yarg rerer|u|ar perarlaalar ruarg pera|rar |aul
urlu| rergr|rdar| oerlurar |eperl|rgar arlar se|lor yarg
rerarlaal|ar pera|rar |aul;
j. pergeroargar las|||las par|W|sala d| lergar |aul da|ar rad|us 1
r||,seperl| reslaurar lerapurg, spa dar |a|r seoaga|rya secara |o|as|
le|r|s rarus rerperral||ar lurgs| sos|a| dar ||rg|urgar;
|. peroag|ar zora perarlaalar ruarg |aWasar pes|s|r oerdasar|ar
daya du|urg dar oalas-oalas opl|rur yarg |aya| d||eroarg|ar
urlu| |eg|alar yarg sesua|;
|. pergeroargar |aWasar pes|s|r dar |aul dergar rerjaga
|e|eslar|ar e|os|sler a|ar|ar pes|s|r;
r. perelapar serpadar parla| urlu| rerjaga |e|eslar|ar lurgs| parla|
dar rerjar|r lersed|arya ruarg-ruarg urur d| W||ayar parla|;
r. rerao|||las| e|os|sler pes|s|r dar |aul yarg rerga|ar| |erusa|ar
dergar pr|rs|p perargarar yarg lerpadu arlar sla|ero|ders;
o. r|l|gas| oercara urlu| W||ayar pes|s|r;
p. pe||oalar rasyara|al da|ar upaya pe|eslar|ar dar per|rg|alar
rulu ||rg|urgar W||ayar pes|s|r; dar
q. da|ar perge|o|aar dar perarlaalar pu|au-pu|au |ec|| |eo|r |arjul
d|alur da|ar rercara r|rc| lala ruarg |aWasar dar peralurar zoras|.Ketentuan umum peraturan zonas|
kawasan cagar budaya dan ||mu pengetahuan
Pasa| Z9
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar cagar oudaya dar ||ru pergelaruar

66
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


seoaga|rara d|ra|sud da|ar pasa| 9 ayal (2) rurul g, rerca|up:
a. perarlaalar urlu| pere||l|ar, perd|d||ar, dar par|W|sala; dar
o. pe|arargar |eg|alar dar perd|r|ar oargurar yarg l|da| sesua| dergar
lurgs| |aWasar.

Pasa| 1
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar cagar a|ar |aul dar pera|rar |a|rrya
seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 51 ayal (1) rurul r d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. l|da| d|per|erar|ar d||a|u|ar |eg|alar oud|daya yarg rerga||oal|ar rusa|
dar rerururrya lurgs| |aWasar;
o. l|da| d|per|erar|ar d||a|u|ar |eg|alar oud|daya per||arar s|a|a oesar alau
s|a|a usara dar e|sp|o|las| suroeraya |e|aular yarg rerga||oal|ar
rerururrya polers| a|ar |aul dar pera|rar |a|rrya;
c. d||ararg d||a|u|ar peraroargar lerurou |ararg ser|rgga lulupar |ararg
r|duprya |urarg dar| 50 (||ra pu|ur perser);
d. da|ar |aWasar cagar a|ar |aul d||ararg d||a|u|ar peraroargar lerurou
|ararg;
e. ras|r d|per|erar|ar d||a|u|ar |eg|alar par|W|sala a|ar secara leroalas dar
|eg|alar pere||l|ar; dar
l. ras|r d|per|erar|ar d|oargur pasarara W||ayar oaWar |aul dar oargurar
pergerda|| a|r.

Ketentuan umum peraturan zonas|
kawasan cagar a|am |aut dan pera|ran |a|nnya
Pasa| 80
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar cagar a|ar |aul dar pera|rar |a|rrya
seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 9 ayal (2) rurul r d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. l|da| d|per|erar|ar d||a|u|ar |eg|alar oud|daya yarg rerga||oal|ar
rusa| dar rerururrya lurgs| |aWasar;
o. l|da| d|per|erar|ar d||a|u|ar |eg|alar oud|daya per||arar s|a|a oesar
alau s|a|a usara dar e|sp|o|las| suroeraya |e|aular yarg
rerga||oal|ar rerururrya polers| a|ar |aul dar pera|rar |a|rrya;
c. d||ararg d||a|u|ar peraroargar lerurou |ararg ser|rgga lulupar
|ararg r|duprya |urarg dar| 50 (||ra pu|ur perser);
d. da|ar |aWasar cagar a|ar |aul d||ararg d||a|u|ar peraroargar
lerurou |ararg;
e. ras|r d|per|erar|ar d||a|u|ar |eg|alar par|W|sala a|ar secara leroalas
dar |eg|alar pere||l|ar; dar
l. ras|r d|per|erar|ar d|oargur pasarara W||ayar oaWar |aul dar
oargurar pergerda|| a|r.


Pasa|
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar raWar oercara a|ar seoaga|rara
d|ra|sud da|ar Pasa| 51 ayal (1) rurul | d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. per|eroargar |aWasar perru||rar yarg sudar leroargur d| da|ar |aWasar
raWar oercara a|ar rarus d|oalas| dar d|lerap|ar peralurar oargurar
(ou||o|n oooe) sesua| dergar polers| oaraya/oercara a|ar, serla d||erg|ap|
ja|ur eva|uas|;
o. |eg|alar-|eg|alar v|la|/slraleg|s d|arar|ar urlu| l|da| d|oargur pada |aWasar
raWar oercara;
c. da|ar |aWasar raWar oercara ras|r dapal d||a|u|ar peroargurar
Ketentuan umum peraturan zonas| kawasan rawan bencana a|am
Pasa| 81

Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar raWar oercara a|ar seoaga|rara
d|ra|sud da|ar Pasa| 9 ayal (2) rurul | d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. per|eroargar |aWasar perru||rar yarg sudar leroargur d| da|ar
|aWasar raWar oercara a|ar rarus d|oalas| dar d|lerap|ar peralurar
oargurar (ou||o|n oooe) sesua| dergar polers| oaraya/oercara a|ar,
serla d||erg|ap| ja|ur eva|uas|;
o. |eg|alar-|eg|alar v|la|/slraleg|s d|arar|ar urlu| l|da| d|oargur pada
|aWasar raWar oercara;
c. da|ar |aWasar raWar oercara ras|r dapal d||a|u|ar peroargurar

67
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


prasarara perurjarg urlu| rergurarg| res||o oercara a|ar dar perasargar
s|ler per|rgalar d|r| (ear|y arn|n sysrem);
d. da|ar |aWasar raWar oercara a|ar ras|r d|per|erar|ar adarya |eg|alar
oud|daya |a|r seperl| perlar|ar, per|eourar, dar |erularar, serla oargurar
yarg oerlurgs| urlu| rergurarg| res||o yarg l|rou| a||oal oercara a|ar.

prasarara perurjarg urlu| rergurarg| res||o oercara a|ar dar
perasargar s|ler per|rgalar d|r| (ear|y arn|n sysrem);
d. da|ar |aWasar raWar oercara a|ar ras|r d|per|erar|ar adarya
|eg|alar oud|daya |a|r seperl| perlar|ar, per|eourar, dar |erularar,
serla oargurar yarg oerlurgs| urlu| rergurarg| res||o yarg l|rou|
a||oal oercara a|ar.
(1) Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar raWar lsurar|;
a. pergeroargar s|sler per|rgalar d|r|;
o. pergeroargar pada zora peryargga oerupa ruarg lerou|a d|separjarg
gar|s parla|;
c. pergeroargar jar|rgar prasarara yarg rerdu|urg upaya eva|uas|
rasyara|al;
d. per||rdurgar lerurou |ararg;
e. pergeroargar pe||rdurg oualar seperl| lerurou |ora|, guru| pas|r,
pepororar (ja|ur r|jau), d|rd|rg perecar ge|oroarg, rular
oa|au/rargrove;
l. pergeroargar ja|ur/rule eva|uas| reruju |elerpal yarg |eo|r l|rgg|
r|r|ra| 10 reler d|alas perru|aar |aul; dar
g. pergeroargar oargurar seoaga| lerpal eva|uas| pada |el|rgg|ar
r|r|ra| 10 (sepu|ur) reler dergar |orlru|s| yarg |ual, |o|or, oag|ar
oaWar |osorg dar dapal rerarpurg oarya| orarg.
r. perga|o|as| ruarg dar ja|ur eva|uas| oercara lsurar| pada daerar-
daerar arar seperl| perou||lar d| se||lar |aWasar raWar oercara
lsurar| yarg se|arjulrya d|alur da|ar rercara r|rc| lala ruarg.


Pasa| 8
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar ||rdurg |a|rrya seoaga|rara d|ra|sud
pada pasa| 51 ayal (1) rurul r d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. Kelerluar urur peralurar zoras| KaWasar L|rdurg Tujuar Krusus d|lerlu|ar
seoaga| oer||ul
1. KaWasar L|rdurg Tujuar Krusus l|da| dapal d|a||rlurgs||ar rerjad|
|eg|alar oud|daya
2. 0a|ar KaWasar L|rdurg Tujuar Krusus dapal d||eroarg|ar |eg|alar
lular Kerasyara|alar larpa rerggarggu lurgs| ulara |aWasar
Ketentuan umum peraturan zonas| kawasan ||ndung |a|nnya
Pasa| 82
(1) Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar ||rdurg |a|rrya seoaga|rara
d|ra|sud pada pasa| 9 ayal (2) rurul j d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. |elerluar urur peralurar zoras| KaWasar L|rdurg Tujuar Krusus
d|lerlu|ar seoaga| oer||ul
1. |aWasar L|rdurg Tujuar Krusus l|da| dapal d|a||rlurgs||ar rerjad|
|eg|alar oud|daya
2. da|ar KaWasar L|rdurg Tujuar Krusus dapal d||eroarg|ar |eg|alar

68
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


3. 0a|ar KaWasar L|rdurg Tujuar Krusus dapal d||eroarg|ar |eg|alar
e|oW|sala se|ara l|da| rerggarggu lurgs| ulara |aWasar
1. Prasarara dar sarara yarg dapal d|oargur da|ar KaWasar L|rdurg
Tujuar Krusus ada|ar yarg oers|lal rerurjarg lurgs| |aWasar
o. Kelerluar urur peralurar zoras| KaWasar Korservas| Laul 0aerar
d|lerlu|ar seoaga| oer||ul
1. KaWasar Korservas| Laul 0aerar l|da| dapal d|a||rlurgs||ar rerjad|
|eg|alar oud|daya
2. 0a|ar KaWasar Korservas| Laul 0aerar dapal d||eroarg|ar |eg|alar
lular Kerasyara|alar larpa rerggarggu lurgs| ulara |aWasar
3. 0a|ar KaWasar Korservas| Laul 0aerar dapal d||eroarg|ar |eg|alar
e|oW|sala se|ara l|da| rerggarggu lurgs| ulara |aWasar
1. Prasarara dar sarara yarg dapal d|oargur da|ar KaWasar Korservas|
Laul 0aerar ada|ar yarg oers|lal rerurjarg lurgs| |aWasar

lular Kerasyara|alar larpa rerggarggu lurgs| ulara |aWasar
3. da|ar KaWasar L|rdurg Tujuar Krusus dapal d||eroarg|ar |eg|alar
e|oW|sala se|ara l|da| rerggarggu lurgs| ulara |aWasar
1. prasarara dar sarara yarg dapal d|oargur da|ar KaWasar L|rdurg
Tujuar Krusus ada|ar yarg oers|lal rerurjarg lurgs| |aWasar
o. Kelerluar urur peralurar zoras| KaWasar Korservas| Laul 0aerar
d|lerlu|ar seoaga| oer||ul
1. |aWasar Korservas| Laul 0aerar l|da| dapal d|a||rlurgs||ar rerjad|
|eg|alar oud|daya
2. da|ar KaWasar Korservas| Laul 0aerar dapal d||eroarg|ar
|eg|alar lular Kerasyara|alar larpa rerggarggu lurgs| ulara
|aWasar
3. da|ar KaWasar Korservas| Laul 0aerar dapal d||eroarg|ar
|eg|alar e|oW|sala se|ara l|da| rerggarggu lurgs| ulara |aWasar
1. prasarara dar sarara yarg dapal d|oargur da|ar KaWasar
Korservas| Laul 0aerar ada|ar yarg oers|lal rerurjarg lurgs|
|aWasar


Pasa| 3
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar ruarg lerou|a r|jau seoaga|rara
d|ra|sud da|ar Pasa| 55 ayal (1) rurul g d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. |aWasar ruarg lerou|a r|jau urlu| W||ayar |aoupaler oerupa rular se|uas
pa||rg sed|||l 30 dar| |uas 0A3;
o. |aWasar ruarg lerou|a r|jau l|da| d|per|erar|ar d|a||rlurgs||ar;
c. da|ar |aWasar ruarg lerou|a r|jau ras|r d|per|erar|ar d|oargur las|||las
pe|ayarar sos|a| secara leroalas dar rererur| |elerluar yarg oer|a|u;
d. perd|r|ar oargurar yarg d|oalas| rarya urlu| rerurjarg |eg|alar re|reas|;
dar
e. pe|arargar serua jer|s |eg|alar yarg dapal rerurur|ar |uas, r||a| e|o|og|s,
dar eslel||a |aWasar.

Ketentuan umum peraturan zonas| kawasan ruang terbuka h|jau
Pasa| 83
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar ruarg lerou|a r|jau seoaga|rara
d|ra|sud da|ar Pasa| 9 ayal (2) rurul | d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. |aWasar ruarg lerou|a r|jau urlu| W||ayar |aoupaler oerupa rular
se|uas pa||rg sed|||l 30 dar| |uas 0A3;
o. |aWasar ruarg lerou|a r|jau l|da| d|per|erar|ar d|a||rlurgs||ar;
c. da|ar |aWasar ruarg lerou|a r|jau ras|r d|per|erar|ar d|oargur
las|||las pe|ayarar sos|a| secara leroalas dar rererur| |elerluar yarg
oer|a|u;
d. perd|r|ar oargurar yarg d|oalas| rarya urlu| rerurjarg |eg|alar
re|reas|; dar
e. pe|arargar serua jer|s |eg|alar yarg dapal rerurur|ar |uas, r||a|
e|o|og|s, dar eslel||a |aWasar.
l. propors| RTl pada W||ayar per|olaar ada|ar seoesar r|r|ra| 30 (l|ga

69
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


pu|ur perser) yarg lerd|r| dar| 20 (dua pu|ur perser) ruarg lerou|a
r|jau puo||| dar 10 (sepu|ur perser) lerd|r| dar| ruarg lerou|a r|jau
pr|val; dar
g. pererluar |uas rular |ola da|ar salu rarparar yarg |orpa| pa||rg
sed|||l 0,25 (ro| |ora dua pu|ur ||ra) re|lar.


Ketentuan umum peraturan zonas| untuk taman hutan raya
Pasa| 81
|elerluar urur peralurar zoras| urlu| larar rular raya seoaga|rara d|ra|sud
pada pasa| 9 ayal (2) rurul | re||pul| :
a. perurlu|ar ruarg yarg d|peroo|er|ar urlu| pere||l|ar, perd|d||ar dar
W|sala a|ar;
o. |elerluar pe|arargar |eg|alar yarg dapal rerusa| larar rular raya;
c. perd|r|ar oargurar yarg d|oalas| rarya urlu| rerurjarg |eg|alar
pere||l|rar, perd|d||ar dar W|sala a|ar;
d. |elerluar pe|arargar perd|r|ar oargurar se|a|r urlu| rerurjarg
|eg|alar pere||l|rar, perd|d||ar dar W|sala a|ar;
e. pererluar oalas-oalas |aWasar yarg d|lala pada |aWasar larar rular
raya;
l. peroag|ar |aWasar |e da|ar o|o|-o|o| lerd|r| dar|: o|o| perarlaalar,
o|o| |o|e|s| lararar, o|o| per||rdurgar, dar o|o| |a|rrya;
g. peroer|ar |z|r rerou|a ja|ur W|sala je|ajar/perda||ar;
r. pergeroa||ar lurgs| ||rdurg, lerulara pada |aWasar dergar
|e|erergar > 10 (erpal pu|ur perser) dergar rerperoarya|
lararar |eras; dar Larargar perouruar


Ketentuan Umum Peraturan Zonas| Kawasan ud|daya
Pasa| 85
Kelerluar urur peralurar zoras| urlu| |aWasar oud|daya seoaga|rara d|ra|sud

70
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


da|ar Pasa| 59 pada ayal (2) rurul | re||pul| :
a. |aWasar perurlu|ar rular produ|s|;
o. |aWasar perurlu|ar rular ra|yal;
c. |aWsar perurlu|ar perlar|ar;
d. |aWasar perurlu|ar per|eourar;
e. |aWasar perurlu|ar pelerra|ar;
l. |aWasar perurlu|ar per||arar;
g. |aWasar perurlu|ar perlaroargar;
r. |aWasar perurlu|ar |rduslr|;
|. |aWasar perurlu|ar par|W|sala;
j. |aWasar perurlu|ar perru||rar; dar
|. |aWasar perurlu|ar |a|rrya.

Ketentuan Umum Peraturan Zonas| Kawasan ud|daya
Pasa| 9
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar rular produ|s| leroalas seoaga|rara
d|ra|sud da|ar Pasa| 51 ayal (2) rurul a d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. 0a|ar |aWasar rular produ|s| l|da| d|per|erar|ar adarya |eg|alar oud|daya
|ecua|| |eg|alar |erularar dar peroargurar s|sler jar|rgar prasarara
W||ayar dar oargurar ler|a|l dergar perge|o|aar oud|daya rular produ|s|;
o. KaWasar rular produ|s| yarg dapal d||orvers| dapal d| a||rlurgs||ar urlu|
|eg|alar |a|r d| |uar |erularar sele|ar polers| rular lerseoul d|rarlaal|ar dar
sesua| peralurar perurdargar yarg oer|a|u;
c. Keg|alar |erularar da|ar |aWasar rular produ|s| l|da| d|per|erar|ar
rer|rou||ar gargguar ||rg|urgar seperl| oercara a|ar;
d. KaWasar rular produ|s| l|da| dapal d|a||rlurgs||ar urlu| |eg|alar |a|r d| |uar
|erularar;
e. 3eoe|ur |eg|alar perge|o|aar rular produ|s| d||a|u|ar Waj|o d||a|u|ar slud|
|e|aya|ar dar slud| AV0AL yarg ras||rya d|seluju| o|er l|r eva|uas| dar|
|eroaga yarg oerWerarg.

Ketentuan Umum Peraturan Zonas| Kawasan hutan produks|
Pasa| 8
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar rular produ|s| leroalas seoaga|rara
d|ra|sud da|ar Pasa| 85 ayal (1) rurul a d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. da|ar |aWasar rular produ|s| l|da| d|per|erar|ar adarya |eg|alar
oud|daya |ecua|| |eg|alar |erularar dar peroargurar s|sler jar|rgar
prasarara W||ayar dar oargurar ler|a|l dergar perge|o|aar oud|daya
rular produ|s|;
o. |aWasar rular produ|s| yarg dapal d||orvers| dapal d| a||rlurgs||ar
urlu| |eg|alar |a|r d| |uar |erularar sele|ar polers| rular lerseoul
d|rarlaal|ar dar sesua| peralurar perurdargar yarg oer|a|u;
c. |eg|alar |erularar da|ar |aWasar rular produ|s| l|da| d|per|erar|ar
rer|rou||ar gargguar ||rg|urgar seperl| oercara a|ar;
d. |aWasar rular produ|s| l|da| dapal d|a||rlurgs||ar urlu| |eg|alar |a|r d|
|uar |erularar;
e. seoe|ur |eg|alar perge|o|aar rular produ|s| d||a|u|ar Waj|o d||a|u|ar
slud| |e|aya|ar dar slud| AV0AL yarg ras||rya d|seluju| o|er l|r
eva|uas| dar| |eroaga yarg oerWerarg.
l. |eg|alar yarg d||z|r|ar, re||pul| :
1. |eg|alar pergeroargar/peroargurar suroer resapar a|r, cagar
a|ar dar sua|a rargasalWa;
2. reoo|sas| dar rerao|||las| |arar pada |arar |r|l|s dar oe|as rular

71
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


leroa|ar;
3. pergeroargar lurgs| peryargga pada |aWasar rular produ|s|
yarg oeroalasar dergar rular ||rdurg;
1. |eg|alar peroargurar/peralaar serpadar surga|, erourg dar
rala a|r;
5. |eg|alar pergeroargar rular produ|s| lelap, rular produ|s|
leroalas dar rular ra|yal;
. |eg|alar oud|daya lararar larurar/per|eourar dar |eour
carpurar/|adarg; dar
Z. |eg|alar perarlaalar ruarg |a|rrya yarg dapal rer|rg|al|ar
lurgs| rular produ|s|.
g. |eg|alar yarg d||z|r|ar leroalas, re||pul| :
1. |eg|alar pergeroargar rular ||rdurg; dar
2. |eg|alar oud|daya perlar|ar seperl| oud|daya saWar |r|gas| le|r|s,
saWar lr|gas| desa, saWar ladar rujar dar per||arar.
r. |eg|alar yarg d||z|r|ar oersyaral, re||pul| :
1. |eg|alar oud|daya pelerra|ar; dar
2. |eg|alar lrarsr|s|, re|ay, dar d|slr|ous| ||slr||, le|e|orur||as| dar
ererg|.
|. |eg|alar yarg d||ararg pada |aWasar rular produ|s| ada|ar serua
perarlaalar ruarg oa|| urlu| oud|daya perlar|ar raupur oud|daya ror
perlar|ar |ecua|| yarg d||alegor||ar d||z|r|ar leroalas dar oersyaral
lerseoul d| alas.


Pasa| Z0
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar rular ra|yal seoaga|rara d|ra|sud
da|ar Pasa| 51 ayal (2) rurul o d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. Keg|alar pergusaraar rular ra|yal d|per|erar|ar d||a|u|ar lerradap |arar -
|arar yarg polers|a| d||eroarg|ar d| se|urur W||ayar |aoupaler;
o. Keg|alar pergusaraar rular ra|yal l|da| d|per|erar|ar rergurarg| lurgs|
||rdurg, seperl| rergurarg| |ese|roargar lala a|r, dar ||rg|urgar se||larrya;
c. Keg|alar da|ar |aWasar rular ra|yal l|da| d|per|erar|ar rer|rou||ar
gargguar ||rg|urgar seperl| oercara a|ar, seperl| |orgsor dar oarj|r;
d. Perge|o|aar rular ra|yal rarus rerg||ul| peralurar perurdarg-urdargar;
e. Pergusaraar rular ra|yal o|er oadar ru|ur d||a|u|ar rarus dergar
Ketentuan umum peraturan zonas| kawasan hutan rakyat
Pasa| 8Z
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar rular ra|yal seoaga|rara d|ra|sud
da|ar Pasa| 85 ayal (1) rurul o d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. |eg|alar pergusaraar rular ra|yal d|per|erar|ar d||a|u|ar lerradap |arar -
|arar yarg polers|a| d||eroarg|ar d| se|urur W||ayar |aoupaler;
o. |eg|alar pergusaraar rular ra|yal l|da| d|per|erar|ar rergurarg| lurgs|
||rdurg, seperl| rergurarg| |ese|roargar lala a|r, dar ||rg|urgar se||larrya;
c. |eg|alar da|ar |aWasar rular ra|yal l|da| d|per|erar|ar rer|rou||ar
gargguar ||rg|urgar seperl| oercara a|ar, seperl| |orgsor dar oarj|r;
d. perge|o|aar rular ra|yal rarus rerg||ul| peralurar perurdarg-urdargar;
e. pergusaraar rular ra|yal o|er oadar ru|ur d||a|u|ar rarus dergar

72
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


re||oal|ar rasyara|al selerpal;

re||oal|ar rasyara|al selerpal;
l. peregasar de||r|as| zoras| pada R0TR KaWasar oerupa |aWasar rular yarg
d|oeoar| ra| r|||| raupur ra| |a|rrya dergar |uas r|r|rur 0,25 la;
g. peroalasar perd|r|ar oargurar rarya urlu| rerurjarg |eg|alar perarlaalar
ras|| rular; dar
r. perararar |eroa|| lararar |erularar pada |aWasar perurlu||ar rular
ra|yal dergar |er|r|rgar d| alas 10 (erpal pu|ur perser).


Pasa| Z2
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar perlar|ar seoaga|rara d|ra|sud da|ar
Pasa| 51 ayal (2) rurul d d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. Keg|alar oud|daya perlar|ar lararar pargar |arar oasar dar |arar |er|rg
l|da| d|per|erar|ar rerggura|ar |arar yarg d||e|o|a dergar rergaoa||ar
|e|eslar|ar ||rg|urgar, r|sa|rya pergguraar pupu| yarg rer|rou||ar
darpa| regal|l lerradap ||rg|urgar, dar pergo|arar larar yarg l|da|
rerperral||ar aspe| |orservas|;
o. 0a|ar perge|o|aar perlar|ar lararar pargar |arar oasar l|da|
d|per|erar|ar peroorosar pergguraar suroer a|r;
c. Perurlu|ar oud|daya perlar|ar pargar |arar oasar dar |arar |er|rg
d|per|erar|ar urlu| d|a||rlurgs||ar sesua| dergar |elerluar peralurar
perurdarg-urdargar yarg oer|a|u, |ecua|| |arar perlar|ar lararar pargar
yarg le|ar rerpurya| |elelapar ru|ur;
d. Pada |aWasar oud|daya perlar|ar d|per|erar|ar adarya oargurar prasarara
W||ayar dar oargurar yarg oers|lal rerdu|urg |eg|alar perlar|ar;
e. 0a|ar |aWasar perlar|ar ras|r d|per|erar|ar d||a|u|ar |eg|alar W|sala a|ar
secara leroalas, pere||l|ar dar perd|d||ar;
l. Keg|alar perlar|ar l|da| d|per|erar|ar d||a|u|ar d| da|ar |aWasar ||rdurg.

Ketentuan umum peraturan zonas| kawasan peruntukan pertan|an
Pasa| 88
(1) Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar perurlu|ar perlar|ar
seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 85 ayal (1) rurul c, re||pul| :
a. |elerluar urur peralurar zoras| |aWasar perlar|ar lararar
pargar;
o. |elerluar urur peralurar zoras| |aWasar perlar|ar rorl||u|lura;
c. |elerluar urur peralurar zoras| |aWasar per|eourar;
d. |elerluar urur peralurar zoras| |aWasar pelerra|ar; dar
e. |elerluar urur peralurar zoras| urlu| |eg|alar perurlu|ar
per||arar.

(2) Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar perurlu|ar perlar|ar lararar
pargar seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul a re||pul|:
a. |eg|alar yarg d||z|r|ar, re||pul|:
1. pergeroargar/peroargurar suroer a|r;
2. |eg|alar peroargurar dar peralaar serpadar surga|, erourg
dar rala a|r;
3. |eg|alar pergeroargar oud|daya perlar|ar seperl| oud|daya
saWar |r|gas| le|r|s, |r|gas| ror le|r|s, saWar ladar rujar, dar
per||arar;
1. rergopl|ra||ar produ|l|l|las |arar saWar yarg oer|r|gas| le|r|s
re|a|u| |rlers|l||as| perlar|ar;
5. rergeroarg|ar s|sler perg|||rar lararar dergar po|a 200
pad| dar 100 pa|aW|ja seoaga| a|lerral|l yarg lepal gura urlu|
rerperlarar|ar |ua||las larar;
. pero|raar dar per|rg|alar produ|s| |orod|las
arda|ar/urggu|ar daerar;
Z. |eg|alar perd|r|ar oargurar perurjarg usara perlar|ar |arar

73
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


oasar/saWar |r|gas| le|r|s;
8. pergeroargar perlar|ar yarg dapal rer|rg|al|ar perdapalar
usaralar| re|a|u| per|rg|alar s|a|a usara da|ar oerlu|-oerlu|
oorporare - 1arm|n oeroas|s suoa|; dar
9. Perelapar |uas dar seoarar |aWasar |arar perlar|ar pargar
oer|e|arjular r|r|ra| 90 (sero||ar pu|ur perser) dar| |uas
saWar yarg ada saal Peralurar 0aerar |r| d|lelap|ar.
o. |eg|alar yarg d||z|r|ar leroalas, re||pul| :
1. |eg|alar pergeroargar cagar a|ar dar sua|a rargasalWa;
2. |eg|alar pergeroargar rular produ|s| lelap, rular produ|s|
leroalas dar rular ra|yal;dar
3. |eg|alar pergeroargar oud|daya lararar larurar/per|eourar
dar |eour carpurar/|adarg.
c. |eg|alar yarg d||z|r|ar oersyaral, re||pul|:
1. |eg|alar pergeroargar oud|daya pelerra|ar; dar
2. |eg|alar peroargurar lrarsr|s|, re|ay, dar d|slr|ous| ||slr||,
le|e|orur||as| dar erergy.
d. |eg|alar yarg d||ararg pada |aWasar perlar|ar |arar pargar ada|ar:
1. pergadaar larar urlu| perurarar;
2. reruoar slalus larar alau |eadaar larar;
3. rerga||rlurgs||ar |arar; dar
1. serua perarlaalar ruarg oud|daya ror perlar|ar |ecua|| yarg
d||z|r|ar leroalas, d||z|r|ar oersyaral dar |eg|alar yarg d|alur
da|ar rercara r|rc| lala ruarg |aWasar.

(3) Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar perurlu|ar perlar|ar
rorl||u|lura seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul o re||pul| :
a. |eg|alar yarg d||z|r|ar, re||pul| :
1. |eg|alar pergeroargar/peroargurar suroer resapar a|r;
2. |eg|alar peroargurar/peralaar serpadar surga|, erourg dar
rala a|r;
3. |eg|alar pergeroargar oud|daya lararar larurar/per|eourar,
|eour carpurar/|adarg dar per||arar;
1. pergeroargar |eg|alar perlar|ar rorl||u|lura dergar |r|ler|a :
a). |arar |er|rg dergar |ererg < 8 d|rarlaal|ar urlu|
lararar serus|r;
o). |arar dergar |ererg 8-1 urlu| Waralar|, ya|lu
carpurar arlara lararar rus|rar dar lararar larurar;
dar

74
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


c). |ererg 1-15 rarya d|usara|ar urlu| lararar
perrarer seperl| lararar |eras, padarg rurpul dar
|erularar.
5. pergeroargar produ|s| |orod|las arda|ar/urggu|ar daerar;
. per|rg|alar produ|l|l|las lararar |arar |er|rg; dar
Z. pergeroargar |rduslr| ||ular d| |aWasar |arar |er|rg dergar
lelap rergacu per||rdurgar selerpal dar alurar le|r|s
se|lora|.
o. |eg|alar yarg d||z|r|ar leroalas, re||pul| :
1. |eg|alar pergeroargar cagar a|ar, sua|a rargasalWa, rular
produ|s| lelap, rular produ|s| leroalas dar rular ra|yal;
2. |eg|alar peroargurar |arlor perer|rlar (|aoupaler,
|ecaralar, |e|urarar), dar |arlor puo||| |a|rrya;
3. |eg|alar peroargurar TP3;
1. |eg|alar peroargurar las|||las perdu|urg lar|ar (ress, d|||al,
per|arlorar, po|se|, |orar||, po|da); dar
5. |eg|alar pergeroargar/peroargurar ruarg lerou|a r|jau
seperl| larar pera|arar, re|reas| larar (larar pas|l), larar
|ola, rular |ola dar RTl |a|rrya.
c. |eg|alar yarg d||z|r|ar oersyaral, re||pul| :
1. |eg|alar pergeroargar oud|daya pelerra|ar;
2. |eg|alar peroargurar lrarsr|s|, re|ay, dar d|slr|ous| ||slr||,
le|e|orur||as| dar ererg|;
3. |eg|alar peroargurar las|||las ||rg|urgar seperl| lPAL/lPLT,
TPA dar las|||las perge|o|aar ||rg|urgar |a|rrya;
1. |eg|alar peroargurar las|||las a|orodas| W|sala s|a|a |ec||
dergar |uas oargurar ra|s|ra| 10 (sepu|ur perser) dar| |uas
|eper||||ar dergar persyaralar rererur| |elerluar le|r|s
per||rdurgar selerpal; dar
|eg|alar peroargurar ruarg lerou|a r|jau seperl| |apargar go|l
dar or|v|n rane d|arar|ar pada |arar |er|rg ror produ|l|l d|
Kecaralar Kuou, Kecaralar Aoarg, dar Kecaralar
Karargaser
d. |eg|alar yarg d||ararg pada |aWasar perlar|ar rorl||u|lura ada|ar
serua perarlaalar ruarg oud|daya ror perlar|ar |ecua|| yarg
d||alegor||ar d||z|r|ar leroalas dar oersyaral lerseoul d| alas.
e. |eg|alar oud|daya perlar|ar lararar pargar |arar oasar dar |arar
|er|rg l|da| d|per|erar|ar rerggura|ar |arar yarg d||e|o|a dergar
rergaoa||ar |e|eslar|ar ||rg|urgar, r|sa|rya pergguraar pupu| yarg

75
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


rer|rou||ar darpa| regal|l lerradap ||rg|urgar, dar pergo|arar
larar yarg l|da| rerperral||ar aspe| |orservas|;
l. da|ar perge|o|aar perlar|ar lararar pargar |arar oasar l|da|
d|per|erar|ar peroorosar pergguraar suroer a|r;
g. perurlu|ar oud|daya perlar|ar pargar |arar oasar dar |arar |er|rg
d|per|erar|ar urlu| d|a||rlurgs||ar sesua| dergar |elerluar peralurar
perurdarg-urdargar yarg oer|a|u, |ecua|| |arar perlar|ar lararar
pargar yarg le|ar rerpurya| |elelapar ru|ur;
r. pada |aWasar oud|daya perlar|ar d|per|erar|ar adarya oargurar
prasarara W||ayar dar oargurar yarg oers|lal rerdu|urg |eg|alar
perlar|ar;
|. da|ar |aWasar perlar|ar ras|r d|per|erar|ar d||a|u|ar |eg|alar
W|sala a|ar secara leroalas, pere||l|ar dar perd|d||ar;
j. |eg|alar perlar|ar l|da| d|per|erar|ar d||a|u|ar d| da|ar |aWasar
||rdurg.Pasa| Z1
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar per|eourar seoaga|rara d|ra|sud
da|ar Pasa| 51 ayal (2) rurul c d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. 0a|ar |aWasar per|eourar dar per|eourar ra|yal l|da| d|per|erar|ar
perararar jer|s lararar per|eourar yarg oers|lal reryerap a|r da|ar
jur|ar oarya|, lerulara |aWasar per|eourar yarg oer|o|as| d| daerar
ru|u/|aWasar resapar a|r;
o. 8ag| |aWasar per|eourar oesar l|da| d|per|erar|ar reruoar jer|s lararar
per|eourar yarg l|da| sesua| dergar per|z|rar yarg d|oer||ar;
c. 0a|ar |aWasar per|eourar oesar dar per|eourar ra|yal d|per|erar|ar
adarya oargurar yarg oers|lal rerdu|urg |eg|alar per|eourar dar jar|rgar
prasarara W||ayar;
d. A||r lurgs| |aWasar per|eourar rerjad| lurgs| |a|rrya dapal d||a|u|ar
separjarg sesua| dar rerg||ul| |elerluar peralurar perurdarg-urdargar
yarg oer|a|u;
Ketentuan umum peraturan zonas| kawasan perkebunan
Pasa| 89
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar per|eourar seoaga|rara d|ra|sud
da|ar Pasa| 85 ayal (1) rurul d d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. da|ar |aWasar per|eourar dar per|eourar ra|yal l|da| d|per|erar|ar
perararar jer|s lararar per|eourar yarg oers|lal reryerap a|r da|ar
jur|ar oarya|, lerulara |aWasar per|eourar yarg oer|o|as| d| daerar
ru|u/|aWasar resapar a|r;
o. oag| |aWasar per|eourar oesar l|da| d|per|erar|ar reruoar jer|s lararar
per|eourar yarg l|da| sesua| dergar per|z|rar yarg d|oer||ar;
c. da|ar |aWasar per|eourar oesar dar per|eourar ra|yal d|per|erar|ar
adarya oargurar yarg oers|lal rerdu|urg |eg|alar per|eourar dar jar|rgar
prasarara W||ayar;
d. a||r lurgs| |aWasar per|eourar rerjad| lurgs| |a|rrya dapal d||a|u|ar
separjarg sesua| dar rerg||ul| |elerluar peralurar perurdarg-urdargar
yarg oer|a|u;

76
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


e. 3eoe|ur |eg|alar per|eourar oesar d||a|u|ar d|Waj|o|ar urlu| d||a|u|ar slud|
|e|aya|ar dar slud| AV0AL yarg ras||rya d|seluju| o|er l|r eva|uas| dar|
|eroaga yarg oerWerarg;
l. Keg|alar per|eourar l|da| d|per|erar|ar d||a|u|ar d| da|ar |aWasar ||rdurg
e. seoe|ur |eg|alar per|eourar oesar d||a|u|ar d|Waj|o|ar urlu| d||a|u|ar
slud| |e|aya|ar dar slud| AV0AL yarg ras||rya d|seluju| o|er l|r eva|uas| dar|
|eroaga yarg oerWerarg;
l. |eg|alar per|eourar l|da| d|per|erar|ar d||a|u|ar d| da|ar |aWasar
||rdurg.
(1) |eg|alar yarg d||z|r|ar, re||pul| :
a. |eg|alar pergeroargar/peroargurar suroer resapar a|r,
cagar a|ar, sua|a rargasalWa;
b. |eg|alar peroargurar dar peralaar serpadar surga|,
erourg dar rala a|r ;
c. |eg|alar pergeroargar rular produ|s| lelap, rular produ|s|
leroalas dar rular ra|yal;
d. |eg|alar oud|daya lararar larurar/per|eourar dar |eour
carpurar/|adarg;
e. pergeroargar agro|rduslr| dar pery|apar sarara-prasarara
perdu|urg;
f. pergeroargar |eg|alar agroW|sala pada |aWasar yarg
polers|a|;
g. pergeroargar |uas area| pada |arar-|arar yarg rer|||||
polers|/|esesua|ar |arar seoaga| |arar per|eourar secara
opl|ra| dergar lelap rerperral||ar asas |e|eslar|ar
suroerdaya |arar; dar
h. |eg|alar perarlaalar ruarg |a|rrya yarg dapal rer|rg|al|ar
lurgs| per|eourar.
(2) |eg|alar yarg d||z|r|ar leroalas, re||pul| :
a. |eg|alar pergeroargar rular ||rdurg;
b. |eg|alar oud|daya perlar|ar seperl| oud|daya saWar lr|gas|
le|r|s, saWar lr|gas| desa, saWar ladar rujar dar per||arar;
c. |eg|alar pergeroargar/peroargurar rular |ola.
(3) |eg|alar yarg d||z|r|ar oersyaral, re||pul| :
a. |eg|alar leroargur dergar lurgs| yarg rerurjarg dar ler|a|l
dergar |eg|alar per|eourar seperl|: oa|a| pere|| l|ar, |arlor
|apargar dar oargurar |a|r yarg sejer|s dergar |uas
leroargur ra|s|rur 10 perser dar| |uas |eper||||ar;
b. |eg|alar oud|daya pelerra|ar;
c. |eg|alar oud|daya lrarsr|s|, re|ay, dar d|slr|ous| ||slr||,
le|e|orur||as| dar ererg|; dar
d. |eg|alar peroargurar las|||las a|orodas| W|sala s|a|a |ec||
dergar |uas oargurar ra|s|ra| 10 (sepu|ur perser) dar|

77
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


|uas |eper||||ar dergar persyaralar rererur| |elerluar
le|r|s per||rdurgar selerpal.
(1) |eg|alar yarg d||ararg pada |aWasar lararar
larurar/per|eourar ada|ar serua perarlaalar ruarg oud|daya
ror perlar|ar |ecua|| yarg d||alegor||ar d||z|r|ar leroalas dar
oersyaral lerseoul d| alas.


Pasa| Z1
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar pelerra|ar seoaga|rara d|ra|sud da|ar
pasa| 51 ayal (2) rurul l d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. KaWasar oud|daya pelerra|ar l|da| d|per|erar|ar oerde|alar dergar
|aWasar perru||rar;
o. 0a|ar |aWasar pelerra|ar ras|r d|per|erar|ar adarya |eg|alar |a|r yarg
oers|lal rerdu|urg |eg|alar pelerra|ar dar peroargurar s|sler jar|rgar
prasarara sesua| |elerluar yarg oer|a|u;
c. KaWasar pelerra|ar d|per|erar|ar urlu| d|a||rlurgs||ar sesua| dergar
|elerluar peralurar perurdarg-urdargar yarg oer|a|u;
d. 0a|ar |aWasar pelerra|ar ras|r d|per|erar|ar d||a|u|ar |eg|alar W|sala
a|ar secara leroalas, pere||l|ar dar perd|d||ar;
Keg|alar pelerra|ar l|da| d|per|erar|ar d||a|u|ar d| da|ar |aWasar ||rdurg.
Ketentuan umum peraturan zonas| kawasan peternakan
Pasa| 90
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar pelerra|ar seoaga|rara d|ra|sud
da|ar pasa| 85 ayal (1) rurul e d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. |aWasar oud|daya pelerra|ar l|da| d|per|erar|ar oerde|alar dergar
|aWasar perru||rar;
o. da|ar |aWasar pelerra|ar ras|r d|per|erar|ar adarya |eg|alar |a|r yarg
oers|lal rerdu|urg |eg|alar pelerra|ar dar peroargurar s|sler jar|rgar
prasarara sesua| |elerluar yarg oer|a|u;
c. |aWasar pelerra|ar d|per|erar|ar urlu| d|a||rlurgs||ar sesua| dergar
|elerluar peralurar perurdarg-urdargar yarg oer|a|u;
d. da|ar |aWasar pelerra|ar ras|r d|per|erar|ar d||a|u|ar |eg|alar W|sala
a|ar secara leroalas, pere||l|ar dar perd|d||ar;
a. |eg|alar pelerra|ar l|da| d|per|erar|ar d||a|u|ar d| da|ar |aWasar ||rdurg.
e. |eg|alar yarg d||ararg pada |aWasar pelerra|ar ada|ar serua
perarlaalar ruarg oud|daya ror perlar|arPasa| Z3
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar per||arar seoaga|rara d|ra|sud da|ar
Pasa| 51 ayal (2) rurul e d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
o. KaWasar oud|daya per||arar l|da| d|per|erar|ar oerde|alar dergar |aWasar
yarg oers|lal po|ul|l;
Ketentuan umum peraturan zonas| kawasan per|kanan
Pasa| 91
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar per||arar seoaga|rara d|ra|sud
da|ar Pasa| 85 ayal (1) rurul l d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. |aWasar oud|daya per||arar l|da| d|per|erar|ar oerde|alar dergar
|aWasar yarg oers|lal po|ul|l;

78
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


c. 0a|ar |aWasar per||arar ras|r d|per|erar|ar adarya |eg|alar |a|r yarg
oers|lal rerdu|urg |eg|alar per||arar dar peroargurar s|sler jar|rgar
prasarara sesua| |elerluar yarg oer|a|u;
d. KaWasar per||arar d|per|erar|ar urlu| d|a||rlurgs||ar sesua| dergar
|elerluar peralurar perurdarg-urdargar yarg oer|a|u;
e. 0a|ar |aWasar per||arar ras|r d|per|erar|ar d||a|u|ar |eg|alar W|sala
a|ar secara leroalas, pere||l|ar dar perd|d||ar;
l. Keg|alar per||arar l|da| d|per|erar|ar d||a|u|ar d| da|ar |aWasar ||rdurg.

o. da|ar |aWasar per||arar ras|r d|per|erar|ar adarya |eg|alar |a|r yarg
oers|lal rerdu|urg |eg|alar per||arar dar peroargurar s|sler jar|rgar
prasarara sesua| |elerluar yarg oer|a|u;
c. |aWasar per||arar d|per|erar|ar urlu| d|a||rlurgs||ar sesua| dergar
|elerluar peralurar perurdarg-urdargar yarg oer|a|u;
d. da|ar |aWasar per||arar ras|r d|per|erar|ar d||a|u|ar |eg|alar W|sala
a|ar secara leroalas, pere||l|ar dar perd|d||ar;
e. Keg|alar per||arar l|da| d|per|erar|ar d||a|u|ar d| da|ar |aWasar ||rdurg.
l. |eg|alar yarg d||ararg pada |aWasar per||arar ada|ar serua perarlaalar
ruarg oa|| urlu| oud|daya perlar|ar raupur oud|daya ror perlar|ar; dar
g. |eg|alar perarg|apar ||ar l|da| oo|er oer|argsurg pada area| |aWasar
|orservas| lerurou |ararg yarg ler|ela| d| pes|s|r parla| urlu| rercegar
|erusa|ar lerurou |ararg yarg ada.


Pasa| Z5
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar perlaroargar seoaga|rara d|ra|sud
da|ar pasa| 51 ayal (2) rurul g d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
1 Keg|alar usara perlaroargar seperurrya rarus rerg||ul| |elerluar yarg
oer|a|u d| o|darg perlaroargar;
2 Keg|alar usara perlaroargar d||ararg d||a|u|ar larpa |z|r dar|
|rslars|/pejaoal yarg oerWerarg;
KaWasar pasca laroarg Waj|o d||a|u|ar rerao|||las| (re||aras| dar/alau
rev|la||sas|) ser|rgga dapal d|gura|ar |eroa|| urlu| |eg|alar |a|r, seperl|
perlar|ar, |erularar, dar par|W|sala;
4 Pada |aWasar perlaroargar d|per|erar|ar adarya |eg|alar |a|r yarg
oers|lal rerdu|urg |eg|alar perlaroargar;
Keg|alar perru||rar d|per|erar|ar secara leroalas urlu| rerurjarg
|eg|alar perlaroargar dergar lelap rerperral||ar aspe|-aspe|
|ese|aralar;
3eoe|ur |eg|alar perlaroargar d||a|u|ar Waj|o d||a|u|ar slud| |e|aya|ar dar
slud| AV0AL yarg ras||rya d|seluju| o|er l|r eva|uas| dar| |eroaga yarg
oerWerarg.
Ketentuan umum peraturan zonas| kawasan pertambangan
Pasa| 92
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar perlaroargar seoaga|rara d|ra|sud
da|ar pasa| 85 ayal (1) rurul g d|lelap|ar dergar |elerluar seoaga| oer||ul :
a. Peraroargar s|a|a oesar, re||pul|:
1. d||ararg re|a|u|ar |eg|alar pergga||ar oarar r|rera| ou|ar |ogar dar
oaluar pada |aWasar-|aWasar dergar |el|rgg|ar |eo|r dar| 500 reler
d| alas perru|aar |aul.
2. d||ararg re|a|u|ar pergga||ar pada |arar perlar|ar dar per|eourar
produ|l|l dar |arar |er|rg yarg sudar d|reoo|sas|;
3. peraroargar s|a|a oesar dapal rerggura|ar a|al oeral;
1. a|l|l|las r|rera| ou|ar |ogar dar oaluar d||ararg rerggarggu
|eryararar rasyara|al, |e|arcarar |a|u ||rlas serla a|l|l|las par|W|sala;
5. l|da| rerusa| dar/alau rerggarggu |e|eslar|ar dar/alau |easr|ar
||rg|urgar
. l|da| rercerar| ||rg|urgar
Z. a|l|l|las perlaroargar r|rera| ou|ar |ogar dar oaluar rarus d|daru|u|
dergar |aj|ar le|r|s dar ||rg|urgar


79
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


o. peraroargar s|a|a |ec|| (peraroargar ra|yal), re||pul|:
1. d||ararg re|a|u|ar |eg|alar pergga||ar oarar r|rera| ou|ar |ogar dar
oaluar pada |aWasar-|aWasar dergar |el|rgg|ar |eo|r dar| 500 reler
d| alas perru|aar |aul.
2. d||ararg re|a|u|ar pergga||ar pada |arar perlar|ar dar per|eourar
produ|l|l dar |arar |er|rg yarg sudar d|reoo|sas|;
3. peraroargar s|a|a |ec|| d||ararg rerggura|ar a|al oeral;
1. a|l|l|las perlaroargar r|rera| ou|ar |ogar dar oaluar d||ararg
rerggarggu |eryararar rasyara|al, |e|arcarar |a|u ||rlas serla
a|l|l|las par|W|sala;
5. l|da| rerusa| dar/alau rerggarggu |e|eslar|ar dar/alau |easr|ar
||rg|urgar
. l|da| rercerar| ||rg|urgar
Z. a|l|l|las perlaroargar r|rera| ou|ar |ogar dar oaluar rarus d|daru|u|
dergar |aj|ar le|r|s dar ||rg|urgar
8. d||ararg re|a|u|ar a|l|l|las perlaroargar r|rera| ou|ar |ogar dar
oaluar s|a|a |ec|| (peraroargar ra|yal) d| |uar |aWasar seoaga|rara
d|lelap|ar da|ar Pasa| 12.
c. |eg|alar usara perlaroargar seperurrya rarus rerg||ul| |elerluar yarg
oer|a|u d| o|darg perlaroargar;
d. |eg|alar usara perlaroargar d||ararg d||a|u|ar larpa |z|r dar|
|rslars|/pejaoal yarg oerWerarg;
e. |aWasar pasca laroarg Waj|o d||a|u|ar rerao|||las| (re||aras| dar/alau
rev|la||sas|) ser|rgga dapal d|gura|ar |eroa|| urlu| |eg|alar |a|r, seperl|
perlar|ar, |erularar, dar par|W|sala;
l. pada |aWasar perlaroargar d|per|erar|ar adarya |eg|alar |a|r yarg
oers|lal rerdu|urg |eg|alar perlaroargar;
g. |eg|alar perru||rar d|per|erar|ar secara leroalas urlu| rerurjarg
|eg|alar perlaroargar dergar lelap rerperral||ar aspe|-aspe|
|ese|aralar;
r. seoe|ur |eg|alar perlaroargar d||a|u|ar Waj|o d||a|u|ar slud| |e|aya|ar
dar slud| AV0AL yarg ras||rya d|seluju| o|er l|r eva|uas| dar| |eroaga yarg
oerWerarg.


Pasa| Z
Ketentuan umum peraturan zonas| kawasan |ndustr|
Pasa| 93

80
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar |rduslr| seoaga|rara d|ra|sud da|ar
Pasa| 51 ayal (2) rurul r d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. urlu| rer|rg|al|ar produ|l|l|las dar |e|eslar|ar ||rg|urgar pergeroargar
|aWasar |rduslr| rarus rerperral||ar aspe| e|o|og|s;
o. Lo|as| |aWasar |rduslr| l|da| d|per|erar|ar oeroalasar |argsurg dergar
|aWasar perru||rar;
c. Pada |aWasar |rduslr| d|per|erar|ar adarya perru||rar perurjarg |eg|alar
|rduslr| yarg d|oargur sesua| |elerluar perurdarg-urdargar yarg oer|a|u;
d. Pada |aWasar |rduslr| ras|r d|per|erar|ar adarya sarara dar prasarara
W||ayar sesua| dergar |elerluar yarg oer|a|u;
e. Pergeroargar |aWasar |rduslr| rarus d||erg|ap| dergar ja|ur r|jau
(reenoe|r) seoaga| peryargga arlar lurgs| |aWasar, dar sarara pergo|arar
||roar.
l. Pergeroargar zora |rduslr| yarg ler|ela| pada separjarg ja|ar arler| alau
|o|e|lor rarus d||erg|ap| dergar 1ronrae roao urlu| |e|arcarar a|ses|o|||las;
g. 3el|ap |eg|alar |rduslr| rarus d||erg|ap| dergar upaya perge|o|aar ||rg|urgar
dar upaya perarlauar ||rg|urgar serla d||a|u|ar slud| AV0AL.

Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar |rduslr| seoaga|rara d|ra|sud da|ar
Pasa| 85 ayal (1) rurul r d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. urlu| rer|rg|al|ar produ|l|l|las dar |e|eslar|ar ||rg|urgar pergeroargar
|aWasar |rduslr| rarus rerperral||ar aspe| e|o|og|s;
o. |o|as| |aWasar |rduslr| l|da| d|per|erar|ar oeroalasar |argsurg dergar
|aWasar perru||rar;
c. pada |aWasar |rduslr| d|per|erar|ar adarya perru||rar perurjarg
|eg|alar |rduslr| yarg d|oargur sesua| |elerluar perurdarg-urdargar yarg
oer|a|u;
d. pada |aWasar |rduslr| ras|r d|per|erar|ar adarya sarara dar prasarara
W||ayar sesua| dergar |elerluar yarg oer|a|u;
e. pergeroargar |aWasar |rduslr| rarus d||erg|ap| dergar ja|ur r|jau
(reenoe|r) seoaga| peryargga arlar lurgs| |aWasar, dar sarara pergo|arar
||roar.
l. pergeroargar zora |rduslr| yarg ler|ela| pada separjarg ja|ar arler| alau
|o|e|lor rarus d||erg|ap| dergar 1ronrae roao urlu| |e|arcarar a|ses|o|||las;
g. pada |aWasar |rduslr| rarus rer||||| 8adar Perge|o|aar KaWasar dar
8adar Adr|r|slras| KaWasar;
r. sel|ap perusaraar yarg oerada pada |aWasar |rduslr| Waj|o rer||||| |j|r
usara |rduslr|;
|. sel|ap |eg|alar |rduslr| rarus d||erg|ap| dergar upaya perge|o|aar
||rg|urgar dar upaya perarlauar ||rg|urgar serla d||a|u|ar slud| AV0AL.
r. |elerluar ||roar |rduslr| :
1. ||roar d||ararg d|ouarg |e pera|rar alau d|perdar d| da|ar larar secara
|argsurg larpa re|a|u| proses pergo|arar ||roar ler|eo|r daru|u;
2. |rsla|as| pergo|arar ||roar rul|a| ada.


Pasa| ZZ
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar par|W|sala seoaga|rara d|ra|sud da|ar
Pasa| 51 ayal (2) rurul | d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. Pada |aWasar par|W|sala a|ar l|da| d|per|erar|ar d||a|u|ar |eg|alar yarg
dapal reryeoao|ar rusa|rya |ord|s| a|ar lerulara yarg rerjad| ooye|
Ketentuan umum peraturan zonas| kawasan par|w|sata
Pasa| 91
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar par|W|sala seoaga|rara d|ra|sud da|ar
Pasa| 85 ayal (1) rurul | d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. pada |aWasar par|W|sala a|ar l|da| d|per|erar|ar d||a|u|ar |eg|alar yarg
dapal reryeoao|ar rusa|rya |ord|s| a|ar lerulara yarg rerjad| ooye|

81
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


W|sala a|ar;
o. 0a|ar |aWasar par|W|sala d||ararg d|oargur perru||rar dar |rduslr| yarg
l|da| ler|a|l dergar |eg|alar par|W|sala;
c. 0a|ar |aWasar par|W|sala d|per|erar|ar adarya sarara dar prasarara yarg
rerdu|urg |eg|alar par|W|sala dar s|sler prasarara W||ayar sesua| dergar
|elerluar perurdarg-urdargar yarg oer|a|u;
d. Pada |aWasar par|W|sala d|per|erar|ar d||a|u|ar pere||l|ar dar perd|d||ar.
e. Pada |aWasar par|W|sala a|ar l|da| d|per|erar|ar adarya oargurar |a|r
|ecua|| oargurar perdu|urg |eg|alar W|sala a|ar;
l. Pergeroargar par|W|sala rarus d||erg|ap| dergar upaya perge|o|aar
||rg|urgar dar upaya perarlauar ||rg|urgar serla slud| AV0AL.

W|sala a|ar;
o. da|ar |aWasar par|W|sala d||ararg d|oargur perru||rar dar |rduslr| yarg
l|da| ler|a|l dergar |eg|alar par|W|sala;
c. pa|ar |aWasar par|W|sala d|per|erar|ar adarya sarara dar prasarara yarg
rerdu|urg |eg|alar par|W|sala dar s|sler prasarara W||ayar sesua| dergar
|elerluar perurdarg-urdargar yarg oer|a|u;
d. pada |aWasar par|W|sala d|per|erar|ar d||a|u|ar pere||l|ar dar perd|d||ar.
e. pada |aWasar par|W|sala a|ar l|da| d|per|erar|ar adarya oargurar |a|r
|ecua|| oargurar perdu|urg |eg|alar W|sala a|ar;
l. pergeroargar par|W|sala rarus d||erg|ap| dergar upaya perge|o|aar
||rg|urgar dar upaya perarlauar ||rg|urgar serla slud| AV0AL.


Pasa| Z8
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar perru||rar seoaga|rara d|ra|sud
da|ar Pasa| 51 ayal (2) rurul j d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. Perurlu|ar |aWasar perru||rar d|per|erar|ar urlu| d|a||rlurgs||ar sesua|
dergar |elerluar peralurar perurdarg-urdargar yarg oer|a|u;
o. Pada |aWasar perru||rar d|per|erar|ar adarya sarara dar prasarara
perdu|urg las|||las perru||rar sesua| dergar pelurju| le|r|s dar peralurar
yarg oer|a|u;
c. 0a|ar |aWasar perru||rar ras|r d|per|erar|ar d|oargur prasarara W||ayar
sesua| dergar |elerluar peralurar yarg oer|a|u;
d. KaWasar perru||rar rarus d||erg|ap| dergar las|||las sos|a| lerrasu| Ruarg
Terou|a l|jau (RTl) per|olaar dergar |uas pa||rg sed|||l 30 dar| |uas
|aWsar per|olaar;
e. 0a|ar |aWasar perru||rar ras|r d|per|erar|ar adarya |eg|alar |rduslr|
s|a|a rurar largga dar las|||las sos|a| e|oror| |a|rrya dergar s|a|a
pe|ayarar ||rg|urgar;
l. KaWasar perru||rar l|da| d|per|erar|ar d|oargur d| da|ar |aWasar
||rdurg/|orservas| dar |arar perlar|ar dergar |r|gas| le|r|s;

g. 0a|ar |aWasar perru||rar l|da| d|per|erar|ar d||eroarg|ar |eg|alar yarg
Ketentuan umum peraturan zonas| kawasan peruntukan permuk|man
Pasa| 95
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar perurlu|ar perru||rar seoaga|rara
d|ra|sud da|ar Pasa| 85 rurul j, re||pul|:
a. |eg|alar yarg d||z|r|ar, re||pul|:
1. pergeroargar |aWasar leroargur urlu| perru||rar ada|ar pada
|arar yarg sesua| dergar |r|ler|a l|s|| |aWasar perru||rar;
2. |eg|alar peroargurar/pergeroargar suroer resapar a|r;
3. |eg|alar peroargurar/peralaar serpadar surga|;
4. |eg|alar peroargurar perru||rar perdesaar dar perru||rar
per|olaar;
5. peroargurar TP3; dar
6. pergeroargar dar peroargurar ruarg lerou|a r|jau seperl| re|reas|
larar (larar pas|l), larar |ola, RTl |a|rrya (roo1 aroen, o|uroa|,d||).
o. |eg|alar yarg d||z|r|ar leroalas,re||pul|:
1. peroalasar |aWasar perru||rar pada area| dergar |e|erergar >30;
2. |eg|alar peroargurar/peralaar se||lar erourg dar rala a|r;
3. |eg|alar jasa seperl| jasa |euargar/peroar|ar, jasa pe|ayarar
perd|d||ar, jasa pe|ayarar |eseralar, jasa pe|ayarar sos|a|, jasa usara
pe|ayarar re|reas| dar r|ourar, jasa usara ra|arar dar r|rurar, jasa
peraWalar/peroa||ar/reparas|, jasa perg|r|rar pesarar/e|sped|s|, jasa
proles|ora|, jasa pera|arar, jasa perg|rapar, jasa par|W|sala, jasa

82
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


rerggarggu lurgs| perru||rar dar |e|argsurgar |er|dupar sos|a|
rasyara|al.
r. Pergeroargar |aWasar perru||rar rarus d||a|u|ar sesua| |elerluar
peralurar yarg oer|a|u d| o|darg perurarar dar perru||rar;
|. Peroargurar rur|ar dar |eg|alar |a|rrya d| |aWasar perru||rar rarus
sesua| dergar peralurar le|r|s dar peralurar |a|rrya yarg oer|a|u ( K08,
KL8, serpadar oargurar, dar |a|r seoaga|rya).
j. Pada |aWasar perru||rar per|olaar rarus d|sed|a|ar prasarara dar sarara
dasar perdu|urg perru||rar yarg lersarourg dergar s|sler prasarara
per|olaar yarg sudar ada.

perjua|ar/perseWaar |erdaraar pr|oad|/r|aga, jasa perjua|ar/perseWaar
pera|alar dar per|erg|apar |erdaraar, jasa urur |a|rrya;
4. |eg|alar perdagargar seperl| Warurg lo|o, perlo|oar, pasar lrad|s|ora|,
pasar ||rg|urgar, perya|urar gros|r, superrar|el, snopp|n oenrer, jer|s
perdagargar |a|rrya;
5. |eg|alar peroargurar |arlor perer|rlarar (|aoupaler, |ecaralar,
desa/|e|urarar) dar |arlor puo||| |a|rrya;
6. peroargurar las|||las perdu|urg lar|ar (ress, d|||al, per|arlorar,
po|se|, |orar||, po|da); dar
7. |eg|alar pergeroargar/peroargurar rular |ola.
c. |eg|alar yarg d||z|r|ar oersyaral, re||pul| :
1. |eg|alar peroargurar lrarsr|s|, re|ay, dar d|slr|ous| ||slr||,
le|e|orur||as| dar ererg|;
2. |eg|alar jasa perjua|ar oarar oa|ar (3P8u, 3P8E/0);
3. |eg|alar peroargurar las|||las ||rg|urgar seperl| lPAL/lPLT dar TPA;
4. |eg|alar peroargurar lrduslr| ror po|ul|l dar oers|a|a |ec||.

d. |eg|alar peroargurar rurar l|rgga| dergar persyaralar rererur|
|elerluar le|r|s per||rdurgar selerpal serla rerdapal perselujuar le|r|s
|rslars| ler|a|l; dar

e. |eg|alar yarg d||ararg pada |aWasar perru||rar ada|ar serua
perarlaalar ruarg oa|| urlu| oud|daya perlar|ar raupur oud|daya ror
perlar|ar |ecua|| yarg d||alegor||ar d||z|r|ar leroalas dar oersyaral
lerseoul d| alas.


Pasa| Z9
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar perurlu|ar |a|rrya seoaga|rara
d|ra|sud da|ar Pasa| 51 ayal (2) rurul | d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. Perurlu|ar |aWasar d|per|erar|ar urlu| d|a||rlurgs||ar sesua| dergar
|elerluar peralurar perurdarg-urdargar yarg oer|a|u.
o. 0|per|erar|ar adarya sarara dar prasarara perdu|urg las|||las perurlu|ar
lerseoul sesua| dergar pelurju| le|r|s dar peralurar yarg oer|a|u.
c. A|o|as| perurlu|ar yarg d|per|erar|ar ada|ar |arar lerou|a (daral dar
pera|rar |aul) yarg oe|ur secara |rusus d|lelap|ar lurgs| perarlaalarrya
Ketentuan umum peraturan zonas| kawasan peruntukan |a|nnya
Pasa| 9
Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar perurlu|ar |a|rrya seoaga|rara
d|ra|sud da|ar Pasa| 85 rurul | d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. perurlu|ar |aWasar d|per|erar|ar urlu| d|a||rlurgs||ar sesua| dergar
|elerluar peralurar perurdarg-urdargar yarg oer|a|u.
o. d|per|erar|ar adarya sarara dar prasarara perdu|urg las|||las
perurlu|ar lerseoul sesua| dergar pelurju| le|r|s dar peralurar yarg
oer|a|u.
c. a|o|as| perurlu|ar yarg d|per|erar|ar ada|ar |arar lerou|a (daral dar
pera|rar |aul) yarg oe|ur secara |rusus d|lelap|ar lurgs| perarlaalarrya

83
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


dar oe|ur oarya| d|rarlaal|ar o|er rarus|a serla rer||||| a|ses yarg
rerada| urlu| peroargurar |rlraslru|lur.
d. 0||ararg re|a|u|ar |eg|alar yarg rerusa| lurgs| e|os|sler daerar
perurlu|ar.
e. Peroargurar |aWasar perurlu|ar |a|rrya rarus sesua| dergar peralurar
le|r|s dar peralurar |a|rrya yarg ler|a|l (K08, KL8, serpadar oargurar, dar
|a|r seoaga|rya).
l. Keg|alar peroargurar l|da| d|per|erar|ar d||a|u|ar d| da|ar |aWasar
||rdurg.
g. Pada |aWasar perlararar dar |eararar pergeroargar |eg|alar oud|daya
d||a|u|ar secara se|e|l|l urlu| rerjaga lurgs| ulararya.
r. Perurlu|ar |aWasar perlararar dar |eararar d|arlararya ada|ar seoaga|
oas|s r|||ler.

dar oe|ur oarya| d|rarlaal|ar o|er rarus|a serla rer||||| a|ses yarg
rerada| urlu| peroargurar |rlraslru|lur.
d. d||ararg re|a|u|ar |eg|alar yarg rerusa| lurgs| e|os|sler daerar
perurlu|ar.
e. peroargurar |aWasar perurlu|ar |a|rrya rarus sesua| dergar peralurar
le|r|s dar peralurar |a|rrya yarg ler|a|l (K08, KL8, serpadar oargurar,
dar |a|r seoaga|rya).
l. peg|alar peroargurar l|da| d|per|erar|ar d||a|u|ar d| da|ar |aWasar
||rdurg.
g. pada |aWasar perlararar dar |eararar pergeroargar |eg|alar
oud|daya d||a|u|ar secara se|e|l|l urlu| rerjaga lurgs| ulararya.
r. perurlu|ar |aWasar perlararar dar |eararar d|arlararya ada|ar
seoaga| oas|s r|||ler.
Ketentuan umum Peraturan Zonas| 8|stem Jar|ngan
Prasarana dan 8arana Prov|ns| dan Kabupaten
Pasa| 80
Kelerluar urur peralurar zoras| s|sler per|olaar seoaga|rara d|ra|sud da|ar
51 ayal (3) rurul a d|lelap|ar seoaga| oer||ul :
a. 3esua| dergar lurgs| dar perarar per|olaar yarg oersarg|ular;
o. 3esua| dergar |ara|ler|sl|| l|s|| per|olaar dar sos|a| oudaya rasyara|alrya;
c. rergacu pada slardar le|r|| perercaraar yarg oer|a|u;
d. Perer|rlar |aoupaler l|da| d|per|erar|ar reruoar s|sler per|olaar yarg
le|ar d|lelap|ar pada s|sler ras|ora| dar prov|rs|, |ecua|| alas usu|ar
perer|rlar |aoupaler dar d|sepa|al| oersara;

e. Perer|rlar |aoupaler Waj|o rere||rara dar rergarar|ar s|sler per|olaar
ras|ora| dar prov|rs| yarg ada d| W||ayar |aoupaler KolaWar|rg|r 8aral.

Ketentuan Umum peraturan Zonas| Kawasan 8trateg|s Kabupaten
Pasa| 9Z
(1) Kelerluar urur peralurar zoras| d| |aWasar slraleg|s |aoupaler

84
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


seoaga|rara d|ra|sud da|ar pasa| 59 ayal (1) rurul | re||pul|:
a. |elerluar urur peralurar zoras| |aWasar slraleg|s perlurourar
e|oror|;
o. |elerluar urur peralurar zoras| |aWasar slraleg|s |aWasar sos|a|
|u|lura|; dar
c. |elerluar urur peralurar zoras| |aWasar slraleg|s dar| sudul
|eperl|rgar ||rg|urgar.
(2) Kelerluar urur peralurar zoras| pada |aWasar perlurourar e|oror|
seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul a ada|ar seoaga| oer||ul :
a. |aWasar perurjarg e|oror| rarus d|lurjarg sarara dar prasarara yarg
rerada| ser|rgga rer|rou||ar r|ral |rveslas| yarg oesar;
o. pada sel|ap oag|ar dar| |aWasar slraleg|s e|oror| rarus d|upaya|ar
urlu| rergel|s|er|ar peruoarar lurgs| ruarg urlu| |aWasar leroargur
re|a|u| ararar oargurar verl||a| sesua| |ord|s| |aWasar ras|rg-
ras|rg;
c. pada |aWasar slraleg|s secara e|oror| rarus d|a|o|as||ar ruarg alau
zora secara |rusus dar rarus d||erg|ap| dergar ruarg lerou|a r|jau
urlu| reroer||ar |esegarar d| lergar |eg|alar yarg |rlers|lasrya
l|rgg| serla zora lerseoul rarus lelap d|perlarar|ar;
d. peruoarar alau peraroarar lurgs| ruarg lerlerlu pada ruarg lerou|a d|
|aWasar |r| oo|er d||a|u|ar separjarg ras|r da|ar oalas aroarg
peryed|aar ruarg lerou|a |ecua|| urlu| RTl |aWasar per|olaar l|da|
d|peroo|er|ar; dar
e. da|ar pergalurar |aWasar slraleg|s e|oror| |r| zora yarg d|r||a|
perl|rg l|da| oo|er d||a|u|ar peruoarar lurgs| dasarrya.

85
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


(3) Kelerluar urur peralurar zoras| pada |aWasar sos|a| |u|lura| seoaga|rara
d|ra|sud pada ayal (1) rurul o ada|ar seoaga| oer||ul:
a. |aWasar sos|o-|u|lura| lerd|r| alas |aWasar per|rgga|ar sejarar ya|r|
KaWasar 3e||lar 8argurar Kerajaar/Kesu|larar d| Parg|a|ar 8ur dar
d| Kecaralar KolaWar|rg|r Lara. 3ecara urur |aWasar |r| pada
rad|us lerlerlu rarus d|||rdurg| dar| peruoarar lurgs| yarg l|da|
rerdu|urg |eoeradaar 8argurar Kerajaar/Kesu|larar alau dar|
|eg|alar yarg |rlers|lasrya l|rgg| ser|rgga rerggarggu eslel||a dar
lurgs| rorurerla| 8argurar Kerajaar/Kesu|larar;
o. o||a se||lar |aWasar |r| sudar lerdapal oargurar r|sa|rya perurarar
rarus d|oalas| pergeroargarya;
c. urlu| |eperl|rgar par|W|sala oo|er d|laroar|ar lurgs| perurjarg
r|sa|rya souven|r snop alau alra|s| W|sala yarg sa||rg rerurjarg larpa
rergr||arg|ar |derl|las dar |ara|ler |aWasar;
d. pada zora |r| l|da| oo|er d||a|u|ar peruoarar da|ar oerlu| per|rg|alar
|eg|alar alau peruoarar ruarg d| se||larrya yarg d|rurg||r|ar dapal
rerggarggu lurgs| dasarrya;
e. peraroarar lurgs| lerlerlu pada sualu zora |r| l|da| oo|er d||a|u|ar
urlu| lurgs| yarg oerlerlargar, r|sa|rya perdagargar dar jasa yarg
l|da| ler|a|l card| dar par|W|sala; serla
l. pada se||lar zora |r| oargurar l|da| oo|er re|eo|r| |el|rgg|ar 2/3
(duaperl|ga) dar| 8argurar Kerajaar/Kesu|larar yarg ada.
(1) Kelerluar urur peralurar zoras| |aWasar slraleg|s dar| sudul |eperl|rgar
||rg|urgar seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul c ada|ar seoaga|
oer||ul:
a. pada |aWasar |r| yarg lerrasu| da|ar |alegor| zora |rl| rarus

86
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


d|||rdurg| dar l|da| d||a|u|ar peruoarar yarg dapal rerggarggu lurgs|
||rdurg;
o. pada |aWasar yarg le|ar d|lelap|ar rer||||| lurgs| ||rg|urgar dar
lerdapal |erusa|ar oa|| pada zora |rl| raupur zora perurjarg rarus
d||a|u|ar pergeroa||ar |e rora aWa| ser|rgga |er|dupar salWa |arg|a
dar d|||rdurg| dapal |eslar|;
c. urlu| rerurjarg |e|eslar|ar dar rercegar |erusa|ar da|ar jarg|a
parjarg rarus re|a|u|ar percepalar rerao|||las| |arar;
d. pada zora yarg le|ar d|lelap|ar rer||||| lurgs| per||rdurgar ||rg|urgar
lelap| saal |r| sudar oera||r lurgs| rerjad| |aWasar oud|daya |rususrya
oud|daya serus|r, ra|a rarus rergeroarg|ar rular ra|yal;
e. pada zora-zora |r| oo|er re|a|u|ar |eg|alar par|W|sala a|ar se|a||gus
rerarar|ar gera|ar c|rla a|ar;
l. pada |aWasar yarg d|da|arrya lerdapal zora ler|a|l |erarpuar
lararrya urlu| peresapar a|r ra|a oo|er dar d|sarar|ar urlu|
peroualar surur-surur resapar; dar
g. pada zora |rl| raupur perurjarg o||a ler|arjur urlu| |eg|alar oud|daya
|rususrya perru||rar dar oud|daya lararar serus|r, l|da| oo|er
d||eroarg|ar |eo|r |arjul alau d|oalas| dar secara oerlarap
d|a||rlurgs||ar |eroa|| |e zora ||rdurg.
ag|an Ket|ga
Ketentuan Per|z|nan
Pasa| 85
(1) Per|z|rar seoaga|rara yarg d|ra|sud da|ar Pasa| 51 ayal (2) rurul o
ag|an Ket|ga
Ketentuan Per|z|nan
Pasa| 98
(1) Per|z|rar seoaga|rara yarg d|ra|sud da|ar Pasa| 58 ayal (2) rurul o

87
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


rerupa|ar acuar oag| pejaoal yarg oerWerarg da|ar peroer|ar |z|r
perarlaalar ruarg sesua| rercara slru|lur ruarg dar po|a ruarg yarg
d|lelap|ar da|ar Peralurar 0aerar |r|.
(2) lz|r perarlaalar ruarg d|oer||ar o|er pejaoal yarg oerWerarg sesua| dergar
|eWerargarrya dar |elerluar peralurar perurdarg-urdargar.
(3) Peroer|ar |z|r perarlaalar ruarg d||a|u|ar rerurul prosedur alau re|ar|sre
sesua| dergar |elerluar peralurar perurdarg-urdargar.
(1) Kelerluar |eo|r |arjul rergera| |elerluar per|z|rar W||ayar |aoupaler d|alur
dergar peralurar 8upal|.
Pasa| 8
(1) Jer|s per|z|rar ler|a|l perarlaalar ruarg yarg ada d| Kaoupaler seoaga|rara
d|ra|sud da|ar Pasa| 51 ayal (2), lerd|r| alas:
a. |z|r pr|rs|p;
o. |z|r |o|as|;
c. |z|r pergguraar perarlaalar larar; dar
d. |z|r rerd|r||ar oargurar.
(2) Ve|ar|sre per|z|rar seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) rurul a-d d|alur
|eo|r |arjul dergar Peralurar 8upal|.

rerupa|ar acuar oag| pejaoal yarg oerWerarg da|ar peroer|ar |z|r
perarlaalar ruarg sesua| rercara slru|lur ruarg dar po|a ruarg yarg
d|lelap|ar da|ar Peralurar 0aerar |r|.
(2) lz|r perarlaalar ruarg seoaga|rara d|ra|sud da|ar ayal (1) dapal oerupa :
a. lz|r Lo|as|;
o. lz|r Pergguraar Perarlaalar Tarar (lPPT);
c. lz|r Verd|r||ar 8argurar; dar
d. lj|r |a|rrya oerdasar|ar peralurar perurdargar.
(3) Jer|s per|z|rar se|a|r seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (2) yarg rarus
rergacu pada peralurar daerar |r| arlara |a|r lz|r urdarg-urdarg 0argguar
(uu0/l0), AV0AL, dar |z|r usara.
(1) 3el|ap orarg yarg a|ar rerarlaal|ar ruarg Waj|o rer||||| |z|r perarlaalar
ruarg;
(5) 3el|ap orarg yarg le|ar rer||||| |z|r perarlaalar ruarg Waj|o re|a|sara|ar
perarlaalar ruarg sesua| dergar syaral yarg d|lerlu|ar da|ar |z|rrya; dar
() Ve|ar|sre dar syaral urlu| rerpero|er |z|r perarlaalar ruarg d|lerlu|ar
|eo|r |arjul dergar Peralurar 8upal|;

ag|an Keempat
Ketentuan |nsent|f dan 0|s|nsent|f
Pasa| 8Z
(1) Kelerluar |rserl|l dar d|s|rserl|l seoaga|rara yarg d|ra|sud da|ar Pasa| 53
ayal (3) rurul c rerupa|ar acuar oag| pejaoal yarg oerWerarg da|ar
peroer|ar |rserl|l dar pergeraar d|s|rserl|l;

ag|an Keempat
Ketentuan |nsent|f dan 0|s|nsent|f
Pasa| 99
Kelerluar |rserl|l dar d|s|rserl|l seoaga|rara yarg d|ra|sud da|ar Pasa| 58 ayal
(2) rurul c rerupa|ar acuar oag| pejaoal yarg oerWerarg da|ar peroer|ar |rserl|l
dar pergeraar d|s|rserl|l ;

(1) Peroer|ar |rserl|l seoaga|rara yarg d|ra|sud da|ar Pasa| 58 ayal (2)
re||pul|:
a. |rserl|l l|s|a|, re||pul|:
1. peroer|ar |er|rgarar paja|, dar
2. pergurargar relr|ous|.
o. |rserl|l ror-l|s|a|, re||pul|:

88
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


1. peroer|ar |orpersas|;
2. suos|d| s||arg;
3. |erudarar per|z|rar;
1. |roa|ar;
5. seWa ruarg;
. urur sarar;
Z. peryed|aar prasarara dar sarara;
8. pergrargaar; dar
9. puo|||as| alau proros|.
(2) Peroer|ar |rserl|l seoaga|rara yarg d|ra|sud pada Pasa| 58 ayal (2)
d|luju|ar pada |aWasar-|aWasar yarg rarus d|dororg per|eroargarrya,
re||pul|:
a. |aWasar per|olaar Parg|a|ar 8ur, Kura|, Parg|a|ar Lada, Parg|a|ar
8arlerg, KolaWar|rg|r dar Parg|ul;;
o. |aWasar per|eourar dergar |orod|las urggu|ar |aoupaler;
c. |aWasar W|sala a|ar, W|sala oudaya, dar W|sala oualar;
d. |aWasar pusal agropo||lar d| Parg|a|ar Lada dar Parg|a|ar 8arlerg
e. |aWasar r|rapo||lar d| |ecaralar Kura|;.
l. KaWasar |rduslr| d| |ecaralar Kura|, Parg|a|ar Lada dar Parg|a|ar
8arlerg


(3) Peroer|ar d|s|rserl|l seoaga|rara yarg d|ra|sud da|ar Pasa| 58 ayal
(2) re||pul|:
a. d|s|rserl|l l|s|a|, oerupa pergeraar paja| yarg l|rgg|;
o. d|s|rserl|l ror l|s|a|, re||pul|:
1. |eWaj|oar reroer| |orpersas|;
2. persyaralar |rusus da|ar per|z|rar;
3. |eWaj|oar peroer|ar |roa|ar; dar
1. peroalasar peryed|aar prasarara dar sarara.
(1) Peroer|ar d|s|rserl|l seoaga|rara yarg d|ra|sud pada Pasa| 58 ayal (2)
d|luju|ar lerradap |eg|alar-|eg|alar yarg rarus d||erda|||ar
per|eroargarrya, re||pul|:
a. |eg|alar perlar|ar dar per|eourar yarg oerada pada |aWasar ||rdurg;
o. |eg|alar perlaroargar d| |uar |aWasar perlaroargar; dar
c. |eg|alar perru||rar d| |aWasar ||rdurg.

89
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


8ag|ar Ke||ra
Arahan 8anks|
Pasa| 88
(1) Ararar sar|s| rerupa|ar ararar |elerluar pergeraar sar|s| adr|r|slral|l
|epada pe|arggar perarlaalar ruarg yarg a|ar rerjad| acuar oag|
perer|rlar daerar;
(2) Pergeraar sar|s| d||a|u|ar lerradap:
a. perarlaalar ruarg yarg l|da| sesua| dergar rercara slru|lur ruarg
dar po|a ruarg;
o. pe|arggarar |elerluar urur peralurar zoras|;
c. perarlaalar ruarg larpa |z|r perarlaalar ruarg yarg d|lero|l|ar
oerdasar|ar RTRw |aoupaler;
d. perarlaalar ruarg l|da| sesua| dergar |z|r perarlaalar ruarg yarg
oerdasar|ar RTRw |aoupaler;
e. pe|arggarar |elerluar yarg d|lelap|ar da|ar persyaralar |z|r
perarlaalar ruarg yarg d|lero|l|ar oerdasar|ar RTRw |aoupaler;
l. perarlaalar ruarg yarg rergra|arg| a|ses lerradap |aWasar yarg
o|er peralurar perurdarg-urdargar d|ryala|ar seoaga| r|||| urur;
dar/alau
g. perarlaalar ruarg dergar |z|r yarg d|pero|er dergar prosedur yarg
l|da| oerar.
Pasa| 89
(1) Terradap pe|arggarar seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 88 ayal (2)
d||era|ar sar|s| adr|r|slral|l oerupa:
a. per|rgalar lerlu||s;
o. pergrerl|ar sererlara |eg|alar;
c. pergrerl|ar sererlara pe|ayarar urur;
d. perulupar |o|as|;
e. percaoular |z|r;
l. peroala|ar |z|r;
g. peroorg|arar oargurar;
r. peru||rar lurgs| ruarg; dar
|. derda adr|r|slral|l.

ag|an Ke||ma
Arahan 8anks|
Pasa| 100
(1) Ararar sar|s| seoaga|rara yarg d|ra|sud da|ar Pasa| 58 ayal (2) rurul d
rerupa|ar ararar |elerluar pergeraar sar|s| adr|r|slral|l |epada pe|arggar
perarlaalar ruarg yarg a|ar rerjad| acuar oag| perer|rlar daerar;
(2) Pergeraar sar|s| d||a|u|ar lerradap:
a. perarlaalar ruarg yarg l|da| sesua| dergar rercara slru|lur ruarg dar
po|a ruarg;
o. pe|arggarar |elerluar urur peralurar zoras|;
c. perarlaalar ruarg larpa |z|r perarlaalar ruarg yarg d|lero|l|ar
oerdasar|ar RTRw |aoupaler;
d. perarlaalar ruarg l|da| sesua| dergar |z|r perarlaalar ruarg yarg
oerdasar|ar RTRw |aoupaler;
e. pe|arggarar |elerluar yarg d|lelap|ar da|ar persyaralar |z|r
perarlaalar ruarg yarg d|lero|l|ar oerdasar|ar RTRw |aoupaler;
l. perarlaalar ruarg yarg rergra|arg| a|ses lerradap |aWasar yarg
o|er peralurar perurdarg-urdargar d|ryala|ar seoaga| r|||| urur;
dar/alau
g. perarlaalar ruarg dergar |z|r yarg d|pero|er dergar prosedur yarg
l|da| oerar.
Pasa|101
Terradap pe|arggarar seoaga|rara d|ra|sud da|ar Pasa| 100 ayal (2) d||era|ar
sar|s| adr|r|slral|l oerupa:
a. per|rgalar lerlu||s;
o. pergrerl|ar sererlara |eg|alar;
c. pergrerl|ar sererlara pe|ayarar urur;
d. perulupar |o|as|;
e. percaoular |z|r;
l. peroala|ar |z|r;
g. peroorg|arar oargurar;
r. peru||rar lurgs| ruarg; dar
|. derda adr|r|slral|l.90
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRNPasa| 90
(1) Per|rgalar lerlu||s seoaga|rara d|ra|sud pada pasa| 88 ayal (1) rurul a
d|oer||ar o|er pejaoal yarg oerWerarg da|ar pererl|oar pe|arggarar
perarlaalar ruarg re|a|u| perero|lar sural per|rgalar lerlu||s seoarya|-
oarya|rya 3 (l|ga) |a||.
(2) Pergrerl|ar |eg|alar sererlara seoaga|rara d|ra|sud pada pasa| 89 ayal (1)
rurul o d||a|u|ar re|a|u| |arg|ar-|arg|ar seoaga| oer||ul:
a. Perero|lar sural per|rlar pergrerl|ar |eg|alar sererlara dar| pejaoal
yarg oerWerarg re|a|u|ar pererl|oar pe|arggarar perarlaalar
ruarg;
o. Apao||a pe|arggar rergaoa||ar per|rlar pergrerl|ar |eg|alar
sererlara, pejaoal yarg oerWerarg re|a|u|ar pererl|oar dergar
rerero|l|ar sural |epulusar pergeraar sar|s| pergrerl|ar sererlara
secara pa|sa lerradap |eg|alar perarlaalar ruarg;
c. Pejaoal yarg oerWerarg re|a|u|ar l|rda|ar pererl|oar dergar
reroer|laru|ar |epada pe|arggar rergera| pergeraar sar|s|
pergrerl|ar |eg|alar perarlaalar ruarg dar a|ar segera d||a|u|ar
l|rda|ar pererl|oar o|er aparal pererl|oar;
d. 8erdasar|ar sural |epulusar pergeraar sar|s|, pejaoal yarg
oerWerarg re|a|u|ar pererl|oar dergar oarluar aparal pererl|oar
re|a|u|ar pergrerl|ar |eg|alar perarlaalar ruarg secara pa|sa; dar
e. 3ele|ar |eg|alar perarlaalar ruarg d|rerl||ar, pejaoal yarg
oerWerarg re|a|u|ar pergaWasar agar |eg|alar perarlaalar ruarg
yarg d|rerl||ar l|da| oeroperas| |eroa|| sarpa| dergar lerperur|rya
|eWaj|oar pe|arggar urlu| reryesua||ar perarlaalar ruargrya
dergar rercara lala ruarg dar/alau |elerluar le|r|s perarlaalar
ruarg yarg oer|a|u.
(3) Pergrerl|ar sererlara pe|ayarar urur seoaga|rara d|ra|sud pada pasa|
89 ayal (1) rurul c d||a|u|ar re|a|u| |arg|ar-|arg|ar seoaga| oer||ul:
a. Perero|lar sural peroer|laruar pergrerl|ar sererlara pe|ayarar
urur dar| pejaoal yarg oerWerarg re|a|u|ar pererl|oar pe|arggarar
perarlaalar ruarg (reroual sural peroer|laruar pergrerl|ar
sererlara pe|ayarar urur);
o. Apao||a pe|arggar rergaoa||ar sural peroer|laruar yarg
Pasa| 102
(1) Per|rgalar lerlu||s seoaga|rara d|ra|sud pada pasa| 101 rurul a d|oer||ar
o|er pejaoal yarg oerWerarg da|ar pererl|oar pe|arggarar perarlaalar
ruarg re|a|u| perero|lar sural per|rgalar lerlu||s seoarya|-oarya|rya 3 (l|ga)
|a||.
(2) Pergrerl|ar |eg|alar sererlara seoaga|rara d|ra|sud pada pasa| pasa| 101
rurul o d||a|u|ar re|a|u| |arg|ar-|arg|ar seoaga| oer||ul:
a. perero|lar sural per|rlar pergrerl|ar |eg|alar sererlara dar| pejaoal
yarg oerWerarg re|a|u|ar pererl|oar pe|arggarar perarlaalar
ruarg;
o. apao||a pe|arggar rergaoa||ar per|rlar pergrerl|ar |eg|alar
sererlara, pejaoal yarg oerWerarg re|a|u|ar pererl|oar dergar
rerero|l|ar sural |epulusar pergeraar sar|s| pergrerl|ar
sererlara secara pa|sa lerradap |eg|alar perarlaalar ruarg;
c. pejaoal yarg oerWerarg re|a|u|ar l|rda|ar pererl|oar dergar
reroer|laru|ar |epada pe|arggar rergera| pergeraar sar|s|
pergrerl|ar |eg|alar perarlaalar ruarg dar a|ar segera d||a|u|ar
l|rda|ar pererl|oar o|er aparal pererl|oar;
d. oerdasar|ar sural |epulusar pergeraar sar|s|, pejaoal yarg
oerWerarg re|a|u|ar pererl|oar dergar oarluar aparal pererl|oar
re|a|u|ar pergrerl|ar |eg|alar perarlaalar ruarg secara pa|sa;
dar
e. sele|ar |eg|alar perarlaalar ruarg d|rerl||ar, pejaoal yarg
oerWerarg re|a|u|ar pergaWasar agar |eg|alar perarlaalar ruarg
yarg d|rerl||ar l|da| oeroperas| |eroa|| sarpa| dergar lerperur|rya
|eWaj|oar pe|arggar urlu| reryesua||ar perarlaalar ruargrya
dergar rercara lala ruarg dar/alau |elerluar le|r|s perarlaalar
ruarg yarg oer|a|u.
(3) Pergrerl|ar sererlara pe|ayarar urur seoaga|rara d|ra|sud pada pasa|
101 rurul c d||a|u|ar re|a|u| |arg|ar-|arg|ar seoaga| oer||ul:
a. perero|lar sural peroer|laruar pergrerl|ar sererlara pe|ayarar
urur dar| pejaoal yarg oerWerarg re|a|u|ar pererl|oar
pe|arggarar perarlaalar ruarg (reroual sural peroer|laruar
pergrerl|ar sererlara pe|ayarar urur);
o. apao||a pe|arggar rergaoa||ar sural peroer|laruar yarg91
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


d|sarpa||ar, pejaoal yarg oerWerarg re|a|u|ar pererl|oar
rerero|l|ar sural |epulusar pergeraar sar|s| pergrerl|ar sererlara
pe|ayarar urur |epada pe|arggar dergar rerual r|rc|ar jer|s-jer|s
pe|ayarar urur yarg a|ar d|pulus;
c. Pejaoal yarg oerWerarg re|a|u|ar l|rda|ar pererl|oar
reroer|laru|ar |epada pe|arggar rergera| pergeraar sar|s|
pergrerl|ar sererlara pe|ayarar urur yarg a|ar segera
d||a|sara|ar, d|serla| r|rc|ar jer|s-jer|s pe|ayarar urur yarg a|ar
d|pulus;
d. Pejaoal yarg oerWerarg reryarpa||ar per|rlar |epada peryed|a jasa
pe|ayarar urur urlu| rergrerl||ar pe|ayarar |epada pe|arggar,
d|serla| perje|asar secu|uprya;
e. Peryed|a jasa pe|ayarar urur rergrerl||ar pe|ayarar |epada
pe|arggar; dar
l. PergaWasar lerradap pererapar sar|s| pergrerl|ar sererlara
pe|ayarar urur d||a|u|ar urlu| rerasl||ar l|da| lerdapal pe|ayarar
urur |epada pe|arggar sarpa| dergar pe|arggar rererur|
|eWaj|oarrya urlu| reryesua||ar perarlaalar ruargrya dergar
rercara lala ruarg dar |elerluar le|r|s perarlaalar ruarg yarg
oer|a|u.
(1) Perulupar |o|as| seoaga|rara d|ra|sud pada pasa| 89 ayal (1) rurul d
d||a|u|ar re|a|u| |arg|ar-|arg|ar seoaga| oer||ul:
a. Perero|lar sural per|rlar perulupar |o|as| dar| pejaoal yarg
oerWerarg re|a|u|ar pererl|oar pe|arggarar perarlaalar ruarg;
o. Apao||a pe|arggar rergaoa||ar sural per|rlar yarg d|sarpa||ar,
pejaoal yarg oerWerarg rerero|l|ar sural |epulusar pergeraar
sar|s| perulupar |o|as| |epada pe|arggar;
c. Pejaoal yarg oerWerarg re|a|u|ar l|rda|ar pererl|oar dergar
reroer|laru|ar |epada pe|arggar rergera| pergeraar sar|s|
perulupar |o|as| yarg a|ar segera d||a|sara|ar;
d. 8erdasar|ar sural |epulusar pergeraar sar|s|, pejaoal yarg
oerWerarg dergar oarluar aparal pererl|oar re|a|u|ar perulupar
|o|as| secara pa|sa; dar
e. PergaWasar lerradap pererapar sar|s| perulupar |o|as|, urlu|
rerasl||ar |o|as| yarg d|lulup l|da| d|ou|a |eroa|| sarpa| dergar
pe|arggar rererur| |eWaj|oarrya urlu| reryesua||ar perarlaalar
ruargrya dergar rercara lala ruarg dar |elerluar le|r|s perarlaalar
d|sarpa||ar, pejaoal yarg oerWerarg re|a|u|ar pererl|oar
rerero|l|ar sural |epulusar pergeraar sar|s| pergrerl|ar
sererlara pe|ayarar urur |epada pe|arggar dergar rerual r|rc|ar
jer|s-jer|s pe|ayarar urur yarg a|ar d|pulus;
c. pejaoal yarg oerWerarg re|a|u|ar l|rda|ar pererl|oar
reroer|laru|ar |epada pe|arggar rergera| pergeraar sar|s|
pergrerl|ar sererlara pe|ayarar urur yarg a|ar segera
d||a|sara|ar, d|serla| r|rc|ar jer|s-jer|s pe|ayarar urur yarg a|ar
d|pulus;
d. pejaoal yarg oerWerarg reryarpa||ar per|rlar |epada peryed|a
jasa pe|ayarar urur urlu| rergrerl||ar pe|ayarar |epada
pe|arggar, d|serla| perje|asar secu|uprya;
e. peryed|a jasa pe|ayarar urur rergrerl||ar pe|ayarar |epada
pe|arggar; dar
l. pergaWasar lerradap pererapar sar|s| pergrerl|ar sererlara
pe|ayarar urur d||a|u|ar urlu| rerasl||ar l|da| lerdapal pe|ayarar
urur |epada pe|arggar sarpa| dergar pe|arggar rererur|
|eWaj|oarrya urlu| reryesua||ar perarlaalar ruargrya dergar
rercara lala ruarg dar |elerluar le|r|s perarlaalar ruarg yarg
oer|a|u.
(1) Perulupar |o|as| seoaga|rara d|ra|sud pada pasa| 101 rurul d d||a|u|ar
re|a|u| |arg|ar-|arg|ar seoaga| oer||ul:
a. perero|lar sural per|rlar perulupar |o|as| dar| pejaoal yarg
oerWerarg re|a|u|ar pererl|oar pe|arggarar perarlaalar ruarg;
o. apao||a pe|arggar rergaoa||ar sural per|rlar yarg d|sarpa||ar,
pejaoal yarg oerWerarg rerero|l|ar sural |epulusar pergeraar
sar|s| perulupar |o|as| |epada pe|arggar;
c. pejaoal yarg oerWerarg re|a|u|ar l|rda|ar pererl|oar dergar
reroer|laru|ar |epada pe|arggar rergera| pergeraar sar|s|
perulupar |o|as| yarg a|ar segera d||a|sara|ar;
d. oerdasar|ar sural |epulusar pergeraar sar|s|, pejaoal yarg
oerWerarg dergar oarluar aparal pererl|oar re|a|u|ar perulupar
|o|as| secara pa|sa; dar
e. pergaWasar lerradap pererapar sar|s| perulupar |o|as|, urlu|
rerasl||ar |o|as| yarg d|lulup l|da| d|ou|a |eroa|| sarpa| dergar
pe|arggar rererur| |eWaj|oarrya urlu| reryesua||ar perarlaalar
ruargrya dergar rercara lala ruarg dar |elerluar le|r|s

92
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


ruarg yarg oer|a|u.
(5) Percaoular |z|r seoaga|rara d|ra|sud pada pasa| 89 ayal (1) rurul e
d||a|u|ar re|a|u| |arg|ar-|arg|ar seoaga| oer||ul:
a. Verero|l|ar sural peroer|laruar se|a||gus percaoular |z|r o|er
pejaoal yarg oerWerarg re|a|u|ar pererl|oar pe|arggarar
perarlaalar ruarg;
o. Apao||a pe|arggar rergaoa||ar sural peroer|laruar yarg
d|sarpa||ar, pejaoal yarg oerWerarg rerero|l|ar sural |epulusar
pergeraar sar|s| percaoular |z|r perarlaalar ruarg;
c. Pejaoal yarg oerWerarg reroer|laru|ar |epada pe|arggar rergera|
pergeraar sar|s| percaoular |z|r;
d. Pejaoal yarg oerWerarg re|a|u|ar l|rda|ar pererl|oar rergaju|ar
perrororar percaoular |z|r |epada pejaoal yarg rer|||||
|eWerargar urlu| re|a|u|ar percaoular |z|r;
e. Pejaoal yarg rer||||| |eWerargar urlu| re|a|u|ar percaoular |z|r
rerero|l|ar |epulusar percaoular |z|r;
l. Veroer|laru|ar |epada perarlaal ruarg rergera| slalus |z|r yarg
le|ar d|caoul, se|a||gus per|rlar urlu| rergrerl||ar |eg|alar
perarlaalar ruarg secara perrarer yarg le|ar d|caoul |z|rrya; dar
g. Apao||a pe|arggar rergaoa||ar per|rlar urlu| rergrerl||ar |eg|alar
perarlaalar yarg le|ar d|caoul |z|rrya, pejaoal yarg oerWerarg
re|a|u|ar pererl|oar |eg|alar larpa |z|r sesua| peralurar perurdarg-
urdargar yarg oer|a|u.
() Peroala|ar |z|r seoaga|rara d|ra|sud pada pasa| 89 ayal (1) rurul l d||a|u|ar
re|a|u| |arg|ar-|arg|ar seoaga| oer||ul:
a. Veroual |eroar eva|uas| yarg oer|s||ar peroedaar arlara
perarlaalar ruarg rerurul do|urer per|z|rar dergar ararar po|a
perarlaalar ruarg da|ar rercara lala ruarg yarg oer|a|u;
o. Veroer|laru|ar |epada p|ra| yarg rerarlaal|ar ruarg per|ra|
rercara peroala|ar |z|r, agar yarg oersarg|ular dapal rergaro||
|arg|ar-|arg|ar yarg d|per|u|ar urlu| rergarl|s|pas| ra|-ra| a||oal
peroala|ar |z|r;
c. Verero|l|ar sural |epulusar peroala|ar |z|r o|er pejaoal yarg
oerWerarg re|a|u|ar pererl|oar pe|arggarar perarlaalar ruarg;
d. Veroer|laru|ar |epada peregarg |z|r lerlarg |epulusar peroala|ar
|z|r;
e. Verero|l|ar sural |epulusar peroala|ar |z|r dar| pejaoal yarg rer|||||
perarlaalar ruarg yarg oer|a|u.
(5) Percaoular |z|r seoaga|rara d|ra|sud pada pasa|101 rurul e d||a|u|ar
re|a|u| |arg|ar-|arg|ar seoaga| oer||ul:
a. rerero|l|ar sural peroer|laruar se|a||gus percaoular |z|r o|er
pejaoal yarg oerWerarg re|a|u|ar pererl|oar pe|arggarar
perarlaalar ruarg;
o. apao||a pe|arggar rergaoa||ar sural peroer|laruar yarg
d|sarpa||ar, pejaoal yarg oerWerarg rerero|l|ar sural |epulusar
pergeraar sar|s| percaoular |z|r perarlaalar ruarg;
c. pejaoal yarg oerWerarg reroer|laru|ar |epada pe|arggar rergera|
pergeraar sar|s| percaoular |z|r;
d. pejaoal yarg oerWerarg re|a|u|ar l|rda|ar pererl|oar rergaju|ar
perrororar percaoular |z|r |epada pejaoal yarg rer|||||
|eWerargar urlu| re|a|u|ar percaoular |z|r;
e. pejaoal yarg rer||||| |eWerargar urlu| re|a|u|ar percaoular |z|r
rerero|l|ar |epulusar percaoular |z|r;
l. reroer|laru|ar |epada perarlaal ruarg rergera| slalus |z|r yarg
le|ar d|caoul, se|a||gus per|rlar urlu| rergrerl||ar |eg|alar
perarlaalar ruarg secara perrarer yarg le|ar d|caoul |z|rrya; dar
g. apao||a pe|arggar rergaoa||ar per|rlar urlu| rergrerl||ar |eg|alar
perarlaalar yarg le|ar d|caoul |z|rrya, pejaoal yarg oerWerarg
re|a|u|ar pererl|oar |eg|alar larpa |z|r sesua| peralurar perurdarg-
urdargar yarg oer|a|u.
() Peroala|ar |z|r seoaga|rara d|ra|sud pada pasa| 101 rurul l d||a|u|ar
re|a|u| |arg|ar-|arg|ar seoaga| oer||ul:
a. reroual |eroar eva|uas| yarg oer|s||ar peroedaar arlara
perarlaalar ruarg rerurul do|urer per|z|rar dergar ararar po|a
perarlaalar ruarg da|ar rercara lala ruarg yarg oer|a|u;
o. reroer|laru|ar |epada p|ra| yarg rerarlaal|ar ruarg per|ra|
rercara peroala|ar |z|r, agar yarg oersarg|ular dapal rergaro||
|arg|ar-|arg|ar yarg d|per|u|ar urlu| rergarl|s|pas| ra|-ra| a||oal
peroala|ar |z|r;
c. rerero|l|ar sural |epulusar peroala|ar |z|r o|er pejaoal yarg
oerWerarg re|a|u|ar pererl|oar pe|arggarar perarlaalar ruarg;
d. reroer|laru|ar |epada peregarg |z|r lerlarg |epulusar peroala|ar
|z|r;
e. rerero|l|ar sural |epulusar peroala|ar |z|r dar| pejaoal yarg

93
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


|eWerargar urlu| re|a|u|ar peroala|ar |z|r; dar
l. Veroer|laru|ar |epada perarlaal ruarg rergera| slalus |z|r yarg
le|ar d|oala||ar.
(Z) Peroorg|arar oargurar seoaga|rara d|ra|sud pada pasa| 89 ayal (1) rurul
g d||a|u|ar re|a|u| |arg|ar-|arg|ar seoaga| oer||ul:
a. Verero|l|ar sural peroer|laruar per|rlar peroorg|arar oargurar
dar| pejaoal yarg oerWerarg re|a|u|ar pererl|oar pe|arggarar
perarlaalar ruarg;
o. Apao||a pe|arggar rergaoa||ar sural peroer|laruar yarg
d|sarpa||ar, pejaoal yarg oerWerarg re|a|u|ar pererl|oar
rerge|uar|ar sural |epulusar pergeraar sar|s| peroorg|arar
oargurar;
c. Pejaoal yarg oerWerarg re|a|u|ar l|rda|ar pererl|oar
reroer|laru|ar |epada pe|arggar rergera| pergeraar sar|s|
peroorg|arar oargurar yarg a|ar segera d||a|sara|ar; dar
d. 8erdasar|ar sural |epulusar pergeraar sar|s|, pejaoal yarg
oerWerarg re|a|u|ar l|rda|ar pererl|oar dergar oarluar aparal
pererl|oar re|a|u|ar peroorg|arar oargurar secara pa|sa.
(8) Peru||rar lurgs| ruarg seoaga|rara d|ra|sud pada pasa| 89 ayal (1) rurul r
d||a|u|ar re|a|u| |arg|ar-|arg|ar seoaga| oer||ul:
a. Verelap|ar |elerluar peru||rar lurgs| ruarg yarg oer|s| oag|ar-
oag|ar yarg rarus d|pu||r|ar lurgs|rya dar cara peru||rarrya;
o. Pejaoal yarg oerWerarg re|a|u|ar pererl|oar pe|arggarar
perarlaalar ruarg rerero|l|ar sural peroer|laruar per|rlar
peru||rar lurgs| ruarg;
c. Apao||a pe|arggar rergaoa||ar sural peroer|laruar yarg
d|sarpa||ar, pejaoal yarg oerWerarg re|a|u|ar pererl|oar
rerge|uar|ar sural |epulusar pergeraar sar|s| peru||rar lurgs|
ruarg;
d. Pejaoal yarg oerWerarg re|a|u|ar l|rda|ar pererl|oar,
reroer|laru|ar |epada pe|arggar rergera| pergeraar sar|s|
peru||rar lurgs| ruarg yarg rarus d||a|sara|ar pe|arggar da|ar
jarg|a Wa|lu lerlerlu;
e. Pejaoal yarg oerWerarg re|a|u|ar l|rda|ar pererl|oar dar
re|a|u|ar pergaWasar pe|a|saraar |eg|alar peru||rar lurgs| ruarg;
l. Apao||a sarpa| jarg|a Wa|lu yarg d|lerlu|ar pe|arggar oe|ur
re|a|sara|ar peru||rar lurgs| ruarg, pejaoal yarg oerlarggurg jaWao
rer||||| |eWerargar urlu| re|a|u|ar peroala|ar |z|r; dar
l. reroer|laru|ar |epada perarlaal ruarg rergera| slalus |z|r yarg
le|ar d|oala||ar.
(Z) Peroorg|arar oargurar seoaga|rara d|ra|sud pada pasa| 101 rurul g
d||a|u|ar re|a|u| |arg|ar-|arg|ar seoaga| oer||ul:
a. rerero|l|ar sural peroer|laruar per|rlar peroorg|arar oargurar
dar| pejaoal yarg oerWerarg re|a|u|ar pererl|oar pe|arggarar
perarlaalar ruarg;
o. apao||a pe|arggar rergaoa||ar sural peroer|laruar yarg
d|sarpa||ar, pejaoal yarg oerWerarg re|a|u|ar pererl|oar
rerge|uar|ar sural |epulusar pergeraar sar|s| peroorg|arar
oargurar;
c. pejaoal yarg oerWerarg re|a|u|ar l|rda|ar pererl|oar
reroer|laru|ar |epada pe|arggar rergera| pergeraar sar|s|
peroorg|arar oargurar yarg a|ar segera d||a|sara|ar; dar
d. oerdasar|ar sural |epulusar pergeraar sar|s|, pejaoal yarg
oerWerarg re|a|u|ar l|rda|ar pererl|oar dergar oarluar aparal
pererl|oar re|a|u|ar peroorg|arar oargurar secara pa|sa.
(8) Peru||rar lurgs| ruarg seoaga|rara d|ra|sud pada pasa| 101 rurul r
d||a|u|ar re|a|u| |arg|ar-|arg|ar seoaga| oer||ul:
a. rerelap|ar |elerluar peru||rar lurgs| ruarg yarg oer|s| oag|ar-
oag|ar yarg rarus d|pu||r|ar lurgs|rya dar cara peru||rarrya;
o. pejaoal yarg oerWerarg re|a|u|ar pererl|oar pe|arggarar
perarlaalar ruarg rerero|l|ar sural peroer|laruar per|rlar
peru||rar lurgs| ruarg;
c. apao||a pe|arggar rergaoa||ar sural peroer|laruar yarg
d|sarpa||ar, pejaoal yarg oerWerarg re|a|u|ar pererl|oar
rerge|uar|ar sural |epulusar pergeraar sar|s| peru||rar lurgs|
ruarg;
d. pejaoal yarg oerWerarg re|a|u|ar l|rda|ar pererl|oar,
reroer|laru|ar |epada pe|arggar rergera| pergeraar sar|s|
peru||rar lurgs| ruarg yarg rarus d||a|sara|ar pe|arggar da|ar
jarg|a Wa|lu lerlerlu;
e. pejaoal yarg oerWerarg re|a|u|ar l|rda|ar pererl|oar dar
re|a|u|ar pergaWasar pe|a|saraar |eg|alar peru||rar lurgs| ruarg;
l. apao||a sarpa| jarg|a Wa|lu yarg d|lerlu|ar pe|arggar oe|ur
re|a|sara|ar peru||rar lurgs| ruarg, pejaoal yarg oerlarggurg

94
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


re|a|u|ar l|rda|ar pererl|oar dapal re|a|u|ar l|rda|ar pa|sa urlu|
re|a|u|ar peru||rar lurgs| ruarg; dar
g. Apao||a pe|arggar pada saal |lu d|r||a| l|da| rarpu rero|aya| |eg|alar
peru||rar lurgs| ruarg, perer|rlar dapal rergaju|ar perelapar
pergad||ar agar peru||rar d||a|u|ar o|er perer|rlar alas oeoar
pe|arggar d| |erud|ar rar|.
Pasa| 91
0erda adr|r|slral|l dapal d||era|ar secara lerserd|r| alau oersara-sara dergar
pergeraar sar|s| adr|r|slral|l dar oesararrya d|lelap|ar o|er ras|rg-ras|rg
perer|rlar daerar |aoupaler.
Pasa| 92
Kelerluar pergeraar sar|s| adr|r|slral|l |r| dapal d|alur |eo|r |arjul re|a|u| Peralurar
8upal|.
Pasa| 93
Kelerluar |eo|r |arjul ler|a|l pergeraar sar|s| p|dara dar sar|s| perdala rergacu
pada |elerluar peralurar perurdarg-urdargar.
Pasa| 91
3ar|s| Perdala ada|ar l|rda|ar p|dara yarg rer|rou||ar |erug|ar secara perdala
a||oal pe|arggarar yarg ada dar rer|rou||ar rasa|ar pada perorargar alau
rasyara|al secara urur dar d|lerap|ar sesua| peralurar perurdargar-perurdargar
yarg oer|a|u.


jaWao re|a|u|ar l|rda|ar pererl|oar dapal re|a|u|ar l|rda|ar pa|sa
urlu| re|a|u|ar peru||rar lurgs| ruarg; dar
g. apao||a pe|arggar pada saal |lu d|r||a| l|da| rarpu rero|aya|
|eg|alar peru||rar lurgs| ruarg, perer|rlar dapal rergaju|ar
perelapar pergad||ar agar peru||rar d||a|u|ar o|er perer|rlar alas
oeoar pe|arggar d| |erud|ar rar|.
Pasa| 103
0erda adr|r|slral|l dapal d||era|ar secara lerserd|r| alau oersara-sara dergar
pergeraar sar|s| adr|r|slral|l dar oesararrya d|lelap|ar o|er ras|rg-ras|rg
perer|rlar daerar |aoupaler.
Pasa| 101
Kelerluar pergeraar sar|s| adr|r|slral|l |r| dapal d|alur |eo|r |arjul re|a|u|
Peralurar 8upal|.
Pasa| 105
Kelerluar |eo|r |arjul ler|a|l pergeraar sar|s| p|dara dar sar|s| perdala rergacu
pada |elerluar peralurar perurdarg-urdargar.
Pasa| 10
3ar|s| Perdala ada|ar l|rda|ar p|dara yarg rer|rou||ar |erug|ar secara perdala
a||oal pe|arggarar yarg ada dar rer|rou||ar rasa|ar pada perorargar alau
rasyara|al secara urur dar d|lerap|ar sesua| peralurar perurdargar-
perurdargar yarg oer|a|u.


PENY|0|KAN
A X
PENY|0|KAN
Pasa| 95
(1) Pejaoal PPN3 lerlerlu d| ||rg|urgar Perer|rlar 0aerar d|oer| WeWerarg
|rusus seoaga| pery|d|| urlu| re|a|u|ar pery|d||ar l|da| p|dara d|o|darg
pergerda||ar perarlaalar ruarg sesua| dergar perlurar perurdarg-

7

95
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


urdargar yarg oer|a|u.
(2) PPN3 seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) oerWerarg :
a. Ve|a|u|ar perer||saar alas |eoerarar alau |elerargar oer|eraar
dergar l|rda| p|dara d|o|darg pergerda||ar perarlaalar ruarg;
o. Ve|a|u|ar perer||saar lerradap orarg alau oadar ru|ur yarg d|duga
re|a|u|ar l|rda| p|dara d|o|darg pergerda||ar perarlaalar ruarg;
c. Ver|rla |elerargar dar oararg ou|l| dar| orarg alau oadar ru|ur
seruourgar dergar per|sl|Wa l|rda| p|dara d|o|darg pergerda||ar
perarlaalar ruarg;
d. Ve|a|u|ar perer||saar alas do|urer-do|urer yarg oer|eraar
dergar l|rda| p|dara da|ar peralaar ruarg;
e. Ve|a|u|ar perer||saar d|lerpal lerlerlu yarg d|duga lerdapa oarar
ou|l| dar do|urer |a|r serla re|a|u|ar pery|laar serla peryege|ar
lerradap oarar dar oararg ras|| pe|arggarar yarg dapal d|jad||ar
ou|l| da|ar per|ara l|rda| p|dara da|ar o|darg peralaar ruarg; dar
l. Ver|rla oarluar leraga ar|| da|ar rarg|a pe|a|saraar lugas
pery|d||ar l|rda| p|dara da|ar o|darg peralaar ruarg.
(3) PPN3 seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) reroer|laru|ar d|ru|a|rya
pery|d||ar, |epada pejaoal pery|d|| Kepo||s|ar Negara Repuo||| lrdores|a.
(1) Apao||a pe|a|saraar |eWerargar seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (2)
rerer|u|ar l|rda|ar perarg|apar dar perararar, PPN3 re|a|u|ar
|oord|ras| dergar pejaoal pery|d|| Kepo||s|ar Negara Repuo||| lrdores|a
sesua| dergar |elerluar perlalurar perurdarg-urdargar.
(5) PPN3 seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) reryarpa||ar ras|| pery|d||ar
|epada perurlul urur re|a|u| pejaoal pery|d|| Kepo||s|ar Negara Repuo|||
lrdores|a.
() Pergarg|alar pejaoal PPN3 dar lala cara serla proses pery|d||ar
d||a|sara|ar sesua| dergar |elerluar peralurar perurdarg-urdargar.

PERAN HA8YARAKAT


A X|
hAK, KEwAJ|AN 0AN PERAN HA8YARAKAT
Pasa| 9
(1) 0a|ar peralaar ruarg sel|ap orarg oerra| :
a. Vergelaru| dar rerdapal|ar |ayarar |rlorras| peralaar ruarg;

A V|||
hAK, KEwAJ|AN 0AN PERAN HA8YARAKAT
Pasa| 10Z
Perar rasyara|al da|ar peralaar ruarg d||a|u|ar pada larap :

96
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


o. Ver||ral| perlaroarar r||a| ruarg seoaga| a||oal peralaar ruarg;
c. Verpero|er perggarl|ar yarg |aya| alas |erug|ar yarg l|rou| a||oal
pe|a|saraar |eg|alar peroargurar yarg sesua| dergar rercara lala
ruarg;
d. Vergaju|ar |eoeralar |epada pejaoal oerWerarg lerradap
peroargurar yarg l|da| sesua| dergar rercara lala ruarg d|
W||ayarrya;
e. Vergaju|ar lurlular peroala|ar |z|r dar pergrerl|ar peroargurar
yarg l|da| sesua| dergar rercara lala ruarg |epada pejaoal
oerWerarg; dar
l. Vergaju|ar gugalar garl| |erug|ar |epada perer|rlar dar/alau
peregarg |z|r apao||a |eg|alar peroargurar yarg l|da| sesua|
dergar rercara lala ruarg rer|rou||ar |erug|ar.
(2) 0a|ar perarlaalar ruarg sel|ap orarg oer|eWaj|oar :
a. Veraal| RTRw 0aerar
o. Verarlaal|ar ruarg sesua| dergar |z|r perarlaalar ruarg dar|
pejaoal yarg oerWerarg
c. Veralur| |elerluar yarg d|lelap|ar da|ar persyaralar |z|r
perarlaalar ruarg
d. Veroer||ar a|ses lerradap |aWasar yarg o|er |elerluar peralurar
perurdarg-urdargar d|ryala|ar seoaga| r|||| urur.

(3) Perar rasyara|al da|ar peralaar ruarg d| daerar d||a|u|ar arlara |a|r
re|a|u|:
1) Perar rasyara|al da|ar proses perercaraar lala ruarg W||ayar,
re||pul|:
f peroer|ar rasu|ar da|ar pererluar arar pergeroargar W||ayar
perg|derl|l||as|ar oeroaga| polers| dar rasa|ar peroargurar,
lerrasu| oarluar urlu| rerperje|as ra| alas ruarg d| W||ayar dar
lerrasu| pu|a pe|a|saraar lala ruarg |aWasar;
c peroer|ar rasu|ar da|ar rerurus|ar rercara lala ruarg W||ayar
|aoupaler;
d peroer|ar |rlorras|, sarar, perl|roargar alau perdapal da|ar
peryusurar slraleg| dar slru|lur perarlaalar ruarg W||ayar
|aoupaler;
(1) Perercaraar lala ruarg;
(2) Perarlaalar ruarg, dar
(3) Pergerda||ar perarlaalar ruarg


Pasa| 108
(1) 0a|ar peralaar ruarg sel|ap orarg oerra| :
a. rergelaru| dar rerdapal|ar |ayarar |rlorras| peralaar ruarg;
o. rer||ral| perlaroarar r||a| ruarg seoaga| a||oal peralaar ruarg;
c. rerpero|er perggarl|ar yarg |aya| alas |erug|ar yarg l|rou| a||oal
pe|a|saraar |eg|alar peroargurar yarg sesua| dergar rercara lala
ruarg;
d. rergaju|ar |eoeralar |epada pejaoal oerWerarg lerradap
peroargurar yarg l|da| sesua| dergar rercara lala ruarg d|
W||ayarrya;
e. rergaju|ar lurlular peroala|ar |z|r dar pergrerl|ar peroargurar
yarg l|da| sesua| dergar rercara lala ruarg |epada pejaoal
oerWerarg; dar
l. rergaju|ar gugalar garl| |erug|ar |epada perer|rlar dar/alau
peregarg |z|r apao||a |eg|alar peroargurar yarg l|da| sesua|
dergar rercara lala ruarg rer|rou||ar |erug|ar.

(2) 0a|ar perarlaalar ruarg sel|ap orarg oer|eWaj|oar :
a. Veraal| RTRw 0aerar
o. Verarlaal|ar ruarg sesua| dergar |z|r perarlaalar ruarg dar|
pejaoal yarg oerWerarg
c. Veralur| |elerluar yarg d|lelap|ar da|ar persyaralar |z|r
perarlaalar ruarg
d. Veroer||ar a|ses lerradap |aWasar yarg o|er |elerluar peralurar
perurdarg-urdargar d|ryala|ar seoaga| r|||| urur.
(3) Perar rasyara|al da|ar peralaar ruarg d| daerar d||a|u|ar arlara |a|r
re|a|u|:
1) Perar rasyara|al da|ar proses perercaraar lala ruarg W||ayar,
re||pul|:
a. peroer|ar rasu|ar da|ar pererluar arar pergeroargar W||ayar

97
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


e pergajuar |eoeralar lerradap rarcargar RTRw Kaoupaler ;
f |erjasara da|ar pere||l|ar dar pergeroargar dar alau oarluar
leraga ar||.
2) Perar rasyara|al da|ar perarlaalar ruarg, dapal oeroerlu| :
f 8arluar per|||rar alau perl|roargar oer|eraar dergar Wujud
slru|lur dar po|a perarlaalar ruarg d| |aWasar per|olaar dar
perdesaar;
8arluar le|r|| dar perge|o|aar perarlaaar ruarg W||ayar
|aoupaler;
c Perye|erggaraar |eg|alar peroargurar oerdasar|ar rercara lala
ruarg yarg le|ar d|lelap|ar;
d Per|rg|alar el|s|ers|, ele|l|v|las, dar |eseras|ar da|ar perarlaalar
ruarg daralar ruarg |aular dar ruarg udara oerdasar|ar |elerluar
peralurar perurdarg-urdargar;
e Peruoarar alau |orvers| perarlaalar ruarg sesua| dergar
Rercara Tala Ruarg w||ayar Kaoupaler;
f Keg|alar rerjaga, rere||rara dar rer|rg|al|ar |e|eslar|ar lurgs|
||rg|urgar.
3) perar rasyara|al da|ar pergerda||ar perarlaalar ruarg, dapal
oeroerlu|:
f PergaWasar lerradap perarlaalar ruarg W||ayar |aoupaler,
lerrasu| peroer|ar |rlorras| alau |aporar pe|a|saraar
perarlaalar ruarg;
8arluar per|||rar alau perl|roargar urlu| pererl|oar |eg|alar
perarlaalar ruarg dar per|rg|alar |ua||las perarlaalar ruarg.
Pasa| 9Z
RTRw 0aearar oers|lal lerou|a yarg pererpalarrya rudar d|||ral o|er urur.
.

o. perg|derl|l||as|ar oeroaga| polers| dar rasa|ar peroargurar,
lerrasu| oarluar urlu| rerperje|as ra| alas ruarg d| W||ayar dar
lerrasu| pu|a pe|a|saraar lala ruarg |aWasar;
c. peroer|ar rasu|ar da|ar rerurus|ar rercara lala ruarg W||ayar
|aoupaler;
d. peroer|ar |rlorras|, sarar, perl|roargar alau perdapal da|ar
peryusurar slraleg| dar slru|lur perarlaalar ruarg W||ayar
|aoupaler;
e. pergajuar |eoeralar lerradap rarcargar RTRw Kaoupaler ;
l. |erjasara da|ar pere||l|ar dar pergeroargar dar alau oarluar
leraga ar||; dar

2) Perar rasyara|al da|ar perarlaalar ruarg, dapal oeroerlu| :
a. oarluar per|||rar alau perl|roargar oer|eraar dergar Wujud
slru|lur dar po|a perarlaalar ruarg d| |aWasar per|olaar dar
perdesaar;
o. oarluar le|r|| dar perge|o|aar perarlaaar ruarg W||ayar
|aoupaler;
c. perye|erggaraar |eg|alar peroargurar oerdasar|ar rercara lala
ruarg yarg le|ar d|lelap|ar;
d. Per|rg|alar el|s|ers|, ele|l|v|las, dar |eseras|ar da|ar
perarlaalar ruarg daralar ruarg |aular dar ruarg udara
oerdasar|ar |elerluar peralurar perurdarg-urdargar;
e. peruoarar alau |orvers| perarlaalar ruarg sesua| dergar
Rercara Tala Ruarg w||ayar Kaoupaler;
l. |eg|alar rerjaga, rere||rara dar rer|rg|al|ar |e|eslar|ar lurgs|
||rg|urgar.
3) perar rasyara|al da|ar pergerda||ar perarlaalar ruarg, dapal
oeroerlu|:
a. pergaWasar lerradap perarlaalar ruarg W||ayar |aoupaler,
lerrasu| peroer|ar |rlorras| alau |aporar pe|a|saraar
perarlaalar ruarg;
o. oarluar per|||rar alau perl|roargar urlu| pererl|oar |eg|alar
perarlaalar ruarg dar per|rg|alar |ua||las perarlaalar ruarg.
Pasa| 109

98
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


(1) Perar rasyara|al d| o|darg peralaar ruarg dapal d|sarpa||ar secara
|argsurg dar/alau lerlu||s;
(2) Perar rasyara|al seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1), dapal
d|sarpa||ar |epada 8upal|; dar
(3) Perar rasyara|al seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (1) juga dapal
d|sarpa||ar re|a|u| |erja ler|a|l yarg d|lurju| 8upal|.
Pasa| 110
RTRw 0aearar oers|lal lerou|a yarg pererpalarrya rudar d|||ral o|er urur.

KELEHACAAN
A X||
KELEHACAAN
Pasa| 98
urlu| rerdu|urg pe|a|saraar RTRw 0aerar d|oerlu| 8adar Koord|rs| Peralaar
Ruarg 0aerar (8KPR0) o|er oupal|, yarg lerd|r| dar| :
a. 3e|relar|al 8adar Koord|ras| Peralaar Ruarg 0aerar;
o. Ke|orpo| Kerja Perercaraar Tala Ruarg; dar
c. Ke|orpo| Kerja Pergerda||ar Perarlaaalar Ruarg.
Pasa| 99
Furgs| 8adar Koord|ras| Peralaar Ruarg 0aerar (8KPR0) seoaga|rara d|ra|sud
da|ar Pasa| 91 ada|ar seoaga| |oord|ralor da|ar perercaraaar lala ruarg dar
pergerda||ar perarlaalar ruarg.

Pasa| 100
Perar 8adar Koord|ras| Peralaar Ruarg 0aerar (8KPR0) seoaga|rara d|ra|sud
da|ar Pasa| 98 re||pul| :
a. Verurus|ar dar rerg|oord|ras||ar oeroaga| |eo|ja|ar perye|erggaraar
peralaar ruarg Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral dergar rerperral||ar
|eo|ja|ar peralaar ruarg Nas|ora| dar Prop|rs| Ka||rarlar Tergar;
o. Verg|oord|ras||ar peryusurar Rercara Tala Ruarg w||ayar Kaoupaler
A |X
KELEHACAAN
Pasa| 111
urlu| rerdu|urg pe|a|saraar RTRw 0aerar d|oerlu| 8adar Koord|rs| Peralaar
Ruarg 0aerar (8KPR0) o|er oupal|, yarg lerd|r| dar| :
a. 3e|relar|al 8adar Koord|ras| Peralaar Ruarg 0aerar;
o. Ke|orpo| Kerja Perercaraar Tala Ruarg; dar
c. Ke|orpo| Kerja Pergerda||ar Perarlaaalar Ruarg.
Pasa| 112
Furgs| 8adar Koord|ras| Peralaar Ruarg 0aerar (8KPR0) seoaga|rara d|ra|sud
da|ar Pasa| 111 ada|ar seoaga| |oord|ralor da|ar perercaraaar lala ruarg dar
pergerda||ar perarlaalar ruarg.
Pasa| 113
(1) Perar 8adar Koord|ras| Peralaar Ruarg 0aerar (8KPR0) seoaga|rara
d|ra|sud da|ar Pasa| 112 re||pul| :
a. rerurus|ar dar rerg|oord|ras||ar oeroaga| |eo|ja|ar perye|erggaraar
peralaar ruarg Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral dergar rerperral||ar
|eo|ja|ar peralaar ruarg Nas|ora| dar Prop|rs| Ka||rarlar Tergar;
o. rerg|oord|ras||ar peryusurar Rercara Tala Ruarg w||ayar Kaoupaler
KolaWar|rg|r 8aral;
c. rerg|oord|ras||ar peryusurar Rercara R|rc| Tala Ruarg dar Rercara

99
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


KolaWar|rg|r 8aral;
c. Verg|oord|ras||ar peryusurar Rercara R|rc| Tala Ruarg dar Rercara Tala
Ruarg KaWasar seoaga| jaoarar |eo|r |arjul Rercara Tala Ruarg w||ayar
Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral;
d. Verg|rlegras||ar dar reraduseras||ar peryusurar Rercara Tala Ruarg
w||ayar Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral dergar Rercara Tala Ruarg w||ayar
Nas|ora|, Rercara Tala Ruarg Pu|au Ka||rarlar yarg le|ar d|lelap|ar, dar
Rercara Tala Ruarg w||ayar Prop|rs| Ka||rarlar Tergar;
e. Veraduseras||ar Rercara Peroargurar Jarg|a Verergar dar Tarurar
yarg d||a|u|ar Perer|rlar Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral, Vasyara|al dar
0ur|a usara dergar Rercara Tala Ruarg Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral;
l. Vergopl|ra||ar perye|erggaraar pererl|oar, pergaWasar (perarlauar,
eva|uas|, dar pe|aporar) dar per|z|rar perarlaalar ruarg Kaoupaler
KolaWar|rg|r 8aral;
g. Ve|a|sara|ar |eg|alar pergaWasar yarg re||pul| pe|aporar, eva|uas|, dar
perarlauar perye|erggaraar perarlaalar ruarg Kaoupaler KolaWar|rg|r
8aral;
r. Veroer||ar re|orerdas| pererl|oar lerradap perarlaalar ruarg yarg l|da|
sesua| dergar rercara lala ruarg Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral;
|. Veroer||ar re|orerdas| per|z|rar lala ruarg Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral;
j. Vergopl|ra||ar perar serla rasyara|al da|ar perercaraar lala ruarg,
perarlaalar ruarg dar pergerda||ar perarlaalar ruarg Kaoupaler
KolaWar|rg|r 8aral;
|. Vergeroarg|ar dala dar |rlorras| peralaar ruarg Kaoupaler KolaWar|rg|r
8aral urlu| |eperl|rgar perggura ruarg d| jajarar perer|rlar, rasyara|al,
dar sWasla;
|. Versos|a||sas||ar dar reryeoar|uas|ar |rlorras| peralaar ruarg Kaoupaler
KolaWar|rg|r 8aral;
r. Verg|oord|ras||ar perargarar dar perye|esa|ar rasa|ar yarg l|rou| da|ar
perye|erggaraar peralaar ruarg Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral, dar
reroer||ar pergararar serla sarar perecararrya;
r. Ve|a|sara|ar las|||las|, supev|s| |epada 0|ras/lrslars|, rasyara|al dar dur|a
usara oer|a|lar dergar peralaar ruarg Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral;
o. Verlerpadu|ar perercaraar lala ruarg, perarlaalar ruarg, dar
pergerda||ar perarlaalar ruarg Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral dergar
Prop|rs| Ka||rarlar Tergar;
p. Ve|a|u|ar eva|uas| larurar alas ||rerja peralaar ruarg Kaoupaler
Tala Ruarg KaWasar seoaga| jaoarar |eo|r |arjul Rercara Tala Ruarg
w||ayar Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral;
d. rerg|rlegras||ar dar reraduseras||ar peryusurar Rercara Tala Ruarg
w||ayar Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral dergar Rercara Tala Ruarg w||ayar
Nas|ora|, Rercara Tala Ruarg Pu|au Ka||rarlar yarg le|ar d|lelap|ar, dar
Rercara Tala Ruarg w||ayar Prop|rs| Ka||rarlar Tergar;
e. reraduseras||ar Rercara Peroargurar Jarg|a Verergar dar Tarurar
yarg d||a|u|ar Perer|rlar Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral, Vasyara|al dar
0ur|a usara dergar Rercara Tala Ruarg Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral;
l. rergopl|ra||ar perye|erggaraar pererl|oar, pergaWasar (perarlauar,
eva|uas|, dar pe|aporar) dar per|z|rar perarlaalar ruarg Kaoupaler
KolaWar|rg|r 8aral;
g. Ve|a|sara|ar |eg|alar pergaWasar yarg re||pul| pe|aporar, eva|uas|, dar
perarlauar perye|erggaraar perarlaalar ruarg Kaoupaler KolaWar|rg|r
8aral;
r. Veroer||ar re|orerdas| pererl|oar lerradap perarlaalar ruarg yarg l|da|
sesua| dergar rercara lala ruarg Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral;
|. Veroer||ar re|orerdas| per|z|rar lala ruarg Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral;
j. Vergopl|ra||ar perar serla rasyara|al da|ar perercaraar lala ruarg,
perarlaalar ruarg dar pergerda||ar perarlaalar ruarg Kaoupaler
KolaWar|rg|r 8aral;
|. Vergeroarg|ar dala dar |rlorras| peralaar ruarg Kaoupaler KolaWar|rg|r
8aral urlu| |eperl|rgar perggura ruarg d| jajarar perer|rlar, rasyara|al,
dar sWasla;
|. Versos|a||sas||ar dar reryeoar|uas|ar |rlorras| peralaar ruarg Kaoupaler
KolaWar|rg|r 8aral;
r. Verg|oord|ras||ar perargarar dar perye|esa|ar rasa|ar yarg l|rou| da|ar
perye|erggaraar peralaar ruarg Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral, dar
reroer||ar pergararar serla sarar perecararrya;
r. Ve|a|sara|ar las|||las|, supev|s| |epada 0|ras/lrslars|, rasyara|al dar dur|a
usara oer|a|lar dergar peralaar ruarg Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral;
o. Verlerpadu|ar perercaraar lala ruarg, perarlaalar ruarg, dar
pergerda||ar perarlaalar ruarg Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral dergar
Prop|rs| Ka||rarlar Tergar;
p. Ve|a|u|ar eva|uas| larurar alas ||rerja peralaar ruarg Kaoupaler
KolaWar|rg|r 8aral.

100
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


KolaWar|rg|r 8aral.

Pasa| 101
Peralurar daerar |r| d||erg|ap| dergar |arp|rar RTRw 0aerar dar pela yarg
rerupa|ar oag|ar la| lerp|sar|ar dar| peralurar daerar |r|.

Pasa| 102
Peralurar daerar |r| rerupa|ar pedorar pergalurar |eo|r |arjul peralurar lala ruarg
yarg ada d|oaWarrya.

(2) Tugas, susurar orgar|sas|, dar lala |erja oadar seoaga|rara d|ra|sud pada
ayal d|lelap|ar dergar Kepulusar 8upal|
(3) |elerluar |eo|r |arjul rergera| |e|eroagaar peralaar ruarg rergacu pada
peralurar perurdarg-urdargar
Pasa| 111
Peralurar daerar |r| d||erg|ap| dergar |arp|rar RTRw 0aerar dar pela yarg
rerupa|ar oag|ar la| lerp|sar|ar dar| peralurar daerar |r|.

Pasa| 115
Peralurar daerar |r| rerupa|ar pedorar pergalurar |eo|r |arjul peralurar lala
ruarg yarg ada d|oaWarrya.

KETENTUAN PERAL|hAN


A X|V
KETENTUAN PERAL|hAN
Pasa| 103
(1) 0ergar oer|a|urya Peralurar 0aerar |r|, ra|a serua peralurar pe|a|saraar
yarg oer|a|lar dergar peralaar ruarg daerar yarg le|ar ada d|ryala|ar
ras|r lelap oer|a|u separjarg l|da| oerlerlargar dergar dar oe|ur d|garl|
oerdasar|ar Peralurar 0aerar |r|.
(2) 0ergar oer|a|urya Peralurar 0aerar |r|, ra|a :
a. lz|r perarlaalar ruarg yarg le|ar d||e|uar|ar dar le|ar sesua| dergar
|elerluar Peralurar 0aerar |r| lelap oer|a|u sesua| dergar rasa
oer|a|urya;
o. lz|r perarlaalar ruarg yarg le|ar d||e|uar|ar lelap| l|da| sesua| dergar
|elerluar Peralurar 0aerar |r| oer|a|u |elerluar :
1) urlu| yarg oe|ur d||a|sara|ar peroargurarrya, |z|r lerseoul
d|sesua||ar dergar lurgs| |aWasar oerdasar|ar Peralurar 0aerar
|r|;
2) urlu| yarg sudar d||a|sara|ar peroargurarrya, perarlaalar
ruarg d||a|u|ar sarpa| |z|r ler|a|l rao|s rasa oer|a|urya dar
A X
KETENTUAN PERAL|hAN
Pasa| 11
(1) 0ergar oer|a|urya Peralurar 0aerar |r|, ra|a serua peralurar pe|a|saraar
yarg oer|a|lar dergar peralaar ruarg daerar yarg le|ar ada d|ryala|ar ras|r
lelap oer|a|u separjarg l|da| oerlerlargar dergar dar oe|ur d|garl|
oerdasar|ar Peralurar 0aerar |r|.
(2) 0ergar oer|a|urya Peralurar 0aerar |r|, ra|a :
a. |z|r perarlaalar ruarg yarg le|ar d||e|uar|ar dar le|ar sesua| dergar
|elerluar Peralurar 0aerar |r| lelap oer|a|u sesua| dergar rasa
oer|a|urya;
o. |z|r perarlaalar ruarg yarg le|ar d||e|uar|ar lelap| l|da| sesua| dergar
|elerluar Peralurar 0aerar |r| oer|a|u |elerluar :
1) urlu| yarg oe|ur d||a|sara|ar peroargurarrya, |z|r lerseoul
d|sesua||ar dergar lurgs| |aWasar oerdasar|ar Peralurar 0aerar
|r|;
2) urlu| yarg sudar d||a|sara|ar peroargurarrya, perarlaalar
ruarg d||a|u|ar sarpa| |z|r ler|a|l rao|s rasa oer|a|urya dar

101
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


d||a|u|ar peryesua|ar dergar lurgs| |aWasar oerdasar|ar
Peralurar 0aerar |r|; dar
3) urlu| yarg sudar d||a|sara|ar peroargurarrya dar l|da|
rerurg||r|ar urlu| d||a|u|ar peryesua|ar dergar lurgs| |aWasar
oerdasar|ar Peralurar 0aerar |r|, |z|r yarg le|ar d|lero|l|ar dapal
d|oala||ar dar lerradap |erug|ar yarg l|rou| seoaga| a||oal
peroala|ar |z|r lerseoul dapal d|oer||ar perggarlr|ar yarg |aya|
c. lz|r perarlaalar ruarg yarg sudaar rao|s rasa oer|a|urya dar l|da|
sesua| dergar Peralurar 0aerar |r| d||a|u|ar peryesua|ar oerdasar|ar
oerdasar|ar Peralurar 0aerar |r|; dar
d. Perarlaalar ruarg d| daerar yarg d|se|erggara|ar larpa |z|r d|lerlu|ar
seoaga| oer||ul :
1) Yarg oerlerlargar dergar |elerluar Peralurar 0aerar |r|,
perarlaalar ruarg yarg oersarg|ular d|lerl|o|ar dar d|sesua||ar
dergar Peralurar 0aerar |r|; dar
2) Yarg sesua| dergar |elerluar Peralurar 0aerar |r|, d|percepal
urlu| rerdapal |z|r yarg d|per|u|ar.

d||a|u|ar peryesua|ar dergar lurgs| |aWasar oerdasar|ar
Peralurar 0aerar |r|; dar
3) urlu| yarg sudar d||a|sara|ar peroargurarrya dar l|da|
rerurg||r|ar urlu| d||a|u|ar peryesua|ar dergar lurgs| |aWasar
oerdasar|ar Peralurar 0aerar |r|, |z|r yarg le|ar d|lero|l|ar dapal
d|oala||ar dar lerradap |erug|ar yarg l|rou| seoaga| a||oal
peroala|ar |z|r lerseoul dapal d|oer||ar perggarlr|ar yarg |aya|
c. |z|r perarlaalar ruarg yarg sudaar rao|s rasa oer|a|urya dar l|da|
sesua| dergar Peralurar 0aerar |r| d||a|u|ar peryesua|ar oerdasar|ar
oerdasar|ar Peralurar 0aerar |r|; dar
d. perarlaalar ruarg d| daerar yarg d|se|erggara|ar larpa |z|r d|lerlu|ar
seoaga| oer||ul :
1) yarg oerlerlargar dergar |elerluar Peralurar 0aerar |r|,
perarlaalar ruarg yarg oersarg|ular d|lerl|o|ar dar d|sesua||ar
dergar Peralurar 0aerar |r|; dar
2) yarg sesua| dergar |elerluar Peralurar 0aerar |r|, d|percepal
urlu| rerdapal |z|r yarg d|per|u|ar.


A XV
KETENTUAN LA|N-LA|N
Pasa| 101
Peralurar 0aerar lerlarg Rercara Tala Ruarg w||ayar Kaoupaler KolaWar|rg|r
8aral Tarur 2011-2031 d||erg|ap| dergar 0o|urer Rercara Tala Ruarg w||ayar
Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral dar pela dergar l|rg|al |ele||l|ar r|r|ra| 1 : 50.000
seoaga|rara lercarlur da|ar A|our Pela, rerupa|ar oag|ar yarg l|da| lerp|sar|ar
dar| Peralurar 0aerar |r|.
Pasa| 105
Rercara lala ruarg W||ayar |aoupaler rerjad| pedorar urlu|:
a. peryusurar rercara peroargurar jarg|a parjarg daerar;
o. peryusurar rercara peroargurar jarg|a rerergar daerar;
c. perarlaalar ruarg dar pergerda||ar perarlaalar ruarg d| W||ayar
|aoupaler;
d. reWujud|ar |elerpaduar, |eler|a|lar, dar |ese|roargar arlar se|lor;
e. perelapar |o|as| dar lurgs| ruarg urlu| |rveslas|; dar

A X|
KETENTUAN LA|N-LA|N
Pasa| 11Z
Peralurar 0aerar lerlarg Rercara Tala Ruarg w||ayar Kaoupaler KolaWar|rg|r
8aral Tarur 2011-2031 d||erg|ap| dergar 0o|urer Rercara Tala Ruarg w||ayar
Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral dar pela seoaga|rara lercarlur da|ar A|our Pela,
rerupa|ar oag|ar yarg l|da| lerp|sar|ar dar| Peralurar 0aerar |r|.
Pasa| 118
Rercara lala ruarg W||ayar |aoupaler rerjad| pedorar urlu|:
a. peryusurar rercara peroargurar jarg|a parjarg daerar;
o. peryusurar rercara peroargurar jarg|a rerergar daerar;
c. perarlaalar ruarg dar pergerda||ar perarlaalar ruarg d| W||ayar
|aoupaler;
d. reWujud|ar |elerpaduar, |eler|a|lar, dar |ese|roargar arlar se|lor;
e. perelapar |o|as| dar lurgs| ruarg urlu| |rveslas|; dar
l. peralaar ruarg |aWasar slraleg|s |aoupaler.

102
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


l. peralaar ruarg |aWasar slraleg|s |aoupaler.
Pasa| 10
(1) Jarg|a Wa|lu Rercara Tala Ruarg w||ayar Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral
ada|ar 20 (dua pu|ur) larur seja| largga| d|lelap|ar dar d|l|rjau |eroa|| 1
(salu) |a|| da|ar 5 (||ra) larur.
(2) 0a|ar |ord|s| ||rg|urgar slraleg|s lerlerlu yarg oer|a|lar dergar oercara
a|ar s|a|a oesar dar/alau peruoarar oalas ler|lor|a| W||ayar yarg d|lelap|ar
dergar peralurar peralurar perurdarg-urdargar, Rercara Rala Ruarg
w||ayar Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral dapal d|l|rjau |eroa|| |eo|r dar| 1 (salu)
|a|| da|ar 5 (||ra) larur.
(3) Per|rjauar |eroa|| seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (2) juga d||a|u|ar
apao||a lerjad| peruoarar |eo|ja|ar ras|ora| dar slraleg| yarg rerpergarur|
perarlaalar ruarg |aoupaler dar/alau d|rar||a |rlerra| W||ayar.

Pasa| 119
(1) Jarg|a Wa|lu Rercara Tala Ruarg w||ayar Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral
ada|ar 20 (dua pu|ur) larur seja| largga| d|lelap|ar dar d|l|rjau |eroa|| 1
(salu) |a|| da|ar 5 (||ra) larur.
(2) 0a|ar |ord|s| ||rg|urgar slraleg|s lerlerlu yarg oer|a|lar dergar oercara
a|ar s|a|a oesar dar/alau peruoarar oalas ler|lor|a| W||ayar yarg d|lelap|ar
dergar peralurar peralurar perurdarg-urdargar, Rercara Rala Ruarg
w||ayar Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral dapal d|l|rjau |eroa|| |eo|r dar| 1
(salu) |a|| da|ar 5 (||ra) larur.
(3) Per|rjauar |eroa|| seoaga|rara d|ra|sud pada ayal (2) juga d||a|u|ar
apao||a lerjad| peruoarar |eo|ja|ar ras|ora| dar slraleg| yarg rerpergarur|
perarlaalar ruarg |aoupaler dar/alau d|rar||a |rlerra| W||ayar.

PENUTUP


A XV|
KETENTUAN PENUTUP
Pasa| 10Z
0ergar oer|a|urya Peralurar 0aerar |r|, ra|a Peralurar 0aerar Kaoupaler
KolaWar|rg|r 8aral Noror 08 Tarur 1993 lerlarg Peralaar Ruarg w||ayar
Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral d|caoul dar d|ryala|ar l|da| oer|a|u.
Pasa| 108
Peralurar 0aerar |r| ru|a| oer|a|u pada largga| d|urdarg|ar agar sel|ap orarg dapal
rergelaru|rya, rerer|rlar|ar pergurdargar Peralurar 0aerar |r| dergar
pererpalarrya da|ar Leroarar 0aerar Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral.
Pasa| 109
la|-ra| yarg oe|ur d|alur da|ar peralurar daerar |r| separjarg rergera|
pe|a|saraarrya d|alur |eo|r |arjul o|er 8upal|
Pasa| 110
A X||
KETENTUAN PENUTUP
Pasa| 120
0ergar oer|a|urya Peralurar 0aerar |r|, ra|a Peralurar 0aerar Kaoupaler
KolaWar|rg|r 8aral Noror 08 Tarur 1993 lerlarg Peralaar Ruarg w||ayar
Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral d|caoul dar d|ryala|ar l|da| oer|a|u.
Pasa| 121
Peralurar 0aerar |r| ru|a| oer|a|u pada largga| d|urdarg|ar agar sel|ap orarg
dapal rergelaru|rya, rerer|rlar|ar pergurdargar Peralurar 0aerar |r| dergar
pererpalarrya da|ar Leroarar 0aerar Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral.
Pasa| 122
la|-ra| yarg oe|ur d|alur da|ar peralurar daerar |r| separjarg rergera|
pe|a|saraarrya d|alur |eo|r |arjul o|er 8upal|103
N0.
Huatan Rancangan Perda RTRw 8ebe|um KPRN

Huatan Rancangan Perda RTRw 8ete|ah KPRN
[hasil Penelaahan Materi Muatan 7eknis Rancangan Perda
terhadap: 1. 00PR 2.R7Rwh 3. R7RwP 4. Kebijakan hasional
8idang Penataan Ruang 4.h3PK 5.Konsistensi Muatan Raperda
R7Rw dengan haskah Akademis}

6ATATAN PENYEHPURNAAN
8E8UA| 0ENCAN HA8UKAN RAPAT KPRN


Peralurar daerar |r| oer|a|u pada largga| d|urdarg|ar agar sel|ap orarg
rergelaru|rya, rerer|rlar|ar pergurdargar peralurar daerar |r| dergar
pererpalarrya da|ar Leroar 0aerar Kaoupaler KolaWar|rg|r 8aral.