Anda di halaman 1dari 4

Pancangan Pengajaran HarIan : DrIgamI

|ATAPELAJAFAN : PEN00KAN SEN 7SUAL80ANC : |embentuk dan |embuat 8Inaan

AKT7T : DrIgamI

TE|A : 8urung

TAJUK : 8urung Kesayangan Saya

D8JEKTF : Pada akhIr pengajaran dan pembelajaran murId
dapat:

DbjektIf KognItIf : |engetahuI cara melIpat dan menghasIlkan
orIgamI
burung.
DbjektIf PsIkomotor : |engaplIkasIkan teknIk melIpat yang betul .

DbjektIf AfektIf : |enghargaI haIwan dan mempunyaI perasaan
sImpatI terhadap haIwan.
PENEFAPAN NLA : Sayang kepada haIwan, KeprIhatInan

K8KK : |enghubungkaItkan

KE|AHFAN SE0A A0A : |urId telah mempelajarI cara lIpatan yang mudah

$ PEPKP %%

mInIt

Set nduksI
Curu menayangkan gambar burungburung
berterbangan dengan Power PoInt.
|urId memerhatI dan membuat analIsa
terhadap gambar.
Curu mengendalIkan sesI soal jawab:
, Apakah perasaan kamu sewaktu
melIhat gambar InI:
(Saya berasa tenang, relaks dan
bebas)
- Apakah yang dIlambangkan oleh
burung dalam gambar InI:

A8|: SlaId
Pendekatan :
TeorI Kecerdasan PelbagaI
7erbal LInguIstIk

K8KK:
|ensIntesIs
|enganalIsIs
|enjana Idea


(Ketenangan dan kebebasan)
. Adakah kamu suka dengan keadaan
begInI: |engapa:
(Suka. Sebab keadaan begInI dapat
menenangkan fIkIran saya)


7
mInIt
10
mInIt

Perkembangan
Langkah 1
Curu memberItahu murId bahawa harI InI
mereka akan menghasIlkan orIgamI burung.
Curu membImbIng murId meneroka pelbagaI
bahan yang boleh dIgunakan untuk
menghasIlkan orIgamI secara bersoal jawab:
Apakah bahanbahan yang boleh
dIgunakan untuk menghasIlkan
orIgamI:
Pada pendapat kamu, apakah
bahanbahan yang boleh dIgunakan
untuk menghasIlkan orIgamI selaIn
kertas:
|urId memberI Idea masIngmasIng.

Langkah 2
Curu menunjukkan cara menghasIlkan
orIgamI burung dengan persembahan Power
PoInt.
(SIla rujuk LampIran 1)
|urId memerhatI dan mendengar
penerangan guru.

Curu bersoal jawab dengan murId berkenaan
prosedur menghasIlkan orIgamI burung:
, Apakah yang perlu kamu sedIakan


A8|: orIgamI burung

Pendekatan:
KonstruktIvIsme

K8KK:
|enjana Idea

Penerokaan:
|embandIng beza jenIs
bahan yang sesuaI
dIgunakan untuk
menghasIlkan orIgamI
A8|: gambar slaId

Pendekatan:
Kontektual
|asterIK8KK:
|ensIntesIs
|enghubungkaItkan
18
mInIt
17
mInItsebelum bermula menghasIlkan
orIgamI InI:
- Apakah cara yang perlu dIberI
perhatIan sewaktu menghasIlkan
orIgamI:
. Apakah langkahlangkah yang perlu
dIambIl supaya bentuk orIgamI yang
dIhasIlkan nantI akan bersIfat maujud:
Langkah J

Curu membImbIng murId semasa
menghasIlkan orIgamI burung:

memIlIh kertas yang sesuaI
mengguntIngkan kertas supaya
berbentuk segIempat tepat
mula melIpat mengIkut prosedur
untuk menghasIlkan orIgamI
burung
; memastIkan setIap lIpatan adalah
kemas dan rapI
; memperagakan hasIl orIgamI
burung


Langkah 4

Curu membahagIkan murId kepada empat
kumpulan.

Curu memaInkan muzIk.
|urId membuat gerakan terbang sambIl
memegang orIgamI burung yang dIhasIlkan
mengIkut IrIngan muzIk.
A8|:
Alat dan 8ahan:
kertas, guntIng, pensel,
pemadam dan pembarIs

Pendekatan:
Kontektual

K8KK:
|ereka cIpta


A8|: orIgamI burung

Pendekatan:
Kecergasan PelbagaI
muzIkal dan kInestetIk

K8KK:
|ereka cIpta

J
mInIt

Penutup (SesI apresIasI)


|urId memperagakan orIgamI burung yang
dIhasIlkan.
Curu mengemukakan soalansoalan:
Apakah yang palIng menarIk dalam

K8KK:
|embandIng beza
|enganalIsIs
|engInterpretasI
hasIl orIgamI InI:
Adakah orIgamI burung InI berjaya
atau tIdak: |engapa:
Adakah anda IngIn membuat
perubahan dalam hasIl kerja InI:
Kenapa:
|urId berbIncang dan membandIng beza
orIgamI burung yang dIhasIlkan sendIrI
dengan hasIl rakanrakan.