Anda di halaman 1dari 19

MIM SAKINAH MIM SAKINAH

Fengert|onnyo Fengert|onnyo::
Mim Mim Sckinch Sckinch ic|ch ic|ch Mim Mim ycng ycng
Iicck Iicck LerLcri: LerLcri: ycng ycng IerccpcI IerccpcI
pccc pccc Iengch Iengch cIcu cIcu ckhir ckhir kc|imch kc|imch..
FEM8AHAGIAN MIM SAKINAH FEM8AHAGIAN MIM SAKINAH
Ikh|o Ikh|o' ' Syo|ow| Syo|ow| ( ( ;-~ -'-= ;-~ -'-= ) )
MenyemLunyikcn MenyemLunyikcn :eLuIcn :eLuIcn
Mim Mim Sckinch Sckinch Le:erIc Le:erIc cengung cengung
Huru| Huru|: :
~ ~
Coro Coro bocoon bocoon::
MenyemLunyikcn MenyemLunyikcn :eLuIcn :eLuIcn
mim mim :ckinch :ckinch cengcn cengcn
me|cfczkcn me|cfczkcn :eLchcgicn :eLchcgicn
hurufnyc hurufnyc :chcjc :chcjc..
Idghom M|th|o|n ( '-- ,---- ) /
Idghom So|ow| ) '-- ;'-~ (
MenggcLungkcn Mim Sckinch
ke cc|cm Mim LerLcri: Le:erIc
cengung.
Huru|:

Coro bocoonyo:
imc:ukkcn :ucrc mim :ckinch ke
cc|cm mim ycng LerLcri: iIu
cengcn ci:erIci cengcn cengung.
Izhor Izhor Syo|ow| Syo|ow| ( ( ;-~ ,'|= ;-~ ,'|= ) )
Menzchirkcn Menzchirkcn :eLuIcn :eLuIcn Mim Mim
Sckinch Sckinch cpcLi|c cpcLi|c LerIemu LerIemu
cengcn cengcn huruf huruf :e|cin :e|cin
mim mim( ( ) ) ccn ccn Lc Lc ~ ~
Huru| Huru|--huru| huru| ::
,,,,--__ ,,,,--__
,J4_~__== ,J4_~__==
--; --;
Coro Coro bocoonnyo bocoonnyo::
Menzchirkcn Menzchirkcn :eLuIcn :eLuIcn cengcn cengcn
menchcn menchcn uccrc uccrc ccri ccri ncik ncik ke ke
pcngkc| pcngkc| hicung hicung Lcgi Lcgi
menge|ckkcn menge|ckkcn ke|ucrnyc ke|ucrnyc :ucrc :ucrc
cengung cengung iIu iIu..
A| A| on'om on'om oyot oyot 0 0--4 4
A| A| on'om on'om oyot oyot 0 0--4 4
Mudah Ta]faz ini telah
dibentangkan di
PER8DANGAN NOVA8
PENDDKAN 8LAM
Peringkat Kebangsaan
an]uran Bahagian
Pendidikan slam {BP_
Kementerian Pela]aran
Malaysia pada 1- 4
Disember 2009
bertempat di Hotel
Holiday Villa 8ubang,
8ubang Jaya, 8elangor

Mudah Ta]faz telah


menyertai
PERTANDNGAN
GURU NOVATF
PETALNG PERDANA
kategori sekolah
menengah pada Mac
2010 dan meraih
ANUGERAH GURU
NOVATF sempena
Hari Guru Peringkat
Daerah Petaling
Perdana 2010

Mudah Ta]faz telah
menyertai PAMERAN
NOVA8 8LAM
Peringkat Kebangsaan
an]uran JAKM dan
Bahagian Pendidikan
slam Kementerian
Pela]aran Malaysia pada
5-8hb. Ogos 2010 di
Oiblat Walk Mas]id
Tengku Mizan
PUTRAJAYA

Mudah Ta]faz
telah
dibentangkan
di PROGRAM
8ELEPA8
PMR Pela]ar
Tingkatan 3,
Oktober 2010
di Dewan
Aspura 8MK
8eksyen 18,
8hah Alam

Mudah Ta]faz telah
dibentangkan di
8EKOLAH
MENENGAH
AGAMA
PER8EKUTUAN
{8MAP_ LABU
Negeri 8embilan
untuk pela]ar
Tingkatan 5 pada
Jun 2010

Anda mungkin juga menyukai