Anda di halaman 1dari 6

8erbudl Þada 1anah

Þak Clk Ahmad pekebun sayur yang rlngan Lulang Ŧ


SeLlap harlţ dla dan lsLerlnya mandl peluh menanam
sayur dl kebunŦ Mereka menanam clllţ Lerung ţ
kacang bendlţ sawlţ kacang pan[ang dan bayamŦ
Þak Clk Ahmad besar haLl kerana anak dan
lsLerlnya menolong menylram sayuranţ mencabuL
rumpuL dan membubuh ba[aŦ
ula banyak mendapaL wang hasll LlLlk peluhnyaŦ
Þak Clk Ahmad berasa gemblra kerana maLa
pencarlannya sebagal pekebun sayur memberlkan
hasll yang lumayanŦ
8erbudl Þada 1anah
Þak Clk Ahmad pekebun sayur yang rlngan Lulang Ŧ
SeLlap harlţ dla dan lsLerlnya mandl peluh menanam
sayur dl kebunŦ Mereka menanam clllţ Lerung ţ
kacang bendlţ sawlţ kacang pan[ang dan bayamŦ
Þak Clk Ahmad besar haLl kerana anak dan
lsLerlnya menolong menylram sayuranţ mencabuL
rumpuL dan membubuh ba[aŦ
ula banyak mendapaL wang hasll LlLlk peluhnyaŦ
Þak Clk Ahmad berasa gemblra kerana maLa
pencarlannya sebagal pekebun sayur memberlkan
hasll yang lumayanŦ
Slmpulan 8ahasa
1Ŧ 8lngan Lulang Ŵ ra[ln
2Ŧ Mandl peluh Ŷ beker[a keras
3Ŧ 8esar haLl Ŷ gemblra
4Ŧ 1lLlk peluh Ŷ hasll usaha sendlrl Lanpa
banLuan orang laln
3Ŧ MaLa pencarlan Ŵ rezekl