Anda di halaman 1dari 3

Pu[an asld

Alr hu[an secara semula[adl adalah berasld lnl dlsebabkan oleh alr hu[an yang Lurun akan bergabung
dengan karbon dlokslda dan gasgas berasld yang LerdapaL dl aLmosfera Walau bagalmanapun
dlsebabkan oleh permlnLaan dalam bldang lndusLrl maka penggunaan Lenaga elekLrlk dan kereLa
Lelah menyebabkan bahan apl fosll dlbakar secara berleluasa embakaran bahan apl fosll lnl akan
menghasllkan ber[uLa[uLa Lon sulfur dlokslda dan nlLrogen okslda ke udara Casgas lnl apablla
bergabung dengan alr hu[an akan menghasllkan hu[an asld
proses
Pu[an asld LerbenLuk hasll gabungan alr hu[an dengan komponenkomponen LerLenLu seperLl karbon
dlokslda (CC2) sulfur dlokslda (SC2) nlLrous okslda (nCx) hldrokarbon arsenlk kadmlum
plumbum merkurl nlkel zlnk dan logam Loksld
Pu[an Asld Lembap
lenomena lnl berlaku apablla pebakaran bahan apl fosll dlbakar dalam [umlah yang banyak sehlngga
membebaskan ber[uLa[uLa Lon sulfur dlokslda dan nlLrogen okslda ke udara 8ahanbahan lnl
kemudlannya dlsebarkan oleh angln dan akan bergabung dengan LlLlsan alr yang Lurun sebagal alr
hu[an membenLuk asld sulfurlk dan asld nlLrlk Pu[an akan menun[ukkan keasldan yang Llnggl apablla
kepekaLan asldnya Llnggl Pu[an asld [enls lnl akLlf berlaku semasa hu[an yang dlserLal dengan kllaL
nlLrogen + Ckslgen nlLrous okslda nlLrogen dlokslda (nC2) + alr hu[an (P2C) Asld nlLrlk dan
asld nlLrus
Pu[an Asld kerlng
Cas sulfur dlokslda nlLrogen okslda dan asld nlLrlk serLa aerosol asld [uga Lermendap apablla
LersenLuh dan LerlekaL pada permukaan Lumbuhan Lanah dan bahan laln dalam keadaan cuaca balk
8ukan lLu saha[a asldasld LersebuL melekaL pada zarahzarah Lerampal dl udara dan akan
Lermendap ke permukaan Lanah bangunan dan Lumbuhan dan lnl menyebabkan berlakunya
pemendapan kerlng berasld Cas berasld lnl berLlndak balas dengan okslgen dl aLmosfera
membenLuk pelbagal [enls asld (asld sulfur Lrlokslda asld sulfurlk asld nlLrus dan asld nlLrlk)
AnLara conLoh proses leLupan gunung berapl dl mana gas sulfur dlokslda nlLrogen dlokslda karbon
dlokslda dan kerbon monokslda berLlndak balas dengan alr hu[an men[adl asld sulfurlk dan asld nlLrlk
unca darlpada keglaLan manusla
keglaLan lndusLrl menghasllkan sulfur dlokslda dan nlLrogen melalul pembakaran bahan apl fosll dl
kllangkllang dan pembakaran arang baLu bermuLu rendah menyebabkan pembebasan gas sulfur
dlokslda yang banyak ke aLmosfera
roses peleburan bl[lh Llmah peleburan yang banyak akan membebaskan gas sulfur dlokslda
LeruLamanya peleburan Llmah kuprum
AkLlvlLl slsLem pengangkuLan asap ekzos membebaskan gas nlLrogen dlokslda dan nlLrlk okslda
semasa pembakaran pada suhu Llnggl dl slllnder kereLa
keglaLan perLanlan penggunaan ba[a nlLrogen akan menghasllkan gas nlLrogen pembakaran
Lerbuka bungkusan plasLlk ba[a dan slsa kayu membebaskan sulfur dlokslda dan perepuLan na[ls
lembu akan membebaskan gas meLana dan okslda nlLrus menyebabkan hu[an asld nlLrlk
unca semula[adl
LeLupan gunung berapl membebaskan gas sulfur dlokslda nlLrogen dlokslda karbon dlokslda dan
karbon monokslda
enguralan bahan organlk akLlvlLl bakLerla dalam Lanah menukarkan nlLraL kepada nlLrlL dan
menghasllkan gas nlLrogen semasa hu[an kllaL Selaln lLu penguralan bahan organlk dan na[ls halwan
oleh bakLerla anaeroblk mengaklbaLkan penurunan sulfur seperLl desulfovlbrlo dl mana lanya
menukarkan sulfaL kepada hldrogen sulflda Anaeroblk beerLl dalam keadaan Lldak berokslgen
blasanya dl kawasan alr berLakung seperLl dl kawasan Lanah lembap ualam proses penurunan sulfaL
lnl bakLerla mendapaLkan Lenaga unLuk hldup Pldrogen sulflda bergabung dengan okslgen (udara)
unLuk membenLuk sulfur dlokslda Sulfur dlokslda lnl berLlndak balas dengan alr hu[an dan
menghasllkan hu[an asld
Semburan LauLan lauLan memang kaya dengan kandungan klorlda dan sulfaL yang LerdapaL dl aLas
permukaan aLau dl bawah lauLan llLoplankLon marln adalah merupakan sumber penLlng dalam
edaran sulfur dl lauLan dl mana lanya akan membebaskan bahan sulfur yang mudah meruap seperLl
dlmeLhylsulflda (uMS) kandungan uMS dl udara akan dloksldakan kepada sulfaL dan menghasllkan
hu[an asld llLoplankLon membebaskan uMS unLuk mellndungl dlrl darlpada kesan negaLlf
kemaslnan Llnggl lauLan dan kesan pembekuan
kebakaran huLan membebaskan gasgas pencemar seperLl gas nlLrogen dlokslda

kesan Pu[an Asld
Pu[an asld mendaLangkan pelbagal kemudaraLan Lerhadap beberapa aspek LerLenLu lalLu darl aspek
keslhaLan kesuburan Lanah dan Lumbuhan ekoslsLem akuaLlk dan bangunan serLa peralaLan
bangunan
keslhaLan
MemudaraLkan golongan Lldak klra Lua mahu pun muda Lerhadap penyaklL aLhsma bagl kanak
kanak pula fenomena lnl boleh menyebabkan saklL baLuk alergl dan selesema
Cas sulfur dlokslda adalah merupakan agen kepada beberapa penyaklL kepada manusla seperLl saklL
dada Lulang baLuk saklL kerongkong barah kolon dan barah payu dara
Alr dan hu[an asld yang bercampur dengan plumbum kadmlum dan alumlnlum berbahaya kepada
manusla apablla dlmlnum dl mana boleh menyebabkan clrlL blrlL dl kalangan kanakkanak gangguan
saraf dan membahayakan oLak
Alumlnlum pula boleh menyebabkan penyaklL alzhelmer (berkalL dengan hllang lngaLan)
1erhadap Lanah dan Lumbuhan

Menyebabkan kemusnahan huLan kerana Lerkena hu[an asld eg 70 huLan dl Czechslovakla
musnah aklbaL hu[an asld lnl
kandungan alkall dan asld dalam Lanah men[adl Lldak selmbang dan mempengaruhl keselmbangan
dan kesLabllan Lanah
nllal pP kurang darlpada 6 akan menyebabkan bahanbahan organlk Lanah maLl maka Lanah lnl
men[adl Lldak subur dengan keLladaan nuLrlen dl dalamnya
Memusnahkan fungsl daun
okok maLl kerana asld berLlndak balas dengan nuLrlen dalam Lanah dan mengurangkan kesuburan
Lanah
LkoslsLem akuaLlk
1umbuhan dalam Laslk dan hldupan plankLon Lermusnah aklbaL penurunan nllal pP alr Laslk (kurang
darlpada 3) lnl akan mengganggu kelancaran pemblakan lkan dan amflbla
lkan dan udang secara Lldak langsung merupakan ancaman kepada manusla dl mana kandungan
raksa dan asld sulfurlk yang Llnggl meresap masuk ke dalam kullL halwan lnl
Alr sungal dan lauL men[adl berasld pada pP 3 membunuh hldupan akuaLlk seperLl lkan (aLau mana
mana blnaLang yang berganLung kepada lkan akan maLl [uga eg burung lauL) berlaku dl 1aslk
MlnnesoLa dl mana hu[an asld lnl Lelah memusnahkan 140 buah Laslk dl slLu
8angunan dan peralaLan bangunan
Pu[an asld yang Lurun ke buml akan Lerkumpul men[adl pemndapan berasld lnl akan
mempercepaLkan kadar haklsan dan pengaraLan barangan besl
MelunLur dan merosakkan caL kereLa
8aLuan dan blnaan bangunan men[adl lemah dan rapuh serLa mempercepaLkan haklsan bangunan