Anda di halaman 1dari 18

Kousej lriusij

Tiga
Aliran
lalsafah
pendidikan
lslam
Nasionalisme dan
internasionalisme
(lndia)
konfusianisme
(China),
Kou|usiauisme
erasas daripada pemikiran Confuoius (551- 479
3M) dan pengikut-pengikutnya seperti Mengzi
(372-289 3M), Xunzi (313-238 3M) dan anyu
(768-824) dan negeri China.
pandangan tokoh-tokoh pendidikan konfusianisme,
peranan utama pendidikan ialah membina tingkah
laku manusia supaya menjadi orang yang berakhlak
mulia,mengikut peraturan serta taat dan ointa
kepada pemerintah dan negara.
Confusius
berpendapat,pendidikan adalah proses untuk memupuk
kesempurnaan tingkah laku manusia dan ini boleh dioapai
melalui amalan tingkah laku yang bersopan santun,
bertimbang rasa, ikhlas hati,sederhana, menghormati
orang tua, menyayangi orang yang lebih muda serta taat
dan ointa kepada pemerintah dan Negara.
mengakui, setiap individu mempunyai potensi yang
berbeza, dan oleh itu, beliau mengajar muridnya mengikut
kebolehan individu. eliau pula menggunakan strategi
perbinoangan untuk menyampaikan pelajaran.
Chenghao (1032-1085), Chengyi (1033-1107), dan Lhuxi
(1130-1200), dalam Uinasti 3ung memperkenalkan unsur
rasionalisme dalam falsafah pendidikan konfusianisme.
berpendapat, untukmemperolehi ilmu yang sebenar, pelajar
hendaklah menggabungkanpemikiran rasional dengan
mentalnya.
menyarankan, kaedah inkuiri untuk memperolehi ilmu
pengetahuan.
menghuraikan, tujuan pendidikan sebagai perkembangan
keoerdasan individu, pembentukan individu bermoral tinggi
dan berbudaya sempurna.
ang 3houren (1472-1528), seorang ahli
falsafah dalam dinasti Ming
erpendapat, ilmu intuitif adalah terkandung dalam jiwa
mental setiap individu.
eliau menentang penggunaan kaedah inkuiri untuk
memperolehi ilmu. 3ebaliknya, pelajar hendaklah
menggunakan ilmu inkuitif yang berada dalam jiwa
mentalnya untuk mengkaji perkara-perkara alam sekitar.
eliau menentang, hukum dera dan mengurungkan
kanak-kanak sebagai pendekatan pengajaran.
eliau menyaran, teknik peneguhan dan motivasi
digunakan untuk menimbulkan minat terhadap aktiviti
dalam pembelajaran.
Sehingga tahun 1911, aliran fahaman konfucianisme
menjadi falsafah pendidikan yang berpengaruh di dalam
sistem pendidikan di negeri China.
Sejak tahun 1911, iaitu masa Koumintang mengambil alih
tempat perintahan,falsafah pendidikan barat mula
mempengaruhi sistem pendidikan China,
ushi (1891-1962), seorang pengikut Uewey,
memperkenalkan idea-idea pragmatyisme dan
progresivisme dalam kurikulum sekolah negeri China.
menyarankan kaedah induktif digunakan untuk
mengkaji tatabahasa dan mengutarakan pendekatan
berani membentuk hipotesis, berhati menoari bukti.
menyarankan persepaduan matapelajaran
kemanusian dengan sains supaya mengembangkan
potensi individu seoara keseluruhan.
asionalisme dan nternasionalisme
( ) Rabindranath Tagnore (1861 1941)
Seorang ahli falsafah dan penyair dari ndia.
Mentafsirkan pendidikan untuk melahirkan manusia
yang berfikiran sempurna, berupaya mencapai
segala aspek kehidupan seperti fizikal, intelek,
moral dan kerohanian dengan penuh bermakna.
Pendidikan merupakan satu proses yang berhidup,
dinamik serta realistik.
Tidak terikat kepada buku
Harus dihubungkaitkan dengan pengalaman
kehidupan manusia.
< Contoh:
Seorang yang berpendidikan dengan erti kata sebenar
ialah orang yang bukan sahaja berfikiran cergas,
saintifik, bersih, berani dan bebas, tetapi juga tetap
mendukung sikap nasionalisme yang ideal,
mempunyai kecekapan untuk berkhidmat kepada
masyarakat dan negara, serta berpandangan dengan
sikap internasionalime yang positif.
( ) Sharifah Alwiyah Alsagoff
< Menyenaraikan idea-idea penting dalam falsafah
pendidikan Rabindranath Tagore untuk membentuk
kesempurnaan manusia, seperti:
a) Pendidikan harus hidup dan dinamik, bukan
mekanik dan tidak bermaya.
b) Pendidikan dalam perkara-perkara semulajadi
adalah bertujuan membentuk perkembangan
kanak-kanak yang menyeluruh dan sempurna
dalam tahun-tahun awal formatif.
c ) Pendidikan tubuh badan
- melatih deria dan kecerdasan fizikal
secara am, cekap, dan berkemahiran.
d) Pendidikan intelek
- fikiran sentiasa ingin tahu dan cergas,
berpandangan saintifik, jelas, berani,
dan bebas.
e) Pendidikan kerohanian
- menyedarkan diri melalui bersimpati
sepenuhnya, iaitu kesedaran kerohanian
universal yang paling tinggi dan
menempusi semua kehidupan, tumbuhan,
haiwan, dan manusia.
f) Pendidikan realistik
- pendidikan yang tidak semata-mata terikat
kepada buku dan berhubung dengan
hidup.
g) Pendidikan untuk nasionalisme yang tulen
- menanamkan ideal-ideal dan tradisi negara
- berlandaskan pengetahuan sejarah,
geografi, kesusasteraan, dan keadaan
serta keperluan negara pada masa kini
- termasuk juga masalah kesilapan dan
pencapaian negara, kegagalan
dan kejayaannya
h) Pendidikan untuk internasionalime
- memupuk perhubungan baik, persahabatan,
dan keamanan di antara semua negara di
dunia
- harus berlandaskan pengetahuan yang
tepat dan tidak berbelah bagi yang diperolehi
dengan cara pengkajian dan perhubungan
langsung dengan adat-istiadat dan tradisi,
sejarah dan kebudayaan orang-orang
di negara lain.
i) Pendidikan untuk perkembangan individu
- membentuk kuasa dan sikap individu
sepenuhnya.
j) Pendidikan untuk perkhidmatan sosial dan
kecekapan
- mengarahkan tenaga-tenaga dan kebolehan
individu kepada kebajikan masyarakat dan
negara.
- membolehkan individu tersebut agar hidup
dalam masyarakat dan berpegang kepada
prinsip bekerjasama, berbaik-baik dan
menghormati antara satu sama lain.
< luN03l :
berteraskan roh alam, iaitu falsafah lslam untuk
pendidikan.
menyediakan manusia dengan ilmu pengetahuan
yang oukup agar setiap muslim itu kenal dirinya,
tugas dan tanggungjawabnya, serta mengetahui
oara untuk menjalankan atau melaksanakan
tanggungjawabnya sebagai hamba dan khalifah
Allah.
urikulum urikulum Pendidikan Pendidikan lslam: lslam:
termasuk ilmu, kemahiran, nilai, pengalaman dan
sebagainya, untuk lahir seorang insan yang kenal dirinya,
kenal 1uhannya, faham tujuan Allah jadikan segala yang
ada,mengetahui hukum- hukum Allah dan mengamalkannya,
bertamadun, pandai, berkawan sama ada dengan orang
lslam atau pun bukan lslam.
Perkara yang difokuskan oleh falsafah pendidikan lslam
ialah:
Pendidikan Aqidah, Pendidikan lbadah, Pendidikan Akhlak,
Pendidikan Akal, Pendidikan 1asmani, Pendidikan Rohani,
Pendidikan eterampilan,Pendidikan eibubapaan,
Pendidikan emasyarakatan, Pendidikan epimpinan, dan
banyak lagi.
Sekian terima kasih