Anda di halaman 1dari 4

Mata Pelajaran : Matematik

Kelas : Tahun 1 Hijau


Tarikh : 27 Oktober 2011
Masa : 11:00 11:30 pagi (Masa : 30 Minit)
Bidang Pelajaran : Sukatan dan Geometri
Tajuk: : Ruang
Standard Kandungan : 9.1Murid dibimbing untuk mengenalpasti bentuk 3D
Standard Pembelajaran: Memperihalkan permukaan, sisi dan bucu bagi bentuk 3D
Hasil Pembelajaran : Di akhir sesi pembelajaran ini, murid-murid dapat:

A: Objektif Kognitif
O Mengenal pasti bentuk tiga dimensi.
O Memperihalkan ciri-ciri bentuk tiga dimensi.
O Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
: Objektif Afektif
O Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.
O Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.
O Menghargai masa dengan menjalankan aktiviti dan sentiasa menumpukan perhatian semasa
menjalankan tugasan tersebut.
: Objektif SosiaI
O Bekerjasama melaksanakan tugasan yang diberikan.
O Berjaya melaksanakan tugasan dengan ahli kumpulan.
O Melibatkan diri secara aktif dalam menjalankan aktiviti secara kelas dan aktiviti kumpulan
Bahan,peralatan,sumber:
Bahan maujud,lampiran,lembaran kerja,nota di slaid powerpoint, kertas sebaran
Pengetahuan sedia ada:
Murid mempunyai;
O Pengetahuan tentang bentuk 3 dimensi
O Pemahaman Bahasa Malaysia
Nilai dan sikap : bekerjasama, rajin dan cermat.


Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Nota
Fasa Aktiviti Guru Aktiviti Murid

Persediaan
(5 Minit)

Guru
menayangkan
video klip.

Murid menonton
video klip dengan
sepenuh perhatian.

Strategi /
teknik:
Penyoalan

Guru bersoal
jawab dengan
murid.

Contoh soalan
Apakah bentuk
yang dapat lihat
dalam video klip?


- Murid menjawab
soalan .

Jawapan murid :
Cth: silinder,sphere,
kubus,kuboid,kon dan
piramid


seluruh kelas


maginasi
(10 minit)

Guru
menayangkan
powerpoint
Guru
mengedarkan
kubus kepada
murid dan
meminta murid
menyentuh.
Guru bersoal
jawab dengan
murid tentang
bilangan bucu,
sisi dan
permukaan
kubus.

Murid didedahkan
ciri-ciri bentuk 3 D
iaitu bucu,
permukaan dan sisi.
Murid menyentuh
bucu, permukaan
dan sisi bucu kubus
yang diberikan.
Murid menjawab
soalan guru sambil
mengira bilangan
bucu, sisi dan
permukaan.
Jawapan murid:
Cth: 6 permukaan, 12
sisi dan 8 bucu.

Strategi/Tekni
k:
Pemerhatian


Sumber
pengajaran:
Slaid
Powerpoint
(Lampiran 1).


Sikap saintifik
dan nilai
murni:
Minat dan
bersifat ingin
tahu tentang
alam
sekeliling.


Perkembanga
n
(10 Minit)


Guru
membahagikan
murid dalam 4
kumpulan dan
melantik ketua
kumpulan bagi
setiap kumpulan.

Murid duduk dalam
kumpulan.
Murid menyentuh
dan mengira
bilangan sisi, bucu
dan permukaan
bagi bentuk silinder,

Strategi/Tekni
k :
KBBT -
Mengelas,
Soal jawab
dan
perbincangan.
Guru
membekalkan
bentuk 3D,
kertas sebaran
dan pen marker
kepada murid
Guru bergerak
dalam kelas dan
membimbing
murid melakukan
aktiviti kumpulan.
Guru edarkan
lembaran kerja
kepada semua
murid dan
membimbing
murid yang
lemah

kon, kubus, kuboid
dan sphere.
Murid menulis
jawapan pada
kertas sebaran
dengan
menggunakan pen
marker.
Murid
membentangkan
jawapan di hadapan
kelas
Selesaikan tugasan
yang diberi.

nilai murni:
Mensyukuri
nikmat yang
dikurniakan
Tuhan.


Penutup
(5 Minit)


Guru paparkan
kepada murid
teka-teki dan
meminta murid
menekanya
Minta murid
mengingat
kembali bucu,
permukaan dan
sisi setiap bentuk
yang ditunjukkan.
Guru
mengedarkan
latihan sebagai
kerja sekolah.

- Murid mejawab soalan
guru.
Contoh jawapan;
silinder, kon.

Strategi:
Penyoalan
seluruh kelas
KBBT:Membu
at kesimpulan
Sumber
pengajaran:
Lampiran :
Slaid
powerpoint