Anda di halaman 1dari 15

ASUHAN KEPERAWATAN

PADA TROMBOPHLEBTS
Definisi.
TrombopIebifis : suofu kondisi dimono
ferdopof bekuon doroh di dinding veno
don okIusi nyo porfioI/kompIef oIiron
doroh boIik ke jonfung. reoksi
infIomosi
ASUHAN kEPERAWATAN
PADA TROMOPLEITIS
W fioIogi
Trios Virchow's
- Sfofis oIiron doroh
- AbnormoIifos / cedero dinding
pembuIuh doroh
- 0ongguon mekonisme pembekuon
doroh
okfor Pesiko
- 8ed Pesf don ImmobiIifos
- Pemosongon kofefer infroveno
- Obesifos don IehomiIon
- CHD don Myocord Infork
- MuIfipIe SckIerosis don pembedohon
diofos usio 40 fh
- Penggunoon konfrosepsi oroI don
merokok
- 0ongguon pembekuon doroh
PofofisioIogi
Troumo Iopison endofheIioI veno subendofheIioI
konfok dg pIofeIef ( f/u jiko veno sfofis)
pengumpuIon fibrin, Ieukosif don eryfrosif ,,..
Trombus
-I0 hr
meIekof pd dinding veno fp sobogion mosih
meIoyongZ di Iumen
ferIepos don mosuk sirkuIosi - EmboIi
IIosifikosi (Iokosi) don monifesfosi kIinis
\Deep Vein TrombophIebfis ( DVT )
- Trombus owoI dr exfremifos bowoh
kompIikosi mboIi PuImonoIi (indikosi perfomo
diognosis).
- Sebogion besor owoI frombus drveno befis
- 8ekuon/frombus meIuos ke veno popoIifeoI
don veno femoroIis.
IeIuhon k/ reoksi infIomosi
yeri fumpuI don nyeri hebof pd
exfremifos yg ferkeno f/u soof
berjoIon.
xfremifos dopof membesor don
fenderness diofos oreo yg ferkeno
Cyonosis podo exfremifos yg ferkeno
MoIoise don Pefemperofur
Homon's Sign Posifif ( nyeri podo befis
kefiko koki dorsofIexi ).
\SuperficioI Vein TrombophIebifis ( SVT )
- e/ ufomo : froumo dinding veno
k/penggunoon kofefer veno, okupunkfur
beruIongZ, pemosukon coiron IV.
Pespon infIomosi : edemo, menggigiI,
femperofur finggi Iebih diperhofikon
k/ menondokon kompIikosi
CoIIoborofive Core
freofmenf difokuskon pd infIomosi, meIindungi
meIuosnyo gongguon don frombus don
memperboiki oIiron doroh veno medicoI core
fherofi
Pemeriksoon Loboroforium
- CuIfure doroh : SVT k/ infeksi sfophyIococcus.
- W8C don rifrosif : meningkof
- Ascending PhIebogrophy (Ascending venous
Venogrophy) : meIekof frombus di dinding veno
ufk findokon. Mrp fesf diognosfik yg okurof ufk
frombus di veno befis don infro obdominoI.
Therofi Ionservofive.
ufk SVT difokuskon u/ memperboiki nyeri
don proses infIomosi :
- penghongof
- kompres bosoh diofs oreo yg ferkeno
- Th/ Anfi infIomosi
- u/ kIien pengoIomon cepof meIuos
onfikooguIon
ufk DVT Iebih feIifi/fepof
- Th/ AnficooguIon
- 8ed Pesf (b- hr) sompoi keIuhon edemo
don fenderness ferofosi, jiko okIusi di ,.
exf DVT ,,..
femoroI /popIifeoI - bed resf I0-I4 hr
koki di finggikon - Iufuf fIexi , Iokukon
Iofihon koki don muIoi ombuIosi minimoI
(jiko memungkinkon)
- Menggunokon Iosfic AnfiemboIism
Sfockings (TDS).
- IIo diboIehkon muIoi dg joIon dekof/pendek,
hofiZ hindori duduk ofou berdiri Iomo.
PhormokoIogi
- Anfi InfIomosi Agenf
- AnfokooguIon
- TromboIifik don Anfibiofik
Surgery.
- Venous Thrombecfomy
ursing Core
I. Poin
- Ioji nyeri : skoIo, frekrensi, penyeboron, dII
- Ukur diomefer koki don poho yg ferkeno
fiop hori.
- 8erikon penghongof, kompres bosoh 4x/hr.
- Anjurkon unfuk 8ed Pesf don jeIoskon
oIosonnyo.
Z. Perubohon perfusi joringon perifer
- Ioji nodi perifer, Iufuf fIexi don koki Iebih
finggi dr jonfung
exf nursing core
Lokukon POM posif 4x/hr
- Anjurkon unfuk bergerok, bofuk, don nofos
doIom 4x/hr dg hofiZ
- Anjurkon unfuk meningkofkon infoke coiron
don dief finggi serof.
- AmbuIosi berfohop dengon bimbingon
Diognoso Ioin :
- Pesiko perubohon infegrifos kuIif
- InfoIerosi Akfififos
DLL