Anda di halaman 1dari 43

DEFINISI KEMAHIRAN BERFIKIR

Menurut kamus dewan, fikir bermaksud akal atau


keupayaan untukberfikir. Manakala berfikir mengikut
terjemahan kamus dewan pula berertimenggunakan akal
untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi dapatlah
disimpulkanbahawa kemahiran berfikir ialah kemahiran
menggunakan akal untukmenyelesaikan
sesuatu. Menurut John Dewey, berfikir ialah satu operasi
yang menggunakanfakta-fakta yang sedia ada untuk
mencadangkan fakta-fakta yang lain supayafakta dapat
dipercayai berdasarkan fakta yang sedia ada. Selain itu,
menurutBeyer pula, beliau mendefinisikan berfikir
sebagai memanipulasi input deriadan persepsi yang
diingat kembali secara mental untuk
membentukpemikiran, sebab, atau keputusan. Berfikir
melibatkan tiga komponen, iaitu operasi mental,
pengetahuandan sikap. Operasi mental dapat
dibahagikan kepada dua jenis, iaitu kognitif dan
metakognitif. Operasi kognitif digunakan untuk mencari
makna danmeliputi kemahiran yang ringkas dan strategi
atau proses yang kompleks. Operasi metakognitif pula
ialah operasi yang mengarahkan danmengawal
kemahiran dan proses kognitif. Metakognisi selalunya
diertikansebagai berfikir tentang pemikiran dan
melibatkan operasi memandu usahaseseorang demi
mencari makna, khususnya operasi merancang,
mengarahdan menilai pemikirannya. Kemahiran berfikir
boleh dikelaskan kepada dua kategori utama,
iaitukemahiran berfikir secara kritis dan kemahiran
berfikir secara kreatif.Kemahiran berfikir secara kritis
dapat dibahagikan kepada dua sub -kategori,iaitu
kemahiran menganalisis secara kritis dan kemahiran
menilai secarakritis. Kemahiran menganalisis secara
kritis dapat meningkatkan pemahamandan kebolehan
menggunakan maklumat yang sedia ada. Kemahiran
berfikir secara kritis bermaksud penggunaan operasi
berfikir yang asas untuk menganalisis, mentafsir dan
menilai sesuatu hujah dengan mendalam.Kemahiran
berfikir secara kreatif pula bererti penggunaan operasi
berfikir yang asas untuk mengembangkan atau mencipta
idea atau hasil yang baru,estetik dan membina. Empat
ciri kemahiran berfikir secara kritis ialah reaktif,penilaian,
analisis dan logik. Kemahiran berfikir secara kreatif
puladibahagikan kepada empat ciri iaitu keberanian,
imaginative, perkembangan idea dan reka cipta.

KEMAHIRAN BERFIKIR
Kemahiran berfikir adalah kecekapan menggunakan akal
menjalankan proses pemikiran. Seseorang yang
memperolehi kemahiran berfikir sanggup dan cekap
dalam menyusun maklumat, konsep atau idea secara
yang teratur dan membuat kesimpulan atau keputusan
yang tepat untuk tindakan yang terarah dan sewajarnya.

KONSEP BERFIKIR
W Edward de Bono ( 1976 )
- Kemahiran berfikir ini membolehkan manusia melihat
pelbagai perspektif untuk menyelesaikan masalah dalam
sesuatu situasi tertentu.
W Dewey ( 1910 ) menegaskan :
- Pemikiran yang dihasilkan adalah kerana terdapat situasi
keraguan atau masalah tertimbul. Pemikiran merupakan
aktiviti psikologikal dalam sesuatu proses yang dialami untuk
digunakan menyelesaikan masalah dalam situasi yang
dihadapi.
W Menurut pandangan slam, berfikir ialah fungsi akal yang
memerhatikan tenaga supaya otak manusia dapat bekerja dan
beroperasi. Tenaga ini diperolehi melalui tafakur.
Berdasarkan pandangan dan definisi yang dihuraikan Konsep
Pemikiran bolehlah dirumus sebagai :
" Pemikiran ialah satu proses yang menggunakan minda untuk
mencari makna dan penyelesaian terhadap sesuatu keraguan
atau masalah yang tertimbul dengan menggunakan pelbagai
cara iaitu membuat pertimbangan dan keputusan serta refleksi
yang logikal dan munasabah terhadap proses yang dialami.
PROSES BERFIKIR
W Berfikir melibatkan pengendalian operasi mental tertentu
dalam minda seseorang. Operasi terbahagi kepada 2 jenis
iaitu :
i. Operasi Kognitif
- adalah kemahiran berfikir yang sering kita
gunakan setiap hari, seperti mengelas,
membanding, membuat urutan dan lain-lain.
ii. Operasi Meta kognitif
- merupakan operasi yang mengarah dan
mengawal kemahiran dalam proses kognitif iaitu
memandu dan membimbing segala aktiviti
pemikiran manusia di antara komponen-komponen
berfikir.
PRNSP KEMAHRAN BERFKR
W Sentiasa bersikap kostektif iaitu mempunyai sikap
positif bagi semua jenis kemahiran berfikir dan
elakkan dari bersikap negatif.
W Berfikir secara perlahan-lahan dan sentiasa
berfikir secara mudah.
W Melupakan rasa ego, kita perlu mengikis
perasaan ego kita jika inginkan setiap kemahiran
berfikir yang digunakan itu dapat manafaatnya.
W Sentiasa menukar arah otak kita berfikir iaitu, bila
kita perlukan berfikir secara logik, kreatif dan
lateral. Kita juga perlu menggunakan pelbagai
kemahiran berfikir untuk menyelesaikan masalah
dan membuat keputusan.
W Tentukan tujuan kita berfikir dan sering
bertanyakan diri sendiri tujuan dan apakah hasil
yang diharapkan.
W Perlu mengambil kira emosi dan perasaan orang
lain serta diri sendiri sewaktu berfikir.
W Kita perlu memikirkan alternatif lain sebelum kita
membuat keputusan yang lebih baik. Setiap idea
perlulah dilihat secara global supaya perincian kita
tidak lari atau melencong dari skop atau landasan
yang sebenar. Setiap pemikiran haruslah di akhiri
dengan tindakan yang seharusnya mendatangkan
kesan yang baik pada orang lain.


%EORI KEMAHIRAN BERFIKIR
1. Teori Kemahiran Berfikir : Robert Sperry.
- Teori Robert Sperry menghuraikan otak manusia yang
menggunakan bahagian kirinya
berfikir secara kritis dan bahagian kanannya pula berfikir secara
kreatif. Kedua-dua bahagian otak ini mempunyai fungsi berfikir
yang tertentu. Otak kiri mempunyai kemahiran berfikir dalam
bidang berupa logik, analitis urutan atau susunan bahasa fakta,
matematik dan ingatan. Manakala bahagian kanan mempunyai
kemahiran berfikir dalam bidang berupa kreatif, sintesis, warna,
reka bentuk di samping perasaan, irama, muzik dan imaginasi.
Berdasarkan huraian di atas, untuk melahirkan pelajar yang
sanggup berfikir secara kritis dan kreatif, kedua-dua bahagian
otak kanan dan kiri hendaklah dikembangkan.
2. Teori Pelbagai Kecerdasan : Howard Gardner.
- Howard berpendapat setiap orang dikurniakan potensi yang
berbeza dalam fitrahnya. Menurutnya manusia mempunyai tujuh
kecerdasan iaitu;
i. Kecerdasan linguistik
ii. Kecerdasan logical-matematik
iii. Kecerdasan visual-Spatial
iv. Kecerdasan muzik
v. Kecerdasan tubuh kinestetik
vi. Kecerdasan interpersonal
vii. Kecerdasan intraper
Dengan kecerdasan ini beliau percaya ia boleh dikembangkan
dan dapat diajar di sekolah-sekolah.
3. Teori Epistemologi : mam Al-Ghazali.
- Beliau merupakan tokoh slam. Al-Ghazali membahagikan
Sains dan pengetahuan kepada ilmu kekal dan ilmu sementara.
lmu kekal datangnya dari Tuhan semata-mata. lmu sementara
pula berupa ilmu binaan manusia samada hasil kajian atau teori
atau hasil pengalaman langsung. lmu ciptaan manusia tergolong
dalam lmu Aqli (akal).
lmu Naqli atau ilmu wahyu merupakan jenis pengetahuan asas
yang mesti diketahui untuk membantu penaakulan dan
mengupas kewujudan diri.
lmu Aqli merupakan hasil pemikiran dan kajian yang sah. Beliau
mendefinisikan penaakulan sebagai kelayakan yang
membolehkan seseorang individu menanggapi ilmu pengetahuan
dan berfikir tentang sesuatu yang boleh difikirkan.


KONSEP KEMAHIRAN BERFIKIR
PENGENALAN
Manusia yang dicipta oleh tuhan sebagai
khalifah atau pemimpin di muka bumi ini
mempunyai berbagai keistimewaan dan
kelebihan berbanding dengan makhluk-makhluk
lain. Kelebihan dan keistimewaan ini ialah
kerana manusia dikurnialan akal. Akal fikiranlah
yang membezakan secara kualitatif, di antara
manusia dan haiwan. Akal atau minda adalah
sumber ilmu intelek (intellectual knowledge)
yang menghasilkan pengetahuan melalui
proses pemikiran dan pentaakulan minda
(akal). Akal adalah tempat bersemadinya
kearifan dan kebijaksanaan (hikmah). Akal
adalah merupakan kurniaan Allah S.W.T. yang
sangat berharga kepada hambaNya.
Melaluinya manusia boleh membuat
pentaakulan (rationalize), membentuk konsep
(conceptualize), dapat memahami
(comprehend) dan sebagainya. Untuk memiliki
sifat 'hikmah' (wisdom), seseorang perlulah
menjalani latihan penajaman minda dan
pendidikan pembersihan akal.

Di samping dikaitkan dengan otak, hikmah
juga dikaitkan dengan 'qalbu' atau hati
manusia. Hati adalah sumber ilmu yang
menghasilkan pengetahuan melalui ilham,
taufiq dan hidayah (bisikan hati dan suara
qalbu). Pemberian Allah S.W.T. kepada
seseorang kerana bersihnya hati yang dimiliki.
Hati mempunyai keupayaan pentaakulan dan
daya faham seperti kemampuan akal, boleh
mengesani dan menemui kebenaran.
Pengetahuan yang diperolehi melalui mata hati
dapat membezakan yang benar dari yang
palsu, yang betul dari yang salah,

kebaikan dari keburukan. Untuk memperolehi
pengetahuan bersumberkan hati, seseorang itu
perlu mempunyai hati yang suci dan ini dapat
dicapai melalui latihan penyucian hati
(purification of the heart). Sekiranya manusia
dapat menggunakan akal dan hatinyanya
dalam mengeluarkan buah fikiran, maka ia
dikira sebagai telah menggunakan akalnya
dengan bijak. Kemahiran mengggunakan buah
fikiran yang baik dan berguna inilah yang bakal
mengangkat darjat "keinsanan manusia
berbanding haiwan. Sejarah membuktikan
bahawa manusia bertindak tanpa
menggunakan akal dan buah fikirannya boleh
terjerumus de dalam darjat kehaiwanan,
bahkan lebih dahsyat daripada itu.

Keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan
yang dibuat oleh manusia ada kaitan dengan
kemahiran berfikir. Sekiranya keputusan dan
tindakan itu membawa natijah positif kepada
dirinya dan orang lain, ia dikatakan keputusan
yang berhikmah dan bijaksana. Sebaliknya, jika
keputusan tidak bermanfaat kepada diri, orang
lain dan alam sekelilingnya, keputusan itu
dikatakan tidak bijak atau tidak berhikmah.


Betapa perlu dan pentingnya aktiviti berfikir
untuk diri manusia adalah jelas sebagaimana
digambarkan di dalam maksud sebuah hadis
Nabi
"Berfikir sesaat itu Iebih baik daripada
sembahyang sunat seIama tujuh puIuh
tahun". Manakala di dalam kitab suci Al-Quran
perkataan yang merujuk kepada kata akar aqal
disebut sebanyak 40 kali. Allah
SubhanahuWataala (S.W.T) juga menempelak
manusia yang tidak mahu berfikir. Apabila Allah
S.W.T memberitahu manusia, "LihatIah buIan,
IihatIah Iangit, IihatIah bintang dan fikirkan".
Menyedari kebesaran Allah Taala melalui
ciptaanya seperti bumi, bulan, bintang dan
matahari adalah tanda seseorang itu
sebenarnya menggunakan akalnya untuk
berfikir. Justeru itu, berfikir adalah sesuatu yang
menjadi tuntutan dan seharusnya dilakukan
oleh manusia dalam setiap aktiviti dan tindak
tanduk yang dilakukan. Namun bagitu, tidak
ramai antara kita yang memahami pengertian
serta selok-belok berfikir yang sewajarnya.

1.2 KEMAHIRAN BERFIKIR DARI
PERSPEK%IF SEJARAH

Zaman Socrates
Ada baiknya kita soroti sedikit kemahiran
berfikir dari perspektif sejarah dan kesannya
kepada kefahaman tentang konsep KB itu
sendiri. Berfikir yang juga dikenali pada
mulanya sebagai pemikiran kritis yang juga
merangkumi pemikiran kreatif telah mula diberi
perhatian istimewa oleh tamadun manusia
semenjak zaman Socrates, 2500 tahun dahulu
lagi. Dalam menitikberatkan pemikiran kritis
dalam kehidupan manusia, Socrates telah
berjaya menggunakan keberkesanan soaIan
untuk menilai dan mempertingkatkan kebolehan
seseorang menjana dan memberikan buah
fikiran. Socrates telah menyatakan bahawa
buah fikiran yang bernas tidak semestinya
dihasilkan oleh seseorang yang mempunyai
kuasa atau authoriti sahaja. Beliau telah
membuktikan bahawa seseorang yang
mempunyai kuasa dan kedudukan, kadang-
kadang boleh melakukan tindakan yang
membingungkan dan tidak diterima akal. Beliau
menyarankan betapa pentingnya soalan-soalan
aras tinggi yang beliau sebut sebagai 'deep
questions' diajukan untuk menggalakkan
seseorang berfikir secara kritis sebelum satu-
satu buah fikiran dapat dan layak diterima
pakai.
Dia juga menyatakan betapa pentingnya
seseorang berupaya melahirkan hujah yang
kukuh sebelum buah fikirannya dapat diterima.
Keupayaan ini merangkumi kebolehan melihat
secara objektif, mentaakul dan membuat
saranan, menganalisa konsep-konsep asas,
dan juga menyoroti implikasi bukan sahaja
terhadap apa yang dinyatakan tetapi juga apa
yang telah dilakukan dengan perbuatan. Metod
penyoalan Socrates yang dikenali sebagai

"Socratic questioning atau "Penyoalan


Socratic masih di anggap sebagai satu cara
terbaik dalam pengajaran berfikir secara kritis
dan kreatif dan masih banyak diamalakan
hingga ke hari ini.
Socrates telah memulakan agenda berfikir
dengan menggunakan soalan sebagai alat
penjanaan idea dan buah fikiran yang mantap.
Soalan telah digunakan bila mempertikaikan
kepercayaan dan penerangan yang lazimnya
diterima oleh masyarakat tanpa usul periksa.
Beliau telah dengan cermatnya mengenalpasti
satu-satu kepercayaan itu dari perspektif logik
dan diterima akal berbanding dari hanya
melihat secara lihiriah dan nampak elok atau
secocok dengan perasaan ego yang serasi
dengan cita-cita tersembunyi seseorang.
Sesuatu yang berupaya atau dilihat sebagai
berpotensi untuk memberi keselesaan dan
keseronokan sekiranya tidak didasarkan
kepada hujah, bukti atau asas keyakinan yang
kukuh adalah tidak boleh diterima pakai.

dea Socrates dalam berfikir secara kritis
dan kreatif telah disoroti oleh Plato (murid
Socrates yang banyak membuat catatan
tentang pemikiran Socrates) dan Aristotle
(seorang lagi ahli falsafah Greek). Mereka dan
ahli falsafah Greek yang lain menyarankan
betapa perlunya manusia berfikir sebelum
menerima sesuatu kerana realiti sesuatu itu
mungkin berbeza dari keadaan lahiriahnya
cuma minda yang terlatih (trained mind) sahaja
yang dapat membezakannya apa yang dilihat
oleh mata kasar (delusive appearances)
dengan apa yang sebenarnya tersirat disebalik
kulit luarannya (the deeper realities of life).
Bertitik tolak dari saranan tradisi Greek ini, lahir
keperluan bagi manusia untuk mencari
kebenaran tersembunyi (deeper realities),
berfikir secara sistematik, menyoroti implikasi
secara meluas dan mendalam kerana cuma
dengan berfikir secara komprehensif, 'well-
reasoned', dan bersifat responsif terhadap
tentangan dan kejanggalan sahaja yang
membolehkan manusia berfikir secara
mendalam dari cuma menghayati apa yang
terpapar pada sifat lahiriah sahaja. Tradisi ini
adalah selari dengan apa yang disarankan oleh
slam supaya manusia meneliti kebesaran dan
kehebatan Pencipta alam ini disebalik
keindahan ciptaanNya yang berupa bintang-
bintang, gunung ganang, matahari dan bulan
yang sentiasa menakjubkan mereka yang ingin
berfikir. Keyakinan yang didasarkan kepada Al-
Quran, hadith dan sunnah, ijmak dan ulamak
adalah mutlak dan tidak boleh dipersoalkan.
Berfikir dalam slam adalah dalam lingkungan
yang dibenarkan oleh syara' dan tidak
bertentangan dengan syariat slam itu sendiri.
Zaman moden
Dalam abad dua puluhan, ramai ahli
pendidik, falsafah dan ahli fikir yang lain telah
dilahirkan. Kita berterima kasih dengan tokoh-
tokoh seperti Guilford, Dewey, Meyers, Beyer,
Bloom dan ramai lagi yang telah mendalami

dan memberi sumbangan yang besar terhadap


perkembangan KB ini. Tokoh-tokoh seperti
Benjamin Bloom bersama rakan-rakannya yang
lain termasuk Krathwohl telah mendalami
konsep penggunaan soalan seperti yang
disarankan oleh Socrates dalam menjana KB
dengan berlandaskan domain kognitif. Bloom
adalah orang yang bertanggungjawab dalam
memperkenalkan istilah 'aras pemikian' atau
'levels of thought processes'. Bloom
menyatakan bahawa pemikiran aras tinggi
(higher-order thought processes) hanya boleh
digembelingkan dengan penggunaan soalan
atau objektif pengajaran aras tinggi juga. Bloom
juga menyatakan bahawa keghairahan guru
menggunakan soalan dan objektif pengajaran
aras rendah telah melahirkan pelajar-pelajar
yang tidak kreatif atau kritis. ni berlaku kerana
guru tidak sedar tentang kepentingan
penggunaan soalan dan objektif pengajaran
aras tinngi bagai menjana pemikran kritis di
kalangan pelajar.

Krathwohl dalam usaha lain telah
menghasilkan satu taksonomi yang memberi
pemberatan kepada unsur atau domain afektif
dalam proses berfikir. Konsep tentang
kepentingan domain afektif dalam kejayaan
kehidupan seseorang telah dikhususi pula oleh
penyelidik mutakir seperti Daniel Goleman yang
menyarankan konsep yang dikenali sebagai
'EQ' atau 'Emotional ntelligence' (Kecerdasan
Emosi) yang menurutnya memainkan peranan
yang lebih penting dalam menjana satu-satu
kejayaan. Menurutnya "80% kejayaan
seseorang adalah bergantung kepada EQ dan
bukan Qnya (Goleman, 1998). Kenyataan ini
dibuat berdasarkan kajian yang dijalankannya
keatas beribu-ribu orang ahli professional
berjaya dalam lapangan masing-masing.
Konsep EQ yang diperkenalkan oleh Goleman
mempunyai keselarian dari segi konsep dan
penekananan dengan domain afektif seperti
yang diutarakan oleh Krathwohl dalam
taksonomi domain afektifnya.

Apakah eIemen atau domain kognitif dan
afektif ini boIeh berdiri dengan sendiri atau
sebaIiknya?.

Bertolak dari kesedaran ini, lahirlah
Taksonomi COGAFF yang menggabung dan
memberatkan kepada kepentingan kedua-dua
domain kognitif dan afektif dalam penjanaan
Kemahiran Berfikir. Usaha ini dipelopori dan
dibincangkan oleh Ghazali Mustapha (1998)
dalam kajian Kedoktorannya yang bertajuk 'The
use of Questions and Tasks in the Teaching of
Critical Thinking Skills n Malaysia. Konsep
penggunaan soalan dalam menjana pemikiran
aras tinggi seperti yang diketengahkan dalam
kajian ini sesuai dengan apa yang disarankan
oleh Socrates bersabit dengan penggunaan
'deep questioning' 2500 tahun dahulu.
Taksonomi COGAFF menggabungkan idea
Bloom dan Krathwohl dalam penggunaan

soalan dalam menjana pemikiran kritis dan


kreatif. Tajuk ini akan dibincangkan secara
mendalam di bawah tajuk khusus bersabit
dengan pengajaran dan pembelajaran KB.

1.3 DEFINISI KEMAHIRAN BERFIKIR (KB)

Bertolak dari konsep KB seperti yang
diutarakan oleh beberapa ahli fikir dan falsafah
seperti Socrates dan lain-lain yang dijelaskan
dalam konsep dan sejarah KB dan pemikiran
kritis yang telah kita bincangkan di atas, maka
Kemahiran berfikir yang juga ditafsiran
sebagai pemikiran refIektif, kritis dan kreatif,
dalam kertas ini dapatlah ditafsirkan sebagai
satu proses intelektual yang melibatkan
pembentukan konsep (conceptualizing),
aplikasi, analisis, sintaksis, dan/atau menilai
informasi yang terkumpul atau dihasilkan
melalui pengamatan, pengalaman, refleksi,
pentaakulan, atau komunikasi sebagai
landasan kepada satu keyakinan (kepercayaan)
dan tindakan. ni adalah selari dengan apa
yang diutarakan oleh Dr. Richard Paul,
Pengasas dan pengarah kepada 'The Center
for Critical Thinking', satu badan yang terkenal
dengan penglibatannya dengan pemikiran kritis
di Amerika Syarikat.
Walau bagaimanapun elok juga kita lihat
KB dari perspektif KBKK (Kemahiran Berfikir
secara Kritis dan Kreatif) saperti yang
diketengahkan oleh Kementerian Pendidikan
Malaysia. Dalam kurikulum KBKK, kemahiran
berfikir dibahagikan kepada dua komponen
yang penting iaitu; kemahiran berfikir secara
kritis dan kemahiran berfikir secara kreatif.
Kemahiran berfikir secara kritis merujuk
kepada keberkesanan seseorang dalam
menggunakan minda dalam menilai keesahan
atau kebaikan satu-satu idea, buah fikiran,
pandangan dan boleh memberi respons
berdasarkan kepada bukti dan sebab musabab.
Jenis-jenis kebolehan yang boleh di
kategorikan sebagai pemikiran kritis
termasuklah; membanding dan membeza
(compare and contrast), membuat ketegori
(categorization), menerangkan sebab akibat
(cause and effect), meniliti bahagian dan
hubungan bahagian yang kecil dengan
keseluruhan, membuat andaian, membuat
ramalan dan inferensi. Sementara kemahiran
berfikir secara kreatif pula bolehlah di
definisikan sebagai kebolehan menggunakan
minda dalam menjana idea-idea yang baru,
kemungkinan yang baru, ciptaan yang baru
berdasarkan kepada keaslian dalam
penghasilannya. a boleh diberikan dalam
bentuk idea yang nyata ataupun abstrak.
Kebolehan berfikir secara kreatif ini boleh dilihat
dalam contoh-contoh berikut: mencipta idea
yang baru, mencipta analogi dan metaphora.
Harus diingat bahawa kedua-dua kemahiran
berfikir secara kritis dan kreatif ini adalah
bertujuan untuk menolong atau membantu
seseorang dalam membuat keputusan dan
menyelesaikan masalah.

Mari kita lihat satu lagi perspektif penting


yang ada kaitan dengan berfikir. Dengan
mengambil kira kepentingan EQ (kecerdasan
emosi) seperti yang diperkenalkan oleh Daniel
Goleman maka KB juga menegaskan
kepentingan peranan hati atau 'qalbu' sebelum
satu-satu tindakan dibuat atau diyakini.
Pemikiran yang didasarkan kepada domain
kognitif (Q) tanpa mengambil kira kepentingan
domain afektif (EQ) belum tentu boleh
menjanjikan satu-satu kejayaan yang sempurna
dalam hidup seseorang. ni selari dengan apa
yang disarankan oleh Goleman (1998) "bahawa
80% kejayaan seseorang adalah bergantung
kepada EQ dan bukannya Q. Konsep
berhubung dengan EQ akan dijelaskan dengan
mendalam dalam topik berkaitan dalam kertas
ini.
Malahan sekiranya dilihat dalam konteks
yang lebih syumul, peranan hati 'qalbu' yang
berkait rapat dengan 'afektif' atau 'EQ' dan
perananya dalam kejayaan hidup telah
tekankan dengan tegas dalam satu hadis Nabi
Muhammad Sallallahualaihiwasallam, lebih
1400 tahun dahulu:
alam badan manusia itu ada seketul daging.
Sekiranya daging itu baik, maka baiklah badan
itu,
Sekiranya daging itu tidak baik atau busuk,
Maka tidak baik atau busuklah badan itu;
aging itu adalah ati.

Peranan hati dalam mewarnakan
perwatakan, personaliti, kejayaan dan
kegagalan hidup seseorang (di dunia dan
akhirat) banyak dikupas dalam kitab suci Al-
Quran dan hadis-hadis Rasullullah dan tulisan-
tulisan ilmuan slam yang bagitu banyak
terdapat seperti mam-mam Al Ghazali, Hanafi,
Shafiei, Hambali, Maliki dan lain-lain tokoh
terkenal dalam slam. Penulis adalah terlalu
kerdil dan dhaif untuk membincangkan isu yang
berkaitan dengan hati ini secara meluas dan
lebih mendalam. Moga mendapat keampunan
Allah atas kelemahan ini. Pada mereka yang
berminat untuk mendalaminya, antara banyak
kitab yang lain, bacalah kitab-kitab karangan
mam Al-Ghazali saperti 'hya Ulumuddin' dan
'Minhajul Abidin': Wasiat mam Ghazali - yang
banyak diterjemahkan ke dalam Bahasa
Malaysia dewasa ini.

Dalam mentakrifkan KB, penulis
menegaskan bahawa

"KB adalah berkait rapat dengan
kebolehan seseorang insan
menggunakan kedua-dua domain
kognitif dan afektif dalam usaha untuk
mendapatkan atau memberikan
informasi, menyelesaikan masalah atau
membuat keputusan. Dalam lain
perkataan, KB adalah kemahiran
seseorang menggunakan otak (domain
cognitif/aqal) dan hati (domain

afektif/qalbu) nya sebagai landasan


kepada keyakinan (belief) atau
tindakan (actions).
Pemikiran kritis dapat dilihat dari dua
komponen penting:

1. satu kumpulan kemahiran yang
digunakan untuk memperoses atau
melahirkan informasi dan kepercayaan
(keyakinan), dan
2. satu kebiasaan, yang terbentuk
berlandaskan komitmen intelektual, dalam
menggunakan kemahiran tersebut untuk
menjadi landasan kepada perilaku manusia

Anda dapati bahawa konsep di atas adalah
berlawanan dengan:

1. Bahawa berfikir adalan proses yang
berkaitan dengan pencarian dan
penyimpanan informasi sahaja (sebab ia
melibatkan cara-cara tertentu dalam
mendapatkan dan meladeni informasi,)
2. Berfikir cuma dikaitan dengan keupayaan
melakukan berbagai kebolehan, (sebab ia
melibatkan penggunaan berterusan
kebolehan tersebut,) dan
3. Berfikir cuma dikaitkan dengan
penggunaan kebolehan sahaja tanpa
mengambil kira penerimaan hasil pemikiran
tersebut.

ni bermakna kebolehan mengeluarkan buah
fikiran belum boleh dianggap lengkap sekiranya
hasil dari buah fikiran tersebut belum atau tidak
diambil kira kesahihannya.

Anda harus peka bahawa kemahiran berfikir
juga mempunyai definisi yang berbagai sesuai
dengan konsep terbuka yang digalakkan dalam
proses berfikir itu sendiri. Seterusnya kita
bincangkan beberapa definisi KB yang telah
dikemukakan oleh beberapa pengkaji dan ahli
fikir:

1. Menurut Beyer (1984), berfikir
adalah kebolehan manusia untuk
membentuk konsep, memberi sebab atau
membuat penentuan.

2. Menurut Fraenkel (1980), berfikir
merupakan pembentukan semula
pengalaman dan penyusunan maklumat
dalam bentuk tertentu.

3. Meyer (1977), pula berpendapat
bahawa berfikir melibatkan pengelolaan
operasi mental tertentu yang berlaku
dalam minda atau sistem kognitif
seseorang yang bertujuan untuk
menyelesaikan masaalah.
4. KB "adalah manifestasi pemikiran
reflektif ia termasuklah penangguhan
penilaian, mengekalkan pemikiran skeptik

yang sihat, dan mengamalkan pemikiran


terbuka. (Dewey, 1910)

5. KB adalah "sesuatu yang menjurus
ke arah yang bercapah. a membolehkan
penyelesaian masalah yang berbeza dan
menghala kepada penyelesaian yang
berbagai, di mana lebih dari satu
penyelesaian atau jawapan adalah boleh
diterima. (Guilford, 1959)

6. Moore dan Parker (1986) pula
menyatakan bahawa KB ".adalah
keyakinan berlandaskan tindakan yang
cermat dan disengajakan samada dalam
menerima, menolak, atau menagguhkan
satu-satu keputusan berhubung dengan
satu-satu dakwaan (claims).

. Sementara Meyer (1987)
mentakrifkan KB sebagai "kebolehan
membuat generalisasi, mengandaikan
dan mengendalikan kemungkinan yang
berbagai, dan juga menangguhkan
keputusan

SateIah kita bincangkan tentang konsep dan
definisi KB, eIok juga kita ketahui tentang
ciri-ciri pemikir yang bijak.

Seorang pemikir yang bijak mempunyai cirri-ciri
berikut:

1. Cekal 7.
Mengambil risiko
2. Fleksibel 8.
Mahir menyoal dan memapar
3. Bekerjasama
masalah
4. Kebolehan mendengan dengan aktif 9.
Memindah konsep dan kemahiran
5. Tidak impulsive 10.
ngin tahu
6. Refleksif 11.
Keaslian ciptaan dan idea

1.4 DOMAIN KOGNI%IF
Bertolak dari definisi KB yang telah
ditegaskan oleh penulis yang menyatakan
bahawa KB adalah berkait rapat dengan
kebolehan seseorang insan menggunakan
kedua-dua domain kognitif dan afektif dalam
usaha untuk mendapatkan atau memberikan
informasi, menyelesaikan masalah atau
membuat keputusan. Dalam lain perkataan, KB
adalah kemahiran seseorang menggunakan
otak (domain kognitif/aqaI) dan hati (domain
afektif/qaIbu) sebagai landasan kepada
keyakinan (belief) atau tindakan (actions). Dari
definisi tersebut dapatlah difahamkan bahawa
domain kognitif adalah kebolehan berfikir
berlandaskan kebolehan menggunakan otak.
Bloom mengkategorikan domain kognitif kepada
enam aras. Aras-aras tersebut terdiri dari;
pengetahuan (literal), kefahaman
(comprehension), aplikasi (application), analisis

(analysis), sintaksis (synthesis) dan penilaian


(evaluation).

Aras pemikiran (levels of thought processes)
yang diketengahkan oleh Bloom boleh
dibahagikan kepada dua kategori penting: aras
rendah (low-order or convergent) dan aras
tinggi (higher-order or divergent). Pemikiran
aras rendah adalah terdiri dari aras
'pengetahuan' dan 'kefahaman'. Sementara
pemikiran aras tinggi, menurut Bloom adalah
bermula dari aras 'aplikasi' membawa kepada
'penilaian'. Pemikiran aras rendah adalah
dikatakan tidak bagitu baik untuk menaja
pemikiran kritis dan kreatif. Menurut Bloom,
pemikiran kritis dan kreatif hanya boleh
diperbaiki melalui latihan berfikir yang
melibatkan aras tinggi iaitu aras 'aplikasi'
sehingga 'penilaian'. Bloom dalam kajiannya
berhubung dengan objektif pengajaran yang
dijalankan di Amerika Syarikat mendapati
bahawa guru-guru amat gemar menggunakan
soalan-soalan dan aktiviti-aktiviti pengajaran
beraras rendah. Jika tendensi ini tidak diubah,
besar kemungkinan pelajar-pelajar akan
menjadi pasif dan tidak kritikal atau kreatif.
Perbincangan mendalam tentang aras
pemikiran dalam domain kognitif ini akan dibuat
apabila kita membincangkan tajuk 'COGAFF
Taxonomy' nanti.

Menurut Beyer dalam model berfikirnya
yang dikenali sebagai 'Functional Thinking',
domain kognitif merangkumi beberapa
kebolehan yang terdiri daripada, membuat
keputusan (decision-making), menyeIesaikan
masaIah (problem-solving) dan menjana
konsep (conceptualizing) sebagai aras yang
tertinggi. ni diikuti oleh pemikiran kritis (critical
thinking), dan pemikiran kreatif (creative
thinking) pada tahap sedikit rendah dari yang
pertama. Tahap seterusnya adalah terdiri dari
keboIehan memproses (processing) dan
pentakuIan (reasoning) dan tahap yang
terendah sekali adalah terdiri dari kebolehan
mengingat (recalling) dan menyimpan fakta
(recording). Model 'Functional Thinking' oleh
Beyer digambarkan dalam rajah 1 di bawah ini:
Rajah 1 ModeI 'FunctionaI %hinking' oIeh
Beyer (1992:23)

References
Beyer, B.K. (1992). Practical Strategies for the
Teaching of Thinking. London: Allyn and Bacon,
nc.

1.5 DOMAIN AFEK%IF

Satelah anda didedahkan dengan konsep,
definisi dan domain kognitif dalam KB, kita akan
membincangkan pula satu lagi domain penting

yang telahpun disebut di atas, iaitu domain


afektif.

Krathwohl dan rakan-rakan, (1964) adalah
antara penyelidik yang julungkali menggunakan
terminologi 'afektif' (affective) dalam
memperkenalkan satu lagi domain penting
dalam hidup manusia. a digunakan sebagai
satu lagi objektif pengajaran di samping aras-
aras yang terdapat dalam domain kognitif yang
telah diperkenalkan oleh Bloom dan rakan-
rakan pada tahun 1956. Krathwohl
mengkatigorikan domain afektif sebagai terdiri
daripada; penerimaan (receiving), tindak-balas
(responding), menilai (valuing), menyelaraskan
sistem nilai (organizing a value set), dan
mengamalkan sesuatu mengikut sistem nilai
yang kompleks (characterizing by value
complex).

Morgan dan Saxton (1991) mentakrifkan
soalan-soalan domain afektif sebagai 'questions
of feelings' (soalan berasaskan perasaan).
Pendapat ini adalah serasi dengan apa yang
dinyatakan oleh Bolton (1973) 'learning needs
to be felt for it to be effective.' (pembelajaran
melalui perasaan sahaja yang akan lebih
efektif). Domain ini amat penting dalam
pengajaran dan pembelajaran kerana
pertaliannya yang cukup kuat dengan domain
kognitif dalam proses KB. Kepentingan domain
afektif ini akan dibincangkan dengan lebih
mendalam dalam tajuk yang menyentuh
'COGAFF Taxonomy' nanti.
Dengan kelahiran istilah Kecerdasan Emosi
(Emotional ntelligence atau EQ) seperti yang
diketengahkan oleh Daniel Goleman dan
menjadi bagitu popular dewasa ini menjadikan
konsep EQ dan 'domain afektif' bagitu penting.
Domain 'afektif' dan 'emosi' adalah dua istilah
yang berbeza tapi sama dari segi makna dan
penekanan. Kedua-dua istilah adalah
menegaskan tentang kepentingan elemen
perasaan, system nilai system kepercayaan,
keyakinan dalam proses membuat keputusan,
memberikan pendapat, pembentukkan
personality dan pegangan hidup seseorang.
Perbincangan tentang tajuk yang berhubung
dengan domain afektif dan EQ ini dan
kepentingannya kepada kehidupan akan dibuat
dengan lebih mendalam dalam tajuk-tajuk yang
menyentuh tentang 'COGAFF Taxonomy' dan
kecerdasan emosi atau 'Emotional ntelligence'
nanti.

References
Krathwohl, D.R., Bloom, B.S., and Masia, B.B.,
(1964). Taxonomy of Educational Objectives:
The classification of Educational Goals.
Handbook : Afective Domain. New York: David
McKay.
Goleman, D. (1995). Emotional ntelligence:
Why it can matter more than Q. New York:
Bantam Books.

1.6 ME%AKOGNI%IF

Seperti yang anda lihat dalam Rajah
1 Model 'Functional Thinking' oleh Beyer;
dua unsur penting yang ada kaitan secara
lansung atau tidak dengan proses berfikir
menjadi elemen penting kepada model
tersebut. Kita dapati bahawa elemen
tersebut terdiri dari 'cognition' yang menjadi
teras nodel dan punya kaitan secara
lansung dengan proses berfikir itu sendiri.
Sementara satu elemen penting yang
dinyatakan oleh Beyer, yang membantu
proses berfikir secara tidak lansung ialah
apa yang dikenali sebagai 'metacognition'
yang melingkari proses 'cognition' itu
sendiri.
'Metacognition' dapatlah ditafsirkan
sebagai elemen yang mempunyai kaitan
rapat dengan kesedaran seseorang tentang
proses yang dilakukan semasa berfikir.
Menurut Brown (1980) 'metacognition'
adalah merupkan ilmu pengetahuan atau
kesedaran yang terdapat kepada
seseorang yang membolehkannya, sebagai
pelajar, mengawal proses berfikir dan
aktiviti pembelajaran yang dilakukannya.
Gardner (1992) berpendapat kebolehan
mengawal proses berfikir ini adalah
dipengaruhi oleh umur dan pengalaman
seseorang. Seseorang pelajar yang lebih
tua dari segi umur dan tinggi dari aspek
persekolahan boleh menyedari, memgawal
dan mengamalkan strategi berfikir
berhubung dengan satu-satu masalah lebih
baik daripada pelajar yang muda dan
rendah tahap persekolahannya.

Beyer dalam model 'Functional
Thinking'nya (sila lihat rajah 1) menyatakan
dengan lebih jelas bahawa 'metacognition'
adalah merangkumi kebolehan seseorang,
merancang (planning), memantau
(monitoring), dan menilai (assessing) satu
satu keputusan atau idea yang hendak
diutarakan. Beyer menjelaskan bahawa
'metacognition' terletak diluar kebolehan
berfikir ('cognition') itu sendiri. Menurutnya
'metacognitive operations are applied to the
strategies and skills used to produce
meaning rather than directly to data and
experience. Metacognition seeks to control
these meaning-making operations to
guide, to correct, to adjust and direct the
selecting, sequencing, and executing of the
cognitive operations by which one seeks to
make meaning'.

Dengan ini 'metacognition', dapatlah
disimpulkan sebagai kebolehan seseorang
dalam mengaplikasikan strategi yang betul
dalam proses melahirkan idea tetapi
bukannya buah fikiran yang dilahirkan atau
bukan hasil sebenar berfikir itu sendiri.
Seseorang yang ingin menyelesaikan satu
masalah ekonominya terpaksa mengalami

proses merancang, memantau dan menilai


keputusan yang akan dibuat. Proses
merancang, memantau dan menilai ini tidak
ada kaitan lansung dengan keputusan yang
akan dibuat atau diambil dalam
penyelesaian masalah tersebut.
1.7 PEMIKIRAN REFLEK%IF (PR)

Konsep pemikiran reflektif (reflective
thinking) mula diperkenalkan oleh John
Dewey pada tahun 1911 dalam bukunya
yang ditulis khas untuk guru-guru yang
bertajuk 'How we think'. Dewey
beranggapan bahawa pembelajaran atau
ilmu akan bertambah hanya apabila
seseorang telah melalui peruses pemikiran
reflektif atau 'reflection'. Pemikiran reflektif
adalah menjadi premis asas kepada
penambahan ilmu. Perkataan 'reflective
thinking' atau pemikiran reflektif yang pada
mulanya digunakan oleh Dewey adalah
sama ertinya dengan 'pemikiran kritis',
'penyelesaian masalah' dan 'pemikiran aras
tinggi' (Samuel Shermis, 1999).

Dewey mendefinisikan PR sebagai
"active, persistent, and careful
consideration of any belief or supposed
form of knowledge in the light of the
grounds that support it and the further
conclusion to which it tends (Dewey, 1933)
. Menurut Dewey, PR dapatlah ditakrifkan
sebagai "mengambilkira atau pengiktirafan
kepada satu-satu kepercayaan atau apa
yang dianggap sebagai ilmu pengetahuan
dalam lingkungan dasar yang
memperkuatkan keyakinan tersebut dan
kesimpulan yang boleh diandaikan darinya.

Sehubungan dengan konsep PR,
Lambright menyatakan, "The purpose of
Socratic seminars (thinking) is to enlarge
understanding of ideas, issues, and values.
The intent is to create dialogue that gives
voice to rigorous thinking about possible
meaning. seminars are structured to take
the student from the unclear to the clear,
from the unreasoned to reasoned.from
the unexamined to the examined"
(Lambright, 1995). "yang menjanakan satu
maksud. seminar adalah bertujuan
membawa atau memimpin pelajar dari
kekaburan kepada jelas, dari yang diterima
tanpa pentakulan kepada sesuatu yang
difikir secara mendalam.dari yang tidak
diusul kepada sesuatau yang diusul
dengan teliti.

Pemikiran reflektif sama seperti
pemikiran kritis memberi penekanan
kepada tujuan atau maksud idea atau buah
fikiran yang ingin disampaikan. a

mempunyai kaitan rapat dengan apa yang


diketengahkan oleh Bloom berhubung
dengan aras pemikiran. Pengetahuan aras
rendah yang memerlukan 'pengingatan'
atau 'memorization' yang dikatkan dengan
aras 'literal' atau 'pengetahuan' dalam
Taksonomi Bloom, walau pun tidak
dinafikan kepentingannya, tidak menjana
pemikiran reflektif. Lambright menyatakan
"if you want to teach reflective thinking.,
we suggest that you devise an exercise that
requires students to practise critical thinking
and simultaneously demonstrate their
progress in achieving that complex skill.
appropriate evaluation must go beyond
acquiring facts and learning theories".

Pemikiran reflektif adalah
merangkumi kebolehan memahami fakta,
idea, mengapIikasikan prinsip,
menganaIisis, membuat sintaksis dan
keboIehan meniIai. Menurut Samuel
Shermis (1999), 'PR dan pengajarannya
melibatkan semua domain yang
diperkenalkan oleh Bloom dalam
Taksonomi Kognitifnya'. Dapatlah
disimpulkan bahawa PR samalah seperti
pemikiran Kritis berdasarkan domain
kognitif seperti yang diketengahkan oleh
Bloom dan Beyer dan tidak memberi
penekanan kepada perkembangan domain
afektif secara khusus.
Weast (1996) menyenaraikan
kebolehan yang terdapat dalam PR:
Mengenal pasti kesimpulan
(dentifying the author's conclusion);
Mengenal pasti sebab dan bukti
(dentifying the reasons and the
evidence)
Mengenal pasti bahasa yang
kabur dan melampau (dentifying
vague and ambitious language)
Mengenal pasti nilai yang di ramal
dan konflik nilai (dentifying value
assumptions and value conflicts)
Menilai pentakulan berdasarkan
statistik (Evaluating statistical
reasoning)
Menilai persampelan dan
pengukuran (Evaluating sampling
and measurements)
Menilai pentakulan secara logik
(Evaluating logical reasoning )
Mengenal pasti informasi yang
tertinggal atau tersingkir (dentifying
omitted information)
Kebolehan menyuarakan
pendapat dan nilai peribadi melalui
cara yang terbaik dan berhemah
(Articulating one's own values in
thoughtful, fair-minded way).

Kebolehan-kebolehan ini telah dan
masih digunakan dalam pengajaran KB di
sekolah-sekolah hingga ke hari ini.

References
Dewey, J. (1993). How we think: A
restatement of the relation of reflective
thinking to the educative process. Boston:
Houghton Mifflin Company.
Lambright, L. (1995). Creating a dialogue
Socratic Seminars and educational reform.
Community College Journal, 65, 30-34.
Shermis, S.S (1999). Critical Thinking:
Helping students learn reflectively.
Bloomington, ndiana: Phi Delta Kappa
Educational Foundation.
Weast, D. (1996). Alternative teaching
strategies: The case for critical thinking.
Teaching Sociology, 24, 189-194.

2.0 KEMAHIRAN BERFIKIR DAN
IMPLIKASINYA KEPADA
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Tajuk ini membincangkan tentang
KB dan implikasinya kepada pengajaran
dan pembelajaran. Untuk keberkesanan
yang lebih, marilah kita mengambil-kira
pendekatan pengajaran kemahiran berfikir
secara kritis dan kreatif (KBKK) seperti
yang diketengahkan oleh Kementerian
Pendidikan Malaysia. Dari perspektif KBKK,
pengajaran KB adalah berfokuskan kepada
empat elemen penting: soaIan,
penggunaan, peta minda, pengurusan
grafik dan penggunaan CoR% 1 yang
diperkenalkan oleh de Bono. Pendekatan
ini akan digunakan dalam perbincangan
seterusnya di mana setiap elemen berfikir
akan dibincangkan dalam perspektif untuk
melihat bagaimana KB dapat dimanfaatkan
secara optimum dalam pengajaran dan
pembelajaran.

2.1. Penggunaan soaIan - %aksonomi
COGAFF (Gabungan %aksonomi BIoom
(1956) dan KrathwohI (1964))

Penggunaan soalan dalam proses
yang membabitkan KB telah tidak dapat
dinafikan lagi kepentingannya. Socrates,
ahli falsafah Greek, 2500 tahun dahulu
telah menegaskan betapa soalan adalah
amat penting dalam berfikir secara kritis.
Beliau telah mencadangkan penggunaan
'deep questioning' untuk melihat kebenaran
sesebuah fikiran yang dilahirkan. Bloom

juga telah menekankan tentang


kepentingan penggunaan soalan dalam
mengembelingkan kebolehan otak berfikir
mengikut aras-aras (levels of thought
processes) tertentu. Penegasan tentang
kepentingan penggunaan berbagai soalan
dalam KB telah banyak juga disebut dan
dicanangkan oleh ahli-ahli fikir dan
penyelidik-penyelidik seperti Dewey,
Guilford, Beyer, Morgan and Saxton,
Kissock & yortsuun dan penulis-penulis
kontemporari yang lain seperti Kerry dan
Trevor, Kropp, Stocker, Kagan dan lain-
lain.

aitan Soalan dengan

Postman (1979:140) menyatakan
bahawa 'all our knowledge results from
questions, which is another way of saying
that question-asking is our most important
intellectual tool'. Kepentingan soalan dan
kaitannya dengan berfikir tidak dapat
dinafikan lagi. Sejak zaman Socrates lagi
soalan telah digunakan untuk menjana
fikiran aras tinggi. Walau bagaimanapun
penggunaan soalan aras rendah (low-order
questions) dalam pengajaran adalah amat
popular dikalangan guru-guru dan
penggunaan soalan aras tinggi (higher-
order question) adalah amat sedikit
malahan diketepikan lansung Postman,
Bloom, 1956,1994.,Ghazali Mustapha,
1995, 1998.,Kissock dan yortsuun, 1982.,
Kementerian Pendidikan Malaysia, 1990
dan ramai lagi.) Corak penyoalan
menggunakan soalan aras rendah adalah
merbahaya kepada penjanaan pemikiran
aras tinggi kerana pemikiran aras tinggi
hanya boleh digembelingkan melalui soalan
aras tinggi (Bloom, 1956, 1994., Kissock
dan yortsuun, 1982).

Bloom dalam usahanya untuk
mengubah corak penyoalan dan
pembinaan objektif pengajaran telah
mencipta satu taksonomi yang dikenali
sebagai Te Taxonomy of Educational
Objectives: Cognitive Domains pada
tahun 1956. Dalam taksonomi ini Bloom
telah menkategorikan kemahiran berfikir
mengikut aras tertentu yang di kenali
sebagai 'level of thought processes'. Aras-
aras berfikir Bloom terdiri dari enam aras;
iaitu aras 1: pengetahuan (literal or
knowledge), 2: kefahaman
(comprehension), 3: aplikasi (application),
4: analisis (analysis), 5: sintaksis
(synthesis), 6: penilaian (evaluation). Aras-
aras satu dan dua adalah dikategorikan
sebagai aras rendah (low-order) atau
'convergent' dan respons atau jawapan dari
soalan aras ini biasanya tidak menggalakan
pemikiran kritis.


%AKSONOMI 'COGAFF'

Terminologi 'COGAFF' lahir dari
gabungan perkataan 'Cognitive' dan
'Affective'. Taksonomi COGAFF dilahirkan
berdasarkan integrasi taksonomi domain
kognitif (yang dipopularkan oleh Bloom
pada tahun 1956) dan taksonomi domain
afektif (yang diperkenalkan oleh Krathwohl
pada tahun 1964). a diperkenalkan oleh
Ghazali Mustapha pada tahun 1998 dalam
kajian kedoktorannya yang bersabit dengan
penggunaan soalan dalam pengajaran
pemikiran kritis dan kretif di Malaysia.
Bertolak dari kepentingan dan peranan
soalan dalam menjana KB seperti yang
ditegasakan oleh Socrates, Bloom dan lain-
lain, Ghazali Mustapha dalam kajiannya
telah menggunakan soalan yang digunakan
oleh guru-guru dalam pengajaran mereka
sebagai landasan untuk menilai sejauh
mana guru-guru memberi penekanan
kepada pengajaran KB. Beliau mendapati
bahawa lebih dari 80% soalan yang
dikemukakan dalam pengajaran mereka
adalah beraras rendah (aras pengetahuan
dan kefahaman). Pendapat ini adalah
sejajar dengan apa yang dikemukakan oleh
Bloom dalam kajian serupa terhadap
kecenderungan guru-guru dalam
mengemukakan soalan dalam pengajaran
mereka. Bloom mendapati pada tahun
1994, selepas lebih kurang 40 tahun berlalu
dari kajian asalnya (pada 1956) tentang
kecenderungan serupa, mendapati bahawa
kebanyakan soalan yang dikemukakan
adalah beraras rendah dan keadaan ini,
menurut Bloom, adalah tidak cenderung
kepada pembentukan KB.

'COGAFF Taxonomy' mengambil
kira kepentingan kedua-dua domain
'kognitif dan afektif' sebagai landasan
kepada KB seperti yang telah disentuh
sepintas lalu sebelum ini. Seterusnya akan
dibincangkan rasional dan keesahan
kepada penggabungan kedua-dua domain
tersebut.

Gabungan kognitif dan afektif: RasionaI
dan keesahannya

Keesahan dan rasional gabungan
domain kognitif dan efektif seperti yang
dicadangkan dalam Taksonomi COGAFF
dapat dilihat dalam konteks berikut:
1. Walaupun evaluation (penilaian)
diletakkan sebagai domain tertinggi
dalam Taksonomi Bloom, ini tidaklah
bermaksud bahawa ia adalah
langkah terakhir yang boleh dibuat
dalam penyelesaian masalah atau
membuat keputusan seperti apa yang
disahkan sendiri oleh Bloom
(1956:185).

Evaluation represents not only the


end process in dealing with cognitive
behaviours, but also a major link with
affective beaviours where values,
liking and enjoying are central
processes involved.

2. Pertalian domain kognitif dan
afektif dalam perkembangan mental
seseorang adalah tidak dapat
dipisahkan dalam pandangan
bercorak 'holistic' dalam apa sahaja
system pendidikan saperti yang
ditegaskan oleh Furst (1994:32)
.one can reasonably argue that the
cognitive and feeling sides of mental
life can neither be conceptually nor
practically separated.

3. Disebabkan tiada kemungkinan
yang aspek kognitif boleh dipisahkan
dari perasaan (afektif), seperti tidak
mungkin kita pisahkan 'pengetahuan
dari nilai' (knowledge from values)
kerana Furst menyatakan,
The distinction creates educational
and philosophical problems by
separating the world of knowledge
from the world of values.

4. Dalam konteks pendidikan di
Malaysia, amat jelas dinyatakan
pertalian kedua-dua domain ini harus
diberi perhatian yang setimbal kerana
jelas saperti apa yang dinyatakan
dalam Falsafah Pendidikan Negara,
.education in Malaysia attempts to
provide a balance between
knowledge and skills on one side
and in the inculcation of values on
the other. .t is important to note
that Malaysian education provides
for the teaching of the two kinds of
values.
Md. Jadi, (1997:96)

Seterusnya kita mari kita bincangkan
Taksonomi COGAFF dan peranannya
dalam menjana kemahiran berfikir.

Taksonomi COGAFF boleh digunakan
dalam empat cara yang penting:

Pertama, ia boleh digunakan
sebagai alat pengukur aras pemikiran
(levels of thought processes) soalan, aktiviti
atau objektive pengajaran yang digunakan
dalam pengajaran dan pembelajaran. a
membantu aktiviti pengajaran dan
pembelajaran dengan memberi landasan
kepada perubahan tingkah lakuyang mahu dilihat dalam satu-satu
pengajaran dan pembelajaran. afektif Rajah

2 untuk keterangan lebih lanjut tentang


Taksonomi COGAFF ini.

Kedua, penggunaan Taksonomi COGAFF
dalam pengajaran dan pembelajaran boleh
menyedarkan guru tentang aras atau
domain pemikiran mana yang ingin di beri
perhatian atau focus penyoalan atau
pengajaran. Guru peka tentang samada
ingin menggunakan soalan aras rendah
atau sebaliknya.

Ketiga, a boleh digunakan untuk menilai
buku-buku atau bahan rujukan yang
digunakan dalam aktiviti pengajaran dan
pembelajaran. Penilaian adalan dijalankan
dengan melihat atau menganalisa domain
atau aras dua elemen penting dalam
pengajaran iaitu; soalan dan aktiviti yang
digunakan. Dengan melihat aras pemikiran
yang terdapat kepada soalan-soalan dan
aktiviti yang digunakan dalan sesebuah
buku, kita dapat menilai samada soalan-
soalan atau aktiviti-aktiviti yang digunakan
beraras rendah (convergent thought
process) atau tinggi (Divergent thought
process). Buku yang terdapat dalamnya
soalan-soalan beraras rendah adalah tidak
sesuai digunakan untuk mengajar
pemikiran kritis dan kreatif. Sebaliknya
buku yang menggunakan soalan-soalan
dan aktiviti-aktiviti yang beraras tinggi
adalah baik untuk pembangunan pemikiran
kritis dan kreatif.

Keempat, penggunaan taksonomi COGAFF
yang rapi oleh guru, boleh menggalakkan
penglibatan pelajar yang aktif. Mereka
digalakan berfikir dan berinteraksi atau
berbincang antara satu dengan lain bila
berdepan dengan soalan-soalan aras tinggi
seperti 'penilaian' dan 'afektif' kerana
menurut Perrot (1982), soalan aras ini
jarang digunakan dan ini menjadi antara
sebab mengapa pelajar-pelajar menjadi
pasif dalam penglibatan mereka dengan
aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Rajah 2 menjelaskan bagaimana
Taksonomi COGAFF boleh digunakan
dalam pembentukan soalan pelbagai aras
pemikiran atau domain dan kata-kunci
berkaitan dengan setiap aras atau domain
pemikiran
RAJAH 2 %AKSONOMI COGAFF
ARAS/D
OMAIN
Penerangan/definisi
Contoh soaIan
Kata
Kunci
KeboIeha
n
7.0
Afektif
Soalan pada aras ini
menggalakkan pelajar
respon dengan
penyataan perasaan,
emosi, sikap, nilai,
sistem kepercayaan,
dan pendapat yang
berbagai.
Perasaan,
Emosi,
Pendapat,
Nilai,
sikap,
Kepercay
aan,
Keyakina
Penyataa
n
perasaan,
emosi,
nilai,
sikap,
keyakinan
dll. Yang

yatakan perasaan
anda tentang tindakan
membabi buta yang
diambil oleh ketua
penyangak itu ?
n, dll.
Yang
berkaitan
dengan
perasaan
atau 'hati'
berkaitan
6.0
Penilaian
Soalan pada aras ini
menggalakkan pelajar
menggunakan kriteria
untuk menilai atau
mengadili sesuatu.
Adakah kesimpulan
yang dibuat oleh
kumpulan itu sejajar
dengan data yang
diperolehi dari kajian
tersebut?
Nilai,
Hakimi,
Membina
satu
penilaian
atau
pengha-
Kiman
Menilai/'
di-
vergent'
5.0
Sintaksis
Soalan pada aras ini
melihat tentang
kreativiti pelajar dalam
melahirkan idea-idea
yang tulin atau ciptaan
yang baru.
Apakah cara yang
anda fikirkan baik
untuk menyelesaikan
masalah yang di
timbulkan dalam teks
tersebut ?
Cipta,
Bina,
Reka,
Gubah,
dll.
Mencipta
idea baru
divergen
4.0
Analisis
Soalan pada aras ini
menggalakkan pelajar
supaya dapat melihat
aspek-aspek
Kenapa? Menggun
akan
informasi
Diverge
nt'
berasingan tentang
satu atau beberapa
masalah dan
bagaimana aspek-
aspek tersebut punya
kaitan antara satu
dengan yang lain.
Kenapa pemimpin itu
berlaku tidak adil
dalam tindakannya
terhadap musuh
politiknya?

3.0
Aplikasi

Soalan pada aras ini
melihat kebolehan
pelajar
mengaplikasikan idea
dari satu-satu sumber
kepada satu situasi
lain. Mereka berupaya
mengaplikasikan
pengetahuannya
kepada satu situasi
yang baru.
engan menggunakan
cadangan yang
diutarakan oleh
penulis dalam teks
tersebut, cuba
selesaikan masalah
berikut.Bagaiman
a,
selesaika
n

Aplikasika
n
informasi
kepada
satu
situasi
yang lain
2.0
Kefaham
Soalan pada aras ini
memerlukan pelajar
Nyatakan,
Beri
Kefahama
n

an menunjukan
kemampuan dalam
menggunakan idea.
Mereka menggunakan
idea sepertimana yang
terdapat dalam teks
atau sumber asal idea
tersebut.
yatakan maksud
konsep tersebut
seperti yang
dinyatakan dalam teks
itu?
definisi,
Beri
maksud
1.0
Pengeta
huan
Soalan pada aras ini
membolehkan pelajar
mengingat kembali
fakta, konsep,
generalisasi atau teori.
yang telah dipelajari.
Siapa yang
menyebabkan angkara
itu berlaku ?
Siapa,
Bila,
dimana,
apa,
bagaiman
a
Menguala
ngi,
menginga
ti
'converg
ent'

Nota : setiap soalan yang dinyatakan
mistilah dikategorikan dalam satu kategori
atau aras pemikiran sahaja.

Aras satu dan dua dalam Taksonomi
COGAFF, seperti juga dalam Taksonomi
Bloom adalah di anggap beraras rendah
(low-order) atau 'literal' dalam domain
pemikiran. Penggunaan aras ini walaupun
tidak dinafikan kepentingannya adalah tidak
berkesan dalam membangunkan pemikiran
kritis dan kreatif. Penggunaan berlebihan
objektif pengajaran, soalan, dan aktiviti
pengajaran pada aras satu dan dua
(pengetahuan dan kefahaman) adalah
dianggap tidak sesuai sekiranya kita
berharap untuk membentuk pelajar yang
berfikiran kritis atau kreatif. ni adalah
disebabkan soalan-soalan pada aras
rendah ini cuma menggalakkan pelajar
mengingat fakta secara literal dari apa yang
dilihat, didengar atau dibaca. Guru-guru
adalah digalakkan, di samping penggunaan
soalan, aktiviti pengajaran pada aras
rendah iaitu pada tahap pengetahuan dan
kefahaman juga menggunakan sebanyak
mungkin peluang untuk menngunakan aras
tinggi (higher-order) iaitu aras tiga hingga
tujuh dalam membentuk soalan dan aktiviti
pengajaran dan pembelajaran sekiranya
mereka bercita-cita untuk membentuk
pelajar menjadi kritis dan kreatif.
Sementara pemberatan dan penekanan
pada aras afektif dalam hal yang bersabit
dengan soalan dan aktiviti pengajaran
adalah amat perlu sekiranya kita ingin
membentuk pelajar yang mempunyai nilai-
nilai murni adan mulia dan EQ (emotional
intelligence) yang tinggi sebagai seorang
insan.

Walaubagaimanapun, kajian-kajian
yang dijalankan oleh Bloom, 1956, 1994;

Krathwohl, 1964, Kissock & yortsuun,


1964., Perrot, 1982, Ghazali Mustapha,
1995, 1998, 1999 memberi indikasi yang
cukup kuat bahawa guru-guru amat 'suka'
menggunakan soalan-soalan jenis memori
atau literal (aras 1 dan 2 ) dalam
pengajaran mereka. Keadaan ini menurut
Bloom, sekiranya tidak berubah, tidak
menggalakkan pertumbuhan pemikiran
kritis dan kreatif di kalangan pelajar.

Aras satu hingga enam dalam
Taksonomi COGAFF adalah menggunakan
domain kognitif seperti yang
diperkenalkan oleh Bloom dalam
taksonominya yang dikenali sebagai
'Taxonomy of educational objectives :
Cognitive domains' yang dicipta pada tahun
1956. Sementara aras ketujuh iaitu aras
atau domain afektif adalah disesuaikan
dengan domain afektif seperti yangg
diperkenalkan oleh Krathwohl pada tahun
1964 dalam taksonominya yang dikenali
sebagi 'taxonomy of Educational
Objectives : Affective domains'. Krathwohl
mengkategorikan domain ini kepada :
penerimaan, penglibatan, penilaian dan
menyusun-galurkan sistem nilai.
Taksonomi COGAFF menggunakan
domain afektif sebagai merangkumi segala
elemen yang ada kaitan dengan perasaan,
emosi, sikap, nilai, keyakinan dan system
kepercayaan. Dengan kata lain segala
penyataan yang ada hubungan dengan hati
atau 'qalbu' akan dikategorikan dalam
domain afektif.Penegasan tentang domain afektif
ini memberi peluang kepada kita untuk
memahami konsep 'emotional intelligence'
(EQ) atau kecerdasan emosi seperti yang
dipopularkan oleh Daniel Goleman.
Goleman menyatakan bahawa EQ punya
kaitan yang rapat dengan emosi atau
perasaan manusia. Di sini dapat kita lihat
pertalian yang rapat antara domain afektif
atau aras ke tujuh dalam Taksonomi
COGAFF dengan EQ seperti yang
diperkenalan oleh Goleman. 'EQ' atau
kecerdasan emosi ini akan dibincangkan
dengan lebih lanjut pada tajuk berikutnya.

3.0 EQ 'EMO%IONAL IN%ELLIGENCE'
(KECERDASAN EMOSI)

Konsep EQ atau 'EmotionaI
InteIIigence' atau kecerdasan emosi ini
adalah satu konsep kecerdasan yang lebih luas
dan ada kaitan dengan kesedaran terhadap
emosi dan perasaan dan bagaimana perasaan
boleh berinteraksi dengan kecerdasan mental
atau Q. Goleman menyatakan bahawa 80%
kejayaan seseorang adalah bergantung kepada
EQ atau kecerdasan emosinya berbanding

dengan cuma lebih kurang 20% sahaja yang


disebabkan oleh Q atau kecerdasan
mentalnya. Pendapat ini adalah sejajar dengan
pandangan yang menyatakan kita sebenarnya
memerlukan lebih daripada kecerdasan otak
(Q) sahaja untuk lebih berjaya dalam hidup
seseorang mistilah berusaha membentuk dan
meneruskan kebolehan berhubung dan
berkominikasi dengan sihat dengan orang lain.

Saperti yang telah disebutkan lebih awal
dalam modul ini, sekiranya dilihat dari konteks
yang lebih syumul, Nabi Muhammad
Sallallahualaihiwasallam telah menyatakan
dengan jelas bahawa;

alam badan manusia itu ada seketul
daging,
Sekiranya baik daging itu,
Maka baiklah badan itu,
Sekiranya busuk daging itu,
Maka busuklah badan itu.
an daging itu adalah hati.


Dapat dilihat bahawa peranan hati yang
menjadi tunjang kepada perasaan dan emosi
(EQ) itu mempunyai pertalian yang bagitu rapat
dengan kejayaan manusia dalam melayari
kehidupan sehariannya. Pendapat Goleman
tentang peranan EQ dalam menjana kejayaan
seseorang dalam hidup ini adalah tidak dapat
dinafikan.

Menurut Mayer dan Salovey (1993),
pelopor yang mula-mula memperkenalkan
konsep EQ ini;
"Emotional ntelligence allows us to think
more creatively and to use our emotions
to solve problems. Emotional ntelligence
probably overlaps to some extent with
general intelligence"
Mayer dan Salovey seterusnya menyatakan bahawa;
"The emotionally intelligent person is
skilled in four areas: identifying
emotions, using emotions,
understanding emotions, and regulating
emotions.
Konsep ini menjelaskan bahawa seseorang
yang berupaya menjelaskan atau menyedari
emosinya, menggunakan emosinya dengan
bijak, memahami emosinya, dan mengawal
emosinya dalah dianggap mempunyai
kecerdasan emosi (EQ).

Goleman (1995) menonjolkan pandangan yang
lebih luas tentang EQ. Beliau menyatakan
bahawa EQ mengandungi beberapa faktor:
memahami emosi sendiri (knowing one's
emotions), keboIehan mengendaIikan emosi
(managing one's emotion), memotivasikan diri
(motivating oneself), menyedari emosi orang
Iain (recognizing emotions in others), dan
mengendaIikan hubungan siIIaturrahim
dengan orang Iain (handling relationships).

Dari interpretasi penyataan di atas berhubung


dengan EQ, dapatlah di fahamkan bahawa
kecerdasan emosi "is a type of social intelligence
that involves the ability to monitor one's own and
others' emotions, to discriminate among them,
and to use the information to guide one's thinking
and actions.(Mayer & Salovey, 1993). Mayer
dan Salovey menkategorikan EQ kepada enam
domains:

Kesedaran kendiri (seIf-
awareness)
Satu kecerdasan emosi yang paling asas
adalah keupayaan menyedari satu-satu
perasaan dan dapat memberikanya
identifikasi tertentu. Aras ini juga merujuk
kepada kesedaran tentang hubungan
antara buah fikiran, perasaan, dan
tindakan. Sedar tentang pemikiran yang
mana (jenis apa) yang meransangi
perasaan tertentu. Sementara sedar pula
apakah perasaan yang akan terbit akibat
satu-satu tindakan itu.

MengendaIikan emosi (managing
emotions)
Adalah penting kita menyedari apa yang
sebenarnya berada disebalik satu-satu
perasaan atau emosi itu. Kepercayaan
dan keyakinan mempunyai satu kesan
yang kuat kepada kebolehan seseorang
bertindak dan bagaimana satu-satu
tindakan dilakukan. Ramai orang secara
berterusan dikuasai atau dipengaruhi
oleh fahaman negatif. Harapan dan rasa
optimis, sebaliknya, adalah satu harta
yang amat berguna dalam menjana
kejayaan. Adalah penting kita mencari
jalan meredakan perasaan meluap
kerana marah atau kecewa. Kita cuba
memahami apa yang akan terjadi
apabila emosi amarah menggelodak
bila tidak dapat dikawal. Fikirkan
sejenak tentang akibat baik dan
buruknya satu perkataan yang
dihamburkan ketika emosi tidak
terkawal. Kebolehan mengalihkan
emosi kepada satu-satu yang positif
adalah anak kunci kepada
kecemerlangan sikap.

%imbangrasa (empathy)
Kebolehan menguasai sesuatu keadaan
dan boleh bertindak bijak memerlukan
keperihatinan kita terhadap perasaan
orang lain dan melihat sesuatu dari
kacamata orang lain. Timbang-rasa
atau 'empathy' yang membolehkan kita
mendengar pendapat orang lain tanpa
menjadikan kita terlalu emosi
(emotional) adalah penting. Kebolehan
membezakan apa yang dikatakan oleh
orang lain dari tindakan dan penilaian
yang bersifat personal adalah amat
penting.

Berhubung (communicating)
Kebolehan menjalin hubungan
silaturrahim yang sihat mempunya
kesan positif kepada semua yang
terlibat. Sedar tentang apakah jenis
perasaan yang cuba dikomunikasikan
kepada orang lain. Kegirangan dan
pengharapan adalah kait-berkait sama
juga halnya dengan 'pessimism' dan
perasaan negatif. Kebolehan
melahirkan perasaan atau pendapat
tanpa melahirkan kemarahan atau
kedongkolan adalah kunci kepada
sesuatu kejayaan.

Kerjasama (cooperation)
Kebolehan meletakkan diri dan tahu bila
hendak mejadi ketua atau pemimpin
dan bila pula menjadi pengikut adalah
amat penting kepada konsep kerjasama
(cooperation). Sifat pemimpin yang
unggul bukan terletak kepada paksaan
atau kuasa tetapi lahir dari kebolehan
menggalakkan orang yang dipimpin
dapat bekerjasama antara satu dengan
lain dengan baik untuk mencapai satu
tujuan bersama. Menyedari tentang
kebolehan seseorang dan memberi
galakan supaya mengambil bahagian
dalam satu-satu aktiviti adalah lebih
berkesan dalam menghasilkan satu-
satu kebaikan daripada memberi arahan
atau mengkritik. Pada ketika yang
sama, adalah amat perlu kita
menjalankan tugas dengan penuh rasa
tanggungjawab dan menyedari kesan
atau akibat dari keputusan yang dibuat
dan meneruskan komitmen yang tidak
berbelah bagi.

MenyeIesaikan konfIik (resoIving
confIicts)
Dalam menyelesaikan masalah kita
perlu memahami mekanism yang
hendak digunakan. Orang-orang yang
terlibat dalam konflik biasanya dihantui
atau terkunci dalam rangkaian emosi
yang membakar diri dan mereka jarang
dapat melihat isu yang menyebabkan
konflik itu secara lebih rasional.
Penyelesaian kepada konflik boleh
dicapai dengan menggunakan
kebolehan emosi (emotional skills)
seperti apa yang telah kita bincangkan
di atas.

KesimpuIan

Banyak kajian tentang dimensi EQ
telah dijalankan dengan mengukur konsep-
konsep yang berkaitan dengan EQ, seperti
kebolehan bersosial (social skills),
kecemerlangan perhubungan inter-personal
(interpersonal competence), kematangan
psikologi (psychological maturity) dan
kesedaran emosi (emotional awareness)

lama sebelum konsep kecerdasan emosi


atau emotional intelligence diperkenalkan.
Kajian-kajian ini mendapati bahawa
penekanan tentang unsur-unsur yang ada
kena mengena dengan EQ menjadikan
pelajar lebih stabil dalam perhubungan dan
interaksi sosial mereka berbanding dengan
pelajar-pelajar yang tidak didedahkan
dengan konsep EQ ini. Kajian juga telah
melihat bagaimana kaitan positif antara EQ
dengan sifat kepimpinan, pencapaian
secara kumpulan, pencapaian individu,
perhubungan social, perubahan dalam
pengurusan, di samping menyidiakan alat
pengukur kepada kejayaan tersebut.
Menurut Goleman (1995: 160). "Emotional
intelligence, the skills that help people
harmonize, should become increasingly
valued as a workplace asset in the years to
come."

5.0 KEMAHIRAN BERFIKIR DARI PERSPEK%IF
KOMUNIKASI:
PENYA%AAN IDEA DAN PENDAPA%.

Tajuk ini membincangkan tentang
betapa pentingnya rasa yakin dan proses
meyakinkan (convinced and be convinced)
seseorang dan kaitannya dengan
kemahiran berfikir. Frasa seperti "anda
sepatutnya buat kerja ini, "anda
sepatutnya datang lebih awal, "anda
sepatutnya mengambil kursus ini, "Kursus
ini lebih baik dari kursus itu dan berbagai-
bagai kata-kata yang ditujukan kepada
anda dalam konteks yang ada kaitan
dengan proses untuk meyakinkan anda.
Kita kadang-kadang rasa jemu ditipu atau
terpaksa menurut kemahuan orang lain
dalam membuat sesuatu keputusan,
membuat keputusan yang silap,
diperbodohkan, atau dikelirukan.

Kemahiran berfikir adalah perisai
yang menjadi pelindung diri dari ledakan
informasi yang tidak terkawal, dan dari satu
keadaan di mana terlalu ramai orang yang
cuba meyakinkan kita terhadap sesuatu.
Kebolehan kita berfikir akan
menyelamatkan kita dari jadi mangsa
kepada keadaan-keadaan seperti yang
dinyatakan di atas. Kebolehan berfikir
membezakan kita dari haiwan yang lain:
mereka lebih kuat, boleh melihat dan
mendengar dengan dengan lebih baik
tetapi mereka tidak punya kebolehan untuk
merancang, berfikir, atau berbincang
dengan harapan untuk melihat sesuatu dari
perspektif yang lebih baik. Perbincangan
seterusnya berkisar pada elemen-elemen
penting dalam proses 'convincing' iaitu
meyakinkan atau diyakini dalam konteks
penggunaan 'claims' (dakwaan) dan
'arguments' (hujah) dan topik-topik
berkaitan.

5.1 Penyataan dakwaan (cIaims)Mari kita bincangkan proses yang
ada hubungan dengan yakin dan
meyakinkan ini dengan lebih mendalam
lagi. Proses meyakinkan terdiri daripada
seorang yang cuba meyakinkan dan
seorang diyakini. Proses yakin dan
meyakini ini bergantung kepada satu
elemen penting dalam pernyataan hujah
(arguments) yang dikenali sebagai
'dakwaan' (claims). Dakwaan mistilah terdiri
dari ayat-ayat deklaratif seperti di bawah
ini :

Kursus ini menarik.
Penulis buku ini adalah penulis yang baik.
Ada manusia yang percaya ada kehidupan
di Mars.
Setiap orang misti memberus gigi
sekurang-kurangnya sekali
sehari.
Tiada siapa yang tahu tentang pengalaman
saya yang lepas.

Kenyataan tidak dianggap sebagai
dakwaan apabila ia dinyatakan dalam
bentuk yang bukan menggunakan ayat
deklaratif seperti yang terdapat pada
contoh-contoh berikut:

Tutup pintu itu! araan)
Berapa kali misti saya beritahu awak
supaya menanggalkan kasut
sebelum masuk kebilik ini? araan
atau soalan)
Ya, Tuhan, jadikanlah saya seorang
jutawan daripada seorang pelajar
yang miskin. doa atau prayers)
Tidakkan Melayu hilang di dunia!
6uotation)
Tidakkah anda rasa berdosa dengan
perbuatan itu? soalan)

claims yang boleh dianggap
dakwaan atau 'claims' juga misti
mempunyai 'truth-value' atau 'nilai-benar'.
Ayat deklaratif yang tidak mempunyai
'truth-vaIue' tidak boleh dianggap sebagai
dakwaan. Nilai-benar (truth-value)
menggambarkan samada satau-satu
kenyataan itu mempunyai elemen 'benar'
atau 'tidak benar'. Satu-satu kenyataan
yang mempunyai 'truth-value' sahaja yang
boleh dianggap sebagai satu 'claims' atau
dakwaan.


ni tidaklah bermaksud, satu
kenyataan itu boleh dianggap sebagai
'claim' hanya apabila kita bersetuju atau
'Clalms' (dakwaan) adalah saLu ayaL deklaraLlf yang mempunyal
'LruLhvalue' (nllalbenar) '1ruLhvalue' adalah slfaL yang menyaLakan
samada saLusaLu ayaL lLu 'benar' aLau 'Lldak benar' dan Lldak kedua

tidak bersetuju tentang kebenaran atau


ketidakbenaran kenyataan tersebut. a
tetap dianggap sebagai 'claim' apabila kita
dapat menerimanya sebagai mempunyai
'truth-value', walaupun kita tidak pasti yang
mana satu antara dua. Untuk menguji
kefahaman anda tentang 'claim' atau
dakwaan ini, sila buat latihan berikut:

Nyatakan samada kenyataan berikut
adaIah 'cIaims' (dakwaan) ataupun
bukan.

Contoh 1: Guru yang mengajar kursus ini
adalah seorang lelaki.
Analisis Kenyataan di atas adalah 'claim'
(dakwaan) kerana kenyataan tersebut
boleh diterima sebagai benar atau tidak
benar.

Contoh 2: Kawan anda pendek
Analisis- Adakah kenyataan ini boleh
dianggap sebagai 'claim' atau dakwaan?
Mungkin bukan, sebab perkataan 'pendek'
adalah tidak jelas maksudnya (vague).
Pendek macam mana? Masalah berhubung
dengan 'vague' atau kabur ini akan
dibincangkan dalam topik berkaitan.

Contoh 3: Kucing adalah nakal
Analisis- Apabila ada kemungkinan yang
anda tidak bersetuju dengan kenyataan
tersebut ini bermakna bahawa 'kucing
adalah nakal' boleh diterima sebagai
'calaim' atau dakwaan kerana ia punya
'truth-value'.

Contoh 4: 2+2=4
Analisis ni adalah satu dakwaan
walaupun tiada siapa yang tidak bersetuju
dengan kenyataan tersebut.

Contoh 5: Saya berharap agar saya
sembuh dengan segera dari penyakit ini.
Analisis ni bukan 'claim'. a lebih
merupakan satu doa atau harapan. 'Claim'
hanya boleh dibuat melalui ayat deklaratif
yang bukan dalam bentuk doa atau arahan.

Contoh 6: Bagaimana anda bagitu bodoh
menganggap kucing boleh berfikir?
Analisis ni bukan 'claim'. a adalah
soalan dan soalan tidak boleh dianggap
sebagai 'claim' atau dakwaan.

Contoh : 'Cada cachoro pode latir'.
Analisis - Adakah kenyataan di atas boleh
dianggap sebagai 'claim' ?. Sekiranya anda
tidak faham bahasa yang digunakan dalam
kenyataan tersebut, jangan sekali-kali
menganggapnya sebagai 'claim' atau
dakwaan. Kenyataan yang tidak difahami
tidak boleh dianggap sebagai 'claim' atau
dakwaan.

Contoh 8: "Tidak Melayu hilang di dunia.

Analisis ni bukan 'claim' atau dakwaan.


ni adalah satu sedutan (quotation) dari
kata-kata Laksamana Hang Tuah. Sedutan
dari kata-kata orang lain adalah bermaksud
untuk memberi penekanan kepada satu-
satu maksud. Kita tidak diharapkan untuk
mempercayai samada kata-kata tersebut
benar atau sebaliknya.

5.2 Penyataan hujah (arguments)
Hujah atau 'argument' dikatakan
sebagai cubaan untuk
meyakinkan seseorang dengan
menggunakan dakwaan atau 'claim' yang
diutarakan melalui bahasa.Adalah penting diingatkan disaat ini
Pengutaraan hujah atau 'argument' adalah
bertujuan untuk meyakinkan bahawa satu
dakwaan (claim) itu termasuk
kesimpulannya adalah benar. Kesimpulan
(conclusion) juga dikenali sebagai "the
point of argument (titik hujah atau
persoalan) atau isu yang diperdebatkan.

Pemikiran kritis puIa adaIah merojok
kepada keboIehan seseorang membuat
peniIaian samada kita patut yakin yang
sesuatu cIaim atau dakwaan, hujah-
hujah (arguments) yang diutarakan
adaIah baik dan benar. Kemahiran
berfikir juga berkait rapat dengan
keboIehan seseorang membina hujah
(argument) yang baik.

Untuk menguji kefahaman anda tentang
hujah atau 'arguments' ini sila perhati dan
bincangkan contoh-contoh berikut.
Adakah kenyataan-kenyataan di bawah ini
boleh dianggap hujah atau 'arguments'.

Contoh 1:
Jururawat: Doktor, doctor, pesakit di bilik 47
sedang nazak (tenat).
Doktor: Dia tidakpun demikian bila saya
periksa dia tadi.
Jururawat: Dia telah diserang sakit
jantung..
Analisis Jururawat itu sedang
menyatakan satu hujah. Dia cuba
meyakinkan doctor itu yang pesakit di bilik
47 itu sedang tenat. Dia memberikan
premis: "Dia telah diserang sakit jantung.
Premis ini adalah dianggap meyakinkan
(convincing).

Contoh 2:
Perbalahan berlaku di antara dua orang
pemandu yang terlibat dalam satu
kemalangan.
aLu 'argumenL' (hu[ah) adalah Lerdlrl darl beberapa 'c|a|ms' atau
dakwaan aLu darlnya dlpanggll kes|mpu|an (conc|us|on) yang cuba
dlbenarkan kesahlhannya (kebenarannya) oleh hu[ah yang dluLarakan
lalnlaln kenyaLaan dldalam hu[ah LersebuL dlkenall sebagal prem|s
(prem|ses) yang berfungsl sebagal menghala kepada aLau memberl
sokongan kepada kebenaran 'concluslon' aLau keslmpulan yang
dluLarakan dalam hu[ah LersebuL

Ali: Bukan salah saya!. Dia yang langgar


saya dari belakang. Orang yang langgar
belakang adalah orang yang salah dari segi
undang-undang.
Sami : ????!

Analisis - Di sini Ali cuba meyakinkan
seorang pegawai polis yang memeriksa
kemalangan tersebut bahawa dia tidak
bersalah. Dia menggunakan dua premis;
'Dia langgar saya dari belakang' dan
'Orang yang langgar belakang adalah patut
dipersalahkan'. Dengan itu kenyataan di
atas bolehlah dianggap sebagai hujah atau
'argument'.Contoh 3:
kut arahan cara menggunakan ubat itu
seperti yang diberi oleh doctor. Ubat ini
boleh dimakan semasa perut kosong atau
selepas makan. Simpan ubat ini pada suhu
bilik (room temperature), jauh dari bahang
dan cahaya matahari.
AnaIisis Statemen di atas bukan satu
hujah atau 'argument'. Arahan,
penerangan, dan penjelasan, walaupun
dinyatakan dengan ayat deklaratif tidak
boleh dianggap sebagai hujah atau
arguments. a bukan digunakan untuk
meyakinkan anda. Anda kena ikut samada
anda yakin atau pun tidak.

Contoh 4: Dialog antara Mary dengan
ibunya.
bu Mary: Kenapa tidak talifon ibu?
Apa yang tidak kena?
Kamu tidak sayang pada ibu?
Di mana silap ibu?
Analisis by Mary cuba meyakinkan Mary,
tetapi tidak terdapat 'truth-value' yang boleh
dianggap sebagai 'claim' atau dakwaan.
Mungkin kita boleh tafsirkan apa yang
dinyatakan adalah satu statemen yang
tidak punya apa-apa kesimpulan. ni bukan
satu hujah yang baik.

Seterusnya, bincangkan soaIan-soaIan
berikut
1. Cuba anda buat latihan di bawah untuk
kefahaman yang lebih tentang 'claims' atau
dakwaan:
Soalan: Nyatakan samada penyataan di
bawah ini boleh dianggap sebagai dakwaan
ataupun bukan:
a. Lassie adalah seekor anjing.
b. Dia seorang pemuda yang tinggi.
c. Beratnya ialah 50 Kg.
d. Ringan tangan berat perut.
e. Sampai hati awak tuduh saya bagitu.
f. Sila buka pintu bila saya balik.
g. Saya harap ia akan mendapat
balasan yang setimpal dengan
perbuatannya.

h. Saya berdoa agar ia berjaya dalam


pelajarannya.
i. Ana anta anti antu!
j. 2+2=5
k. Saya rasa sejuk sekarang.
l. Jumlah bintang adalah ganjil.
m. Musa tinggal di Kampung Mertang.
2. Sila nyatakan beberapa statemen yang boleh
kita anggap 'claim'
atau dakwaan.
3. Apakah yang dikatakan premis?
4. Apakah tujuan satu-satu hujah atau
'argument'?
5. Apakah yang dikatakan kesimpulan?
6. Nyatakan samada statemen berikut
hujah ataupun bukan
a. Kambing memang binatang
yang bodoh. Sekiranya seekor
terjun masuk gaung, yang lain
pun akan ikut sama. Sekiranya
mereka terbalik di atas belakang,
mereka susah hendak bangun
semula.
Analisis;
i. Adakah ia satu hujah
Ya ia satu hujah
ii. Kesimpulan: Kambing
adalah binatang yang bodoh.
iii. Premis: Sekiranya
seekor kambing terjun masuk
gaung, yang lain akan ikut.
Sekiranya ia terbalik atas
belakangnya, susah baginya
untuk membetulkan diri.

b. "Kenapa pergi tengok wayang dengan
Sarah dan tidak dengan saya? Bukankah
saya yang membantu awak bila kereta
awak rosak tempoh hari?.
Analisis:
i. Adakah ia satu hujah:
Tidak
ii. Kesimpulan: Awak
sepatutnya pergi tengok
wayang dengan saya.
iii. Premis: Saya yang
Bantu awak baiki kereta awak
tempoh hari
iv. a bukan hujah kerana
apa yang dikemukakan
adalah dalam bentuk soalan
dan soalan buakan hujah.
Dan apa kaitannya antara
'bantu baiki kereta' dengan
'pergi tengok wayang
bersama'.

Buat latihan berikut untuk memberi
kefahaman yang lebih tentang hujah atau
'argument'
1.Awak suka filem itu? Awak
memangnya dungu. Saya rasa awak
tidak dapat membezakan antara
lakunan yang baik dari yang buruk.

Gambarnya juga tidak bagus. Dan


penutupnya jua satu yang tidak
masuk akal.

5.3. Dakwaan objektif
5.4. Dakwaan subjektif
5.5. Hujah yang baik
5.6. Hujah yang tidak baik
5.. Hujah yang vaIid
5.8. Hujah yang tidak vaIid

NO%E: SiIa Iihat Iampiran 1 untuk memahami
tajuk dan sub-topik yang terdapat daIam 5.0 ini
dengan Iebih mendaIam
KONSEP PEMIKIRAAN ISLAM


Pemikiran

Pemikiran berasal daripada kata 'fikir' menjadi
'berfikir' (thinking) dan akhirnya 'pemikiran'
dalam Bahasa Melayu. Perkataan berfikir kini
digunakan secara meluas.
Walaubagaimanapun ia tetap memerlukan
batasan pengertian dan penjelasan hakikatnya
agar orang dapat memahaminya secara jelas.

Dasar perkataan fikir berkataan berasal dari
perkataan Arab 'fakkara', 'yufakkiru', 'tafkiran'.
Sebahagian ahli bahasa daripada wazan
'dharaba' iaitu 'fakara', 'yakiru', 'fakran' atau
'fikran'. Jelasnya perkataan fikir berasal
daripada perkataan 'al-fikr'. Dalam al-Quran,
perkataan fikr tidak disebut dalam bentuk kata
nama. Tegasnya dalam al-Quran perkataan fikr
disebut dalam bentuk fiil madhi (perbuatan yang
telah lepas) dan mudhari' (perbuatan yang
sedang dilakukan), sighah mukhatab dan ghaib
(kata ganti diri kedua dan ketiga). Misalnya
fakkara dan tatafakkarun. Jadi ketika al-Quran
menggunakan cara ini seolah-olah Allah SWT
ingin mengingatkan kita bahawa usaha berfikir
adalah usaha yang sangat berkaitan dengan
manusia.

Ringkasnya pemikiran bolehlah didefinisikan
sebagai satu aktiviti kekuatan rasional (akal)
yang ada dalam diri manusia, samada ia berupa
qolbu, roh, atau dzihnun, dengan pengamatan
dan penilitian untuk menemukan makna yang
tersembunyi dari persoalan yang dapat
diketahui, atau untuk sampai kepada hukum-
hukum, atau hubungan antara sesuatu.
Pemikiran juga boleh didefinisikan sebagai
rangkaian idea yang berasosiasi
(berhubungkait) atau daya usaha reorganisasi
(penyusunan semula) pengalaman dan
tingkahlaku yang dilaksanakan secara sengaja.

PemikiranIsIam
Definisi pemikiran slam pula bolehlah
disimpulkan sebagai gagasan atau buah fikiran
pemikir-pemikir slam atau ulama'
bersumberkan al-Quran dan al-Sunnah untuk
menjawab persoalan-persoalan manusia dan
masyarakat yang timbul disebabkan berbagai-
bagai faktor. Antaranya ialah:

1. Sebagai usaha untuk memahami atau
mengambil istinbath (intisari atau pengajaran)
hukum-hukum agama mengenai hubungan
manusia dengan penciptanya dalam masalah
ibadah. Juga hubungan manusia sesama dalam
masalah muamalah. Masalah-masalah ini
menyangkut hal-hal ekonomi, politik, sosial,
undang-undang dan lain-lain.

2. Sebagai usaha untuk mencari jalan keluar
kepada persoalan-persoalan luar yang belum
ada pada zaman Rasulullah SAW dan pada
zaman sahabat atau untuk memperbaiki
tindakan-tindakan tertentu berdasarkan roh

slam.

3. Sebagai penyesuaian antara prinsip-prinsip
agama dan ajaran-ajarannya dengan pemikiran
asing yang mempengaruhi pemikiran umat
slam.

4. Sebagai pertahanan terhadap akidah slam
dengan menolak akidah, kepercayaan lain yang
bertentangan dengan ajaran slam dan
menjelaskan akidah slam yang sebenarnya.

5. Untuk menjaga prinsip-prinsip slam agar
tetap utuh sebagaimana yang diajar oleh
Rasulullah SAW sepanjang masa hingga ke
akhir zaman.


Konsep Pemikiran IsIam Dan Barat
leh: Mohd Fuad Bin Hashim

Pendahuluan
Umat slam hari ini sering didedahkan dan tededah budaya
pemikiran yang pelbagai sama ada daripada yang bukan slam
sehingga umat islam tidal dapat lagi menentukan yang manakah
harus dijadikan panduan sebenar. Di Barat, perkembangan
pemikiran terus berjalan tanpa ada batasan dan landasan.

Perkembangan sains dan teknologi kini memaksa umat islam
berfikir kearah merealisasikan pembangunan yang berlandasan
islam. Oleh sebab itulah, arus pemikiran umat slam harus dibina
dan dibentuk berlandaskan al-Quran dan as-sunnah.

Pemikiran slam

Pemikiran islam ialah usaha-usaha, idea-idea dan fikiran ulama
atau intelektual slam untuk menjelaskan islam berdasarkan
sumber al-Quran dan As-sunnah. Ulama akan berusaha
bersungguh-sungguh berdasarkan kepada ilmu yang berkaitan
dengan al-Quran dan Sunnah sehingga terhasilnya idea atau
pendapat daripada kalangan ulama atau intelektual islam demi
menyelesaikan permasalahan yang ada kaitan dengan
kehidupan sama ada di dunia mahupun akhirat.

Daripada usaha-usaha sebeginilah lahirnya pendapat-pendapat
baru di kalangan umat islam. Pemikiran slam ini lahir adalah
bertujuan untuk memberikan penjelasan berkaitan slam. a
melibatkan usaha memetik dan memahami hukum bagi masalah
yang berhubung dengan hubungan manusia dengan Allah atau
pun hubungan manusia sesame manusia yang timbul dalam
masyarakat.

Di samping, itu wujud fikiran asing yang memepengaruhi umat
islam sehingga menyebabkan ada usaha untuk menyesuikannya
dengan dasar-dasar ajaran slam. Suasana yang sebegini
menyebabkkan umat islam terdedah dengan bahaya ancaman
pemikiran sekaligus kesucian slam tercemar. Maka dengan ini
islam mesti dipertahankan melalui apa cara sekalipun daripada
unsure-unsur yang bertentangan dengan slam sendiri. Apabila
slam tersebar luas ke seluruh pelusuk dunia, maka usaha-usaha

melahirkan pemikiran islam semakin meluas. Tambahan pula


dunia dikuasai oleh arus perkembangan pemikiran dari Barat
yang memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan
beragama, maka sudah pasti para pemikir islam tidak henti-henti
berusaha melahirkan idea dan pandangan untuk menangkis
idea-idea yang dilontarkan oleh Barat. Ternyata usaha-usaha
sebegini telah melahirkan banyak idea-idea baru dalam
masyarakat.

Perkembangan Pemikiran slam

Mempunyai tiga peringkat perkembangannya. aitu peringkat
kemunculan, peringkat membina semula umat slam semasa dan
peringkat slam semasa.

Peringkat kemunculan

Setelah kewafatan Rasullah s.a.w. banyak perkara yang melanda
umat slam sehingga menyebabkan umat slam berpecah kepada
beberapa aliran dalam menangani permasalahan baru yang
timbul di kalangan umat slam. Seperti aliran Jabariah, Qadariah,
Mutazilah, tafsir dan, aliran fiqhiyyah dan sebagainya. Dengan
pendapat masing-masing.

Terdapat juga aliran falsafah dan tasawuf yang berkaitan dengan
pemikiran-pemikiran umat slam seperti sufi yahudi dan falsafah
Greek. Begitu juga masyarakat slam yang memerlukan ijtihad
daripada Ulama dan akhirnya menyebabkan terbentuknya aliran
Fiqhiyyah dan tertubuh ahi hadis(yang mengutamakan hadis
daripada qias) dan ahli ra'yi(yang mengutamakan qias daripada
hadis).

Peringkat Membina Kembali Umat slam

Memandangkan kesan-kesan negative yang melanda pemikiran
umat slam ketika itu seperti berlaku taksub atau berpuak-puak
mengikut aliran tertentu :taklid, percampuran ajaran slam
dengan ajaran-ajaran asing seperti yahudi dan falsafah dan lain-
lain. , maka beberapa langkah cuba diambil. Antaranya ialah
menghindarkan arsa taksub pada satu-satunya kaum atau aliran
di kalangan para pemikir. Menjelaskan slam berdasarkan ajaran
al-Quran dan as-sunnah dan menjadikan al-Quran dan as-
sunnah sebagai landasan berfikir. Menyeru umat slam
mengunakan ijtihad dan menolak taklid.

Langkah-langkah tersebut telah pun dilakukan oleh para pemikir
ketika itu dengan menghasilkan tulisan dan karya-karya yang
bertujuan menjelaskan slam kepada umat slam seluruhnya.

Peringkat slam semasa

Pertembungan tamadun (slam dan barat) ini membawa kesan
yang besardalam menentukan Polarisasi pemikir umat islam
semasa. Terdapat tiga golongan di kalangan umat islam dalam
menanggani tamadun barat iaitu, golongan yang menolak
mentah-mentah kebaikan dan keburukan yang di bawa oleh
barat. Mereka ini di sifatkan sebagai golongan konsevatif dan
tradisionalis.

Golongan yang menerima bulat-bulat apa yang baik dan buruk
yang di bawa oleh Barat. Mereka ini diangap sebagai
sekularisdan modenisatas dasarkemajuan(Progresif).

Golongan yang bersikap tidak menolak dan juga tidak menerima

bulat-bulat tetapi melakukan penyalinan dan pengolahan semula


mewujudkan satu paduan yang harmonis. Mereka ini bersikap
reformasi dan mujaddid yang pada prinsipnya masih berpegang
kuat kepada ajaran slam tetapi dalam masa yang sama bersikap
terbuka dan rasioinal untukc menerima tamadun Barat.

berdasarkan kepada pecahan golongan trsebut, jelas bahawa
umat islam masih lagi terus berpecah terutama dalam
menanganipermasalahan baru yang timbul dalam masyarakat
baru islam.

Landasan Pemikiran slam

Manusia dijadiakn oleh Allah S>W>T> adalah dengan sebaik-
baik kejadian dengan berbekalkan akal(roh) dan nafsu. (lihat: al-
Quran, al tin : 4, al-Baqarah :30-33 dan at-tariq: 4-5). Alak yang
akan melahirkan idea dan pemikiran sehingga boleh melahirkan
rangsangan kepada tindakan dan perbuatan akal dan nafsu tidak
menjanjikan sesuatu tindakan dan perbuatan itu baik tetapi ia
boleh jadi sebaiknya

slam mengalakkan manusia mengunakan akal yang
sejahtera(aqlus salim) untuk berfikir, merenung dan meneliti ayat-
ayat Allah S.W.T. ini bertujuan untuk mengasah pemikiran
manusia itu sendiri supaya menjadi kreatif dan inovatif, mengenal
diri sendiri dan mengenal pencipta manusia yang sebenar. Al-
Quran dan as-sunnah diperlukan untuk memperbetulkan akal
dan nafsu manusia yang bebas daripada kongkongan ideology
ciptaan manusia. Al-quran juga adalah pencetus pemikiran
manusia yangh unggul berdasarkan kepada panduan dan
bimbingan yang ada dalam al-Quran itu sendiri. Gesaan supaya
patuh kepada perintah Allah S.W.T. berakhlak mulia, berfikir
terhadap kejadian kejadian alam ciptaan Allah dan
seumpamanya adalah merupakan gambaran megenai cetusan
idea yang dilontarkan melalui al-Quran. Oleh itu waqjarlah
alQuran dan as-sunnah itu dijadikan sebagai pencetus berfikir
dan panduan serta bimbingan dalam berfikir untuk kesejahteraan
hidup manusia sejagat.

Pemikiran slam semasa

Cabaran hidup semasa sebenarnya lebih mengajak manusia
untuk terus berfikir dan melahirkan idea dan pemikiran.
Fenomena ini mengajak para pemikir untuk memikir semula
perkara tersebut. dea seper ti pengolahan semula tafsiran al-
Quran, mengemaskinikan Figh, pengembelingan tenaga dan
fikiran antara ulama dan umara sebenarnya menambahkan lagi
percambahan idea.

Sejarah menunjukkan perubahan perubahan di kalangan umat
slam di rantau Melayu. Dahulunya, selepas penjajahan, Negara-
negara di rantau Asia Tengara ter masuk Malaysia sudah mula
menampakkan pembahagian golongan dalam masyarakat
sehingga wujud gelaran-geleran baru di kalangan umat slam
seperti muslim secular. otodoks atau Tradisionalis. nilah
fenomena dan scenario pemikiran kini yang terus mengalami
perubahan-perubahan semasa.

Pemikiran Barat

Pendahuluan

Pemikiran Barat sebenarnya melalui sejarahnya tersendiri yang
boleh dikatakan bermula sejak sejak keagungan zaman Greek

dan ketamadunan umat slam terutama dari segi keilmuan.Sumbangan Orang Yunani(Greek) Terhadap pemikirn Barat

Pembicaraan megenai persoalan-persoalan metafizik seperti
kewujusan Tuhan, asal-usul manusia, kehidupannya, asal-usul
kejadian alam, tujuan hidup manusia dan sebagainya telah
menjadi perhatian di kalangan masyarakat Barat dalam mereka
tercari-cari nilai hidup dan kehidupan.

Plato, Aristotle dan Socrates adalah tokoh ahli falsafah yang
tidak asing lagi dalam dunia falsafah yang dikatakan bahawa
bukan sahaja Barat yang menerimanya sebagai tokoh malah
ilmuan-ilmuan slam juga banyak mengambil idea daripada
mereka ini.
bukub|ogspotcom]]konseppem|k|ran|s|amdan
barathtm


Perspektif Pemikiran Barat dan IsIam
Bandingkan konsep pemikiran antara perspektif pemikiran slam
dengan perspektif pemikiran Barat.
Persamaan
1. Menyelesaikan masalah.
Pemikir daripada Barat dan slam banyak mengatakan bahawa
pemikiran adalah satu proses penyelesaian masalah dan
membuat keputusan. Hal ini demikian, setiap manusia tidak boleh
lari daripada masalah konflik. Oleh itu, pemikir-pemikir tersebut
telah menggariskan panduan bagaimana untuk menyelesaikan
masalah dengan lebih berkesan dan mudah.
2. Meningkatkan tamadun.
Pemikiran slam dan Barat adalah bertujuan untuk memajukan
dan meningkatkan kemajuan diri dan masyarakat seterusnya
boleh memajukan Negara atau sesebuah tamadun. Mereka
banyak mengetengahkan pemikirannya yang menjurus kepada
kemajuan bagi meningkatkan ketamadunan sesebuah kaum.
3. Mewujudkan semangat inkuiri.
Kesan daripada pemikiran kreatif dan kritis, menjadikan individu
mempunyai semangat ingin tahu yang tinggi. Semangat ingin
tahu penting bagi penerokaan benda baru atau penciptaan
sesuatu yang baru bagi memudahkan kehidupan manusia.
4. Melahirkan pemikir yang berkelas tinggi.
Pemikir yang berkelas tinggi ialah pemikir yang mampu untuk
berfikir bagaimana cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah
dengan lebih berkesan. Selain itu, pemikir berkelas tinggi mampu
untuk melaksanakan tugasan atau amanah yang diberikan
dengan sebaiknya.
5. Mementingkan keharmonian sejagat.
Pemikiran mestilah bersifat positif untuk mejaga keharmonian
sesama manusia. Setiap pemikiran tersebut ada yang
menggariskan panduan kehidupan yang harus dipatuhi oleh
manusia agar mewujudkan keamanan sejagat.
Perbezaan

1. Barat mementingkan pemikiran dari segi teori.


Pemikiran barat adalah bersifat teori semata-mata dan tidak
praktikkan dalam kehidupan manusia. Manakala pemikiran slam
lebih bersifat amali kerana setiap ilmu yang diperoleh iaitu ilmu
naqli dan ilmu aqli akan dipraktikkan di dalam kehidupan.
2. Bersifat duniawi.
Pemikiran barat mementingkan kejayaan dalam duniawi atau
bercorak modenisasi sahaja. Manakala pemikiran slam
mementingkan keseimbangan di antara dunia dan akhirat iaitu,
kemajuan diperlukan dalam duniawi dan tidak meninggalkan
kepentingan akhirat dengan melakukan perintah Allah S.W.T.
3. Pegangan.
Pemikiran slam berpegang kepada al-Quran dan Sunnah Nabi
Muhammad dalam melaksanakan kegiatan seharian. Pemikiran
barat adalah bersifat logikal dan tidak mengikut mana-mana
pengangan. Walaupun mereka ada pegangan agama seperti kita
bible tetapi mereka tidak mengikut pegangan tersebut.
4. Mementingkan keseimbangan duniawi dan ukhrawi.
Pemikiran slam mementingkan keseimbangan duniawi dan
ukhrawi kerana ini merupakan suruhan agama. Pemikiran slam
amat mementingkan perkara ini kerana keseimbangan amalan
duniawi dan ukhrawi akan menentukan kebahagiaan dan
kejayaan manusia di dunia dan di akhirat. Tetapi pemikiran Barat
hanya berlandaskan duniawi semata-mata. Apa yang mereka
lakukan hanya untuk kejayaan di dunia sahaja.
5. Menerima kesepakatan pemikiran.
Pemikiran barat tidak mementingkan kesepakatan pemikiran
terhadap sesuatu masalah atau perkara. Hal ini berbeza dengan
pemikiran slam yang amat menekankan kesepakatan pemikiran
dalam menyelesaikan masalah atau sesuatu hukum melalui
konsep ijtihad dan musyawarah.
l mu empi ri kal il mu yang menggunakan fakta yang
di teri maoleh pancaindera untuk menyelesaikan sesuatu
masalah. lmu iniberdasarkan logik dan kesesuaian semasa

Menurut al-Ghazali ilmu boleh di kelaskan kepada ilmu
fardu aindan ilmu fardu kifayah. lmu fardu ain, ilmu yang
wajib dipelajarioleh setiap individu iaitu ilmu agama seperti
ilmu sembahyang.Manakala ilmu fardu kifayah, ilmu yang
tidak wajib dipelajari olehsetiap individu memadai
sebahagian ahli masyarakat yangmempelajarinya seperti
ilmu perubatan dan ilmu pertanian

Oleh kerana akal manusia terhad dalam menguasai
ilmumanusia harus sentiasa menuntut ilmu sejak dilahirkan
hinggake akhir hayat mereka