KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 TAHUN 2001
TENTANG
PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG
PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM,
PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA
KE DALAM GAJI POKOK HAKIM
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
bahwa dengan ditetapkannya gaji pokok Hakim berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2001, dipandang perlu mengatur penyesuaian gaji pokok Hakim menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata
Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke dalam gaji pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2001;
Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan
Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 50);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM
PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA KE
DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN
2001.
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Hakim adalah Hakim di lingkungan
Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan
Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001.
Pasal 2
(1) Gaji pokok Hakim yang selama ini diberikan berdasarkan gaji pokok Hakim menurut
golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan
Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama, terhitung mulai tanggal 1
Januari 2001 disesuaikan dengan gaji pokok Hakim menurut golongan ruang dan masa
kerja golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2001.
(2) Rincian penyesuaian gaji pokok Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Presiden ini.
Pasal 3
(1) Penetapan gaji pokok yang baru berdasarkan Keputusan Presiden ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, dilaksanakan dengan surat keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia bagi Hakim di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan surat
keputusan Menteri Agama bagi Hakim di lingkungan Peradilan Agama.
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan surat keputusan dapat
mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat bawahannya untuk menyesuaikan gaji pokok
tersebut.
Pasal 4
Hakim yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim
Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama masih berkedudukan di
bawah Hakim Pratama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, digaji berdasarkan Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 5
Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara tersendiri
menurut bidang tugasnya masing-masing.
Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka :

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1995 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 ke dalam Gaji Pokok Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994;
2. Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 2000 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994 tentang Peraturan Gaji Hakim ke
dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang
Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan
Agama,dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 7
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut
sejak tanggal 1 Januari 2001.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II

ttd.
Edy Sudibyo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 65 Tahun 2001
TANGGAL : 18 Mei 2001
DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000
KEDALAM GAJI POKOK HAKIM
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001
GOLONGAN III/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG III/d
GOLONGAN RUANG III/a
NO

GAJI POKOK BERDASARKAN

MASA KERJA
GOLONGAN DALAM
TAHUN

;

;

PP NO. 8/2000

PP NO. 27/2001

;

;

(LAMA)

(BARU)

;

;

Rp.

Rp.

1

2

3

4

1

0

750,000

1,350,000

2

1

750,000

1,350,000

3

2

787,500

1,409,200

4

3

787,500

1,409,200

5

4

826,900

1,471,100

6

5

826,900

1,471,100

7

6

868,200

1,535,700

8

7

868,200

1,535,700

9

8

911,600

1,603,000

10

9

911,600

1,603,000

11

10

957,200

1,673,400

12

11

957,200

1,673,400

13

12

1,005,100

1,746,800

14

13

1,005,100

1,746,800

15

14

1,055,300

1,823,500

16

15

1,055,300

1,823,500

17

16

1,108,100

1,903,500

18

17

1,108,100

1,903,500

19

18

1,163,500

1,987,100

20

19

1,163,500

1,987,100

21

20

1,221,700

2,074,300

22

21

1,221,700

2,074,300

23

22

1,282,800

2,165,300

24

23

1,282,800

2,165,300

25

24

1,346,900

2,260,300

26

25

1,346,900

2,260,300

27

26

1,414,200

2,359,500

28

27

1,414,200

2,359,500

29

28

1,484,900

2,463,100

30

29

1,484,900

2,463,100

31

30

1,559,200

2,571,200

32

31

1,559,200

2,571,200

33

32 dst

1,637,200

2,684,000

GOLONGAN RUANG III/b

NO

GAJI POKOK BERDASARKAN

MASA KERJA
GOLONGAN DALAM
TAHUN

;

;

PP NO. 8/2000

PP NO. 27/2001

;

;

(LAMA)

(BARU)

;

;

Rp.

Rp.

1

2

3

4

1

0

780,800

1,390,500

2

1

780,800

1,390,500

3

2

819,800

1,451,500

4

3

819,800

1,451,500

5

4

860,800

1,515,200

6

5

860,800

1,515,200

7

6

903,800

1,581,700

8

7

903,800

1,581,700

9

8

949,000

1,651,100

10

9

949,000

1,651,100

11

10

996,500

1,723,600

12

11

996,500

1,723,600

13

12

1,046,300

1,799,200

14

13

1,046,300

1,799,200

15

14

1,098,600

1,878,200

16

15

1,098,600

1,878,200

17

16

1,153,500

1,960,600

18

17

1,153,500

1,960,600

19

18

1,211,200

2,046,700

20

19

1,211,200

2,046,700

21

20

1,271,700

2,136,500

22

21

1,271,700

2,136,500

23

22

1,335,400

2,230,300

24

23

1,335,400

2,230,300

25

24

1,402,100

2,328,100

26

25

1,402,100

2,328,100

27

26

1,472,200

2,430,300

28

27

1,472,200

2,430,300

29

28

1,545,800

2,537,000

30

29

1,545,800

2,537,000

31

30

1,623,100

2,648,300

32

31

1,623,100

2,648,300

33

32 dst

1,704,300

2,764,500

GOLONGAN RUANG III/c

NO

MASA KERJA
GOLONGAN DALAM
TAHUN

GAJI POKOK BERDASARKAN

;

;

PP NO. 8/2000

PP NO. 27/2001

;

;

(LAMA)

(BARU)

;

;

Rp.

Rp.

1

2

3

4

1

0

812,800

1,432,200

2

1

812,800

1,432,200

3

2

853,400

1,495,100

4

3

853,400

1,495,100

5

4

896,100

1,560,700

6

5

896,100

1,560,700

7

6

940,900

1,629,200

8

7

940,900

1,629,200

9

8

987,900

1,700,700

10

9

987,900

1,700,700

11

10

1,037,300

1,775,300

12

11

1,037,300

1,775,300

13

12

1,089,200

1,853,200

14

13

1,089,200

1,853,200

15

14

1,143,600

1,934,500

16

15

1,143,600

1,934,500

17

16

1,200,800

2,019,400

18

17

1,200,800

2,019,400

19

18

1,262,900

2,108,100

20

19

1,262,900

2,108,100

21

20

1,323,900

2,200,600

22

21

1,323,900

2,200,600

23

22

1,390,100

2,297,200

24

23

1,390,100

2,297,200

25

24

1,459,600

2,398,000

26

25

1,459,600

2,398,000

27

26

1,532,600

2,503,200

28

27

1,532,600

2,503,200

29

28

1,609,200

2,613,100

30

29

1,609,200

2,613,100

31

30

1,689,700

2,727,700

32

31

1,689,700

2,727,700

33

32 dst

1,774,200

2,847,500

GOLONGAN RUANG III/d

NO

GAJI POKOK BERDASARKAN

MASA KERJA
GOLONGAN DALAM
TAHUN

;

;

PP NO. 8/2000

PP NO. 27/2001

;

;

(LAMA)

(BARU)

;

;

Rp.

Rp.

1

2

3

4

1

0

846,100

1,475,200

2

1

846,100

1,475,200

3

2

888,400

1,539,900

4

3

888,400

1,539,900

5

4

932,800

1,607,500

6

5

932,800

1,607,500

7

6

979,500

1,678,000

8

7

979,500

1,678,000

9

8

1,028,400

1,751,700

10

9

1,028,400

1,751,700

11

10

1,079,900

1,828,600

12

11

1,079,900

1,828,600

13

12

1,133,800

1,908,800

14

13

1,133,800

1,908,800

15

14

1,190,500

1,992,600

16

15

1,190,500

1,992,600

17

16

1,250,100

2,080,000

18

17

1,250,100

2,080,000

19

18

1,321,600

2,171,300

20

19

1,321,600

2,171,300

21

20

1,378,200

2,266,600

22

21

1,378,200

2,266,600

23

22

1,447,100

2,366,100

24

23

1,447,100

2,366,100

25

24

1,519,500

2,469,900

26

25

1,519,500

2,469,900

27

26

1,595,400

2,578,300

28

27

1,595,400

2,578,300

29

28

1,675,200

2,691,500

30

29

1,675,200

2,691,500

31

30

1,759,000

2,809,600

32

31

1,759,000

2,809,600

33

32 dst

1,846,900

2,932,900

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II

Edi Sudibyo

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 65 Tahun 2001
TANGGAL : 18 Mei 2001
DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000
KE DALAM GAJI POKOK HAKIM
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001
GOLONGAN IV/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG IV/e.
GOLONGAN RUANG IV /a
NO

MASA KERJA GOLONGAN
DALAM TAHUN

GAJI POKOK BERDASARKAN

;

;

PP NO. 8/2000

PP NO. 27/2001

;

;

(LAMA)

(BARU)

;

;

Rp.

Rp.

1

2

3

4

1

0

880,800

1,519,400

2

1

880,800

1,519,400

3

2

924,800

1,586,100

4

3

924,800

1,586,100

5

4

971,100

1,655,700

6

5

971,100

1,655,700

7

6

1,019,600

1,728,400

8

7

1,019,600

1,728,400

9

8

1,070,600

1,804,200

10

9

1,070,600

1,804,200

11

10

1,124,100

1,883,400

12

11

1,124,100

1,883,400

13

12

1,180,300

1,966,100

14

13

1,180,300

1,966,100

15

14

1,239,300

2,052,400

16

15

1,239,300

2,052,400

17

16

1,301,300

2,142,400

18

17

1,301,300

2,142,400

19

18

1,366,400

2,236,500

20

19

1,366,400

2,236,500

21

20

1,434,700

2,334,600

22

21

1,434,700

2,334,600

23

22

1,506,400

2,437,100

24

23

1,506,400

2,437,100

25

24

1,581,700

2,544,000

26

25

1,581,700

2,544,000

27

26

1,660,900

2,655,700

28

27

1,660,900

2,655,700

29

28

1,743,900

2,772,200

30

29

1,743,900

2,772,200

31

30

1,831,100

2,893,900

32

31

1,831,100

2,893,900

33

32 dst

1,922,600

3,020,900

GOLONGAN RUANG IV/b
NO

MASA KERJA GOLONGAN
DALAM TAHUN

GAJI POKOK BERDASARKAN

;

;

PP NO. 8/2000

PP NO. 27/2001

;

;

(LAMA)

(BARU)

;

;

Rp.

Rp.

1

2

3

4

1

0

916,900

1,565,000

2

1

916,900

1,565,000

3

2

962,700

1,633,700

4

3

962,700

1,633,700

5

4

1,010,900

1,705,400

6

5

1,010,900

1,705,400

7

6

1,061,400

1,780,200

8

7

1,061,400

1,780,200

9

8

1,114,500

1,858,400

10

9

1,114,500

1,858,400

11

10

1,170,200

1,939,900

12

11

1,170,200

1,939,900

13

12

1,228,700

2,025,100

14

13

1,228,700

2,025,100

15

14

1,290,100

2,113,900

16

15

1,290,100

2,113,900

17

16

1,354,700

2,206,700

18

17

1,354,700

2,206,700

19

18

1,422,400

2,303,500

20

19

1,422,400

2,303,500

21

20

1,493,500

2,404,600

22

21

1,493,500

2,404,600

23

22

1,568,200

2,510,200

24

23

1,568,200

2,510,200

25

24

1,646,600

2,620,300

26

25

1,646,600

2,620,300

27

26

1,728,900

2,735,300

28

27

1,728,900

2,735,300

29

28

1,815,400

2,855,400

30

29

1,815,400

2,855,400

31

30

1,906,100

2,980,700

32

31

1,906,100

2,980,700

33

32 dst

2,001,500

3,111,500

GOLONGAN RUANG IV/c
NO

MASA KERJA GOLONGAN
DALAM TAHUN

GAJI POKOK BERDASARKAN

;

;

PP NO. 8/2000

PP NO. 27/2001

;

;

(LAMA)

(BARU)

;

;

Rp.

Rp.

1

2

3

4

1

0

954,500

1,612,000

2

1

954,500

1,612,000

3

2

1,002,200

1,682,700

4

3

1,002,200

1,682,700

5

4

1,052,300

1,756,600

6

5

1,052,300

1,756,600

7

6

1,104,900

1,833,600

8

7

1,104,900

1,833,600

9

8

1,160,200

1,914,100

10

9

1,160,200

1,914,100

11

10

1,218,200

1,998,100

12

11

1,218,200

1,998,100

13

12

1,279,100

2,085,800

14

13

1,279,100

2,085,800

15

14

1,343,100

2,177,400

16

15

1,343,100

2,177,400

17

16

1,410,200

2,272,900

18

17

1,410,200

2,272,900

19

18

1,480,700

2,372,700

20

19

1,480,700

2,372,700

21

20

1,554,700

2,476,800

22

21

1,554,700

2,476,800

23

22

1,632,500

2,585,500

24

23

1,632,500

2,585,500

25

24

1,714,100

2,698,900

26

25

1,714,100

2,698,900

27

26

1,799,900

2,817,400

28

27

1,799,900

2,817,400

29

28

1,889,800

2,941,000

30

29

1,889,800

2,941,000

31

30

1,984,300

3,070,100

32

31

1,984,300

3,070,100

33

32 dst

2,083,500

3,204,800

GOLONGAN RUANG IV/d

NO

MASA KERJA GOLONGAN
DALAM TAHUN

GAJI POKOK BERDASARKAN

;

;

PP NO. 8/2000

PP NO. 27/2001

;

;

(LAMA)

(BARU)

;

;

Rp.

Rp.

1

2

3

4

1

0

993,600

1,660,300

2

1

993,600

1,660,300

3

2

1,043,300

1,733,200

4

3

1,043,300

1,733,200

5

4

1,095,500

1,809,300

6

5

1,095,500

1,809,300

7

6

1,150,200

1,888,700

8

7

1,150,200

1,888,700

9

8

1,201,700

1,971,500

10

9

1,201,700

1,971,500

11

10

1,268,100

2,058,100

12

11

1,268,100

2,058,100

13

12

1,331,500

2,148,400

14

13

1,331,500

2,148,400

15

14

1,398,100

2,242,700

16

15

1,398,100

2,242,700

17

16

1,468,000

2,341,100

18

17

1,468,000

2,341,100

19

18

1,541,400

2,443,800

20

19

1,541,400

2,443,800

21

20

1,618,500

2,551,100

22

21

1,618,500

2,551,100

23

22

1,699,400

2,663,000

24

23

1,699,400

2,663,000

25

24

1,784,400

2,779,900

26

25

1,784,400

2,779,900

27

26

1,873,600

2,901,900

28

27

1,873,600

2,901,900

29

28

1,967,300

3,029,300

30

29

1,967,300

3,029,300

31

30

2,065,700

3,162,200

32

31

2,065,700

3,162,200

33

32 dst

2,168,900

3,301,000

GOLONGAN RUANG IV/e

NO

MASA KERJA GOLONGAN
DALAM TAHUN

GAJI POKOK BERDASARKAN

;

;

PP NO. 8/2000

PP NO. 27/2001

;

;

(LAMA)

(BARU)

;

;

Rp.

Rp.

1

2

3

4

1

0

1,034,400

1,710,100

2

1

1,034,400

1,710,100

3

2

1,086,100

1,785,200

4

3

1,086,100

1,785,200

5

4

1,140,400

1,863,500

6

5

1,140,400

1,863,500

7

6

1,197,400

1,945,300

8

7

1,197,400

1,945,300

9

8

1,257,300

2,030,700

10

9

1,257,300

2,030,700

11

10

1,320,100

2,119,800

12

11

1,320,100

2,119,800

13

12

1,386,100

2,212,800

14

13

1,386,100

2,212,800

15

14

1,455,400

2,310,000

16

15

1,455,400

2,310,000

17

16

1,528,200

2,411,300

18

17

1,528,200

2,411,300

19

18

1,604,600

2,517,200

20

19

1,604,600

2,517,200

21

20

1,684,900

2,627,600

22

21

1,684,900

2,627,600

23

22

1,769,100

2,742,900

24

23

1,769,100

2,742,900

25

24

1,857,600

2,863,300

26

25

1,857,600

2,863,300

27

26

1,950,400

2,989,000

28

27

1,950,400

2,989,000

29

28

2,048,000

3,120,100

30

29

2,048,000

3,120,100

31

30

2,150,300

3,257,100

32

31

2,150,300

3,257,100

33

32 dst

2,257,900

3,400,000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II

Edi Sudibyo