Kd

:
Menyebutkan lima rukun Islam

Indikator:
Menyebutkan isi rukun Islam Menghafal isi dari rukun Islam secara urut Menentukan urutan rukun Islam Menjelaskan manfaat mempelajari lima rukun Islam

Tujuan pembelajaran:
1.Siswa dapat menyebutkan isi rukun Islam 2.Siswa dapat menghafal isi dari rukun Islam secara urut 3.Siswa dapat menentukan urutan rukun Islam 4.Siswa dapat menjelaskan manfaat mempelajari lima rukun Islam

Langkah-langkah pembelajaran :
1. Kegiatan Awal a. Menyapa Siswa b. Mengatur tempat duduk c. Berdoa sebelum Pembelajaran d. Mengabsen e. Guru menginformasikan tentang materi yang akan dibahas 2. Kegiatan inti f. Guru menjelaskan tentang isi rukun Islam g. Guru menyuruhsiswa untuk menyebutkan rukun Islam h. Guru menjelaskan manfaat mempelajari rukun Islam i. Guru memberikan tugas 3. Kegiatan akhir Guru dan pesserta didik membuat simpulan akhir tentang materi yang dibahas

Zakat 4. sholat Dhuhur. 2.Haji 1.Menunaikan Haji bagi mereka yang mampu.Mengeluarkan zakat.Materi pokok: Rukun Islam terdiri daripada lima perkara: 1. 4.Ada berapakah Rukun Islam? . artikel. Shalat merupakan tiang agama Sholat lima waktu itu adalah sholat Shubuh. sholat Ashar. sholat Maghrib dan sholat Isya’.Menunaikan sholat lima kali sehari.w itu rasul Allah.Syahadat 2.Puasa 5. Sumber belajar: Buku paket Fikih.a. 3.Berpuasa pada bulan Ramadhan 5.Mengucap dua kalimat syahadat dan menerima bahwa Allah itu tunggal dan Nabi Muhammad s. ensiklopedi Islam dan sumber belajar lain Alat evaluasi: Tes Tertulis : uraian Soal: 1.Salat 3.

20 Jumlah 100 Alokasi Waktu: 4x35 Menit .Sebutkan satu-persatu dari Rukun Islam? 3.Ada Berapakah jml waktu dalam Sahalat? 5.20 5.20 3.Dilaksanakan pada bulan apakah puasa? Kriteria Penyekoran: 1.Zakat termasuk Rukun Islam yang ke berapa? 4.2.20 2.20 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful