Anda di halaman 1dari 4

nAMA 8AlLAP 8ln1l lSMAlL

nC MA18lkS u20101038633
Ta|uk : Penga|aran Masteri Dalam Mata Pela|aran Matematik Di Sekolab
Rendab.

Pengajaran Masteri ialah strategi ataupun bentuk metodologi pengajaran yang memastikan
murid-murid menguasai sepenuhnya isi pelajaran dengan baik sebelum guru beralih kepada aras
yang lebih tinggi. Langkah di dalam pembelajaran masteri ialah guru perlu menggunakan kaedah
atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan serta bahan-bahan pengajaran dan
pembelajaran yang sesuai untuk memastikan murid-murid berjaya menguasai sesuatu hasil
pembelajaran dalam masa yang singkat. Bagi memastikan keberkesanan pembelajaran masteri,
guru perlu mengambil kira perkara-perkara seperti ciri-ciri guru itu sendiri, gaya pembelajaran
murid, kaedah, bahan serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran , nilai-nilai murni dan
pengurusan bilik darjah. Tedapat beberapa perkara lain yang perlu diterapkan di dalam proses
pengajaran dan pembelajaran iaitu seperti lapan kecerdasan iaitu kemahiran berIikir, kemahiran
belajar, unsur-unsur patriotisme, pendidikan alam sekitar, pendidikan pencegahan dadah dan
penyakit AIDS, kemahiran keibubapaan dalam kekeluargaan dan pendidikan keselamatan di
jalan raya.

Bagi memastikan keberkesanan pengajaran Masteri di dalam mata pelajaran matematik,
beberapa perkara perlu dititikberatkan seperti:
, Ciri guru
uru perlu mencipta suatu situasi di mana murid-murid berasa yakin dengan prestasi
mereka sendiri di mana murid-murid berjaya dan dapat menguasai sesuatu hasil
pembelajaran jika diberi masa yang cukup dengan pengajaran dan pembelajaran yang
berkualiti. Secara psikologinya guru perlu memupuk minat terhadap mata pelajaran
tersebut telah diwujudkan di dalam hati murid-murid. uru perlu merangsang dan
mendorong diri murid-murid dengan merancang dan menggunakan pelbagai cara bagi
memastikan mereka dapat menguasai topik-topik yang diajar dengan lebih berkesan.
uru juga harus bersikap lebih proaktiI dan berkeupayaan menyelesaikan masalah yang
dihadapi oleh murid-murid di dalam pengajaran dan pembelajaran dengan konsisten. Ini
nAMA 8AlLAP 8ln1l lSMAlL
nC MA18lkS u20101038633

secara tidak langsung akan menambahkan lagi keyakinan murid-murid terhadap prestasi
guru.

- G,, Pem-el,,r,3 Murid
Di dalam metodologi pengajaran masteri, guru perlu kreatiI di dalam mempelbagaikan
teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Ini penting keranan murid yang
mempunyai tahap pencapaian yang berbeza dalam gaya pembelajaran dapat menguasai
pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Terdapat tiga gaya pembelajaran guru bagi
murid yang mempunyai pelbagai tahap pencapaian iaitu:

i. Murid visual:
Murid bagi kategori ini lebih berminat dengan pembelajaran huruI atau
perkataan, benda, gambar atau gambar rajah, demostrasi, tindakan atau lakonan.

ii. Murid audio:
Murid bagi kategori ini lebih berminat dengan pembelajaran mendengar atau
bercakap seperti mendengar cerita, penerangan, syarahan, huraian oleh guru atau
murid lain, penerangaan, perbualan, memberi dan mendengar pendapat, bercerita
atau menghuraikan sesuatu isu.

iii. Murid kinestetik:
Murid bagi kategori ini lebih menjurus kepada membuat atau melakukan sesuatu
seperti menulis atau melukis sesuatu, membuat latihan, kerja amali, eksperimen,
lakonan, simulasi, ataupun projek.

Oleh itu, guru perlu kreatiI di dalam menggunakan kaedah-kaedah di dalam proses
pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan murid dapat memahami apa yang
disampaikan. Selain dari itu, guru perlu juga bijak memastikan kaedah yang berpusat
kepada murid ini memberi satu impak yang sangat berkesan, menarik dan
menyeronokkan kepada murid-murid.
nAMA 8AlLAP 8ln1l lSMAlL
nC MA18lkS u20101038633

Walau bagaimanapun, terdapat juga kaedah yang berpusat kepada guru iaitu syarahan,
penerangan, penjelasan, huraian, demonstrasi, bercerita, pembacaan dan memberi nota.
Ianya bergantung kepada kesesuaian situasi pengajaran dan pembelajaran guru tersebut.
Kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kepada murid ialah
seperti soal jawab latih tubi, bercerita, membuat latihan, penerangan, penjelasan,
huraian, perbincangan, inkuiri penemuan, bacaan, sumbangsaran, demostrasi daripada
murid, kerja amali, ujikaji, projek kuiz, penyelesaian masalah, reka cipta pembelajaran
koperatiI, main peranan, lakonan Simulasi, membuat nota sendiri, lawatan pengajaran
berprogram dan pembelajaran berbantu komputer PAK (Pembelajaran Akses Kendiri).
Semua kaedah ini bergantung kepada kesesuaian situasi murid-murid tersebut dan juga
kebijaksanaan guru itu sendiri mengendalikan sesi pengajaran dan pembelajarannya.

c) Pe3gurus,3 Bilik d,r, D,3 Aktiviti Pe3g,,r,3 d,3 Pem-el,,r,3
uru yang kreatiI dan inovatiI akan memastikan keberkesanan pengajaran dan
pembelajaran yang berkonsepkan masteri akan berhasil dengan pengurusan bilik darjah
yang menarik dan kondusiI untuk pembelajaran masteri. Bilik darjah tersebut lengkap
dengan tempat penyediaan, penggunaan dan menyimpan pelbagai bahan pengajaran dan
pembelajaran, uru juga perlu bijak di dalam merancang menyusun dan menggunakan
kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran matematik yang sesuai supaya ianya
ada hubungkait dengan isi kandungan dan pada masa yang sama murid dapat diransang
sepanjang waktu pengajaran dan pembelajaran.
uru boleh menggunakan aktiviti secara kelas, kumpulan, pasangan dan perseorangan dengan
bijak bergantung kepada topik yang sedang dibincangkan. Sebagai seorang guru yang peka
dengan tahap pencapaian murid di dalam kelas, guru akan mengumpulkan murid-murid yang
sesuai dalam kumpulan dan pasangan yang dikehendaki. uru akan menggunakan kaedah
mengajar yang sesuai mengikut kebolehan murid tersebut. Beliau juga akan menyediakan
beberapa Iail yang menyimpan dan membuat analisis ujian IormatiI atau dianostik dan ujian
sumatiI. Berdasarkan analisis tersebut, ianya akan memudahkan guru akan menjalankan ujian
nAMA 8AlLAP 8ln1l lSMAlL
nC MA18lkS u20101038633
IormatiI atau dianostik dan ujian sumatiI pada masa yang sesuai berkaitan dengan mata pelajaran
matematik.

#umus,3
Pembelajaran masteri banyak membentuk murid menjadi lebih kreatiI, berIikiran terbuka, agresiI
mempunyai tahap keyakinan diri yang konsisten dan yakin dengan kebolehan diri sendiri. uru
sentiasa merangsang mereka supaya bersikap proaktiI dan sentiasa bersedia untuk berhadapan
dengan masalah. Teknik berpusat kepada murid mempunyai banyak keistimewaan di dalam
membentuk murid-murid menguasai setiap topik di dalam mata pelajaran matematik. uru harus
menggunapakai unsur-unsur gaya pembelajaran yang terdapat dalam pelbagai model gaya
pembelajaran seperti Sistem 4MAT dan Model Dunn dan Dunn. Teknik berpusat kepada guru
juga amat berkesan tetapi bergantung kepada kesesuaian masa dan juga topik. Apa yang penting
ialah murid berasa seronok dan selesa dengan pendekatan pengajaran masteri guru tersebut.
Penerapan nilai-nilai murni sangat penting dan di dalam pembelajaran masteri telah ada nilai-
nilai kerjasama, berusaha yang telah diterapkan kepada murid-murid.

Anda mungkin juga menyukai