Anda di halaman 1dari 24

DALIL NAKLI (DARI INIORMASI YANC

KITA DAIATKAN)
DALIL AKLI (DARI ILMIKIRAN YANC
LOCIS TLRHADAI ADANYA UKTI DARI
SANC ILNCIITA)
DaIiI ini loiasaI daii infoinasi yang
kila dapalkan daii sualu sunloi
loilonlu
DaIiI akIi adaIah daIiI yang loiasaI daii
ponikiian nanusia yang Iogis dan
dapal diloiina oIoh akaI sohal
DaIan nongonukakan daIiI akIi,
haiusIah disoilai lukli yang dapal
noyakinkan oiang Iain lahva haI
yang dilicaiakan nonang lonai
adanya
avalannya adaIah kaiona adanya
ponlual pasii
AIloil oinsloin``` ukan!!!
AiisloloIos```` ukan!!!
Thonas aIfa odison```` ukan!!!
Halilio``` ukan!!!
Koloiadaan pasii, lanah, aii,
udaia, aIan, luni, lala suiya
lahkan jagad iaya ini
noiupakan UKTI Iogis yang
dapal diloiina akaI sohal lahva
sang poncipla nonang ADA
KARLNA
WTakkan ada pasii jika lak ada ponlual pasii
WTakkan ada lanah jika lak ada ponlual lanah
WTakkan ada aii jika lak ada ponlual aii
WTakkan ada udaia jika lak ada ponlual udaia
WTakkan ada aIan, luni, dan lala suiya jika lak ada
yang nonlualnya