Anda di halaman 1dari 51

SI TI NORRAI HAN BT SHARI FF D20081033197

SI TI NUR AI SHA BT SALLEH D20081033200


SI TI NAZI RUL RAI HAN BT RASOL D20081033194
NAZI BAH BT FAUZI D20081033174
NUR ADI BAH BT MOHD HAZNI D20081033182
KuHPulAt 13
Kamus Dewan Edisi Keempat :
Sifat bertanggungjawab kepada
seseorang atau terhadap sesuatu
tindakan, keputusan dsb serta bersedia
memberikan penjelasan atau justifikasi
dsb yang diperlukan.
Kamus Dewan Edisi Keempat :
Sifat bertanggungjawab kepada
seseorang atau terhadap sesuatu
tindakan, keputusan dsb serta bersedia
memberikan penjelasan atau justifikasi
dsb yang diperlukan.
Sifat bertanggungjawab
terhadap seseorang atau
sesuatu (keputusan,
tindakan dsb) serta bersedia
memberikan penjelasan
atau kewajaran yang
diperlukan.
Kamus Pelajar Edisi
Kedua
hmad Sarji (2003) :
Obligasi seseorang memberi
jawapan dan penjelasan mengenai
tindakan dan prestasinya.
Secara umumnya :
Kewajipan menjalankan tugas yang
dipertanggungjawabkan mengikut
undang-undang & peraturan.
Memastikan tugas-tugas yang
dijalankan mencapai objektif yang
ditetapkan.
kauntabil
iti
Pelaj
ar
nak
Penga
nut
agama
steri
Guru
1
W ubungan tanggungjawab perlu ada
hubungan 2 pihak
z
Bagaimana hubungan dibentuk melalui
peruntukan peraturan dan prinsip tertentu

Garis sempadan tanggungjawab


melalui jadual tugas khas.
q
Penurunan had kuasa ada surat
perwakilan / perlantikan.
Perlembagaan Persekutuan (Bahagian 7,
perkara 96 99)
kta Pendidikan 1996
Pekeliling / Surat Pekeliling
(Perbendaharaan dan Perkhidmatan)
Peruntukan Undang-undang &
Peraturan
dakah akauntabiliti diamalkan oleh guru
terhadap :
Profesion perguruan
Pelajar
bu bapa
Sekolah
Masyarakat & negara
Ahountob|||t| Curu
1erhodo
rofe::|on kequruon
Akauntabiliti guru terhadap proIessional keguruan
membawa maksud seseorang guru itu sentiasa
berusaha untuk meningkatkan kemahiran dalam
kaedah dan strategi pengajarannya. Mereka juga
perlu mengelak dalam membuat sebarang
kenyataan negatiI tentang proIesionnya.
DeIinisi
Isu 1: %ingkah laku guru mencemarkan profesion keguruan
O Jul 8, 2010
O 1.Il. Curu besar dau seorau uru sebuau sekoiau reudau
dimasukkau ke uosjitai semaiam akibat cedera seiejas mereka
bertumbuk di kavasau sekoiau. Sumber berkata, jeraduuau
bermuia ajabiia uru itu meiiuat uru besar berkeuaau meuuiis
tauda soai di sebeiau uamaua jada buku kedatauau. Curu itu cuba
merakam ambar buku berkeuaau deuau teie|ou bimbitua. Curu
besar itu au meuauaj jerbuatau berkeuaau meiauar
jeraturau, meramjas teie|ou itu darijada tauau uru terbabit,
meuebabkau jeaduuau beriaku. Kakitauau iaiu cuba meieraikau
mereka sebeium joiis tiba dau membava keduaduaua ke uosjitai.
Sumber berkata, uru itu dibeuarkau juiau seiejas kecederaau di
temjat bekas dia jeruau dibedau diravat.
su z: Kes rogoI
O &%, 9 Mei 2011: Polis menahan seorang guru sekolah
menengah di sebuah tanah rancangan Felda di Jengka,
Jerantut, semalam kerana dipercayai merogol seorang
pela]ar perempuan tingkatan tiga.
O & &MP&#, 3 Julai 2010: guru disyaki merogol seorang
pela]ar perempuan berusia 16 tahun.
O JOHO# BH#& 31 Dis. - 8eorang guru sekolah menengah
dihadapkan ke Mahkamah 8esyen di sini hari ini atas tuduhan
merogol pela]arnya yang berusia 15 tahun sehingga
mengandung yang didakwa dilakukan pada 24 Mei 2007.
KesuIuIun yung serIng dIIukukun oIeI guru
1. MengumbII juIun pInLus duIum pembeIujurun
z. LIduk mengIIruukun peIujur berperIIuku neguLII
. Menggunukun Destructite Discipline
q. MengubuIkun peIujur
. Merusu PuIIng PunduI
6. TIduk udII (dIskrImInuLII)
IrI-cIrI guru
yung proIessIonuI
menjadi ahli
kesatuan guru
mengelak daripada membuat
sebarang kenyataan negatiI
tentang proIesionnya
O lak daripada
menganggotai parti haluan
kiri, kegiatan pengganas
atau politik.
IrI-cIrI guru
yung proIessIonuI
$entiasa bersedia
membantu rakan
sejawatan
mengekalkan
kecekapan sebagai
seorang guru
mengelakkan
daripada terlibat
dalam sebarang
kegiatan negatiI
$ambungan.
uru perIu menjudI seorung
pembImbIng, IusIIILuLor dun
pemberI perungsung duIum bIIIk
durjuI
uru perIu senLIusu meIengkupkun dIrI dengun
mengemuskInI IImu pengeLuIuun dun kemuIIrun
mengujur durI semusu ke semusu
guru IendukIuI mengIkuLI kursus
pendIdIkun yung dIunjurkun oIeI pIIuk
KPM, JPN dun PPD mIsuInyu:
Kursus DuIum PerkIIdmuLun
Kursus PenIngkuLun ProIesIonuIIsme
Keguruun
menIngkuLkun LeknIk pengujurun duIum bIIIk
durjuI:
TeknIk Round RobIn
TeknIk JIgsuw
TeknIk SLud
KueduI pengujurun PoIyu
angkah Meningkatkan
ProIesionalisme
Keguruan
Kesalahan seorang doktor akan membunuh seorang pesakit
%%!I
Kesalahan seorang guru memberi ilmu akan merosakkan satu
generasi
#03:3,3
AKAutTAlllTl
6uRu TFRHA0AP
PFlAJAR
ubung uIsuIuI
duIumPK
MeLuIIzIk -
menyeIuruI
dun
bersepudu
MeLuIIzIk -
menyeIuruI
dun
bersepudu
EpIsLemoIogI
- usuIu yung
berLerusun
EpIsLemoIogI
- usuIu yung
berLerusun
DeIInIsI ukuunLubIIILI
O AkuunLubIIILI keguruun bermuknu Lunggungjuwub
yung Iurus dIIuIumI dun dIIuksunukun oIeI
seorung guru.
O AkuunLubIIILI uLuu Lunggungjuwub seorung guru
yung dImuksudkun dI uLus merungkumI
ukuunLubIIILI guru LerIudup peIujur, dIrI guru ILu
sendIrI, sekoIuI, musyurukuL dun Neguru dun
proIesIon keguruun umnyu.
O KuuIILI serIng dIrujuk sebuguI uspek yung berkuILun
dengun keungguIun dun kecemerIungun
perkIIdmuLun.
O MenuruL ornIck (1qq1), kuuIILI IuIuI Iurupun dun
keIenduk penggunu yung munu Iu boIeI
dILejemuIkun securu jeIus. KuuIILI perIu mempunyuI
cIrI-cIrI yung boIeI dIukur dun berdusurkun
pundungun peIunggun. SesuuLu produk uLuu
perkIIdmuLun ILu ukun dIkuLukun berkuuIILI upubIIu
penggunu berpuus IuLI dengun produk uLuu
perkIIdmuLun.
KuuIILI uru
I. BuIk IuLI
II. Suku berjenuku
III. Subur
Iv. BerLunggungjuwub
v. YukIn
vI. SIIuL kepImpInun
6 SIIuL dun KuuIILI Seorung uru
O MenjuIunkun Lugusnyu dengun penuI dedIkusI dI
duIum bIIIk durjuI Lermusuk memuLuII musu duIum
juduuI wukLu serLu meIuksunukun pengujurun dun
pembeIujurun mengIkuL kueduI dun LeknIk yung
berkesun.
O MenguLumukun kemujuun, kebujIkun dun
keseIumuLun peIujur berbundIng IuI-IuI IuIn.
O BersIkup udII LerIudup peIujur-peIujurnyu Lunpu
mengIru bungsu, ugumu, IukLor jusmunI, emosI,
menLuI, pIILIk, sosIuI dun perkuru-perkuru IuIn.
AkuunLubIIILI uru LerIudup PeIujur
O Membimbing dan mengajar pelajar di dalam kelas tanpa
meminta sebarang bayaran atau hadiah daripada mereka
O Memberikan contoh teladan yang baik dengan
berpakaian kemas, berbudi bahasa dan bersopan santun
semasa bertugas
O Menjaga kebersihan dan kesihatan dirinya agar dapat
menjalankan tugas sebagai seorang pendidik dengan
sempurna
O mosi hendaklah dikawal oleh guru sendiri dan juga
perlu menghindarkan diri dari sebarang ketegangan jiwa
yang boleh mengganggu tugasnya
O BIjuk menguruskun kewungun dengun bIjuksunu
dun mengImbungI pendupuLun dengun
perbeIunjuun.
O MeIengkupkun dIrI dengun peIbuguI IImu
pengeLuIuun
O MeIIbuLkun dIrI duIum sesuuLu IobI dun ukLIvILI
berIueduI dI musu Iupung yung boIeI menjudIkun
guru ILu sIIuL durI segI menLuI dun
IIzIkuI.
AKAUN%ABII%I
GURU %RHADAP
$KOAH DAN
RAKA% $AWA%
PENENAAN
$etiap guru harus mematuhi kod etika yang
terdapat dalam tatasusila proIesion keguruan.
%anggungjawab guru terhadap :-
- pelajar
- ibu bapa, masyarakat dan negara
- rakan sejawat dan sekolah
- proIesion keguruan
AKAUNTABT URU TERHADAP SEKOAH
Bertanggungjawab terhadap kemajuan dan
perkembangan sekolah.
Membantu membina program yang bermanIaat
kepada pelajar.
Membantu membina satu program
perkembangan ko-kurikulum yang dinamik.
Melibatkan diri dalam setiap program yang
dianjurkan di sekolah.
Bertanggungjawab dalam pengawalan disiplin
yang berkesan.
Berusaha untuk mengharumkan nama sekolah.
AKAUNTABT URU TERHADAP RAKAN
SEJAWAT
Hubungan sesama guru adalah dalam konteks
suatu rumpun keluarga di bawah satu bumbung
ilmu.
Mewujudkan perhubungan sosial yang baik.
Menjaga maruah dan nama baik rakan sejawat.
Bekerjasama dan bekerja dalam satu pasukan.
$aling membantu dalam menjayakan program
sekolah.
$entiasa berusaha membantu rakan sejawat
terutamanya mereka yang baru dalam proIesion
perguruan.
Sesungguhnya Allah
sangat mengasihi seseorang
yang apabila melakukan
pekerjaannya, dia
melakukannya dengan cara
yang paling baik
kauntabiliti Guru
terhadap bu Bapa,
Masyarakat dan
Negara
1. enghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap
anak-anak mereka.
2. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama
yang erat di antara institusi pendidikan dengan
rumahtangga.
3. enganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu
bapa mengenai keadaan rumahtangga atau mengenai anak
mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya
kepada sesiapa kecuali kepada mereka yang berhak
mengetahuinya.
. Memberikan maklumat kepada ibu bapa
demi kepentingan anak-anak mereka, dan
menggunakan maklumat yang diterima
daripada ibu bapa secara teliti dan
bijaksana.
5. Mengelakkan diri daripada menggunakan
atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan
eknonomi ibu bapa pelajar.
6. Mengelakkan diri daripada mengeluarkan
kata-kata atau melakukan sesuatu yang
boleh menjejaskan kepercayaan pelajar
1. Mengelakkan diri daripada menyebarkan
sesuatu ajaran yang boleh merosakkan
kepentingan pelajar, masyarakat, negara atau
pun yang bertentangan dengan Rukun Negara.
2. Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan
nilai yang boleh membantu dan membimbing
mereka untuk menjadi warganegara yang taat
setia, bertanggungjawab dan berguna,
menghormati adanya perbezaan kebudayaan,
keturunan dan agama.
3. Menghormati masyarakat tempat kami
berkhidmat dan memenuhi segala
. Menggalakkan kerjasama dan
persefahaman di antara guru dengan
ibu bapa, institusi pendidikan dengan
masyarakat.
5. Memberi sumbangan cergas untuk
meningkatkan kehidupan moral,
kebudayaan dan kecendekiawan
masyarakat.
6. Berpegang kepada tingkah laku yang
sopan yang diterima oleh masyarakat
dan menjalani kehidupan sehari-hari
!NDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SATU USAHA
BRTRUSAN K ARAH MM!RKMBANGANKAN
LAGI !TNSI INDIVIDU SARA MNYLURUH DAN
BRS!ADU UNTUK MUJUDKAN INSAN YANG
SIMBANG DAN HARMNIS DARI SGI INTLK,
RHANI, MSI, DAN JASMANI BRDASARKAN
K!ADA K!RAYAAN DAN K!ATUHAN K!ADA
TUHAN. USAHA INI ADALAH BAGI MLAHIRKAN
RAKYAT MALAYSIA YANG BRILMU,
BRTANGGUNGJAAB DAN BRKU!AYAAN
MNA!AI KSJAHTRAAN DIRI SRTA MMBRI
SUMBANGAN TRHADA! KHARMNIAN DAN
KMAKMURAN MASYARAKAT DAN NGARA. ~
Malahirkan warganegara yang mempunyai
sahsiah yang baik, seimbang dan bersepadu dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.
!ercaya dan patuh kepada Tuhan.
Berilmu pengetahuan dan berfikiran kreatif dan
rasional, berakhlak mulia dan berktrampilan.
Berkeupayaan memberi sumbangan ke arah
menambahkan kemakmuran masyarakat dan
negara.
Setia kepada negara dan bertanggungjawab untuk
menjaga hubungan baik dan mesra di antara insan
dan memupuk perpaduan masyarakat Malaysia.
O embentuk peribadi warganegara yang seimbang.
O emberi fahaman individu tentang alam
sekeliling dan tingkah laku manusia.
O embentuk pekerja yang positif, cekap dan
bertanggungjawab.
O embentuk individu yang boleh menerima dasar
demokrasi.
O embentuk individu yang berdaya usaha.
O embentuk bangsa alaysia yang menjadikan
Rukun Negara sebagai panduan hidup.
Kcsan Kcsan Akaun|abili|i Akaun|abili|i
Guru Guru |crhadap |crhadap Ibu Ibu
Bapa Bapa, , Masvaraka| Masvaraka| dan dan
Ncara Ncara
O !rofesion keguruan akan dipandang tinggi
oleh masyarakat.
O Hubungan guru dan masyarakat menjadi
semakin erat dan akrab.
O Melahirkan masyarakat yang mempunyai
kesedaran tentang pentingnya ilmu
pengetahuan dan kemajuan dalam
kehidupan agar menjamin masa depan yang
cemerlang.
O Masyarakat juga yakin dengan kredibiliti
seorang guru bagi mendidik anak bangsa
O Guru tidak akan dihormati dan dipandang serong
oleh masyarakat.
O Ibu bapa pelajar tidak yakin untuk menyerahkan
anak mereka di bawah jagaan guru kerana
dikhuatiri anak mereka akan diabaikan.
O Ibu bapa juga tidak akan mempercayai guru dalam
apa jua aspek sama ada didikan dan pelajaran
mahupun sikap dan amanah yang diberikan kepada
guru.
O Hubungan yang erat dan mesra tidak dapat dijalin
antara guru dengan masyarakat akibat guru tidak
melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan
sehingga guru tersebut tidak dikenali.
O Falsafah !endidikan Kebangsaan yang selama ini
Justeru, guru masa kini perlulah sentiasa
berusaha meningkatkan prestasi serta
bersedia memberi komitmen yang sangat
tinggi supaya tugas yang diamanahkan
berjaya dilaksanakan dengan baik dan
seterusnya melahirkan generasi yang
sememangnya cemerlang dalam semua
aspek
seperti yang terkandung dalam Falsafah
Pendidikan Kebangsaan.