Anda di halaman 1dari 28

SEK OLAH BERASRAMA PENUH INTEGRASI B ATU RA KIT

21020 K UALA TERENGGANU .

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH
TINGKATAN LIMA

Disediakan oleh
ZAHARAH BINTI ENDUT
Ketua Panitia Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah
SBPI Batu Rakit, 21020 Kuala Terengganu

1
SEKOLAH BERASRAMA PENUH INTEGRASI BATU RAKIT
21020 KUALA TERENGGANU

RANCANGAN TAHUNAN PELAJARAN PENDIDIKAN AL-QURAN


DAN AS-SUNNAH TINGKATAN 5 TAHUN 2008

MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF ISI/KEMAHIRAN

1 2 - 3 Januari Pengajian al-Quran Selepas mempelajari pelajaran ini, pelajar dapat Intisari ayat
Layanan terhadap 1. Membaca ayat enam surah Al-Taubah Kategori orang kafir
orang bukan Islam dengan lancar dan menterjemahkan ke Kewajipan berdakwah
bahasa Melayu. Konsep dakwah dalam
2. Mengeluarkan intisari ayat. masyarakat berbilang kaum.
3. Menyenaraikan kategori orang kafir. Cara berdakwah yang berkesan
4. Menyenaraikan bentuk perlindungan Persiapan para pendakwah
terhadap orang kafir. Institusi yang telibat dengan
5. Menjelaskan kewajipan berdakwah dan dakwah.
konsep dakwah dalam masyarakat berbilang Kesan daripada pengabaian
kaum. dakwah
6. Menerangkan cara berdakwah yang Kesan tidak berhikmah dalam
berkesan dan persiapannya. berdakwah.
7. Menjelaskan kesan pengabaian dakwah Pengajaran ayat.
secara berhikmah.
8. Menerangkan institusi yang terlibat dengan
dakwah.
9. Menjelaskan pengajaran ayat.

2 6 - 10 Januari Ulum al-Quran 1. Menjelaskan pengertian Makiyyah dan Pengertian Makiyyah dan

2
Makiyyah dan Madaniyyah. Madaniyyah
Madaniyyah 2. Menerangkan faedah mengetahui Makiyyah Faedah mengetahui Makiyyah
dan Madaniyyah. dan Madaniyyah.
3. Menyenaraikan beberapa surah-surah Surah-surah makiyyah dan
Makiyyah dan Madaniyyah Madaniyyah.
4. Menjelaskan perbezaan bentuk-bentuk Bentuk ayat Makiyyah dan
Makiyyah dan Madaniyyah. Madaniyyah.
5. Menghuraikan ciri-ciri kandungan ayat Ciri-ciri kandungan ayat
Makiyyah dan Madaniyyah. Makiyyah dan Madaniyyah

3 13 – 17 Januari Pengajian Hadis 1. Memahami maksud potongan hadis Maksud potongan hadis.
Tanggungjawab 2. Menerangkan dalil dan kewajipan Kewajipan menunaikan
individu muslim menunaikan tanggungjawab. tanggungjawab
3. Menjelaskan kelebihan bersifat amanah dan Kelebihan menunaikan
keburukan bersifar khianat. amanah.
4. Menyenaraikan tanggungjawab individu Bentuk-bentuk amanah.
mengikut peringkat. Peringkat-peringkat
5. Menerangkan langkah-langkah untuk tanggungjawab.
menjauhi sifat khianat. Langkah-langkah menjauhi
6. Menjelaskan pengajaran hadis sifat khianat.
Pengajaran hadis

Ulum al-Hadis 1. Menjelaskan pengertian hadis tersebut. Hadis mar’fu, mau’quf dan
Hadis marfu’, mauquf 2. Menerangkan ciri-ciri dan contoh bagi hadis mur’sal
dan mursal tersebut. Pengertian bahasa dan istilah.
3. Menyatakan hukum beramal dengan hadis Hukum beramal.
tersebut. Ciri-cirinya.

3
4. Menjelaskan syarat-syarat beramal dengan
hadis mur’sal

4 20 – 24 Januari Akhlak 1. Memahami konsep menjaga alam menurut Menjaga alam menurut Islam.
Adab menjaga alam Islam. Dalil beradab dengan alam.
sekitar 2. Menyenaraikan adat-adat menjaga alam. Adab-adab menjaga alam.
3. Mengetahui cara menjaga alam. Contoh Rasulullah S.A.W
4. Mengenalpasti hubungan manusia dengan menjaga alam.
alam. Cara menjaga alam.
5. Mengetahui punca berlakunya pencemaran. Punca berlakunya pencemaran.
6. Menerangkan akibat tidab beradab dengan Cara mengatasi pencemaran
alam. alam sekitar.
7. Menghuraikan cara mengatasi pencemaran Akibat beradab terhadap alam.
alam.

Tamaddun Penyebaran. Latarbelakang khilafah.


Tamaddun Islam pada 1. Menerangkan latarbelakang khilafah. Faktor kejayaan dakwah.
zaman khilafah Bani 2. Menyenaraikan faktor kejayaan dakwah Cara penyebaran dakwah.
Umaiyyah dan Islam pada zaman tersebut Faktor yang mempercepatkan
Abbasiyyah serta 3. Menerangkan cara penyebaran dakwah. penyebaran dakwah.
kesannya terhadap 4. Menjelaskan faktor yang mempercepatkan Sifat-sifat pendakwah.
tamadun manusia penyebaran dakwah. Kesan perkembangan
(Penyebaran dan 5. Menjelaskan sifat positif yang perlu ada penyebaran dakwah.
ketenteraan ) pada pendakwah. Kesan penyebaran Islam
6. Menjelaskan perkembangan penyebaran terhadap tamadun manusia.
dakwah.

4
7. Menghuraikan kesan penyebaran Islam
terhadap tamaddun manusia.

Ketenteraan
1. Menyenaraikan struktur organisasi Struktur organisasi
ketenteraan pada zaman tersebut. ketenteraan.
2. Menerangkan faktor-faktor kejayaan Faktor kejayaan ketenteraan.
ketenteraan pada kedua-dua zaman ini. Etika perperangan dalam
3. Menjelaskan etika perperangan dalam Islam.
Islam. Strategi dan teknik
4. Menerangkan strategi dan teknik-teknik perperangan.
perperangan yang digunakan pada zaman Kepentingan struktur
ini. organisasi dalam ketenteraan.
5. Membincangkan kepentingan struktur
organisasi dalam kententeraan
6. Menghuraikan peranan ketenteraan dalam
keluasan wilayah Islam.

5 27 - 31 Jan Pengajian al-Quran 1. Membaca ayat 23-24 Surah At-Taubah Sebab nuzul ayat.
Mengutamakan dengan lancar dan menterjemahkannya. Instisari ayat.
kepentingan agama 2. Mengeluarkan instisari ayat. Contoh amalan yang
3. Menjelaskan sebab nuzul ayat. mengutamakan Allah dan rasul
4. Menyenaraikan contoh amalan yang Konsep kepimpinan dan
mengutamakan Allah dan Rasul serta dalil. tanggungjawab pemimpin.
5. Menyenaraikan perkara yang dicintai oleh Ciri-ciri pemimpin yang baik.

5
manusia dan akibatnya. Akibat memilih orang fasik
6. Menjelaskan konsep kepimpinan dan sebagai pemimpin.
tanggungjawab pemimpin. Konsep persaudaraan dalam
7. Menjelaskan ciri-ciri pemimpin yang baik. Islam.
8. Menjelaskan akibat memilih pemimpin Pengajaran ayat.
yang fasiq.
9. Menerangkan konsep persaudaraan.

6 3 – 7 Februari Pengajian al-Hadis 1. Menterjemahkan kandungan dan potongan Maksud potongan hadis
Konsep niat hadis ke dalam bahasa melayu. Sebab wurud hadis
2. Menerangkan sebab wurud al-Hadis. Pengertian niat
3. Menjelaskan pengertian niat dan peranan Peranan niat dalam ibadat
dalam ibadat. Perkara-perkara yang tetap
4. Menjelaskan pengertian ikhlas dan ciri- berlaku tanpa niat
cirinya. Pengertian ikhlas.
5. Menerangkan dalil kewajipan ikhlas dan Ciri-ciri ikhlas.
kelebihannya. Kewajipan ikhlas dalam ibadat
6. Menerangkan perkara-perkara yang dan amalan.
merosakkan amalan dan pahala. Kelebihan orang yang bersifat
7. Mengeluarkan pengajaran ayat. ikhlas.
Akibat tidak ikhlas.
Perkara-perkara yang boleh
merosakkan amalan dan
pahala.
Pengertian hijrah.
Tuntutan hijrah.
Pengajaran hadis.

6
Ulum al-Quran 1. Menjelaskan sejarah pengumpulan, Pengumpulan, penulisan dan
Sejarah al-Quran pada penulisan dan penyebaran al-Quran pada penyebaran al-Quran pada
zaman Rasulullah zaman tersebut. zaman tersebut.
SAW, Khulafa’ ar- 2. Menjelaskan kepentingan
Rasyidin dan Bani pengumpulan al-Quran
Umaiyyah

7 10 – 14 Februari Pengajian al-Hadis 8. Menterjemahkan kandungan dan potongan Maksud potongan hadis
Konsep niat hadis ke dalam bahasa melayu. Sebab wurud hadis
9. Menerangkan sebab wurud al-Hadis. Pengertian niat
10. Menjelaskan pengertian niat dan peranan Peranan niat dalam ibadat
dalam ibadat. Perkara-perkara yang tetap
11. Menjelaskan pengertian ikhlas dan ciri- berlaku tanpa niat
cirinya. Pengertian ikhlas.
12. Menerangkan dalil kewajipan ikhlas dan Ciri-ciri ikhlas.
kelebihannya. Kewajipan ikhlas dalam ibadat
13. Menerangkan perkara-perkara yang dan amalan.
merosakkan amalan dan pahala. Kelebihan orang yang bersifat
14. Mengeluarkan pengajaran ayat. ikhlas.
Akibat tidak ikhlas.
Perkara-perkara yang boleh
merosakkan amalan dan
pahala.
Pengertian hijrah.
Tuntutan hijrah.
Pengajaran hadis.

ULANGKAJI

7
UNTUK TOV

8 17 - 21 Februari UJIAN
PENGESANAN TOV

9 24 - 28 Feb UJIAN
PENGESANAN TOV

10 2 - 6 Mac Pengajian al-Hadis 1. Menterjemahkan maksud hadis ke dalam Kelebihan bekerja dalam
Pekerjaan mulia bahasa melayu dan memahami maksud Islam.
potongan hadis. Contoh pekerjaan mulia.
2. Menjelaskan kelebihan bekerja dan Ciri-ciri usahawan berjaya.
keburukan meminta-minta. Pengajaran hadis.
3. Menyatakan contoh-contoh pekerjaan
mulia.
4. Menerangkan kelebihan sendiri serta
dalilnya
5. Menerangkan kelebihan berniaga berserta
dalil.
6. Menerangkan ciri-ciri usahawan yang

8
berjaya.
7. Menjelaskan pengajaran hadis.

Akhlak 1. Menjelaskan sedekah dan hadiah menurut Konsep bersedekah dan hadiah
Adab bersedekah dan Islam. menurut Islam.
memberi hadiah 2. Menerangkan hukum dan syarat memberi Hukum dan syarat-syaratnya.
dan menerima. Amalan Rasulullah dan
3. Menjelaskan amalan rasulullah S.A.W dan sahabat.
4. sahabat ketika memberi dan menerima Adab-adab memberi dan
sedekah dan hadiah. menerima sedekah dan hadiah.
5. Mengetahui adab memberi dan menerima. Kelebihan kepada pemberi
6. Menjelaskan kelebihan pemberi sedekah sedekah dan hadiah.
dan hadiah. Amalan yang boleh
7. Menghuraikan amalan yang merosakkan merosakkan pahala sedekah
pahala sedekah dan hadiah. dan hadiah.
8. Mengklasifikasikan sedekah. Kesan sedekah dan hadiah.
9. Menghuraikan kesan sedekah dan hadiah. Langkah-langkah
10. Mengetahui langkah-langkah meningkatkan meningkatkan amalan
amalan memberi hadiah dan sedekah. bersedekah dan memberi
hadiah

7 - 15 Mac CUTI
PERTENGAHAN
PENGGAL 1

9
11 16 – 20 Mac Pengajian al-Quran 1. Membaca ayat 93-129 Surah Al-Taubah Sebab Rasul dipilih dari
Rasul dan peranannya dengan lancar dan menterjemahkannya. kalangan manusia.
2. Mengeluarkan instisari ayat. Mengapa manusia perlu
3. Menyatakan sebab rasul dipilih daripada kepada pimpinan rasul.
kalangan manusia. Tugas para rasul.
4. Menjelaskan mengapa manusia perlu Sifat kepimpinan rasulullah
kepada pimpinan rasul dan tugas para rasul. S.A.W.
5. Menerangkan konsep tawakkal. Akibat pengabaian Rasulullah
6. Menjelaskan kasih-sayang rasulullah S.A.W S.A.W.
terhadap umatnya. Konsep tawakkal.
7. Menjelaskan sifat kepimpinan rasul dan Pengajaran ayat.
akibat mengabaikannya.
8. Menjelaskan pengajaran hadis.

Akhlak 1. Memahami konsep berpidato menurut Jenis-jenis pidato.


Adab berpidato Islam. Adab-adab berpidato.
2. Menyenaraikan jenis –jenis pidato. Kepentingan adab ketika
3. Menjelaskan adab-adab berpidato. berpidato dan mendengar
4. Mengetahui kepentingan beradab ketika pidato.
berpidato dan mendengar pidato. Hubungan adab-adab berpidato
5. Menghuraikan hubungan adab-adab dan hubungan dengan
berpidato dengan keberkesanan dakwah. keberkesanan dakwah

10
12 23 – 27 Mac Pengajian al-Quran
Hukum zina, li’an dan 9. Membaca ayat 1-20 Surah Al-Nur dengan Sebab nuzul ayat
qazaf lancar dan menterjemah ayat 1-10. Intisari ayat zina dan
10. Menjelaskan latarbelakang ayat dan hukumannya.
mengeluarkan intisarinya. Hikmah pengharaman zina.
11. Menjelaskan maksud zina, qazaf dan li’an. Gejala yang boleh membawa
12. Menerangkan hukum dan hikmah kepada zina.
pengharaman zina dan cara mensabitkan Cara-cara mengatasi zina.
jenayah zina. Cara-cara mensabitkan jenayah
13. Menyenaraikan gejala yang boleh zina.
14. membawa kepada zina dan cara Pengertian qazaf dan
mengatasinya. hukumnya.
15. Cara pelaksanaan hukum qazaf. Pengertian li’an dan
16. Sebab berlaku li’an dan qaifiatnya. hukumnya.
17. Menjelaskan hikmah syariat dan hukum Sebab berlakunya li’an.
qazaf dan li’an. Khaifiat li’an.
18. Menjelaskan pengajaran ayat. Hikmah disyariatkan hukum
qazaf dan li’an.

Tamadun Pendidikan Institusi pendidikan awal dan


(Pendidikan dan 1. Menjelaskan institusi pendidikan awal pada bidang pengajiannya.
kehakiman ) zaman tersebut. Faktor-faktor perkembangan
2. Menyatakan faktor-faktor perkembangan ilmu pengetahuan.
ilmu pengetahuan pada zaman ini. Perkembangan ilmu ak’li dan
3. Menyatakan perkembangan ilmu ak’li dan naqli
naqli pada zaman ini. Sumbangan Darul Hikmah.
4. Menerangkan sumbangan Darul Hikmah Kesan perkembangan
dalam perkembangan ilmu dan pendidikan. pendidikan

11
5. Membincangkan kesan perkembangan
pendidikan pada zaman ini.

Kehakiman Konsep kehakiman di dalam


1. Menjelaskan konsep kehakiman di dalam Islam.
Islam. Struktur kehakiman.
2. Menerangkan struktur kehakiman. Bidang-bidang mahkamah dan
3. Menerangkan syarat-syarat kelayakan fungsinya.
hakim. Kesan perundangan Islam
4. Menerangkan bidang-bidang mahkamah menjamin kesejahteraan umat.
dan fungsinya.
5. Membezakan peranan mahkamah al-Hisbah
dan mahkamah al-Mazalim.
6. Menghuraikan kesan perundangan Islam
dalam menjamin kesejahteraan umat

13 30 Mac – 3 April Pengajian hadis 1. Menterjemah kandungan dan potongan Keperluan berpegang kepada
Berpegang dengan al- hadis ke dalam bahasa Melayu. Al-Quran dan Al-Sunnah dan
Quran dan as-Sunnah 2. Menyenaraikan sebab-sebab perlu sebab-sebabnya.
berpegang dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Kelebihan Al-Quran
3. Kelebihan Al-Quran berbanding dengan berbanding kitab-kitab samawi
kitab-kitab samawi lain. yang lain.
4. Menjelaskan cara penyelesaian Al-Quran dan Al-Sunnah

12
permasalahan melalui keduanya. penyelesai masalah.
5. Mengenalpasti amalan-amalan yang Amalan-amalan yang
bertentangan dengan keduanya dan cara bertentangan dengannya akibat
mengatasinya. tidak berpegang dengan
6. Menyenaraikan akibat tidak berpegang keduanya.
dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Pengajaran hadis.
7. Menjelaskan pengajaran ayat.

Tamadun Perekonomian
Perekonomian dan .
Perkembangan ilmu

Perkembangan ilmu
1. Menerangkan bidang ilmu pada zaman Bani Bidang-bidang ilmu
Umayyah dan Bani Abbasiyyah. Faedah mempelajari ilmu
2. Menjelaskan faedah mempelajari ilmu. matematik, sains dan lain-lain.
3. Menyatakan bidang ilmu yang diterokai Bidang ilmu yang diterokai
pada zaman tersebut serta tokoh-tokohnya. dan tokoh-tokohnya.
4. Menghuraikan kesan dan sumbangan ilmu Kesan dan sumbangan ilmu
terhadap tamadun manusia. terhadap tamadun manusia.

13
14 6 - 10 April Pengajian al-Quran 1. Membaca ayat 21-23 surah an-Nur dengan Sebab nuzul ayat.
Hukum menutup aurat lancar dan menterjemah ayat 30-31. Intisari ayat.
2. Menjelaskan sebab nuzul. Pengertian aurat.
3. Menerangkan intisari ayat. Hukum menutup aurat.
4. Menerangkan pengertian aurat, hukum, Batas-batas aurat.
batas-batas aurat, hikmat menutup aurat dan Sebab-sebab di wajibkan
akibat mendedahkan aurat. menutup aurat.
5. Menjelaskan sebab-sebab Islam Garis panduan dalam
mewajibkan lelaki dan perempuan menutup pergaulan antara lelaki dan
aurat dan meletakkan panduan dalam perempuan.
pergaulan. Kewajipan mengawal
6. Kewajipan merendahkan pandangan. pandangan daripada perkara
7. Menjelaskan ciri-ciri pakaian dan perhiasan mungkar.
yang diharuskan oleh Islam. Hikmah diwajibkan menutup
8. Mengeluarkan pengajaran ayat. aurat.
Akibat mendedahkan aurat.
Pengajaran ayat

Ulum al-Hadis 1. Menjelaskan gelaran ulama’ hadis. Al-Muhaddis. al-Hafiz, al-


Gelaran ahli hadis 2. Membezakan pengertian antara al- Hujjah dan al-Hakam.
Muhaddis, al-Hafiz, al-Hujjah dan al- Usaha-usaha dan pengorbanan
Hakam. ulama’ hadis.
3. Menyenaraikan beberapa tokoh hadis
mengikut kategori mereka.
4. Mengetahui usaha-usaha yang telah
diambil oleh ulama’ untuk mencapai tahap
tersebut.

14
15 13 - 17 April Pengajian al-Hadis 1. Menterjemahkan kandungan dan potongan Kekuatan yang diperlukan
Mukmin yang kuat 2. hadis ke dalam bahasa Melayu.
lebih dikasihi Allah 3. Menyenaraikan bentuk-bentuk kekuatan
yang diperlukan oleh umat Islam dan sebab- oleh umat Islam.
SWT
sebabnya. Akibat kelemahan umat Islam.
4. Menyenaraikan akibat kelemahan umat Ciri-ciri mukmin yang kuat
Islam.
5. Membezakan kedudukan mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah.
dan yang lemah. Ciri-ciri iman yang sempurna.
6. Menjelaskan ciri-ciri iman yang sempurna. Larangan menggunakan
7. Menerangkan sebab-sebab larangan ungkapan kalau.
menggunakan perkataan kalau. Tipu daya syaitan.
8. Menjelaskan tipu daya syaitan dan Peranan tawakkal dalam
akibatnya. kehidupan manusia.
9. Menerangkan hikmah-hikmah beriman Hikmah beriman dengan qada
dengan qada dan qadar. dan qadar.
10. Menjelaskan pengajaran hadis Pengajaran hadis

1. Memahami konsep negara menurut Islam. Konsep bernegara menurut


Akhlak 2. Menerangkan kepentingan bernegara.
Adab bernegara Islam
3. Menjelaskan sebab-sebab perlu mencintai Adab bernegara.
negara. Kesan adab bernegara.
4. Menyenaraikan adab-adab bernegara. Kesan buruk tidak mencintai
5. Menghuraikan kesan positif mencintai negara.
negara dan kesan negatif tidak mencintai
negara.

15
1. Menyatakan biografinya. Latar belakang.
16 20 - 24 April Tokoh-tokoh Islam 2. Menerangkan sumbangannya dalam Faktor mengceburkan diri
Ibnu Sina pelbagai bidang ilmu kepada tamadun dalam bidang perubatan.
manusia. Ketokohan Ibnu Sina.
3. Menjelaskan ketokohannya. Sumbangannya kepada
4. Mengenalpasti keistimewaannya dalam tamadun manusia.
menggabungjalin kesepaduan antara ilmu Keistimewaannya.
yang saling berkaitan. Pengaruh Ibnu Sina dalam
5. Menjelaskan pengaruhnya dalam bidang bidang ilmu pengetahuan,
pengetahuan perubatan dan falsafah perubatan, dan falsafah.

Al-Khawarizmi 1. Mengenali latarbelakang tokoh. Sanjungan cendikiawan


2. Sumbangan tokoh dalam matematik. terhadapnya.
3. Menjelaskan ketokohnnya. Latarbelakang.
4. Menerangkan hasil karyanya. Sumbangannya dalam
5. Menjelaskan kesan dan pengaruh tokoh. matematik.
6. Membincangkan sanjungan cendekiawan Ketokohan hasil karya
terhadap beliau Kesan dan pengaruhnya dalam
bidang matematik.
Kesanjungan cendikiawan.

1. Menyatakan biografi. Latarbelakang sumbangannya


17 27 April - 1 Mei Tokoh-tokoh Islam 2. Menjelaskan Ibnu Khaldun sebagai tokoh dalam pelbagai bidang.
Ibnu Khaldun pelbagai bidang. Pandangannya dalam pelbagai
3. Menghuraikan pandangannya tentang bidang dan disiplin ilmu.
konsep tamadun dari pelbagai aspek. Pengaruhnya dan sumbangan
4. Menjelaskan dalam bidang ekonomi, cendikiawan dan ketokohan
kemasyarakatan dan kenegaraan. Ibnu Khaldun.

16
5. Membincangkan sanjungan cendikiawan
terhadap ketokohan beliau.

Al-Syeikh Daud Pattani 1. Menjelaskan biografi tokoh.


Latar Belakang.
2. Menyenaraikan sumbangannya dalam
Sumbangan.
pelbagai bidang ilmu.
Peranannya dalam penyebaran
3. Menjelaskan peranannya dalam pelbagai
ilmu.
ilmu.
Pendekatan Syeikh Daud
4. Menghuraikan pendekatan Syeikh Daud
Pattani dalam bidang
Pattani dalam penulisan.
penulisan.
5. Menghuraikan pengaruhnya di nusantara.
Pengaruhnya di nusantara.
6. Membincangkan sanjungan cendikiawan
terhadap ketokohan beliau

18 4 – 8 Mei PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN
TAHUN

19 11 – 15 Mei PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN
TAHUN

17
20 18 – 22 Mei PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN
TAHUN

23 Mei 7 Jun CUTI


PERTENGAHAN
TAHUN

21 8 – 12 Jun Ulum al-Quran


Ilmu tafsir dan kitab- 1. Menyatakan ta’rif tafsir. Ta’rif ilmu tafsir.
kitab tafsir 2. Menyenaraikan jenis-jenis tafsir. Jenis-jenis tafsir.
3. Menjelaskan kepentingan ilmu tafsir. Syarat-syarat untuk mentafsir
4. Menerangkan syarat-syarat untuk mentafsir al-Quran.
al-Quran. Kepentingan ilmu tafsir.
5. Menerangkan metodologi kitab tafsir. Sejarah perkembangan ilmu
tafsir.
Kesan perkembangan ilmu
tafsir kepada tamadun
manusia.
Mengenali kitab tafsir dan
metodologi kitab tafsir.

18
22 15 - 19 Jun Pengajian al-Quran
Nur dan hidayah 1. Membaca ayat 34-64 surah an-Nur dengan Intisari ayat
lancar serta menterjemahkan ayat 35. Maksud nur dan hidayah
2. Menerangkan intisari ayat. Hidayah adlah anugerah Allah
3. Menjelaskan maksud an-nur dan hidayah SWT kepada hambanya.
serta sebab manusia perlu kepadanya. Sebab-sebab manusia perlu
4. Menjelaskan peringkat hidayah,cara kepada hidayah
mendapat dan memeliharanya Peringkat-peringkat hidayah.
5. Menjelaskan kelebihan orang yang Kelebihan orang yang
mendapat hidayah. mendapat hidayah Allah SWT.
6. Menghuraikan sikap muslim terhadap al- Pengajaran ayat.
Quran.
7. Mengeluarkan pengajaran ayat.

Ulum al-Hadis 1. Menyenaraikan nama sunnan sittah berserta Pengenalan sunnan sittah.
Sunan Sittah penyusunannya. Istilah-istilah hadis
2. Mengetahui riwayat hidup tokoh penyusun
sunnan sittah.
3. Membeza mitob penyusunan kitab-kitab
tersebut serta kandungannya.
4. Membezakan istilah-istilah periwayatan
hadis yang biasa digunakan oleh ulama’
hadis.

19
23 22 - 26 Jun Pengajian al-Quran
Kelebihan orang yang 1. Membaca ayat 1-30 surah as-Sajjadah dgn Sebab nuzul ayat
beriman lancar dan menterjemahkan ayat 15-20. Intisari ayat
2. Menerangkan intisari ayat. Maksud iman dan fasiq
3. Menjelaskan sebab nuzul ayat. Ciri-ciri orang yang beriman
4. Menerangkan maksud iman dan fasiq serta dan fasiq.
ciri-cirinya. Cara menjauhi perbuatan fasiq.
5. Menerangkan ganjaran orang yang beriman Kedudukan dan keburukan
dan balasan orang yang fasiq. orang fasiq.
6. Menerangkan cara menjauhi perbuatan Pengajaran ayat.
fasiq.
7. Menerangkan kedudukan orang fasiq dan
contoh keburukan mereka yang perlu
dijauhi.
8. Menjelaskan fadilat membaca surah
Sajadah.
9. Menjelaskan pengajaran ayat.

Akhlak
Adab bermusafir 1. Menjelaskan takrif dan dalil musafir. Takrif dan dalil.
2. Menerangkan hukum dan hikmah Hukum bermusafir
bermusafir Hikmah bermusafir
3. Menyenaraikan adab-adab bermusafir. Adab bermusafir
4. Menghuraikan tanggungjawab ketika Tanggungjawab ketika
bermusafir bermusafir

20
24 29 Jun - 3 Julai Pengajian al-Quran
Hari Kiamat dan 1. Membaca ayat 1-96 Surah Al-Wakiah dgn Intisari ayat Al-Wakiah dan
Keadilan Allah S.W.T lancar dan menterjemahkan ayat 1-11. hukum beriman kepadanya.
2. Menjelaskan intisari ayat. Tanda-tanda dan proses
3. Menjelaskan pengertian Al-Wakiah dan berlakunya kiamat.
beriman dengannya. Hikmah Allah S.W.T
4. Menjelaskan proses berlakunya kiamat dan merahsiakan berlakunya
hikmahnya kiamat
5. Menerangkan golongan manusia pada hari Golongan manusia pada hari
kiamat. kiamat.
6. Menjelaskan hikmah Allah S.W.T Gambaran nikmat yang
merahsiakan waktu berlakunya kiamat. dijanjikan oleh Allah S.W.T.
7. Menjelaskan gambaran nikmat yang Proses dan bukti pengadilan
dijanjikan. Allah.
8. Menganalisis proses dan bukti pengadilan Hikmah beriman dengan hari
Allah. kiamat.
9. Menjelaskan pengajaran ayat. Pengajaran ayat.

Tokoh-tokoh Islam
Hassan al-Banna 1. Mengenali latarbelakang. Latarbelakang.
2. Menyatakan peranan Hassan Al-Banna Sumbangan dalam gerakan dan
dalam gerakan pembaharuan dalam Islam. pemikiran Islam.
3. Menjelaskan sumbangannya dalam gerakan Pengaruh dalam gerakan Islam
Islam dan pemikiran Islam. antarabangsa.
4. Menghuraikan pengaruhnya dalam gerakan Penglibatan dalam aktiviti
Islam antarabangsa. kemasyarakatan.
5. Menghuraikan penglibatannya dalam Sanjungan cendikiawan
aktiviti kemasyarakatan. terhadapnya.

21
25 6 - 10 Julai Pengajian al-Quran 1. Membaca ayat 1-24 surah al-Hasyr dan Intisari ayat pengertian al-
Keagungan Allah SWT menterjemahkan ayat 21-24. Quran dan keistimewaannya.
2. Menghuraikan intisari ayat. Tujuan penurunan al-Quran.
3. Menjelaskan pengertian, keistimewaan, Asma al-Husna.
tujuan penurunan dan kandungan al-Quran. Cara makhluk lain tunduk,
4. Menjelaskan Asma al- Husna yang terdapat patuh dan bertasbih kepada
dalam ayat 21-24. Allah S.W.T.
5. Menjelaskan perumpamaan yang terdapat Syirik dan bahayanya.
dalam ayat 21-24. Penyelewengan akidah.
6. Menjelaskan bahawa semua makhluk Pengajaran ayat.
tunduk dan bertasbih kepada Allah SWT.
7. Membincangkan pengertian syirik, bahaya
dan langkah mengatasinya.
8. Menerangkan bentuk penyelewengan
akidah.
9. Menjelaskan pengajaran ayat.

Akhlak 1. Menjelaskan takrif dan dalil jualbeli. Takrif jualbeli dan dalil
Adab berjual beli 2. Menjelaskan hukum jualbeli dalam Islam. Hukum jualbeli.
3. Menjelaskan sebab Islam menggalakkan Faktor Islam menggalakkan
jualbeli. jualbeli.
4. Menghuraikan adab-adab penjual dan Adab-adab jualbeli.
pembeli Kepentingan beradab ketika
5. Menghuraikan kepentingan beradab dalam berjualbeli.
6. jualbeli dan kedudukannya dalam fardhu Kepentingan berjualbeli dalam
kifayah memenuhi fardhu kifayah

22
26 12 - 17 Julai Akhlak
Adab berjuang 1. Menjelaskan konsep berjuang dan dalil. Konsep berjuang dan dalil.
2. Membezakan jenis-jenis perjuangan dalam Jenis-jenis perjuangan.
Islam. Kepentingan perjuangan dalam
3. Menghuraikan adab-adab berjuang dan Islam.
dalil-dalilnya. Adab-adab berjuang dan
4. Menerangkan cara-cara melahirkan dalil.
semangat juang. Cara melahirkan semangat
5. Membincangkan contoh-contoh perjuangan juang.
Rasulullah S.A.Wdan para sahabat

Adab dengan 1. Menerangkan konsep pemimpin menurut Contoh-contoh perjuangan


pemimpin Islam dan dalil. Rasulullah S.A.W dan para
2. Menyenaraikan adab-adab dengan sahabat.
pemimpin.
3. Menerangkan batas-batas ketaatan kepada Pemimpin menurut Islam.
pemimpin. Adab-adab dengan pemimpin.
4. Menjelaskan kelebihan mentaati pemimpin. Batas-batas ketaatan kepada
5. Menghuraikan kesan beradab dengan pemimpin.
pemimpin. Kelebihan mentaati pemimpin.
6. Membincangkan peranan pemimpin dan Peranan pemimpin terhadap
adab para sahabat dengan Rasulullah rakyat.
S.A.W. Adab-adab para sahabat
terhadap kepimpinan
Rasulullah S.A.W

Tokoh-tokoh Islam 1. Mengenali latarbelakang beliau. Latarbelakang.

23
Syeikh Tahir Jalaluddin 2. Menyatakan sumbangan beliau dalam Sumbangan dalam bidang ilmu
bidang ilmu dan pemikiran. dan pemikiran.
3. Menjelaskan ketokohannya dalam bidang Ketokohan dalam bidang
sastera dan ilmu falak. sastera dan ilmu falak.
4. Menghuraikan pengaruh beliau dalam Pengaruh dalam bidang
bidang penulisan dan pendidikan. penulisan.
5. Membincangkan sanjungan cendikiawan Sanjungan cendikiawan
terhadap ketokohan beliau. terhadap beliau.

Hamka 1. Menjelaskan latarbelakang. Latarbelakang.


2. Menghuraikan sumbangan tokoh dalam Sumbangan dalam pelbagai
pelbagai bidang. bidang perjuangan.
3. Menerangkan bidang perjuangannya. Hasil penulisan pengaruh
4. Menjelaskan hasil penulisan Hamka. Hamka.
5. Menghuraikan pengaruh Hamka kepada Sanjungan terhadapnya.
masyarakat Islam di alam melayu.
6. Membincangkan penglibatan Hamka dalam
politik.
7. Membincangkan sanjungan cendikiawan
terhadap ketokohan beliau.

27 20 – 24 Julai Tamadun 1. Menerangkan teori kedatangan Islam ke Teori kedatangan Islam ke


Islam di Nusantara Nusantara. Nusantara.
2. Menjelaskan faktor-faktor penyebaran Islam Faktor-faktor penyebaran
di Nusantara. Islam.
3. Menerangkan kesan kedatangan Islam ke Kesan-kesan kedatangan Islam.
Nusantara.

24
Latarbelakang
1. Menerangkan latarbelakang penubuhan Sistem pemerintahan.
Kerajaan Samudera kerajaan Samudera Pasai. Samudera Pasai sebagai pusat
Pasai 2. Menjelaskan faktor Samudera Pasai muncul penyebaran Islam.
sebagai pusat penyebaran Islam. Kesan-kesan penyebaran Islam
3. Menghuraikan peranan kerajaan itu di Samudera Pasai.
menyebarkan Islam di Nusantara. Faktor-faktor kajatuhan
4. Menjelaskan kesan-kesan penyebaran Islam. Samudera Pasai
5. Menerangkan faktor-faktor kejatuhannya.

1. Menerangkan latarbelakang kerajaan Latarbelakang.


28 27 - 31 Julai Kerajaan Melaka Melaka. Struktur pemerintahan kerajaan
Kerajaan Aceh 2. Menjelaskan faktor-faktor kerajaan Melaka Melayu Melaka.
muncul sebagai pusat penyebaran Islam. Faktor Melaka sebagai pusat
3. Menjelaskan pelaksanaan hukum kanun penyebaran Islam.
Melaka. Pelaksanaan hukum kanun
4. Menghuraikan peranan kerajaan Melaka Melaka.
5. dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Peranan Melaka dalam
6. Menerangkan kesan penyebaran Islam di menyebarkan Islam di
Melaka. Nusantara.
7. Menjelaskan faktor-faktor kejatuhan Kesan penyebaran Islam di
kerajaan Melaka. Melaka.
Faktor kejatuhan kerajaan
Melaka.

25
29 3 - 7 Ogos PEPERIKSAAN
PERCUBAAN
SPM

30 10 – 14 Ogos PEPERIKSAAN
PERCUBAAN
SPM

15 – 23 Ogos CUTI
PERTENGAHAN
PENGGAL 2

31 24 – 28 Ogos. ULANGKAJI

32 31 Ogos - 4 Sept. ULANGKAJI

33 7 -11 September ULANGKAJI

34 14 – 18 September ULANGKAJI

26
35 21 - 25 September PENGUKUHAN

36 28 Sept. – 2 Oktober PENGUKUHAN

37 5 – 9 Oktober PENGUKUHAN

38 12 - 16 Oktober ULANGKAJI

39 19 - 23 Oktober ULANGKAJI

40 26 - 30 Oktober ULANGKAJI

41 2 - 6 Nov ULANGKAJI

42 9 - 13 Nov ULANGKAJI

27
17 Nov - 5 Dis PEPERIKSAAN
SPM (BERTULIS)

14 Nov – 3 Jan CUTI AKHIR


TAHUN

28