Anda di halaman 1dari 9

1.

Phng php mt ct vng:


y = 2x2 12x
vi H = 0,1; r = 0,618; r2 = 0,382
th hm s:

Chn:

7x9
A1 = X1min = 7
A2 = X1max = 9

Ta c: H = A2 - A1 = 2
Xtr = A1 + r2H = 7 + 0,382.2 = 7,764
Xph = A1 + rH = 7 + 0,618.2 = 8,236
Suy ra: y(Xtr) = y(7,764) = 27,391
y(Xph) = y(8,236) = 36,831
So snh kt qu:
Bng:

y(Xtr) < y(Xph)

Vng lp
0
1

Bc
1
2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

im
A1 = 7; A2 = 9; H = 2; Xtr = 7,764; Xph = 8,236
y(Xtr) = y(7,764) = 27,391< y(Xph) = y(8,236) = 36,831
A1 = 7,764; H = A2 - Xtr = 9 - 7,764 = 1,236; Xtr = 8,236;
Xph = A1 + rH = 7,764 + 0,618.1,236 = 8,528
y(Xtr) = y(8,236) = 36,831< y(Xph) = y(8,528) = 43,12
A1 = 8,236; H = A2 - Xtr = 9 - 8,236= 0,764; Xtr = 8,528;
Xph = A1 + rH = 8,236+ 0,618. 0,764= 8,708
y(Xtr) = y(8,528) = 43,12 < y(Xph) = y(8,708) = 47,163
A1 = 8,528; H = A2 - Xtr = 9 - 8,528= 0,472; Xtr = 8,708;
Xph = A1 + rH = 8,528+ 0,618. 0,472= 8,8196
y(Xtr) = y(8,708) = 47,163 < y(Xph) = y(8,8196) = 49,7354
A1 = 8,708; H = A2 - Xtr = 9 - 8,708= 0,292; Xtr = 8,8196;
Xph = A1 + rH = 8,708+ 0,618. 0,292= 8,888
y(Xtr) = y(8,8196) = 49,7354 < y(Xph) = y(8,888) = 51,337
A1 = 8,8196; H = A2 - Xtr = 9 - 8,8196= 0,1804; Xtr = 8,888;
Xph = A1 + rH = 8,8196+ 0,618. 0,1804= 8,931
y(Xtr) = y(8,888) = 51,337< y(Xph) = y(8,931) = 52,3535
A1 = 8,888; H = A2 - Xtr = 9 - 8,888= 0,112; Xtr = 8,931;
Xph = A1 + rH = 8,888+ 0,618. 0,112 = 8,957
y(Xtr) = y(8,931) = 52,3535 < y(Xph) = y(8,957) = 52,972
A1 = 8,931; H = A2 - Xtr = 9 - 8,931= 0,069 < 0,1 (tha iu kin)

Gi s rng: A1 = Xtr = 7,764; H = A2 - Xtr = 9 - 7,764 = 1,236


Vi gi tr Xtr mi ta chn Xph th nghim trc:
Xtr = 8,236; Xph = A1 + rH = 7,764 + 0,618.1,236 = 8,528
Kt qu th nghim ti im Xph : y(Xph) = y(8,528) = 43,12
Tr v bc 2. Khi y(Xtr) = y(8,236) = 36,831< y(Xph) = y(8,528) = 43,12 ta chuyn
sang bc 4. Cc bc tnh ton k tip trn bng trong vng lp th 7 on khng xc
nh gim n 0,069. (nu gi tr ca x l thi gian th thi gian kt thc th nghim l:
0,069.60 = 4,14), khong 5s l c s kt thc th nghim.
Nh th nghim ti u (vi s vng lp l 7): 8,957 tng ng gi tr hm: 52,972.

2. Phng php ng dc nht:


y = -3x12 2x22
X1, h thi gian sy
X2, oC nhit qu trnh sy
thng s ti u l m y,% m gi tr cn thit l nh nht.
No

Thng s

1
2
3
4
5

Mc c s Xio
Khong thay i i
Mc cao
Mc di
S th nghim

6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
H s hi quy bi
bi i
Bc thay i i
S th nghim

14
15
16
17

5
6
7
8

Gi tr t nhin cc nhn t
X1
X2
5,5
45
1,5
5
7
50
4
40
Gi tr m ha nhn t
x1
x2
+
+
+
+
0,0375
-1,4125
0,05625
-7,0625
0,043
-5,4
Gi tr t nhin nhn t
X1
X2
5,457
50,4
5,414
55,8
5,371
61,2
5,328
66,6

Gi tr p
ng y,%
-

Nhn xt

36,5
47
41,2
42
-

Th nghim
TNT

= 0,7646

Th nghim
dc nht

Tm quy hoch thc nghim l im:


X1o = 5,5 h; X2o = 45 oC
Khong thay i cc nhn t:
1 = 1,5h; 2 = 5 oC
Trong lot th nghim u tin s dng TNT 22, kt qu trong bng. x l cc d liu
th nghim cho ta m hnh tuyn tnh:

y = 41,675 + 0,075x1 2,825x2


Hng 10 cho ta h s hi quy ca m hnh tnh ton
Cc h s ny nhn cho khong thay i ca cc nhn t tng ng:
b11 = 0,05625; b22 = -7,0625 (hng 11)
Ta chn nhn t c s l X2 v
bng 2 = -5,4.

b22 >

b11 . Bc thay i ca nhn t ny

i lng = 2/ b22 = -5,4/-7,0625 = 0,7646


1 = 0,05625.0,7646 = 0,043
Th nghim dc nht:
iu kin cc th nghim theo ng dc nht:
(

Vi f = y = -3x12 2x22
(

+ = {-6x1, -4 x2}

b1 = -6x1; b2 = -4 x2

3. Phng php ng dc nht:


Ti u ho iu kin x l g bng mui cromat v ancol
X1, g hm lng mui cromat
X2, ml th tch ancol
thng s ti u l bn un y m gi tr cn thit l ln nht.
No
1
2
3
4

Thng s
Mc c s Xio
Khong thay i i
Mc cao
Mc di

Gi tr t nhin cc nhn t
X1
X2
45
150
5
50
50
200
45
100

Gi tr p
ng y,%
-

Nhn xt

S th nghim

6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
H s hi quy bi
bi i
Bc thay i i
S th nghim

14
15
16
17
18
19
20

5
6
7
8
9
10
11

Gi tr m ha nhn t
x1
x2
+
+
+
142,5
237,5
712,5
11875
1,5
25
Gi tr t nhin nhn t
X1
X2
45
150
46,5
175
48
200
49,5
225
51
250
46,5
175
48
200

2560
3030
2840
3320
-

Th nghim
TNT

2970
3105
3240
3350
3350
3105
3240

Th nghim
dc nht

= 0,0021

Tm quy hoch thc nghim l im:


X1o = 45 g ; X2o = 150 ml
Khong thay i cc nhn t:
1 = 5; 2 = 150
Trong lot th nghim u tin s dng TNT 22, kt qu trong bng. x l cc d liu
th nghim cho ta m hnh tuyn tnh:
y = 2937,5 + 142,5 x1 +237,5x2
Hng 10 cho ta h s hi quy ca m hnh tnh ton
Cc h s ny nhn cho khong thay i ca cc nhn t tng ng:
b11 = 712,5; b22 = 11875 (hng 11)
Ta chn nhn t c s l X2 v
bng 2 = 25.

b22 >

i lng = 2/ b22 = 25/11875 = 0,0021

b12 . Bc thay i ca nhn t ny

1 = 712,5. 0,0021= 1,5


Kt qu trn bng cho thy bn un tt nht thu c th nghim 8. Khi tip tc
th nghim th bn un khng thay i, v vy th nghim th 8 cho kt qu tt nht
theo hng gradient chn vi bn un 3350 kN/cm2.
Ta xc nh c phng trnh hi quy ti u ho: y1 = 2937.5 + 142.5x1 + 237.5x2
vi cc h s h s b1=142.5 > 0,

b2= 237.5 > 0

iu ny c ngha l khi x1, x2 tng th y tng v ngc li khi x1, x2 gim th y


gim, tc l tng hm lng mui cromat v tng th tch ancol trong dung dch th
bn un s tng . G tr ph hp nht trong qu trnh x l c bn un ln nht
3350 kN/cm2 l khi lng bicromat 49,5g v th tch ancol 225ml.
4. Phng php ng dc nht:
Ti u ho iu kin x l g bng mui cromat v ancol
X1, C% NaOH
X2, (pht) thi gian ngm
Hm mc tiu y cn t c l lng tp cht tch ra khi si l ln
nht hay ni cch khc hiu qu tch l cao nht.
No

Thng s

1
2
3
4
5

Mc c s Xio
Khong thay i i
Mc cao
Mc di
S th nghim

6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
H s hi quy bi
bi i
Bc thay i i
S th nghim

14

Gi tr t nhin cc nhn t
X1
X2
4
12,5h
1
2,5
5
15
3
10
Gi tr m ha nhn t
x1
x2
+
+
+
+
0,192
0,557
0,192
1,3925
0,05
0,36h
Gi tr t nhin nhn t
X1
X2
4
750pht

Gi tr p
ng y,%
-

Nhn xt

15,598
14,1
14,67
15,4
-

Th nghim
TNT

14,4

Th nghim

= 0,2585

15
16
17
18
19
20
21

6
7
8
9
10
11
12

4,05
4,10
4,15
4,20
4,25
4,30
4,35

770
790
810
830
850
870
890

14,3
14,81
15,34
15,62
15,2

dc nht

Tm quy hoch thc nghim l im:


X1o = 4 % ; X2o = 12,5 h = 750 pht
Khong thay i cc nhn t:
1 = 1; 2 = 2,5
Trong lot th nghim u tin s dng TNT 22, kt qu trong bng. x l cc d liu
th nghim cho ta m hnh tuyn tnh:
y = 14,942 + 0,192x1 + 0,557x2
Hng 10 cho ta h s hi quy ca m hnh tnh ton
Cc h s ny nhn cho khong thay i ca cc nhn t tng ng:
b11 = 0,192; b22 = 1,3925 (hng 11)
Ta chn nhn t c s l X2 v
bng 2 = 0,36.

b22 >

b11 . Bc thay i ca nhn t ny

i lng = 2/ b22 = 0,36/1,3925 = 0,2585


1 = 0,192. 0,2585= 0,05
Kt qu trn bng cho thy lng tp cht tch ra khi si tt nht thu c th
nghim 11. V vy th nghim th 11 cho kt qu tt nht theo hng gradient chn
vi lng tp cht tch ra khi si l 15,62.
Ta xc nh c phng trnh hi quy ti u ho: y = 14,942 + 0,192x1 + 0,557x2
vi cc h s h s b1=0,192,

b2= 0,557

Vy lng tp cht tch ra khi si ln nht l 15,62 khi nng kim: 4,3 % NaOH
v thi gian th nghim 870 pht (14 gi 30 pht)

5.

Phng php ng dc nht:


Ti u ho iu kin chit tch anthocyanin c mu cao t bp ci tm
X1, Nhit chit, oC
X2, Thi gian chit, pht
X3, T l nc trong h dung mi,%
y : Hm lng anthocyanin, %
Hm mc tiu y cn t c l Hm lng anthocyanin l ln nht

No

Thng s

1
2
3
4
5

Mc c s Xio
Khong thay i i
Mc cao
Mc di
S th nghim

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7
8
H s hi quy bi
bi i
Bc thay i i
S th nghim

18
19
20
21
22

5
6
7
8
9

Gi tr t nhin cc nhn t
X1
X2
X3
35
60
60
5
15
10
40
75
70
30
45
50
Gi tr m ha nhn t
x1
x2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
- 0,07
0,04875
0,088
-0,35
0,73125
0,88
-1,988
4,15
5
Gi tr t nhin nhn
t
X1
X2
X3
35
60
60
33
64
65
31
68
70
29
72
75
27
76
80

Gi tr p
ng y,%
-

Nhn xt

0,975
1,102
0,849
1,109
0,854
0,717
0,944
0,813
-

Th nghim
TNT

0,927
0,962
0,985
1,113
0,997

Th nghim
dc nht

Tm quy hoch thc nghim l im:


X1o = 35 oC ; X2o = 60 pht ; X3 = 60 %
Khong thay i cc nhn t:
1 = 5; 2 = 15 ; 3 = 10
Trong lot th nghim u tin s dng TNT 23, kt qu trong bng. x l cc d liu
th nghim cho ta m hnh tuyn tnh:
y = 0,9208 0,07x1 + 0,04875x2 + 0,088x3
Hng 14 cho ta h s hi quy ca m hnh tnh ton
Cc h s ny nhn cho khong thay i ca cc nhn t tng ng:
b11 = 0,35; b22 = 0,73125 ; b22 = 0,88 (hng 14)
Ta chn nhn t c s l X2 v
nhn t ny bng 3 = 5.

b33

>

b22 >

b11 . Bc thay i ca

i lng = 3/ b33 = 5/0,88= 5,6818


1 = -0,35. 5,6818= 1,988
2 = 0,73125. 5,6818= 4,1548
Kt qu trn bng cho thy lng anthocyanin tch tt nht thu c th nghim 8.
V vy th nghim th 8 cho kt qu tt nht theo hng gradient chn vi lng
anthocyanin tch l 1,113.
Ta xc nh c phng trnh hi quy ti u ho:
y = 0,9208 0,07x1 + 0,04875x2 + 0,088x3
vi cc h s h s b1 = 0,07,

b2 = 0,04875 ;

b3 = 0,088

Vy lng anthocyanin tch tt nht thu c l 1,113 khi Ti nhit chit 290 C,
thi gian chit 72 pht, t l nc trong h dung mi l 75%