Anda di halaman 1dari 17

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.

my

SULIT 018 SCIENCE OTI2 2011 1 1 HOURS 4 JABATAN PELAJARAN TERENGGANU Disediakan Oleh: Guru Akram, Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu Dengan Pembiayaan Kerajaan Negeri Terengganu 018

Nama:.............................................................................................. [ Kelas: .................. ]

UJIAN OTI2, 2011 YEAR 6

SCIENCE
ONE HOUR AND FIFTEEN MINUTES JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1.

Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa. Bahasa inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa malaysia. Rajah yang mengiringi masalah dalam kertas soalan ini dimaksudkan untuk memberi maklumat yang berguna bagi menjawab soalan. Rajah tidak semestinya dilukis mengikut skala, kecuali dinyatakan sebaliknya. Kertas ini mengandungi dua bahagian: bahagian a dan bahagian b. Jawab semua soalan. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan bahagian a. Bahagian b ada 5 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menulis jawapan kamu dalam ruang yang disediakan.

Bahagian

Soalan

Markah

1 - 30

2.

1 - 5

3. 4. 5. 6.

JUMLAH

Kertas soalan ini mengandungi 17 halaman bercetak di bahagian a Dan 6 halaman bercetak di bahagian b

TERENGGANU ANJUNG ILMU


Dicetak Oleh: Percetakan Yayasan Islam Terengganu Sdn. Bhd. Tel: 609-666 8611/6652/8601 Faks: 609 666 0611/0063

SULIT

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my 2

018

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih jawapan yang betul tiap betul. Kemudian, pada kertas jawapan kamu, hitamkan ruangan yang mempunyai huruf yang sama dengan pilihan jawapan yang kamu pilih itu. Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 45 minit. Sekiranya Masa kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan, teruskan menjawab soalan beri berikutnya.

1.

Diagram 1 shows an accident caused by a drunken driver. Rajah 1 menunjukkan satu kemalangan yang disebabkan oleh pemandu yang mabuk mabuk.

Diagram / Rajah 1 Why is a drunken driver likely to be the cause of a accident? Apakah punca yang menyebabkan berlakunya kemalangan tersebut? tersebut A B C D He is weak Pemandu itu lemah He should drives at high speed Pemandu terpaksa memandu dengan kelajuan yang tinggi He can read the road signs Pemandu dapat membaca papan tanda baca He cannot respond to stimuli quickly. Pemandu tidak mampu bertindak balas terhadap rangsangan

2. Diagram 2 shows two types of plants. Rajah 2 menunjukkan dua jenis tumbuhan

Diagram / Rajah 2 How does the plants above protecting themselves from enemies? Bagaimanakah tumbuhan di atas melindungi diri dari musuh? A B Have fine hairs Mempunyai bulu halus Produce latex Menghasilkan getah C D Have sharp thorn Mempunyai duri tajam Release poisonous gas Membebaskan gas beracun

SULIT

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my 3

018

3.

Which of the following animals keeps its young in its mouth Antara haiwan berikut, yang manakah menyimpan anak di dalam mulutnya. , A C

4.

Diagram show two types of animals found in Malaysia Rajah menunjukkan dua jenis haiwan yang terdapat di Malaysia.

Diagram / Rajah 3 Why are these animals facing the threat of extinction? Mengapakah haiwan ini diancam kepupusan. A B C D They do not breed anymore Haiwan ini tidak membiak lagi Their habitats have been destroyed Habitat haiwan ini telah dimusnahkan They are being hunted for their skin Haiwan ini diburu untuk kulitnya kulitnya. The animals are hunted for their meat. Haiwan ini diburu untuk dagingnya.

SULIT 5.

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my 4

018

The following information describes the food relationship among animals in a habitat. Maklumat berikut menerangkan hubungan makanan antara haiwan dalam satu habitat.

P eats R P makan R Q is eaten by P Q dimakan oleh P P is a food source for O P ialah sumber makanan untuk O Q is eaten by R Q dimakan oleh R

Which of the following food web is correct based on the information above? Antara berikut,siratan makanan manakah betul berdasarkan maklumat di atas?

A R Q P

C R O

O P Q

B O R

P Q

JPN Terengganu

SCIENCE YEAR 6 | OTI2 2011

SULIT 6.

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my 5

018

Diagram 4 show the cuboid Y made up of cubes X Rajah 4 menunjukkan susunan kuboid Y yang dibina daripada beberapa kiub X 2cm 2 cm 2cm X Diagram / Rajah 4

What is the volume of Y? Berapakah isipadu Y? A B C D 56 cm 168 cm 224 cm 306 cm

7.

Diagram 5 shows a source of electricity. Rajah 5 menunjukkan satu sumber tenaga elektrik.

Diagram / Rajah 5
Which of the following statements about the source of electricity is correct? Antara penyataan berikut, manakah yang benar tentang sumber tenaga elektrik itu?

A B C D

It is used in cars Ia digunakan pada kereta. It is used to light up bicycle lamp. Ia digunakan untuk menyalakan lampu basikal. It supplies a large amount of electricity. Ia membekalkan jumlah tenaga elektrik yang besar. It transforms solar energy into electrical energy and light energy. Ia menukarkan tenaga solar kepada tenaga elektrik dan tenaga cahaya.

SULIT 8.

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my 6

018

The information shows comparisons the masses of four cubes. Maklumat menunjukkan perbandingan jisim empat buah kiub. Cubes W and cube Z have a same mass. Kiub W dan kiub Z mempunyai jisim yang sama. Cube W is heavier than cube X but lighter than cube Y Kiub W lebih berat daripada kiub X tetapi lebih ringan daripada kiub Y.

The size of the cubes represents the mas of the cubes. Which of the following are true? Saiz kiub mewakili jisim kiub. Antara berikut yang manakah betul? W A X Y Z

9.

The following information shows some uses of light. Maklumat berikut menunjukkan beberapa kegunaan cahaya. J A side view mirror of a car allows the driver to see the vehicles behind the car. Cermin sisi sebuah kereta membenarkan pemandu melihat kenderaan di belakang kereta itu. K A rainbow is formed in the sky after rain. Pelangi terbentuk dilangit selepas hujan. L - An officer in submarine uses a periscope to look at the surface of the sea. Pegawai di dalam kapal selam menggunakan periskop untuk melihat permukaan laut. M The ray of the sun that pass through a hole in the roof. Sinaran matahari yang melalui lubang pada bumbung.

JPN Terengganu

SCIENCE YEAR 6 | OTI2 2011

SULIT

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my 7

018

Which of the following shows the principle of reflection of light? sho Antara yang berikut, manakah yang menunjukkan prinsip pantulan cahaya? A B J and K K and M C D L and M J and L

10.

Diagram 6 shows an investigation.


Rajah 6 menunjukkan satu penyiasatan

Candle Lilin Metal rod Rod logam Eraser pemadam Glass rod Rod kaca Retort stand Kaki retot

Diagram / Rajah 6 What does the investigation prove?


Apakah yang dibuktikan oleh penyiasatan itu?

A B 11.

Light contain heat Cahaya mengandungi haba Earaser has mass


Pemadam mempunyai berat

C D

Metal rod expand Rod logam mengembang Metal rod lose heat
Rod logam bebaskan haba

Diagram 7 shows an aeroplane is flying. Rajah 7 menunjukkan sebuah kapalterbang sedang terbang. J K L

M Diagram / Rajah 7 Which of the following shows the direction of friction force? Antara berikut yang manakah menunjukkan arah daya geseran? A B J K C D M L

SULIT 12.

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my 8

018

The following information compares the distance travelled by four vehicles in 30 minutes. Maklumat berikut membandingkan jarak yang dilalui oleh empat buah kenderaan dalam masa 30 minit.

P travel a longer distance than Q P bergerak lebih jauh daripada Q R travel less distance than P, Q and S R bergerak lebih dekat daripada P, Q dan S

Which bar chart represents the above information? Carta palang yang manakah mewakili maklumat di atas? A. Speed/kelajuan C.
Speed/kelajuan

C.

Vehicle Kenderaan P Q R S P Q R S

Vehicle Kenderaan

B. Speed/kelajuan

D.

Speed/kelajuan

Vehicle Kenderaan P Q R S P Q S R S

Vehicle Kenderaan

JPN Terengganu

SCIENCE YEAR 6 | OTI2 2011

SULIT 13.

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my 9

018

Diagram 8 show plastic balls are tied to fishing nets. Rajah 8 menunjukkan bebola plastk diikat pada pukat. plastkc Plastic ball Bebola plastik

Diagram / Rajah 8
What is the property of plastic ball that make it suitable to used with fishing net. Apakah sifat bebola plastik yang membuatkannya sesuai digunakan bersama pukat.

A B C D

Plastic is a translucent object. Plastik adalah objek lutcahaya. Plastic cannot absorb water. Plastik tidak boleh menyerap air. Plastic can float in water. Plastik boleh terapung dalam air. Plastic cannot conduct electricity electricity.
Plastic tidak boleh mengalirkan arus elektrik.

14.

Diagram 9 shows a car that has rusted. Rajah 9 menunjukkan sebuah kereta yang telah berkarat.

Diagram / Rajah 9 What make the car rusted? Apakah yang menyebabkan kereta itu berkarat? A B C
D

The car is made from iron.


Kereta diperbuat daripada besi.

The car is made from aluminum.


Kereta diperbuat daripada aluminium.

The car is made from gold.


Kereta diperbuat daripada emas. The car is made from natural material. Kereta diperbuat daripada bahan semulajadi semulajadi.

SULIT 15.

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my 10

018

Diagram 10 shows an investigation on the changing state of water. Rajah 10 menunjukkan penyiasatan ke atas perubahan keadaan bagi air.

cermin Process W Process W bikar Kasa dawai Tungku kaki tiga Penunu

Process X Process X

Kaki retort

Dulang

Diagram / Rajah 10
Which of the following shows the correct changing state of Process W and Process X? Yang manakah menunjukkan perubahan yang betul pada proses W dan proses X?
Process W Proses W Gas Liquid Gas Cecair Liquid Gas Cecair Gas Gas Liquid Gas Cecair Liquid Gas Cecair Gas Process X Process Y Liquid Solid Cecair Pepejal Solid Liquid Pepejal Cecair Liquid Gas Cecair Gas Gas Liquid Gas Cecair

A B C D

16.

Which of the following is the reason of why we need to preserve food?


Yang manakah antara berikut sebab mengapa kita perlu mengawet makanan? ng

I
II III IV

For food to last longer.


Untuk makanan tahan lama. For food to be stored easily. Untuk memudahkan makanan disimpan. To reduce wastage of food. ce Untuk mengurangkan pembaziran makanan. To reduce the time taken for food to cook. Untuk mengurangkan masa yang diambil untuk memasak.

A B

I and II II and IV

C D

III and IV II and III

SULIT 17.

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my 11

018

Diagram 11 shows the spoilt chicken with stickiness under its wings and darkening of their tips. Rajah 11 menunjukkan ayam yang telah rosak dengan bahagian sayapnya yang melekit dan lebam di hujungnya.

Diagram / Rajah 11 What make the chicken to spoil? Apakah yang menyebabkan ayam itu rosak? A. B. C. D. The chicken is affected by disease. Ayam telah dijangkiti penyakit. The chicken is exposed to fungi and bacteria. Ayam terdedah kepada fungi dan bakteria. The chicken is put under the Sun Ayam diletakkan dibawah matahari. The chicken is put in the refrigerator. Ayam diletakkan dalam peti sejuk.

18.

Which of the following are the effects of improper disposal of the waste to the environment? Yang manakah antara yang berikut adalah kesan daripada pelupusan sisa yang tidak betul kepada persekitaran? I II III IV Produce bad smell. Menghasilkan bau busuk. Environment becomes a breeding place for germs and pests. Persekitaran menjadi tempat pembiakan kuman dan makhluk perosak. Produce more oxygen to the aquatic life. Menghasilkan banyak oksigen kepada hidupan akuatik. Give more nutrients to the soil. Memberikan lebih nutrient kepada tanah. I and II II and III III and IV I and IV

A B C D

SULIT 19.

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my 12

018

Bar chart below shows the distance of the planets from the Sun. Carta palang di bawah menunjukkan jarak planet-planet dari Matahari. Distance from the Sun / Jarak dari Matahari

Jupiter Musytari

What are X and Y Apakah planet X dan Y X Neptune Neptun Earth Bumi Venus Zuhrah Saturn Zuhal Y Saturn Zuhal Mercury Utarid Neptune Neptun Mercury Utarid

A B C D 20.

Diagram 12 below shows the position of Bandar P at 2.00 pm. Where is the position of Bandar P at 3.00 am. Rajah 12 di bawah menunjukkan kedudukan Bandar P pada pukul 2.00 petang. Di manakah kedudukan Bandar P pada pukul 3.00 pagi.

Uranus Uranus

Mars Marikh

Planet / Planet

Pluto Pluto

C B

Bandar P A Sun Matahari Diagram / Rajah 12 Earth / Bumi

SULIT 21.

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my 13

018

A group of pupil investigate the changed of size of shadow. Table below shows the result of the investigation. Sekumpulan murid menyiasat perubahan panjang bayang-bayang. Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan. 7.00 am 120 9.00 am 90 11.00 am 60 1.00 pm 0 3.00 pm 60 5.00 pm 120

Time / Masa Length of shadow (cm) Panjang bayang-bayang (cm)

What conclusion can be made from the investigation? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan penyiasatan itu? A B C There is no shadow at 1.00 pm. Tiada bayang-bayang pada pukul 1.00 petang If the time increases, the length of shadow increase. Semakin bertambah masa semakin bertambah panjang bayang-bayang. If the time increases, the length of shadow decrease and increase. Semakin bertambah masa semakin berkurang dan bertambah panjang bayang-bayang. The length of the shadow decrease during the morning and increase during the evening. Panjang bayang-bayang semakin berkurang pada waktu pagi dan bertambah pada waktu petang.

22.

Day and night occurred because of Kejadian siang dan malam berlaku disebabkan oleh A B C D the movement of the Moon around the Earth peredaran Bulan mengelilingi Bumi the movement of the Earth around the Sun peredaran Bumi mengelilingi Matahari the movement of the Moon around the Sun peredaran Bulan mengelilingi Matahari the rotation of the Earth on its axis putaran Bumi di atas paksinya

JPN Terengganu

SCIENCE YEAR 6 | OTI2 2011

SULIT 23.

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my 14

018

Diagram 13 below shows various position of the Moon during the eclipse of the Moon. Rajah 13 di bawah menunjukkan beberapa kedudukan Bulan semasa kejadian gerhana Bulan. R Q

Matahari

Diagram / Rajah 13 Which of the following is true. Antara berikut yang manakah betul. P No eclipse Tiada gerhana Partial eclipse Gerhana separa Total eclipse Gerhana penuh Total eclipse Gerhana penuh Q Partial eclipse Gerhana separa No eclipse Tiada gerhana Partial eclipse Gerhana separa No eclipse Tiada gerhana

Moon / Bulan

A B C D

R Total eclipse Gerhana penuh Total eclipse Gerhana penuh No eclipse Tiada gerhana Partial eclipse Gerhana separa

24.

Which of the following is the correct sequence of an eclipse of the Sun? Antara berikut yang manakah susunan gerhana Matahari yang betul? A

SULIT 25.

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my 15

018

Diagram 14 shows twodifference way to plough. Rajah 14 menunjukkan dua cara membajak yang berbeza.

Diagram / Rajah 14

What is the advantage of ploughing using K? Apakah kelebihan membajak menggunakan cara K? A B C D K can save more cost K boleh menjimatkan kos K can save more time K boleh menjimatkan masa K can save more space K boleh menjimatkan ruang K can save more fuel K boleh menjimatkan bahan api

26.

State the shape in the diagram 15 below. Nyatakan bentuk yang terdapat dalam rajah 15 di bawah..

Q Diagram / Rajah 15 P Cone Kon Hemisphere Hemisfera Pyramid Piramid Hemisphere Hemisfera Q Cylinder Selinder Cylinder Selinder Cuboid Kuboid Pyramid Piramid Cube Kubus Cuboid Kuboid Cylinder Selinder Cone Kon R

A B C D

SULIT 27.

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my 16

018

In a research that was being conducted on two seats, chair S is more stable than chair R. Dalam satu kajian yang telah dijalankan ke atas dua buah kerusi, didapati kerusi S lebih stabil daripada kerusi R.

Diagram / Rajah 16

Based on the statement, state the suitable reason. Berdasarkan pernyataan, nyatakan alasan yang sesuai. A B C D Base area of chairs R is smaller than S Luas tapak kerusi R lebih kecil berbanding S Type of chairs R is newer than S Jenis kerusi R lebih baru berbanding S Size of chairs R is lowest than S Saiz kerusi R lebih rendah berbanding S Type of chairs R is strongest than S Jenis kerusi R lebih kuat berbanding S

28.

Classify these devices into the correct simple machine. Kelaskan peralatan di bawah berdasarkan mesin ringkas yang betul.

J A B C D Wedge Baji Pulley Takal Screw Skru Screw Skru

K Lever Tuas Wedge Baji Lever Tuas Incline plane Satah Condong

L Screw Skru Incline plane Satah Condong Wedge Baji Wheel and axle Roda dan gandar

M
Incline plane Satah Condong Screw Skru Pulley Takal Pulley Takal

SULIT 29.

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my 17

018

Diagram 17 shows three types of devices Rajah 17 di bawah menunjukkan tiga jenis peralatan.

Diagram / Rajah 17 Which of the devices can be classified as complex machine? Peralatan manakah boleh dikelaskan sebagai mesin kompleks. A B C D chisel and scissors Pahat dan gunting Wheel barrow and scissors Kereta sorong dan gunting Wheel barrow and chisel Kereta sorong dan Pahat Wheel barrow Kereta sorong

30.

Diagram 18 below shows equipment that used by our mother some time ago when preparing food. Rajah 18 di bawah menunjukkan peralatan yang digunakan oleh emak kita suatu ketika dahulu semasa menyediakan makanan.

Diagram / Rajah 18 Which of these following devices can be used to replace the devices above? Antara peralatan berikut, yang manakah boleh menggantikan peralatan di atas?