Anda di halaman 1dari 11

SILABUS SMA/MA KELAS XII

Fendi Iraone el-Yozie

SILABUS Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas/Semester : MAN PAITON : FIQIH : XII/Ganjil

Standar Kompetensi : 1. Memahami ketentuan Islam tentang siyasah syariyah KOMPETENSI DASAR 1.1. Menjelask an ketentuan Islam tentang pemerintahan (khilafah) MATERI KEGIATAN PEMBELAJARA PEMBELAJARAN N Khilafah Membaca literatur yang berkaitan dengan khilafah Mendiskusikan relevansi dari prinsip-prinsip ajaran Islam tentang khilafah KARAKTER Rasa ingin tahu, tanggung jawab, semangat kebangsaan, cinta tanah air, kerjasama.

INDIKATOR Menjelaskan pengertian dan tujuan khilafah Menjelaskan dasar-dasar khilafah Membedakan khilafah dan khalifah Menjelaskan cara pengangkatan dan bai`at khalifah Menjelaskan hak dan kewajiban rakyat Menjelaskan kedudukan dan fungsi majlis syura dalam pemerintahan Mengidentifikasi persyaratan anggota majlis syura Menjelaskan relevansi syura di tengah dominasi paham demokrasi di dunia

PENILAIA N - Tes tulis - Tes Lisan

ALOKAS I WAKTU 2 x 45

SUMBER/ BAHAN/ALAT Fiqih untuk MA oleh Rifai Al- Qur'an dan terjemah Fiqih Sunnah oleh Sayyid Sabiq Fiqih kelas XII, MA, MDC Jatim Al Ahkamus Sultoniyah Imam Mawardi

1.2.

Menjelask Majlis syura an majlis syura dalam Islam

Mengidentifikasi tugas dan kedudukan majlis syura Mendiskusikan relevansi konsep syura di tengah dominasi paham demokrasi di dunia

Rasa ingin tahu, kerjasama, tanguung jawab, peduli sosial.

2 x 45 - Tes tulis - Tes Lisan - Portofolio

Standar Kompetensi : 2. Memahami sumber hukum Islam KOMPETENSI DASAR 2.1. Menjelaskan sumber hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati ulama MATERI KEGIATAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Sumber hukum Mencari Islam yang informasi yang disepakati ulama berkaitan dengan dan yang fungsi dan diperselisihkan kedudukan alQuran, al-Sunnah dan ijma sebagai sumber hukum Islam yang disepakati para ulama Mendiskusikan fungsi dan kedudukan istihsan, istishhab, maslahah mursalah, syad aldzarai, syar man qablana dan urf sebagai sumber hukum Islam yang diperselisihkan para ulama KARAKTER Rasa ingin tahu, toleransi, religius, mandiri, gemar membaca, kerjasama, tanggung jawab. INDIKATOR PENILAIAN ALOKASI WAKTU 6 x 45 SUMBER/ BAHAN/ALAT Buku Fiqih untuk Madrasah Aliyah Wahbah alZuhaili, Ushul alFiqh, Beirut: Dar al-Fikr, cet. II, 1998 Ushul Fiqh Zainal Abidin Ushul Fiqh A Hanafi Ushul Fiqh Al Khudori Bik Pengantar Ilmu Al-Quran Hasbi As Shiddiqi Pengantar Ilmu Hadits Hasbi Ash Shiddiqi Mabadiul awaliyah Abdul Hamid Hakim

Menjelaskan fungsi dan - Tes tulis keduduk-an al-Quran sebagai sumber hukum yang disepakati Menjelaskan fungsi dan - Tes Lisan keduduk-an al-Sunnah sebagai sumber hukum yang disepakati Menjelaskan fungsi dan - Performance keduduk-an ijma sebagai sumber hukum yang disepakati Menjelaskan fungsi dan keduduk-an istihsan sebagai sumber hukum yang diperselisihkan Menjelaskan fungsi dan keduduk-an istishab sebagai sumber hukum yang diperselisihkan Menjelaskan fungsi dan keduduk-an maslahah mursalah sebagai sumber hukum yang diperselisihkan Menjelaskan fungsi dan kedudukan syad al-dzarai sebagai sumber hukum yang diperselisihkan Menjelaskan fungsi dan keduduk-an syaru man qablana sebagai sumber hukum yang diperselisihkan Menjelaskan fungsi dan keduduk-an mazhab shahabi sebagai sumber hukum yang

KOMPETENSI DASAR

MATERI KEGIATAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

KARAKTER

INDIKATOR diperselisihkan Menjelaskan fungsi dan keduduk-an al-urf sebagai sumber hukum yang tidak disepakati Menjelaskan fungsi dan keduduk-an dalalat al-iqtiran sebagai sumber hukum yg diperselisihkan Menunjukkan contoh produk hu-kum yang bersumberkan alQuran Menunjukkan contoh produk hu-kum yang bersumber alSunnah Menunjukkan contoh produk hukum yang bersumberkan ijma Menunjukkan contoh produk hukum dari istihsan Menunjukkan contoh produk hukum dari mashlahah mursalah Menunjukkan contoh produk hukum dari istishhab Menunjukkan contoh produk hukum dari syau man qablana Menunjukkan contoh produk hukum dari mazhab shahabi Menunjukkan contoh produk hukum dari syadudz dzarai Menunjukkan contoh produk

PENILAIAN

ALOKASI WAKTU

SUMBER/ BAHAN/ALAT

2.2. Menunjuk-kan Penerapan sumber penerapan hukum sumber hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati ulama

Mencari contoh dari macammacam sumber hukum yang diperselisihkan

Religius, tanggung jawab, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, cinta damai.

4 x 45 - Tes Tulis - Tes Lisan - Portofolio

Buku Fiqih untuk Madrasah Aliyah Wahbah alZuhaili, Ushul alFiqh, Beirut: Dar al-Fikr, cet. II, 1998 Ushul Fiqh Zainal Abidin Ushul Fiqh A Hanafi Ushul Fiqh Al Khudori Bik Pengantar Ilmu Al-Quran Hasbi As Shiddiqi Pengantar Ilmu Hadits Hasbi Ash Shiddiqi Mabadiul awaliyah Abdul Hamid Hakim 4

KOMPETENSI DASAR

MATERI KEGIATAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

KARAKTER

INDIKATOR hukum dari al-urf Menunjukkan contoh produk hukum dari dalalatul iqtiran Menjelaskan pengertian dan hukum ijtihad Menjelaskan fungsi dan kedudukan ijtihad terhadap alQuran dan al-Sunnah Menyebutkan macam-macam ijtihad Menyebutkan syarat-syarat bagi muijtahid Menjelaskan kedudukan hasil ijtihad Menunjukkan contoh ijtihad Menjelaskan sikap umat terhadap hasil ijtihad para ulama (ittiba, taqlid dan tarjih)

PENILAIAN

ALOKASI WAKTU

SUMBER/ BAHAN/ALAT

2.3. Menjelaskan pengertian, fungsi dan kedudukan ijtihad

Ijtihad

Menggali informasi yang berkaitan dengan ijtihad lewat kajian literatur

Rasa ingin tahu, tanggung jawab, kerjasama, cinta damai, demokratis.

2 x 45 - Tes lisan - Tes Tulis - Performance

Mendiskusikan kedudukan ijtihad dalam menghasilkan hukum Islam Mendiskusikan si-kap umat terhadap hasil ijtihad ulama yang berbeda

Paiton , ...... Desember 2011 Mengetahui, Kepala Madrasah Guru Pamong

Drs. H. SUHARTONO, M.Pd NIP. 1967 1124199 4031001

Drs. MUHAMMAD, M.Pd.I NIP. 19670808 200701 1046

SILABUS Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas/Semester : MAN PAITON : FIQIH : XII/Genap

Standar Kompetensi : 3. Memahami hukum-hukum syari MATERI KEGIATAN PEMBELAJARA PEMBELAJARAN N 3.1. Menjelaska Hukum taklifi Membaca n hukum taklifi literatur tentang dan penerapannya hukum taklifi dalam Islam Mengidentifikasi ciri-ciri dari masing-masing hukum taklifi Mendiskusikan penerapan lima hukum taklifi dalam kehidupan sehari-hari KOMPETENSI DASAR KARAKTER INDIKATOR Menjelaskan pengertian wajib beserta contohnya Menjelaskan pengertian mandub beserta contohnya Menjelaskan pengertian mubah beserta contohnya Menjelaskan pengertian makruh beserta contohnya Menjelaskan pengertian haram beserta contohnya Menerapkan ketentuan yang sesuai dengan hukum wajib, mandub, mubah, makruh dan haram Menjelaskan pengertian sebab beserta contohnya Menjelaskan pengertian syarat beserta contohnya Menjelaskan pengertian mani beserta contohnya Menjelaskan pengertian shihah beserta contohnya Menjelaskan pengertian bathil beserta contohnya Menjelaskan pengertian azimah PENILAIA N - Tes tulis - Tes Lisan Performance ALOKAS SUMBER/ I BAHAN/ALAT WAKTU 2 x 45 Buku Fiqih untuk Madrasah Aliyah Wahbah alZuhaili, Ushul alFiqh, Beirut: Dar al-Fikr, cet. II, 1998 Ushul Fiqh Zainal Abidin Ushul Fiqh A Hanafi Ushul Fiqh Al Khudori Bik Mabadiul awaliyah Abdul 2 x 45 Hamid Hakim

3.2. Menjelaska Hukum wadhi n hukum wadhi dan penerapannya dalam Islam

Siswa dibagi enam membaca literatur yang membahas enam tema hukum wadhi Setiap kelompok membuat rangkuman atas tema-tema dalam hukum wadhi

- Tes lisan - Tes tulis Performance

KOMPETENSI DASAR

MATERI KEGIATAN PEMBELAJARA PEMBELAJARAN N Mendiskusikan tema-tema hkum wadhi dan menyimpulkan hasil diskusi kelompok Tannya jawab tentang pengertian mahkum bihi Mengidentifikasi hal-hal yang menjadi syarat mahkum bihi Mendiskusikan hak Allah dan hak hamba Membuat kesimpulan keterkaitan antara hak Allah dan hak hamba

KARAKTER

INDIKATOR wa rukhshah beserta contohnya Menerapkan ketentuan sebab, syarat, mani, shihah, bathil, azimah wa rukhshah

PENILAIA N

ALOKAS I WAKTU

SUMBER/ BAHAN/ALAT

3.3. Menjelaska Mahkum bihi (fihi) n mahkum bihi (fihi)

Menjelaskan pengertian mahkum bihi Menyebutkan syarat-syarat mahkum bihi Menjelaskan macam-macam mahkum bihi Menjelaskan hak-hak Allah dalam mahkum bihi Menjelaskan hak-hak hamba dalam mahkum bihi

2 x 45 - Tes tulis - Tes Lisan Performance

Buku Fiqih untuk Madrasah Aliyah Wahbah alZuhaili, Ushul alFiqh, Beirut: Dar al-Fikr, cet. II, 1998 Ushul Fiqh Zainal Abidin Ushul Fiqh A Hanafi Ushul Fiqh Al Khudori Bik Mabadiul awaliyah Abdul Hamid Hakim

MATERI KEGIATAN PEMBELAJARA PEMBELAJARAN N 3.4. Menjelaska Mahkum alaih Membaca n mahkum alaih literatur untuk menggali hal-hal yang berkaitan dengan mahkum alaih Mendiskusikan ha-sil bacaan tentang awaridh al-ahli-yah dan konseku-ensi hukumnya Membuat kesimpulan dari hasil diskusi KOMPETENSI DASAR

KARAKTER

INDIKATOR Menjelaskan pengertian mahkum alaih Menjelaskan syarat-syarat mahkum alaih Menjelaskan awaridh alahliyah dan konsekuensi hukumnya

PENILAIA N - Portofolio - Tes Lisan Performance

ALOKAS I WAKTU 2 x 45

SUMBER/ BAHAN/ALAT

Paiton , ...... Desember 2011 Mengetahui, Kepala Madrasah Guru Pamong

Drs. H. SUHARTONO, M.Pd NIP. 1967 1124199 4031001

Drs. MUHAMMAD, M.Pd.I NIP. 19670808 200701 1046

Standar Kompetensi : 4. Memahami kaidah-kaidah ushul fiqih MATERI KEGIATAN PEMBELAJARA PEMBELAJARAN N 4.1. Menjelaska Beberapa Kaidah Membaca n macam-macam Ushul fiqih literatur yang kaidah ushul fiqih membahas kaidah ushul fiqih Membuat rangkuman atas kaidah ushul fiqih dan mempresentasika nnya dalam sebuah diskusi Membuat ringkasan dan pertanyaan atas tema yang dipresentasikan Menyimpulkan hasil diskusi kelompok KOMPETENSI DASAR KARAKTER

INDIKATOR Menjelaskan kaidah amar dan nahi Menjelaskan kaidah am dan khash Menjelaskan kaidah mutlaq muqayyad Menjelaskan manthuq mafhum Menjelaskan mujmal mubayyan Menjelaskan zahir dan tawil Menjelaskan kaidah nasikh dan mansukh

PENILAIAN - Tes tulis - Tes Lisan - Performance

ALOKAS SUMBER/ I BAHAN/ALAT WAKTU 2 x 45 Buku Fiqih untuk Madrasah Aliyah Mabadiul awaliyah Abdul Hamid Hakim Al-Quran terjemahan Al Bayan Abdul Hamid Hakim Kaidah-kaidah Fiqh Zainal Arifin Al Wajiz Al Bourno

MATERI KEGIATAN PEMBELAJARA PEMBELAJARAN N 4.2. Menerapkan Penerapan beberapa Menganalisis macamkaidah ushul fiqih contoh hukum macam kaidah yang diterapkan ushul fiqih oleh kaidah ushul fiqih Membuat laporan hasil analisis berupa identifikasi atas penerapan kaidah ushul fiqih Mempresentasika n hasil kajian Menyimpulkan hasil kajian KOMPETENSI DASAR

KARAKTER

INDIKATOR Menunjukkan contoh pengguna-an kaidah amar dan nahi Mengidentifikasi hukum yang dihasilkan dari kaidah am dan khash Menunjukkan contoh pengguna-an kaidah muthlaq muqayyad dalam ibadah Mengidentifikasi hukum yang dihasilkan dari kaidah manthuq mafhum Mengidentifkasi hukum yang dihasilkan dari kaidah mujmal mubayyan Menunjukkan contoh pengguna-an kaidah zahir dan tawil Mengidentifkasi hukum yang dihasilkan dari kaidah nasikh dan mansukh

PENILAIA N - Portofolio - Tes Lisan - Tes tulis

ALOKAS SUMBER/ I BAHAN/ALAT WAKTU 2 x 45 Buku Fiqih untuk Madrasah Aliyah Mabadiul awaliyah Abdul Hamid Hakim Al-Quran terjemahan Al Bayan Abdul Hamid Hakim Kaidah-kaidah Fiqh Zainal Arifin Al Wajiz Al Bourno

Paiton , ...... Desember 2011 Mengetahui, Kepala Madrasah Guru Pamong

Drs. H. SUHARTONO, M.Pd

Drs. MUHAMMAD, M.Pd.I 10

NIP. 1967 1124199 4031001

NIP. 19670808 200701 1046

11